Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Competencias Basicas

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Competencias Basicas

 1. 1. A S C O M P E T E N C I A S B Á S I C A S
 2. 2. <ul><li>Que entendemos por competencias básicas. </li></ul><ul><li>Finalidades </li></ul>3. Por que medios se poden desenvolver as competencias básicas 4. Que relacións se poden establecer entre as competencias básicas e os elementos do currículo 5. Que relacións se poden establecer entre as competencias básicas e as áreas e materias. 6. Desenvolvemento das competencias básicas. Exemplificacións
 3. 4. 1. Qué entendemos por competencias básicas (1)‏
 4. 5. Falar de competencias básicas é falar de... Adquirir o coñecemento para que poida resultar útil, é dicir, orientado á aplicación dos saberes adquiridos, ao “saber facer”. Integrar os coñecementos poñéndoos en relación cos distintos tipos de contidos. <ul><ul><li>Aplicar os saberes en diferentes situacións e contextos. </li></ul></ul>Aprendizaxes que se consideran imprescindibles . 1. Que entendemos por competencias básicas (2)‏
 5. 6. 2. Finalidades
 6. 7. 3. Por que medios se poden desenvolver as competencias básicas (1) Na aula No centro Na forma de relación Metodoloxía Contidos das áreas e materias do currículo Actividades complementarias e extraescolares Recursos educativos Titoría Normas de funcionamento
 7. 8. 3. Por que medios se poden desenvolver as competencias básicas (2) Na aula Metodoloxía Contidos das áreas e materias do currículo <ul><li>Desde cada área contribúese ao desenvolvemento de diferentes competencias. </li></ul><ul><li>Cada competencia acádase a través do traballo en varias áreas </li></ul><ul><li>Non se da unha relación directa ou excluínte entre áreas e competencias básicas. </li></ul><ul><li>Algunhas competencias teñen un carácter máis transversal. </li></ul>
 8. 9. Na aula Metodoloxía Contidos das áreas e materias do currículo <ul><li>Non é indiferente: favorece ou dificulta a adquisición de </li></ul><ul><li>competencias </li></ul><ul><ul><li>Énfase no saber facer </li></ul></ul><ul><ul><li>Selección e variedade das actividades de aprendizaxe </li></ul></ul><ul><ul><li>Integración de coñecementos, destrezas e actitudes </li></ul></ul><ul><ul><li>Importancia en todas as competencias. Grande incidencia en aprender a aprender, autonomía e iniciativa persoal, habilidades sociais... </li></ul></ul>3. Por qué medios se poden desenvolver as competencias básicas (3)
 9. 10. No centro Actividades complementarias e extraescolares Recursos educativos Titoría / Orientación Normas de funcionamento Biblioteca Aula de informática Instalacións dispoñibles Utilización das aprendizaxes Integración de coñecementos Relación con outras persoas 3. Por que medios se poden desenvolver as competencias básicas. (4)
 10. 11. 4. Competencias básicas e currículo. (1) Obxectivos de etapa Contidos Obxectivos de área/materia Criterios de avaliación Estado Comunidade Autónoma Centro Profesorado <ul><li>Forman parte das ensinanzas mínimas da educación obrigatoria, xunto con obxectivos, contidos e os criterios de avaliación. </li></ul><ul><li>Forman parte tamén do currículo establecido pola Comunidade Autónoma </li></ul>
 11. 12. 4. Competencias básicas e currículo. (2) Obxectivos de etapa Contidos Competencias básicas (aportación da área/materia) Competencias básicas Obxectivos de área/materia Criterios de avaliación <ul><li>A incorporación das competencias básicas supón un enriquecemento do modelo actual de currículo. </li></ul><ul><li>Os actuais elementos do currículo mantéñense co mesmo sentido que ata agora. </li></ul><ul><li>As competencias básicas facilitan a toma de decisións sobre: </li></ul><ul><ul><li>- A selección de obxectivos, contidos e criterios de avaliación. </li></ul></ul><ul><ul><li>A importancia relativa de cada un deles. </li></ul></ul><ul><ul><li>A orientación metodolóxica. </li></ul></ul><ul><ul><li>- A avaliación. </li></ul></ul>
 12. 13. 5. Que relacións se poden establecer entre as competencias básicas e as áreas e materias. (1)‏
 13. 14. O desenvolvemento da competencia lingüística é clave para aprender a convivir, pois nela susténtase a resolución pacífica de conflitos. Cando sabemos comunicar somos quen de establecer lazos con outras persoas e mesmo podemos achegarnos á cultura propia e a novas culturas que adquiren así consideración e afecto na medida en que as coñecemos. Comunicarnos en linguas estranxeiras vainos esixir asemade posuír capacidades como a mediación e a comprensión intercultural Con esta competencia contribúese á creación dunha imaxe persoal positiva e foméntanse as relacións construtivas cos demais e co contorno. Mais, ¿a que se refire en concreto?   Refírese á utilización da linguaxe como instrumento tanto de comunicación oral e escrita como de aprendizaxe e de regulación de condutas e emocións.  
 14. 15. <ul><li>Lingua Galega Literatura </li></ul><ul><li>Lingua Castelá Literatura </li></ul><ul><li>Lingua Estranxeira </li></ul><ul><li>Todas as áreas. </li></ul><ul><li>Lingua Galega e Literatura </li></ul><ul><li>Lingua Castelá e Literatura </li></ul><ul><li>Lingua Estranxeira </li></ul><ul><li>Todas as áreas. </li></ul>ÁREAS IMPLICADAS EN PRIMARIA EN SECUNDARIA . .
 15. 16. 5. Que relacións se poden establecer entre as competencias básicas e as áreas e materias. (2)‏
 16. 17. O desenvolvemento da competencia matemática vainos facilitar a produción e a interpretación de informacións cuantitativas e espaciais da realidade que nos rodea; de tal xeito que nos capacita para a resolución de problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. Mais, ¿a que se refire en concreto?   Refírese á habilidade para utilizar números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático para producir e interpretar as informacións do contorno, para ter un coñecemento máis completo da realidade e para proporcionarnos estratexias de resolución de problemas aplicables a calquera circunstancia.
 17. 18. <ul><li>Matemáticas. </li></ul><ul><li>Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural . </li></ul><ul><li>Matemáticas. </li></ul><ul><li>Ciencias da Natureza. </li></ul><ul><li>Ciencias Sociais, Xeografía e Historia. </li></ul><ul><li>Tecnoloxía. </li></ul><ul><li>Informática. </li></ul><ul><li>Educación física </li></ul>. . ÁREAS IMPLICADAS EN PRIMARIA EN SECUNDARIA
 18. 19. 5. Que relacións se poden establecer entre as competencias básicas e as áreas e materias. (3)‏
 19. 20. A competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico vai ser o eixo que nos facilitará a comprensión de sucesos, a predición de consecuencias e as actividades de mellora e preservación da propia vida e da do resto das especies. En concreto refírese... A habilidade para interactuar co mundo físico, tanto nos seus aspectos naturais como nos xerados pola acción humana
 20. 21. <ul><li>Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural. </li></ul><ul><li>Educación Física. </li></ul><ul><li>Ciencias da Natureza. </li></ul><ul><li>Ciencias sociais, Xeografía e Historia. </li></ul><ul><li>Tecnoloxía. </li></ul><ul><li>Educación Física. </li></ul>. . ÁREAS IMPLICADAS EN PRIMARIA EN SECUNDARIA
 21. 22. 5. Que relacións se poden establecer entre as competencias básicas e as áreas e materias. (4)‏
 22. 23. O desenvolvemento desta competencia vainos posibilitar a comunicación e a transmisión de información en distintos soportes, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como un elemento esencial. Mais, ¿A que se refire en concreto? Esta competencia fai referencia ás habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar a información e transformala en coñecemento. Inclúe aspectos diferentes que van desde o acceso e selección da información ata o seu uso e transmisión en distintos soportes.
 23. 24. <ul><li>Todas as áreas. </li></ul><ul><li>Informática. </li></ul><ul><li>Tecnoloxía. </li></ul><ul><li>Todas as áreas. </li></ul>. . ÁREAS IMPLICADAS EN PRIMARIA EN SECUNDARIA
 24. 25. 5. Que relacións se poden establecer entre as competencias básicas e as áreas e materias. (5)‏ 5 COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ
 25. 26. A adquisición desta competencia capacítanos para poñernos no lugar das outras persoas, aceptar as diferenzas, ser tolerante e respectar os valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva dos outros seres humanos. Mais, ¿A que se refire en concreto? Esta competencia permite vivir en sociedade, comprender a realidade social do mundo no que se vive e exercer a cidadanía democrática. Incorpora formas de comportamento individual que capacitan as persoas para convivir nunha sociedade cada vez máis plural, relacionarse cas demais persoas, cooperar, comprometerse e afrontar os conflitos.
 26. 27. <ul><li>Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos. </li></ul><ul><li>Todas as áreas </li></ul><ul><li>Educación para a Cidadanía. </li></ul><ul><li>Educación Ético-Cívica. </li></ul><ul><li>Todas as áreas. </li></ul>. . ÁREAS IMPLICADAS EN PRIMARIA EN SECUNDARIA
 27. 28. 6 COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 5. Que relacións se poden establecer entre as competencias básicas e as áreas e materias. (6)‏
 28. 29. Desenvolver esta competencia vainos capacitar para apreciar e comprender distintas formas de manifestacións artísticas e culturais. Mais, ¿a que se refire en concreto? Refírese á valoración crítica das diferentes manifestacións culturais e artísticas, o que nos permitirá utilizalas como fonte de goce e enriquecemento persoal e axudaranos a consideralas como parte do patrimonio cultural dos pobos.
 29. 30. <ul><li>Educación Artística. </li></ul><ul><li>Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural. </li></ul><ul><li>Lingua Castelá e Literatura. </li></ul><ul><li>Lingua Galega e Literatura. </li></ul><ul><li>Ciencias Sociais, Xeografía e Historia. </li></ul><ul><li>Educación Plástica e Visual. </li></ul><ul><li>Música. </li></ul><ul><li>Lingua Castelá e Literatura. </li></ul><ul><li>Lingua Galega e Literatura. </li></ul><ul><li>Cultura Clásica. </li></ul><ul><li>Educación física </li></ul>. . ÁREAS IMPLICADAS EN PRIMARIA EN SECUNDARIA
 30. 31. 7 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 5. Que relacións se poden establecer entre as competencias básicas e as áreas e materias. (7)‏
 31. 32. Esta competencia vainos capacitar para prolongar as aprendizaxes ao longo de toda a vida, e así poderemos desenvolvernos mellor ante as incertezas, porque seremos quen de buscar respostas lóxicas e diversas. Mais, ¿a que se refire en concreto? Aprender a aprender supón iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuala de maneira autónoma. Supón tamén poder desenvolverse ante as incertezas tratando de buscar respostas que satisfagan a lóxica do coñecemento racional. Implica admitir diversidade de respostas posibles ante un mesmo problema e atopar motivación para buscalas desde diversos enfoques metodolóxicos.
 32. 33. <ul><li>Todas as áreas </li></ul><ul><li>Todas as áreas </li></ul>. . ÁREAS IMPLICADAS EN PRIMARIA EN SECUNDARIA
 33. 34. 5. Que relacións se poden establecer entre as competencias básicas e as áreas e materias. (8)‏
 34. 35. Cando falamos de autonomía e iniciativa persoal referímonos... á posibilidade de optar con criterio propio e levar adiante as iniciativas necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse responsable dela, tanto no ámbito persoal como no social ou laboral.
 35. 36. <ul><li>Todas as áreas </li></ul><ul><li>Todas as áreas </li></ul>. . ÁREAS IMPLICADAS EN PRIMARIA EN SECUNDARIA
 36. 37. 6. Desenvolvemento das competencias básicas. Exemplificacións (1) <ul><li>O funcionamento do centro e as súas aulas. </li></ul><ul><li>A participación do alumnado na acción educativa. </li></ul><ul><li>As normas de réxime interno adoptadas. </li></ul><ul><li>As metodoloxías aplicadas. </li></ul><ul><li>Os recursos didácticos empregados. </li></ul><ul><li>A biblioteca do centro – o seu uso e organización-. </li></ul><ul><li>… </li></ul>Poden influír máis ou menos En competencias asociadas a <ul><li>Comunicación. </li></ul><ul><li>Análise do contorno físico. </li></ul><ul><li>Creación. </li></ul><ul><li>Convivencia e cidadanía. </li></ul><ul><li>Alfabetización dixital. </li></ul>
 37. 38. 6. Desenvolvemento das competencias básicas. Exemplificacións (2) A acción titorial permanente Pode ser determinante En competencias asociadas a Regulación das aprendizaxes Desevolvemento emocional Habilidades sociais A planificación de actividades complementarias e extraescolares Pode reforzar Todas as competencias

×