Spn

3,227 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,227
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spn

 1. 1. SPKM Oleh: Hazizan bin Alias CA(M)
 2. 2. SPKM 1. PENGENALAN 2. OBJEKTIF SISTEM PERAKAUNAN 3. HUKUM-HUKUM PERAKAUNAN 4. KLASIFIKASI SISTEM PERAKAUNAN YANG LAIN 5. PERAKAUNAN TUNAI DIUBAHSUAI SEBAGAI ASAS SPKM 6. APA YANG DIPERAKAUNKAN? 7. OPERASI PERAKAUNAN 8. AKTIVITI DI DALAM SPKM 9. SISTEM-SISTEM APLIKASI JANM 10. KLASIFIKASI DAN PENGKODAN AKAUN SKOP CERAMAHSKOP CERAMAH
 3. 3. SPKM 1. PENGENALAN1. PENGENALAN - proses menganalisis, merekod, mengkelas, merumus dan mengkomunikasi semua urusniaga yang melibatkan terimaan dan pengeluaran/penggunaan dana-dana dan harta Kerajaan serta mentafsir keputusan-keputusan daripada proses-proses berkenaan. PENGERTIAN PERAKAUNAN SEKTOR AWAM
 4. 4. SPKM - amat berguna sebagai satu mekanisme utama kawalan pengurusan. PENTINGNYA PERAKAUNAN DALAM PENGURUSAN KEWANGAN maklumat perakaunan boleh digunakan sebagai suatu alat kawalan dan pengendalian bagi menilai prestasi serta mengambil tindakan pembetulan dan penyelarasan yang perlu.
 5. 5. SPKM - Merangkumi Kementerian/Jabatan Persekutuan dan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan tetapi tidak termasuk Badan- Badan Berkanun dan syarikat-syarikat kerajaan. ENTITI-ENTITI PERAKAUNAN KERAJAAN MALAYSIA SEBAGAI SATU ENTITI PERAKAUNAN
 6. 6. SPKM SPK - berasaskan tunai SP Badan Berkanun/Syarikat - berasaskan akruan SPK dan SPBK didasarkan kepada undang- undang dan peraturan-peraturan yang berasingan. PERSAMAAN DAN PERBEZAAN DI ANTARA SPK DAN SP BUKAN KERAJAAN (SPBK)
 7. 7. SPKM DASAR SPK  Perlembagaan PersekutuanPerlembagaan Persekutuan (Seksyen 7 : Perkara 96 – 112)(Seksyen 7 : Perkara 96 – 112)  Akta Prosedur Kewangan 1957 (Semakan 1972)Akta Prosedur Kewangan 1957 (Semakan 1972)  Akta Audit 1957Akta Audit 1957  Akta Kerajaan Tempatan dan Akta-Akta lainAkta Kerajaan Tempatan dan Akta-Akta lain  Arahan PerbendaharaanArahan Perbendaharaan  Pekeliling/Surat Pekeliling PerbendaharaanPekeliling/Surat Pekeliling Perbendaharaan  Surat Pekeliling Akauntan NegaraSurat Pekeliling Akauntan Negara
 8. 8. SPKM 1. Konsep KWDS – berpunca drp. keperluan bahawa segala hasil dan wang yang diperolehi atau diterima (selain drp. Zakat Fitrah, Baitulmal dan lain-lain hasil di bawah urusan agama Islam) dibayar masuk ke dalam suatu KW yang dinamakan KWDS Persekutuan/Negeri. (Fasal 97) 2. Konsep : tiada wang, kecuali perbelanjaan tanggungan, boleh dikeluarkan dari KWDS melainkan diperuntukkan atau dibenarkan dengan cara lain oleh badan perundangan (Fasal 104) DUA KONSEP ASAS DASAR SPK
 9. 9. SPKM DASAR SPBK A. Badan-Badan Berkanun 1. Akta Badan Berkanun (Akaun Dan Laporan) 1980. 2. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1985 B. Syarikat-syarikat 1. Akta Syarikat 1965
 10. 10. SPKM Mengumpulkan maklumat KewanganMengumpulkan maklumat Kewangan Menyampaikan maklumat kewanganMenyampaikan maklumat kewangan untuk membantu pengurus membuatuntuk membantu pengurus membuat keputusan dasar dan operasikeputusan dasar dan operasi Menyampaikan maklumat kewanganMenyampaikan maklumat kewangan kepada pihak lain yang berkepentingankepada pihak lain yang berkepentingan bagi tujuan penilaianbagi tujuan penilaian Mewujud dan mengesan AkauntabilitiMewujud dan mengesan Akauntabiliti AwamAwam 2. OBJEKTIF SISTEM2. OBJEKTIF SISTEM PERAKAUNANPERAKAUNAN
 11. 11. SPKM  Seksyen 9(2) Akta Audit memerlukan AkaunSeksyen 9(2) Akta Audit memerlukan Akaun Awam dikemukakan bagi tujuan pengauditanAwam dikemukakan bagi tujuan pengauditan dalam tempoh tujuh bulan selepas tahundalam tempoh tujuh bulan selepas tahun kewangan berakhir.kewangan berakhir.  Akaun Awam ditandatangani oleh AkauntanAkaun Awam ditandatangani oleh Akauntan Negara/Bendahari Negeri dan Ketua SetiausahaNegara/Bendahari Negeri dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan/ Pihak Berkuasa KerajaanPerbendaharaan/ Pihak Berkuasa Kerajaan Negeri.Negeri.  Sijil Audit akan dikeluarkan tertakluk kepadaSijil Audit akan dikeluarkan tertakluk kepada laporan Ketua Audit Negara yang dikeluarkanlaporan Ketua Audit Negara yang dikeluarkan berasingan.berasingan. AKAUNTABILITIAKAUNTABILITI
 12. 12. SPKM  Seksyen 16(1) Akta Prosedur Kewangan, memerlukanSeksyen 16(1) Akta Prosedur Kewangan, memerlukan Akaun Awam dibentangkan di Parlimen setelahAkaun Awam dibentangkan di Parlimen setelah diaudit.diaudit.  Perbendaharaan adalah bertanggungjawab memantauPerbendaharaan adalah bertanggungjawab memantau pertanyaan audit supaya tindakan diambil denganpertanyaan audit supaya tindakan diambil dengan segera.segera.  Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara memeriksaJawatankuasa Kira-kira Wang Negara memeriksa laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyatalaporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan.Kewangan.
 13. 13. SPKM  Parlimen  Parlimen Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam  Ketua Audit Negara  Perbendahaharaan (Ketua Setiausaha Perbendaharaan /(Ketua Setiausaha Perbendaharaan / Pegawai Kewangan Negeri)Pegawai Kewangan Negeri)  Kementerian/Jabatan (Pegawai Pengawal) AKAUNTABILITIAKAUNTABILITI
 14. 14. SPKM HUBUNGKAIT SPK DAN AKAUNTABILITI AWAMHUBUNGKAIT SPK DAN AKAUNTABILITI AWAM
 15. 15. SPKM 3. HUKUM-HUKUM PERAKAUNAN3. HUKUM-HUKUM PERAKAUNAN Menetapkan:Menetapkan: 1.1. PeraturanPeraturan 2.2. PrinsipPrinsip 3.3. KonvensyenKonvensyen 4.4. Standard (Doktrin)Standard (Doktrin)
 16. 16. SPKM PERATURAN Menjelaskan persoalan-persoalan pokok seperti objektif sistem perakaunan dan tahap akauntabiliti serta tanggungjawab pegawai-pegawai yang terlibat di dalamnya. Contoh: Bidangkuasa Ketua Audit Negara Tanggungjawab Pegawai Pengawal Tanggungjawab Pegawai Pengakaun
 17. 17. SPKM Pegawai PengawalPegawai Pengawal adalah pegawai yang dilantikadalah pegawai yang dilantik mengikut peruntukan di bawah Seksyen 15(a)1, Aktamengikut peruntukan di bawah Seksyen 15(a)1, Akta Prosedur Kewangan 1957 bagi melaksanakan perananProsedur Kewangan 1957 bagi melaksanakan peranan dan tanggungjawab seperti berikut:-dan tanggungjawab seperti berikut:-  Mengawal kutipan/terimaan.Mengawal kutipan/terimaan.  Mengawal perbelanjaan dan PeruntukanMengawal perbelanjaan dan Peruntukan PerbelanjaanPerbelanjaan  Mengurus StorMengurus Stor PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAIPERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWALPENGAWAL
 18. 18. SPKM  Menyelenggara Buku VotMenyelenggara Buku Vot  Mengesahkan perbelanjaan dan terimaanMengesahkan perbelanjaan dan terimaan Kementerian/Jabatan yang disediakan olehKementerian/Jabatan yang disediakan oleh Jabatan Akauntan Negara.Jabatan Akauntan Negara.  Memberi penjelasan kepada Ketua Audit NegaraMemberi penjelasan kepada Ketua Audit Negara dan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC).dan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC).
 19. 19. SPKM Pegawai PerakaunanPegawai Perakaunan termasuklah tiap-tiaptermasuklah tiap-tiap pegawai awam yang bertanggungjawab bagi perkara-pegawai awam yang bertanggungjawab bagi perkara- perkara seperti berikut :-perkara seperti berikut :-  memungut, menerima atau mengakaunkan, ataumemungut, menerima atau mengakaunkan, atau yang sebenarnya memungut, menerima atauyang sebenarnya memungut, menerima atau mengakaun wang awam; ataumengakaun wang awam; atau  membayar/mengeluarkan atau yang sebenarnyamembayar/mengeluarkan atau yang sebenarnya membayar/mengeluarkan, apa-apa wang awammembayar/mengeluarkan, apa-apa wang awam atau barang-barang awam; atauatau barang-barang awam; atau  menerima, menyimpan atau melupus, ataumenerima, menyimpan atau melupus, atau mengakaun, barang-barang awam atau yangmengakaun, barang-barang awam atau yang sebenarnya menerima, memegang atau melupussebenarnya menerima, memegang atau melupus barang-barang awam.barang-barang awam. PENGURUSAN PERAKAUNAN
 20. 20. SPKM PRINSIP Satu gabungan doktrin yang dihubungkan denganteori dan kaedah perakaunan, bertindak untuk menerangkan amalan dan pedoman pemilihan konvensyen. Contoh: Prinsip kos sejarah – nilai aset Prinsip pemadanan hasil dan belanja Prinsip catitan bergu
 21. 21. SPKM KONVENSYEN Satu kaedah praktis yang telah dipersetujui secara umum oleh semua ahli akauntan dan orang-orang yang berkaitan secara jelas atau sebagai andaian asas. Contoh: Andaian perniagaan berterusan $ sbg ukuran nilai pertukaran yg. stabil Entiti berasingan Period perakaunan Persamaan perakaunan A = L + OE
 22. 22. SPKM PIAWAIAN/STANDARD (DOKTRIN) : dasar-dasar yang diikuti oleh para akauntan dalam menghasilkan rekod-rekod perakaunan dan penyata kewangan. Contoh: Objektiviti Konsistensi Konservatisme
 23. 23. SPKM 1.Sistem Perakaunan Kewangan 2.Sistem Perakaunan Pengurusan 3.Sistem Perakaunan Kos 4.Sistem Perakaunan Keusahawanan 5.Sistem Perakaunan Sosial/Nasional 4.4. KLASIFIKASI SISTEMKLASIFIKASI SISTEM PERAKAUNANPERAKAUNAN YANG LAINYANG LAIN
 24. 24. SPKM 1.1.Hasil dicatat semasa terimaan danHasil dicatat semasa terimaan dan perbelanjaan sewaktu pembayaran,perbelanjaan sewaktu pembayaran, 2.2.Sistem Tunai Ubahsuai :Sistem Tunai Ubahsuai : MembenarkanMembenarkan pembayaran tahun semasa dibuat dlmpembayaran tahun semasa dibuat dlm bulan januari tahun berikutnya,bulan januari tahun berikutnya, 5.5. PERAKAUNAN TUNAIPERAKAUNAN TUNAI DIUBAHSUAIDIUBAHSUAI SEBAGAI ASASSEBAGAI ASAS SPKSPK CIRI-CIRI:CIRI-CIRI:
 25. 25. SPKM 3.3.Aset tetap dikenakan kepadaAset tetap dikenakan kepada perbelanjaanperbelanjaan 100% semasa ia100% semasa ia diperolehi/dibina,diperolehi/dibina, 4.4.Tuntutan kewangan oleh kerajaan (spt.Tuntutan kewangan oleh kerajaan (spt. Hasil terakru) dan pinjaman bolehtuntutHasil terakru) dan pinjaman bolehtuntut tidak dilaporkan dalam Imbangan Duga,tidak dilaporkan dalam Imbangan Duga, 5.5.Tuntutan kewangan ke atas kerajaanTuntutan kewangan ke atas kerajaan yangyang belum di akhir tahun kewangan jugabelum di akhir tahun kewangan juga
 26. 26. SPKM Semua urusniaga kerajaanSemua urusniaga kerajaan diakaunkandiakaunkan mengikut Asas Tunai Ubahsuai.mengikut Asas Tunai Ubahsuai. DASAR PERAKAUNAN
 27. 27. SPKM Mudah difahami & dipraktik oleh semua jabatan kerajaan Maklumat dapat diperolehi dalam masa yang diperlukan Memudahkan penyediaan anggaran belanjawan Memudahkan pengawalan Membolehkan perbelanjaan tahun sebelum dibayar di dalam tahun semasa dengan menggunakan peruntukan tahun sebelum MENGAPA ASAS PERAKAUNAN TUNAI DIUBAHSUAI MENJADI PILIHAN?
 28. 28. SPKM Akaun Hasil DisatukanAkaun Hasil Disatukan Akaun Pinjaman DisatukanAkaun Pinjaman Disatukan Akaun Amanah DisatukanAkaun Amanah Disatukan 6.6. APAKAH YANGAPAKAH YANG DIPERAKAUNKAN?DIPERAKAUNKAN? KONSEP KUMPULAN WANG DISATUKANKONSEP KUMPULAN WANG DISATUKAN (KWDS):(KWDS):
 29. 29. SPKM FUNGSI KUMPULANWANG DISATUKAN  Akaun Hasil DisatukanAkaun Hasil Disatukan -- Mengakaunkan HasilMengakaunkan Hasil -- Mengakaunkan PerbelanjaanMengakaunkan Perbelanjaan  Akaun Amanah DisatukanAkaun Amanah Disatukan -- Mengakaunkan Wang Amanah dan DepositMengakaunkan Wang Amanah dan Deposit  Akaun Pinjaman DisatukanAkaun Pinjaman Disatukan - Mengakaunkan Pinjaman- Mengakaunkan Pinjaman
 30. 30. SPKM KUMPULANWANG DISATUKAN
 31. 31. SPKM 7. OPERASI PERAKAUNAN  Ibu Pejabat JANM  Pejabat Perakaunan - Cawangan JANM - JMS  Pusat Tanggungjawab (P.T.J)  Pemegang Panjar - Dalam Negeri - Luar Negeri
 32. 32. SPKM JABATAN MENGAKAUN SENDIRI 1.1. Kementerian Pertahanan MalaysiaKementerian Pertahanan Malaysia 2. Kementerian Kesihatan Malaysia2. Kementerian Kesihatan Malaysia 3. Kementerian Pendidikan Malaysia3. Kementerian Pendidikan Malaysia 4. Kementerian Dalam Negeri Malaysia4. Kementerian Dalam Negeri Malaysia 5. Kementerian Pertanian Malaysia5. Kementerian Pertanian Malaysia 6. Kementerian Kerja Raya Malaysia6. Kementerian Kerja Raya Malaysia 7. Jabatan Kastam DiRaja Malaysia7. Jabatan Kastam DiRaja Malaysia BaruBaru 1. Jabatan Perdana Menteri1. Jabatan Perdana Menteri 2. Kementerian Penerangan2. Kementerian Penerangan 3. Kem. Sains, Teknologi & Alam Sekitar3. Kem. Sains, Teknologi & Alam Sekitar
 33. 33. SPKM Perakaunan PerbelanjaanPerakaunan Perbelanjaan Perakaunan HasilPerakaunan Hasil Perakaunan HartaPerakaunan Harta Perakaunan TanggunganPerakaunan Tanggungan Perakaunan AmanahPerakaunan Amanah Penyesuaian AkaunPenyesuaian Akaun 8.8. AKTIVITI DI DALAM SPKMAKTIVITI DI DALAM SPKM A.A. DI PERINGKAT JABATAN:DI PERINGKAT JABATAN:
 34. 34. SPKM Perakaunan PerbelanjaanPerakaunan Perbelanjaan Perakaunan HasilPerakaunan Hasil Perakaunan HartaPerakaunan Harta (Tunai & Pelaburan)(Tunai & Pelaburan) Perakaunan TanggunganPerakaunan Tanggungan (Pinjaman)(Pinjaman) Perakaunan Wang Tak DituntutPerakaunan Wang Tak Dituntut Penyediaan Akaun AwamPenyediaan Akaun Awam KawalanKawalan Penggubalan & PelaksanaanPenggubalan & Pelaksanaan B.B. DI PERINGKAT JAN:DI PERINGKAT JAN:
 35. 35. SPKM 9.9. SISTEM-SISTEM APLIKASISISTEM-SISTEM APLIKASI  Sistem Perakaunan Cawangan (BAS)Sistem Perakaunan Cawangan (BAS)  Sistem Gaji (Payroll)Sistem Gaji (Payroll)  Sistem Kawalan Data (DCS)Sistem Kawalan Data (DCS)  Sistem Akaun Pusat (CAS)Sistem Akaun Pusat (CAS)  Sistem Laporan Jabatan (DRS)Sistem Laporan Jabatan (DRS)  Sistem Pelaburan & Pinjaman (ILS)Sistem Pelaburan & Pinjaman (ILS)  Sistem Perakaunan Lejer SubsidiariSistem Perakaunan Lejer Subsidiari (SLAS)(SLAS)  Sistem Pengurusan TunaiSistem Pengurusan Tunai  Sistem Klasifikasi & PengkodanSistem Klasifikasi & Pengkodan
 36. 36. SPKM SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN BERKOMPUTER Sistem Perakaunan Berkomputer Sistem Perakaunan Cawangan (BAS) Sistem yg. memproses bayaran & terimaan Jabatan/ PTJ di peringkat cawanganserta menghantar laporan operasi kepada Jabatan/PTJ. Butir-butir bayaran, terimaan & pelarasan dihantar ke CAS untuk penyemakan. Sistem pengesanan pembayaran terlewat, menyenaraikan bil-bil yg. lewat dibayar mengikut bilangan hari oleh Jabatan dan/Pejabat Pembayar.
 37. 37. SPKM Sistem Gaji Ia menguruskan pembayaran & potongan gaji kakitangan kerajaan persekutuan secara berkomputer. Sistem Kawalan Data Ia merekod & mengawal kod-kod perakaunan SPK Persekutuan/mengawal & mengagih data drp. Pejabat Perakaunan ke sistem-sistem lain spt. CAS, DRS, SLAS, ILS dan juga di antara CAS serta mengawal & mengagih data dari Pejabat Perakaunan ke agensi-agensi lain spt. ICU Perangkaan & JMS.
 38. 38. SPKM Sistem Akaun Pusat Ia menyelenggara & menyediakan akaun awam tahunan serta melaporkan kepada jabatan-jabatan di peringkat kebangsaan segala urusniaga mereka. Sistem Laporan Jabatan Ia memberi laporan terperinci yang disatukanmengikut keperluan Pegawai Pengawal. Sistem ini juga memberi kemudahan pertukaran maklumat secara pertukaran pita magnet dengan Kementerian/Jabatan yang memerlukan data terperinci yang disatukan.
 39. 39. SPKM Sistem Pelaburan & Pinjaman Ia mengendalikan akaun-akaun subsidiari pelaburan & pinjaman Kerajaan Persekutuam secara berkomputer. Sistem Pengurusan Wang Tunai (CMS) Ia menentukan kedudukan wang tunai Kerajaan Persekutuan. Sistem Akaun Subsidiari Kakitangan (SLAS) Ia mengendalikan akaun-akaun subsidiari berkomputer akaun kenderaan, pendahuluan diri, sewa rumah Kerajaan Persekutuan.
 40. 40. SPKM Sistem Bayaran Pukal (SBP) Ia membayar bil agensi Kementerian/ Jabatan Persekutuan secara pukal. Sistem Laporan Kem. Kewangan (SLKK) Ia mengeluarkan laporan terperinci perbelanjaan vot dan hasil yang dikehendakioleh pihak Perbendaharaan menikut sektor ekonomi.
 41. 41. SPKM SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN JABATAN/PTJJABATAN/PTJ PEJ. PERAKAUNANPEJ. PERAKAUNAN JAB. & AGENSIJAB. & AGENSIIBU PEJABATIBU PEJABAT JANMJANM LAPORANLAPORAN BASBAS GAJIGAJI CEK/ RESIT CEK/ RESIT LAPORAN GAJI LAPORAN GAJI BANK AGENSI SKEPPSKEPP SKEPPSKEPPSKEPPSKEPP PERUBAHANPERUBAHAN GAJIGAJI PERUBAHANPERUBAHAN GAJIGAJI DOKUMEN KEWANGAN DOKUMEN KEWANGAN P T J P T J P T J P T J ILSILS DRSDRS CASCAS SLKKSLKK SLASSLAS DCS LAPORANLAPORANLAPORANLAPORAN PERBENDAHARANPERBENDAHARAN PINDAHAPINDAHA NN DATADATA HARIANHARIAN C I S JABJAB PERANGKAANPERANGKAAN SETIASETIA JMSJMS PENYESUAIANPENYESUAIAN
 42. 42. SPKM Sistem Perancangan dan Kawalan Belanjawan Elektronik (eSPKB) Ia merupakan satu sistem vot berkomputer yang tujuan utamanya untuk mengawal belanjawan. Pelaksanaan eSPKB: * Fasa 1 (mulai 6 Oktober 2000) - 4 PTJ * Fasa 2 (mulai 1 April 2001) – 10 PTJ * Fasa 3 (mulai 2 Januari 2002) – 521 PTJ (Lembah Kelang dan Selangor)
 43. 43. SPKM Ciri-ciri eSPKB a) Penyediaan dokumen melibatkan 3 peringkat: sedia, perakuan I & perakuan II. b) Pengemaskinian buku vot dan penyesuaian akaun secara elektronik termasuk bagi bayaran pukal dan gaji. c) Waran peruntukan, baucar bayaran, penyata pemungut & baucar jurnal dihantar secara online ke pejabat perakaunan. d) Hardcopy dokumen kewangan & sokongan disimpan di PTJ. e) Bayaran dibuat melalui cek atau secara EFT. f) Baki peruntukan boleh diketahui pd. bila-
 44. 44. SPKM MAKLUMAT PERAKAUNAN  Laporan Kewangan disatukan bagi penyediaan PenyataLaporan Kewangan disatukan bagi penyediaan Penyata Kewangan.Kewangan.  Laporan Bulanan Perbelanjaan, Hasil dan Amanah.Laporan Bulanan Perbelanjaan, Hasil dan Amanah.  Laporan Kementerian KewanganLaporan Kementerian Kewangan  Laporan Bulanan bagi Jawatankuasa Aliran Wang Tunai.Laporan Bulanan bagi Jawatankuasa Aliran Wang Tunai.  Laporan Subsidiari lainLaporan Subsidiari lain i.i. Pinjaman Kenderaan dan komputerPinjaman Kenderaan dan komputer ii.ii. Pendahuluan DiriPendahuluan Diri iii.iii. Pendahuluan PelbagaiPendahuluan Pelbagai iv.iv. Sewa RumahSewa Rumah
 45. 45. SPKM Perbelanjaan Mengurus Tanggungan (Vot T) Bekalan (Vot B) Perbelanjaan Pembangunan Pembangunan (Vot P) Hasil Amanah (Terimaan & Bayaran) 10.10. KLASIFIKASI & PENGKODANKLASIFIKASI & PENGKODAN AKAUNAKAUN
 46. 46. SPKM AKAUN AWAM 1. Sifatnya  Tahunan  Mengikut Seksyen 16, APK 1957  Diperakukan oleh Ketua Audit Negara  Dibentangkan di Parlimen 2. Kandungannya  Ringkasan urusniaga bg Thn. Kew.  Dari baki-baki CAS 3. Formatnya  Dwibahasa 11.11. OUTPUT SISTEMOUTPUT SISTEM PERAKAUNANPERAKAUNAN
 47. 47. SPKM SEKIAN - TERIMA KASIHSEKIAN - TERIMA KASIH

×