Successfully reported this slideshow.
HERNÝ  PLÁN  VICTORY TIP  s. r. o.
                    1
Časť 1
            ÚVODNÉ USTANOVENIA
                    §1
              Pred...
5. Prevádzkovateľ je povinný zachovať mlčanlivosť o účastníkoch kurzových stávok a ich
  účasti na stávkach. Povinnosť ml...
§5
               Druhy kurzových stávok
1. Kurzová stávka môže byť vypísaná ako:
  a) sólo stávka,
  b) ...
6. Nárok na výhru v rozpisovej stávke vzniká pri správnom určení všetkých výsledkov
  platných stávkových udalostí tipova...
5. Ak v Bonus stávke z dôvodov anulovania niektorej tipovanej stávkovej udalosti počet
  platných stávkových udalostí kle...
§ 13
                 Stávka Viktorka
1. Stávka Viktorka /VIK/ patrí medzi špeciálne druhy stávok. Umožňu...
Časť 4
           PRAVIDLÁ STÁVKOVANIA
                     § 15
              ...
§ 16
   Stávkový tiket podávaný v stávkových kanceláriách Victory tip

1. Prevádzkovateľ prijíma kurzové stávky na vlas...
4. Ak sa stávková udalosť z akýchkoľvek dôvodov opakuje, platný je výsledok, dosiahnutý
  v prvom zápolení.
5. Ak rozhod...
2. Ak boli v rozpisových stávkach a skupinových rozpisových stávkach stávkové udalosti
  jednej dielčej stávkovej kombiná...
Časť 5
                REKLAMÁCIE
                   § 22
              Rek...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Herný plán Victory Tip s.r.o.

3,623 views

Published on

Herný plán Victory Tip s.r.o.

Published in: Spiritual, Business • <b>[Comment posted from</b> http://www.victorytip.sk/test3.php?akcia=hp]
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Herný plán Victory Tip s.r.o.

 1. 1. HERNÝ PLÁN VICTORY TIP s. r. o. 1
 2. 2. Časť 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA §1 Predmet a účel herného plánu 1. Herný plán upravuje postup spoločnosti VICTORY TIP s.r.o., Trnava, Kollárová 7, 917 00 Trnava /ďalej len prevádzkovateľ/ pri prevádzkovaní stávkových hier – kurzových stávok v súlade so zákonom č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe licencie udelenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Časť 2 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA §2 Predmet a prevádzka kurzových stávok 1. Kurzová stávka je hra podľa vopred stanovených podmienok, vzťahovaných na športové, prípadne nešportové udalosti alebo udalosti s nimi súvisiace, ktorých výsledok je variabilný, nie je vopred známy a nemôže byť účastníkmi kurzovej stávky ani účastníkmi stávkovej udalosti ovplyvnený. 2. Prevádzkovateľ prijíma kurzové stávky na: a) výsledky športových udalostí a udalostí s nimi súvisiacich, b) výsledky nešportových udalostí a udalostí s nimi súvisiacich, ak tieto neodporujú etickým a mravným princípom. 3. Prevádzkovateľ prijíma kurzové stávky v stávkových kanceláriách Victory Tip. 4. Kurzové stávky na nešportové udalosti a udalosti s nimi súvisiace môže prevádzkovateľ ponúkať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Ministerstva financií SR. §3 Účasť na kurzových stávkach 1. Účastníkmi kurzovej stávky sú prevádzkovateľ a tipujúci. 2. Tipujúci je povinný oboznámiť sa s ustanoveniami tohto herného plánu, ktoré sú záväzné pre právny pomer medzi prevádzkovateľom a tipujúcim. Neznalosť ustanovení herného plánu alebo ich iný výklad nerobí stávku neplatnou a pri rozhodovaní prípadných sporov nemôže byť prihliadané k okolnosti,že tipujúci ustanovenia herného plánu nepozná alebo si ich inak vykladá. 3. Kurzových stávok sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov. V opodstatnených prípadoch má prevádzkovateľ právo požiadať tipujúceho o preukázanie veku dokladom. 4. Kurzových stávok sa nesmú zúčastniť osoby oprávnené prijímať stávky pre prevádzkovateľa. 2
 3. 3. 5. Prevádzkovateľ je povinný zachovať mlčanlivosť o účastníkoch kurzových stávok a ich účasti na stávkach. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady daňového, priestupkového a súdneho konania. Časť 3 USTANOVENIA O KURZOVÝCH STÁVKACH §4 Stávkové udalosti 1. Kurzová stávka môže byť dohodnutá na: a) výsledok zápasu s tromi možnými výsledkami /1,X,2/, b) výsledok zápasu s dvomi možnými výsledkami /1,2/, c) dvojtipy na zápasy s tromi možnými výsledkami, že domáce družstvo neprehrá /1X/ alebo nevyhrá /X2/, d) handicapové stávky, v ktorých je favorizované družstvo vopred znevýhodnené stanoveným počtom gólov, resp. bodov, ktoré sa prirátavajú k dosiahnutému výsledku, e) duel, dvojica mužstiev, ktoré spolu síce nehrajú, ale porovnáva sa pomer nimi vstrelených gólov, príp. bodov v zápasoch s ich skutočnými súpermi, f) tercie, trojice mužstiev, ktoré spolu síce nehrajú, ale porovnáva sa pomer nimi vstrelených gólov, príp. bodov v zápasoch s ich skutočnými súpermi, g) kombináciu dielčieho a konečného výsledku zápasu /polčas a konečný výsledok a p./, h) dielčí výsledok zápasu /polčas, tretina, set a p. /, i) presný gólový alebo bodový rozdiel vo výsledku zápasu, j) celkový počet gólov alebo bodov , dosiahnutý v zápase, k) celkový počet gólov alebo bodov, dosiahnutý v skupine zápasov /počet gólov v kole a p. /, l) počet víťazstiev alebo remíz v skupine zápasov /počet remíz v jednom kole súťaže a p./, m) dosiahnutie, resp. nedosiahnutie gólu družstvom v zápase, n) víťazstvo /V/, prípadne umiestnenie /M,T,U/ jednotlivca alebo družstva do určitého miesta v preteku, prípadne súťaži, o) ktorý jednotlivec alebo družstvo dosiahne v preteku alebo súťaži lepší výsledok, p) výsledný čas a prípadné rozdiely voči nemu, q) ostatné výsledky so športovou udalosťou súvisiace /ktoré družstvo bude mať výkop, počet žltých, príp. červených kariet, ktoré družstvo bude kopať prvý roh, ktoré družstvo dosiahne prvý gól v zápase, ktoré družstvo v súťaži postúpi, kto bude najlepší strelec, kolo ukončenia zápasu v boxe a p./, r) výsledok nešportovej udalosti /voľby, súťaž krásy, spevácka súťaž a p. / a výsledky s nešportovou udalosťou súvisiacich. 3
 4. 4. §5 Druhy kurzových stávok 1. Kurzová stávka môže byť vypísaná ako: a) sólo stávka, b) kumulovaná stávka, c) rozpisová stávka, d) skupinová rozpisová stávka, e) špeciálna stávka / Bonus stávka, stávka Šanca, stávka Plustip a stávka Viktorka/. f) prémiová hra - JOKER §6 Sólo stávka 1. Sólo stávka /SÓLO/ je stávka na jedinú stávkovú udalosť na tikete. 2. Nárok na výhru pri sólo stávke vzniká správnym určením výsledku platnej stávkovej udalosti, tipovanej na tikete. §7 Kumulovaná stávka 1. Kumulovaná stávka /KUM/ je stávka na viacero stávkových udalostí tipovaných na jednom tikete. 2. V kumulovanej stávke nie je dovolené vzájomne kombinovať tzv. podporné stávky /viď §14, bod 6/. 3. Prípadné čiastkové obmedzenia druhu stávkových udalostí, počtu ich kombinácií a p. sú v kompetencii prevádzkovateľa. 4. Nárok na výhru v kumulovanej stávke vzniká správnym určením všetkých výsledkov platných stávkových udalostí, tipovaných na tikete. §8 Rozpisová stávka 1. Rozpisová stávka /ROZ/ umožňuje tipovať na jednom tikete viacej stávkových udalostí vo vzájomnej kombinácií a v skrátenej forme. 2. V rozpisovej stávke môže tipujúci tipovať 2 – 9 stávkových udalostí vo zvolenej kombinácii, t.j. jednice /ROZ-1/, dvojice /ROZ-2/, trojice /ROZ-3/, štvorice /ROZ-4/, pätice /ROZ-5/, šestice /ROZ-6/, sedmice /ROZ-7/, osmice /ROZ-8/ a deväticu /ROZ-9/. 3. V rozpisovej stávke môže tipujúci k tipovaným kombináciám stávkových udalostí pridať ľubovoľný počet pevných tipov /tutoviek/, pokiaľ dodrží ustanovenie herného plánu o maximálnom počte tipovaných stávkových udalostí a výške maximálnej výhry na jednom tikete. 4. V rozpisovej stávke nie je dovolené vzájomne kombinovať tzv. podporné stávky /viď § 14, bod 6/. 5. Prípadné čiastkové obmedzenie druhu stávkových udalostí, počtu ich kombinácií a podobne v rozpisovej stávke sú v kompetencii prevádzkovateľa. 4
 5. 5. 6. Nárok na výhru v rozpisovej stávke vzniká pri správnom určení všetkých výsledkov platných stávkových udalostí tipovaných na tikete ako pevné tipy /tutovky/ a všetkých výsledkov platných stávkových udalostí tipovaných v min. jednej rozpisovej kombinácii. §9 Skupinová rozpisová stávka 1. Skupinová rozpisová stávka /SROZ/ umožňuje tipovať na jednom tikete viacej kumulovaných stávok vo vzájomnej kombinácii a v skrátenej forme. 2. V skupinovej rozpisovej stávke môže tipujúci tipovať 2 – 9 skupín stávkových udalostí v zvolenej kombinácii, t.j. jednice skupín /SROZ-1/, dvojice skupín /SROZ-2/, trojice skupín /SROZ-3/, štvorice skupín /SROZ-4/ a päticu skupín /SROZ-5/,šestice skupín /SROZ-6/, sedmice skupín /SROZ-7/, osmice skupín /SROZ-8/ a deväticu skupín /SROZ-9/. 3. V skupinovej rozpisovej stávke tvorí skupinu 1 – 10 stávkových udalostí. 4. V skupinovej rozpisovej stávke môže tipujúci k tipovaným kombináciám skupín stávkových udalostí pridať ľubovoľný počet pevných tipov /tutoviek/, pokiaľ dodrží ustanovenia herného plánu o maximálnom počte tipovaných stávkových udalostí a výške maximálnej výhry na jednom tikete. 5. V skupinovej rozpisovej stávke nie je dovolené kombinovať tzv.podporné stávky /viď §14 bod 6/. 6. Prípadné čiastkové obmedzenia druhu stávkových udalostí, počtu ich kombinácií a p. sú v kompetencii prevádzkovateľa. 7. Nárok na výhru v skupinovej rozpisovej stávke vzniká pri správnom určení všetkých výsledkov platných stávkových udalostí tipovaných na tikete ako pevné tipy /tutovky/ a všetkých výsledkov platných stávkových udalostí tipovaných v min. jednej skupinovej rozpisovej kombinácii. § 10 Bonus stávka 1. Bonus stávka patrí medzi špeciálne stávky. Umožňuje tipujúcemu dosiahnuť vyšší výsledný kurz i vyššiu prípadnú výhru pridelením bonusu v závislosti na počte tipovaných stávkových udalostí. 2. Bonus má formu desatinného čísla. V prípade, ak tipujúci tipuje minimálne 10 platných stávkových udalostí, prenásobuje sa celkový kurz bonusom, ktorý v závislosti na počte tipovaných stávkových udalostí je nasledovný: 10-13 platných stávkových udalostí bonus 1,10 14-17 platných stávkových udalostí bonus 1,15 18-21 platných stávkových udalostí bonus 1,20 22-25 platných stávkových udalostí bonus 1,25 26-50 platných stávkových udalostí bonus 1,30 3. Bonus sa nepridáva k rozpisovým stávkam, skupinovým rozpisovým stávkam, stávke Šanca, stávke Plustip a stávke Viktorka. 4. Nárok na výhru v Bonus stávke vzniká správnym určením všetkých výsledkov platných stávkových udalostí tipovaných na tikete. 5
 6. 6. 5. Ak v Bonus stávke z dôvodov anulovania niektorej tipovanej stávkovej udalosti počet platných stávkových udalostí klesne pod 10, bude stávka posudzovaná iba ako stávka kumulovaná. § 11 Stávka Šanca 1. Šanca /ŠAN/ patrí medzi špeciálne stávky. Umožňuje tipujúcemu získať výhru aj pri nesprávnom určení výsledku jednej stávkovej udalosti tipovanej na tikete, pričom výška výhry je závislá od výšky celkového výherného kurzu správne určených výsledkov platných stávkových udalostí. 2. Stávková udalosť, ktorej výsledok tipujúci neurčil správne, musí mať kurz nižší ako 10,00. 3. Nárok na výhru v stávke Šanca vzniká: a) pri správnom určení výsledkov všetkých platných stávkových udalostí, tipovaných na tikete, b) pri nesprávnom určení výsledku jednej stávkovej udalosti s kurzom nižším ako 10,00, pričom výhra v závislosti na celkovom kurze /CK/ všetkých správne určených výsledkov platných stávkových udalostí tipovaných na tikete bude predstavovať: 5-násobok vkladu pri CK vyššom ako 100 12-násobok vkladu pri CK vyššom ako 200 28-násobok vkladu pri CK vyššom ako 400 64-násobok vkladu pri CK vyššom ako 800 90-násobok vkladu pri CK vyššom ako 1000 200-násobok vkladu pri CK vyššom ako 2000 § 12 Stávka Plustip 1. Stávka Plustip /PLUS/ patrí medzi špeciálne druhy stávok. Umožňuje tipujúcemu zvýšiť si možnú výhru pridaním jedného zápasu /plustip/. V prípade jeho nesprávneho určenia získava výhru v pôvodnej výške. 2. Minimálny počet stávkových udalostí na tikete, umožňujúci pridanie plustipu, je 9. 3. Plustip musí mať kurz nižší ako sú ostatné kurzy stávkových udalostí na tikete. 4. V prípade rovnosti najnižších kurzov na tikete určí plustip tipujúci. 5. Plustip musí byť na tikete označený /PLUS/ 6. Tipovanie v stávke Plustip je tipujúci prijímateľovi kurzových stávok povinný ohlásiť vopred. 7. Nárok na výhru v stávke Plustip vzniká: a) správnym určením výsledkov všetkých platných stávkových udalostí tipovaných na tikete vrátane plustipu, pričom výška výhry je súčinom stávkového vkladu a kurzov všetkých stávkových udalostí tipovaných na tikete, vrátane plustipu. b) správnym určením výsledkov všetkých platných stávkových udalostí tipovaných na tikete s výnimkou plustipu, pričom výška výhry je súčinom stávkového vkladu a kurzov všetkých platných stávkových udalostí tipovaných na tikete s výnimkou plustipu. 6
 7. 7. § 13 Stávka Viktorka 1. Stávka Viktorka /VIK/ patrí medzi špeciálne druhy stávok. Umožňuje tipujúcemu z určenej skupiny stávkových udalostí tipovať výsledky stávkových udalostí so zvýhodnenými kurzami, pričom výhru získava aj pri jednom nesprávne určenom výsledku. 2. V stávke Viktorka je možné tipovať iba stávkové udalosti, ktoré sú pre stávku Viktorka určené. Nie je možné ich kombinovať s ostatnými stávkovými udalosťami. 3. V stávke Viktorka je tipujúci na jednom tikete povinný tipovať minimálne 5 stávkových udalostí. 4. Nárok na výhru v stávke Viktorka vzniká: a) pri správnom určení všetkých výsledkov platných stávkových udalostí tipovaných na tikete, b) pri správnom určení výsledkov všetkých platných stávkových udalostí tipovaných na tikete okrem jednej, pričom výška výhry sa rovná stávkovému vkladu. 5. Ak v stávke Viktorka nebude z dôvodu anulovania niektorých stávkových udalostí splnená podmienka povinnej päťkombinácie, stávka Viktorka sa anuluje. § 14 Prémiová hra JOKER 1. Prémiová hra JOKER predstavuje prémiu k výhernej sólo stávke, kumulovanej stávke, Bonus stávke, stávke Šanca a stávke Plustip - v peňažnej forme, ktorú tipujúci získa po splnení stanovenej výšky celkového výherného kurzu a peňažného vkladu. 2. Celkový výherný kurz (CVK) je súčin kurzov všetkých správne uhádnutých tipov na tikete 3. Výška CVK na dosiahnutie prémie v prémiovej hre JOKER je aspoň 2000. 4. Výška peňažnej prémie v prémiovej hre JOKER závisí od vkladu nasledovne: VKLAD VÝŠKA PRÉMIE od 1€ do 1,99€ 1000€ od 2€ do 2,99€ 2000€ od 3€ do 3,99€ 3000€ od 4€ do 4,99€ 4000€ od 5€ do 5,99€ 5000€ od 6€ do 6,99€ 6000€ od 7€ 7000€ 5. Prémiová hra JOKER neplatí pre rozpisovú stávku a skupinovú rozpisovú stávku. 6. Pri stávke Šanca sa pri neuhádnutí jedného tipu prémia v prémiovej hre JOKER nevyplatí. 7. Pri BONUS stávke sa za CVK považuje kurz bez bonusového zvýhodnenia. 7
 8. 8. Časť 4 PRAVIDLÁ STÁVKOVANIA § 15 Príjem stávok 1. Prevádzkovateľ prijíma kurzové stávky: a) v stávkových kanceláriách Victory Tip prijímateľmi kurzových stávok, ktorí sú s prevádzkovateľom v pracovnom pomere alebo jemu podobnom vzťahu, b) v mandátnych stávkových kanceláriách Victory Tip osobami poverenými prijímať kurzové stávky v mene prevádzkovateľa, 2. Kurzové stávky je možné prijímať až po zverejnení stávkových kurzov na jednotlivé stávkové, vyhlásované prevádzkovateľom 3. Kurzové stávky podávané v stávkových kanceláriách Victory Tip a mandátnych stávkových kanceláriách Victory Tip sa prijímajú a vyplácajú iba v hotovosti a v mene Euro. 4. Prevádzkovateľ má právo vopred určené stávkové udalosti prijímať len ako sólo stávky, príp. kumulované stávky s udaním minimálneho počtu tipovaných udalostí /trojkombinácia, päťkombinácia a p./. 5. Prevádzkovateľ má právo pred uzavretím kurzovej stávky vykonať zmenu stávkových kurzov. 6. Tipovanie tzv. podporných stávok na jednom tikete je neprípustné /umiestnenie pretekára do tretieho miesta a jeho víťazstvo v tej istej súťaži, remíza favorita a jeho prehra v handicapovej stávke a.p./. V prípade, že tiket obsahuje podporné tipy, prevádzkovateľ všetky tieto podporné tipy zo stávky vyradí (nahradí kurzom 1,0). Pokiaľ bude stávka obsahovať iba podporné tipy bude klientovi vrátený vklad. 7. Prevádzkovateľ má právo bez udania dôvodu stávku neprijať, prípadne obmedziť výšku vkladu na stávku. 8. Pre uzatvorenie stávky je záväzný kurz, platný v čase uzatvorenia stávky. 9. V prípade vzniku chyby pri uzatváraní stávky, ktorá stávku neovplyvňuje /Hanover- Hannover/ má prevádzkovateľ právo chybu opraviť. 10. Minimálny stávkový vklad je 0,01 EUR. Pre jednotlivé druhy kurzových stávok môže Victory Tip s.r.o. minimálny stávkový vklad zvýšiť a informáciu o tejto zmene zverejní. Maximálny vklad na jeden tiket, pri dodržaní ustanovení herného plánu o maximálnej výške výhry, je s výnimkou stávky Viktorka, je neobmedzený. 11. Maximálny vklad pri stávke Viktorka je 300 EUR. 12. K stávkovému vkladu sa v stávkových kanceláriách Victory Tip a mandátnych stávkových kanceláriách Victory Tip vyberá manipulačná prirážka vo výške 10 % stávkového vkladu. Aby bolo možné stávkový vklad a manipulačnú prirážku zaplatiť platnými bankovkami a mincami, zaokrúhľuje sa výška stávkového vkladu spolu s manipulačnou prirážkou smerom k najbližšej platnej minci. 8
 9. 9. § 16 Stávkový tiket podávaný v stávkových kanceláriách Victory tip 1. Prevádzkovateľ prijíma kurzové stávky na vlastných tiketoch, ktoré sú identifikovateľné poradovým číslom tiketu a kontrolným kódom. Stávky vystavené na iných tiketoch sú neplatné. 2. Stávkový tiket je vytlačený tlačiarňou počítača na základe údajov, ktoré tipujúci oznámil prijímateľovi kurzových stávok v stávkovej kancelárii prevádzkovateľa. Tipujúci je povinný prekontrolovať si vo vlastnom záujme údaje na tikete ihneď po jeho prevzatí. 3. Stávkový tiket je možné stornovať do 20 minút od jeho vytlačenia, pokiaľ sa stávková udalosť uvedená na tikete už nezačala alebo medzitým neuplynul čas otváracích hodín. 4. Maximálny počet stávkových udalostí na jednom tikete je 50, pokiaľ to podmienky stávky neupravujú inak /napr. stávka Viktorka/. Zmena maximálneho počtu stávkových udalostí na jednom tikete pre jednotlivé druhy stávok je v kompetencii prevádzkovateľa. 5. Stávkový tiket nesmie byť dodatočne opravovaný ani dopisovaný a nesmie byť závažne poškodený /chýbajúce číslo tiketu, chýbajúci kód tiketu, chýbajúce údaje, nečitateľnosť údajov na tikete a p./. 6. Prijímateľ kurzových stávok vydá tipujúcemu stávkový tiket až po zaplatení stávkového vkladu a manipulačnej prirážky. 7. Falšovanie tiketov spôsobuje zánik nároku na prípadnú výhru a je trestné podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. § 17 Stávkové kurzy 1. Stávkové kurzy vyjadrujú mieru pravdepodobnosti správneho určenia výsledku stávkovej udalosti. Oznamuje ich prevádzkovateľ v kurzovom liste a jeho oficiálnych doplnkoch na výveskách v stávkovej kancelárii. 2. Jednotlivé stávkové udalosti majú kurz vypísaný na dve desatinné miesta. 3. Celkový kurz je súčinom jednotlivých kurzov zaokrúhleným na dve desatinné miesta. 4. Zmena stávkového kurzu je v kompetencii prevádzkovateľa, pričom na už uzatvorené stávky nemá takáto zmena vplyv. § 18 Platné výsledky stávkových udalostí 1. Platné výsledky stávkových udalostí oznamuje prevádzkovateľ na základe ich získania z oficiálnych zdrojov. 2. Za platný sa považuje výsledok stávkovej udalosti, dosiahnutý po uplynutí riadneho hracieho času, pokiaľ podmienky stávkovej udalosti nestanovujú inak /stávky na konečný výsledok, stávky na umiestnenie a podobne/. 3. Za platný sa považuje výsledok dosiahnutý podľa pravidiel konkrétneho športu, súťaže alebo udalosti, ktorý bol vyhlásený rozhodcami, rozhodcovskou komisiou, riadiacou komisiou, porotou súťaže a p. Dodatočná zmena výsledku stávkovej udalosti /kontumácia, diskvalifikácia, zmena poradia po pretekoch a podobne/ nemajú na platný výsledok stávkovej udalosti vplyv. 9
 10. 10. 4. Ak sa stávková udalosť z akýchkoľvek dôvodov opakuje, platný je výsledok, dosiahnutý v prvom zápolení. 5. Ak rozhodcovská alebo riadiaca komisia v priebehu pretekov alebo súťaže zmení pravidlá, platí takto dosiahnutý výsledok /napr. zníženie počtu kôl v skokoch na lyžiach, skrátenie motoristických pretekov, zníženie počtu víťazných setov a podobne/. 6. V prípade, že stávková udalosť bola zahájená a v jej priebehu jeden zo súperov odstúpil /zranenie, vyčerpanosť a p./, platným výsledkom je víťazstvo protivníka. 7. V prípade, že sa stávková udalosť v porovnaní s termínom vypísaným prevádzkovateľom uskutoční neskôr, za platný sa považuje výsledok, dosiahnutý najneskôr do dvoch dní po tomto termíne. 8. V prípade, že bola uzavretá stávka na výsledok kolektívu /osemveslica, štvorboby a p./, prípadne jednotlivca /umiestnenie v pretekoch F1/ a títo sa podujatia nezúčastnia napriek ich uvedeniu v oficiálnej štartovej listine, prehráva stávku tipujúci. 9. V prípade, že v jeden deň hrajú rovnaké družstvá viac vzájomných stretnutí /napr. v baseballe/, predmetom stávky je prvé stretnutie a za platný sa považuje výsledok, dosiahnutý v tomto stretnutí. 10. Za platný sa považuje i výsledok medzištátnych a medzinárodných stretnutí, stretnutí priateľských, pohárových, exhibičných a p., ktoré sa neodohrali na mieste, zverejnenom prevádzkovateľom. Za domáce ihrisko sa v takomto prípade považuje ihrisko, ktoré si družstvo uvedené na prvom mieste ako ihrisko domáce zvolilo. Stretnutie však musí byť odohraté v štáte družstva uvedenom ako domáce. Prípadné neuvedenie neutrálneho ihriska prevádzkovateľom preto nie je dôvodom k anulovaniu stávkovej udalosti. § 19 Anulovanie stávky 1. Ak sa stávková udalosť v porovnaní so zverejneným termínom v kurzovom liste a jeho oficiálnych doplnkoch na výveskách stávkovej kancelárie uskutoční neskôr ako do dvoch dní, stávka sa anuluje. 2. V prípade, že stávková udalosť bola v čase prijatia stávky už rozohraná, prípadne odohraná, stávka sa anuluje. 3. V prípade, že sa stávková udalosť z akýchkoľvek príčin neodohrá vôbec, stávka sa anuluje. 4. V prípade, že sa stávková udalosť s vopred stanovenou dĺžkou hracej doby nedohrá, stávka sa anuluje. 5. Stávková udalosť TERCIA sa anuluje ak: a) dve družstvá dosiahli rovnaký počet gólov, pričom tento je vyšší ako počet gólov, ktoré dosiahlo družstvo tretie, a) všetky tri družstvá dosiahli rovnaký počet gólov. § 20 Vrátenie stávkového vkladu 1. Ak bola v sólo stávke tipovaná stávková udalosť anulovaná, vráti prevádzkovateľ tipujúcemu stávkový vklad i manipulačnú prirážku. 10
 11. 11. 2. Ak boli v rozpisových stávkach a skupinových rozpisových stávkach stávkové udalosti jednej dielčej stávkovej kombinácie anulované, vráti prevádzkovateľ tipujúcemu stávkový vklad i manipulačnú prirážku tejto dielčej stávkovej kombinácie. 3. Ak boli v kumulovanej stávke, Bonus stávke, stávke Šanca a stávke Plustip anulované všetky stávkové udalosti, alebo boli v týchto stávkach všetky tipované udalosti podporné, prevádzkovateľ vráti tipujúcemu stávkový vklad i manipulačnú prirážku. 4. Ak bola stávka Viktorka anulovaná, prevádzkovateľ vráti tipujúcemu stávkový vklad i manipulačnú prirážku. § 21 Výhry 1. Nárok na výhru vzniká tipujúcemu po zverejnení oficiálnych výsledkov, ak: a) boli správne určené výsledky všetkých platných stávkových udalostí tipovaných na tikete, b) v stávke Šanca, stávke Plustip a stávke Viktorka boli dodržané ustanovenia herného plánu pre tieto stávky, pričom výsledok jednej stávkovej udalosti nebol určený správne, c) pri stávkach, podávaných v stávkových kanceláriách Victory Tip, tipujúci odovzdá výherný stávkový tiket, ktorého údaje sú totožné so záznamom stávky v počítači stávkovej kancelárie. 2. Výška výhry sa zaokrúhľuje na najbližší 1 eurocent smerom nahor. 3. Prevádzkovateľ je povinný vyplatiť výhercovi výhru ihneď po zverejnení oficiálnych výsledkov, najneskôr však do 5 dní po uplatnenia nároku na výhru. 4. Pri stávkach podávaných v stávkových kanceláriach Victory Tip je tipujúci povinný vyzdvihnúť si výhru najneskôr do 30 dní od vyhlásenia posledného oficiálneho výsledku tipovaných stávkových udalostí. Po uplynutí tejto doby prepadá výhra v prospech prevádzkovateľa. 5. Výhru je možné vyplatiť iba raz, preto je v záujme tipujúceho chrániť tiket pred zneužitím. 6. Maximálna výška čistej výhry /výhra mínus stávkový vklad/ na jednom tikete /okrem stávky Viktorka/ je 200 000 EUR. Pre jednotlivé druhy kurzových stávok môže Victory Tip s.r.o. maximálnu čistú výhru znížiť a informáciu o tejto zmene zverejní. 7. Manipulačná prirážka sa pri výpočte výšky výhry nezohľadňuje. 8. V prípade anulovania niektorej stávkovej udalosti sa výška výhry stanoví zmenou kurzu tejto stávkovej udalosti na 1,00 v súčine s kurzami ostatných stávkových udalostí uvedených na tikete so stávkovým vkladom. 9. V prípade umiestnenia pretekárov na rovnakom mieste /tzv. mŕtve preteky/, upraví sa stávkový kurz tejto udalosti podľa vzorca:  K −1 upravený kurz = 1 N kde K je pôvodný kurz a N je počet pretekárov na rovnakom mieste. 10. Pri uplatňovaní nároku na vyššie výhry je prevádzkovateľ oprávnený požiadať výhercu o preukázanie totožnosti dokladom. 11
 12. 12. Časť 5 REKLAMÁCIE § 22 Reklamácie údajov na tikete 1. Údaje uvedené na tikete môže tipujúci reklamovať do 20 minút od vytlačenia tiketu, pokiaľ stávková udalosť uvedená na tikete už nezačala alebo medzitým neuplynul čas otváracích hodín. Neskoršie reklamácie údajov na tikete sa neprijímajú. § 23 Ostatné reklamácie 1. Ostatné reklamácie môže tipujúci uplatniť najneskôr do 14 dní od vyhlásenia platných výsledkov. 2. Reklamácie stávok prijatých v stávkových kanceláriách Victory Tip je možné podať písomne na adresu prevádzkovateľa: VICTORY TIP s.r.o., Kollárova 7, 917 00 Trnava. 3. Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o výsledku reklamácie odoslať na adresu reklamujúceho najneskôr do jedného mesiaca od prevzatia reklamácie. 4. Čas riešenia reklamácie má pre termín výplaty výhry odkladný účinok. 5. Pri riešení reklamácie sa neprihliada na skutočnosť, že tipujúci nepozná ustanovenie herného plánu, alebo si ich nesprávne vysvetľuje. 6. V rozhodnutiach o prípadoch, na ktoré sa ustanovenie herného plánu nevzťahujú, sa tipujúci dobrovoľne podriaďuje rozhodnutiu prevádzkovateľa. Časť 6 Záverečné ustanovenia § 24 1. V prípade, že v dôsledku mimoriadnych okolností prevádzkovateľ pozastaví príjem stávok, nevzniká tipujúcim nárok na náhradu škody. 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo realizovať v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky zmeny a doplnky herného plánu. Tento herný plán schválilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky dňa: 12

×