Octupus

3,167 views

Published on

Manual

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,167
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Octupus

 1. 1. Användarmanual Installationsmanual, Projekteringsmanual • IS 48X • IS 48XP • IS 61X • IS 61XP • IS 81X • IS 81XP Dok: AI-01
 2. 2. Copyright © 2009 Octopus Energi AB Denna manual innehåller upphovsrättsskyddad information som tillhör Octopus Energi AB. Ingen del av detta dokument får kopieras eller vidarebefordras elektroniskt eller på annat sätt utan ett i förväg skriftligt medgivande av Octopus Energi AB. Det inkluderar även bilder i manualen och översättning till annat språk. Utgåva 1 Rätten till ändringar i denna manual förbehålles. Detta dokument har producerats av Octopus Energi AB Box 161 243 23 Höör Sverige Ytterligare kopior kan beställas av Octopus Energi AB. När beställning sker, ange alltid dokumentnumret som finns på manualens förstasida och i sidfoten på varje sida i manualen.
 3. 3. Innehåll Inledning 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Inledning 7 Användarmanual 9 Ingående delar 9 Temperaturinställning 12 Skötsel & Underhåll 14 Felsökning 15 Larmindikeringar 16 Skrotning och nermontering 16 Tekniska data 17 Installationsmanual 19 Kontrollista 19 Uppackning och inspektion av material 19 Lyft/avlastning 19 Montering av ispinne 20 Koppla ihop ispinne med värmepumpsmodul 21 Forma rören 25 Placering av värmepumpsmodulen 25 Inkoppling till befintligt värmesystem 26 Inkopplingsschema 27 Montering och inkoppling av styrsystem 30 Placering av givare 30 Provtryckning 30 Vakuumkörning 30 Glykol 31 Propan 31 Driftsättning 31 Temperaturinställning 33 Installationsprotokoll 37 Elschema 38 Mått och anslutningar 41 Tekniska data 43 Projekteringsmanual 44 El 44 Transport och förvaring 44 Förberedelser 44 Tillskottsvärme och vattenuppvärmning 47
 4. 4. Introduktion Inledning Grattis! När du valde Octopus värmepump valde du ett system som jämfört med traditionella värmepumpar är ett mycket energisnålt koncept för uppvärmning och produktion av varmvatten för småhus. Systemet känner av en rad parametrar och kontrollerar därmed att en maskinvänlig och energieffektiv drift kontinuerligt upprätthålls. Systemet är också ett miljövänligt val då gratis energi tas ur luften på ett miljövänligt sätt och få ingrepp i naturen behöver göras vid installation. Octopus har utvecklat systemet enligt ideologin att varken husägare eller miljö ska störas. Hur mycket värme ett hus behöver är beroende av många olika faktorer. Under den varmare delen av året räcker det med energi från sol, människor och hushållsapparater. Under höst, vinter och vår behöver dock huset oftast värmas med något mer. Hur mycket mer varierar beroende på husets isoleringsförmåga, hushållsvärme, utomhustemperatur, regn, vind, sol och ventilationsförluster. Systemets styrenhet OctoEL sköter detta åt dig genom flytande kondensering, det vill säga genom att enbart producera den mängd värme som huset behöver för att hålla en jämn inomhustemperatur. Flytande kondensering ger lägsta möjliga arbete för kompressorn och därmed även högsta möjliga verkningsgrad. 4 AI-01
 5. 5. Introduktion Säkerhetsföreskrifter Följ alltid säkerhetsinstruktionerna i denna manual samt eventuella skyltar och markeringar på och runt om maskinen för att undvika person- och maskinskador. Värmepumpen får endast användas till det den är avsedd för i enlighet med instruktionerna i denna manual. All annan användning är förbjuden. Felaktig användning på grund av att instruktionerna i denna manual inte följs kan leda till skador på egendom eller i värsta fall personskador. Om problem uppstår med värmepumpen läs först under rubriken Felsökning innan du kontaktar Octopus. Om du behöver en servicetekniker, kontakta enbart auktoriserade servicetekniker. Alla justeringar, förutom rumstemperaturinställningar och tillskottsvärmeinställningar, är strängt förbjudet. Allt underhåll ska endast utföras av Octopus eller auktoriserad personal. Spara detta dokument under hela värmepumpens livstid. Manualsymboler Följande symboler förekommer i manualen som en hjälp när du läser anvisningarna. VARNING! Se till att strömmen är Säkerhetsanvisningar. Denna urkopplad innan något symbol används när en farlig situ- underhållsarbete påbörjas. ation kan uppstå. OBS! Det är viktigt att Råd & Tips. Denna symbol an- samtliga element är vänds när vi vill uppmärksam- helt öppna för att ma dig på något extra viktigt. värmepumpen ska fungera optimalt. 5 AI-01
 6. 6. Introduktion Maskinskyltar 6 AI-01
 7. 7. Introduktion Inledning Systembeskrivning Systemet består av en en styrenhet (OctoEL) (1), värmepumpsmodul (2) samt ispinnen (3). Beroende på konfiguration kan värmepumpsmodulen placeras tillsammans med ispinnen eller i huset. Värmepumpen värmer husets vattenburna system genom att hämta gratis energi utomhus. Styrenheten sköter driften av värmepumpen och husets tillskottsvärme med hjälp av en inomhusgivare och ser därför till att en jämn temperatur hålls oavsett väderförhållanden. Värmepumpsmodulen placerad tillsammans med ispinnen. 1 2 3 Värmepumpsmodulen placerad i huset 1) Styrenhet (OctoEL) 2) Värmepumpsmodul 3) Ispinnen 7 AI-01
 8. 8. Introduktion Funktionsbeskrivning Två kopparrör är anslutna till ispinnen utomhus. Det ena röret tar ut vätskan till ispinnarna. Det andra röret tar med sig en energifylld gas till värmepumpsmodulen. Inuti värmepumpsmodulen överförs energin till byggnadens vattenburna system. Det uppvärmda vattnet pumpas sedan ut i byggnaden. 1. Värmeupptagande delen - Lågt tryck Denna del av en värmepump kallas ispinne. Genom ispinnen rinner ett köldmedium (propan) med en väldigt låg temperatur och kokpunkt. Ispinnen värms upp av omgivningen och detta gör att köldmediet inuti förångas. 2. Tryckhöjande delen – Högt tryck Denna del består av en kompressor. Det uppvärmda gasformiga köldmediet komprimeras av 0 till -30°C kompressorn. Tryckhöjningen gör att både temper- aturen och dess kondenseringspunkt (det vill säga Värmepumpsmodul den punkt då gasen återgår till vätskeform igen) stiger kraftigt. 3. Värmeavgivande delen – Högt tryck +20 till +50°C Denna del av värmepumpen överför värmen till huset och kallas kondensor. Köldmediet passerar genom kondensorn med en hög temperatur och kondenseringspunkt. I kondensorn kyls köldmediet ner av husets värmesystem (till exempel element eller golvslingor), vilket leder till att köldmediet kondenserar (återgår till vätskeform). 4. Trycksänkande delen – Lågt tryck Denna del består av en strypning. Det avkylda köldmediet expanderas och trycksänkningen gör att både temperaturen och dess kokpunkt sjunker kraftigt. 8 AI-01
 9. 9. Användarmanual Användarmanual Ingående delar Ispinnen Ispinnen består av ett antal energistavar. Antalet energistavar beror på vilken modell av värmepump du har. En energistav består av 2 meter kopparrör som är omsluten av en aluminiumprofil, vilket ger en yta motsvarande 64 meter kopparrör. Exempelvis består IS48 av 12 energistavar med en total yta av motsvarande 770 meter kopparrör. Propanen inuti kop- parrören tar energi ur luftens vattenånga. Ispinnen har inga rörliga delar och kräver ingen avfrostning. Propan Värmepumpens köldmediekretsen är fyllt med köldmedium R290 (CH3 CH2 CH3 Propan). R290 saknar ozonpåverkan och har en försumbar direkt växthuseffekt (GWP3). Propan är en färglös och luktfrigas. För att man ska märka om den läcker ut, har det tillsats ett luktämne som ger den karaktäristiska propanlukten. Propan i sig är inte giftig men den är däremot mycket brandfarlig. Vid läckage kan den också förbruka syret i ett begränsat utrymme med kvävningsrisk som effekt. När vattenångan förlorar energi övergår den till flytande form (kondensering), därefter fryser den till is. I varje steg frigörs energi, skapandet av 1,4 kg is sparar en kWh. Den flytande propanen som tar upp energin inuti energistavens kopparrör börjar koka och förångas helt när den passerar genom samtliga energistavar. Värmepumpsmodul Värmepumpsmodulen består av: 1. En kompressor. I kompressorn höjs trycket på propanen och med det även temperaturen. 2. En värmeväxlare (kondensorn). I värmeväxlaren överlämnar den heta gasen sin energi till det vattenburna systemet när den passerar genom. 3. En kopplingsdosa. Styrenheten ska kopplas in i kopplingsdosan. 4. Vibrationsdämpare 5. Högtryckpress 6. Lågtryckspress 7. Flamsäker isolering 8. Säkerhetsbrytare 9. CE-Skylt 10. Filter 9 AI-01
 10. 10. Användarmanual 5 6 4 1 3 1) Värmeväxlare 2) Kompressor 3) Kopplingsdosa 7 4) Vibrationsdämpare 8 5) Högtryckspress 6) Lågtryckspress 9 7) Flamsäker isolering 8) Säkerhetsbrytare 9) CE-Skylt 2 10) Filter 10 På ovansidan av värmepumpsmodulen för XP modelerna hittar man 2 stycken rör för inflöde och utflöde av köldmedium (propan) samt 2 stycken rör för inflöde och utflöde av vatten. 1) Inflöde köldmedium 2) Utflöde köldmedium 3) Inflöde för vatten (blå) 4) Utflöde för vatten (röd) 1 2 3 4 10 AI-01
 11. 11. Användarmanual Styrenhet (OctoEL) Styrenheten kommer att styra hela husets värmesystem och innehåller två digitala termostater: Den vänstra digitala termostaten, styrenehet 905, kontrollerar temperaturen i det rum där givaren är placerad. Givaren ska placeras på ett lämpligt ställe i huset (läs mer om lämplig placering på sidan 12). Den högra digitala termostaten, styrenhet 902, kontrollerar temperaturen på det varma vatten som kommer från värmeväxlaren Denna styrenhet kontrollerar också kompressortrycket (högt och lågt). Styrenhet 902, skydd av värmepump Styrenhet 905, reglering av temperatur 1 1 out 2 out 1 out set set eWDR905T eWDR902T 5 6 5 2 2 4 4 3 3 1) Teckenfönster 1) Teckenfönster 2) Val upp 2) Val upp 3) Inställningar 3) Inställningar 4) Val ned 4) Val ned 5) out 5) out 1 6) out 2 Temperaturgivare Temperaturgivaren mäter den faktiska temperaturen i rummet/huset. Det är denna givare som tillhandahåller den temperaturdata som värmepumpens styrenhet arbetar från. I huset är det viktigt att givaren placeras i det rum (eller på den plats) där den högsta genomsnittsliga temperaturen önskas. I rummet är det viktigt att givaren placeras på en yttervägg och på en plats där att den påverkas av rummets/husets värmesystem så som golvvärme och element och inte någon lokal värmekälla som lampor, spisar, direkt solljus eller liknande. 11 AI-01
 12. 12. Användarmanual Temperaturinställning Reglering av temperatur Reglering av temperatur i huset utgår från skillnaden mellan givarens temperaturmätning i huset och temperaturvärdet i den vänstra styrenheten 905 (standard 21oC.) När en temperatur på 0.1oC under styrenhetens värde uppmätts av givaren startar styrenheten kompressorn efter 500 sekunder och därmed värmepåslaget. Om temperaturen når 0.5oC under styrenhetens värde startas tillskottsvärmen, också det med en fördröjning på 500 sekunder. Vid golvvärme startas inte tillskottsvärmen förrän temperaturen är 1.0oC under styrenhetens värde. När givaren registrerar att rumstemperaturen nått samma värde som styrenheten, det vill säga när temperaturskillnaden är noll, slås kompressor och tillskottsvärme av, dock med en fördröjning av 500 sekunder. Värmepumpen är fabriksinställd med ett temperaturvärde på 21oC . För att ändra detta värde, och därmed husets temperatur, gör enligt följande: 1. Tryck set en gång. LED out 1 ska blinka. 2. Använd den blå eller röda pilknappen för att ändra till önskat värde. 3. Tryck set en gång. LED out 2 ska blinka. 4. Använd den blå eller röda pilknappen för att ändra värdet till samma som i steg 2. 5. Tryck på set upprepade gånger och verifiera att samma värde visas. Styrenhet 902, skydd av värmepump Styrenhet 905, reglering av temperatur 1 1 out 2 out 1 out set set eWDR905T eWDR902T 5 6 5 2 2 4 4 3 3 1) Teckenfönster 1) Teckenfönster 2) Val upp 2) Val upp 3) Inställningar 3) Inställningar 4) Val ned 4) Val ned 5) out 5) out 1 6) out 2 12 AI-01
 13. 13. Användarmanual Skydd av värmepump OBS! Detta värde får endast ändras av Octopus eller ackrediterad personal. Den högra digitala termostaten 902 visar den aktuella vattentemperaturen efter värmepumpen. Fabriksinställningen är 50o C och får endast ändras av Octopus eller auktoriserad personal. Kompressorn stängs automatiskt av vid inställt värde (out) för att skydda mot överhettning och startar igen vid 5o C under inställt värde. Tillskottsvärme Tillskottsvärme måste installeras ifall detta inte redan finns installerat. Under de kallaste månaderna kan det vara så att värmepumpen kan behöva lite hjälp av tillskottsvärme med att hålla en jämn temperatur. Om värmepumpen pressas att hålla en inomhustemperatur som är högre än dess prestanda och det inte finns tillskottsvärme, måste den jobba kontinuerligt och får därmed inte de pauser som behövs. Detta kan resultera i att ispinnen fryser på så mycket att det inte längre gå att utvinna energi ur luften. De olika värmepumpsmodellerna kan dockas till alla vattenburna system (som fungerar som tillskottsvärme) som t.ex. elpatron, olje-, gas-, fjärrvärme- eller en pelletspanna. Radiatorerna OBS! Samtliga radiatorer måste ha öppna ventiler. Temperaturen på radiatorerna kan justeras av installatören. 13 AI-01
 14. 14. Användarmanual Skötsel & Underhåll Kontroll Kontrollera med jämna mellanrum att det finns frost på ispinnen för att försäkra att värmepumpen fungerar som den ska. Om er värmepump skulle sluta att fungera, rådfråga först denna handbok. Skulle problemet kvarstå, kontakta installatören för vidare instruktioner och hjälp. Avfrostning och rengöring av ispinne Avfrostning av ispinnen sker automatiskt. Ispinnen kan tvättas av med vattenslang eller en blöt trasa när ispinnen är avfrostad. Komponentbyte OBS! Komponentbyte ska endast utföras av ackrediterad personal. Vid byte av komponent ska den nya komponenten vara likvärdig och av samma märke. Vid byte av kompressor ska även filtret bytas. Tänk på följande vi filterbyte: • Lödningen får endast ske i ett välventilerad område. • Vid lödning får värme endast appliceras på kopplingen med lågan riktad bort från filterkomponenten. • Uppvärmningen av färgen kan orsaka utsläpp av giftiga ångor. • Exponering för ångor kan orsaka hud- och ögonirritation och skada inre organ. • Vid kopplingsdon av ren koppar ska kopplingen alltid svepas in i en våt tygbit. 14 AI-01
 15. 15. Användarmanual Felsökning Beskrivning Trolig felorsak Åtgärd Det blir inte varmt i huset Fel inställningar för Kontrollera inställningar för styrenhet styrenheten (se ‘Styrenhet’ sida 11) Tillskottsvärme fungerar ej Kontakta installatör Den högra displayen släcks Vid extrem eller långvarig kyla Öppna alla termostater, avlufta kan det vara normalt radiatorer/systemet Kan bero på för mycket eller för Kontrollera att lite köldmedium cirkulationspumpen fungerar Kan även bero på dålig Kontakta installatör cirkulation i huset Ispinnen fryser bara delvis Om det är varmt ute kan det vara normalt Annars är det för lite Kontakta installatör köldmedium Värmepumpen låter mycket Fasföljden är fel Stäng av värmepumpen med och ger varken kyla eller värme motorskydd (säkerhetsbrytare) och kontakta installatör/elektriker Kompressorn startar inte Motorskyddet har löst ut/ Återställ motorskyddet/återställ säkring har löst ut säkring och kontakta installatör Display visar “EEE” Fel på temperatur sensor/dålig Kontakta installatör/elektriker kontakt 15 AI-01
 16. 16. Användarmanual Larmindikeringar Beskrivning Trolig felorsak Åtgärd Skrotning och nermontering Gas & vätska När värmepumpen når slutet på sin drift och skall demoteras och skrotas, följ följande instruktioner: • Köldmedium måste tömmas av ackrediterad personal. • Kompressorolja skall återvinnas och skickas till lämplig hanteringsstation. Övriga delar När värmepumpen når slutet på sin drift och skall demoteras och skrotas, följ följande instruktioner: • All hårdvara ska källsorteras 16 AI-01
 17. 17. Användarmanual Tekniska data Tekniska data Modell OctopusTM IS Enhet IS48X/XP IS61X/XP IS81X/XP AI-profiler st 12 12 2 x 12 Elektrisk inkoppling 400V, N3-fas 400V, N3-fas 400V, N3-fas Säkring A 10D 10D 16D Kompressor, typ Scroll Scroll Scroll Kompressor, märkeffekt kW 3,0 3,7 5,0 m3/h Kompressor, slagvolym 11,41 14,4 19,2 Max framledning C 55 55 55 O Köldmedium Propan/ kg ~1 ~1 ~2 R290 Bryttryck min/max bar 0,5/22 0,5/22 0,5/22 o Bryttemperatur C -33/+64 -33/+64 -33/+64 förånging/kondensering Dimension ispinne mm 810x980x2220 810x980x2220 2 x 810x980x2220 (BxDxH) Dimension mm 515x555x630 515x555x630 515x555x630 värmepumpsmodul (BxDxH) Vikt ispinne kg 97 97 2 x 97 Vikt värmepumpsmodul kg 87 92 102 Styrenhet OctoEL 10 OctoEL 10 OctoEL 16 17 AI-01
 18. 18. Installationsmanual Installationsmanual Kontrollista Kontrollera att nedstående redan är åtgärdat innan monteringen sker: • Utförande av uppställningsplats för ispinnen • Utrymmeskrav med hänsyn till service och andra krav • Dimensioner på rör och kanalanslutningar • Håltagning i väggen för rör och kablar • Kraftförsörjning • Lika ström på alla faser • Styrka på huvudsäkringen (den måste räcka till) Om någon av dessa punkter inte är åtgärdade, vänligen se instruktioner i ‘Projekteringsmanualen’. Uppackning och inspektion av material Packa upp materialet och kontrollera att det är felfritt och utan transportskador. Eventuella transportskador ska omedelbart anmälas till Octopus. Lyft/avlastning Tänk på följande vid lyft/avlastning av ispinnen och värmepumpsmodulen: Var försiktig vid avlastning och lyft av materialet så att materialet inte skadas. • Lyftanordning eller minst 4 personer rekommenderas vid avlastningen. • Värmepumpsmodulen får endast transporteras stående. • OBS! Se till att aggregaten inte kan slå runt eller glida ur lyftanordningen. 19 AI-01
 19. 19. Installationsmanual Montering av ispinne OBS! OBS! Octopus Se till att inte skada rekommenderar ej att rören på ispinnen ispinnen installeras när ni lyfter den från på tak eller vägg. Vid liggande till stående installation på tak och position. väggtar Octopus ej ansvar. Ispinnen får ej vara omgiven av träd, häckar eller andra fysiska hinder för vinden. Det är dock tillåtet att använda sig av nätstängsel för att minimera stöldrisken av ispinnen. Inga föremål får hängas på nätstängslen som omger ispinnen. 1. Borra fyra hål i betongplattan där ispinnen ska förankras. 2. Förankra ispinnen i betongplattan med fyra stycken 100mm expanderbult M10. 20 AI-01
 20. 20. Installationsmanual Koppla ihop ispinne med värmepumpsmodul Modellen IS48XP och IS61XP 1. Fyll diket mellan ispinnen och huset med 100mm sand. 2. Koppla in 3/8” * 0,85mm kopparrör till 1/4” rör på vänster sida. 3. Koppla in 7/8” * 1,15mm kopparrör till Ø22mm röret på höger sida. 4. Isolera rören en meter från fundamentet och husväggen med 13mm isolering. Rören kan med fördel läggas i samma isolering. 5. Led in rören i huset genom ett Ø110mm plaströr som fungerar som skydd mot fukt. 6. Lägg rören tätt ihop på sandbädden och bind med bundband. 7. Täck rören med 100mm sand. 8. Fyll diket med jord. 40cm 1 1m 3 1m 20cm 2 34 1 1) Jord 2 2) Sandbädd 3) 3/8” kopparrör 4) 7/8” kopparrör OBS! All lödning och 1m böjning av rör ska ske 3 enligt anvisningar i denna manual. 1) 3/8” kopparrör 2) 7/8” kopparrrör 3) 13mm isolering 4) Husväggen 4 21 AI-01
 21. 21. Installationsmanual Modellen IS81XP 1. Fyll diket mellan ispinnen och huset med 100mm sand. 2. Koppla ihop de två ispinnarna med Ø22mm kopparrör. 3. Koppla in 3/8” * 0,85mm kopparrör till 1/4” rör på vänster sida av den vänstra ispinnen. 4. Koppla in 7/8” * 1,15mm kopparrör till Ø22mm röret på höger sida av den högra ispinnen. 5. Isolera rören en meter från fundamentet och husväggen med 13mm isolering. Rören kan med fördel läggas i samma isolering. 6. Led in rören i huset genom ett Ø110mm plaströr som fungerar som skydd mot fukt. 7. Lägg rören tätt ihop på sandbädden och bind med bundband. 8. Täck rören med 100mm sand. 9. Fyll diket med jord. 5 1m 3 1 2 1m 1) 3/8” kopparrör 3 2) 7/8” kopparrrör 3) 13mm isolering 4) Husväggen Ø22mm kopparrör 5) 4 22 AI-01
 22. 22. Installationsmanual Modellen IS48X och IS61X 1. Fyll diket mellan ispinnen och huset med 100mm sand. 2. Koppla in Ø28mm isolerat vattenrör till den blåmarkerade anslutningen under vämpepumpsmodulen. Blåmarkerade anslutningen är för ingående vatten. 3. Koppla in Ø28mm isolerat vattenrör till den rödmarkerade anslutningen under vämpepumpsmodulen. Rödmarkerade anslutningen är för utgående vatten. 4. Koppla elkabeln till värmepumpsmodulen. 5. Lägg vattenrören tätt ihop i en kulvert. 6. Led in kulverten i huset. 7. Led elkabeln in i huset genom ett plaströr som fungerar som skydd mot fukt. 8. Lägg kulverten på sandbädden. 9. Lägg elkabeln på sandbädden. 10. Täck kulverten med 100mm sand. 11. Lägg markskivor ovanför sandbädden för extra isolering. 12. Fyll diket med jord. 40cm 1 1m 5 5 20cm 2 4 7 6 34 1 1) Jord 2 2) Sandbädd Ø28mm isolerade vattenrör 3) Ø28mm isolerade vattenrör 4) 5) Markskiva 6) Kulvert 3 7) Elkabel Ø28mm isolerade vattenrör 1) Ø28mm isolerade vattenrör 2) 3) Kulvert 4) Elkabel 5) Markskiva 6) Husvägg 6 23 AI-01
 23. 23. Installationsmanual Modellen IS81X 1. Fyll diket mellan ispinnen och huset med 100mm sand. 2. Såga itu rörkopplingen på den vänstra ispinnen. 3. Koppla ihop de två ispinnarna med Ø22mm kopparrör enligt bild nedan. 4. Koppla in Ø28mm isolerad vattenrör till den blåmarkerade anslutningen under vämpepumpsmodulen. Blåmarkerade anslutningen är för ingående vatten. 5. Koppla in Ø28mm isolerat vattenrör till den rödmarkerade anslutningen under vämpepumpsmodulen. Rödmarkerade anslutningen är för utgående vatten. 6. Koppla elkabeln till värmepumpsmodulen. 7. Lägg vattenrören tätt ihop i en kulvert. 8. Led in kulverten i huset. 9. Led elkabeln in i huset genom ett plaströr som fungerar som skydd mot fukt. 10. Lägg kulverten på sandbädden. 11. Lägg elkabeln på sandbädden. 12. Täck kulverten med 100mm sand. 13. Lägg markskivor ovanför sandbädden. 14. Fyll diket med jord. 7 5 4 2 1 Rörkoppling mellan två ispinnar 3 Ø28mm isolerade vattenrör 1) Ø28mm isolerade vattenrör 2) 3) Kulvert 4) Elkabel 5) Markskiva 6) Husvägg 6 Ø22mm kopparrör 7) 24 AI-01
 24. 24. Installationsmanual Forma rören All rörläggning och formning av rören ska utföras av ackrediterad personal enligt branschstandard. Vid sammanfogning av kopparrör till kopparrör ska 5% silver lödning användas. Vid sammanfogning av kopparrör till korrosionsfri metall ska 55% silver lödning användas. Placering av värmepumpsmodulen OBS! Gäller endast för modellerna IS 48XP, IS 61XP och IS 81XP Värmepumpsmodulen ska stå rakt, dvs. 0% lutning på golvet. • Värmepumpsmodulen ska alltid vara åtkomlig för service. Arbetsutrymme framför • värmepumpsmodulen ska minst vara 1 meter. • Inga tunga objekt får placeras ovanpå värmepumpsmodulen. • Det är förbjudet att hoppa/trampa/stå på värmepumpsmodulen. • Golvet i rummet där värmepumpsmodulen är placerad ska vara torrt. Kontrollera att det inte kan komma in vatten från t.ex. taket in i värmepumpsmodulen. • Inga objekt får hängas på värmepumpens rörinstallation. 25 AI-01
 25. 25. Installationsmanual Inkoppling till befintligt värmesystem OBS! OBS! Ispinnen får aldrig Vid uppvärmning av kopplas mot en varmvatten ackumulatortank. rekommenderar Octopus att installera förvärmning (se sida 27-29 för mer information). Vid inkoppling av värmepumpsmodulen till befintligt värmesystem rekommenderar Octopus att flexibla anslutningsslangar används för vibrationsdämpning. Vid inkoppling av vattenrör till värmepumpsmodulen, oavsett modellen på värmepump, så gäller följande: • Anslutningen för ingående vatten är blåmarkerad. • Anslutningen för utgående vatten är rödmarkerad. 2 1 2 XP - modellen 1 X - modellen 1) Anslutningen för ingående vatten till värmepumpsmodulen 2) Anslutningen för utgående vatten 26 AI-01
 26. 26. AI-01 T1 Installationsmanual Inkopplingsschema OctoEL, Rumsgivaren startar värmepumpen Octopus styrenhet när temperaturen faller 0,1 grader Tillskott kopplas in om temperaturen 1 faller 0,5 grader under inställt värde 4 3 Radiator Olja-, El-, Vedpanna etc. (Tillskott) 2 Golvvärme Vatten in 1. Expansionskärl Värmebärare 2. Elektrisk varmvattenberedare Vatten 3. Rörgivare, skyddar kompressor mot onödig belastning Styrkabel 4. Cirkulationspump 27
 27. 27. 28 T2 Rumsgivaren startar värmepumpen när temperaturen faller 0,1 grader OctoEL, Octopus styrenhet Tillskott kopplas in om temperaturen faller 0,5 grader under inställt värde 3 1 5 4 Radiator 2 6 Golvvärme Vatten in 1. Expansionskärl 2. Elektrisk varmvattenberedare AI-01 3. Rörgivare, skyddar kompressor mot onödig belastning Värmebärare 4. Cirkulationspump Vatten 5. Elpatron (tillskottsvärme) Styrkabel 6. Plattvärmeväxlare, möjliggör förvärmning av varmvatten Installationsmanual
 28. 28. AI-01 T3 Installationsmanual OctoEL, Octopus styrenhet Rumsgivaren startar värmepumpen när temperaturen faller 0,1 grader Tillskott kopplas in om temperaturen faller 0,5 grader under inställt värde 5 4 1 Radiator 2 6 Värmepump Golvvärme 1. Expansionskärl Vatten in 2. Elektrisk varmvattenberedare Markslinga 3. Rörgivare, skyddar kompressor mot onödig belastning Värmebärare 4. Cirkulationspump Vatten 5. Elpatron (tillskottsvärme) Styrkabel 6. Plattvärmeväxlare, möjliggör förvärmning av varmvatten Köldmedia 29
 29. 29. Installationsmanual Montering och inkoppling av styrsystem OBS! Värmepumpsmodulen ska alltid kopplas in mot en fast elinstallation. Styrsystemet ska monteras i närheten av värmepumpsmodulen om denna står inomhus. • Styrsystemet ska alltid monteras i ett fukt- och dammfritt rum. • Allt elektriskt arbete ska utföras av ackrediterad personal enligt elschemat (se sida 38-40). • Placering av givare I huset är det viktigt att givaren placeras i det rum (eller på den plats) där den högsta genomsnittsliga temperaturen önskas. I rummet är det viktigt att givaren placeras på en yttervägg och på en plats där att den påverkas av rummets/husets värmesystem så som golvvärme och element och inte någon lokal värmekälla som lampor, spisar, direkt solljus eller liknande. Provtryckning Tryckprovningen sker för att man ska se att köldmediets alla delar mekaniskt håller för det normala drifttrycket som finns i anläggningen. Detta görs med kvävgas. Provtryck enligt branschstandard. Vakuumkörning De två saker man vill uppnå vid vakuumkörning är: 1. Få ett system som är helt fritt på andra gaser än köldmediet. 2. Få ett system som är helt torrt från fukt. Vakuumkör enligt branschstandard. 30 AI-01
 30. 30. Installationsmanual Glykol OBS! Gäller endast för modellerna IS 48X, IS 61X och IS 81X För att skydda kondensatorn mot frostsprängning måste man fylla på med glykol. Propan OBS! Påfyllning av propan (R290) får endast utföras av ackrediterad personal. Driftsättning OBS! För att snabbt kunna starta kompressorn måste man ändra inställningen för ”od” i styrenhetens displayer (se kapitel ‘Inställning av tidsfördröjningen’ på sida 34). Denna är i drift satt till 500 sekunder, men kan under driftsättning eller service ändras till 0 sekunder. Modellen IS48XP, IS61XP, IS81XP och IS81X Efter att man provtryckt och vakuumkört värmepumpen kan man fylla på köldmedium. • Koppla manometer till ventilerna på låg- och högtrycksröret. • Fyll på köldmedium tills det att styrenhetens högra display tänds, vilket sker vid 1,5 bar. • Nu kan man starta kompressorn och låta den suga in mer köldmedium från lågtrycksröret. • När mer än hälften av ispinnarna fryser bör man fylla på lite i taget och vänta några minut- • er för att se hur långt frosten sprider sig. • När det fryser hela vägen runt kan man kontrollera att kondenseringen inte överstiger framledningstemperaturen med mer än 5 grader. • Om kondensering är ovanligt hög kan det bero på för mycket köldmedium eller dålig cirkulation. 31 AI-01
 31. 31. Installationsmanual Modellen IS48X och IS61X Modellerna IS48X och IS61X levereras redan påfyllda med köldmedium. Koppla manometer till ventilerna på låg- och högtrycksröret. • När det fryser hela vägen runt kan man kontrollera att kondenseringen inte överstiger • framledningstemperaturen med mer än 5 grader. • Om kondensering är ovanligt hög kan det bero på för mycket köldmedium eller dålig cirkulation. Dålig cirkulation beror oftast på: • Cirkulationspump • Luft i systemet • Stängda ventiler • Vattenflödet kopplats fel genom värmepumpen Igångkörning av kompressor Kompressorn är en trefasig enhet som är rotationsriktningskänslig och kan ta skada om den är i drift med fel rotationsriktning under en längre tid. För att byta rotationsriktningen, skifta två inkommande faser. Kontrollera kompressordriften vid igångkörning. Vid normaldrift: 1. Topptrycket ökar snabbt. 2. Insugningstrycket sjunker snabbt. 3. Urladdningsröret blir varmt 5-10 sekunder efter driftstart. 4. Uppsugningsröret blir kallt 5-10 sekunder efter driftstart. Vid fel rotationsriktning: 1. Kompressorn låter högt. 2. Topptrycket ändras vändigt lite. 3. Insugningstrycket ändras väldigt lite. 4. Uppsugningsröret i närheten av kompressoraggregatet blir varmt 1-2 minuter efter driftstart. Påfyllning och avluftning Efter driftsättningen av värmepumpen ska foljande kontrolleras: 1. Vattentrycket 2. Att ingen luft finns i radiatorkretsen eller cirkulationspumpen. 32 AI-01
 32. 32. Installationsmanual Temperaturinställning Reglering av temperatur Reglering av temperatur i huset utgår från skillnaden mellan givarens temperaturmätning i huset och temperaturvärdet i den vänstra styrenheten 905 (standard 21oC.) När en temperatur på 0.1oC under styrenhetens värde uppmätts av givaren startar styrenheten kompressorn efter 500 sekunder och därmed värmepåslaget. Om temperaturen når 0.5oC under styrenhetens värde startas tillskottsvärmen, också det med en fördröjning på 500 sekunder. Vid golvvärme startas inte tillskottsvärmen förrän temperaturen är 1.0oC under styrenhetens värde. När givaren registrerar att rumstemperaturen nått samma värde som styrenheten, det vill säga när temperaturskillnaden är noll, slås kompressor och tillskottsvärme av, dock med en fördröjning av 500 sekunder. Värmepumpen är fabriksinställd med ett temperaturvärde på 21oC . För att ändra detta värde, och därmed husets temperatur, gör enligt följande: 1. Tryck set en gång. LED out 1 ska blinka. 2. Använd den blå eller röda pilknappen för att ändra till önskat värde. 3. Tryck set en gång. LED out 2 ska blinka. 4. Använd den blå eller röda pilknappen för att ändra värdet till samma som i steg 2. 5. Tryck på set upprepade gånger och verifiera att samma värde visas. Styrenhet 905, reglering av temperatur Styrenhet 902, skydd av värmepump 1 1 out 2 out 1 out set set eWDR905T eWDR902T 5 6 5 2 2 4 4 3 3 1) Teckenfönster 1) Teckenfönster 2) Val upp 2) Val upp 3) Inställningar 3) Inställningar 4) Val ned 4) Val ned 5) out 5) out 1 6) out 2 33 AI-01
 33. 33. Installationsmanual Skydd av värmepump Den högra digitala termostaten 902 visar den aktuella vattentemperaturen efter värmepumpen. Fabriksinställningen är 50o C och får ändras beroende på om kunden har radiatorer eller golvvärme. Ifall kunden har radiatorer ska temperaturen vara 50o C. Ifall kunden har golvvärme kan temperaturen exempelvis sättas till 40o C. För att ändra värdet, och därmed vattentemperaturen efter värmepumpen, gör följande: 1. Tryck set så att LED out blinkar 2. Använd den blå eller röda pilknappen för att ändra till önskat värde. Kompressorn stängs automatiskt av vid inställt värde (out) för att skydda mot överhettning och startar igen vid 5o C under inställt värde. Inställning av tidsfördröjningen Fabriksinställningen för tidsfördröjningen är satt till 500 sekunder. Detta värde kan under driftsättning eller service ändras till 0 sekunder. Efter driftsättningen eller service måste tidsfördröjningen återställas. Octopus rekommenderar att tidsfördröjningen sätts till 300 sekunder för kunder med radiatorer och 500 sekunder för kunder med golvvärme. För att ändra detta värde, gör följande i den vänstra styrenheten 905: 1. Håll in set tills en rad bokstäver visas i teckenfönster. 2. Håll in set och använd den blå eller röda pilknappen tills ‘od’ står i teckenfönster. 3. Släpp set. 4. Håll in set igen. Nu ska det stå 500 i teckenfönster. 5. Håll in set och använd den blå eller röda pilknappen för att ändra till önskat värde. Tidsfördröjningen har ändrats när avbrytarkontaten (överst i högra hörnet) blinkar. 34 AI-01
 34. 34. Installationsmanual Parameterlista EWDR 905 C PTC 220V (vänstra digitala termostaten) Parameter Förklaring Område Enhet Fabriksinställning o d1 Differential C -0,1 o d2 Differential C -0,5 o db Neutrallägezon 1 C o LS1 Lägsta inst. värde för slutanvändare min C -5 o LS2 Lägsta inst. värde för slutanvändare min C -5 o HS1 Högsta inst. värde för slutanvändare max C 50 o HS2 Högsta inst. värde för slutanvändare max C 50 od Tidsfördröjning av reläer 0-500 sek 500 Lci Lägsta strömv. (4mA) rel. till visat värde Hci Högsta strömv. (20mA) rel. till visat värde o CAL Kalibrering av 0 C drift-givare OCO Kopplingar av reläutgångar in in HC1 Reläfunktion H=aktiveras vid sänkn- H/C H ing C=aktiveras vid ökning HC2 Reläfunktion H=aktiveras vid sänkn- H/C H ing C=aktiveras vid ökning dp Val av decimalpunkt on=med, on / oF on oF=utan tAp Fabriksinställning 35 AI-01
 35. 35. Installationsmanual Parameterlista EWDR 902 T PTC 220V (högra digitala termostaten) Parameter Förklaring Område Enhet Fabriksinställning o d1 Differential C -0,1 o LS1 Lägsta inst. värde för slutanvändare min C -5 o HS1 Högsta inst. värde för slutanvändare max C 50 od Tidsfördröjning av reläer 0-500 sek 500 Lci Lägsta strömv. (4mA) rel. till visat värde Hci Högsta strömv. (20mA) rel. till visat värde HC1 Reläfunktion H=aktiveras vid sänkn- H/C H ing C=aktiveras vid ökning dp Val av decimalpunkt on=med, on / oF on oF=utan tAp Fabriksinställning 36 AI-01
 36. 36. Installationsmanual Installationsprotokoll Serienummer Installationsdatum Installatörer Provtryckning Godkänd Ej godkänd Vakuumkörning Godkänd Ej godkänd Tillskottsvärme Elpatron Oljepanna Gaspanna Pelletspanna _____________________ Fjärrvärme Värmesystem Radiatorer Luftvärmeaggregat Tilluftsaggregat Golvvärmeslinga _____________________ 37 AI-01
 37. 37. Installationsmanual Elschema 38 AI-01
 38. 38. Installationsmanual 39 AI-01
 39. 39. Installationsmanual 40 AI-01
 40. 40. Installationsmanual Mått och anslutningar XP-modellerna 5 6 1 234 630mm 51 m 5m 5m m 55 1) Ø anslutning för utgående vatten 2) Ø anslutning för ingående vatten 3) Ø anslutning för ingående köldmedium 4) Ø anslutning för utgående köldmedium 5) Ø elanslutning 6) Ø elanslutning 41 AI-01
 41. 41. Installationsmanual X-modellerna 45 2 6 3 1 1) Anslutning för ingående köldmedium 2) Ø anslutning för ingående vatten 3) Ø anslutning för utgående vatten 4) Ø elanslutning 5) Ø elanslutning 6) Anslutning för utgående köldmedium 630mm 51 m 5m 5m m 55 42 AI-01
 42. 42. Installationsmanual Tekniska data Tekniska data Modell OctopusTM IS Enhet IS48X/XP IS61X/XP IS81X/XP AI-profiler st 12 12 2 x 12 Elektrisk inkoppling 400V, N3-fas 400V, N3-fas 400V, N3-fas Säkring A 10D 10D 16D Kompressor, typ Scroll Scroll Scroll Kompressor, märkeffekt kW 3,0 3,7 5,0 m3/h Kompressor, slagvolym 11,41 14,4 19,2 Max framledning C 55 55 55 O Köldmedium Propan/ kg ~1 ~1 ~2 R290 Bryttryck min/max bar 0,5/22 0,5/22 0,5/22 o Bryttemperatur C -33/+64 -33/+64 -33/+64 förånging/kondensering Dimension ispinne mm 810x980x2220 810x980x2220 2 x 810x980x2220 (BxDxH) Dimension mm 515x555x630 515x555x630 515x555x630 värmepumpsmodul (BxDxH) Vikt ispinne kg 97 97 2 x 97 Vikt värmepumpsmodul kg 87 92 102 Styrenhet OctoEL 10 OctoEL 10 OctoEL 16 43 AI-01
 43. 43. Projekteringsmanual Projekteringsmanual El Värmepumpsmodulen ska alltid kopplas in mot en fast elinstallation. Med fast elinstallation menas en anslutning till det fasta elnätet. Transport och förvaring Värmepumpen levereras på europallar. Tänk på följande vid eventuell väntan på montering och inkoppling: • Värmepumpen ska stå på en torr plats inomhus. Tänk på följande vid transporten av ispinnen och värmepumpsmodulen: • Var försiktig vid avlastning och lyft av materialet så att materialet inte skadas. • Lyftanordning eller minst 4 personer rekommenderas vid avlastningen. • Värmepumpsmodulen får endast transporteras stående. Förberedelser Placering av Ispinne Vi rekommenderar att platsen för ispinnens placering är så blåsigt och soligt som möjligt, gärma sydläge. Det optimala avståndet från byggnaden till ispinnen bör vara 2 till 20 meter eller längre. Ifall byggnaden är L-formad bör ispinnen inte vara belägen inom byggnadents inre vinkel. Tänk på följande vid val av ispinnens placering: • Ispinnen bör ej vara omgiven av träd, häckar eller andra fysiska hinder för vinden. • Det är dock tillåtet att använda sig av nätstängsel för att minimera stöldrisken av ispinnen. • Inga föremål får hängas på nätstängslen som omger ispinnen för att säkerställa tillräcklig luftgenomströmning. • Området under nätstängslen, och runt omkring ska vara fri från löv och annat skräp som kan fastna i nätstängslen och hindra tillräcklig luftgenomströmning. 44 P-01
 44. 44. Projekteringsmanual Ispinnens fundament och montering Ispinnen ska monteras på ett fundament som mäter 1000*1000*300mm (se bild). Har man två ispinnar ska dessa monteras på ett fundament som mäter 2500*1000*300mm (se bild). Fundamentet kan antingen gjutas eller byggas av säkert förankrade cementblock. En metallmontering kan också användas, förutsatt att den klarar upp till 400kg belastning plus vind. 1000mm 300mm 1000mm Fundament för modellerna IS48X/XP och IS61X/XP 300mm 2500mm 1000mm Fundament för modellerna IS81X/XP 45 P-01
 45. 45. Projekteringsmanual Dikesgrävning När gjutningen av fundamentet är klar ska ett dike grävas mellan fundamentet och husets vägg. Dimensionen på diket ska vara 400*1000mm (se bild). Bredden på diket kan variera beroende på erosionsrisken. Diket bör övertäckas i väntan på installation för att undvika vattensamlingar i diket. Vid installationen kommer botten på diket och rören att täckas med sand. Kom överens med installatören om vem som står för sanden. 400mm 1000mm Håltagning i vägg/golv OBS! OBS! Tänk på frysrisken i Får endast väggar. utföras av ackrediterad personal. Placering av varmepumpsmodul OBS! Gäller endast för modellerna IS 48XP IS 61XP och IS 81XP 46 P-01
 46. 46. Projekteringsmanual Värmepumpsmodulen ska stå rakt, dvs. 0% lutning på golvet. • Värmepumpsmodulen ska alltid vara åtkomlig för service. • Inga tunga objekt får placeras ovanpå värmepumpsmodulen. • Det är förbjudet att hoppa/trampa/stå på värmepumpsmodulen. • Golvet i rummet där värmepumpsmodulen är placerad ska vara torrt. Kontrollera att det • inte kan komma in vatten från t.ex. taket in i värmepumpsmodulen. • Inga objekt får hängas på värmepumpens rörinstallation. Placering av styrenhet Installationen av styrenheten kommer göras av installatören dock är det bra att i förväg fundera på eventuella placeringen. • Styrsystemet ska monteras i närheten av värmepumpsmodulen om denna står inomhus. • Styrsystemet ska alltid monteras i fukt- och dammfritt rum. Placering av temperaturgivare Installationen av temperaturgivare kommer göras av installatören dock är det bra att i förväg fundera på eventuella placeringen. I huset är det viktigt att givaren placeras i det rum (eller på den plats) där den högsta genomsnittsliga temperaturen önskas. I rummet är det viktigt att givaren placeras på en yttervägg och på en plats där att den påverkas av rummets/husets värmesystem så som golvvärme och element och inte någon lokal värmekälla som lampor, spisar, direkt solljus eller liknande. Tillskottsvärme och vattenuppvärmning Tillskottsvärme måste installeras ifall detta inte redan finns installerat. Under de kallaste månaderna kan det vara så att värmepumpen kan behöva lite hjälp av tillskottsvärme med att hålla en jämn temperatur. Om värmepumpen pressas att hålla en inomhustemperatur som är högre än dess prestanda och det inte finns tillskottsvärme, måste den jobba kontinuerligt och får därmed inte de pauser som behövs. Detta kan resultera i att ispinnen fryser på så mycket att det inte längre gå att utvinna energi ur luften. De olika värmepumpsmodellerna kan dockas till alla vattenburna system (som fungerar som tillskottsvärme) som t.ex. elpatron, olje-, gas-, fjärrvärme- eller en pelletspanna. 47 P-01
 47. 47. Projekteringsmanual Varmvatten till hushåll OBS! Det krävs ständig cirkulation om förvärmning skall fungera. Vid uppvärmning av varmvatten rekommenderar Octopus att installera förvärmning. I Octopus systemlösning ingår förvärmning av varmvatten. En enkelmantlad och isolerad varmvattenberedare installeras som vanligt i huset med en väsentlig skillnad. Vattnet som kommer till beredaren och dess blandningsventil har redan värmts upp av husets vattenburna system. Detta görs bäst med en plattvärmeväxlare som med fördel sitter på värmepumpens framledning. Med denna lösning står värmepumpen för det största tillskottet vintertid, sommartid tas nästan hälften av energin från huset som då fungerar som en stor solfångare. Fördelarna med förvärmning är kraftigt sänkta varmvattenkostnader till en låg investering samt att värmepumpen befrias från att arbete vid den höga belastning som varmvattenproduktion innebär. 48 P-01

×