Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Solc Nou Presentacion

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Solc Nou Presentacion

  1. 1. INTREGRACIÓ DE LES TIC ALS CENTRES EDUCATIUS INTEGRACIÓ DE LES TIC ALS CENTRES EDUCATIUS Emma Espuña Patricia Pascua
  2. 2. ESCOLA SOLC NOU <ul><li>CICLES FORMATIUS </li></ul><ul><ul><ul><li>Grau mitjà de Farmàcia i Cures Auxiliars d’Infermeria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grau superior d’Educació Infantil </li></ul></ul></ul><ul><li>PREPARACIÓ PROVA D’ ACCÈS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR </li></ul><ul><li>ADREÇA </li></ul><ul><ul><ul><li>Avgda. Vallcarca 165 08023 (Barcelona) </li></ul></ul></ul><ul><li>WEB </li></ul><ul><ul><ul><li>www.xtec.es/centres/a8036755/menu.htm </li></ul></ul></ul>
  3. 3. INFRASTRUCTURES TIC <ul><li>Hi ha un total de 22 ordinadors </li></ul><ul><ul><ul><li>15 ordinadors a les aules d’informàtica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2 ordinadors a la sala de professors </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3 ordinadors per Administració </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 ordinadors al labortori </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 ordinador portàtil </li></ul></ul></ul><ul><li>Web cam </li></ul><ul><li>Un canó i, en projecte, un canó fix </li></ul><ul><li>T.V </li></ul><ul><li>DVD </li></ul><ul><li>Video </li></ul><ul><li>Internet (WIFI) sense Intranet </li></ul>
  4. 4. LES TIC AL CURRICULUM <ul><li>Les TIC estan integrades al Currículum en un 60% de les activitats </li></ul><ul><li>Objectius educatius </li></ul><ul><ul><ul><li>Utilitzar els ordinadors i Internet de manera correcta. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Conèixer els diferents programes informàtics i saber aplicar-los. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aprendre a fer recerca per la xarxa i seleccionar correctament la informació. </li></ul></ul></ul><ul><li>Objectius educatius per alumnes amb NEE </li></ul><ul><ul><ul><li>Programes informàtics destinats als alumnes immigrants per a l’aprenantatge de la llengua. </li></ul></ul></ul>
  5. 5. VALORACIÓ <ul><li>Professorat </li></ul><ul><ul><ul><li>Eina que facilita la presentació i el treball dels continguts en els diferents crèdits. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Complement per la preparació de les classes. </li></ul></ul></ul><ul><li>Alumnes </li></ul><ul><ul><ul><li>Dèficit en les infrastructures TIC i en la velocitat de la conexió a Internet. </li></ul></ul></ul>
  6. 6. ENSENYAMENT I FORMACIÓ EN MATÈRIA TIC <ul><li>ENSENYAMENT </li></ul><ul><ul><ul><li>Només es fa l’assignatura d’informàtica al CFGM Infermeria </li></ul></ul></ul><ul><li>FORMACIÓ DOCENT </li></ul><ul><ul><ul><li>Alguns mestres fan cursos de formació i reciclatge. </li></ul></ul></ul>
  7. 7. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES TIC <ul><li>Posar-se en contacte amb el CRE de Gràcia quan falta material informàtic i/o audiovisual. </li></ul><ul><li>Planificar horaris per fer ús de les sales d’ordinadors per evitar colapses. </li></ul><ul><li>Els alumnes poden beneficiar-se del WIFI, utilitzant ordinadors portàtils propis en totes les instalacions del centre. </li></ul>

×