Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proiect

19,355 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Login to see the comments

Proiect

 1. 1. CUPRINS I.CONSIDERAŢII GENERALE..........................................................................................................2 II. REALIZAREA DIAGNOSTICULUI FINANCIAR......................................................................3 2.1 Analiza structurii bilanţului.......................................................................................................3 Specificaţie............................................................................................................................................3 Simbol...................................................................................................................................................3 Structură................................................................................................................................................3 Structură................................................................................................................................................3 Rata activelor circulante exprimă ponderea în totalul activului a capitalului circulant. Aceasta are o tendinţă de creştere datorită creşterii mai rapide a activelor totale faţă de activele circulante......................................................................................................................................4 b) Analiza ratelor de structură ale pasivului..................................................................................4 Specificaţie............................................................................................................................................4 Simbol...................................................................................................................................................4 Rata levierului (îndatorării) măsoară influenţa îndatorării asupra gestiunii financiare (situaţiei financiare a firmei). Normele bancare impun existenţa unui levier mai mic de 1 pentru a asigura acordarea în continuare de credite în condinţii de garanţie sigură. Are o evoluţie nefavorabilă crescătoare datorită creşterii capitalurilor proprii într-o măsură mult mai mare decât a datoriilor pe termen scurt şi semnifică faptul că banca poate acorda credite în continuare.....................................................................................................................................6 Rata capacităţii de rambursare. Normele bancare impun un număr maxim de trei ani pentru rambursarea datoriilor prin capacitatea de autofinanţare. ..........................................................7 2.2 Analiza soldurilor intermediare de gestiune şi a capacităţii de autofinanţare .........................7 a) Analiza soldurilor intermediare de gestiune....................................................................................7 Simbol...................................................................................................................................................9 2.3 Analiza echilibrului financiar....................................................................................................9 Indicator..............................................................................................................................................10 Simbol.................................................................................................................................................10 2.4 Analiza lichidităţii...................................................................................................................11 Indicator..............................................................................................................................................11 Formula...............................................................................................................................................11 2.5 Analiza ratelor de gestiune......................................................................................................12 Durata de rotaţie a stocurilor într-o economie modernă este de aproximativ de 30 zile.Are o evoluţie nefavoravilă crescătoare datorită cresterii stocurilor faţă de cifra de afaceri, dar totuşi se situează peste 30 zile..........................................................................................................................13 2.6 Analiza ratelor de rentabilitate................................................................................................14 Specificaţie..........................................................................................................................................14 Simbol.................................................................................................................................................14 2.7 Analiza riscului de faliment....................................................................................................15 Specificatie..........................................................................................................................................15 Simbol.................................................................................................................................................15 III. CONCLUZIILE DIAGNOSTICULUI FINANCIAR.................................................................15 1
 2. 2. I.CONSIDERAŢII GENERALE Scopul şi rolul diagnosticului financiar Diagnosticul financiar constă într-un ansamblu de instrumente şi metode care permit aprecierea situaţiei financiare şi a performanţelor întreprinderii la un moment dat. Pentru efectuarea diagnosticului financiar se ţine cont de datele din contul de rezultate şi din bilanţ. Prin intermediul unei analize retrospective, diagnosticul financiar detectează eventualele stări de dezechilibru financiar, în scopul identificării originii şi cauzelor care le-au generat şi al stabilirii măsurilor de redresare. Diagnosticul financiar are ca obiective: măsurarea rentabilităţii capitalurilor întreprinderii şi aprecierea condiţiilor de echilibru economic şi financiar, pentru a evalua gradul de risc al întreprinderii. Situaţia întreprinderii va fi apreciată ca pozitivă, dacă în urma diagnosticului financiar, rezultă o rentabilitate acoperitoare pentru riscurile pe care investitorii şi le-au asumat. În funcţie de utilizatorii informaţiilor furnizate prin intermediul diagnosticului financiar distingem: •Diagnostic financiar intern – care furnizează informaţii celor din interiorul întreprinderii cu scopul de a detecta anumite situaţii de dezechilibru. •Diagnostic financiar extern – care furnizează informaţii celor interesaţi din 2
 3. 3. afara întreprinderii cu scopul de a aprecia capacitatea firmei de a genera profit, lichiditatea, solvabilitatea, valoarea intreprinderii. Diagnosticul identifică factorii favorabil şi nefavorabil care vor afecta activitatea viitoare a întreprinderii. De cele mai multe ori informaţiile diagnosticului financiar trebuie completate cu informaţii referitoare la mediul extern al societăţii. Toate aceste elemente influenţează performanţele financiare ale societăţii determinând competitivitatea acesteia. Societatea la care s-a efectuat diagnosticul financiar desfăşoară o activitate de producţie. II. REALIZAREA DIAGNOSTICULUI FINANCIAR 2.1 Analiza structurii bilanţului a) Analiza ratelor de structură ale activului Datele sunt prezentate în tabelul de mai jos : – mii – lei Specificaţie Simbol 2003 Structură 2004 Structură Imobilizări Inn 0 0% 2200 0,026% necorporale Imobilizări Inc 374622 5,28% 327437 3,91% corporale Imobilizări If 0 0% 0 0% financiare Total active In 374622 5,28% 329637 3,94% imobilizate Stocuri St 5128826 72,41% 6982039 83,57% Creanţe Cr 1572541 22,30% 1012468 12,11% Disponibilităţi Db 6531 0,092% 29592 0,35% băneşti Total active Ac 6707898 94,71 8024099 96,05% 3
 4. 4. circulante % Active de regularizare şi Ra 0 0% 0 0% asim. Total activ At 7082520 100% 8353736 100% Rata activelor In/At 4,62% 3,38% imobilizate Rata activelor Ac/At 94,71% 96,05% circulante Rata activelor imobilizate măsoară gradul de investire a capitalului fix. Valoric activele imobilizate au scăzut cu 44985 ponderea lor a scăzut de la 4,62% la 3,38% Rata activelor circulante exprimă ponderea în totalul activului a capitalului circulant. Aceasta are o tendinţă de creştere datorită creşterii mai rapide a activelor totale faţă de activele circulante. b) Analiza ratelor de structură ale pasivului Datele sunt prezentate în tabelul de mai jos : – mii – – lei Specificaţie Simbol 2003 Structură 2004 Structură Capital social Cs 126560 1,78% 126560 1,51% Rezerve Rez 50388 0,71% 50388 1,60% Rezerve din reevaluare Rez reev 0 0% 0 0% Rezultat Rez rep 4345888 61,36% 4946078 59,20% reportat Profit net Pn 0 0% 0 0% Repartizare Rprof 4405943 62,20% 600190 7,18% profit Capital Cpr 4522836 63,85% 5123026 61,32% propriu Furnizori şi Fz 0 0% 0 0% asimilate Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă Itml 0 0% 0 0% mai mare de un an Datorii ce Its 2559648 36,14% 3230710 38,67% 4
 5. 5. trebuie plătite într-o perioadă de până la un an Obligaţii din Ob 0 0% 0 0% exploatare 36,41 Datorii totale Dt 2559648 3230710 38,67% % Capital Cperm 4522836 63,85% 5123026 61,32% permanent Total pasiv Pt 7082520 100% 8353736 100% Nevoia de fond de NFR 4141683 4763797 rulment Rata stabilităţii Cperm/Pt 63,85% 61,32% financiare Rata autonomiei Cpr/Pt 63,85% 61,32% financiare globale Rata autonomiei Cpr/Cper 1 (100%) 1 (100%) financiare la m termen Rata de îndatorare Dt/Pt 36,14% 38,67% globală Rata de îndatorare la Itml/Cpr 0% 0% termen Rata creditelor RTS=Cred pe termen it pe 61,80% 67,81% scurt t.s./NFR Rata RLEVIER îndatorării 0.56% 0.63% =Dt/Cpr (levierului) Rata datoriilor RDF=Dtl 0.20% 0.11% financiare m/Cperm Rata Rcapramb capacităţii de =Dtlm/CA 0% 0% rambursare F Capacitatea de CAF 4453088 647375 autofinanţare 5
 6. 6. Cheltuieli Chfin 1563046 108340 financiare Excedentul brut din EBE 6531451 976478 exploatare Rata RCF=Ch cheltuielilor 0.23% 0.11% fin/EBE financiare Rata stabilităţii financiare reflectă legătura dintre capitalul permanent de care unitatea dispune în mod stabil (cel puţin un an) şi patrimoniul total. Nivelul acestei rate în perioada analizată înregistrează o tendinţă de îmbunătăţire ca urmarea creşterii capitalurior proprii. Rata autonomiei financiare globale ne arată gradul de independenţă financiară a societăţii. Se consideră că existenţa unui capital de cel puţin o treime din pasivul total constitue o premisă esenţială pentru autonomia financiară a firmei. În perioada 2003-2004 rata autonomiei financiare globale are o tendinta de scadere. Rata autonomiei financiare la termen exprimă gradul de independenţă financiară pe termen lung. În perioada analizată valoarea acestei rate este 1 cea ce reprezintă un lucru favorabil pentru firmă şi se menţine şi în perioada curentă. Pe termen lung firma este independentă financiar şi nu are nevoie de împrumuturi pe termen lung. Rata de îndatorare globală reflectă ponderea datoriilor totale pe care le are unitatea în pasivul total al acesteia. Nivelul ratei înregistrează o tendinţă de creastere în perioada analizată datorită creşterii datoriilor pe termen scurt. Rata de îndatorare la termen reflectă gradul de îndatorare prin împrumuturi pe termen lung şi mediu. Se utilizează în fundamentarea deciziei de atragere a surselor împrumutate pe termen lung. Rata creditelor de trezorerie caracteriează gradul de îndatorare bancară a activităţii de exploatare (a producţiei). Rata levierului (îndatorării) măsoară influenţa îndatorării asupra gestiunii financiare (situaţiei financiare a firmei). Normele bancare impun existenţa unui levier mai mic de 1 pentru a asigura acordarea în continuare de credite în condinţii de garanţie sigură. Are o evoluţie nefavorabilă crescătoare datorită creşterii capitalurilor proprii într-o măsură mult mai mare decât a datoriilor pe termen scurt şi semnifică faptul că banca poate acorda credite în continuare. Rata datoriilor financiare caracterizează gradul de îndatorare pe termen lung. 6
 7. 7. Rata capacităţii de rambursare. Normele bancare impun un număr maxim de trei ani pentru rambursarea datoriilor prin capacitatea de autofinanţare. Rata cheltuielilor financiare are o valoare nesemnificativă în ambele perioade situându-se cu mult sub limita de 0.6 permisă de normele bancare ceea ce înseamnă că întreprinderea are o gestiune economică sănătoasă şi e capabilă să îşi achite costul îndatorării. Are o tendinţă favorabilă descrescătoare datorită reducerii cheltuielilor financiare. 2.2 Analiza soldurilor intermediare de gestiune şi a capacităţii de autofinanţare a) Analiza soldurilor intermediare de gestiune Datele sunt prezentate în tabelul de mai jos : – mii – lei Nr. Specificaţie Simbol 2003 2004 crt. 1 Vânzări de mărfuri Vmf 0 256442 Cheltuieli privind 2 Chmf 0 546049 mărfurile Marja comercială 3 MC 0 -289607 (rd.1 – rd.2) 4 Producţia vândută Qv 16799306 13000567 5 Variaţia stocurilor VSt 0 0 6 Producţia imobilizată Qimob 0 0 Producţia exerciţiului 7 PE 16799306 13000567 (rd.4 + rd.5 + rd.6) Cheltuieli cu materiile 8 prime şi materialele Chmp&mc 10174833 11591546 consumabile 9 Alte cheltuieli materiale Alte chmat 9045 9063 Cheltuieli cu apa şi 10 Chapa&ener 0 234 energie Cheltuieli privind 11 Chext 0 546049 prestaţiile externe Valoarea adăugată [rd.3 12 VA 6624473 1119414 + rd. 7 – rd.(8+9+10+11)] Venituri din subvenţii de 13 exploatare aferente C.A. Vsubvexpl 0 0 net Alte venturi din 14 Alte Vexpl 0 43255 exploatare 15 Cheltuieli cu personalul Chpers 92526 133560 7
 8. 8. Cheltuieli cu alte Alte 16 impozite, taxe şi 496 9367 imp&taxe vârsăminte asimilate Chdesp,donaţi Cheltuieli cu despăgubiri, 17 i &active 25109 6932 donaţii şi active cedate cedate Excedentul brut din exploatare [rd. 18 EBE 6531451 976478 (12+13+14)-rd. (15+16+17)] Cheltuieli amortizări şi provizioane pentru Ch cu amortiz 19 47145 47185 deprecierea imobilizărilor şi prov corporale şi necorporale 20 Profit din exploatarte Pe 6217028 834875 21 Venituri financiare Vfin 4011 171248 22 Cheltuieli financiare Chfin 1563046 108340 23 Profit curent Pc 4657993 897783 24 Profit brut Pb 4657993 897783 25 Impozitul pe profit Imp prof 252050 297593 26 Profit net Pn 4405943 600190 Marja comercială sau adaosul comercial (MC) reprezintă surplusul pe care l-a câştigat agentul economic din vânzarea unor mărfuri, după ce a intrat şi el în posesia lor, prin cumpărarea de la un furnizor. MC prezintă o scadere in perioada analizata cu mult sub limita devenind negativa adica cheltuielile cu marfurile sunt mai mari. Producţia exerciţiului (PE) e formată cu preponderenţă din producţia vândută. Valoarea adăugată (VA) pozitivă este un rezultat favorabil, deoarece ea reprezintă sursa de acumulări băneşti din care se vor plăti datoriile către stat , către bănci şi diverşi creditori, către salariaţi, acţionari şi pe cât este posibil se va repartiza o anumită sumă pentru autofinanţare. Ea prezintă o scadere de 40,12% datorită creşterii veniturilor si cresterii cheltuielilor mai mult. Excedentul brut din exploatare (EBE) înregistrează de asemenea un rezultat favorabil reprezentând capacitatea potenţială de autofianţare a investiţiilor din amortizare, provizioane şi profit. EBE e o măsură a performanţelor economice ale firmei fiind utilizată la calculul ratei rentabilităţii economice brute şi la calculul ratei marjei brute de exploatare. Rezultatul exerciţiului (RE) exprimă mărimea absolută a rentabilităţii financiare şi urmează să fie distribuit de către manageri fie sub formă de dividende acordate 8
 9. 9. acţionarilor , fie să se reinvestească în întreprindere. Tendinţa de scadere a indicatorului în anul 2004 relevă procesul de rentabilizare a activităţii de exploatare Rezultatul curent (RC) este determinat de rezultatul exploatării şi cel al activităţii financiare. Cu toate că activitatea financiară se încheie cu pierdere, rezultatul curent îmbracă forma profitului datorită mărimii considerabile a profitului din exploatare. Are o tendinţă nefavorabilă de scadere în perioada analizată. Rezultatul net (RN) exprimă mărimea absolută a rentabilităţii financiare după deducerea din profitul brut (care în cazul nostru e egal cu rezultatul curent) a impozitului pe profit. Acest indicator înregistrează în perioada analizată o scaderede 80,65%. Analiza soldurilor intermediare de gestiune pentru perioada 2003-2004 arată tendinţa de rentabilizare a activităţii. b) Calculul şi analiza capacităţii de autofinanţare A) Metoda deductivă – mii – lei Nr. crt. Indicator Simbol 2003 2004 + Excedentul brut din 1 EBE 6531451 976478 exploatare 2 + Venituri financiare Vfin 4011 171248 3 +Alte ven din exploatare Ave 0 43255 -Cheltuieli finanicare Chfin 1563046 108340 -Alte chelt. Din 4 Ace 267278 137673 exploatare 4 - Impozit pe profit Imp prof 252050 297593 = Capacitatea de 5 CAF 4453088 647375 autofinanţare B) Metoda adiţională – mii –lei Nr. crt. Indicator Simbol 2003 2004 1 + Profit net Pn 4405943 600190 + Cheltuieli cu Ch cu prov şi 2 amortizările şi 47145 47185 amortiz provizioanele = Capacitatea de 3 CAF 4453088 647375 autofinanţare 2.3 Analiza echilibrului financiar 9
 10. 10. Datele sunt prezentate în tabelul de mai jos : – mii – lei Nr. Indicator Simbol 2003 2004 crt. 1 Imobilizări nete In 327477 282452 2 Stocuri St 5128826 6982039 3 Creanţe Cr 1572541 1012468 4 Disponibilităţi băneşti Db 6531 29592 5 Capital propriu Cpr 4522836 5123026 6 Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă Itml 0 0 mai mare de un an 7 Capital permanent Cperm 4522836 5123026 8 Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă Dts 2559684 3230710 de până la un an 9 Cheltuieli în avans Cha 0 0 10 Venituri în avans Va 0 0 11 Fond de rulment FR 4195359 4840574 12 Fond de rulment FRpr 4195359 4840574 propriu 13 Fond de rulment FRî 0 0 împrumutat 14 Nevoia de fond de NFR 4141683 4763797 rulment 15 Trezoreria netă TN 53676 76777 16 Variaţia fondului de FR 645215 rulment 17 Variaţia nevoi de fond NFR 622114 de rulment 18 Variaţia trezoreriei TN 23101 nete Formule : In = Imob Corporale brute + Imob Financiare – Amortisment Cumulat Cperm = Cpr + Itml FR = Cperm – In FRpr = Cpr – In FRî = FR – FRpr = Ddatorii Financiare (pr termen mediu şi lung) NFR = St + Cr + Cha – Dat de expl – Va TN = FR – NFR Fondul de rulment (FR) reflectă surplusul de surse permanente peste alocări 10
 11. 11. permanente destinat a fi utilizat pentru finanţarea unei părţi din activele circulante. Este pozitiv în perioada analizată şi este expresia echilibrului financiar pe termen lung. In anul 2004 faţă de anul 2003 FR creste datorită creşterii datiriilor. Dacă analizăm pe componente FR observăm că FRP este pozitiv în fiecare an ceea ce reflectă că firma are o autonomiei financiară în finanţarea investiţiilor dar dacă urmărim evoluţia FRP observăm că acesta scade ceea ce reprezintă un aspect nefavorabil pentru întreprindere deoarece scade autonomia financiară a firmei în ceea ce priveşte finanţarea investiţiilor. FRÎ arată participarea capitalurilor împrumutate la acoperirea nevoilor permanente. Se observă că FRÎ este egal cu datoriile pe termen lung. Nevoia de fond de rulment (NFR) reflectă partea din activele curente ce trebuie finanţată din surse permanente.NFR este pozitiv în perioada analizată ceea ce semnifică echilibru financiar pe termen scurt (datoriile de exploatare pot fi acoperite din stocuri şi creanţele) NFR urmează o evoluţie ascendentă datorită creşterii stocurilor şi creanţelor într-o măsură mai mică decât cresc datoriile pe termen scurt. Trezoreria netă (TN) reprezintă diferenţa între FR şi NFR. Este pozitivă în ambele perioade ceea ce semnifică echilibru financiar pe termen imediat şi are o evoluţie nefavorabilă descrescătoare datorită scăderii într-o mai mare măsură a FR decât scăderii NFR. Întreprinderea are un cash flow negativ de aceea trebuie sa apeleze la credite de trezorerie.autofinanţare a investiţiilor. Observaţie: Obţinerea unei trezorerii nete pozitive semnifică un excedent de finanţare pe care întreprinderea îl înregistrează ca urmare a activităţii desfăşurate şi demonstrează starea de echilibru financiar. 2.4 Analiza lichidităţii Datele sunt prezentate în tabelul de mai jos : – mii – lei N r. c Indicator Formula 2003 2004 rt . 1 Stocuri St 5128826 6982039 2 Creanţe Cr 1572541 1012468 Disponibilităţi 3 Db 6531 29592 băneşti Active 4 Ac 6707898 8024099 circulante 11
 12. 12. Datorii ce trebuie plătite 5 Dts 2559684 3230710 într-o perioadă de până la un an Rata de Ac RL = 6 lichiditate 2,62% 2,48% Dts curentă Rata capacităţii de plată Db RTZ = 7 0,002% 0,009% (lichiditate Dts imediată) Rata de Db + Cr RLR = 8 lichiditate 0,61% 0,32% Dts rapidă Lichiditatea curentă compară ansamblul activelor circulante cu ansamblu datoriilor pe termen scurt. Este supraunitară în perioada analizată ceea ce este un aspect favorabil pentru întreprindere deoarece înseamnă că cel puţin pe termen scurt are capacitatea de a-şi achita datoriile exigibile. Înregistrează o tendintă nefavorabilă, de scădere datorită în special creşterii într-un ritm mai lent a activelor circulante în comparaţie cu datoriile pe termen scurt. Lichiditatea imediată apreciază măsura în care datoriile exigibile pot fi acoperite pe seama disponibilităţilor băneşti. În perioada analizată această rată înregistrează o tendinţă de creştere şi se află cu foarte mult sub nivelul asiguratoriu de 1/3. Firma trebuie să acorde o atenţie deosebită achitării datoriilor de exploatare. Lichiditatea rapidă exprimă capacitatea firmei de a-şi onora datoriile pe termen scurt din creanţe şi disponibilităţi băneşti. Nivelul acestei rate în perioada analizată înregistrează o tendinţă de nefavorabilă, fiind situată sub nivelul asiguratoriu de 2/3 ceea ce e o situaţie nefavorabilă pentru firmă. 2.5 Analiza ratelor de gestiune Datele sunt prezentate în tabelul de mai jos : Nr. crt. Indicatori Formula 2003 2004 U.M. 1 Cifra de afaceri CA 16799306 13257009 mii lei 2 Imobilizări nete In 327477 282452 mii lei 3 Stocuri St 5128826 6982039 mii lei 4 Creanţe Cr 1572541 1012468 mii lei 5 Active circulante Ac 6707898 8024099 mii lei 6 Total activ At 7082520 8353736 mii lei 7 Furnizori Fz 0 0 mii lei 12
 13. 13. Rotaţia CA 8 imobilizărilor 51,29 46,93 rotaţii In nete Durata de rotaţie 217,8 Ac ⋅ 360 9 a activelor 143,74 zile 9 CA circulante Durata de rotaţie St ⋅ 360 10 109,90 189,60 zile a stocurilor CA Durata de Cr ⋅ 360 11 încasare a 33,69 27,49 zile CA creanţelor Durata de plată a Fz ⋅ 360 12 0 0 zile furnizorilor CA Rotaţia activului CA 13 2,37 1,58 rotaţii total At Durata de rotaţie At ⋅ 360 14 151,77 226,84 zile a activului total CA Durata de rotaţie In ⋅ 360 15 a imobilizărilor 7,01 7,67 Zile CA nete Durata de rotaţie a activului total reflectă gradul de înnoire a activului total prin cifra de afaceri.Numărul de rotaţii înregistrează o evoluţie favorabilă descrescătoare pentru firmă în perioada analizată. Rotaţia imobilizărilor nete reflectă gradul de înnoire a imobilizărilor nete prin cifra de afaceri.Numărul de rotaţii înregistrează o evoluţie nefavorabilă descrescătoare pentru firmă în perioada analizată.Dacă în anul 2003 imobilizările nete se reînnoia la 52 zile prin cifra de afaceri, în anul 2004 imobilizările nete se reînnoiesc la 47 zile prin cifra de afaceri ceea ce reprezintă o situaţie nefavorabilă, Durata de rotaţie a stocurilor într-o economie modernă este de aproximativ de 30 zile.Are o evoluţie nefavoravilă crescătoare datorită cresterii stocurilor faţă de cifra de afaceri, dar totuşi se situează peste 30 zile. Durata de rotaţie a activelor circulante are o evoluţie nefavorabilă crescătoare pentru întreprindere. Durata de încasare a creanţelor este mai mare decât durata de achitare a furnizorilor ceea ce reprezintă un aspect nefavorabil pentru firmă şi înseamnă că furnizori sunt plătiţi inainte de aîncasa bani de la clienţi. Durata de încasare a clienţilor are o evoluţie favorabilă descrescătoare pentru întreprindere . 13
 14. 14. 2.6 Analiza ratelor de rentabilitate Datele sunt prezentate în tabelul de mai jos : – mii – lei Nr. Specificaţie Simbol 2003 2004 U.M. crt. Venituri din 1 Ve 16799306 13300264 mii lei exploatare Cheltuieli de 2 Che 10582278 12465389 mii lei exploatare 3 Profit din exploatare Pe=Ve-Che 6217028 834875 mii lei 4 Profit net Pn 4405943 600190 mii lei Excedentul brut din 5 EBE 6531451 976478 mii lei expl. 6 Capital propriu Cpr 4522836 5123026 mii lei Ci=Afn+NFR+D 7 Capital investit 4522836 512026 mii lei b Rata rentabilităţii EBE Rebn = ⋅ 100 8 economice brute 14,41 19,06 % Ci nominale Rata rentabilităţii 9 Rc=Pe/Che 58,74 6,69 % costurilor Pn Rata rentabilităţii Rf = ⋅ 100 10 97,41 11,71 % financiare Cpr Rata rentabilităţii Pe Renn = ⋅ 100 11 economice nete 137,45 16,30 % Ci nominale Rata rentabilităţii 12 veniturilor Rv=Pe/Ve 37 6,27 % Afn – Active fixe nete Rata rentabilităţii economice evidenţiază eficienţa capitalurilor investite (proprii şi împrumutate) şi trebuie să fie superioară ratei inflaţiei.În termeni reali rata rentabilităţii economice trebuie să remunereze capitalurile investite la nivelul ratei minime de randament din economie respectiv rata medie a dobânzii la obligaţiunile emise de stat. Rata rentabilităţii economice brute nominale şi nete nominale sunt superioare ratei inflaţiei. Rata rentabilităţii financiare măsoară randamentul capitalurilor proprii respectiv al plasamentului financiar. Această rată renumerează proprietari prin acordarea de 14
 15. 15. dividende. În perioada analizată are o tendinţă de creştere datorită creşterii mai mari în valori absolute a profitului net decât majorarea capitalurilor proprii. 2.7 Analiza riscului de faliment Riscul de faliment reflectă posibilitatea de apariţie a incapacităţii de onorare a obligaţiilor scadente ale firmei. Metoda Altman: mii lei Riscul de faliment depinde de valoarea scorului: •Z<4 zona nefavorabila •4<Z<9 zona de incertitudine •Z>9 zona favorabila Conform acestei metode, societatea se afla intr-o zona de incertitudine pentru un scor de 4.09 avand un risc de faliment intre 50-70%. Nr.cr Specificatie Simbol 2004 t 1 Cifra de afaceri CA 1325700 9 2 Profit brut Pb 897783 3 Rezultat curent Pc 897783 4 Profit net Pn 600190 5 Active circulante Ac 8024099 6 Active totale At 8353736 7 R1=Pb/At 0,1074 8 R2=CA/At 1,5869 9 R3=Cap.bursiera/Itlm 0 10 R4=Pr.reinv./At 0,018 11 R5=Ac/At 0,9605 12 Z=3,3R1+R2+0,6R3+1,4R4+1,2 4,0989 R5 III. CONCLUZIILE DIAGNOSTICULUI FINANCIAR Puncte tari: 1. Durata de incasare a creantelor 15
 16. 16. 2. Rezervele legale constituite ating pragul optim 3. Cresterea ratelor rentabilitatii economice si financiare reale 4. Cresterea capitalurilor proprii 5. Autonomie financiară foarte bună 6. Creşterea soldurilor intermediare Puncte slabe: 1. Grad mare de indatorare 2. Nivelul scazut al ratelor de lichiditate imediată şi rapida 3. Societatea nu este asigurata impotriva riscurilor 4. Termenul de plată al furnizorilor 16

×