Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Criterii De Evaluare A Pm

1,182 views

Published on

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Criterii De Evaluare A Pm

  1. 1. Facultatea de Ştiinţe Economice Catedra de Management şi Marketing Criteriile de evaluare Pentru Planul de marketing Existenţa planului, forma şi conţinutul Forma: - Să aibă minim 5 pagini; - Să aibă pagină de copertă, conţinând datele de identificare ale studentului (numele, specializarea şi anul); - Să aibă cuprins; - Textul scris să fie citeţ, delimitat pe etape, puncte, subpuncte, idei etc. - Să aibă diagrame, grafice, tabele ilustrative pentru conţinutul textului; - Să aibă un aspect îngrijit, ordonat, să fie uşor de citit şi de evidenţiat părţile componente. Conţinutul: - tema planului să fie originală, oportună, disponibilă, să se preteze la planificare şi organizare; - tema planului să fie bine delimitată faţă de activitatea unei întregi organizaţii (firme); - Obiectivele să fie exprimate corect: simple, să se refere la aspecte specifice ale situaţiei viitoare dorite, să se exprime cantitativ sau comparativ- evolutiv, să fie accesibile si posibil de realizat, realiste, să aibă orizont de timp bine precizat; să fie ierarhizate şi compatibile; - Analiza situaţiei: să se refere la situaţia planului şi nu la situaţia întregii firme, factorii de influenţă să fie reali şi să aibă efecte vizibile asupra planului în perioada de timp în care se va realiza planul, să fie abordaţi dintr-o perspectivă microeconomică, concretă, să evidenţieze posibile modificări calitative sau cantitative; - Să fie analizate ocaziile favorabile şi defavorabile pentru plan posibil a fi determinate de: piaţă, clienţi (beneficiarii planului), concurenţi, dacă este cazul opinia publică (presă, grupuri de interese etc.), autorităţi ş.a.;
  2. 2. - Să fie analizate punctele tari şi punctele slabe ale: produsului/ serviciului, rezultatelor anterioare ale organizaţiei, procedurilor de lucru, echipa de plan: numărul membrilor, calitate (pregătire profesională, calificare, experienţă), forme organizatorice, cultură organizaţională, dotări tehnice, tehnologii, resurse financiare etc. - Este recomandat ca planul să facă parte dintr-o strategie. Strategia să fie exprimată ca o expresie a clarităţii finalităţii obiectivelor în funcţie de situaţiile evidenţiate în analiză. Să se exprime şi strategiile alternative (planul B); - Acţiunile să fie exprimate concret şi coerent. Acţiunile să fie conjugate pentru a atinge obiectivele. Acţiunile să fie descrise amănunţit, să existe responsabil pentru fiecare dintre ele, termene, resurse şi finalităţi anticipate (vezi forma propusă sub formă de tabel); - Bugetul: să existe un buget al planului care să nu fie confundat cu bugetul firmei. În cadrul bugetului să fie delimitate sursele şi destinaţiile resurselor. Acţiunile de întreprins să fie reflectate în buget. Sumele să fie reale sau cel puţin realiste; - Modalităţile de evaluare şi control: să existe diferenţiere între evaluare şi control, să existe modalităţi specifice de evaluare. Să se exprime instrumentele evaluării şi controlului, cine face evaluarea, cine face controlul, cum procedează, ce măsuri ia în cazul constatării abaterilor. Să se evidenţieze abaterile sau disfuncţionalităţile posibil a apărea. Să se specifice modalităţile de acţiune alternativă (planul B); În general, planul - să fie o mostră a gândirii planificate şi nu o descriere a unei situaţii existente; - să fie real, sau cel puţin realist; - Structura propusă este o recomandare. În situaţia prezentării unui plan pe un formular tip, se va face în prealabil o descriere cuprinzătoare a situaţiei premergătoare scrierii planului; şi observaţii consistente la etapa de evaluare şi control ulterioare implementării planului; - În general se vor folosi verbe la indicativ viitor sau viitor anticipat. Se pot folosi verbe la indicativ prezent, cu sensul de viitor; - Bugetul va fi unul previzionat, nicidecum un bilanţ al unor activităţi încheiate (este total greşit prezentarea la această etapă a unui bilanţ contabil al unei firme);
  3. 3. - Situaţia descrisă trebuie să poată fi înţeleasă cu informaţiile existente în formă scrisă din plan. Dacă este cazul se va face o descriere a organizaţiei/ firmei şi a conjuncturii care a dus la necesitatea alcătuirii planului (o expunere introductivă). Termen maximal de predare: La examen. Examenul constă în analiza planului de către profesor. Profesorul va pune întrebări studentului, va evalua planul şi va îl va nota pe loc. Studenţii vor avea asupra lor carnetul de student şi buletinul de identitate. Succes!!!! Lect. univ. dr Dorin Cristian COITA dcoita@uoradea.ro

×