Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sessió final de curs. marc legislatiu

644 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sessió final de curs. marc legislatiu

 1. 1. Curs d’actualització pedagògica i preparació a les Oposicions Fundació Universitària Martí l’Humà La Garriga OPOSICIONS 2010
 2. 2. Acte de presentació: Dissabte, 17 abril 10 h <ul><li>Organització de la jornada: </li></ul><ul><ul><li>Presentació (DNI) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lliurament de la PD original i annexos a part </li></ul></ul><ul><ul><li>Lliurament de l’informe original i còpia </li></ul></ul><ul><ul><li>Preguntes a fer al tribunal </li></ul></ul><ul><ul><li>Esmorzar </li></ul></ul><ul><ul><li>Prova escrita (2 hores) </li></ul></ul><ul><ul><li>Posterior lectura del tema (quan us toqui) </li></ul></ul>
 3. 3. PREGUNTES A FER AL TRIBUNAL <ul><li>Hi ha aspectes formals que cada tribunal marca el seu criteri, per això és IMPRESCINDIBLE preguntar-ho al vostre: </li></ul><ul><li>Tipus de material per a fer la defensa oral de la PD </li></ul><ul><li>Tipus de material per a l’exposició oral de la UD </li></ul>
 4. 4. Què cal preguntar per a la defensa oral de la PD: <ul><li>Guió d’un foli, per a les dues cares? </li></ul><ul><li>Es pot lliurar còpia del guió a tots els membres del tribunal? </li></ul><ul><li>La vostra còpia de la PD pot tenir subratllats i pestanyes? </li></ul><ul><li>Annexos? </li></ul><ul><li>Power point, murals, ordinador... </li></ul><ul><li>Qualsevol material que se us acudeixi... </li></ul>
 5. 5. Què cal preguntar per a l’exposició oral de la UD: <ul><li>Tipus de material: graelles, fotos, models de treballs fets, per fer...? </li></ul><ul><li>Power point, murals, ordinador...? </li></ul><ul><li>Annexos? </li></ul>
 6. 6. Què portar el dia de la defensa oral: <ul><li>Guió d’un foli </li></ul><ul><li>Còpia de la PD </li></ul><ul><li>Aigua, caramels... </li></ul><ul><li>Rellotge per controlar el temps!!! </li></ul><ul><li>ATENCIÓ!!! MÀXIM 20 MINUTS </li></ul>
 7. 7. SEQÜÈNCIA DEL TEMPS SI HEU D’EXPOSAR TAMBÉ UNA UD: <ul><li>Tria de la UD, d’entre 3 opcions </li></ul><ul><li>Tancada d’una hora per preparar el guió de la UD en un full manuscrit, amb tot el material que es vulgui però sense contacte amb l’exterior. </li></ul><ul><li>Defensa de la PD (20 min) + Exposició de la UD + Bibliografia i conclusió general (20 min): tot seguit </li></ul>
 8. 8. I DESPRÉS DEL 17 D’ABRIL, QUÈ ???? <ul><li>PREPARACIÓ DE LA DEFENSA ORAL: </li></ul><ul><ul><li>Elaboració del resum amb idees claus i paraules de registre oral </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajustament al temps dels 20 minuts </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaboració del guió </li></ul></ul><ul><ul><li>Assaig repetit amb control del temps i postural: NO memorització repetitiva!!! </li></ul></ul><ul><ul><li>Cal vendre el millor producte!!!! </li></ul></ul>
 9. 9. MARC LEGISLATIU I CONTEXT DE LES PROVES D’INGRÈS ALS COSSOS DOCENTS Oriol Guasch i Terré Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu Departament d’Educació Generalitat de Catalunya
 10. 10. Resolució EDU/6/2010, de 4 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent (DOGC núm. 5543, de 12.1.2010)
 11. 11. INFORMACIÓ A INTERNET www.gencat.cat/educacio <ul><li>Resolució EDU/6/2010, de 4 de gener, de convocatòria de places (text íntegre) </li></ul><ul><li>Sol·licitud telemàtica </li></ul><ul><li>Currículums vigents a Catalunya </li></ul><ul><li>Temaris </li></ul><ul><li>Consulta de la llista definitiva d’admesos i exclosos </li></ul><ul><li>Criteris de correcció </li></ul><ul><li>Consulta de resultats </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Ingrés lliure </li></ul><ul><li>INGRÉS </li></ul><ul><li>Reserva per aspirants </li></ul><ul><li> amb disminucions </li></ul><ul><li>ACCÉS Per accedir a un cos </li></ul><ul><li>de grup superior </li></ul>PROCEDIMENTS SELECTIUS Cos de mestres Cos de prof. d’ens. secundari Cos de prof. tècnics FP Cos de prof. d’EOI Cos de prof. Arts Pl. Cos mestres Taller AP Cos de prof. d’ens. secundari Per accedir a un cos del mateix grup Cos de prof. d’EOI
 13. 13. CALENDARI <ul><li>Publicació llista definitiva d’admesos i distribució d’aspirants per tribunals .......................................................................... 18.3.2010 </li></ul><ul><li>Publicació al DOGC de la composició dels tribunals .... 22.3.2010 </li></ul><ul><li>Prova de llengües (català i castellà) ............................... 16.4.2010 </li></ul><ul><li>Acte de presentació davant el tribunal i realització de la part A de la prova .......................................................................... 17.4.2010 </li></ul><ul><li>Lliurament de la programació i de l’informe: el dia de l’acte de presentació: 17.4.2010 </li></ul><ul><li>Proves: dies lectius (tardes) i no lectius </li></ul><ul><li>Fase de concurs: a partir de la finalització de les proves </li></ul><ul><li>Darrer dia d’actuació de les comissions de selecció........6.6.2010 </li></ul>
 14. 14. QUÈ CAL DUR A L’ACTE DE PRESENTACIÓ? <ul><li>DNI o document identificatiu </li></ul><ul><li>Programació Didàctica i, i es vol, annexos a part </li></ul><ul><li>Informe de valoració (si es té) </li></ul><ul><li>No s’ha de portar el guió a utilitzar en la defensa oral de la programació </li></ul><ul><li>No s’ha de portar la documentació per a la baremació de mèrits </li></ul>
 15. 15. <ul><li>FASE PRÈVIA: </li></ul><ul><li>Prova de coneixements de llengua castellana (estrangers) </li></ul><ul><li>Prova de coneixements de les 2 llengües oficials a Catalunya </li></ul>CONCURS – OPOSICIÓ FASE CONCURS 40% del total FASE OPOSICIÓ 60% del total SUPERACIÓ DE LA PROVA VALORACIÓ DE MÈRITS AGREGACIÓ DE PUNTUACIONS LLISTA DE SELECCIONATS
 16. 16. PROVA ÚNICA PART A Desenvolupament per escrit d’un tema del temari de l’especialitat PART B Presentació i defensa d’una Programació Didàctica. Exposició d’una Unitat Didàctica
 17. 17. PROVA ÚNICA <ul><li>PRIMERA PART: PART A </li></ul><ul><ul><li>Desenvolupament escrit d’un tema de l’especialitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Tema triat per l’aspirant d’entre un nombre de temes trets a l’atzar pel tribunal: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A) Especialitats que no superin els 25 temes: s’escull entre tres temes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B) Especialitats amb un nombre de temes entre 26 i 50: s’escull entre quatre temes </li></ul></ul></ul>
 18. 18. PROVA ÚNICA <ul><li>PRIMERA PART: PART A </li></ul><ul><ul><li>Durada: 2 hores (desenvolupament escrit) + lectura del tema </li></ul></ul><ul><ul><li>Qualificació: de 0 a 10 punts </li></ul></ul><ul><ul><li>Ponderació dins de la prova: 40% </li></ul></ul><ul><ul><li>No hi ha cap puntuació mínima per passar a la part B i poder superar la prova </li></ul></ul>
 19. 19. PROVA ÚNICA <ul><li>SEGONA PART: PART B </li></ul><ul><ul><li>Comprovació de l’aptitud pedagògica i el domini de tècniques per a l’exercici docent. </li></ul></ul><ul><ul><li>B.1 Presentació i defensa d’una Programació Didàctica </li></ul></ul><ul><ul><li>B.2 Preparació, exposició i defensa d’una Unitat Didàctica </li></ul></ul><ul><ul><li>B.3 Exercici de caràcter pràctic, on calgui </li></ul></ul><ul><li>No hi ha cap puntuació mínima en la part B per a poder superar la prova </li></ul>
 20. 20. PROVA ÚNICA <ul><li>SEGONA PART: PART B </li></ul><ul><ul><li>B.1 Presentació i defensa d’una Programació Didàctica </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’elabora d’acord amb l’annex 3 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ordenació curricular recollida en l’annex 4 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Es podrà utilitzar un exemplar al fer la defensa i un guió que no excedeixi d’un foli </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Durada: 20 minuts (màxim) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Qualificació: de 0 a 10 punts </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ponderació dins de la prova: 30% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Si hi ha exercici pràctic és un 20%) </li></ul></ul></ul></ul>
 21. 21. PROVA ÚNICA <ul><li>SEGONA PART: PART B </li></ul><ul><ul><li>B.2 Preparació, exposició i defensa d’una unitat didàctica </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Unitat didàctica relacionada amb la programació presentada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aspirant tria la unitat didàctica d’entre 3 extretes a l’atzar per ell mateix, de la seva pròpia programació. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’elabora d’acord amb l’annex 3 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Durada: 1h per la seva elaboració amb el material que cregui oportú </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> 20 min (màxim) per a la seva exposició </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> 5 min (màxim) de debat amb el tribunal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Qualificació: de 0 a 10 punts </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ponderació de la prova: 30% (si hi ha exercici pràctic: 20%) </li></ul></ul></ul><ul><li>En determinats casos pot substituir-se l’exposició de la unitat didàctica per la valoració d’un informe </li></ul>
 22. 22. PROVA ÚNICA <ul><li>SEGONA PART: PART B </li></ul><ul><ul><li>B.2 Preparació, exposició i defensa d’una unitat didàctica Quan es pot substituir per un informe? </li></ul></ul><ul><ul><li>Actiu al darrer dia de presentació de sol·licituds </li></ul></ul><ul><ul><li>Amb nomenament el curs 09-10 com interí o substitut amb un mínim de 6 mesos en un centre (entre data d’inici del 1r nomenament i data fi del nomenament que es tingui el darrer dia de presentació de sol·licituds) </li></ul></ul>
 23. 23. PROVA ÚNICA <ul><li>SEGONA PART: PART B </li></ul><ul><ul><li>B.2 Preparació, exposició i defensa d’una unitat didàctica </li></ul></ul><ul><ul><li>Altres casos en què es pot substituir per un informe: </li></ul></ul><ul><ul><li>Els que optin pel darrer informe del curs 2006/07, 2007/08 o 2008/09 </li></ul></ul><ul><ul><li>Excepcions a què els sis mesos siguin en un centre únic: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els que tenen nomenament anual (amb compromís d’estabilitat) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els que tenen nomenament per tot el curs que cobreixen substitucions d’àmbit comarcal </li></ul></ul></ul>
 24. 24. PROVA ÚNICA <ul><li>SEGONA PART: PART B </li></ul><ul><ul><li>B.2 Preparació, exposició i defensa d’una unitat didàctica </li></ul></ul><ul><ul><li>Opció per l’informe es va fer en la sol·licitud de participació: informe del curs 06/07, curs 07/08 o curs 08/09, o bé nou informe del curs 09/10 </li></ul></ul><ul><ul><li>Comissió de valoració fa els informes </li></ul></ul><ul><ul><li>Contingut de l’informe detallat a la base 6.4.2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Aspirants han de tenir l’informe abans de l’inici de les proves </li></ul></ul>
 25. 25. PROVA ÚNICA <ul><li>SEGONA PART: PART B </li></ul><ul><ul><li>B.2 Preparació, exposició i defensa d’una unitat didàctica </li></ul></ul><ul><ul><li>Es podrà no presentar l’informe en l’acte de presentació (renúncia) </li></ul></ul><ul><ul><li>Si es renuncia a l’informe s’ha de fer l’exposició de la unitat didàctica </li></ul></ul><ul><ul><li>Qualificació: de 0 a 10 punts </li></ul></ul><ul><ul><li>Ponderació: 30% (si hi ha exercici pràctic és un 20%) </li></ul></ul>
 26. 26. PROVA ÚNICA <ul><li>SEGONA PART: PART B </li></ul><ul><ul><li>B.3 Exercici de caràcter pràctic: </li></ul></ul><ul><ul><li>Només n’hi ha a l’especialitat de música </li></ul></ul><ul><ul><li>Les característiques s’estableixen a l’annex 5 </li></ul></ul><ul><ul><li>Qualificació: de 0 a 10 punts </li></ul></ul><ul><ul><li>Ponderació: 20% </li></ul></ul>
 27. 27. PROVA ÚNICA <ul><li>Només es fa pública la puntuació global de la prova, amb una llista provisional i una definitiva. </li></ul><ul><li>Entre les dues llistes hi haurà 48 hores per a reclamar contra possibles errors materials </li></ul><ul><li>La puntuació de les parts s’ha de demanar individualment al tribunal </li></ul><ul><li>Superació de la fase d’oposició: mínim 5 punts en el global de la prova </li></ul><ul><li>Qui superi la fase d’oposició passa a la fase de concurs </li></ul><ul><li>Els mèrits es lliuraran quan ho estableixi el tribunal </li></ul>
 28. 28. VALORACIÓ DELS MÈRITS <ul><li>IMPORTANT: </li></ul><ul><li>Els mèrits han d’estar perfeccionats el darrer dia de presentació de sol·licituds: 1.2.2010 </li></ul><ul><li>Al·legar TOTS els mèrits encara que no es disposi d’algun document acreditatiu. </li></ul><ul><li>Utilitzar el model que estarà disponible a la web </li></ul><ul><li>Si cal, el tribunal compulsa. Cal portar original i còpia </li></ul><ul><li>Els documents acreditatius que faltin, si han estat al·legats, es podran lliurar en el termini de 48 hores posteriors a l’exposició de la llista provisional de mèrits. </li></ul>
 29. 29. BAREM DE MÈRITS PROCEDIMENT D’INGRÉS Annex 2 de la convocatòria <ul><li>Experiència prèvia ............ Màxim 7 punts </li></ul><ul><li>Formació acadèmica i permanent ........................................... Màxim 4 punts </li></ul><ul><li>Altres mèrits ...................... Màxim 2 punts </li></ul><ul><li>_______________________________________ </li></ul><ul><li>Puntuació màxima del barem de mèrits: 10 punts </li></ul>
 30. 30. EXPERIÈNCIA PRÈVIA (Màxim 7 punts) <ul><li>Per cada any en especialitats del cos, </li></ul><ul><li>en centres públics............................................... 0,7 punts </li></ul><ul><li>Per cada any en especialitats d’altres cossos, </li></ul><ul><li>en centres públics............................................... 0,35 punts </li></ul><ul><li>Per cada any en especialitats del mateix nivell, </li></ul><ul><li>en centres privats................................................ 0,15 punts </li></ul><ul><li>Per cada any en especialitats d’altres nivells, </li></ul><ul><li>en centres privats................................................ 0,10 punts </li></ul><ul><ul><li>Cada any només es pot valorar per un apartat </li></ul></ul>
 31. 31. FORMACIÓ ACADÈMICA I PERMANENT (Màxim 4 punts) <ul><li>Expedient acadèmic: màxim de 1,5 punts segons nota mitjana </li></ul><ul><li>Postgraus, doctorats i premis extraordinaris: </li></ul><ul><ul><li>Determinats postgraus o màsters: 1 punt </li></ul></ul><ul><ul><li>Títol de doctor: 1 punt </li></ul></ul><ul><ul><li>Premi extraordinari en el doctorat: 0,5 punts </li></ul></ul><ul><li>Altres titulacions universitàries: </li></ul><ul><ul><li>Primer cicle: 1 punt </li></ul></ul><ul><ul><li>Segon cicle: 1 punt </li></ul></ul>
 32. 32. FORMACIÓ ACADÈMICA I PERMANENT (Màxim 4 punts) <ul><li>Titulacions de règim especial i de formació professional: </li></ul><ul><ul><li>Grau mig de música o dansa .............. 0,5 punts </li></ul></ul><ul><ul><li>Certificat d’aptitud de l’EOI .............. 0,5 punts </li></ul></ul><ul><ul><li>Tècnic superior en arts plàstiques ...... 0,2 punts </li></ul></ul><ul><ul><li>Tècnic superior de FP......................... 0,2 punts </li></ul></ul>
 33. 33. FORMACIÓ ACADÈMICA I PERMANENT (Màxim 4 punts) <ul><li>Formació permanent </li></ul><ul><ul><li>Per cada curs de formació: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>No inferiors a 3 crèdits: 0,2 punts </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>No inferior a 10 crèdits: 0,5 punts </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Es poden acumular cursos no inferiors a 2 crèdits </li></ul></ul>
 34. 34. ALTRES MÈRITS (Màxim 2 punts) <ul><li>Diploma de Mestre de Català, nivell D o equivalent: 0,4 punts </li></ul><ul><li>Exercici de funcions específiques: </li></ul><ul><ul><li>Cada curs com a director: 0,6 punts </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada curs com a cap d’estudis, secretari o altres òrgans unipersonals de govern: 0,4 punts </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada curs com a cap de departament o coordinador: 0,2 punts </li></ul></ul><ul><li>Esportista d’alt nivell: 0,4 punts (només per Ed. Física) </li></ul>
 35. 35. ALTRES MÈRITS (Màxim 2 punts) <ul><li>Per haver superat la prova de l’oposició de l’any 2007, 2008 o 2009 amb un mínim de 6 punts </li></ul><ul><ul><li>Puntuació entre 6 i 7,4999 es multiplica per 0,15 </li></ul></ul><ul><ul><li>Puntuació entre 7,5 i 10 es multiplica per 0,20 </li></ul></ul><ul><li>És acumulatiu per anys </li></ul><ul><li>Comptarà com a mèrit durant tot el període transitori </li></ul><ul><li>Formació impartida: cada bloc de 20h: 0,2 punts </li></ul>
 36. 36. VALORACIÓ DELS MÈRITS <ul><li>El tribunal publicarà la llista provisional dels mèrits </li></ul><ul><li>El tribunal obrirà termini de dos dies hàbils per reclamar contra la valoració provisional </li></ul><ul><li>El tribunal publicarà la llista definitiva dels mèrits de tots els aspirants </li></ul>
 37. 37. SELECCIONATS <ul><li>Superar prova de coneixements de les dues llengües (apte) </li></ul><ul><li>Superar la prova (mínim 5 punts) </li></ul><ul><li>Puntuació fase oposició: Puntuació de la prova </li></ul><ul><li>Puntuació fase concurs: llista definitiva de mèrits </li></ul><ul><li>Puntuació global: </li></ul><ul><ul><li>Puntuació fase oposició x 60% + puntuació fase concurs x 40% </li></ul></ul><ul><li>Ordenació d’aspirants segons la puntuació global </li></ul><ul><li>Aspirants seleccionats: els que tinguin un número d’ordre igual o inferior al nombre de places convocades </li></ul>
 38. 38. SELECCIONATS <ul><li>Comissions de selecció faran públics els aspirants seleccionats, com a més tard el 6 de juny </li></ul><ul><li>Aspirants seleccionats hauran de demanar destinació o confirmar-la per al curs 2010 – 2011 </li></ul><ul><li>Publicació al DOGC de la llista de seleccionats prevista per abans de finalitzar el juny </li></ul><ul><li>Presentació de documentació dels seleccionats: 20 dies naturals, a partir del dia següent de la publicació dels seleccionats </li></ul>
 39. 39. SELECCIONATS <ul><li>Seran nomenats funcionaris en pràctiques durant el curs 2010 – 2011 </li></ul><ul><li>Els aptes en la fase de pràctiques seran nomenats funcionaris de carrera amb efectes d’1.9.2011 </li></ul>

×