Ekthesh Ggymnsiou

435 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
435
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ekthesh Ggymnsiou

 1. 1. ∂Îı¤ÛÂȘ °ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘
 2. 2. ∫¿ı ÁÓ‹ÛÈÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ê¤ÚÂÈ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ μO§O¡∞∫∏ ∂∫¢√™∂π™ μ√§√¡∞∫∏ © 2008 ∂ΉfiÛÂȘ μÔÏÔÓ¿ÎË ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 41 & μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘, ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 3608065, Fax: 210 3608197 www. volonaki.gr, mail: info@volonaki.gr ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Â͈ʇÏÏÔ˘: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÛÂÏȉÔÔ›ËÛË: ¶¿ÚȘ ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ˘ ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÔÏÈ΋ ‹ Ë ÌÂÚÈ΋ ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Ì¤ÛÔ, ¯ˆÚ›˜ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. ISBN 978-960-381-379-8
 3. 3. ∫ÂÛÛfiÔ˘ÏÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘ ∂Îı¤ÛÂȘ °ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘ 5
 4. 4. Δ Ô Ì¿ıËÌ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù·. À¿Ú¯Ô˘Ó Û’ ·˘Ùfi οÔÈ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Í¯ˆÚÈ- ÛÙfi. ªÈ· ‚·ÛÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂχıÂÚË ÛΤ„Ë Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ‰Â ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ- ¯‹ ¤ÙÔÈÌˆÓ Ï‡ÛˆÓ. ºÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÊÔÚÌ‹, ÒÛÙ ӷ ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·fi ÙÚ›· ̤ÚË: ñ ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Ô‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ, ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ Î·È ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ù˘. ñ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù· Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. ñ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ÂÓfiÙËÙ·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· ·Ú·- ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂ- ˆÓ ÙˆÓ ÂÓÔًوÓ. O Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi, fiˆ˜ Î·È Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· Ù˘ ›‰È·˜ ÛÂÈÚ¿˜, ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÌÂ- Ù·Ï·Ì·‰Â‡ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ ›ڷ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Û fiϘ ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ. ªÈ¯¿Ï˘ ∫ÂÛÛfiÔ˘ÏÔ˜ 7
 5. 5. ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ....................................................................................... 7 ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ............................................................................ 11 ¢ÔÌ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ................................................................ 12 ΔÚfiÔÈ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ................................................. 27 ∞Û΋ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ ................... 36 °ÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÌÈ·˜ ηϋ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ........................................ 41 ∏ Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ......................................................... 43 Δ· ›‰Ë ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ ............................................................ 45 ∞Û΋ÛÂȘ ....................................................................................... 51 ¶ÂÚ›ÏË„Ë ...................................................................................... 55 EÓfiÙËÙ· 1 ................................................................................... 61 ¶·Ú·ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ 1Ë ∂ÓfiÙËÙ· .................................... 69 EÓfiÙËÙ· 2 .................................................................................... 75 ¶·Ú·ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ 2Ë ∂ÓfiÙËÙ· .................................... 82 EÓfiÙËÙ· 3 .................................................................................... 99 ¶·Ú·ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ 3Ë ∂ÓfiÙËÙ· .................................. 107 EÓfiÙËÙ· 4 .................................................................................. 126 ¶·Ú·ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ 4Ë ∂ÓfiÙËÙ· .................................. 134 EÓfiÙËÙ· 5 .................................................................................. 145 ¶·Ú·ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ 5Ë ∂ÓfiÙËÙ· .................................. 154 9
 6. 6. ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· EÓfiÙËÙ· 6 .................................................................................. 164 ¶·Ú·ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ 6Ë ∂ÓfiÙËÙ· .................................. 173 EÓfiÙËÙ· 7 .................................................................................. 179 ¶·Ú·ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ 7Ë ∂ÓfiÙËÙ· .................................. 189 EÓfiÙËÙ· 8 .................................................................................. 194 ¶·Ú·ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ 8Ë ∂ÓfiÙËÙ· .................................. 204 10
 7. 7. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ˘Ú‹Ó· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ·Ï- Ï¿ Î·È ··Ú·›ÙËÙÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ Ù˘. ¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi. ¢ËÏ·‰‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÔ›· οÔÈÔ˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Î·È Ì ۯ¤‰ÈÔ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘, Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‹ ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘. ∏ ·- Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù‡Û- ÛÂÙ·È Ì›· Î·È ÌfiÓË ÛΤ„Ë, ¿Ô„Ë ‹ ȉ¤·. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Â›Ó·È ÂÓÈ·›Ô ΛÌÂÓÔ Ì ·Ú¯‹, ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ù¤ÏÔ˜. Œ¯ÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ù˘, ·ÊÔ‡ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÌÈ· ȉ¤· ‹ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÂÓfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Î·È fiϘ Ì·˙› ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ΛÌÂÓÔ. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ‰ËÏ·‰‹ Ë ¤ÎıÂÛË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ‰¤ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ¤Ó· ı¤Ì· ·fi fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜. °›ÓÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Î·Ù·ÓÔËÙ‹ Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘: ¤Ó· ı¤Ì· ¤ÎıÂÛ˘ ÁÈ· Ó· «‰Âı›» Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·ÚÌÔÓÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Î›ÌÂÓÔ ‚ÔËı¿ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ó· ÙÔ ·ÊÔÌÔÈÒÛÂÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ‡ÎÔÏ·. 11
 8. 8. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ¢Oª∏ Δ∏™ ¶∞ƒ∞°ƒ∞ºOÀ ∫¿ı ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ÂÍ‹˜ ̤ÚË: ∞) ΔË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË; μ) ΔȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ‹ Û¯fiÏÈ· °) ΔËÓ Î·Ù·ÎÏ›‰· ∞. £∂ª∞Δπ∫∏ ¶ƒOΔ∞™∏ ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘. ™’ ·˘- Ù‹Ó ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ Î‡ÚÈ· ȉ¤· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∏ ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È Û‡ÓÙÔÌË Î·È Û·Ê‹˜. ™ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ‰ËÏ·‰‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÂÈÁÚ·ÌÌ·- ÙÈο ÙËÓ Î‡ÚÈ· ȉ¤· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı· ÙË ‰È·‚¿ÛÂÈ ı· ·ÓÙÈÏËÊı› Û ÔÈÔ ı¤Ì· ·Ó·Ê¤- ÚÂÙ·È Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô (Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓË Ì Ï¿ÁÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·). ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÂÏ¿Ô˘ Ë ª·Î‰ÔÓ›· ÛËÌ›ˆÛ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Ù˘ÍË. ∏ ‹ÙÙ· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙË ™È- ÎÂÏ›· ÙÔ˘ Â¤ÙÚ„ ӷ ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÛ¿ÛÂÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ. ΔÔ ¢›Ô, ÙÔ ÈÂÚfi ΤÓÙÚÔ ÙˆÓ ª·Î‰fiÓˆÓ, ·¤‚Ë ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË OÏ˘Ì›·. ∂Λ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ª·Î‰fiÓ˜ ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ OχÌÈÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, ÚÔ¿ÓÙˆÓ ÙÔÓ ¢›·, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤Ï·- ‚Â Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ Ë fiÏË. ™ÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÂÏ¿Ô˘ Û˘- ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÔ˘‰·›ÔÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÂÔ- ¯‹˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È Ô ∂˘ÚÈ›‰Ë˜. 12 (πÛÙÔÚ›· ∞’ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÛÂÏ. 96).
 9. 9. ™ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÛÙËÓ ÚÒÙË ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿- ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÊÔ˘, ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ÌÈ· ¿Ô„Ë: «∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÂÏ¿Ô˘». ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ·- Ú¿ÁÚ·ÊÔ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ì ÛÙÔȯ›· - ‰Â‰Ô̤ӷ Ë ¿Ô„Ë ·˘Ù‹. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ: O ‹ÏÈÔ˜ Â›Ó·È Ë ËÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜. ∏ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙÔ˘ ˙ÂÛÙ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÚÔηÏ› ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ ‚ÚÔ¯¤˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ Û˘ÓÙËÚ› ÙË ˙ˆ‹. ∞Ó Ë ıÂÚÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÌÂȈÓfiÙ·Ó, ¤ÛÙˆ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, Ë ÁË ı· ÌÂÙ·ÙÚÂfiÙ·Ó Û ¤Ó· ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÎfiÛÌÔ, ÂÓÒ ·Ó ·˘Í·ÓfiÙ·Ó ¤ÛÙˆ Î·È Ï›ÁÔ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ù˘ ı· ÂÍ·Ê·ÓÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÊfiÚËÙË ˙¤ÛÙË. (™¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÁˆÁÚ·Ê›·˜ ∞’ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘, Δ· Ô˘Ú¿ÓÈ· ÛÒÌ·Ù·) ∫·È Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¢ËÏ·‰‹, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì ۇ- ÓÙÔÌÔ ÙÚfiÔ ÛÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ ı¤Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·- Ù˘¯ı› ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ. ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠̠۷ʋ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ˆ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ¿Óˆ ÛÙ· Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂ- Ó· Ù˘ Á˘. ¢Â Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fï˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ì ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ: «∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È Â˘ı‡ÓË fiÏˆÓ Ì·˜. ¶ÔÏϤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·Èٛ˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. Δ¤ÙÔȘ Â›Ó·È Ô ˘ÂÚÏËı˘ÛÌfi˜, Ë ·ÛÙÈ- ÎÔÔ›ËÛË, Ë ˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Ë Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘- ÍË. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Èٛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆ- Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ˘·›ÙÈÔ˜.» 13
 10. 10. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ™’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Â›Ó·È Ï·Óı·- Ṳ̂ÓË, ÁÈ·Ù› ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÎÔÈÓˆ- Ó›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·Èٛ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÔÈfiÓ ÏÔÁÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂ- ٷ͇ ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ˘fiÏÔÈ˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘. ∏ ıÂ- Ì·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ȉ¤· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿- ÊÔ˘. μ. §∂¶ΔOª∂ƒ∂π∂™ ◊ ™ÃO§π∞ ªÂ ÙÔÓ fiÚÔ «ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ» ‹ «Û¯fiÏÈ·» ÂÓÓÔԇ̠fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÁÈ· Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒÛÔ˘Ì ‹ Ó· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î‡ÚÈ· ȉ¤· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ·Ó·Ê¤- Ú·Ì ÛÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. OÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂ- ˆÓ: ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ‚ÔËıËÙÈΤ˜. ∞) OÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·- Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ Î‡ÚÈ· ȉ¤· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô- ÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÌÂÛ· Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÈÔ Î·Ù·ÓÔËÙ‹. μ) OÈ ‚ÔËıËÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ∂›Ó·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. i) ∞Ó·Ï‡Ô˘Ó ÙË ‚·ÛÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó, ‰›ÓÔ- ÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ii) ∫¿ÓÔ˘Ó ÙË ‚·ÛÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·Ù·ÓÔËÙ‹, ÂÓÒ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÙËÓ Î‡ÚÈ· ȉ¤· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘. ∞fi fiÏ· Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· Á›ÓÂÙ·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È Ë ¤ÎÙ·ÛË ÌÈ·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘, ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ ÔÈΛÏÏÂÈ ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ Î·È ‚ÔËıËÙÈ- ÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ. ∞˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fï˜ ˆ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Û ̛· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ. 14
 11. 11. O ∫›ÌˆÓ, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘, ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ‹Ù·Ó ˘¤Ú Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙË ™¿ÚÙË Î·È ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. ø˜ ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ Ù˘ Û˘ÌÌ·¯›·˜ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÁÈ· ÙË ÛÙÂÚ¤ˆÛË Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. ∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·fi ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ÓÈÎËÊfiÚ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ÛÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ∂˘Ú˘Ì¤‰ÔÓÙÔ˜ ÔÙ·ÌÔ‡ ÛÙȘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ 467 .¯. ∏ ÊÈÏÔϷΈÓÈ΋ ÔÏÈ- ÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰ÂÓ Â›¯Â Â˘Ù˘¯‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. OÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ·¤ÂÌ·Ó ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰‡Ó·- ÌË Ô˘ ›¯Â ÛÙ·Ï› ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÏÒÙˆÓ Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÊÈÏÈ- ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ˘¤Ú Ù˘ ™¿ÚÙ˘ O ∫›ÌˆÓ·˜ ËÙÙ‹ıËΠÔÏÈÙÈο ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 2 ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔ- Ù¿ÛÂȘ Î·È 2 ‚ÔËıËÙÈΤ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÙȘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ Ë ÚÒÙË ‚·ÛÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë ˆ˜ Ô ∫›ÌˆÓ·˜ ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÔϤÌËÛ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. ∏ ‚ÔËıËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‰È·Û·ÊËÓ›ÛÂÈ ÙË ‚·ÛÈ΋. ª·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ∫›ÌˆÓ· ÂÓ·- ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‚·ÛÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÊÈÏÔÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ∫›- ̈ӷ. ∏ ‚ÔËıËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ Â·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÂÂÍËÁ›, ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·¤Ù˘¯Â Ë ÊÈÏÔ- ϷΈÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ∫›ÌˆÓ·. °. ∫∞Δ∞∫§∂π¢∞ ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÔ„›ÛÂÈ fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ÂÈˆı› ¿Óˆ ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· ȉ¤· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘. ∏ ηٷÎÏ›‰· ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È ÌÈ· 15
 12. 12. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÚfiÙ·ÛË Ë ÔÔ›· ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÒÓÂÈ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜ ‰›ÓÂÈ Î·È ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÛÙËÓ ·- Ú¿ÁÚ·ÊÔ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ·˘Ù‹Ó –fiˆ˜ Î·È ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË– Ë Û˘ÓÙÔÌ›· Î·È Ë Û·- Ê‹ÓÂÈ·. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: O ÚÔÊ‹Ù˘ ªÈ¯·›·˜ ¤‰Ú·Û ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ πÔ‡‰· Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÎÚ›Û˘. OÈ ∞ÛÛ‡ÚÈÔÈ, Ô˘ ›¯·Ó ‹‰Ë ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ μfiÚÂÈÔ μ·Û›ÏÂÈÔ, ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÌÈ· ÌfiÓÈÌË ·ÂÈÏ‹ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¡fiÙÈÔ, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ πÂÚÔ˘- Û·Ï‹Ì ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ ™·Ì¿ÚÂÈ·˜, ηıÒ˜ ÔÏÈÔÚ΋ıËΠ·fi ÙÔÓ ∞ÛÛ‡ÚÈÔ ËÁÂÌfiÓ· ™ÂÓÓ·¯ËÚ›Ì. ΔÂÏÈ- ο, Ë fiÏË ÛÒıËΠ·fi ı·‡Ì·. (£ÚËÛ΢ÙÈο ∞’ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘) ™ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·˘Ùfi Ë Î·Ù·ÎÏ›‰· ÎÏ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο. 16
 13. 13. ∞™∫∏™∂π™ ™Δ∏ ¢Oª∏ Δ∏™ ¶∞ƒ∞°ƒ∞ºOÀ ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1. ™·˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë ·Ú·Î¿Ùˆ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù‹Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·Ú¿ÁÚ·- ÊÔ. ∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙÚÔÌÂÚ¤˜ Û˘Ó¤- ÂȘ ÛÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ 2. ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ì ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô: ¢˘ÛÎÔχÔÌ·È Ó· Û˘ÓËı›Ûˆ ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔ˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ 17
 14. 14. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 3. ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ì ÙËÓ ·- ڷοو ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô: O fiÏÂÌÔ˜ Â›Ó·È Û˘ÌÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ 4. ™Â οı ̛· ·fi ÙȘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ë ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜, Ù· Û¯fiÏÈ· Î·È Ë Î·Ù·- ÎÏ›‰·. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ Ù· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÙÂ Î·È Ó· Ù· ‚¿- ÏÂÙ ÛÙË ÛÂÈÚ¿, ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜: ∞. 1. ªÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÎÈ fï˜ Ô ‹ÏÈÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÊˆÙÂÈÓfiÙÂÚÔ˜ Î·È ı·ÌÒÓÂÈ ÙËÓ fiÚ·ÛË. 2. ∏ ‰‡ÛË Î·È Ë ·Ó·ÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ï›Á· ÏÂÙ¿. 3. ŸÏË Ë Ê‡ÛË Ù˘Ï›ÁÂÙ·È Ì ¯Ú˘Ûfi ʈ˜ Î·È ÌÔ˘ÏÈ·Ṳ̂ÓË ·’ ·˘Ùfi ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÔÈÌËı› ̤۷ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‰ÈÓÔ fiÓÂÈÚÔ. 4. ¶·Ú¿‰ÔÍÔ Ú¿ÁÌ· Ó· ÌÈÏ¿ ηÓ›˜ ÁÈ· ËÏÈfiʈٷ ÌÂÛ¿Ó˘- ¯Ù·. 5. ™ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ Ù˘ Á˘ ¤¯Ô˘Ì ̤Ú˜ Î·È Ó‡¯Ù˜ Ô˘ ‰È·ÚÎÔ‡Ó ¤ÍÈ Ì‹Ó˜. 6. ∫È fï˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·˘Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË Á‹ Ì·˜. 7. O ‹ÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÓ˘¯Ù›Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· Û¿ÓÈÔ ·ÓfiÚ·Ì· ÙÔ˘ 18 Ï·Ó‹ÙË Ì·˜.
 15. 15. μ. 1. ΔÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÚÔηÏ› ‰‡ÛÔÛÌË ·Ó·ÓÔ‹ Î·È ÎÈÙÚÈÓÈṲ̂- ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Ó· ‰fiÓÙÈ·. 2. ∞ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ Î·Ó›˙ÂÙÂ, Èı·ÓfiÓ Ó· ¤¯ÂÙ ·Ú·ÙËÚ‹- ÛÂÈ fiÙÈ Ù· ÚÔ‡¯· Ì˘Ú›˙Ô˘Ó ÙÛÈÁ·Ú›Ï·, ·Ó ‚ÚÂı‹Î·Ù ÎÔ- ÓÙ¿ Û ηÓÈÛÙ¤˜. 3. ΔÔ Î¿ÓÈÛÌ· Â›Ó·È ‚Ï·‚ÂÚfi ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·. 4. ™˘¯Ó¿ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. 5. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ Ï›ÁÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÎÚ·Ù¿Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘˜. °. 1. ¢¤ÓÙÚ· ϤÌ ٷ Ê˘Ù¿ Ô˘ Ô ÎÔÚÌfi˜ ÙÔ˘˜ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ ‡„Ô˜ ‰È·ÎÏ·‰›˙ÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ (.¯. ÌËÏÈ¿, ‡ÎÔ). 2. Δ· Ê˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÚÌfi Î·È Ë ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛË ÙÔ˘˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ϤÁÔÓÙ·È ı¿ÌÓÔÈ. £¿ÌÓÔ˜ Â›Ó·È .¯. Ë ÈÎÚÔ‰¿ÊÓË, Ë ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿. 3. ªÈ· ¿ÏÏË Î·ÙËÁÔÚ›· Ê˘ÙÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ËÌ›ı·ÌÓÔÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ı¿ÌÓÔ˘˜ Ô˘ ÍÂÚ·›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ. ∏ Ê·ÛÎÔÌËÏÈ¿ Â›Ó·È ËÌÈı¿ÌÓÔ˜. 4. ΔÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ ‚Ï·ÛÙfi ÙÔ˘. O ·ÚÈÔ˜ ‚Ï·ÛÙfi˜ Û ÔÏÏ¿ Ê˘Ù¿ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÎÔÚ- Ìfi˜. ¢. 1. ™Â ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚·Ï ÙÔ ‹ÈÔ Îϛ̷ ÙÔ˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë È‰È·›- ÙÂÚË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. 2. ™ÙËÓ 3Ë .Ã. ¯ÈÏÈÂÙ›· Ù· ÏÔ›· ÙˆÓ Î˘ÎÏ·‰›ÙÈÎˆÓ ÓËÛÈÒÓ Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È Ì·˙› Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÁ- Á‡˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË È‰¤Â˜, Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ, ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ. 3. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ- ˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ ηٿ ÙËÓ 3Ë Î·È 2Ë ¯ÈÏÈÂ- Ù›· .Ã., ‰ËÏ·‰‹ ηٿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÷ÏÎÔ‡. 19
 16. 16. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4. O˘ÛÈ·ÛÙÈο, Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ›- ‰Ô˜ Ê˘ÛÈ΋˜ Á¤Ê˘Ú·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙËÓ ∞Û›·, ÙËÓ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË. 5. ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ ÙË ıÂÌ·ÙÈ- ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ù· Û¯fiÏÈ·-ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÎÏ›- ‰·. ∞. ∏ ÔÌÔÈfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Â›Ó·È ·˘Ù·fi‰ÂÈÎÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ì Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ì ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Â›‰Ô˜. Δ·˘Ùfi- ¯ÚÔÓ· fï˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ì Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙÔÓ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ∞Ó·˙ËÙÒ- ÓÙ·˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ÌÂٷ͇ Ì·˜, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Û˘- Ó¤ÎÚÈÓ·Ó ÙÌ‹Ì·Ù· DNA ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Áˆ- ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ∏ Û‡ÁÎÚÈÛË Î·Ù¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ô Homo Sa- piens ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÌÔÈÔÁÂÓ¤˜ ›‰Ô˜: ‰‡Ô ÔÔÈÔ- ‰‹ÔÙ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ÁÂÓÂÙÈο Ù·˘ÙfiÛËÌÔÈ Î·Ù¿ 99%. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ 0,1% Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ì·˜ ͯˆÚÈÛÙfi. (¡. °ÏÒÛÛ· °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘) μ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‹ÏÈÔ˜ Î·È ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ù· ˘¤- ÚÔ¯· ÙÔ›· Ô˘ ‚ϤÂÙ·È ÛÙ· ηÚÙ ÔÛÙ¿Ï. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ˙Ô˘Ó Â‰Ò. ∫·È ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ÛÙ· Ù·Í›‰È· Û·˜ Î·È Ù· ‰‡Ô, ›Ûˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘. ∞ÏÏ¿ ·Ó Â›Ó·È ÌÈ· ÊÔÚ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ·ÌfiÏ˘- ÓÙ· Î·È ·Î¿ı·ÚÙ· ÙÔ›·, Â›Ó·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·Ó·Î·- χ„ÂÙ ·˘ıÂÓÙÈÎÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜. ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. (¡. °ÏÒÛÛ· μ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘) 20
 17. 17. °. Δ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ηÙÔ¯‹˜ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. OÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Â¤Ù·ÛÛ·Ó Ù· ·Ú·ÁfiÌÂÓ· ÙÚfiÊÈÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ù· ¤ÛÙÂÏÓ·Ó ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ™˘Ó·Îfi- ÏÔ˘ıÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Úfi‚ÏËÌ· Û›ÙÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜ ¤ı·ÈÓ·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÙÚÔʛ̈Ó. °È· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ë ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ηٿÛÙ·ÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó Û˘ÛÛ›ÙÈ·, fiÔ˘ ۯ‰fiÓ Û ηıË- ÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ‰ÈÓfiÙ·Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Û ¿ÛÈÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜. O ÊfiÚÔ˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ηÙÔ¯‹ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˜. 6. ·. ™·˜ ‰›ÓÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì·: «ΔÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹: ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘». ¶ÔÈÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔ- ÓÙ·È Û’ ·˘Ù¿ Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÙÔ ı¤Ì·; ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ ı¤Ì·. ™ÎÔÔ› i) ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›- ËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ; ii) ¶ÔÈ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘- ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ; iii) ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÁÈ· Ù· ·ÚÓËÙÈο ÚfiÙ˘- · Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘; iv) ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔ- ÏÔ; v) ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ì ¿ÏÏ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·- Ù·; vi) ¶ÔÈ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ̤۷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ï‡- ÙÂÚË ÂÍ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹; ................................................................................................. ................................................................................................. 21
 18. 18. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ‚. ŸÌÔÈ· Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÎÔÔ‡˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì·: «OÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘». ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ì ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ı¤Ì·. i) ¶ˆ˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿; ii) ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘; iii) ¶ˆ˜ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÁÈ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·; iv) ¶ˆ˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Î·È ÙȘ ÂÊË- ÌÂÚ›‰Â˜; v) ¶ˆ˜ Âȉڿ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛΤ- „˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ; vi) ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô; ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. 22 .................................................................................................
 19. 19. 7. ·. ¡· ¯ˆÚ›ÛÂÙ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ Û ·Ú·ÁÚ¿- ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÊÔ˘˜ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÙ ·fi ¤Ó·Ó Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ Û οı ̛· ·fi ·˘Ù¤˜. ΔÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË. ΔÔ ·ÏÈfi Ê˘ÏÂÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰È·Û¿- ÛÙËÎÂ Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‹ÚÂ Ë fiÏË-ÎÚ¿ÙÔ˜. O ∞ÚÈÛÙÔÙ¤- Ï˘ ›‰Â ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ fiÏ˘-ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÁÈ· ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Ù˘ ˆ˜ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ηϋ ˙ˆ‹. ¶˘Ú‹Ó·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ıÂÛÌÔ‡ ˘‹ÚÍÂ Ô Û˘ÓÔÈÎÈ- ÛÌfi˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ¤ÓˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÒÓ Û ̛· fiÏË (¿ÛÙ˘), Á‡Úˆ ·fi ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ı¤ÛË, ÙËÓ ·ÎÚfiÔÏË. ¶¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÎÚfiÔÏË ¯Ù›˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ Ó·Ô› Î·È Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ·. ∫¿- Ùˆ Î·È Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù‹Ó ·ÏÒÓÔÓÙ·Ó ÔÈ Î·ÙÔÈ˘ Î·È Ù· η- Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·, fiÔ˘ ÔÈ Ù¯ӛÙ˜, ͢ÏÔ˘ÚÁÔ›, ·ÁÁÂÈÔÏ¿ÛÙ˜ Î·È ¤ÌÔÚÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù˘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘. ™Ù·‰È·Î¿ Ë fiÏË ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Ù›¯Ë. ™ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ӷ ̤ÓÂÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙË ÁˆÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·. O ÔÏ›Ù˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ·ÛÊ·Ï‹˜, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÔÈΛϘ ‰Ú·- ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÓÈÒıÂÈ ÂχıÂÚÔ˜. ∞ÔÎÙ¿ Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ˆ˜ ̤ÏÔ˘˜ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÛÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿. OÈ Ôϛ٘ ÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÔÚÁ·ÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘. ™˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙËÓ «ÔÏÈ΋ Ê¿Ï·ÁÁ·», ÊÔÚÔ‡Ó ·ÓÔÏ›· Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ›- Ó·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Î·È Ô ÛÎÔfi˜ ÎÔÈÓfi˜. ™ÙËÓ ÔÏÈ΋ Ê¿Ï·ÁÁ· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó fiÛÔÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ‰·¿ÓË ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ·ÓÔÏ›·. ∞˘Ù‹ Ë ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË Û˘Ì- ÌÂÙÔ¯‹ Â¤ÊÂÚ ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â͛ۈÛË. OÈ ÎÔÈ- ÓˆÓÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËηÓ. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ› Ô˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÂÍÔ˘Û›·˜. ªÂ ÙËÓ fiÏË Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÔÏ›- ÙÂ˘Ì·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ŸÙ·Ó Û˘ÁÎÚÔ- 23
 20. 20. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Ù‹ıËÎÂ Ë fiÏË, Ë ‚·ÛÈÏ›· ›¯Â ·Ú·ÎÌ¿ÛÂÈ. ΔËÓ ÂÍÔ˘Û›· η٤Ϸ‚·Ó ÔÈ Â˘ÁÂÓ›˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ¤ÁÈÓ ·ÚÈÛÙÔ- ÎÚ·ÙÈÎfi. ∏ ÔÓÔÌ·Û›· ·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú›ÛÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ‰ËÏ·‰‹ ȉÈÔÎً٘ Á˘, Ô˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ·ÔÙÂ- ÏÔ‡Û·Ó Î·È ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ªÂ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙËÓ Â˘Ú›· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·- ÙÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÈ· Ó¤· Ù¿ÍË, Ë ÔÔ›· Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·Ê·›ÚÂÛ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿- Ù˜. OÈ Ï›ÁÔÈ ·˘ÙÔ› Â¤‚·Ï·Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ¤ÁÈÓ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎfi. ∫ÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó È· Ë Î·Ù·ÁˆÁ‹ ·ÏÏ¿ Ô ÏÔ‡ÙÔ˜. (πÛÙÔÚ›· ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘) ‚. ¡· οÓÂÙ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ: ŒÓ·˜ ·˚Ùfi˜ Î·È ÌÈ· ·ÏÂÔ‡ ¤ÁÈÓ·Ó Ê›ÏÔÈ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÎÔÓÙ¿ Ô ¤Ó·˜ Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ Û˘ÓÙÚfiÊÂÌ· ı· ÛÙÂÚÂÒÛÂÈ ÙË ÊÈÏ›· ÙÔ˘˜. ∂ΛÓÔ˜ ÏÔÈ- fiÓ ·Ó¤‚ËΠے ¤Ó· ÙÂÙÚ¿„ËÏÔ ‰¤ÓÙÚÔ ÎÈ ÂΛ ¤‚·Ï ٷ Ô˘ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÎÈ Ë ¿ÏÏË Ì‹ÎÂ Î·È Á¤ÓÓËÛ ٷ ÌÈÎÚ¿ Ù˘ ÛÙ· ¯·ÌfiÎÏ·‰· Ô˘ ‹Ù·Ó ·fi οو. ªÈ· ̤ڷ fï˜ Ô˘ Ë ·ÏÂ- Ô‡ ‚Á‹Î ÁÈ· ‚ÔÛ΋, Ô ·˚Ùfi˜, ÌË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÙÚÔÊ‹, ¤Ù·- Í οو ÛÙ· ¯·ÌfiÎÏ·‰·, ¿Ú·Í ٷ ·ÏÂÔ˘‰¿ÎÈ· Î·È Ù· ÍÂ- ÎÔοÏÈÛ ·˘Ùfi˜ Î·È Ù· ̈ڿ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó Á‡ÚÈÛÂ Ë ·ÏÂÔ‡ Î·È Î·Ù¿Ï·‚ ÙÈ Â›¯Â Á›ÓÂÈ, ‰Â Ï˘‹ıËΠÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ù˘ fiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ Ó· ÂΉÈÎËı›. °È·- Ù› Â˙‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÙÔ‡ÌÂÓÔ. ŒÙÛÈ ÛÙ¿ıËΠÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ Î·È Î·Ù·ÚÈfiÙ·Ó ÙÔÓ Â¯ıÚfi Ù˘: ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ̤ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ó‹ÌÔÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜. ∫È ‹Úı·Ó ¤ÙÛÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ô˘ Ô ·˚Ùfi˜ ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ ӷ ÏÂ- ÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·Û¤‚ÂÈ· Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ÛÙË ÊÈÏ›·. μϤÔÓÙ·˜ Ë ·ÏÂ- Ô‡ οÙÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ı˘Û›·˙·Ó ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÌÈ· ηÙÛ›- η, ¯›ÌËÍ οو, ¿Ú·Í ·fi ÙÔ ‚ˆÌfi ¤Ó· ÊÏÔÁÈṲ̂ÓÔ ÎÔÌ- Ì¿ÙÈ ·fi Ù· ÛÏ¿¯Ó· Î·È ·fi ¤Ó· ÏÈ·Ófi ÍÂÚfi Í˘Ï·Ú¿ÎÈ, 24
 21. 21. ¿Ó·„ ÊÏfiÁ· ‰˘Ó·Ù‹. ŒÙÛÈ Ù’ ·˚ÙfiÔ˘Ï· οËÎ·Ó –ÁÈ·Ù› ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ¿ÏÂÚ· ·ÎfiÌ·, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó– ÎÈ ¤ÂÛ·Ó ÛÙË ÁË. ∏ ·ÏÂÔ‡ ¤ÙÚÂÍ ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È Ù· ‘Ê·Á fiÏ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ·˚ÙÔ‡. O ̇ıÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ fiÛÔÈ ·ÙÔ‡Ó ÛÙË ÊÈÏ›·, ÎÈ ·Ó ÍÂʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ÂΉ›ÎËÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ·‰›ÎËÛ·Ó, ÂÂȉ‹ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÈ, ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ·fi ÙÔ £Âfi ÌÈ· ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ÙË ÁÏÈÙÒÓÔ˘Ó. (∞ÈÛÒÔ˘ ̇ıÔÈ ÌÙÊ £Ú. ™Ù·‡ÚÔ˘) 8. ¡· ‚Ú›Ù ÌÈ· ηٿÏÏËÏË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ηıÂ- Ì›· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜. ·. ∫‡ÚÈÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ ‹Ù·Ó Ó· Â›Ó·È ÛˆÛÙÔ› ÛÙÚ·- ÙÈÒÙ˜ Î·È Ôϛ٘. ŒÙÛÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ÂÙ¿ ÂÙÒÓ ˙Ô‡- Û·Ó Û ËÌÈÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÊÚfiÓÙÈ˙ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜. ∂Ï¿¯ÈÛÙ· ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. O ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ˜ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‹Ù·Ó Ë ÙÂÎÓÔÔÈ›· Î·È fi¯È ÔÈ ÔÈÎȷΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ‰Ô‡ÏˆÓ. ŸÌˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘¯Ó‹˜ ·Ô˘Û›·˜ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Î·È ÙÔ ÌÂ- Á¿ÏˆÌ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. OÈ ™·ÚÙÈ¿ÙÈÛÛ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂- Ó˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ fiˆ˜ ÔÈ ∞ıËÓ·›Â˜. ‚. ¶ÚÒÙ·, ÚÒÙ· Ë ÛÔ˘‰·›· ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ∫Ú‹- Ù˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ Û ÙÚÂȘ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È ÂÈϤÔÓ ÎÔ- ÓÙ¿ Û ÂÚÈÔ¯¤˜, fiÔ˘ ·fi Ôχ ·ÏÈ¿ ›¯·Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ÛÔ˘‰·›ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ› (.¯. Ô ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi˜). ŒÂÈÙ·, ÙÔ Â‡ÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÔÈ Î·Ï¤˜ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÌÈ·˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·˜ ÂÈÚ‹Ó˘, Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› Ïfi- ÁÔÈ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÌÈÓˆÈ΋˜ ∫Ú‹- Ù˘. Á. ÀÔ¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÌÂȈı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î¿ı ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË, Â›Û˘, Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ 25
 22. 22. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙȘ Ӥ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, ÒÛÙ ·ÍÈÔ- ÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ̤۷ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ó· ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Î·È Ó· ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÙ·È Ë Ê·ÓÙ·Û›· Î·È Ë Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. Δ¤ÏÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ì fiÚÂÍË Î·È ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ªfiÓÔ ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· ÛËÌÂȈı› ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘- ÛË Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. 26
 23. 23. ΔƒO¶Oπ ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ¶∞ƒ∞°ƒ∞ºOÀ ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·Ù˘¯ı› ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ıÂ- Ì·ÙÈ΋ Ù˘ ÚfiÙ·ÛË, ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ȉ¤· Ô˘ ı· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘ÌÂ. ªÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ Ù˘ Â- Ú›Ô‰Ô. OÈ ÙÚfiÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ›ӷÈ: ·. Ì ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‚. Ì ۇÁÎÚÈÛË Î·È ·ÓÙ›ıÂÛË Á. Ì ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË ‰. Ì ÔÚÈÛÌfi Â. Ì ‰È·›ÚÂÛË ÛÙ. Ì ·ÈÙ›· Î·È ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ˙. Ì ·Ó·ÏÔÁ›· Ë. ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂıfi‰ˆÓ ∞ . ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞Δ∞ ªÔÚԇ̠ӷ ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ- ÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ›Ù ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙË- Ù· ›Ù ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. Δ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·˘Ù¿ ‰È·Û·ÊËÓ›˙Ô˘Ó Î·È ÂÂÍËÁÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ: ∏ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ ÌÈ· ̤ÛË Ô‰fi. OÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ¤ÙÚˆÁ·Ó Û¯ÂÙÈο Ï›ÁÔ ÎÚ¤·˜, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÙÔ „¿ÚÈ, Ô˘ ‰Â Û˘ÓËıÈ˙fiÙ·Ó ÛÙ· ÔÌËÚÈο ¯ÚfiÓÈ·. ŒÙÚˆÁ·Ó, Â›Û˘, „ˆÌ› ·fi ÎÚÈı¿ÚÈ ‹ ÛÈÙ¿ÚÈ, ¯fiÚÙ·, ÎÚÂÌ̇‰È·, ÛÎfiÚ‰·, ÂÏȤ˜, Ï¿‰È, fiÛÚÈ·, Ù˘- Ú›, ÍËÚÔ‡˜ ηÚÔ‡˜, ÊÚÔ‡Ù·, ηıÒ˜ Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ·Ï‡ÚÈ Î·È Ì¤ÏÈ. ΔÔ ÎÚ·Û› ÈÓfiÙ·Ó ¿ÓÙÔÙ ÓÂڈ̤ÓÔ. (OÈÎȷ΋ OÈÎÔÓÔÌ›·, μ’ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘) 27
 24. 24. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ O Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÛÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ™ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·Ú·- ÁÚ¿ÊÔ˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ηٿÏÏËÏ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. μ. ™À°∫ƒπ™∏ – ∞¡Δπ£∂™∏ ŸÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ӷ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ‰‡Ô ÚfiÛˆ·, Ú¿ÁÌ·Ù· ‹ ȉ¤Â˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ì ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ‰È·- ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó ·ÓÙÈ·Ú·‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙÔ ¤Ó· Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔÓ›- ˙Ô˘Ì ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÈ Ù· Ô‰Èο Î·È Ù· ·ÂÚÔÔÚÈο Ù·Í›‰È· ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·˜ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·Ï- Ï¿ Î·È Ù· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Â›Ó·È ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÙfiÛÔ Ù· Ô‰Èο fiÛÔ Î·È Ù· ·ÂÚÔÔÚÈο Ù·Í›‰È·. ∞ÚÎÂÙÔ› Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ·Â- ÚÔÏ¿ÓÔ, ÁÈ·Ù› ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Ôχ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ¿ÓÂÙ· ·fi fi,ÙÈ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‹ ÙÔ ÏˆÊÔ- Ú›Ô. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ô‰ÈÎÒ˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÚfiÛÈÙ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÌÂÚÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÊ¿- ÏÂÈ· Ù·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ·Ú¿ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙ ϛÁÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ó· ÌÔ˘Ó Û ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ ÌÂ- Ù·ÊÔÚ¿˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ∞˘Ùfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Â›Ó·È ÚÔÛÊÈÏ‹˜ fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ‰‡Ô ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‹ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, ÁÈ·Ù› Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ì 28 Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ӷ ηٷ‰ÂȯÙÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜.
 25. 25. ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô °·Ï¿Ù˜ – ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙˆÓ ÎfiÌÈΘ. ¶·Ú·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Î·È Ì¤Û· ·fi ·˘Ù¿ ‰È·Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜. O ∞ÛÙÂÚ›Í Î·È Ô O‚ÂÏ›Í ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È ·Á·ËÙÔ‡˜ ‹ÚˆÂ˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊËÌ¤ÓˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ. ∂›Ó·È Î·È ÔÈ ‰˘Ô °·Ï¿Ù˜, ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¯ˆÚÈfi Ù˘ °·Ï·Ù›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÙ·¯ı› ÛÙȘ ÏÂÁÂÒÓ˜ ÙÔ˘ ∫·›Û·Ú· Î·È Â›- Ó·È ¿ÓÙÔÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Î¿ÔÈ· ÂÈΛӉ˘ÓË ·Ô- ÛÙÔÏ‹. Œ¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ˘ÂÚ¿ÓıÚˆË ‰‡Ó·ÌË, ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÏÔ‡Ó ·fi ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ˙ˆÌfi Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ô ¢Ú˘›‰Ë˜ ¶·ÓÔ- Ú·Ì›Í. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ O‚ÂÏ›Í Â›Ó·È Ìfi- ÓÈÌË Î·È ·ÙÂÏ›ˆÙË, ÂÂȉ‹, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfi˜, ›¯Â ‚Ô˘Ù‹ÍÂÈ ÛÙË Ì·Ứٷ Ì ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ˙ˆÌfi. OÈ ‰‡Ô ‹ÚˆÂ˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Ôχ ÙfiÛÔ ÛÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‰È¿Ï·ÛË fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ê˘˝·. O ∞ÛÙÂÚ›Í Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÛˆÌÔ˜, ·ÌfiÓËÚÔ˜ Î·È Ì ÎÔÊÙÂÚfi Ì˘·Ïfi, ÂÓÒ Ô O‚ÂÏ›Í Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ۈ̷ÙÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂ- ˆÓ Î·È Ï›ÁÔ ·ÊÂÏ‹˜. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ‰‡Ô ‹ÚˆÂ˜ ·ÛÎÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂ- ÙÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·: Ô ∞ÛÙÂÚ›Í Â›Ó·È ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜, ÂÓÒ Ô O‚Â- Ï›Í ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ÌÂÓ›Ú. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ı¤ÏÔ˘Ì Ӓ ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÓÙ›ıÂÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ηÓfiÓ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ñ ™ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ٷ Úfi- Ûˆ·, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹ ÙȘ ȉ¤Â˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ. ñ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ٷ ÏÂÔ- ÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ‹ Ù· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. ñ ªÔÚԇ̠·ÎfiÌË Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ì οÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜. ñ Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ Î·Ù·ÎÏ›‰· ÌÔÚԇ̠›Ù ӷ ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘- Ì ¤Ó· Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ Â›Ù ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÌÈ· ¯Ù˘ËÙ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. 29
 26. 26. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ °. ∞πΔπO§O°∏™∏ ŸÙ·Ó ÛÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÈ·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘- Ì ÌÈ· ÎÚ›ÛË, ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ·ԉ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ù˘ Ì ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ªÈ· ‚·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ- ÓÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ·ÏfiÁÈÛÙË Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. Δ· ÂÚÁÔÛÙ¿- ÛÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ËÁ‹ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘Ú- ÁÔ‡Ó. ∂ÈϤÔÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˚fiÓÙ· Ù· ÔÔ›· ›Ù ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÈÏÈο ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ù ‰ÂÓ ·ÊÔÌÔÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ·˘Ùfi. ∏ Ú·Á‰·›· Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Â›¯Â ÏÔÈfiÓ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Ë ¿Ô„Ë ˆ˜ ˘‡ı˘- ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ë Ù¯ÓÔ- ÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ™ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁËı› ·˘Ù‹ Ë ¿Ô„Ë. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙËÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó (ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· – ÚÔ˚fiÓÙ· ÌË ÊÈÏÈο ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ – ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÌÔÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ·˘Ùfi). ∞Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· ·’ fiÏ· Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ¿Ô„Ë ÛÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∫·ÙfiÈÓ, ı· Ú¤ÂÈ ÓÔÂÚ¿ Ó· ı¤ÛÔ˘Ì ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· «ÁÈ·Ù›;». ŸÏ˜ ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ı· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÎÔfi Ó’ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÙÔ «ÁÈ·Ù›». ∏ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ‰Ôı› Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÏÔÁÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. ∏ ·È- ÙÈÔÏfiÁËÛË Â›Ó·È Ë ÈÔ ÚÔÛÊÈÏ‹˜ ̤ıÔ‰Ô˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·Ú·- ÁÚ¿ÊÔ˘. 30
 27. 27. ¢. Oƒπ™ªO™ ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Â›Ó·È Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ì ÛÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ¤Ó·Ó ÔÚÈÛÌfi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi. ¢ËÏ·‰‹ ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ‰È·Û·ÊËÓ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ô˘ ‰È·Ù˘Ò- Û·Ì ÛÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. °È· Ó· ‰È·Û·ÊËÓ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÔÚÈ- ÛÌfi ÌÔÚԇ̠ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È ·ÓÙ›ıÂ- ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·›ÚÂÛË. ∞˜ ‰Ô‡Ì fï˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ÔÚÈÛÌÔ‡. ÕÚıÚÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ¤Ó· ı¤Ì· ÔÏÈÙÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi. ΔÔ ¿ÚıÚÔ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi. ªÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ‰ÔΛÌÈÔ ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì’ ·˘Ùfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û’ ¤Ó· Â›Î·ÈÚÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ÂÓÒ ÙÔ ‰ÔΛÌÈÔ ·Ó Î·È ÍÂÎÈÓ¿ ·fi οÙÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ ÌfiÓÈÌÔ Î·È ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi. ∂›Û˘, ÙÔ ‰ÔΛÌÈÔ ¤¯ÂÈ ÚÔÛˆÈÎfi ÙfiÓÔ ÂÓÒ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÔÈΛԘ Ô ÙfiÓÔ˜. Δ¤ÏÔ˜, ‰È·Ê¤- ÚÔ˘Ó Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË. ΔÔ ¿ÚıÚÔ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ – Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ‰ÔΛÌÈÔ. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠ÏÔÈfiÓ ˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ÛÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, ‰›ÓÂÙ·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¿Ú- ıÚÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÂÍËÁÂ›Ù·È ·˘Ùfi˜ Ô ÔÚÈÛÌfi˜, ¯ÚËÛÈÌÔ- ÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ Î·È ·ÓÙ›ıÂÛ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ- ̤ӷ, Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ Ì ÙÔ ‰ÔΛÌÈÔ Î·È Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘- Ì ÙȘ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ª’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÔÚ› Ô ·Ó·ÁÓÒ- ÛÙ˘ Ó’ ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘. 31
 28. 28. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ∂. ¢π∞πƒ∂™∏ ªÔÚԇ̠ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ‰È·ÈÚÒÓÙ·˜ ÛÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÌÈ· ÂÚÈÏËÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÛÙ· ̤ÚË Ù˘. ∞Ó·- Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ٷ ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈ- ÛÙÈο οı ̤ÚÔ˘˜. ∞˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË: ∏ ÙËÏÂÚÁ·Û›· Á›ÓÂÙ·È Ì ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, ›ÙÂ Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Û ¤Ó· ÂÚÁÔ‰fiÙË Â›Ù ÂχıÂÚÔ˜ Â·Á- ÁÂÏÌ·Ù›·˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË, Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È Ìfi- ÓÈÌ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ, Ë ÂÚÁ·ÛÈ·- ΋ ÙÔ˘ ˙ˆ‹ Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË Ì¤Ûˆ Ù˘ ÙÂ- ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ¤¯ÂÈ Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚË Â˘ÂÏÈÍ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÚfi- Ô Ô˘ ı· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔÓ ÂÚÁ¿ÛÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂχıÂ- ÚÔ˜ Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÎÙÂÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È Û˘Ó‰Â‰Â- ̤ÓÔ ÌfiÓÔ, fiÙ·Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ Âȯ›ÚË- Û˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Û ÔÏÏ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. (¶·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ μ’ Ù¿Í˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ §˘Î›Ԣ 2001) ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÏÔÈfiÓ ÛÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·- ÛË Á›ÓÂÙ·È ‰È·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë ÙËÏÂÚÁ·Û›· Û ‰‡Ô ̤ÚË. ™Δ. ∞πΔπ∞ ∫∞π ∞¶OΔ∂§∂™ª∞Δ∞ ªÈ· ¿ÏÏË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Â›- Ó·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÛÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÈ· ·ÈÙ›· Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ó’ ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘. 32 ªÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÔÚ›·.
 29. 29. ¢ËÏ·‰‹ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Ô˘ Ù· ÚÔηÏÔ‡Ó Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ó· ·Ú·ÙÂ- ıÔ‡Ó ÔÈ ·Èٛ˜. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ: O ηٷӷψÙÈÛÌfi˜ Â¤ÊÂÚ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∞Ú¯Èο ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·fi Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ·Á·ı¿. ŒÂÈÙ·, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ „˘- ¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¿ÓıÚˆÔ, fiˆ˜ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÌϤÁÌ·Ù· ηوÙÂÚfiÙËÙ·˜ Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ˘ÏÈ- ο ·Á·ı¿. Δ¤ÏÔ˜, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙÔÓ ·ÙÔÌÈÎÈÛÌfi, Ì ·ÔÙ¤ÏÂ- ÛÌ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ˆ˜ ̤ÛÔ. ™ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë ·ÈÙ›·, ‰ËÏ·‰‹ Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÛÌfi˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ·˘Ùfi˜ ÂÈʤÚÂÈ, ‰ËÏ·‰‹ ·ÔÓÂ˘Ì·ÙÔ- Ô›ËÛË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÙÔÌÈÎÈ- ÛÌfi˜. ∑. ∞¡∞§O°π∞ ∞ÎfiÌË, ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Ì ÙË Ì¤ıÔ- ‰Ô Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜. ¢ËÏ·‰‹ ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÂÍËÁԇ̠ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿Á- Ì·Ù·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠·˘Ù‹ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰È·- Û·ÊËÓ›ÛÔ˘Ì ȉ¤Â˜ ‹ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ٷ ·ÚÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈ- Ú‹Ì·ÙÔ˜. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ô Û˘ÁÁÚ·- ʤ·˜ ÂÂÍËÁ› ÙËÓ ·Í›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ·È‰Â›· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ̤ۈ Ù˘ fiÌÔÈ·˜ ·Í›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ‚ÚÔ¯‹ ÁÈ· ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜: 33
 30. 30. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ∞˜ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ·› ÙÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ó· ʤڈ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·fi ÙË Ê‡ÛË. ∞Ó ¤Ó· ·Ú¯Èο ÁfiÓÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‰ÂÓ Î·ÏÏÈÂÚÁË- ı› Î·È Ì›ÓÂÈ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ Û ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ·Ó¤ÌÔ˘˜, ·Ú·Û‡- ÚÂÙ·È ÙÔ ¯ÒÌ·, Â¤Ú¯ÂÙ·È ‰È¿‚ÚˆÛË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ‚Ú¿- ¯Ô˜, fiÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏ· È· Ê˘ÙÚÒÓÂÈ Î¿ÙÈ. ŒÙÛÈ, ·Ó ·ÊÂı› ·Î·Ï- ÏȤÚÁËÙË Ë „˘¯‹ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ·È‰ÈÔ‡, ·Ó ‰ÂÓ Ù˘ ‰Ôı› Ë Ûˆ- ÛÙ‹ ÙÚÔÊ‹, Ë ÙÚÔÊ‹ Ô˘ ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Â˘·›ÛıËÙÔ ÛÙÔ «øÚ·›Ô Î·È ÙÔ ∞ÏËıÈÓfi», ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë „˘¯‹ ·˘Ù‹ ¯¿ÓÂÈ ÙË ‰ÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘. «¢È·‚ÚÒÓÂÙ·È, ηٷÓÙ¿ÂÈ ¿ÁÔÓË ÁË, Â΂·Ú‚·ÚÒÓÂÙ·È». (¢. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘, «∏ Ù¤¯ÓË Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË Ù˘ ·È‰Â›·˜») ∏. ™À¡¢À∞™ªO™ ª∂£O¢ø¡ ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ¯ÚËÛÈ- ÌÔÔÈԇ̠‰‡Ô ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ì·˙›. ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂ- ÙÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘: ∞ÍÈÔÚfiÛ¯ÙË Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË. ¢ÂÓ ·ÏËı‡ÂÈ fï˜ ÛÙË ‰È- ΋ Ì·˜ ÂÔ¯‹. °È·Ù› Û‹ÌÂÚ· Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ¿ÏÏÔÙÂ Î·È Ô ·¤Ú·˜, ÙÔ «Îϛ̷» ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ʈÙÈÛÙ› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ËÁ¤˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ› Û ‚·ıÌfi ÂÎÏËÎÙÈÎfi Î·È ÔÈ ÎÚÔ‡ÓÔÈ Ù˘ (Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË) Ú¤Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Û›ÙÈ. ªÔÚ› ÏÔÈ- fiÓ Ô Ì·ıËÙ‹˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙËÓ fiÚÂÍ‹ ÙÔ˘, Ó· ÚÔÌËı‡ÂÙ·È ÂχıÂÚ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ· «Âȉ‹ÛÂȘ» ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÂÚȤÚÁÂÈ·˜: ÈÛÙÔÚÈΤ˜, ÁˆÁÚ·ÊÈ- Τ˜, ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜, ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈΤ˜, Ê˘ÛÈ΋˜, ¯ËÌ›·˜, ÎÔÛÌÔ- ÁÚ·Ê›·˜, ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁ›·˜, οı ÏÔÁ‹˜ Ù¯ÓÈ΋˜. 34 (¶·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ °’ §˘Î›Ԣ 2004)
 31. 31. °È· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıË- ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Î·Ó ‰‡Ô ÌÂıÔ‰ÔÈ, Ë Û‡ÁÎÚÈÛË – ·ÓÙ›ıÂÛË Î·È Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·- Ù·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ۇÁÎÚÈÛË – ·ÓÙ›- ıÂÛË. O Û˘ÁÁڷʤ·˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·ÓÙÏ› Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ Ì ·˘Ù¤˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ™ÙË Û˘- Ó¤¯ÂÈ· ·Ú·ı¤ÙÂÈ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ÈÛ¯˘ÚÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÙÂÎÌË- ÚÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘. 35
 32. 32. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ∞™∫∏™∂π™ ™ΔOÀ™ ΔƒO¶OÀ™ ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ¶∞ƒ∞°ƒ∞ºø¡ 1. ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó· ‰ËÌÈ- Ô˘ÚÁ‹ÛÂÙ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ οı ÊÔ- Ú¿ Î·È ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Ì¤ıÔ‰Ô. ∞. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞Δ∞ i) OÈ ∞Ú¯·›ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÔÚÁ¿Óˆ- Ó·Ó ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ (ÙÂÏÂÙ¤˜). ii) O Ì·ıËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· – ÚˆÙfiÁÓˆÚ· Ú¿ÁÌ·Ù·. iii) ¶ÔÏϤ˜ Â›Ó·È ÔÈ Â͈ۯÔÏÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¢¯·ÚÈ- ÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. μ. ™À°∫ƒπ™∏ – ∞¡Δπ£∂™∏ i) ªÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ii) ¢È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜. iii) ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ∞ıËÓ·˚Îfi Î·È ÙÔ ™·ÚÙÈ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ˘‹Ú¯·Ó ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜. °. ∞πΔπO§O°∏™∏ i) ∏ Û˘¯Ó‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ¤¯ÂÈ ‚Ï·ÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙ· ·È‰È¿. ii) O Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ‚È‚Ï›·. iii) O ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Î·È ˆÊÂÏ› ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ 36 ·È‰ÈÒÓ.
 33. 33. ¢. Oƒπ™ªO™ ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ i) ∏ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ „¿ÚÈ, ÛÙ· Ï·¯·ÓÈ- ο, ÛÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô, ÛÙ· fiÛÚÈ· Î·È ÛÙ· ÊÚÔ‡Ù·. ii) ªÂ ÙÔÓ fiÚÔ ∞Á›· °Ú·Ê‹ ÂÓÓÔԇ̠‰‡Ô Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ‚È‚Ï›ˆÓ, ÙËÓ ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË Î·È ÙËÓ ∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË. ∂. ¢π∞πƒ∂™∏ i) ∏ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ. ii) ∫·Ù¿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÌÔ˘ ÛÙÔ ¡·‡ÏÈÔ ‰È·›ÛÙˆÛ· fiÙÈ ·˘Ùfi ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ‰‡Ô fiÏÂȘ: ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ Î·È ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË. iii) Δ· ·ıÏ‹Ì·Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ›‰Ë, Ù· ÔÌ·‰Èο Î·È Ù· ·ÙÔÌÈο. ™Δ. ∞πΔπ∞ ∫∞π ∞¶OΔ∂§∂™ª∞Δ∞ i) ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Ù· ·È‰È¿ ·fi Ù· ‚È‚Ï›·. ii) ∏ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Â- ÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. iii) ∏ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÂÈʤÚÂÈ ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·Ó- ıÚÒÔ˘˜. ∑. ∞¡∞§O°π∞ i) OÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂˆÓ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘˜. ii) OÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÙȘ ·È‰ÈΤ˜ „˘¯¤˜ fiˆ˜ ÔÈ ÁÂ- ˆÚÁÔ› Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ·. iii) Δ· ˘ÏÈο ·Á·ı¿ ‰˘Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¿ÓıÚˆÔ, fiˆ˜ ÔÈ Ù‡Ú·ÓÓÔÈ ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜. 37
 34. 34. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2. ™·˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ. ¡· ‚Ú›Ù Ì ÔÈ· ̤ıÔ‰Ô ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È. ∞. ¢‡Ô Â›Ó·È ÔÈ Î‡ÚȘ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ÌÂÛÛÈ·ÓÈÛÌÔ‡, Ô Ì˘- ÛÙÈÎÈÛÙÈÎfi˜ Î·È Ô ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎfi˜. °È· Ó· ¢ÓÔËı› Ô ÌÂÛÛÈ·ÓÈ- ÛÌfi˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÂȈ̤ÓË ‰‡Ó·ÌË ·ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ Ù˘ ÔÚı‹˜ ÎÚ›Ûˆ˜ Î·È fiÙ·Ó Ô „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ˘Ô¯ˆÚ›, Ù›ÓÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÎÂÓÔ‡ÓÙ·È, Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÌfi˜. O ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û˘ÁÁÂÓÈ΋ Ì ÙË ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚ›· ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÌÈ·˜ ÂÎÔ‡ÛÈ·˜ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛˆ˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÂÓfi˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ÌÂÛÛÈ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ·˘ÙÔ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ù·¯‡Ù·Ù· ·ÔÚÚ›- ÙÂÙ·È ÛÙ· ¿¯ÚËÛÙ·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎÔ‡ ÌÂÛÛÈ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Î·È ÔÈ ıÂÛÌÔ› ÙÔ˘ ηٷ- ÎÙÒÓÙ·È Ì ÙË ‚›·, ·ÏÏ¿ Ë Ú·ÎÙÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È Ù·˘ÙfiÛËÌË. ∏ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ·ÔÓ›ÁÂÙ·È Î·È ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ˘Ôηı›ÛÙ·Ù·È Ë ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. (∞ÈÌ. ÃÔ˘ÚÌÔ‡˙ÈÔ˜, ªÂÛÛÈ·ÓÈÛÌfi˜) μ. ∞ÍÈÔÚfiÛÂÎÙ˜, Â›Û˘, Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ó¤·˜ ·›ÛıËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èη- Û›·. ¶·Ú·ÙËÚ›ٷÈ, .¯. ‰˘ÛÎÔÏ›· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Ù˘ ÚÔ- ÛÔ¯‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, fiˆ˜ Î·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÊÔ‡ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜. ¶Ôχ Ê˘ÛÈÎfi Â›Ó·È Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ·ÓÈ·- Úfi ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Ì¿ıËÌ·, fiˆ˜ Î·È Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤- ÓÂÈ·, ÙÒÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ù· ηӿÏÈ· Ì ٷ ÂÏ΢ÛÙÈ- ο ÙÔ˘˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∞˜ ÌËÓ ·Ú·Ï›„Ô˘ÌÂ Î·È ÙȘ Ù·È- ӛ˜ ÙÔ˘ ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›ÛÂÈ Û Ï‹ıÔ˜ ·È‰ÈÒÓ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ·fi ÙÔÓ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ÂÎÎÏË- ÛÈ·ÛÌfi ‹ ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÙÚ·¤˙È. 38 (¶·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ μ’ §˘Î›Ԣ 2003)
 35. 35. °. O fiÏÂÌÔ˜ Â›Ó·È Û˘ÌÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. OÈ Û˘- ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Ó¤ÂȘ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ¤Ó·Ó fiÏÂÌÔ Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈΤ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË Û ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈ- Ó˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∏ ÙÚ·ÁÈÎfiÙÂÚË Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜. ™’ ¤Ó·Ó fiÏÂÌÔ ¯¿- ÓÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜, ÂÓÒ Ë ÂÍ·ıÏ›ˆÛË, Ô ˘ÔÛÈ- ÙÈÛÌfi˜ Î·È ÔÈ ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó Î·È ·˘Ù¤˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ. ∞Îfi- Ì·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ÔϤÌÔ˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ËıÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Í›Â˜ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ¿ıË, ¿ÁÚÈ· ¤ÓÛÙÈÎÙ· Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿. ∂›Û˘, fiÏÔÈ ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔ- Ì›·˜ ηٷÚÚ¤Ô˘Ó. ∏ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙ·Ì·Ù¿ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ΢Úȷگ› Ë ·ÈÛ¯ÚÔΤډÂÈ·. Δ¤- ÏÔ˜, Ô fiÏÂÌÔ˜ ʤÚÓÂÈ ÙËÓ ·Ì¿ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ·. À¿Ú¯ÂÈ ÔÈÛıÔ‰ÚfiÌËÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ÂÓÒ Ù· Û¯ÔÏ›· ‰Â ÏÂÈÙÔ˘Ú- ÁÔ‡Ó Î·È ÁÂÓȤ˜ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ‰È·Î·Ù¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÛÎÔÙ·‰ÈÛÌfi. °›ÓÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ë ÂÈÚ‹ÓË Â›Ó·È ÙÔ ‡„È- ÛÙÔ ·Á·ıfi Ô˘ ηٷÍÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ¢. O ¡ÙÔ‡ÛÛÂÏ, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Ô˘ ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠ̷˙› ÌÔ˘ ÙËÓ Î·- Ì·ÚԇϷ, ¤¯ÂÈ Ó· Ù˘ ÂÈ ¤Ó· ÛˆÚfi Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ¤Íˆ Îfi- ÛÌÔ, ÙÒÚ· È· Ô˘ ¿„·Ì ӷ ·Ó‹ÎÔ˘Ì ے ·˘ÙfiÓ. OÈ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ıÏÈ‚ÂÚ¤˜. ¶ÔÏÏÔ› Ê›ÏÔÈ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËηÓ. ∏ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ. ∫¿ı ‚Ú·‰È¿ ¯ÙÂÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ fiÏË Ù· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ì ÙÔ˘˜ Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ ÌÔ˘Û·Ì¿‰Â˜. OÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ¯Ù˘- Ô‡Ó ÙȘ fiÚÙ˜ Î·È „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ∂‚Ú·›Ô˘˜. ∞Ó ‚ÚÔ˘Ó ∂‚Ú·›- Ô˘˜, ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó ÛÙ· ηÌÈfiÓÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. (¶·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ μ’ §˘Î›Ԣ 2000) ∂. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë Û¯ÔÏÈ΋ ˙ˆ‹ ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÔÚÁ·Óˆı› Ì ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ Ó· ¢ÓÔÔ‡Ó ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜, ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó, Ó· ·Ó·Ù›ıÂ- 39
 36. 36. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÓÙ·È, .¯., ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÔÚÈ- ÛÌ¤ÓˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, ¤Î‰ÔÛË ÂÚÈÔ‰È- ÎÔ‡ ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·- ÚÔ˘Û›Â˜, ÔÌÈϛ˜ – Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜, ÎÔÈÓˆÓÈο ‹ ÔÏÈÙÈο, ÂÈÛÙËÌÔÓÈο, ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÎÙÏ. ™Â ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ì ÙËÓ ÚÔ¸- fiıÂÛË fiÙÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ Î·È ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓÔÈ ı· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ÔÈÎ›ÏˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·fi ÙÔ ·‰È¿ÎÔ- Ô Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. (∫ÒÛÙ·˜ ª·Ï¿Ûη˜, ¡. ∂ÏÏËÓÈο, °’ ∂ÓÈ·›Ô˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ Δ.∂.∂., O.∂.¢.μ.) ™Δ. ™ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ÚÔÛ¯Ù› ȉȷ›ÙÂÚ· Ô ÙÚfiÔ˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛˆÓ. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Û˜ Î·È ·ÔÎÏ›- ÓÔ˘Û˜ ‹ Û ÎÏÂÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÓÔȯ٤˜. ™˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Û˜ ‹ ÎÏÂÈ- ÛÙ¤˜ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ «Í¤ÚÂÈ» ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Î·È ÙËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ. ∞ÎÔ‡ÂÈ ·‰È¿ÊÔÚ· ‹ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ÒÛÔ˘ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË, ÔfiÙÂ Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È. O ›‰ÈÔ˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ‰ÂÓ ·ÔÚ›, ‰Â ÚˆÙ¿- ÂÈ, ‰ÂÓ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÚ›· ‹ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË, ‰Â ‚Ϥ- ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ηÈ, ηٿ Û˘- Ó¤ÂÈ·, ‰Â ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÌÈ· ·¿ÓÙËÛË Ï·ıÂ̤ÓË. ∑. ∏ ÔÌÔÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÚÔÏÔÁ›·˜ Ì ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÔÚÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ·Ï¿Óı·ÛÙË Î·È Î·Ù¿ ηӤӷ ÏfiÁÔ Ù˘¯·›·. ΔÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Ì ÙÔ ÛÙÂÓfi ÎÈ ·ÎÚÈ‚‹ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘, ‰Â ı· ‹Ù·Ó ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÎÁ‡ÌÓ·ÛË ÛÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ÂÚÁ·- Û›· ÁÈ· ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰·. ∞˘Ùfi Ô˘ Ô ÚÔÔ- ÓËÙ‹˜ ÛÊ˘ÚËÏ·Ù› ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù·ÎÙÈ΋˜ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ·fi ÔÏϤ˜ ·fi„ÂȘ ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ÙÔ˘. 40 (Gerhard Vinnai, ΔÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ˆ˜ ȉÂÔÏÔÁ›·)
 37. 37. °¡øƒπ™ª∞Δ∞ ªπ∞™ ∫∞§∏™ ¶∞ƒ∞°ƒ∞ºOÀ ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ °È· Ó· Â›Ó·È Î·Ï‹ ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ: ·) ŒÓ· Û·Ê‹ ÛÎÔfi: ¡· ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· ÁÚ¿„ÂÈ Û’ ·˘Ù‹ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÌÈ· ıÂ- Ì·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÛÎÔfi Ô˘ ‚¿˙ÂÈ, ÁÈ·Ù› Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ, ·ÔηχÙÂÈ Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘. ‚) ∂·Ú΋ ·Ó¿Ù˘ÍË: ∏ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë È‰¤· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Î·È Ó· ˘ÔÛÙË- ÚȯÙ›. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Ì ·Ó¿Ï˘ÛË, ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ, ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ, ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Â·Ú΋˜, Ï‹Ú˘ Î·È ÔÏfiÏ¢ÚË. ¶˘Í›‰· ı· ¤¯Ô˘- Ì ¿ÓÙ· ÙË ÊÚ¿ÛË ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ «¶·Ó ̤ÙÚÔÓ ¿ÚÈÛÙÔÓ». ¢ÂÓ ı· ·Ú·Û˘Úıԇ̠۠ÊÏ˘·Ú›· Ô‡Ù ı· ÁÚ¿„Ô˘Ì ϛ- Á·. £· ÁÚ¿„Ô˘Ì ٷ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο. Á) ∂ÓfiÙËÙ·: ªÂ ÙË Ï¤ÍË ÂÓfiÙËÙ· ÂÓÓÔԇ̠fiÙÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ÁÚ¿„Ô˘Ì Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Î‡ÚÈ· ȉ¤· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÚ¿- „Ô˘Ì ¿Û¯ÂÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∞˘Ùfi ı· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ì Ì ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜ 1) Ì ÚÔۋψÛË ÛÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÛË- Ì·›ÓÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¯Ҙ Í·Ó·‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· Ó· ÌË ‚Áԇ̠·fi ÙÔ ı¤Ì· Î·È 2) ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· Û¯¤- ‰ÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙÈ ı· ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ, ÔÈÔ ı· ÁÚ¿- „Ô˘Ì ÚÒÙÔ, ÔÈÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÔÈÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô. ‰) ∞ÏÏËÏÔ˘¯›· ÓÔËÌ¿ÙˆÓ: ∞ÊÔ‡ ‰È·Ï¤Í·Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ÁÚ¿- „Ô˘Ì ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·, fiˆ˜ ›·ÌÂ Î·È ·Ú·¿Óˆ, Ó· Ù· ÁÚ¿„Ô˘Ì Ì ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ηٿٷÍË, ÒÛÙ ٷ ÓÔ‹Ì·Ù· Ó· ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È ÔÌ·Ï¿ ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ. π‰È·›ÙÂÚ· Û ÌÈ· ·ÊËÁË- Ì·ÙÈ΋ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ù· Û¯fiÏÈ· Ì·›ÓÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙ· ηٿ ¯ÚÔÓÈ΋ ‹ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ™Â ÌÈ· ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿- ÁÚ·ÊÔ Ù· Û¯fiÏÈ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ¿ÍÔÓ· ÙÔ ¯ÒÚÔ. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· 41
 38. 38. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÚÔ¯ˆÚԇ̠·fi Ù· ÈÔ ÎÔÓÙÈÓ¿ ÛÙ· Ì·ÎÚÈÓ¿, ·fi Ù· ÌÂÁ¿- Ï· ÛÙ· ÌÈÎÚ¿, ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙ· ·Û‹Ì·ÓÙ·. Â) ™˘ÓÔ¯‹: Δ· Û¯fiÏÈ· Ú¤ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ηٷٿÛÛÔÓÙ·È Û ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ Î·È ÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂÙ·- ͇ ÙÔ˘˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ‹ ¯¿ÛÌ·- Ù· ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. ¡· Ú¤Ô˘Ó ÔÌ·Ï¿ ÔÈ ÛΤ„ÂȘ ·fi ÙË Ì›· ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ∞˘Ùfi, ‚¤‚·È·, ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Î·È ÌfiÓË ÛÂÈÚ¿ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰¤ÓÔÓÙ·È Ù· ÓÔ‹- Ì·Ù· ÌÈ·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘. O ηı¤Ó·˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ Ó· ÛÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ. øÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‚·ÛÈ΋ ·Ú¯‹: Ô ÏfiÁÔ˜, ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ Î·È ÁÚ·Ùfi˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ› ÏÔÁÈο Î·È ÂÍÂÏÈÎÙÈο. ÛÙ) ŒÌÊ·ÛË: ¡· ·Ô‰›‰ÂÈ Ì ˙ˆËÚfiÙËÙ· ÙÔ ÓfiËÌ·, fi¯È ¿„˘- ¯·. ∑ˆËÚfiÙËÙ· ÛÙÔ ÏfiÁÔ ‰›ÓÔ˘Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· Ú‹Ì·Ù·, Ù· Â›ıÂÙ· Ù· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Î·È Ù· Û¯‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔÓ›ÛÔ˘ÌÂ, Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ, ÙÔ ÁÚ¿ÊÔ˘- Ì ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ‹ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ∞ÎfiÌË, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ. ∞ÔʇÁÔ˘Ì ӷ ÊÔÚÙ›˙Ô˘Ì ÙÔ ÏfiÁÔ Ì·˜ Ì ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ ‹ ÂÍÂ˙ËÙË̤ÓÔ ‡ÊÔ˜. 42
 39. 39. ∏ ™À¡OÃ∏ Δ∏™ ¶∞ƒ∞°ƒ∞ºOÀ ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ΔÈ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÔ¯‹; ™˘ÓÔ¯‹ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂ- ÚˆÓ Ï¤ÍˆÓ, ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ÂÚÈfi‰ˆÓ ÎÙÏ, Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ Ϥ- ÍÂȘ - Û˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡˜ ÎÚ›ÎÔ˘˜ ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ Ê·ÓÂÚÒÓÂÙ·È ÂÓÙÔÓfi- ÙÂÚ· Ë ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Û¯¤ÛË. ªÂ ÙË Û˘ÓÔ¯‹ Ô ÏfiÁÔ˜ Î˘Ï¿ÂÈ ·ÚfiÛÎÔÙ·, ¯ˆÚ›˜ ÎÂÓ¿ Î·È ¯¿ÛÌ·Ù·, Î·È Ù· ÓÔ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÏÔÁÈ΋ Î·È Ê˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ. ¶Ò˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ì ÙË Û˘ÓÔ¯‹ Û ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ; 1. ªÂ ÙË ÏÔÁÈ΋ Î·È Ê˘ÛÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ. 2. ªÂ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÌÂÙ·‚·ÙÈΤ˜ ϤÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ (‰È·Ú- ıÚˆÙÈΤ˜ ‹ Û˘Ó‰ÂÙÈΤ˜), Ô˘ ı· ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ Â͈ÙÂÚÈ- ο ·ÏÏ¿ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈο (ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ÓfiËÌ·). ∞˘Ù¤˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó: ñ ÂÂÍ‹ÁËÛË: ‰ËÏ·‰‹, ÁÈ· Ó· Á›Óˆ ÈÔ Û·Ê‹˜, Ì ¿ÏÏ· Ïfi- ÁÈ·, Â‰Ò ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› fiÙÈ… ñ ·ÓÙ›ıÂÛË: ·Ó ηÈ, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ‰Â Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fï˜ ÙÔ ›‰ÈÔ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó… ñ ÚÔÛı‹ÎË: Â›Û˘, ÂÈϤÔÓ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ, ÂΛÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı›, fiÙÈ, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÛÌÔÓԇ̠ˆ˜… ñ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·: ÂÔ̤ӈ˜, Û˘ÓÂÒ˜, Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ, Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı·, ηٷϋÁÔ˘ÌÂ, Û˘ÁÎÂÊ·Ï·ÈÒÓÔÓÙ·˜… ñ ÙÔÈ΋ Û¯¤ÛË: ÂΛ, ‰Ò, Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›ԅ ñ ¯ÚÔÓÈ΋ Û¯¤ÛË: ÚÒÙ·, Ù¤ÏÔ˜, ·ÚÁfiÙÂÚ·, ¤ÂÈÙ·, ÙÒÚ·, ÚÈÓ, ¤ÂÈÙ·, fiÙ·Ó, ÂÓÙˆÌÂٷ͇, ·Ú¯Èο, Ù¤ÏÔ˜… 43

×