Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ปริมาตร ของรูปทรงกลม
  อาร์คีมีดีสได้แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนทางปริมาตรของรูปทรงกลมตันมีค่าเท่ากับ  2/3   ของรูปทรงกระบอก ที่มีส่วนสูงและเส้นผ่...
ปริมาณรูปทรงกระบอก      =      พื้นที่ฐาน  *  สูง                                                                         ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ปริมาตรของทรงตัน

3,498 views

Published on

ที่มาของสูตรการหาปริมาตรของทรงตัน

  • Be the first to comment

ปริมาตรของทรงตัน

  1. 1. ปริมาตร ของรูปทรงกลม
  2. 2.   อาร์คีมีดีสได้แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนทางปริมาตรของรูปทรงกลมตันมีค่าเท่ากับ 2/3 ของรูปทรงกระบอก ที่มีส่วนสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของรูปทรงกลม จากหลักการนี้ทำให้ทราบวิธีการหาปริมาตรของรูปทรงกลม       
  3. 3. ปริมาณรูปทรงกระบอก      =     พื้นที่ฐาน * สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ที่มา : รศ . ยืน ภู่วรวรรณ , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

×