Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7.Fonaments De BiomecàNica.Bf2

323 views

Published on

Published in: Education, Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

7.Fonaments De BiomecàNica.Bf2

 1. 1. FONAMENTS DE BIOMECÀNICA: PRINCIPIS BIOMECÀNICS DEL MOVIMENT HUMÀ
 2. 2. PRINCIPIS BIOMECÀNICS DEL MOVIMENT HUMÀ <ul><li>Palanques </li></ul><ul><li>Frontisses,eixos </li></ul><ul><li>Motors </li></ul><ul><li>Cables </li></ul><ul><li>Reforços i tanques </li></ul><ul><li>Ossos </li></ul><ul><li>Articulacions </li></ul><ul><li>Músculs </li></ul><ul><li>Tendons </li></ul><ul><li>Lligaments </li></ul>
 3. 3. CONCEPTES BÀSICS <ul><li>1.1.Cinemàtica: </li></ul><ul><li>Moviment </li></ul><ul><li>Vector posició </li></ul><ul><li>Vector desplaçament </li></ul><ul><li>Trajectòria </li></ul><ul><li>Velocitat </li></ul><ul><li>1.2.Dinàmica: </li></ul><ul><li>Masa </li></ul><ul><li>Força </li></ul><ul><li>Centre de mases </li></ul><ul><li>Moment de força </li></ul>1.MECÀNICA
 4. 4. CONCEPTES BÀSICS <ul><li>Inèrcia </li></ul><ul><li>Pº fonamental dinàmica </li></ul><ul><li>Acció reacció </li></ul>LLEIS DE NEWTON
 5. 5. FORÇES QUE ACTUEN EN EL MOVIMENT HUMÀ: Forçes externes Força de la gravetat : Força normal : Fricció Resistència a l’aire : . Forçes internes: Forçes musculars : Forçes tendinoses i lligamentoses
 6. 6. MOMENT D’INÈRCIA CENTRE DE GRAVETAT I EQUILIBRI EN EL COS HUMÀ.
 7. 7. INTRODUCCIÓ A LA BIOMECÀNICA ESPORTIVA. INTRODUCCIÓ A L'ANÀLISI CINEMÀTICA I DINÀMICA DEL MOVIMENT HUMÀ . EIXOS I PLANS PLÀ EIX MOVIMENT Sagital Transversal Flexió-extensió Frontal Sagital Abducció-Adducció Transversal Vertical Rotació int-ext.
 8. 8. INTRODUCCIÓ A LA BIOMECÀNICA ESPORTIVA. INTRODUCCIÓ A L'ANÀLISI CINEMÀTICA I DINÀMICA DEL MOVIMENT HUMÀ . PLANS
 9. 9. INTRODUCCIÓ A LA BIOMECÀNICA ESPORTIVA. INTRODUCCIÓ A L'ANÀLISI CINEMÀTICA I DINÀMICA DEL MOVIMENT HUMÀ . EIXOS
 10. 10. CLASSIFICACIÓ DE L’EXERCICI <ul><li>Segons participació quantitativa del cos en moviment: </li></ul><ul><li>Analítics: intervenen 1 ó 2 articulacions d’un mateix segment corporal </li></ul><ul><li>Sintétics: Dos o més articulacions de 2 regions corporals </li></ul><ul><li>Globals: La majoria de regions </li></ul>
 11. 11. CLASSIFICACIÓ DE L’EXERCICI <ul><li>ANALÍTIC </li></ul><ul><li>SINTÈTIC </li></ul><ul><li>GLOBAL </li></ul>
 12. 12. CLASSIFICACIÓ DE L’EXERCICI <ul><li>Segons els eixos i plans del cos : </li></ul><ul><li>Plà Frontal: </li></ul><ul><li>Abducció. Es separa del cos </li></ul><ul><li>Adducció: s’apropa al cos </li></ul><ul><li>PLà anteroposterior: </li></ul><ul><li>Flexió: Angle que es tanca </li></ul><ul><li>Extensió: Angle que s’obre </li></ul><ul><li>Als membres inferiors s’anomena Flexió: anteversió i extensió: Retropulsió </li></ul><ul><li>Plà horitzontal: </li></ul><ul><li>Rotació: Gir eix longitudinal </li></ul><ul><li>Gir: desplaçament del centre de gravetat en relació a un punt fixe. </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=ckPGNW09AiE </li></ul>
 13. 13. CLASSIFICACIÓ DE L’EXERCICI <ul><li>Moviment en 2 o més plans: </li></ul><ul><li>Circundicció: la part distal del segment fa un circunferència o elipse , i la part proximal resta fixe. </li></ul><ul><li>Oscilació: Moviment pendular en plan diferents </li></ul><ul><li>Balanceig: Moviment pendular al mateix plà </li></ul><ul><li>Pronació: Cap a baix </li></ul><ul><li>Supinació: Cap a dalt </li></ul><ul><li>Repulsió: reacció ràpida d’un recolzament. </li></ul>
 14. 14. CLASSIFICACIÓ DE L’EXERCICI <ul><li>Segons trajectòria a l’espai: </li></ul><ul><li>Transalció: Desplaçament en relació a un punt fixe. </li></ul><ul><li>Rectilíni: Totes les parts del cos fan el mateix trajecte i al mateix temps. </li></ul><ul><li>Curvilínis: Quasevol de traslació que no sigui rectilíni. </li></ul><ul><li>Circulars: Trajectòria al voltant d’un punt fixe amb radi constant </li></ul><ul><li>Rotació: Quan el centre de mases no es mou en relació a un punt fixe. </li></ul>
 15. 15. CLASSIFICACIÓ DE L’EXERCICI <ul><li>Segons la seva contracció muscular: </li></ul><ul><li>Isotonica: Concèntrica –excèntrica </li></ul><ul><li>Isomètrica </li></ul>
 16. 16. CLASSIFICACIÓ DE L’EXERCICI <ul><li>Segons l’acció muscular: </li></ul><ul><li>AGONISTA </li></ul><ul><li>ANTAGONISTA </li></ul><ul><li>SINERGISTA </li></ul><ul><li>FIXADOR </li></ul><ul><li>http:// www.sportlife.es / front / fitness / guia - musculacion </li></ul>

×