ิีbs

1,336 views

Published on

 • Be the first to comment

ิีbs

 1. 1. บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ
 2. 2. ความหมายของ “ ธุรกิจ ” (Business) <ul><li>ธุรกิจ หมายถึง การกระทำกิจกรรมของมนุษย์อย่างต่อเนื่องกันเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่าย การซื้อขายแลกเปลี่ยน และการให้บริการ โดยมุ่งหวังผลกำไรเป็นสิ่งตอบแทน และมีความเสี่ยงต่อการขาดทุน </li></ul><ul><li>ธุรกิจ หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลที่ทำงานหรือร่วมมือกันทำงานในการผลิต การจำหน่าย การแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ด้วยการสร้างสรรค์ เพื่อตนเองและสังคม โดยมุ่งหวังกำไรเป็นสิ่งตอบแทน </li></ul><ul><li>ธุรกิจ หมายถึง องค์การที่ให้สินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และหวังผลกำไรเป็นสิ่งตอบแทน </li></ul>
 3. 3. วัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ <ul><li>1. ให้ได้รับผลกำไรมากที่สุด (Maximize Profit) </li></ul><ul><li>2. เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของกิจการ </li></ul><ul><li>3. เพื่อความมั่นคงของกิจการ </li></ul><ul><li>4. เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการสนองความต้องการของสังคมส่วนรวม </li></ul><ul><li>5. เพื่อความภูมิใจของผู้ประกอบการและวงศ์ตระกูลเมื่อดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ </li></ul>
 4. 4. กิจกรรมในการประกอบธุรกิจ (Business Functions) <ul><li>กิจกรรมในการประกอบธุรกิจ สามารถจัดแบ่งได้เป็น 3 หมวดใหญ่ ๆ คือ </li></ul><ul><li>ก . กิจกรรมในการแลกเปลี่ยน </li></ul><ul><li>1. การซื้อ (Buying) </li></ul><ul><li>2. การขาย (Selling) </li></ul><ul><li>ข . กิจกรรมในการจัดจำหน่าย </li></ul><ul><li>3. การขนส่ง (Transportation) </li></ul><ul><li>4. การเก็บรักษาสินค้า (Storage) </li></ul><ul><li>ค . กิจกรรมในการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ </li></ul><ul><li>5. การจัดเกรดและมาตรฐานของสินค้า (Standardization and Grading </li></ul><ul><li>6. การเงิน (Financing) </li></ul><ul><li>7. การเสี่ยงภัย (Risk Taking) </li></ul><ul><li>8. การวิจัยและหาข้อมูลทางการตลาด (Market Research or Market Information) </li></ul>
 5. 5. องค์ประกอบของธุรกิจ <ul><li>1. การเงิน </li></ul><ul><li>2. การผลิต </li></ul><ul><li> 2.1 การประกอบการที่มีลักษณะเป็นงานผลิตสินค้า </li></ul><ul><li>2.2 การประกอบการที่มีลักษณะเป็นงานบริการ </li></ul><ul><li>3. การตลาด </li></ul><ul><li>3.1 การค้าส่ง (Wholesaling) </li></ul><ul><li>3.2 การค้าปลีก (Retailing) </li></ul>
 6. 6. ปัจจัยและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ <ul><li>1. ผู้ลงทุนหรือเจ้าของกิจการ (Owners) </li></ul><ul><li>2. แรงงานหรือลูกจ้าง (Labour or Employees) </li></ul><ul><li>3. รัฐบาล (Government) </li></ul><ul><li>4. ผู้ซื้อหรือลูกค้า (Buyer or Customer) </li></ul><ul><li>5. ผู้ขาย (Seller) </li></ul><ul><li>6. คู่แข่งขัน (Competitors) </li></ul><ul><li>7. เจ้าหนี้ (Creditors) </li></ul><ul><li>8. เทคโนโลยีสมัยใหม่ (New Technology) </li></ul>
 7. 7. ประเภทของธุรกิจ <ul><li>1. ธุรกิจการเกษตร (Agricultural) </li></ul><ul><li>2. ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing) </li></ul><ul><li>3. ธุรกิจการเงิน (Financial) </li></ul><ul><li>4. ธุรกิจการพาณิชย์ (Commercial) </li></ul><ul><li>5. ธุรกิจก่อสร้าง (Construction) </li></ul><ul><li>6. ธุรกิจบริการ (Services) </li></ul>
 8. 8. ความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคม <ul><li>1. สังคมภายในของธุรกิจ </li></ul><ul><li>2. สังคมภายนอกธุรกิจ </li></ul>
 9. 9. แหล่งที่มาของข้อมูลทางธุรกิจ <ul><li>แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) </li></ul><ul><li>1. พนักงานองค์การหรือของธุรกิจ </li></ul><ul><li>2. บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) </li></ul><ul><li>1. บันทึกเอกสารภายในขององค์การหรือของธุรกิจ </li></ul><ul><li>2. หน่วยงานรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ </li></ul><ul><li>3. สมาคมการค้า </li></ul><ul><li>4. สิ่งพิมพ์ </li></ul><ul><li>5. มหาวิทยาลัย </li></ul>
 10. 10. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล <ul><li>การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ </li></ul><ul><li>การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิส่วนใหญ่เป็นการศึกษาจากหลักฐาน เอกสาร รายงานและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ผู้ที่สนใจศึกษาจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ แล้ววิเคราะห์และสรุปให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน แนวโน้มเศรษฐกิจในรอบปีข้างหน้า นโยบายและบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง </li></ul>
 11. 11. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล <ul><li>การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ </li></ul><ul><li>1. การเก็บข้อมูลโดยการสำรวจ </li></ul><ul><li>2. การเก็บข้อมูลโดยการสังเกต </li></ul><ul><li>3. การเก็บข้อมูลโดยการทดลอง </li></ul>
 12. 12. คุณสมบัติของผู้ประกอบการธุรกิจ <ul><li>1. ความสามารถด้านเทคนิค </li></ul><ul><li>เป็นผู้ที่ชอบทำงานหนัก ทนทานต่อการทำงาน </li></ul><ul><li>มีความคิดริเริ่ม มีวิจารณญาณที่ดี เฉลียวฉลาด </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการฝึกอบรม การ </li></ul><ul><li>5. เป็นผู้มีพลัง มีความเป็นมิตรและมีความสามารถในการจัดระเบียบ </li></ul><ul><li>6. เป็นผู้มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ จริงใจ และรู้จักกาลเทศะ </li></ul>
 13. 13. คุณสมบัติของผู้ประกอบการธุรกิจ <ul><li>มีทักษะและความรู้ในการบริหาร มีความสามารถในการกำหนดเป้าหมาย มีการวางแผน </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการวิจารณ์ และพร้อมที่จะยอมรับคำวิจารณ์ คำตำหนิและข้อแนะนำ </li></ul><ul><li>ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เชื่อมั่นในตัวพนักงาน </li></ul><ul><li>มีความสุภาพ มีความอยากรู้อยากเห็น มีความสามารถในการตัดสินใจ </li></ul><ul><li>มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการที่จะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด </li></ul><ul><li>มีมนุษยสัมพันธ์ สนใจในกิจกรรมของชุมชน เข้าสังคมได้เป็นอย่างดีและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น </li></ul>
 14. 14. ผลการวิจัยคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ <ul><li>1. แรงผลักดัน </li></ul><ul><li>2. ความสามารถด้านสติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ </li></ul><ul><li>3. ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ </li></ul><ul><li>4. ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร </li></ul><ul><li>5. ความรู้ทางเทคนิค </li></ul>
 15. 15. จรรยาบรรณของผู้ประกอบการธุรกิจ <ul><li>1. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี </li></ul><ul><li>มีความรับผิดชอบต่อสังคม </li></ul><ul><li>ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ </li></ul><ul><li>รำลึกอยู่เสมอว่าการประกอบธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ใช้บริการ ประชาชนโดยทั่วไป และพนักงาน ต้องถือประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลเป็นแนวปฏิบัติกิจการทั้งปวง </li></ul><ul><li>5. รับผิดชอบในผลงานของตนและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา </li></ul>
 16. 16. จรรยาบรรณของผู้ประกอบการธุรกิจ <ul><li>ใฝ่หาปรับปรุง เพิ่มพูนความสามารถของตน </li></ul><ul><li>ไม่มุ่งร้าย ทำลาย หรือบั่นทอนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อเกียรติคุณ ความก้าวหน้า หรือธุรกิจของผู้อื่น </li></ul><ul><li>8. พร้อมเสมอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถในวิชาชีพของตนเพื่อสาธารณประโยชน์ </li></ul><ul><li>9. พึงตระหนักและประพฤติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ </li></ul><ul><li>การติดต่อและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยคุณธรรมและมนุษยธรรม </li></ul><ul><li>หาทางใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด </li></ul>
 17. 17. จรรยาบรรณของผู้ประกอบการธุรกิจ <ul><li>12. วางแผน กำหนด และปฏิบัติอย่างรอบคอบ </li></ul><ul><li>พยายามหาหรือสร้างสิ่งทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้ </li></ul><ul><li>พึงอนุรักษ์ และถ้าเป็นไปได้พึงปรับปรุงสภาวะแวดล้อมให้ดีขึ้น </li></ul><ul><li>รักษาและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย </li></ul><ul><li>พึงค้นคิด ประดิษฐ์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม </li></ul>

×