Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power point

234 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Power point

 1. 1. BMP<br />Mapa de bits. És el formatestàndardd’imatge de windows. Encara que les imatges ocupen moltd’espai, té l’aventatge que no perdenqualitat encara que es manipulinmoltesvegades. Té una profunditat de color de 24 bits i es pot comprimir sensepèrdues.<br />
 2. 2. JPEG O JPG<br />És un format que va ser createspecíficament per al tractament de la fotografía digital. En aquesttipusd’arxiusl’usuari determina el grau de qualitat de la imatgeajustant la compressió. És un delsformatsmésestesos, tant per la xarxacom per a altres usos. Escala de grisos a 8 bits, color a 24 bits. Compressióambpèrdues ajustable per l’usuari.<br />
 3. 3. TIF O TIFF<br />És un format de mapes de bits moltutilitzat que va ser cercat per ser un format universal d’imatges. Com que és un formatmoltestès, abraça un conjuntd’especificacionsmoltampli. Bitonal a 1 bit, escala de grisos o color de paleta de 4 a 8 bits, color de fins a 64 bits. Descomprimit. No presenta pèrdues.<br />
 4. 4. GIF<br />És un delsformatsmésutilitzats a la xarxaperquè es pot comprimir sensepèrdues. Atès que la profunditat de color és de 8 bits, el nombre total de colors que utilitzaés de 256. També s’utilitza per a animacions. Bitonal, escala de grisos o color entre 1 i 8 bits. Es pot comprimir sensepèrdues.<br />
 5. 5. PNG<br />Aquestformat es va crear amb la intenció de substituir el GIF. Encara que la denominació PNG provingui de portable networkgraphics, es feia servir com a abrevació de <<PNG no és GIF>>. 1-48 bits, color a 8 bits, escala de grisos a 16 bits, color a 48 bits. Es pot comprimir sensepèrdues.<br />
 6. 6. >Tractamentd’imatges.<br />Fins ara enshemocupatd’aspectest’ecnics sobre imagesdigitals. En aquestapartat, tractaremd’aplicar la potencialitat de les eines de quèdisposa el GIMP a l’hora de crear i editar imatges.<br />
 7. 7.
 8. 8. PHISING<br />És una modalitatd'estafa que té com a objectiuobtenird'unusuari, les sevesdades, claus, comptesbancaris, números de targetes de crèdit, identitats, etc per utilitzar-les de forma fraudulenta<br />
 9. 9. Es realitza des d’unsms per mòvil, trucada telefònica, una web que simula una entitatcom per exemple ‘’BBVA’’, publicitatenganyosa, enganys per mitjà del joc,etc<br />La mésutilitzada es la del correuelectrònicja que es facilíssim picar.<br />
 10. 10. Com evitar amenaçesd’internet.<br />Utilitzantl’Antivirusdetectarempossibles virus informatics i elseliminaremper no fer mal bél'ordinador. N'hi ha de gratuïts i altres que has de pagar per tenir-los. Exemples: Norton, AVG, McAfee, Avast ( gratuit i fiable ) etc.<br />El Programa antiespia o antispyware són un conjuntde programes que eviten el recolliment de dadessense el propi consentiment. Exemples: Ad-ware, Arovax, Spyware doctor, etc.<br />
 11. 11. PHARMING.<br />Pharming: Canviarl'adreça IP d'un servidor per una altre per aconseguirdadesconfidencialsrelacionatsamb el banc.<br />
 12. 12. Spoofing<br />Spoofing: Falsejament (suplantar) d'identitatd'unaaltra persona per fer-ne un úsmaliciós.<br />
 13. 13. LA SEGURETAT D’INTERNET<br />La seguretat a Internet és el conjunt de precaucions que elsinternautes fan servir per navegar ambcertesgaranties per la xarxa.<br />Elsinternautes han de ser conscientsdelsperills que hi ha a la xarxa.<br />El simple fetd'obrir el navegador ja implica la transmissió de moltesdades des del nostre ordenador cap a l'exterior. <br />
 14. 14. FI<br />

×