เกณฑ์มาตรฐานเพา1

3,090 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,090
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เกณฑ์มาตรฐานเพา1

 1. 1. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) และการรับรองมาตรฐานการศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน )
 2. 2. มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมิน คุณภาพภายนอก มาตรฐานการศึกษาชาติ
 3. 3. มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของคนไทยที่ พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมือง และพลโลก มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ ๓ แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้
 4. 4. หลักการการศึกษานอกระบบ การศึกษานอกระบบเป็นกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต มีภารกิจสำคัญที่มุ่งให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการศึกษาพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมซึ่งเป็นสิทธิที่คนทุกคนพึงได้รับ นอกจากนั้นยังจะต้องได้รับการศึกษาที่ต่อเนื่องจากการศึกษาพื้นฐานเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนและสังคมในที่สุด
 5. 5. หลักการการศึกษานอกระบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบจึงยึดหลักการสำคัญ ๕ ประการ คือ หลักความเสมอภาคทางการศึกษา หลักการพัฒนาตนเองและพึ่งพาตนเอง หลักการบูรณาการการเรียนรู้และวิถีชีวิต หลักความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และหลักการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนี้
 6. 6. หลักการการศึกษานอกระบบ ๑ . หลักความเสมอภาคทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบส่วนมากเป็นผู้พลาดโอกาส และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งอาจมีความแตกต่างทางด้านสถานภาพในสังคม อาชีพเศรษฐกิจ และข้อจำกัดต่างๆ ในการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ หากแต่สร้างความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน
 7. 7. หลักการการศึกษานอกระบบ ๒ . หลักการพัฒนาตนเองและการพึ่งพาตนเอง การจัดการศึกษานอกระบบจะต้องจัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตน สามารถเรียนรู้เกิดความสำนึกที่จะพัฒนาตนเองได้ เป็นคนคิดเป็น ปรับตัวเพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เรียนด้วยตนเอง พึ่งพาตนเอง เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม
 8. 8. หลักการการศึกษานอกระบบ ๓ . หลักการการบูรณาการการเรียนรู้กับวิถีชีวิต หลักการนี้อยู่บนพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับสภาพปัญหา วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นของผู้เรียน ซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สิ่งดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เป็นลักษณะของการบูรณาการจึงมีความเหมาะ โดยบูรณาการสาระต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ และนำไปใช้ ตลอดจนการบูรณาการวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการคุณภาพชีวิตของผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม
 9. 9. หลักการการศึกษานอกระบบ ๔ . หลักความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการและความถนัดของผู้เรียน หลักการนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักความต้องการของตนเอง สามารถจัดการศึกษาให้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม ครูการศึกษานอกโรงเรียนมีบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนร่วมกำหนดวัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียน และการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการการศึกษานอกระบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 10. 10. หลักการการศึกษานอกระบบ ๕ . หลักการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชน การเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มผู้เรียนนับว่ามีความสำคัญ เป็นการส่งเสริมและสร้างกัลยาณมิตรในกลุ่มผู้เรียน ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความผูกพัน ความเอื้ออาทร การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปลูกฝังวินัยในตนเอง ฝึกความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นสำหรับผู้เรียนที่มีวุฒิภาวะ สำหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนก็นับว่าเป็นหลักการสำคัญในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ชุมชนสามารถเข้ามาร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านภูมิปัญญา วัสดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสนับสนุนในเรื่องอื่นๆ เพื่อผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนต่อไป
 11. 11. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ <ul><li>มาตรฐานด้านผู้เรียน / ผู้รับบริการ </li></ul><ul><li>มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียน / ผู้รับบริการ มีความรู้ ความสามารถเจตคติและทักษะตามจุดหมายของหลักสูตร / กิจกรรม </li></ul><ul><li>ตัวบ่งชี้ </li></ul><ul><li>๑ . ๑ มีผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร / กิจกรรมของสถานศึกษา </li></ul>
 12. 12. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ <ul><li>มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียน / ผู้รับบริการมีทักษะในการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ตัวบ่งชี้ </li></ul><ul><li>๒ . ๑ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ </li></ul><ul><li>๒ . ๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ </li></ul><ul><li>๒ . ๓ มีความสามารถในการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>๒ . ๔ มีทักษะในการสื่อสาร </li></ul>
 13. 13. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ <ul><li>มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม </li></ul><ul><li>ตัวบ่งชี้ </li></ul><ul><li>๓ . ๑ มีคุณธรรม จริยธรรม </li></ul><ul><li>๓ . ๒ มีจิตสำนึกสาธารณะ </li></ul><ul><li>๓ . ๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย </li></ul><ul><li>๓ . ๔ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี </li></ul>
 14. 14. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ <ul><li>มาตรฐานด้านกระบวนการ </li></ul>
 15. 15. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ <ul><li>มาตรฐานที่ ๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน / ผู้รับบริการเป็นสำคัญ </li></ul><ul><li>ตัวบ่งชี้ </li></ul><ul><li>๔ . ๑ มีการพัฒนาหลักสูตร โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>๔ . ๒ มีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและใช้ชุมชนเป็นฐาน </li></ul><ul><li>๔ . ๓ มีการจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมกระบวนการคิดเป็น </li></ul>
 16. 16. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ <ul><li>มาตรฐานที่ ๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน / ผู้รับบริการเป็นสำคัญ </li></ul><ul><li>ตัวบ่งชี้ ( ต่อ ) </li></ul><ul><li>๔ . ๔ มีการจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมกระบวนการทำงานร่วมกัน </li></ul><ul><li>๔ . ๕ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ </li></ul><ul><li>๔ . ๖ มีการศึกษาวิจัย หรือนำผลการวิจัยหรือติดตามหรือประเมินผลและนำผลไปใช้ </li></ul>
 17. 17. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ <ul><li>มาตรฐานที่ ๕ การบริหารจัดการศึกษานอกโรงเรียนมีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>ตัวบ่งชี้ </li></ul><ul><li>๕ . ๑ บริหารเชิงกลยุทธ์ </li></ul><ul><li>๕ . ๒ บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล </li></ul>
 18. 18. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ <ul><li>มาตรฐานด้านปัจจัย </li></ul><ul><li>มาตรฐานที่ ๖ ครูและบุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียน </li></ul><ul><li>ตัวบ่งชี้ </li></ul><ul><li>๖ . ๑ ครูและบุคลากรมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการจัดการศึกษานอกโรงเรียน </li></ul><ul><li>๖ . ๒ ครูและบุคลากรมีความสามารถในการประสานงานให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ </li></ul>
 19. 19. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ <ul><li>มาตรฐานด้านปัจจัย </li></ul><ul><li>มาตรฐานที่ ๖ ครูและบุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียน </li></ul><ul><li>ตัวบ่งชี้ ( ต่อ ) </li></ul><ul><li>๖ . ๓ ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>๖ . ๔ ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม </li></ul>
 20. 20. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ <ul><li>มาตรฐานด้านปัจจัย </li></ul><ul><li>มาตรฐานที่ ๗ ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร </li></ul><ul><li>ตัวบ่งชี้ </li></ul><ul><li>๗ . ๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี </li></ul><ul><li>๗ . ๒ มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ </li></ul>
 21. 21. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ <ul><li>มาตรฐานด้านปัจจัย </li></ul><ul><li>มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีหลักสูตร / กิจกรรม สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย </li></ul><ul><li>ตัวบ่งชี้ </li></ul><ul><li>๘ . ๑ หลักสูตร กิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการหรือชุมชน </li></ul><ul><li>๘ . ๒ สื่อและแหล่งเรียนรู้หลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย </li></ul><ul><li>๘ . ๓ มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน / ผู้รับบริการ </li></ul>
 22. 22. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มี ๙ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ <ul><li>มาตรฐานด้านปัจจัย </li></ul><ul><li>มาตรฐานที่ ๙ เครือข่ายร่วมจัด หรือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียน </li></ul><ul><li>ตัวบ่งชี้ </li></ul><ul><li>๙ . ๑ เครือข่ายร่วมจัดการศึกษานอกโรงเรียน </li></ul><ul><li>๙ . ๒ เครือข่ายส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียน / ผู้รับบริการ </li></ul>
 23. 23. การประเมินคุณภาพ ภายนอก
 24. 24. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายจาก สมศ . เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น การประเมินภายนอก คืออะไร
 25. 25. หลักการสำคัญ ในการประเมินภายนอกมีอะไรบ้าง ๑ . มุ่งพัฒนาคุณภาพไม่ได้จับผิดหรือลงโทษ ๒ . ยึดหลักความยุติธรรมโปร่งใส ๓ . มุ่งสร้างความสมดุล ระหว่างเสรีภาพทางการศึกษา และหลักการศึกษาของชาติ ๔ . มุ่งเน้นการประสานงาน มีลักษณะกัลยาณมิตร ๕ . ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
 26. 26. วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายนอก <ul><li>๑ . เพื่อศึกษาและยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา </li></ul><ul><li>๒ . ช่วยสะท้อนจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา </li></ul><ul><li>๓ . ให้ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด </li></ul>
 27. 27. มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ( พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) ๕ มาตรฐาน ๑๙ ตัวบ่งชี้
 28. 28. มาตรฐาน กศน . และอัธยาศัย <ul><li>ปรัชญา วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>กลยุทธ และแผน </li></ul>๒ . การจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน นอกระบบ ๓ . จัดการศึกษาเพื่อ การพัฒนาอาชีพและ ทักษะชีวิต ๔ . การบริหารจัดการ ๕ . การประกัน คุณภาพภายใน
 29. 29. มาตรฐานที่ ๑ ปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนการจัดการศึกษา ( ม . ๕ ประกันคุณภาพภายใน ) มี ๓ ตัวบ่งชี้ คือ ๑ . ๑ การกำหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนการ ดำเนินงาน รวมทั้งมีการกำหนดตัวบ่งชี้จากผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนครบทุกพันธกิจ
 30. 30. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีข้อ ๓ และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้งและนำไปปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๔ มีข้อ ๒ และมีการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีครบทุกพันธกิจ ๓ มีข้อ ๑ และ มีการพัฒนาคุณภาพ และแผนการดำเนินงานประจำปีให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต พร้อมมีการกำหนดตัวบ่งชี้ของการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินความสำเร็จของการดำเนินงาน ๒ มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต เป็นลายลักษณ์อักษร ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 31. 31. <ul><li>๑ . ๒ ระดับความสอดคล้องของปรัชญาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต กับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและนโยบายการศึกษานอกระบบของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการศึกษาของจังหวัดพื้นที่ </li></ul>
 32. 32. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีข้อ ๓ และมีการนำผลการประเมินไปปรับแผนการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ในปีต่อไป ๔ มีข้อ ๒ และมีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามปรัชญาที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและนโยบายการศึกษานอกระบบของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการศึกษาของจังหวัดพื้นที่ ๓ มีข้อ ๑ และมีการกำหนดแผนการดำเนินงาน รวมทั้งมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามปรัชญาที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและนโยบายการศึกษานอกระบบของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการศึกษาของจังหวัดพื้นที่ ๒ มีการกำหนดปรัชญาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและนโยบายการศึกษานอกระบบของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการศึกษาของจังหวัดพื้นที่ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 33. 33. <ul><li>๑ . ๓ ระดับของการบรรลุเป้าหมายตาม ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต </li></ul>
 34. 34. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ของตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๔ บรรลุเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ - ๘๙ ของตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๓ บรรลุเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ - ๗๔ ของตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๒ บรรลุเป้าหมาย ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ ของตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 35. 35. มาตรฐานที่ ๒ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ( ม . ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๖ และ ๘ ) <ul><li>มี ๖ ตัวบ่งชี้ </li></ul>
 36. 36. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ ๒ . ๑ ระดับคุณภาพของหลักสูตร มีข้อ ๓ และหลักสูตรที่เปิดสอนทุกระดับชั้นได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื่องและมีการประกันคุณภาพหลักสูตร ๔ มีข้อ ๒ และมีการบริหารหลักสูตร การประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร ๓ มีข้อ ๑ และมีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปพัฒนาผู้เรียน ๒ มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการสภาพปัญหา ความต้องการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 37. 37. ๒ . ๒ ระดับคุณภาพของผู้สอน เกณฑ์การพิจารณา ๒ . ๒ . ๑ มีจำนวนครูที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพียงพอเหมาะสม ๒ . ๒ . ๒ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู ๒ . ๒ . ๓ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและเพื่อนร่วมงาน ๒ . ๒ . ๔ ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน ๒ . ๒ . ๕ ครูมีแผนการสอนครบถ้วนตามรายวิชาที่สอน ๒ . ๒ . ๖ ครูที่จบระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษาขึ้นไป หรือได้รับการพัฒนาให้มีคุณวุฒิทางการศึกษา ๒ . ๒ . ๗ ครูสอนตรงตามวุฒิหรือผ่านการอบรมในรายวิชาที่สอน ( เฉพาะวิชาหลัก ) ๒ . ๒ . ๘ ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนหรือวิชาครูไม่ต่ำกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี
 38. 38. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ทั้ง ๘ ข้อ ๔ ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๖ - ๗ ข้อ ๓ ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๔ - ๕ ข้อ ๒ ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๐ - ๓ ข้อ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะ แนน
 39. 39. ๒ . ๓ ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกระบวนการเรียนรู้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ ผู้เรียนพึงพอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปต่อการเรียนการสอน ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ๔ ผู้เรียนพึงพอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปต่อการเรียนการสอน ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ - ๘๙ ๓ ผู้เรียนพึงพอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปต่อการเรียนการสอน ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ - ๗๔ ๒ ผู้เรียนพึงพอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปต่อการเรียนการสอน ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 40. 40. ๒ . ๔ ระดับความสำเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เกณฑ์การพิจารณา ๒ . ๔ . ๑ ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒ . ๔ . ๒ ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล ๒ . ๔ . ๓ ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒ . ๔ . ๔ ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน ๒ . ๔ . ๕ ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน ๒ . ๔ . ๖ ครูมีการนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ๒ . ๔ . ๗ ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน
 41. 41. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๗ ข้อ ๔ ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๕ - ๖ ข้อ ๓ ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๓ - ๔ ข้อ ๒ ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๐ - ๒ ข้อ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 42. 42. ๒ . ๕ ระดับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ ผู้เรียนตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีคะแนน O-Net >= X - 1 SD ๔ ผู้เรียนตั้งแต่ร้อยละ ๖๕ - ๘๙ มีคะแนน (O-Net) สูงกว่า ขีดจำกัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ( X -1 SD ) ๓ ผู้เรียนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ - ๖๔ มีคะแนน (O-Net) สูงกว่า ขีดจำกัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ( X -1 SD ) ๒ ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ มีคะแนน (O-Net) สูงกว่า ขีดจำกัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ( X -1 SD ) ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 43. 43. ๒ . ๖ ร้อยละของผู้เรียนที่จบตามเกณฑ์ เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ ผู้เรียนตั้งแต่ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป จบตามเกณฑ์ที่กำหนด ๔ ผู้เรียนตั้งแต่ ร้อยละ ๖๕ - ๘๙ จบตามเกณฑ์ที่กำหนด ๓ ผู้เรียนตั้งแต่ ร้อยละ ๕๐ - ๖๔ จบตามเกณฑ์ที่กำหนด ๒ ผู้เรียนต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ จบตามเกณฑ์ที่กำหนด ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 44. 44. มาตรฐานที่ ๓ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต ( ม . ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๖ และ ๘ ) <ul><li>มี ๔ ตัวบ่งชี้ </li></ul>
 45. 45. <ul><li>๓ . ๑ ระดับคุณภาพของหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต </li></ul>เกณฑ์การพิจารณา ๓ . ๑ . ๑ หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๓ . ๑ . ๒ หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต ตามแผนปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ตรงความต้องการจำเป็น ๓ . ๑ . ๓ ประชาชนในพื้นที่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต รับผิดชอบมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมและการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
 46. 46. <ul><li>๓ . ๑ ระดับคุณภาพของหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต </li></ul>เกณฑ์การพิจารณา ( ต่อ ) ๓ . ๑ . ๔ ผู้เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมจากหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะอาชีพ และพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองได้ ๓ . ๑ . ๕ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตรแล้วนำผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
 47. 47. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ ทุกหลักสูตรมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๕ ข้อ ๔ ทุกหลักสูตรมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๔ ข้อ ๓ ทุกหลักสูตรมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๓ ข้อ ๒ ทุกหลักสูตรมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๐ - ๒ ข้อ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 48. 48. ๓ . ๒ จำนวนผู้เข้ารับบริการเพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิตเทียบกับเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จำนวนผู้เข้ารับบริการเพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ของเป้าหมายทั้งปี ๔ จำนวนผู้เข้ารับบริการเพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ - ๘๙ ของเป้าหมายทั้งปี ๓ จำนวนผู้เข้ารับบริการเพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ - ๗๔ ของเป้าหมายทั้งปี ๒ จำนวนผู้เข้ารับบริการเพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งปี ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 49. 49. ๓ . ๓ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อการพัฒนาอาชีพและ ทักษะชีวิต เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปทุกหลักสูตร ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ๔ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปทุกหลักสูตร ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ - ๘๙ ๓ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปทุกหลักสูตร ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ - ๗๔ ๒ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปทุกหลักสูตร ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 50. 50. <ul><li>๓ . ๔ ระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการพัฒนาตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง </li></ul>เกณฑ์การพิจารณา ๓ . ๔ . ๑ มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานหรือทำเนียบเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อให้บริการความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ๓ . ๔ . ๒ มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ๓ . ๔ . ๓ มีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมการให้ความรู้ และการให้บริการชุมชนที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่ประชาชนในท้องถิ่น ๓ . ๔ . ๔ มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมการให้ความรู้ และการให้บริการชุมชนที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่ประชาชนในท้องถิ่น
 51. 51. <ul><li>๓ . ๔ ระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการพัฒนาตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง </li></ul>เกณฑ์การพิจารณา ( ต่อ ) ๓ . ๔ . ๕ มีการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ / กิจกรรมในชีวิตประจำวันพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๓ . ๔ . ๖ มีการกำกับ ควบคุม ติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่กำหนด ๓ . ๔ . ๗ มีการประเมินผลการดำเนินงานและการให้บริการและมีร่องรอยของการปรับปรุง / พัฒนา
 52. 52. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๗ ข้อ ๔ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๕ - ๖ ข้อ ๓ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๓ - ๔ ข้อ ๒ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๐ - ๒ ข้อ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 53. 53. มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการ ( ม . ๕ , ๗ และ ๙ ) <ul><li>มี ๔ ตัวบ่งชี้ คือ </li></ul>
 54. 54. ๔ . ๑ ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร <ul><li>เกณฑ์การพิจารณา </li></ul><ul><li>๔ . ๑ . ๑ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร </li></ul><ul><li>๔ . ๑ . ๒ มีการนำแผนพัฒนาบุคลากรไปใช้ครอบคลุมทุกส่วนงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต </li></ul><ul><li>๔ . ๑ . ๓ มีการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร </li></ul><ul><li>๔ . ๑ . ๔ มีการตรวจสอบและประเมินแผนการพัฒนาบุคลากร </li></ul><ul><li>๔ . ๑ . ๕ มีการนำผลประเมินไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร </li></ul>
 55. 55. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๕ ข้อ ๔ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๔ ข้อ ๓ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๓ ข้อ ๒ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๐ - ๒ ข้อ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 56. 56. <ul><li>๔ . ๒ ระดับคุณภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ </li></ul>เกณฑ์การพิจารณา ๔ . ๒ . ๑ มีการวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ และพันธกิจทุกด้านของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๔ . ๒ . ๒ มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการตามแผนที่วางไว้ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบ ในการประกันคุณภาพ และพันธกิจทุกด้านของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต
 57. 57. <ul><li>๔ . ๒ ระดับคุณภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ </li></ul>เกณฑ์การพิจารณา ( ต่อ ) ๔ . ๒ . ๓ มีการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ๔ . ๒ . ๔ มีการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ๔ . ๒ . ๕ มีการนำผลการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการไปปรับระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
 58. 58. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๕ ข้อ ๔ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๔ ข้อ ๓ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๓ ข้อ ๒ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๐ - ๒ ข้อ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 59. 59. ๔ . ๓ ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีข้อ ๓ และมีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และบุคลากร มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน ของการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๔ มีข้อ ๒ และมีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และบุคลากร มีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๓ มีข้อ ๑ และ มีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และบุคลากร มีส่วนร่วมดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๒ มีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และบุคลากร มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 60. 60. <ul><li>๔ . ๔ ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ </li></ul>เกณฑ์การพิจารณา ๔ . ๔ . ๑ มีการใช้มาตรฐานของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการ ๔ . ๔ . ๒ มีการจัดทำนโยบายตามแผนการส่งเสริมและการศึกษาตามอัธยาศัย ๔ . ๔ . ๓ มีระบบข้อมูล สารสนเทศ เพื่อการบริหารที่ถูกต้อง และครบถ้วนทันกับการใช้งาน ๔ . ๔ . ๔ มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่อง ๔ . ๔ . ๕ มีการนำข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน ๔ . ๔ . ๖ มีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
 61. 61. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๖ ข้อ ๔ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๕ ข้อ ๓ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๓ - ๔ ข้อ ๒ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๐ - ๒ ข้อ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 62. 62. มาตรฐานที่ ๕ การประกันคุณภาพภายใน ( ม . ๕ ) <ul><li>มี ๒ ตัวบ่งชี้ คือ </li></ul><ul><li>๕ . ๑ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพตามพันธกิจของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต อย่างครบถ้วน เป็นรูปธรรม และนำสู่การปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอ </li></ul>
 63. 63. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีข้อ ๓ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต มีการประเมินระบบการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผลลัพธ์ของระบบประกันคุณภาพและมีการนำผลประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๔ มีข้อ ๒ และมีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และมีการนำผลการติดตามและประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจให้เกิดผลดี ๓ มีข้อ ๑ และ มีการกำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ที่สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานหลักของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต และเจตนารมณ์ในการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอย่างครบถ้วน ๒ มีระบบ กลไก และนโยบายในการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสม ทั้งระดับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต และหน่วยงานหลักของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 64. 64. <ul><li>๕ . ๒ ระดับคุณภาพของรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินตนเอง </li></ul>
 65. 65. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ มีข้อ ๓ และมีรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินตนเองที่สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ๔ มีข้อ ๒ และมีการนำเสนอรายงานประเมินตนเอง และแผนพัฒนาคุณภาพที่คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานหลักพิจารณาและอนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผลให้ต้นสังกัดทราบเป็นระยะ ๓ มีข้อ ๑ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต มีรายงานประจำปีที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ๒ มีรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต และหน่วยงานหลักของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามระบบควบคุมภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
 66. 66. การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษาในภาพรวม <ul><li>สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายนอกไม่ต่ำกว่าระดับดี ( ≥ ๒ . ๗๕ ในระบบ ๔ คะแนน ) </li></ul><ul><li>สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่ต่ำกว่า ๓ ใน ๕ ของมาตรฐานที่ประเมิน กล่าวคือ ได้ระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า ๓ มาตรฐานใน ๕ มาตรฐาน </li></ul><ul><li>สถานศึกษาไม่มีผลประเมินคุณภาพภายนอกของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง </li></ul>สถานศึกษาในที่นี้ หมายถึง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ / เขต
 67. 67. แนวทางในการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก คือ การประกันคุณภาพภายใน
 68. 68. เป้าหมาย ใช้มาตรฐานการศึกษานอกระบบ เป็นเป้าหมายใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะทำการประกันคุณภาพใน สถานศึกษาให้สำเร็จได้อย่างไร
 69. 69. การพัฒนาคุณภาพ (QC) การตรวจติดตามคุณภาพ (QAu) <ul><li>การประเมินคุณภาพ </li></ul><ul><li>ภายใน (IQA) </li></ul><ul><li>ภายนอก (EQA) </li></ul>การประกันคุณภาพ (QA) กระบวนการ ปรับปรุง คุณภาพ กระบวนการพัฒนาสู่คุณภาพ กระบวนการ ตรวจสอบ คุณภาพ
 70. 70. พ . ร . บ . การศึกษาแห่งชาติ พ . ศ .2542 ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ . ศ .2545 มาตรา 51 : บทบังคับสถานศึกษาที่ประเมินแล้ว ยังไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด จะต้องปรับปรุงแก้ไขตามที่ สมศ . เสนอแนะ มาตรา 50: ให้สถานศึกษาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สถานศึกษา เพื่อประโยชน์ในการประเมิน คุณภาพภายนอกแก่ สมศ . มาตรา 49: ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน มาตรา 48 : 1. ต้องจัดให้มีระบบ 2. ต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นปกติ 3. ต้องทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงาน ประเมินตนเอง <ul><li>มาตรา 47 : </li></ul><ul><li>ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา : </li></ul><ul><li>ประกันคุณภาพภายใน & </li></ul><ul><li>ประกันคุณภาพภายนอก </li></ul><ul><li>Quality Development </li></ul><ul><li>Quality Monitoring </li></ul><ul><li>Quality Assessment </li></ul>Quality Control Quality Assurance System <ul><li>Quality </li></ul><ul><li>Assessment </li></ul><ul><li>Internal </li></ul><ul><li>External </li></ul>Quality Auditing
 71. 71. มาตรา ๔๗ หมวด ๖ ให้มีระบบประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพภายนอก ( มาตรา ๔๙ ) การประกันคุณภาพภายใน ( มาตรา ๔๘ ) ข้อมูลป้อนกลับ รายงานประจำปีที่เป็น การประเมินตนเอง การปฏิบัติงาน ของสถานศึกษา การประเมินตนเอง ของสถานศึกษา การตรวจเยี่ยม การติดตามผล รายงานผล การประเมิน ข้อมูลป้อนกลับ สถานศึกษา สมศ .
 72. 72. คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) <ul><li>๑ . ผู้ประเมินภายนอกควรแสดงบัตรประจำตัวผู้ประเมินภายนอกที่ สมศ . เป็นผู้ออกให้ หรือหากผู้ประเมินภายนอกมิได้แสดงบัตรดังกล่าว สถานศึกษาสามารถขอให้ผู้ประเมินภายนอกแสดงบัตรประจำตัวผู้ประเมินภายนอกได้ </li></ul>
 73. 73. คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) <ul><li>๒ . สถานศึกษาควรดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการอย่างน้อย ๑๘ มาตรฐาน วางแผนพัฒนาคุณภาพและดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพและการประเมินคุณภาพ และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง (SAR) ทั้งนี้ ไม่จำเป็น ต้องจัดทำรายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินตนเอง หรือรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ๑๔ มาตรฐาน ไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด ( SAR ตามมาตรา ๔๘ เป็นรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ) </li></ul>
 74. 74. คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) <ul><li>๓ . สถานศึกษาไม่จำเป็นต้องจัดเก็บหลักฐานหรือข้อมูลต่างๆ ไว้เป็นพิเศษตามแต่ละมาตรฐาน ขอให้จัดเก็บหลักฐาน / ข้อมูลต่างๆ ไว้ตามปกติของสถานศึกษา และในกรณีที่ผู้ประเมินภายนอกขอดูเอกสารหลักฐาน สถานศึกษาเพียงแค่แจ้งสถานที่จัดเก็บเอกสารหรือนำไปยังที่เก็บเอกสารดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประเมินภายนอกศึกษา ค้นคว้า และตรวจสอบ </li></ul>
 75. 75. คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) <ul><li>๔ . การบันทึกข้อมูลภาคสนามเป็นหน้าที่ที่ผู้ประเมินภายนอกต้องปฏิบัติด้วยตนเอง หาก ผู้ประเมินภายนอกร้องขอให้สถานศึกษาเป็นผู้บันทึกข้อมูลดังกล่าว สถานศึกษา ต้องไม่ปฏิบัติโดยเด็ดขาด </li></ul><ul><li>๕ . สถานศึกษา ไม่จำเป็น ต้องจัดเตรียมการรับรองผู้ประเมินภายนอกหรือจัดเตรียมของที่ระลึกใดๆ โดย สมศ . ขอความอนุเคราะห์ให้สถานศึกษาจัดเตรียมสถานที่สำหรับให้ผู้ประเมินภายนอกใช้ในการประชุมหารือระหว่างการปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้ก็เพียงพอแล้ว </li></ul>
 76. 76. คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) <ul><li>๖ . ในวันสุดท้ายของการประเมิน ผู้ประเมินภายนอกจะต้องสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยวาจา ซึ่งจะเป็นการรายงานข้อมูล จุดเด่น และจุดด้อยที่ควรพัฒนาโดยสรุป ยังมิได้เสนอว่ามาตรฐานใดได้รับการรับรองหรือไม่รับรอง และหากสถานศึกษาเห็นว่าข้อมูลที่ผู้ประเมินภายนอกมีอยู่ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน สถานศึกษาสามารถทักท้วงและแสดงข้อมูลเพิ่มเติมได้ </li></ul>
 77. 77. คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) <ul><li>๗ . ผู้ประเมินภายนอกจะส่ง ( ร่าง ) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับสถานศึกษาพิจารณาภายในเวลา ๑๕ วันทำการหลังจากวันประเมิน เมื่อสถานศึกษาได้รับ ( ร่าง ) รายงานจะมีเวลาในการพิจารณารายงาน ๑๕ วันทำการหลังจากได้รับ ( ร่าง ) รายงานจากหน่วยประเมินภายนอก ขอให้สถานศึกษาพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนลงนามในหนังสือแจ้งการยอมรับ ( ร่าง ) รายงาน ทั้งนี้สถานศึกษาไม่ควรลงนามในหนังสือแจ้งการยอมรับ ( ร่าง ) รายงานโดยที่ยังไม่ได้พิจารณารายงาน </li></ul>
 78. 78. คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) <ul><li>ในกรณีที่สถานศึกษาพิจารณา(ร่าง)รายงานแล้ว ไม่มีข้อทักท้วง สามารถทำหนังสือแจ้งการยอมรับ(ร่าง)รายงานและลงนามรับ(ร่าง)รายงาน โดยส่งให้หน่วยประเมินได้ทันที </li></ul><ul><li>หากสถานศึกษา ไม่ยอมรับ ( ร่าง ) รายงาน ให้จัดทำข้อโต้แย้ง ไปยังหน่วยประเมิน พร้อมหลักฐานสนับสนุนข้อโต้แย้ง โดยที่ยังไม่ต้องลงนามในหนังสือแจ้งการยอมรับ เพราะหากสถานศึกษาลงนามในหนังสือดังกล่าวแล้ว จะถือว่าสถานศึกษารับรอง(ร่าง)รายงานดังกล่าว และไม่สามารถโต้แย้งหรือทักท้วงใดๆ ได้อีก </li></ul>
 79. 79. คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) <ul><li>กรณีที่หน่วยประเมินแจ้งให้สถานศึกษาลงนามไว้ตั้งแต่วันสุดท้ายของวันประเมิน โดยที่สถานศึกษายังไม่ได้พิจารณา ( ร่าง ) รายงานนั้น สถานศึกษาไม่จำเป็นต้องทำตาม และหากมีกรณีเช่นนี้ขอให้สถานศึกษาแจ้งให้ สมศ . ทราบด้วย เพื่อที่สมศ . จะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับหน่วยประเมินดังกล่าว </li></ul>
 80. 80. คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) <ul><li>๘ . หากสถานศึกษาเห็นชอบ ( ร่าง ) รายงานฯ และลงนามรับรองแล้ว สถานศึกษาสามารถนำข้อเสนอแนะของผู้ประเมินไปดำเนินการพัฒนาปรับปรุงได้ทันที โดย ไม่ต้องรอรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกฯ ฉบับสมบูรณ์จาก สมศ . </li></ul>
 81. 81. คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) <ul><li>๙ . ในกรณีที่ผู้ประเมินภายนอกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม สถานศึกษาสามารถแจ้งให้ สมศ . ทราบ โดยเขียนข้อมูลในแบบสอบถามติดตามผู้ประเมินภายนอกที่ สมศ . ส่งให้ หรือทำหนังสือแจ้งมาที่ สมศ . โดยตรง ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการคัดกรองและพัฒนาผู้ประเมินภายนอกที่มีคุณภาพต่อไป โดยข้อมูลจากสถานศึกษาจะถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผย และจะไม่ส่งผลใดๆ ต่อผลประเมินสถานศึกษาทั้งสิ้น </li></ul>
 82. 82. คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ( รอบที่สอง : พ . ศ . ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) <ul><li>๑๐ . สมศ . จะจัดส่งแบบสอบถามเพื่อติดตามผู้ประเมินภายนอกให้กับสถานศึกษาล่วงหน้าในช่วงเวลาก่อนที่สถานศึกษาจะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ในการนี้ขอความกรุณาสถานศึกษากรอกข้อมูลในแบบสอบถามดังกล่าวตามความเป็นจริงหลังจากสถานศึกษาของท่านได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกไม่เกิน ๒๐ วันนับจากวันสุดท้ายของการประเมินสถานศึกษา และจัดส่งมายัง สมศ . โดยใช้ซองตอบรับที่จ่าหน้าถึงสมศ . ตามที่ได้ส่งให้แล้วโดยไม่ต้องติดแสตมป์ ( สถานศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ) ซึ่งข้อมูลนี้จะถือเป็นข้อมูลลับที่จะไม่มีการเปิดเผยการให้ข้อมูลของท่านแต่อย่างใด </li></ul>
 83. 83. สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา 02-216-3955 ต่อ 150 ( ภารดี ),154( พรวลัย ) http://www.onesqa.or.th e-mail : info@onesqa.or.th

×