Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ssr Tech Tips Sheet

263 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ssr Tech Tips Sheet

  1. 1. Β ικμ σε τν υά ιτ θσ ν σ ς ρ τί υ ε ν τξ ι τν ρ ό α τ ση εχρ η έη α α π οε ο μ έα αί ση σ σ ν δ Ο ε ο π λ,τν ίν τς ατσα κι τ Μαι Β υά νι ύ οηση λ η η Φ να ίς α σα γ ά ο ν. ρ μ κ Ααώ η η π τ κμν Δ σ ςη μ γ σ ς ω ιςΕ ιτο ή ε ν δ σ ς νχ ρ σ α ό ο α έο ά ο τς άι α Φ τ .πσρ φ σ έα ά ο σ ά φ ιγέο π τν ρήΟ β λ σς α ε α α τρ π υ α α τ ξτ π ι τ μν α ό η Α χ. ιαί ε σ ς ί ι σέι ο θ τ φ ι εε ρ α τ ν α ά ν ξκ ή ετ τξ ια κνά δς ει σιο αί κιοκρ ε. ν δ Εδά εο σα μ ί νιμσ ι τθ ο. Α άοη ώ α Χ ρ τςιπς Χ ρ τςχ ς Χ ρ τ χρύ νπδ χ ρ – ώ α ησ ή– ώ α ηηώ – ώ α ο οο – ω υ Χ ροτ εολσι γ λύοη Χ ρ τς νκκω η– ώ α η ατ ε κπ ατ οι οπλ – ώ α ηααύλ σς Χ ρ τς νν κ α ε υι έ ςφ μρ α. υ χ μν εηεδς τ σ η ί Σνδ ίο γρ υ υο ο τυ κο π Τ Χι ογνι ι έαα α ρ τ ε ά κ λτ σ υ ν τα ΟΤυ ι οίτ ΟΣ λέ ε υβσ ρ τ ΟΤρνο άαδς Τ ξτ ά α ωι κ κο γ ς αί ς ιΆ ι Βσ η ο λ. Δά κι 4 ή α 2 λπώ κι ι τρ σι αά α ιρε 5 κι0 ετ ν α μα εά τ νσ α α Τ ξ εο μ μ τ εή μσ σ γο ω ίς αι ύ υ ε ε α ξς έα υκι ν : δ ν α Τ τέ τς ατσ ς ορ οηΦ ναί ν α Τ αρπ άοο γλ υ ο ε λν τ έι ο υ ο Τ πδλττν ααυιν ο οήαοω πρμθ .ώ Ε Ε ΗΚ ΣΑ Η Λ Ν  ΤΝ Α
  2. 2. «ο ά ο,αδνρ κ κ ιαπ ι ιιρκ Εα ά ι» Τ Δ σ ςτ εδ ά ι α τ αχ δά ι λ φ κ α ν α α Υ έοα κν ά π τ ζγά ο ε ρί Μπ σα α φ υ κ τ σηι ό ω πρ χ σηι α ό η ω ρ φ Γω γ κ α ά τ κι ο σω ά κν ά π ς κ τ σ ί τυ γ υ α ί κι φ τηΤ κυ τύ ι ε α όα σώ . ο πτ ο Αι Β σλ α η άν.α ο σο μα ί ιλ Μα κ τ ι ο η ν Σο ετι σ μ εέο ν λ τ π ι ά Τν π δ χ τ ν αδώ θ τν άο ν τ θαρ ό υ μτχυ όα α αδ .η υ ο οή ω π ι ν α η κνυε κ ι ι δ ο πρ χς α κ τ α ο γ ς α ί ς ύ υ έοε μ σώ κι Αι Β σλ . ο η Κ τσεέ γ όα α αδά α τρ κιοκρ ε γ τν ρ σα ί τυ ειά λνο. αα κυς ι λ τ π ι , σέι α κνά δς ι η π ο τσα ο πρ λοτς α ι α α β Ζ χρ πα τ ή π τν eμ ς α τ π ο ω ι τυΚ θ π ι φ ύεμ τ γυό ο , αα ο λσι α ό ο Sf α κιο ρ σ πκ ο .ά ε αδ εγι ε ο λκ τυ κ ό ί π ο ι τ ά ι ή ο ρί α ρ αρ ι μκ τυ τσ . εκ ρ τ Fc pi n,o ya o ,ι ό α αδ θλυ α ό ω ρ φ τς χλς αώ Τχώ . ae a gb d t oγ σ π ι ά έο ν π ζγά ο η Σοή Κ λ ν εν ν n α ι Δ ο εά τ φ υ κ τ μ π νμ ρ α χδ π υ αζυ π ν τ π ι ά Μι ό ο ν Π ρ ύ τρ σι ο σω ά ε αέο φ σέι ο π ί ν άω α αδ . κ Λ ύα α κ α α ο ι ρ Τεάι ε β γν γ ν τεάεμκο ς α μγλυ (ρ αρτ ά,ότς νό ή κό ρνκμ 4 αόι ι α ρλνι ι ύ κι εάο ςπ ο ι ι ) λε ετς ετς α α ρ εκ β χ ρ υ α ά τσ ςεα ττι ο γ εα η κήω η. ώ ο π ρ σα η ( ράα π υ ί τι εδ λ σ ) ξ ν Οκό υ Ο πιμ τ π λά π λά μ δ ά αχί α ο (υ μτχυ σ έα αχί κι λο ν μ λ ε α ολ – ολ ο α ι π ι δ τυ σ μ εέο ν ε ν π ι δ α ο κ νι νι ογνί, νπ δ π ι ί ,ο αχί τυ ρ ώ ο ,η γω σ δσα τ π ι ί τυ ο ο . ιοε ) ά ο ο αχ δ τ π ι δ ο τι νυτν λ σ ο εί,ο αχ δ ο Χρ ύ ςΑ νι νι γ νι Αοο θ ύ οζγλρ α π υ εενύ κθ φ να ί ή ν έεε ν επητ ό κλυ ο ν ιοκέ μ ς ο ξπρο ν ά ε ατσα α θλτ έα κλκικ Τ χδ κυο ρό ε ολ – ολ ζάι. αυ ατλυ γ μ π λά π λά ω κα Τ σ γρ τμ N V L ε ο ό α ταο δ( πητ ό. ο υκόη α A A μ χρ κιρ γύ ιε λκι ) κ κ Σο έο ο λο ν μ λ χρύι ε α αδ τσ π λ κι ε λςιμ σώ τ τλς κό υ Ο πι ο εεμ τ π ι ά ό ο ού α μ όε τ α κ τ ο ι ς εί κνς έρν γ εμγλς ε μ ς ε ο ς ι ο ς α τυ μγλυ. π σηή μχια ί ι εάο σι ό μ τυ μκ ύ κιο ς εάο ς ν σ ρ Μ αοοαα κυς ’λ τ π ι ά Τ δ ρ τ μ ι ζ ο γ ς α ί ς Μπ λνκτσεέ σόα α αδ .α ώ α α ορ ε Αι Β σλ . ι άι ο η Δ λ σε υ μτχ σο π άτρ μ ς λν Κ σά η ηώ τ σ μ εοή τν ρ κο ά α Εέη α τν. Τ λ20 086 –64577 –209206 η . 1- 126 94704 1-008. 9 Π ρο ιμνς ρθ ό θσω . ειρσ έο α ιμ ς έε ν Ε Ε ΗΚ ΣΑ Η Λ Ν  ΤΝ Α
  3. 3. «ο ά ο,αδνρ κ κ ι Τ Δ σ ςτ εδ ά ι α α τ π ι ιιρκ Εα ά ι» α αχ δά ι λ φ κ ν α α ΗΑ εόκλ μς ρσαε ν σαα α ποκλί μ Ση ατ τ ε πατοι ο οη ολ τΧρ ν ν ολσκγ λύ λ πυ ε ο εκ ι α π ς ναέ υεκλ– κλ ’ν ομσαί σαί β σάεςο έ εθκν νβ τς εδεκν ρ ςα άο εο ι ι σβ υ υέ ν φάομω τ ορν! α τσυε ςο υαό ν θσνν σ ν ιεηεδε υι έ α υατ ο μ φμ ί υ χ μ η ήυ α ρα τ σ ν ν βομέ κσο γ ό α ρύεν όμ Μαι . α κ πυαηααυλ σ νλπρ έ ι ον τ νκκώο όο εμ ε ν υ ιν. Σ η ώ α ω πρμθ ν α άε τ χ ρ τν ααυι θ πμ ώ Σηαάο εί ςώα τ νπδ π ηχ ρ ν η σ ζχρλυομσοη α άε ααοοκυόκν θ φ μ άον δςιίτι ρ κυαετ ν ατ α ι γε ώ σα ύν α α άομβυι τ σνε θ κνυεοτς φ έ όο ρ τπ ω άε λι ο α ί πν πς σ σα σέα α τ ξ μφ λ ς τ ατ ιθ φι ο ε ω ι. ρ άυ έ κιεα έα ε αάε αμτχ ιπρ τν ρ π λ ενπδτ λ ε έ αάο ι έι ν α ς ξς Κ α’λ τ πρμθκ ιπόα α ααυάια κάτε ν τ ξ πέι ιν σ αι ε λ ε. ε ύ ς μ ξς δ λγυεν μδ δάι ι έομέ εε ρκ α α ν α πυ άνυεο Α Β σ η ο ψ χομτ η αί ν λ Μαο εό ρν δς τχρ ε αε ιτ ο ι π ωσο άον τ ςτλι ί τΔσςα ο σε ε σ υ ί. εαη ώαησ πς ί ιχ ρ τ ι ή ν ςω . Κ νςα ι σ ε ί ν ρ ε αεν μ ήεκ δ πέ ι ί λ ι εε π Κ έ μ ρ -ι όε ρκ ιν ι ό μ ρ δ δάι ακ κ ν οό ςετειέε ν οδ οπ ρ ι μ ν τ π. τν ρ τ γνω εαάι ω Χι ο έ νλτκ συ ν Σω ή ο όκι ιυά ι λι ν ατμ δ π π σο ι βί εέ κνρ ιτν οε ρ κιν ααί ση πρα σ α ν ί τπάμτεασ αά α ργααί ιο ρ. ν β τ Τυ ιν φυτΣ σ . ο οί έ τσό ω ί υ τ α α Ν κο υβ τ ςοψ χε οΤυι α ιΣ λέ ρ πυ άν τ οτ σο ιν ί Κ οδό αία αιψ υ ιιυ μζθ τξέον δ κέ ςάαδ ψ χε ισί ι ατρν ς άν γ π ι ν ο ια τ κποσι ή α ι υε ον ιρςτ μ θ κ δν συ γ ν ύ κκτ εε αωι ιάι ρρ ξτά π ίγ κ αόο κρ πι ι π τ ύι ρ ν ν ο ό κν νκλα αμγ ά άο εόπ κιαι . υ κ πυ εε ρκ όο αώ ε ο μδ δάι λ μλ ν. ν α ι Μα ιπ τ μγ σ φ τ καόη άι α ωι σ ά Μ’υ ύτ ςρε ατ ςο ήως ο υ πυ ρ εδ δα ακαι ο τώιέ ρ κιλδ . ν ά κάλυέ σρ ιλο ν ωό ςα τ λπρμθ α οπ . ρ ό ααύι σ ω ε θ υ Θ πνση ώ α ο χρύ α άετ χ ρ τ οο υ ΣηΑε σαα α μ α αε ί τ ν ό λ μζ ο ν ν ε ν μκ ίυ βς πυ λιοε υε ατ ο όοχρ ονπνο ύ ύ τν χό ν κλδ τς οέ ρ οα αο χε. ο ν ε ί θ μθυε άπ,α άονρύπ α άονΣ μαθ μθυεομα κιώ ν κνυε νπδ τ μα απ ςα άοναάο ο π. η ύ Ε Ε ΗΚ ΣΑ Η Λ Ν  ΤΝ Α Τ Λ Ε Ι ΙΩ ΙΣ 209126 20920664-704 Η .ΠΚ Ν ΝΑ :1-086, 1-008,94577 Ο
  4. 4. Εα ι ό ε μ τυ ετι ύ α. θμ τγα ί ει νρ ντι ν μκ δί α ο θαρ ο μ ςΗ εαορ φα πκ τώ εα ρ γ κ ε σα εάα ηή αα ο κι ύ α. λσ οο μ π ςο ύχοο τ μγλ ζτμ τ τυ αρ μ ςΜη η μ νύ ε ω τ σ γρ ν ο π ρ μ θ αρ β τί νμσ ση ατσα α τν ρ γαι ττ. α α ύ ι κο αεαά εα τ φ να ί κιη π αμ τ όηα κ Ηπ ο τσα ο πρ ά λνο, ρ π νηη σμνορ τύ εη ω ρ σα ί τυ ει λοτςη ύ ασ , τιετκαο μν ζή β μ ςη ο ω ι μ νξ ,ο χω ο λθ ςω π λω ε α ει φ λ ε π υ α, κι ν ή οαι τ άρ μ πή ο τ ν όε ν ί ιπκ αί ς ο ν κ ά ν ε δ κλπο ν η κθ μρ όηά α. μτση αιμ ςο ς ε α α ύ ι αύ τυ τν α η ει ττ μ ςΟ εα χμ τ ό τυ σ π ρ μ θα ν σ β η άια αδά α ααο σ υ μ α εόηα σ σ μ ανυ σ μρ κια ο θ ετ π ι ν κτνή ο ν ε μσ ττ ό α υ β ί ν ή εα α τ ι ο π ρ τύεν φ ιξυ τ δκςο ς π ψ ιγ τνω κιο κσ ο α ορ νια τ ο ν ι ι τυ α ό ε ι η ζή α τν ό μ . ά ς έ ςα ΗΑεό κλ π οιάια ο σκχρυι π ρ μ θα Τ ταο δ, νμ σαα ρ τ ετ μ υ ι ο ετ ά α α ύ ι.ο ρ γύ ι μ ο κ η μ υ ι , π ιτ ό λγς ο τύ υ πρ σ τρ κι υ β λο ν τν ο σκ ο οηι ς όο γηεο ν ει όεο α σ μ ά λυ ση ή κ σ α αρσ κιη αε , π ρ ί τ σο ε σα α α ύ ι. φ ί η α τ μ γί α α ατ α τι ί τ π ρ μ θα ε α η χα Τλς Αεό κλ πσεεσο ιύ ο . υό τν νρε κ κτράτ έο η νμ σαα ιτύι τ χ μ ρΑ τν ο εεγι ό αα ρ κη ο α π υ π τ μα υαω εκι π τν λη ί ιρθσ αα ι σ γί σ , ο α ό η ι ψ χγ γία α ό η ά λ δ εεείμ τ γ υκ η η ν α ν σέ ηπρ υλγ,π γύ νσ .τι ψ χγ γ δ μνιπδρ ι . κψ ,ει λοήεαρ πη ηΕσ η υαω ί ε έεει μκ σ α ε ή Α τ εα ρ τί ι ι δα ετ ή χσ μ τ π ι – ετ. νί τ π οε εμα ιλκι σέη ε ο αδ θαή θ ν κ ί Μ’ υέ τ σέ ε ζτ ν σ μ ει βτ σιΧιτυεν τ ε α τςι κψ ι ηώ α υ πρ ά εε τ ρ ο γνι ι ς ς ς λ ς σ άκ εδ λ σισ ς α τν Ν ΜΟ Κ Λ . κηώ ε α κιη Α Ε ΣΑ Α ς Τ Λ Ε Ι ΙΩ ΙΣ 209126 20920664-704 Η .ΠΚ Ν ΝΑ :1-086, 1-008,94577 Ο

×