Pat Fp Versio 2.0 2009

1,730 views

Published on

Pat Fp Versio 2.0 2009

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,730
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pat Fp Versio 2.0 2009

 1. 1. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació pat- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc DOCUMENT doc.pat_fp-gad.est PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN ELS CICLES FORMATIUS ELABORAT REVISAT APROVAT Comissió Comissió Cap d’estudis de FP pedagògica/qualitat pedagògica/qualitat Data: 01-05-2005 Data: 03-09-2006 Data: 03-09-2006 VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 1 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 2. 2. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació pat- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc PLA D’ACCIÓ TUTORIAL ALS CICLES FORMATIUS. ÍNDEX: Pàgina 0. Control de canvis 3 PRIMER NIVELL DE CONCRECIÓ 1. INTRODUCCIÓ 4 2. OBJECTIUS GENERALS DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 5 3. COORDINACIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PAT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 5 3.1. Criteris generals 5 3.2. Reunió de coordinació de tutors 6 3.3. Reunió d’equip docent 6 3.4. Seguiment i avaluació del PAT 7 4. NIVELLS D’INTERVENCIÓ DEL PAT EN ELS CCFF 7 5. FUNCIONS I RESPONSABILITATS RESPECTE A L’ACCIÓ TUTORIAL 8 5.1. Funcions del tutor de grup 8 5.2 Funcions del tutor de FCT 8 5.3. Funcions del professor 9 5.4. Funcions del coordinador d’FP 9 5.5. Funcions del Cap d’Estudis de FP 9 6. ÀMBITS D’INTERVENCIÓ DE L’ACCIÓ TUTORIAL 10 6.1. En relació amb els alumnes 10 6.2. En relació amb l’equip docent 10 6.3. En relació amb les famílies 10 6.4. En relació amb la FCT 10 SEGON NIVELL DE CONCRECIÓ Objectius activitats i temporització. 11 TERCER NIVELL DE CONCRECIÓ (SESSIONS DE TUTORIA) Sessió 1: ACOLLIDA (1a part) 13 Sessió 2: ACOLLIDA (2a part) 14 Sessió 3: ENQUESTA INICIAL 15 Sessió 4: ELECCIÓ DE DELEGATS 16 Sessió 5: CONVALIDACIONS I RENÚNCIES 17 Sessió 6: REUNIÓ DE PARES 18 Sessió 7: AVALUACIÓ INICIAL 20 Sessió 8,9,10: AVALUACIÓ ORDINÀRIA 21 Sessió 11: AVALUACIÓ FINAL ORDINÀRIA 22 Sessió 12: AVALUACIÓ FINAL EXTRAORDINÀRIA 23 ANNEXOS A LES SESSIONS DE TUTORIA Normatives, formularis, actes i altres documents ANNEX 1: RESUM NORMATIVA DE LA FP DE L’IES CAMPS BLANCS 24 ANNEX 2: DRETS I DEURES DELS ALUMNES 26 ANNEX 3: FUNCIONS DEL TUTOR I ELS DELEGATS DE GRUP 27 ANNEX 4: FORMULARI FITXA INDIVIDUAL DE L’ALUMNE 28 ANNEX 5: ENQUESTA INICI DE CURS 29 ANNEX 6: ACTA D’ELECCIÓ DE DELEGATS 31 ANNEX 7: SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ 32 ANNEX 8: SOL·LICITUD DE RENÚNCIA 33 ANNEX 9: ACTA DE LA REUNIÓ DE PARES 34 ANNEX10: ACTA DE L’AVALUACIÓ INICIAL 35 ANNEX11: ACTA DE L’AVALUACIÓ ORDINÀRIA 37 ANNEX12: ACTA DE L’AVALUACIÓ 3a ORDINÀRIA i FINAL 41 VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 2 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 3. 3. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació pat- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc ANNEX13: ACTA DE L’AVALUACIÓ FINAL EXTRAORDINÀRIA 45 VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 3 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 4. 4. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació pat- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc ALTRES DOCUMENTS ANNEXOS AL PAT DE LA FP Instruccions, formularis i comunicats . INSTRUCCIÓ. NORMATIVA D’ASSISTÈNCIA 47 Comunicat de faltes d’assistència 48 Comunicat de pèrdua de l’avaluació contínua. 49 Full setmanal d’assistència de grup 50 EXTRACTE DEL PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE. 51 Com actuar davant d’un sinistre 51 Àrees de seguretat 52 REGISTRES D’ENTREVISTES 53 Registre d’entrevista amb l’alumne 53 Registre d’entrevista amb els pares 54 PÀGINA DE NOTES 55 0. Control de canvis. Data Versió Modificacions x . y Abans Ara 01-05-2005 1 0 ∅ Versió inicial. No hi ha cap versió anterior. S’introdueix el 1r nivell de concreció en el PAT. 15-06-2009 2 0 1.0 S’introdueix el 2n nivell de concreció en el PAT. Es modifica el 3r nivell de concreció. El PAT de la FP forma part de la documentacció estratègica del sistema de qualitat de l’IES Camps Blancs, basad en la norma UNE-EN-ISO 9001:2000. S’ha desenvolupat en un equip de millora durant el curs 2008-2009. Aquest document està pensat per ser distribuït als tutors com arxiu informàtic. Quan tinguis que imprimir una pàgina pensa primer si és necessari fer-ho. VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 4 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 5. 5. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació pat- PRIMER NIVELL DE CONCRECIÓ PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc PLA D’ACCIÓ TUTORIAL ALS CICLES FORMATIUS. 1. INTRODUCCIÓ En el procés d’ensenyament-aprenentatge es descriuen, dins del marc del Projecte Curricular de Centre i el Reglament de Règim Interior, els procediments que fan referència i especifiquen com cal du a terme l’accio tutorial. L’ elaboració, el desplegament i avaluació del Pla d’Acció Tutorial (PAT) és l’eina bàsica per desenvolupar l’acció tutorial. El PAT pretén aconseguir la col·laboració de tots els estaments del centre per tal d’acompanyar els alumnes en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge i ajudar a optimitzar el seu desenvolupament. L’orientació i la tutoria dels alumnes és una tasca de tot el professorat i, per tant, abraça tant les actuacions que, amb caràcter més específic, desenvolupa el professor-tutor amb el seu grup, les famílies i la resta del professorat, com les actuacions que cada professor du a terme en la seva àrea per orientar i donar suport al procés d’aprenentatge de cadascun dels seus alumnes. En la construcció del PAT es fa imprescindible establir punts de trobada i col·laboració que permetin aportar, reflexionar i debatre idees entre tots. Avaluar i portar a terme aquestes idees serà útil per l’educació i el futur del nostre alumnat. VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 5 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 6. 6. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació pat- PRIMER NIVELL DE CONCRECIÓ PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc 2. OBJECTIUS GENERALS DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Els objectius del PAT es concreten en els següents aspectes:  Aportar els mitjans que garanteixin un ambient de bona comunicació i relació entre l’alumnat del grup classe, que potenciïn la integració dels alumnes en el grup i facilitin una ràpida incorporació al centre.  Ajudar als alumnes a conèixer les seves competències i habilitats per tal que puguin triar la sortida acadèmica o professional més idònia.  Fer el seguiment acadèmic individual dels alumnes i del rendiment general del grup.  Contribuir al caràcter integral de l’educació dels alumnes afavorint el desenvolupament dels aspectes cognitius, afectius i socials.  Impulsar la col·laboració de tots els professors de l’Equip Docent per tal de facilitar l’aprenentatge en les diferents àrees i crèdits.  Promoure l’intercanvi d’informació entre la comunitat educativa, famílies, entitats i empreses, per tal d’afavorir la col·laboració i participació.  Estimular , en el cas d’alumnes menors d’edat, la participació de les famílies en els processos de presa de decisió dels alumnes en relació a la seva elecció de la sortida acadèmica o professional.  Facilitar la inserció i la qualificació professional dins del món laboral. 3. COORDINACIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PAT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 3.1. Criteris generals Es PAT presenta un marc obert i flexible donat que els seus objectius poden ser duts a terme mitjançant activitats diferents en funció de les característiques específiques de cada grup, de la tipologia de cicle i del seu nivell educatiu. El Cap d’Estudis de FP articularà els recursos humans i materials per desenvolupar l’acció tutorial i conjuntament amb el coordinador de FP, mitjançant les reunions de coordinació de tutors, proporcionarà l’assessorament i suport necessaris perquè sigui possible el desenvolupament de les funcions tutorials de manera coordinada. La coordinació entre el tutor i els professors que imparteixen crèdits en un mateix grup d’alumnes es du a terme en les reunions de departament, d’equip docent i en les sessions d’avaluació previstes. VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 6 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 7. 7. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació pat- PRIMER NIVELL DE CONCRECIÓ PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc 3.2. Reunió de coordinació de tutors Es farà una reunió de coordinació i seguiment per trimestre acadèmic amb els tutors de grups i el cap d’estudis, així com amb els tutors d’FCT i el coordinador d’FP. En aquestes reunions:  S’analitzarà, el desenvolupament de les activitats dutes a terme a les sessions de tutoria i es confirmarà la programació de les activitats de les properes sessions.  Es recolliran les propostes i els suggeriments dels tutors respecte el tipus d’activitats i la manera més adequada de dur-les a terme.  S’aportaran informacions i es prendran acords, si és necessari, respecte als aspectes generals de l’acció tutorial 3.3. Reunió d’equip docent L’equip docent està format pels professors que fan classe a un mateix grup d’alumnes. Les reunions d’equip docent tenen per objectiu fer el seguiment acadèmic de l’alumnat i prendre els acords necessaris per coordinar les accions dels professors respecte al seu grup d’alumnes. En les reunions d’equip docent:  Es farà una reunió de coordinació entre el tutor i l’equip docent, com a mínim, un cop al mes.  El responsable de l'equip docent és el tutor. El responsable dels equips docents d'un departament és el Cap de Departament a qui correspon programar les reunions d’equip docent dins de les hores assignades als departaments.  El Cap de Departament recollirà les propostes, els acords i els suggeriments de l’equip docent, que poden venir explicitats mitjançant una acta d’equip docent. El cap de Departament integrarà aquests acords en l’acta de Departament. 3.4. Seguiment i avaluació del PAT Durant el curs, el Cap d’Estudis de FP i el Coordinador de FP, en els seus respectius àmbits, realitzaran el seguiment del desenvolupament de l’acció tutorial i en finalitzar el curs escolar, elaboraran una memòria sobre el funcionament de l’acció tutorial. Aquesta memòria, integrada a la Memòria Anual, consistirà en una síntesi de les anàlisis, aportacions, suggeriments i acords presos a les reunions amb els tutors i haurà d’incloure, també, els aspectes que s’han de modificar per al curs següent. VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 7 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 8. 8. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació pat- PRIMER NIVELL DE CONCRECIÓ PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc 4. NIVELLS D’INTERVENCIÓ DEL PAT EN ELS CCFF El PAT en la formació professional contempla tant les accions educatives que s’imparteixen en el Centre i es recullen en el PAT de la FP, com les relatives a la formació en centres de treball, desenvolupades fora del centre i que es concreten en el PAT de la FCT. El tutor de grup, el Cap d’estudis de FP i l’equip docent són els responsables de PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN ELS CCFF du a terme l’acció tutorial referent als PAT DE LA FP. Tutoria de grup crèdits impartits en el Centre. Àmbit d’aplicació: Crédits impartits en el Centre Responsables: Cap d’estudis, tutor de grup i equip docent El tutor de FCT, el Coordinador de FP i l’equip docent són els responsables de PAT DE LA FP. Tutoria de FCT du a terme l’acció tutorial fora del Àmbit d’aplicació: Crédit de formació en centres de treball centre, es a dir , en les empreses o Responsables: Coordinador de FP, tutor de FCT i equip docent entitats on els alumnes realitzen el crèdit de pràctiques. S ’intentarà sempre que sigui possible que el tutor de grup sigui el mateix que el tutor de FCT. El model d’intervenció que es proposa es fonamenta en dos nivells bàsics: Nivell 1: Aula. Amb el grup d’alumnes, a través de la funció tutorial i orientadora que correspon a l’equip docent i en particular als tutors de grup i FCT. Els tutors i el professorat vetllaran per tal d’aconseguir a l’aula l’assoliment dels objectius del PAT tenint en compte les característiques individuals i del grup. Els tutors de grup i els tutors de FCT programaran les sessions de tutoria necessàries per du a terme els respectius PAT. A l’horari del grup d’alumnes es fixarà una hora de tutoria per tal de que els tutors puguin programar i desenvolupar les sessions. Nivell 2: Centre El Cap d’estudis de FP i el Coordinador de FP vetllaran per l’acció orientadora bàsica dels grups i desplegaran, mitjançant la implantació del PAT i l’assessorament individual, la intervenció en els diferents cursos. VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 8 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 9. 9. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació pat- PRIMER NIVELL DE CONCRECIÓ PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc 5. FUNCIONS I RESPONSABILITATS RESPECTE A L’ACCIÓ TUTORIAL 5.1. Funcions del tutor de grup Les funcions del professor tutor queden recollides en el RRI del nostre Centre i són les següents:  Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i de l’evolució personal dels alumnes.  Tenir cura de la coherència de les activitats d'ensenyament-aprenentatge i les activitats d'avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu grup d'alumnes.  Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions d'avaluació.  Vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la comunicació d’aquests als alumnes i als seus pares o representants legals, en cas de ser menors d’edat.  Dur a terme les tasques d'informació i d'orientació acadèmica.  Mantenir una relació suficient i periòdica amb els alumnes i famílies dels alumnes, en cas de menors d’edat, per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva assistència a les activitats escolars, d'acord amb els criteris establerts pel centre.  Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats del Centre.  Aquelles altres que li encomani la Direcció o li atribueixi el Departament d'Educació. 5.2 Funcions del tutor de FCT Els tutors de pràctiques en empreses efectuen la programació, el seguiment i l’avaluació en el crèdit de Formació en centres de treball i són les següents.  Efectuar la programació del crèdit de FCT.  Fer el seguiment, l’avaluació i el control de la fase de formació pràctica en els centres de treball. VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 9 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 10. 10. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació pat- PRIMER NIVELL DE CONCRECIÓ PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc 5.3. Funcions del professor Les funcions dels professors de l’equip docent són les següents:  Tutoritzar el procés d’aprenentatge de cada alumne en la seva matèria.  Atendre a les necessitats educatives específiques de cada alumne en la seva matèria.  Atendre a la formació integral de l’alumne més enllà dels coneixements específics de l’àrea.  Donar suport a l’alumne en la presa de decisions sobre el seu futur.  Facilitar la integració de tots els alumnes en el grup.  Coordinar-se amb el tutor i aportar-li informacions i suport.  Afavorir l’autoestima dels alumnes.  Orientar els alumnes sobre la millor manera d’estudiar en la seva matèria. 5.4. Funcions del coordinador d’FP Les funcions del Coordinador d’FP són les següents:  Vetllar per l’adequació de les accions dels tutors de pràctiques professionals.  Vetllar per la programació, el seguiment, el control i l’avaluació de la FCT.  Convocar i presidir les reunions amb els tutors de pràctiques d’acord amb alló que estableixi l’Equip Directiu. 5.5. Funcions del Cap d’Estudis de FP Les funcions del Coordinador d’FP són les següents:  Supervisar l’elaboració del PAT i realitzar propostes sobre el mateix.  Convocar, coordinar i moderar les reunions de tutors.  Assegurar la planificació de les sessions de tutoria en els diferents grups.  Supervisar el correcte desenvolupament del procediment “Seguiment, avaluació i orientació tutorial”. VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 10 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 11. 11. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació pat- PRIMER NIVELL DE CONCRECIÓ PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc 6. ÀMBITS D’INTERVENCIÓ DE L’ACCIÓ TUTORIAL Per tal d’assolir els objectius de l’acció tutorial els tutors han d’ intervenir en tres àmbits:  En relació amb els alumnes.  En relació amb l’ Equip Docent.  En relació amb les famílies quan els alumnes són menors d’edat.  En relació amb la formació dels alumnes en els centres de treball. 6.1. En relació amb els alumnes  Recollir la informació del seguiment tutorial de l’alumne.  Informar i orientar acadèmica i professionalment els alumnes.  Potenciar la participació activa, crítica i responsable de l’alumnat del grup a la classe i al centre.  Fer el seguiment dels procés individual de l’alumnat i del funcionament general del grup. 6.2. En relació amb l’equip docent El tutor, com a coordinador docent del professorat del grup, ha de:  Aportar a cada professor la informació relativa als alumnes del grup.  Vetllar per que l’equip docent desenvolupi la programació didàctica respecte als criteris d’avaluació, metodologies i objectius comuns.  Responsabilitzar-se que es coneguin les necessitats educatives de cada alumne en relació a les diferents àrees.  Informar els professors de les opinions o peticions dels alumnes o de les seves famílies  Presidir les sessions d’Avaluació, i elaborar i gestionar la documentació corresponent. 6.3. En relació amb les famílies  Crear i mantenir relacions amb les famílies a nivell de grup i de manera individual a l’inici de curs i al llarg del curs.  Mantenir un intercanvi d’informació continuat i realitzar el seguiment dels acords presos entre el tutor i família. 6.4. En relació amb la FCT  Vetllar per l’acolliment, seguiment i avaluació de la formació als centres de treball. VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 11 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 12. 12. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI SEGON NIVELL DE CONCRECIÓ Departament d’Educació pat- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc PRIMERA AVALUACIÓ Activitats Objectius Temporització Annexos Tenir un primer contacte, per part de l’alumnat, amb el centre, el tutor i el cap ANNEX 1 RESUM NORMATIVA DE LA FP DE Sessió 1: ACOLLIDA (1a part) Setembre L’IES CAMPS BLANCS d’estudis. Acollida de l’alumnat (1 sessió) ANNEX 2 : DRETS I DEURES DELS Transmetre les informacions inicials necessàries per començar el curs. ALUMNES Iniciar l’expedient individual de l’alumne. Sessió 2: ACOLLIDA (2a part) Recollir informació individual. Setembre ANNEX 3: FUNCIONS DEL TUTOR Acollida de l’alumnat Analitzar la informació i contrastarar les dades amb les de secretaria. (1 sessió) ANNEX 4: FITXA INDIVIDUAL DE L’ALUMNE Explicar en que consisteix i com es du a terme l’acció tutorial Recollir dades personals i acadèmiques, així com altres aspectes que puguin interessar al grup, per tal de conèixer els alumnes de la tutoria,. Octubre Sessió 3: ENQUESTA INICIAL ANNEX 5 : ENQUESTA INICI DE CURS Analitzar les dades per tal de dur a terme l’acció tutorial individualitzada i (1a quinzena) preparar la reunió de pares. ANNEX 3: FUNCIONS DEL DELEGATS DE Sessió 4: ELECCIÓ DE Octubre Escollir els delegats de forma responsable. GRUP DELEGATS (2a quinzena) ANNEX 6: ACTA ELECCIÓ DE DELEGATS Octubre – ANNEX 7 : SOL·LICITUD DE Sessió 5: CONVALIDACIONS Novembre CONVALIDACIONS DE CRÈDITS Informar del procés per demanar convalidacions i renúncies de crèdits I RENÚNCIES DE CRÈDITS (2a quinzena – ANNEX 8 : SOL·LICITUD RENÚNCIA DE 1a quinzena) CRÈDITS. Que els pares se sentin acollits i coneguin l’Institut on estudiaran es seus fills. Que els pares tinguin un primer contacte amb el tutor per poder continuar una Horari del grup. Sessió 6. REUNIÓ DE PARES Tríptic del cicle formatiu. Acollida de pares relació posterior. Octubre ANNEX 1: RESUM NORMATIVA DE LA FP Donar i recollir la informació que es consideri pertinent en aquest moment. (2a quinzena) DE L’IES CAMPS BLANCS Establir una base de col·laboració entre la família i el centre pel que fa a ANNEX 9: ACTA REUNIÓ PARES l’educació de l’alumne/a. Manual de servei de la FP Sessió 7: AVALUACIÓ Avaluar globalment la incorporació de l'alumnat al cicle i si s’escau, ajustar i/o Octubre ANNEX 10: Acta de la sessió d’avaluació INICIAL reorientar la programació dels crèdits. (2a quinzena) inicial. Sessió 8: AVALUACIÓ Es realitzarà al final del trimestre acadèmic amb la finalitat de que tant els Decembre Manual de servei de la FP ORDINÀRIA professors com els alumnes tinguin constància sobre el grau d’assoliment (al final del ANNEX 11: Acta de la sessió d’avaluació (1a AVALUACIÓ) dels objectius i si s’escau per reajustar el la programació de cada crèdit. trimestre ordinària. acadèmic) VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 12 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 13. 13. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI SEGON NIVELL DE CONCRECIÓ Departament d’Educació pat- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc SEGONA AVALUACIÓ Activitats Objectius Temporització Annexos Sessió 9: AVALUACIÓ Es realitzarà al final del trimestre acadèmic amb la finalitat de que tant els Manual de servei de la FP (al final del trimestre ORDINÀRIA professors com els alumnes tinguin constància sobre el grau d’assoliment dels ANNEX 11: Acta de la sessió acadèmic) (2a AVALUACIÓ) objectius i si s’escau per reajustar el la programació de cada crèdit. d’avaluació ordinària. TERCERA AVALUACIÓ Activitats Objectius Temporització Annexos Sessió 10: AVALUACIÓ Es realitzarà al final del trimestre acadèmic amb la finalitat de que tant els Manual de servei de la FP (al final del trimestre ORDINÀRIA professors com els alumnes tinguin constància sobre el grau d’assoliment dels ANNEX 11: Acta de la sessió acadèmic) (3a AVALUACIÓ) objectius. d’avaluació ordinària. Sessió 11: AVALUACIÓ Valorar, de manera col·legiada, el grau d'assoliment dels objectius generals i (en període Manual de servei de la FP ORDINÀRIA terminals del cicle formatiu, individualment i col·lectivament. d’avaluació ANNEX 12: Acta de la sessió (FINAL ORDINARIA) Qualificar els crèdits finalitzats i els mòduls corresponents. ordinària) d’avaluació final ordinària Sessió 12: AVALUACIÓ Valorar, de manera col·legiada, el grau d'assoliment dels objectius generals i (en període Manual de servei de la FP EXTRAORDINÀRIA terminals del cicle formatiu, individualment i col·lectivament. d’avaluació ANNEX 13: Acta de la sessió (FINAL EXTRAORDINÀRIA) Qualificar els crèdits finalitzats i els mòduls corresponents. extraordinària) d’avaluació. Extraordinària ALTRES DOCUMENTS ANNEXOS AL PAT DE LA FP Instruccions, formularis i comunicats . Activitats Objectius Temporització Annexos Formulari: Full setmanal d’assistència de Controlar l’assistència dels alumnes en totes grup NORMATIVA D’ASSISTÈNCIA les hores lectives segons la instrucció de Durant tot el curs faltes d’assistència Comunicat de faltes d’assistència Comunicat de pèrdua de l’avaluació contínua. EXTRACTE DEL PLA Actuar correctament i segons el pla A l’inici de curs Com actuar davant d’un sinistre D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE d’emergència davant d’una situació Quan es treballa en el centre Àrees de seguretat VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 13 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 14. 14. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació pat- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc d’emergència el simulacre d’evacuació Registre d’entrevista amb l’alumne REGISTRES D’ENTREVISTES Registrar les entrevistes amb alumnes i pares Durant tot el curs Registre d’entrevista amb els pares VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 14 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 15. 15. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI FITXA DE TUTORIA: SESSIÓ 1 Departament d’Educació pat- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc  OBJECTIUS • Que els alumnes tinguin un primer contacte amb el Centre, els seus representants, el tutor i l’equip docent. • Transmetre les informacions inicials necessàries per començar el curs.  PROCEDIMENT Es descriu al Manual de servei de la Formació Professional Sessió 1: ACOLLIDA (1a part) temporització 2h PROCEDIMENT Ensenyament-aprenentatge Registre: PROCÉS Seguiment, avaluació i orientació tutorial No genera registre SUBPROCÉS Orientació tutorial / Acollida  ACTIVITATS. Acollida per part de l’Equip Directiu L’Equip Directiu convoca els alumnes per especialitats en un dia i hora fixats ACOLLIDA (1a part) amb antelació al tauler d’anuncis del Centre i els rep per: • Presentar-se, explicant el seus càrrecs i funcions. • Parlar del canvi d’estudis (de l’E.S.O als CFGM o del BATX als CFGS). • Organització del general de Centre. Acollida per part del tutor Es crida als alumnes de cada grup i el tutor els puja a l’aula corresponent per : • Presentar-se, explicant les seves funcions. • Passar llista d’assistència (anotar correccions en nom, cognoms...). • Lliurar als alumnes l’horari del grup (Crèdits, Professors i Aules). • Del nombre d’hores del CF i de les diferents àrees (crèdits d’especialitat i de síntesis, àrea de F.O.L, crèdit de F.C.T). • De la titulació que s’obté en acabar el CF i les sortides professionals. • Explicar les normes acadèmiques i de convivència: Normativa de drets i deures, Normativa d’assistència, Normativa per passar de curs. • Recursos que ofereix el Centre (aules pròpies, biblioteca ...).  MATERIAL ANNEX 1 : RESUM NORMATIVA DE LA FP DE L’IES CAMPS BLANCS (fotocopiar aquest document i lliurar-lo a l’alumne). ANNEX 2 : DRETS I DEURES DELS ALUMNES. ANNEX 3 : FUNCIONS DEL TUTOR. VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 15 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 16. 16. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació pat- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc  OBSERVACIONS El primer contacte amb el grup ha de ser positiu. És important, doncs, mostrar una actitud acollidora que obri la comunicació tutor-grup i tutor-alumnes. VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 16 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 17. 17. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI FITXA DE TUTORIA: SESSIÓ 2 Departament d’Educació pat- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc  OBJECTIUS • Iniciar l’expedient individual de l’alumne. • Recollir informació individual. • Analitzar la informació i contrANNEXar les dades amb les de secretaria. • Explicar en que consisteix i com es du a terme l’acció tutorial  PROCEDIMENT Es descriu al Manual de servei de la Formació Professional Sessió 2: ACOLLIDA (2a part) temporització 2h PROCEDIMENT Ensenyament-aprenentatge Registre: PROCÉS Seguiment, avaluació i orientació tutorial 5 Fitxa individual de l’alumne SUBPROCÉS Orientació tutorial / Acollida  ACTIVITATS. • El tutor explica als alumnes del seu grup en que consisteix l’acció tutorial. ACOLLIDA (2a part) • Lliura als alumnes el model de fitxa individual • Contrasta les dades amb les aportades per secretaria . • Informa a secretaria si hi modificacions o errades en les dades acadèmiques.  MATERIAL ANNEX 4 : FITXA INDIVIDUAL DE L’ALUMNE.  OBSERVACIONS Cal remarcar els aspectes més importants de l’acció tutorial (contacte amb l’alumne, contacte amb la família, control de l’assistència ...). Es recullen les fitxes del alumnes que formaran part de la documentació de tutoria (expedient individual de l’alumne) El model d’entrevista d’alumnes es pot utilitzar, al llarg del curs, quan es vol donar formalitat a l’entrevista individual amb l’alumne. VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 17 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 18. 18. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI FITXA DE TUTORIA: SESSIÓ 3 Departament d’Educació pat- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc  OBJECTIUS • Recollir dades personals i acadèmiques, així com altres aspectes que puguin interessar al grup, per tal de conèixer els alumnes de la tutoria. • Analitzar les dades per tal de dur a terme l’acció tutorial individualitzada i preparar la reunió de pares.  PROCEDIMENT Es descriu al Manual de servei de la Formació Professional Sessió 3: ENQUESTA INICIAL temporització 1h PROCEDIMENT Ensenyament-aprenentatge Registre: PROCÉS Seguiment, avaluació i orientació tutorial No genera registre SUBPROCÉS Orientació tutorial  ACTIVITATS. ENQUESTA INICIAL • Lliurar i recollir l’enquesta d’inici de curs. • El tutor realitzarà un resum de les enquestes, per tenir dades del conjunt del grup.  MATERIAL ANNEX 5 : ENQUESTA INICIAL DE L’ALUMNE.  OBSERVACIONS El tutor farà el buidatge de les enquestes i el comentarà amb l’equip docent amb la finalitat de que els professors que imparteixen classe al grup tinguin una visió global del grup. Un bon moment per presentar el full resum a l’equip docent és a l’avaluació inicial. VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 18 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 19. 19. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI FITXA DE TUTORIA: SESSIÓ 4 Departament d’Educació pat- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc  OBJECTIUS • Escollir el delegat i subdelegat de grup de forma responsable.  PROCEDIMENT Es descriu al Manual de servei de la Formació Professional Sessió 4: ELECCIÓ DE DELEGATS temporització 1h PROCEDIMENT Ensenyament-aprenentatge Registre: PROCÉS Seguiment, avaluació i orientació tutorial Acta d’elecció de delegats 38 SUBPROCÉS Orientació tutorial  ACTIVITATS. • El tutor en aquesta sessió explica als alumnes les funcions del delegat de grup. Es pot utilitzar com a referència el full resum de la normativa de RRI que es va lliurar a la sessió d’acollida. ELECCIÓ DE DELEGATS • El tutor actua com a facilitador del grup per tal de fer l’elecció del delegat i subdelegat.  MATERIAL ANNEX 3 : FUNCIONS DELS DELEGATS DE GRUP ANNEX 6 : ACTA D’ELECCIÓ DE DELEGATS.  OBSERVACIONS Es recomanable que es presentin alumnes com a candidats per ser el delegat del grup. En el cas de que no es presenta cap candidat tots els alumnes del grup són elegibles. S’ha d’elaborar l’acta d’elecció de delegat i lliurar-la al Cap d’Estudis de Formació Professional. VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 19 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 20. 20. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI FITXA DE TUTORIA: SESSIÓ 5 Departament d’Educació pat- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc  OBJECTIUS • Gestionar el procés per demanar convalidacions i renúncies  PROCEDIMENT Es descriu al Manual de servei de la Formació Professional Sessió 5: CONVALIDACIONS I RENÚNCIES temporització 1h PROCEDIMENT Ensenyament-aprenentatge Registre: PROCÉS Seguiment, avaluació i orientació tutorial Sol·licitud de convalidació 40A SUBPROCÉS Orientació tutorial Sol·licitud de renúncia 40B  ACTIVITATS. • Informar respecte a la possibilitat de demanar convalidacions i explicar el procés a seguir per demanar-les. • Informar respecte a la possibilitat de renunciar a crèdits i explicar el procés a seguir per fer-ho. CONVALIDACIONS I RENÚNCIES • Lliurar la sol·licitud de convalidacions a aquells alumnes que puguin i vulguin convalidar crèdits. • Lliurar la sol·licitud de renúncia a aquells alumnes que vulguin renunciar a crèdits. • Recollir les sol·licitud de convalidació i renúncia i fer-les arribar al Cap d’Estudis de FP en el termini establert. • Comunicar als alumnes del grup la resolució de convalidacions i renúncies  MATERIAL ANNEX 7 : SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ. ANNEX 8 : SOL·LICITUD DE RENÚNCIA.  OBSERVACIONS El Cap d’Estudis de FP lliurarà als tutors un informe respecte al tractament de renúncies i convalidacions perquè puguin desenvolupar aquesta sessió de tutoria. Les convalidacions a crèdits són optatives pels alumnes i estan regulades per la normativa vigent. VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 20 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 21. 21. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació pat- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 21 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 22. 22. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI FITXA DE TUTORIA: SESSIÓ 5 Departament d’Educació pat- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc  OBJECTIUS • Que els pares dels alumnes de CFGM se sentin acollits i coneguin l’Institut on estudiaran els seus fills. • Que els pares tinguin un primer contacte amb el tutor per poder continuar una relació posterior. • Donar i recollir la informació que es consideri pertinent en aquest moment. • Establir una base de col·laboració entre la família i el centre pel que fa a l’educació de l’alumne/a.  PROCEDIMENT Es descriu al Manual de servei de la Formació Professional Sessió 6: REUNIÓ DE PARES temporització 2h PROCEDIMENT Ensenyament-aprenentatge Registre: PROCÉS Seguiment, avaluació i orientació tutorial Acta reunió de pares 39 SUBPROCÉS Orientació tutorial  ACTIVITATS. CONVALIDACIONS I RENÚNCIES Acollida per part de l’Equip Directiu. L’Equip Directiu convoca els pares dels CFGM en un dia i hora fixats amb antelació i els rep a la Sala d’actes per: • Donar-los la benvinguda. • Presentar-se, explicant: - els seus càrrecs i funcions. - l’organització del Centre. - altres qüestions. • Presentar a la junta de l’AMPA Acollida per part del tutor. • Presentar-se i acompanyar als pares a l’aula on es fa la reunió. Reunió amb el tutor. • Breu explicació sobre la tasca del tutor. - Passar llista d’assistència. - Funcions. - Horari d’atenció als pares. - Formes de contacte, telèfon de l’Institut, correu electrònic del tutor ... • Característiques del cicle formatiu. - Nom del cicle formatiu, família professional, altres estudis de la família ... - Distribució en cursos, en hores lectives i de F.C.T. - Titulació obtinguda en acabar el cicle. • Característiques del curs. VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 22 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 23. 23. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI FITXA DE TUTORIA: SESSIÓ 6 FITXA DE TUTORIA: SESSIÓ 6 Departament d’Educació pat- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc - Horari del grup especificant entrades i sortides, breu explicació dels crèdits, avaluacions, normes d’assistència, normes de convivència ... • Mostrar instal·lacions de l’especialitat • Altres, precs i qüestions.  MATERIAL TRÍPTICS DEL CICLE FORMATIU. HORARI DEL GRUP. CALENDARI ESCOLAR. ANNEX 1 : RESUM NORMATIVA IES CAMPS BLANCS ANNEX 9 : ACTA REUNIÓ DE PARES.  OBSERVACIONS Cal lliurar als pares, un petit dossier que ha d’incloure com a mínim la següent documentació: • Horari del grup. REUNIÓ DE PARES REUNIÓ DE PARES • Calendari escolar. • Tríptic del cicle formatiu • Resum normativa (annex 1) Cal lliurar l’acta de reunió al Cap d’Estudis (annex 10). En els annexos al PAT de la FP els tutors trobareu un model d’entrevista amb els pares que es pot utilitzar, al llarg del curs, quan es vol donar formalitat a l’entrevista individual amb els pares o tutors de l’alumne. VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 23 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 24. 24. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI FITXA DE TUTORIA: SESSIÓ 7 Departament d’Educació pat- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc  OBJECTIUS • Avaluar globalment la incorporació de l’alumnat al cicle i si s’escau, ajustar i/o reorientar la programació de les unitats didàctiques dels crèdits.  PROCEDIMENT Es descriu al Manual de servei de la Formació Professional Sessió 7: AVALUACIÓ INICIAL temporització 1h PROCEDIMENT Ensenyament-aprenentatge Registre: PROCÉS Seguiment, avaluació i orientació tutorial Acta d’avaluació inicial 7 SUBPROCÉS Avaluació inicial  ACTIVITATS. • La junta d’avaluació, presidida pel tutor de grup, la compon tot el professorat amb atribució docent en el cicle formatiu. • El tutor/a de grup farà constar les valoracions i acords presos en les AVALUACIÓ INICIAL sessions d’avaluació a l’acta de d’avaluació corresponent i la lliurarà al Cap d’Estudis • El tutor/a de grup informarà als alumnes individualment en els termes acordats per la junta d’avaluació, sobre el seu aprofitament i desenvolupament de l’aprenentatge.  MATERIAL Manual de servei de la FP. ANNEX 10: Acta de la sessió d’avaluació inicial.  OBSERVACIONS Cal lliurar l’original de l’acta de la sessió d’avaluació al Cap d’Estudis. VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 24 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 25. 25. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI FITXA DE TUTORIA: SESSIONS 8, 9, 10 Departament d’Educació pat- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc  OBJECTIUS • Avaluar les unitats didàctiques impartides durant l’avaluació i qualificar individualment els crèdits cursats pels alumnes, amb la finalitat de que tant els professors com els alumnes, tinguin constància sobre el grau d’assoliment de la programació i si s’escau reajustar-la. • Avaluar el funcionament general del grup i si s’escau prendre acords per tal de millorar la pràctica docent.  PROCEDIMENT Es descriu al Manual de servei de la Formació Professional Sessió 8,9,10: AVALUACIÓ ORDINÀRIA temporització 1h PROCEDIMENT Ensenyament-aprenentatge Registres: PROCÉS Seguiment, avaluació i orientació tutorial Notes d’avaluació ordinària 2 Acta d’avaluació ordinària 8 SUBPROCÉS Avaluació ordinària Butlletins de notes 10  ACTIVITATS. • La junta d’avaluació, presidida pel tutor de grup, la compon tot el professorat amb atribució docent en el cicle formatiu. • Els delegats de grup podran participar en les sessions d’avaluació d’acord AVALUACIÓ ORDINÀRIA amb la normativa de drets i deures dels alumnes. • El tutor/a de grup farà constar les valoracions i acords presos en les sessions d’avaluació a l’acta de d’avaluació corresponent i la lliurarà al Cap d’Estudis • El tutor/a de grup informarà als alumnes individualment en els termes acordats per la junta d’avaluació, sobre el seu aprofitament i desenvolupament de l’aprenentatge.  MATERIAL Manual de servei de la FP. ANNEX 11: Acta de la sessió d’avaluació inicial.  OBSERVACIONS Cal lliurar l’original de l’acta de la sessió d’avaluació ordinària al Cap d’Estudis. La sessió d’avaluació ordinària corresponent al tercer trimestre es realitza conjuntament amb l’avaluació final ordinària. VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 25 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 26. 26. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació pat- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 26 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 27. 27. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI FITXA DE TUTORIA: SESSIÓ 11 Departament d’Educació pat- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc  OBJECTIUS • Valorar de manera col·legiada el grau d'assoliment dels alumnes, individualment i col·lectivament, respecte als objectius generals i terminals del cicle formatiu. • Qualificar els crèdits finalitzats i els mòduls corresponents. • Valorar el desplegament del cicle en general, la coordinació entre l'equip docent, la seqüenciació i adequació de la programació a les necessitats formatives i l'actitud i motivació general de l'alumnat.  PROCEDIMENT Es descriu al Manual de servei de la Formació Professional Sessió 11: AVALUACIÓ FINAL ORDINÀRIA temporització 1h PROCEDIMENT Ensenyament-aprenentatge Registres: PROCÉS Seguiment, avaluació i orientació tutorial Notes d’avaluació ordinària 2 Avaluació de curs o cicle / avaluació final Acta d’avaluació ordinària 8 SUBPROCÉS ordinària Butlletins de notes 10  ACTIVITATS. AVALUACIÓ FINAL ORDINÀRIA • La junta d’avaluació, presidida pel tutor de grup, la compon tot el professorat amb atribució docent en el cicle formatiu. • Els delegats de grup podran participar en les sessions d’avaluació d’acord amb la normativa de drets i deures dels alumnes. • El tutor/a de grup farà constar les valoracions i acords presos en les sessions d’avaluació a l’acta de d’avaluació corresponent i la lliurarà al Cap d’Estudis • El tutor/a de grup informarà als alumnes individualment en els termes acordats per la junta d’avaluació, sobre el seu aprofitament i desenvolupament de l’aprenentatge. • L’equip docent valorarà1 el funcionament general del curs: - El desenvolupament curricular (programacions, desplegament del currículum, distribució de les hores a disposició del centre, organització del cicle en crèdits i el crèdit de síntesi) - El desenvolupament de la formació en centres de treball - Les instal·lacions i equipaments, horaris, qualificacions i tots aquells aspectes que es considerin pertinents.  MATERIAL Manual de servei de la FP. ANNEX 12: Acta de la sessió d’avaluació 3a i final ordinària.  OBSERVACIONS Cal lliurar l’original de l’acta de la sessió d’avaluació ordinària al Cap d’Estudis. La sessió d’avaluació ordinària corresponent al tercer trimestre es realitza conjuntament amb l’avaluació final ordinària. VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 27 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 28. 28. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació pat- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc Nota 1: D’aquesta valoració es farà un informe de proposta de millores per incorporar-les a la memòria del departament, i si és el cas, modificar la planificació del cicle formatiu del curs següent (propostes per al pla anual). VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 28 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 29. 29. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI FITXA DE TUTORIA: SESSIÓ 12 Departament d’Educació pat- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc  OBJECTIUS • Qualificar els crèdits finalitzats i els mòduls corresponents dels alumnes que es presenten a la convocatòria d’avaluació extraordinària.  PROCEDIMENT Es descriu al Manual de servei de la Formació Professional Sessió 12: AVALUACIÓ FINAL EXTRAORDINÀRIA temporització 1h PROCEDIMENT Ensenyament-aprenentatge Registres: PROCÉS Seguiment, avaluació i orientació tutorial Notes d’avaluació ordinària 2 Avaluació final de curs o cicle / avaluació final Acta d’avaluació ordinària 8 SUBPROCÉS extraordinària Butlletins de notes 10 La sessió d’avaluació final extraordinària es realitzarà en acabar les activitats lectives i la convocatòria extraordinària de recuperació dels crèdits pendents. En la modalitat presencial l’alumnat, en l’Institut i en un mateix cicle formatiu, podrà cursar un crèdit un màxim de tres vegades. Podrà presentar-se a les convocatòries d'avaluació i qualificació d'un mateix crèdit un màxim de quatre AVALUACIÓ FINAL EXTRAORDINÀRIA vegades (tres ordinàries i una extraordinària). A l’alumnat que no es presenti a les convocatòries extraordinàries, no se li computarà la convocatòria a efectes del còmput màxim. La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. Per motius o circumstàncies de caràcter excepcional l’alumnat podrà sol·licitar una cinquena convocatòria, de caràcter extraordinari, al director o directora del centre.  ACTIVITATS. • La junta d’avaluació, presidida pel tutor de grup, la compon tot el professorat amb atribució docent en el cicle formatiu. • El tutor/a de grup farà constar les valoracions i acords presos en les sessions d’avaluació a l’acta de d’avaluació corresponent i la lliurarà al Cap d’Estudis  MATERIAL Manual de servei de la FP. ANNEX 13: Acta de la sessió d’avaluació final extraordinària.  OBSERVACIONS Cal lliurar l’original de l’acta de la sessió d’avaluació ordinària al Cap d’Estudis. VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 29 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 30. 30. BLANCS Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI ANNEX 1 Departament d’Educació pat- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc CRITERIS GENERALS FCT ASSISTÈNCIA MATRÍCULA INICI CURS D’AVALUACIÓ DISTRIBUCIÓ HORÀRIA NORMATIVA RENÚNCIES A CRÈDITS NORMATIVA ACOLLIDA RESUM NORMATIVA DE LA FP DE L’IES CAMPS - La distribució la fixarà el Centre - En la modalitat presencial - Sol·licitud per escrit per part de - Avaluació continuada. EL TUTOR INFORMARÀ AL segons les hores de FCT assignades l’assistència, a totes les hores dels l’alumne o els seus pares i/o tutors COMENÇAMENT DE CURS A per a cada CF. crèdits, és obligatòria. legals si és menor. - S’avaluarà segons les L’ALUMNAT DE: - Es farà durant els dies lectius del competències professionals calendari escolar (excepcionalment es Són causes motivadores de la pèrdua - La renúncia dels crèdits es especificades en la organització - Contingut del currículum formatiu poden aprovar altres distribucions). d’avaluació contínua, en qualsevol dels presentarà fins el gener del curs vigent. general del CF - L’estructura per crèdits. - Sempre en hores no lectives. crèdits, totes aquelles absències que - Els objectius generals del CF. - Horari marc de 8h a 22 h. depenen de la voluntat de l’alumne i que - En el cas del crèdit de síntesi es - El centre tindrà a disposició de - Competències professionals superen els límits següents: podrà presentar la renúncia fins a un la inspecció les proves escrites - Promoció de curs i superació del - Dues modalitats: 4 hores mes abans de començar el crèdit. que formen part de l’avaluació de cicle. (normal) - Absència injustificada al 20 % de les l’alumnat. - Normativa RRI 7 hores (intensiva). hores previstes del crèdit lectiu. - La renúncia dels crèdits es CF 1 CURS: - Absència injustificada durant tres o presentarà fins el gener del curs vigent. - Podrà fer tres cursos en el més dies a l’empresa o institució on hagi Centre, d’un mateix crèdit. El professor lliurarà un EXTRACTE - Iniciar en la 2a avaluació. de realitzar la FCT. CONVALIDACIÓ DE CRÈDITS - Disposarà de 3 convocatòries DE LA PROGRAMACIÓ del seu ordinàries i una única crèdit on figuraran les unitats CF 2 CURSOS: - Quan l’alumne supera el 10 % de faltes - Sol·licitud per escrit per part de extraordinària. didàctiques i criteris d’avaluació i injustificades, el professor que imparteix l’alumne o els seus pares i/o tutors recuperació. - Iniciar en el 2n curs. el crèdit informarà a l’equip docent. El legals si és menor. - En el cas d’esgotar totes - Excepcionalment, per acord de tutor a proposta de l’equip docent, ho aquestes convocatòries, el l’equip docent, en la 3a avaluació comunicarà per escrit a l’alumne i/o als CONVALIDACIONS QUE ATORGA director excepcionalment, podrà del 1r curs (amb autorització del seus pares. EL CENTRE atorgar una altra convocatòria. CFP) - Quan l’alumne supera el 20 % de faltes injustificades, el professor que imparteix - Crèdits cursats en un CF o batxillerat CRITERIS EXEMPCIONS FCT el crèdit informarà a l’equip docent. El (FOL) que convaliden crèdits d’un altre tutor a proposta de l’equip docent, CF. - - Consultar guia d’exempcions (el comunicarà per escrit a l’alumne i/o als tutor de FCT informarà de la seus pares de la pèrdua d’avaluació CONVALIDACIONS QUE ATORGA LA normativa vigent). contínua. DGFPEA - Cal tramitar la SOL·LICITUD i rebre la RESOLUCIÓ (el tutor de FCT - L’alumne que perd l’avaluació contínua - Per experiència laboral o estudis gestionarà el procés). pot presentar-se, de tot el crèdit, a universitaris. l’avaluació extraordinària. VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 30 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 31. 31. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació pat- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN LA fpversio2-02009-0910 IES Camps Blancs FORMACIÓ PROFESSIONAL 30171107- phpapp02.doc VERSIÓ 2.0 ELABORAT CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ENTRADA EN VIGOR 01.09.2005 ARXIU pat- Pàgina 31 de 69 fpversio2-02009-091030171 107-phpapp02.doc Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés

×