20novembre2006

1,457 views

Published on

regimen intern camps blancs

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,457
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20novembre2006

 1. 1. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DOCUMENT: doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR ELABORAT REVISAT APROVAT Comisssió Pedagògica Equip directiu Consell Escolar Nom: Nom: Heliodoro Pérez Nom: Data: curs 2002- 2003 Data: maig 2008 Data: juny 2008 VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 1 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 2. 2. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE L’IES CAMPS BLANCS ÍNDEX 0 ESTRUCTURA DE CENTRE 4 1 INTRODUCCIÓ 5 2 ESTRUCTURA D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 5 2.1ÒRGANS DE GOVERN 5 3 ÒRGANS DE GOVERN COL·LEGIATS 5 3.1 CONSELL ESCOLAR 5 3.2 CLAUSTRE DE PROFESSORS 7 4 ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN 8 4.1 DIRECTOR 8 4.2 CAP D’ESTUDIS 9 4.3 CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 10 4.4 CAP D’ESTUDIS ADJUNT 10 4.5 SECRETARI 10 4.6 ADMINISTRADOR 11 4.7 COORDINADOR PEDAGÒGIC 11 4.8 SUBSTITUCIONS 12 5 ÒRGANS DE COORDINACIÓ 12 6 ÒRGANS DE COORDINACIÓ COL·LEGIATS 12 7 ÒRGANS DE COORDINACIÓ UNIPERSONALS 13 7.1 CAP DE DEPARTAMENT 13 7.2 CAP DE SEMINARI 13 7.3 EL COORDINADOR D’ACTIVITATS I SERVEIS ESCOLARS 14 7.4 COORDINADORS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I DEL BATXILLERAT 7.5 COORDINADOR DE FORMACIÓ PROFESIONAL 14 7.6 COORDINADOR D’INFORMÀTICA 15 7.7 COORDINADOR PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 15 7.8 COORDINADOR LINGÜÍSTIC, D’INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL 15 7.9 COORDINADOR DE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA 15 7.10 COORDINADOR DE MANTENIMENT GENERAL DE CENTRE 16 7.11 RESPONSABLE D’ADIOVISUALS 16 7.12 COORDINACIÓ MEDIAMBIENTAL 16 7.13 TUTORS DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS 16 7.14 RESPONSABLE DE MANTENIMENT DE FAMÍLIES PROFESSIONALS16 7.15 EL PROFESSOR TUTOR 17 7.16 TUTORIES TÈCNIQUES 17 7.17 HORES DE RECONEIXEMENT COM A LECTIVES, MÈRITS I COMPLEMENTS DELS CÀRRECS DE COORDINACIÓ 17 7.18 NOMENAMENT I CESSAMENT DELS ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ 18 8 JUNTA DE CAPS DE DEPARTAMENT 18 9 ESTRUCTURA PEDAGÓGICA 19 9.1 COMISSIÓ PEDAGÓGICA/QUALITAT/GRUP IMPULSOR 19 VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 2 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 3. 3. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR 9.2 COMISSIÓ PCC BATXILLERAT I ESO 19 9.3 COMISSIÓ PCC D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 19 9.4 EQUIPS DOCENTS 1r i 2n D’ESO 19 9.5 EQUIPS DOCENTS 3r i 4t D’ESO 20 9.6 EQUIPS DOCENTS BATXILLERAT 20 9.7 EQUIPS DOCENTS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 20 9.8 COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 20 9.9 COMISSIÓ SOCIAL 20 9.10 COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 21 9.11 COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS 21 9.12 CONSELL DE DELEGATS 21 9.13 AMPA 21 9.14 TUTORIES 21 10 RECURSOS HUMANS 22 10.1 DEL PROFESSORAT 22 10.1.1 NORMES GENERALS 22 10.1.2 DRETS I DEURES 23 10.1.3 L’HORARI I L’ASSISTÈNCIA DEL PROFESSORAT 23 10.1.4 FUNCIONS DEL PROFESSORAT DINS L’AULA 24 10.1.5 LES GUÀRDIES I LES FUNCIONS DEL PROFESSORAT DE GUÀRDIA 25 10.1.6 FUNCIONS DEL TUTOR 26 10.1.7 AVALUACIÓ 27 10.2 DE L’ALUMNAT 28 10.2.1 PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES EN LA VIDA DEL CENTRE 28 10.2.2 DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT 30 10.2.3 NORMES DE FUNCIONAMENT I CONVIVENCIA 31 10.2.4 RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 34 10.2.5 NORMATIVA ESPECÍFICA PER A BATXILLERAT 38 10.2.6 NORMATIVA ESPECÍFICA DE CICLES FORMATIUS 43 10.3 DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 56 11 RECURSOS MATERIALS 57 11.1 BIBLIOTECA I AUDIOVISUALS 57 11.2 GIMNÀS I PISTES 57 11.3 AULES ESPECIALITZADES 58 12 SERVEIS DEL CENTRE 59 12.1 EQUIPS D’ASSESSORAMENT I ENTITATS COL·LABORADORES 59 12.2 SERVEI MÈDIC 61 13 SITUACIONS ESPECIALS A REGULAR 61 13.1. TABAC I BEGUDES ALCOHÒLIQUES 61 13.2. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EN EL CENTRE 61 13.3. SORTIDES I EXCURSIONS 61 13.4. ACCIDENTS I MALALTIES 62 13.5. MENJADOR I SERVEI DE BAR 62 13.6. TRANSPORT ESCOLAR 62 13.7. LLIBRES DE TEXT 63 14 AVALUACIÓ I MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR 63 VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 3 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 4. 4. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 4 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 5. 5. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR 1 INTRODUCCIÓ El Reglament de Règim Interior (RRI) és una eina que ha de servir per regular la vida interna del Centre i establir, de forma clara i coherent, les relaciones entre els diferents sectors que formen part de la comunitat escolar. Recull un conjunt de normes que obliguen a tots els qui d'una manera o altra participen en l'educació, i garanteix al mateix temps els drets que igualment la legislació vigent els atorga. Així mateix, cal que serveixi per estructurar les tasques organitzatives, pedagògiques i administratives del Centre i harmonitzar les postures de tots els sectors que hi tenen incidència. L’àmbit d'aplicació del present RRI afecta tots els integrants de la comunitat escolar de l'IES Camps Blancs. 2 ESTRUCTURA D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ L'estructura d'organització i gestió de l’IES CAMPS BLANCS ha de permetre i facilitar, en el marc del projecte educatiu: a) L'autonomia de gestió organitzativa i pedagògica de l'Institut i la definició dels seus objectius. b) L'assoliment dels objectius didàctics i pedagògics dels ensenyaments que s'hi imparteixen i la seva adequació a les necessitats de l'entorn i context sociocultural. c) la participació de la comunitat educativa en la direcció i gestió del centre i l'exercici dels drets i deures dels membres que la componen. d) la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge dels alumnes i la seva avaluació. e) la investigació i innovació educatives i la formació del personal docent. 2.1 ÒRGANS DE GOVERN L'estructura de gestió de l’IES CAMPS BLANCS està formada per: - Òrgans de govern. - Òrgans de coordinació. Que n’existeixen de col·legiats i d’unipersonals. 3 ÒRGANS DE GOVERN COL·LEGIATS 3.1 CONSELL ESCOLAR (Article 34 del ROC- IES) - El Consell Escolar del Centre és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de l’IES CAMPS BLANCS i l'òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. - Són competències del Consell Escolar: a) Escollir tres representantes que no siguin professors per tal de formar part de la comissió de selecció del nou director. b) Aprovar la creació d'altres òrgans de coordinació de l'institut i assignar-los competències, sens perjudici de les funcions dels òrgans de coordinació preexistents. c) Decidir sobre l'admissió d'alumnes, dins el marc de la normativa vigent. d) Vetllar pel correcte exercici dels drets i deures de l’alumnat. e) Conèixer la resolució dels conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent. f) Establir les directrius per a l'elaboració del Projecte Educatiu de l'Institut, aprovar-lo i avaluar- ne el compliment. g) Aprovar el pressupost del Centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació. h) Aprovar el Reglament de Règim Interior del Centre. VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 5 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 6. 6. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR i) Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats escolars complementàries, de les activitats extraescolars i serveis, si escau, amb la col·laboració de les associacions de pares d'alumnes. Aprovar-ne la programació i avaluar-ne l'execució. j) Avaluar i aprovar la Programació General del Centre que, amb caràcter anual, elabori l'equip directiu. k) Avaluar i aprovar la Memòria Anual d'activitats del Centre. l) Establir els criteris sobre la participació del Centre en activitats culturals, esportives i recreatives, així com aquelles accions assistencials a les quals el Centre pot prestar la seva col·laboració, escoltades les associacions de pares i les associacions d'alumnes. m) Establir les relacions de col·laboració amb altres centres amb finalitats culturals i educatives. n) Promoure l'optimització de l'ús de les instal·lacions i material escolar, i la seva renovació, així com vetllar per la seva conservació. o) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar i elaborar un informe que s'inclourà en la Memòria Anual. p) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per disposició del Departament d'Educació. - Composició del Consell Escolar del Centre (Article 35 del ROC- IES) ▪ El director de l'Institut, que n'és el president. El cap d’estudis El secretari (amb veu però sense vot) 8 Representants del professorat 4 Representants de l’alumnat 1 Representant de l’AMPA 4 Representants dels pares i mares de l’alumnat 1 Representant del PAS 1 Representant municipal 1 Representant del món empresarial - Procediment d'elecció dels membres del Consell Escolar del centre (Article 36 del ROC- IES) - Funcionament del Consell Escolar del centre (Article 37 del ROC- IES) a) El Consell Escolar del Centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. A més, preceptivament, es farà una reunió a l'inici del curs i una altra al final. b) Es procurarà que les decisions del Consell Escolar es prenguin per consens. Si no és possible arribar a un acord es determinarà la decisió per majoria dels membres presents, llevat dels casos que la normativa determini una altra majoria qualificada. c) la convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel director, amb antelació suficient, juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i, si s'escau, d'aprovació. - Comissions específiques del Consell Escolar del centre (Article 37 del ROC- IES) • Comissió Econòmica En el si del Consell Escolar es constitueix una Comissió Econòmica, integrada pel director, que la presideix, el secretari o l'administrador, un professor, un pare d'alumne i un alumne, designats pel Consell Escolar del Centre d'entre els seus membres. La Comissió Econòmica té les competències que expressament li delega el Consell Escolar. L'aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del centre no són delegables. • Comissió Permanent a) En el si del Consell Escolar del Centre es constitueix una Comissió Permanent integrada pel director, que la presideix, el cap d'estudis i sengles representants del professorat, dels pares d'alumnes i dels alumnes, designats pel Consell Escolar del Centre entre els seus membres. De la Comissió Permanent en forma part el secretari o l'administrador, si s'escau, amb veu i sense vot. VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 6 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 7. 7. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR b) El Consell Escolar del Centre no pot delegar en la Comissió Permanent les competències referides a l'elecció i el cessament de director, les de creació d'òrgans de coordinació, les d'aprovació del Projecte Educatiu, del pressupost i la seva liquidació, del Reglament de Règim Interior i de la programació general anual, ni les de resolució de conflictes i imposició de correctius amb finalitat pedagògica en matèria de disciplina d'alumnes. • Comissió de Convivència El Consell Escolar del Centre vetllarà pel correcte exercici dels drets i deures dels alumnes. Per facilitar aquesta tasca es constituirà la Comissió de Convivència, composta per un nombre igual de professors, pares i alumnes elegits entre els membres d'aquests sectors del Consell Escolar, i que serà presidida pel director del Centre. El Reglament de Règim Interior del Centre determina que el nombre de representants seran 1 pare, 1 alumne, 1 professor, el cap d’estudis i el director. I les funcions d'aquesta Comissió serien garantir una aplicació correcta del que disposa el Decret 279/2006 sobre drets i deures de l’alumnat. - El Reglament de règim interior d’aquest Institut pot establir d'altres comissions específiques dins del Consell Escolar del Centre. Els components d'aquestes comissions són designats pel Consell Escolar del Centre d'entre els seus membres. Així mateix, el Consell Escolar podrà autoritzar la col·laboració d'altres membres de la comunitat educativa quan sigui d'interès per als objectius de la comissió. 3.2 CLAUSTRE DE PROFESSORS (Article 39 del ROC- IES) El Claustre de Professors és l'òrgan propi de participació d'aquests en la gestió i la planificació educatives de l'Institut. Està integrat per la totalitat dels professors que hi presten serveis i el presideix el director. Els professors que, designats pel Departament d'Educació a proposta dels ordinaris diocesans de l'Església catòlica, o designats per les esglésies o comunitats pertanyents a la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya, la Federació de Comunitats Israelites d'Espanya o la Comissió Islàmica d'Espanya, que imparteixin ensenyaments de les seves respectives religions als instituts d'educació secundària dependents del Departament d'Ensenyament formaran part del Claustre de professors del centre. Com a membres del Claustre de professors, aquests seran electors i elegibles en les eleccions de representants dels professors al Consell Escolar del centre. Com a membres del Consell Escolar del centre poden ser membres de les comissions constituïdes en el seu si. - Són funcions del Claustre de professors: a) Participar en l'elaboració del Projecte Educatiu del Centre. b) Informar i aportar propostes al Consell Escolar del centre i a l'equip directiu sobre l'organització i la programació general del centre, i per al desenvolupament de les activitats escolars complementàries i de les extraescolars. c) Establir criteris per a l'elaboració del Projecte Curricular del Centre, aprovar-lo, avaluar-ne l'aplicació i decidir-ne possibles modificacions. d) Elegir els seus representants al Consell Escolar del centre. e) Informar del nomenament dels professors-tutors. f) Emetre informe favorable sobre la proposta de creació d'altres òrgans de coordinació abans que el director no la presenti al Consell Escolar del centre. g) Fixar i coordinar les funcions d'orientació i tutoria dels alumnes. h) Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i la investigació pedagògiques, i en el de la formació del professorat de l'Institut. i) Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació dels alumnes i del Centre en general. j) Aportar al Consell Escolar del centre criteris i propostes per a l'elaboració del Reglament de Règim Interior. VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 7 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 8. 8. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR k) Aportar a l'equip directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del pla d'estudis del Centre, la utilització racional de l'espai escolar comú i de l'equipament didàctic en general. l) Escollir tres representants de professorat per tal de formar part de la comissió de selecció del nou directrot, així com conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels candidats. m) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del Departament d'Educació. Funcionament del Claustre de professors (Article 40 del ROC- IES) - El Claustre es reuneix preceptivament una vegada cada dos mesos amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el director o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres. És preceptiu que el claustre es reuneixi al començament i al final de cada curs escolar. L'assistència al Claustre és obligatòria per a tots els seus membres. - El secretari o l'administrador del centre estén acta de cada sessió del Claustre, la qual, una vegada aprovada, passa a formar part de la documentació general del centre. - Les decisions es prendran per la meitat més un dels vots del professorat present, a la primera votació. Si la suma de vots en contra més les abstencions és igual o major que la de vots a favor s’aprovarà per majoria simple. En aquest cas, entre les dues votacions, s’obrirà un torn de paraules: dues a favor i dues en contra de la proposta. 4 ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN (Article 14 del ROC- IES) - Són òrgans unipersonals de govern de l'IES CAMPS BLANCS el director, el cap d'estudis, el coordinador pedagògic, el secretari, l'administrador, el cap d’estudis de formació professional, i el cap d’estudis adjunt. - En els instituts d'educació secundària, els òrgans de govern unipersonals constitueixen l'equip directiu. L'equip directiu assessora el director en matèries de la seva competència, elabora la Programació general, el Projecte Educatiu, el Reglament de Règim Interior i la Memòria anual de l'Institut. Així mateix, l'equip directiu afavoreix la participació de la comunitat educativa i estableix els criteris per a l'avaluació interna del centre i coordina les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació, segons les previsions d'aquest Reglament. 4.1 DIRECTOR (Article 15 del ROC- IES) Competències del director - La direcció i responsabilitat general de l'activitat de l'IES CAMPS BLANCS correspon al director, el qual vetlla per la coordinació de la gestió del Centre, l'adequació al projecte educatiu i a la programació general. Correspon al director: a) Representar el centre i representar l'administració educativa en el Centre, sens perjudici de les competències de la resta d'autoritats educatives de l'administració educativa. b) Complir i fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva correcta aplicació al Centre. c) Dirigir i coordinar totes les activitats del Centre d'acord amb les disposicions vigents i sens perjudici de les competències atribuïdes als òrgans col·legiats de govern. d) Elaborar, amb caràcter anual, en el marc del Projecte Educatiu, la Programació general del Centre conjuntament amb l'equip directiu i vetllar per a l'elaboració, aplicació i revisió, quan s'escaigui, del Projecte Curricular del Centre i per la seva adequació al currículum aprovat pel govern de la Generalitat. VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 8 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 9. 9. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR e) Col·laborar amb els òrgans superiors de l'administració educativa. f) Exercir la prefectura de tot el personal adscrit a l'Institut. g) Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans col·legiats de govern del Centre, visar les actes i executar els seus acords adoptats en l'àmbit de la seva competència. h) Tenir cura de la gestió econòmica de l'Institut i formalitzar els contractes relatius a l'adquisició, alienació i lloguer de béns i els contractes d'obres, serveis i subministraments, d'acord amb la normativa vigent. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres, i autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost del Centre. i) Visar les certificacions i els documents oficials del Centre. j) Designar el cap d'estudis, el coordinador pedagògic i el secretari, si n'hi hagués, i proposar el seu nomenament al delegat territorial corresponent del Departament d'Educació. També sens perjudici del que estableix l'Article 18 del ROC-IES, correspon al director designar la resta d'òrgans unipersonals de govern i nomenar els de coordinació. k) Vetllar pel compliment del Reglament de Règim Interior del centre. l) Assignar el professorat als diferents cursos, àrees i matèries en la forma més convenient per a l'ensenyament, tenint en compte l'especialitat del lloc de treball al qual estigui adscrit cada professor i les especialitats que tingui reconegudes, en el marc general de les necessitats del Centre i el seu projecte educatiu, escoltada la proposta dels departaments. m) Controlar l'assistència del personal del Centre i el règim general dels alumnes, vetllant per l'harmonia de les relacions interpersonals. n) Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa i facilitar- los la informació sobre la vida del Centre i les activitats pròpies en el marc de la normativa vigent. o) Elaborar, conjuntament amb l'equip directiu, la memòria anual d'activitats del Centre i trametre-la a la corresponent delegació territorial del Departament d'Ensenyament, un cop el Consell Escolar del Centre n'hagi emès el corresponent informe. p) Altres funcions que per disposicions del Departament d'Educació siguin atribuïdes als directors dels centres. 4.2 CAP D’ESTUDIS (Article 16 del ROC-IES) Competències del cap d'estudis - Correspon al cap d'estudis la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats del Centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del director de l'Institut. Són funcions específiques del cap d'estudis: a) Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del mateix Centre com amb els centres de procedència dels alumnes i els centres públics que imparteixen l'educació secundària obligatòria de la zona escolar corresponent. Coordinar també quan s'escaigui, les activitats escolars complementàries i dur a terme l'elaboració de l'horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l'activitat acadèmica, escoltat el Claustre. b) Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d'Educació i especialment amb els Serveis Educatius c) Substituir el director en cas d'absència. d) Coordinar la realització de les reunions d'avaluació i presidir les sessions d'avaluació de fi de cicle. e) Coordinar la programació de l'acció tutorial desenvolupada en el Centre i fer-ne el seguiment. f) Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del Departament d'Ensenyament. VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 9 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 10. 10. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR 4.3 CAP D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS Els centres que imparteixin tres o més famílies de formació professional específica, com és el cas de l’IES CAMPS BLANCS incorporaran a l’equip de direcció del Centre el cap d’estudis d’ensenyaments professionals, amb la condició d’òrgan unipersonal de govern. El cap d’estudis d’ensenyaments professionals assumirà les competències del cap d’estudis en l’àmbit de la formació professional específica. I aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació. 4.4 CAP D'ESTUDIS ADJUNT (Article 22 del ROC-IES) Com que l’IES CAMPS BLANCS és un Centre amb doble torn i el nombre de grups és superior a quatre li correspon el càrrec de cap d’estudis adjunt. Les funcions del cap d'estudis adjunt seran les que li assigni el Departament d'Educació en el moment de la seva creació i les que li delegui el cap d'estudis. - Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació. 4.5 SECRETARI (Article 17 del ROC-IES) Competències del secretari - Correspon al secretari dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa de l'institut, sota el comandament del director, i exercir, per delegació d'aquest, la prefectura del personal d'administració i serveis adscrit a l'Institut, quan el director així ho determini. Són funcions específiques del secretari les següents: a) Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i estendre les actes de les reunions que celebrin. b) Tenir cura de les tasques administratives de l'Institut, atenent la seva programació general i el calendari escolar. c) Estendre les certificacions i els documents oficials de l'Institut, amb el vistiplau del director. d) Dur a terme la gestió econòmica del Centre i la comptabilitat que se'n deriva i elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres juntament amb el director. Elaborar el projecte de pressupost del Centre. e) Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i matriculació d'alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents. f) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats d'acord amb la normativa vigent. g) Ordenar el procés d'arxiu dels documents del Centre, assegurar la unitat dels registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. h) Confegir i mantenir l'inventari general del Centre. i) Vetllar pel manteniment i conservació general del Centre, de les seves instal·lacions, mobiliari i equipament d'acord amb les indicacions del director i les disposicions vigents. Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui. j) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició, l'alienació i lloguer de béns i als contractes d'obres, serveis i subministraments, d'acord amb la normativa vigent. k) Supervisar la gestió del servei de menjador del centre. l) Gestionar el transport escolar del centre. m) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director de l'institut o atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació. VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 10 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 11. 11. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR 4.6 L'ADMINISTRADOR (Article 18 del ROC-IES) - Als instituts d'educació secundària que el Departament d'Educació determini, d'entre els de la seva titularitat, com és el cas de l’IES Camps Blancs, es nomenarà un administrador que, sota la dependència del director, assumirà competències del secretari. Competències de l'administrador - Correspon a l'administrador dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa de l'Institut, sota el comandament del director, i exercir, per delegació d'aquest, la prefectura del personal d'administració i serveis adscrit a l'institut, quan el director així ho determini. Són funcions específiques de l’administrador les següents: a) Dur a terme la gestió econòmica del Centre i la comptabilitat que se'n deriva i elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres juntament amb el director. Elaborar el projecte de pressupost del Centre. b) Confegir i mantenir l'inventari general del Centre. c) Vetllar pel manteniment i conservació general del Centre, de les seves instal·lacions, mobiliari i equipament d'acord amb les indicacions del director i les disposicions vigents. Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui. d) Supervisió de la cantina del centre. - Són funcions específiques de l'administrador les previstes en aquest Reglament pel secretari i, aquelles altres que li siguin encarregades pel director de l'Institut o atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació. 4.7 COORDINADOR PEDAGÒGIC (Article 20 del ROC-IES) - Correspon, amb caràcter general, al coordinador pedagògic el seguiment i l'avaluació de les accions educatives que es desenvolupen a l'Institut, sota la dependència del director. - Són funcions específiques del coordinador pedagògic: a) Coordinar l'elaboració i l'actualització del Projecte Curricular del Centre, tot procurant la col·laboració i participació de tots els professors del Claustre en els grups de treball. Vetllar per la seva concreció en les diferents àrees i matèries dels cicles, etapes, nivells i graus que s'imparteixen a l'Institut. b) Vetllar per l'adequada correlació entre el procés d'aprenentatge dels alumnes dels ensenyaments que s'imparteixen en el primer cicle de l'educació secundària obligatòria i els corresponents als del cicle superior d'educació primària en el si de la zona escolar corresponent. c) Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents cicles, etapes, nivells i graus dels ensenyaments impartits a l'Institut. d) Vetllar per l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes d'aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment d'aquells que presentin necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i participació de tots els professors del claustre en els grups de treball. Proposar les modificacions curriculars que hagin de ser autoritzades pel Departament d'Educació quan escaigui. e) Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en relació amb els objectius generals de l'etapa i amb els generals i terminals de cada àrea o matèria, juntament amb els caps de departament. f) Vetllar per l'adequada coherència de l'avaluació al llarg dels diferents cicles, etapes, nivells i graus dels ensenyaments impartits al Centre. VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 11 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 12. 12. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR g) Vetllar per l'adequada selecció dels llibres de text, del material didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s'imparteixin a l'Institut, juntament amb els caps de departament. h) Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del professorat que es desenvolupin a l'Institut, quan escaigui. i) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació. 4.8 SUBSTITUCIONS (Article 23 del ROC-IES) Substitució del director, del cap d'estudis, del secretari, de l'administrador o del coordinador pedagògic a) En cas d'absència del director serà substituït pel cap d’estudis. b) En cas d'absència del cap d'estudis o del secretari es farà càrrec de les seves funcions el director. c) Les substitucions de l'administrador les efectuarà el Departament d'Educació. d) En cas d'absència del coordinador pedagògic es farà càrrec de llurs funcions el cap d'estudis. 5 ÒRGANS DE COORDINACIÓ (Article 42 del ROC-IES) Són òrgans de coordinació de l’IES CAMPS BLANCS els següents: a) Col·legiats: els departaments didàctics. b) Unipersonals: els caps de departament, el coordinador d'activitats i serveis escolars, el coordinador de 1r i 2n d'educació secundària obligatòria, el coordinador de 3r i 4t d'educació secundària obligatòria, el coordinador de batxillerat, el coordinador de formació professional, coordinador informàtic, el coordinador de prevenció de riscos laborals, el coordinador lingüístic i el cordinador de qualitat. Com que el Reglament de Règim Interior de l'Institut pot determinar l'existència d'altres òrgans unipersonals de coordinació que no siguin preceptius, tot tenint en compte la disponibilitat de personal i la dotació horària reservada a les tasques de coordinació. A l’IES Camps Blancs es creen l’Encarregat del manteniment general del centre i el Responsable d’audiovisuals. 5.1 El conjunt de professors que imparteixen docència a un grup d'alumnes constitueix l'equip docent de grup per tal d'actuar coordinadament en l'establiment de criteris per garantir la correcta convivència del grup d'alumnes, la resolució de conflictes quan s'escaigui i la informació als pares o tutors. Aquest equip docent es constitueix en junta d'avaluació per fer el seguiment dels aprenentatges i adoptar les decisions resultants d'aquest seguiment. El professor tutor coordina l'equip docent de grup. 6 ÒRGANS DE COORDINACIÓ COL·LEGIATS (Article 43 i 44 del ROC-IES) Els departaments didàctics a l’IES CAMPS BLANCS a) En aquest Centre es constitueixen departaments didàctics en funció de les àrees curriculars de l'educació secundària obligatòria i de les famílies de formació professional específica, en els quals s'integrarà el professorat d'acord amb les seves especialitats, agrupades per llur afinitat. b) En el si de cada departament es coordinen les activitats docents de les àrees i matèries corresponents, es concreta el currículum i es vetlla per la metodologia i la didàctica de la pràctica docent. c) Al front de cada departament es nomena un cap de departament. VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 12 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 13. 13. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR d) En aquest Institut hi haurà, com a mínim, quatre departaments i com a màxim deu pel que fa a les àrees currriculars de l’educació secundària obligatòria. I com que imparteix formació professional específica, disposarà d'un departament per a cada família professional. e) Aquest Reglament de Règim Interior pot modificar l'estructura dels departaments, agrupant- ne quan així convingui per racionalització organitzativa i segons els criteris d'afinitat, o establint seminaris en el si dels departaments quan la complexitat d'aquests així ho aconselli. f) En aquest Centre quan hi hagi més d’un professor o professora que imparteixi l’especialitat de formació i orientació laboral es constituirà un departament de FOL amb una reducció lectiva de fins a un màxim de tres hores setmanals per al cap de departament. 7 ÒRGANS DE COORDINACIÓ UNIPERSONALS (Article 45 del ROC-IES) 7.1 CAP DE DEPARTAMENT - Correspon al cap del departament la coordinació general de les activitats del departament i la seva programació i avaluació. - En particular, són funcions del cap del departament: a) Convocar i presidir les reunions del departament i fer-ne la programació anual. b) Coordinar el procés de concreció del currículum de les àrees i matèries corresponents. c) Vetllar per la coherència del currículum de les àrees i matèries al llarg dels cicles i etapes. d) Vetllar per l'establiment de la metodologia i didàctica educatives aplicables en la pràctica docent. e) Coordinar la fixació de criteris i continguts de l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes en les àrees i matèries corresponents i vetllar per la seva coherència f) Propiciar la innovació i recerca educatives i la formació permanent en el si del departament. g) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies de les especialitats del departament i assessorar sobre l'adquisició didàctica corresponent. h) Complimentar les dades del Pla anual de Centre i de la Memòria anual. i) Sota les directrius de l’equip directiu fer la publicitat corresponent al departament. j) Aquelles altres que li puguin ésser encomanades pel director del centre o atribuïdes pel Departament d'Educació. - El cap del departament convoca a les reunions de departament els professors que imparteixen les àrees o matèries corresponents. - Al capdavant de cada departament didàctic o seminari, i escoltats els seus membres, es nomenarà un cap de departament o de seminari d’entre els seus integrants que, ultra reunir els requisits generals (veure apartat 7.14), tingui la condició de catedràtic. Si cap membre del departament o del seminari no té l'esmentada condició, es podrà nomenar un professor o professora que, formant part integrant del departament o del seminari, reuneixi la resta de requisits. 7.2 CAP DE SEMINARI a) Quan en un departament hi hagi més d’un professor o professora que imparteixi una especialitat diferent es podrà constituir un seminari amb una reducció lectiva de fins a un màxim de tres hores setmanals per al cap de seminari. (Per exemple, al Departament de ciències de la naturalesa, seminari de biologia i geologia. Al Departament de ciències socials, seminari de filosofia i/o seminari de clàssiques. Departament de llengües estrangeres, seminari de francès). b) Aquest Reglament de Règim Interior preveu la creació de seminaris en el si dels departaments didàctics de formació professional quan la seva complexitat ho aconselli. Es podrà constituir seminari, quan en el departament hi hagi un mínim de 10 membres. El nombre VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 13 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 14. 14. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR d’hores setmanals de reducció lectives es podrà incrementar fins a un màxim de 6 en el total del departament, inclòs el seminari. - Al capdavant de cada seminari que es pugui establir hi ha un cap de seminari, les competències del qual són les que li delega el cap del departament i aquelles altres que li puguin ésser encomanades pel director del centre o atribuïdes pel Departament d'Educació. 7.3 EL COORDINADOR D'ACTIVITATS I SERVEIS ESCOLARS (Article 46 del ROC-IES) - Correspon al coordinador d'activitats i serveis escolars la coordinació general de les activitats escolars complementàries i de les activitats extraescolars del centre. - En particular, són funcions del coordinador d'activitats i serveis escolars: b) Elaborar la programació anual de les activitats escolars complementàries. c) Elaborar la programació anual de les activitats extraescolars. d) Donar a conèixer als alumnes la informació relativa a les activitats escolars complementàries i a les activitats extraescolars. e) Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives. f) Coordinar l'organització dels viatges d'estudi, els intercanvis escolars i qualsevol altre tipus de viatge que es realitzi amb els alumnes. g) Distribuir els recursos econòmics destinats pel pressupost del centre entre les activitats escolars complementàries i les activitats extraescolars. h) Elaborar una memòria final de curs amb l'avaluació de les activitats realitzades que s'inclourà a la memòria anual d'activitats del centre. 7.4 COORDINADORS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I DEL BATXILLERAT (Article 47 del ROC-IES) - A l’IES CAMPS BLANCS hi ha un coordinador de primer i segon d'educació secundària obligatòria, un coordinador de tercer i quart d'educació secundària obligatòria. - A l’IES CAMPS BLANCS hi ha un coordinador de batxillerat. - Els coordinadors vetllen per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives al llarg de l'educació secundària obligatòria o del batxillerat, segons s'escaigui, sota la dependència del coordinador pedagògic. - Els coordinadors d'educació secundaria i de batxillerat són nomenats escoltat el coordinador pedagògic. 7.5 COORDINADOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (Article 48 del ROC-IES) - A l’IES CAMPS BLANCS com que té una oferta de cicles formatius corresponents a dues o més famílies professionals diferents de formació professional específica, hi ha un coordinador de formació professional. - El coordinador de formació professional, sota la dependència del cap d'estudis de formació professional, vetlla per l'adequació de les accions dels tutors de pràctiques professionals, coopera en l'apreciació de les necessitats de formació professional de l'àmbit territorial on és ubicat l'institut, d'acord amb la planificació, els criteris i programes del Departament d'Educació, i es relaciona amb les administracions locals, les institucions públiques o privades i les empreses de l'àrea d'influència. - El coordinador de la formació professional estableix la relació amb les empreses en el marc dels programes de garantia social, quan aquests siguin organitzats a l'institut o depenguin d'aquest. VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 14 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 15. 15. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR - El coordinador de formació professional és nomenat pel director, escoltat el cap d'estudis d’ensenyaments professionals, d'entre els professors que professin ensenyaments de formació professional específica. - Quan no existeixi el coordinador de formació professional, assumeix les seves funcions el cap d'estudis d’ensenyaments professionals. 7.6 EL COORDINADOR D'INFORMÀTICA. (Article 51 del ROC-IES) Són funcions del coordinador d'informàtica: a) Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i l'optimització dels recursos informàtics i per a l'adquisició de nous recursos. b) Assessorar l'equip directiu, el professorat i el personal d'administració i serveis dels centres en l'ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament d'Educació. c) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics d’ús comú del centre. d) Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació permanent en aquest tema. e) Aquelles altres que el director de l'institut li encomani en relació amb els recursos informàtics i telemàtics que li pugui atribuir el Departament d'Educació. - El coordinador informàtic és nomenat pel director, escoltat el cap d'estudis. 7.7 COORDINADOR PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS El director nomenarà un coordinador per a la prevenció de riscos laborals, que segons les indicacions d’aquest i les instruccions emanades de la Secció de Prevenció de Riscos laborals de la delegació territorial té assignades les següents tasques: a) Col·laborar amb la direcció del Centre en l'elaboració del pla d’emergència, en la implantació, en la planificació i realització dels simulacres d’evacuació. b) Revisar periòdicament la senyalització del Centre i els aspectes relacionats amb el pla d’emergència amb la finalitat d’assegurar la seva adequació i funcionalitat. c) Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar la seva adequació a les persones, els telèfons i l’estructura. d) Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com activitat complementària a les revisions oficials. e) Promoure actuacions d’ordre i neteja i realitzar les revisions periòdiques. 7.8 EL COORDINADOR LINGÜÍSTIC, D’INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL. (Article 51 del ROC-IES) Són funcions del coordinador lingüístic: a) Assessorar l'equip directiu en l'elaboració del projecte lingüístic. b) Assessorar el claustre en el tractament de les llengües en l'elaboració del projecte curricular del centre, d'acord amb els criteris establerts en el projecte lingüístic. c) Assessorar l'equip directiu en la programació de les activitats relacionades amb la concreció del projecte lingüístic, inclòs en la programació general del centre i col·laborar en la seva realització. d) Organitzar els seminaris i cursos necessaris per a la normalització lingüística en funció de les peticions i necessitats del professorat del centre. e) Dirigir el funcionament de la biblioteca del Centre. f) Aquelles altres que el director del centre li encomani en relació amb el projecte lingüístic o que li pugui atribuir el Departament d'Educació. VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 15 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 16. 16. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR - El coordinador lingüístic és nomenat escoltat el coordinador pedagògic. 7.9 COORDINADOR DE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA A l’IES CAMPS BLANCS com que està autoritzat per la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent per desenvolupar el projecte de Qualitat i millora contínua hi haurà un coordinador de qualitat. La seva funció principal és l’elaboració i manteniment del sistema de gestió de la qualitat del centre. 7.10 COORDINADOR DE MANTENIMENT GENERAL DE CENTRE Sota la supervisió de l’administrador, el coordinador de manteniment general de centre és responsabilitza de les petites reparacions d’aigüa, electricitat i manteniment. Vetlla pel bon ús de les instal·lacions del Centre, gestiona l’estock dels recanvis, així com la netetja i l’ordre al magatzem de manteniment. 7.11 RESPONSABLE D’AUDIOVISUALS És la persona responsable del material de la sala d’audivisuals. S’encarrega del’inventari, del funcionament, de les reparacions i substitucions dels equips espatllats així com ensenyar als professors la utilització dels equips d’aquesta sala. 7.12 COORDINADOR MEDIAMBIENTAL A l’IES CAMPS BLANCS el coordinador mediambiental coincideix amb el cap de departament de ciències de la naturalesa i té com a funcions: a) Assessorar a l’equip directiu en tot allò que fa referència a la sostenibilitat i al medi ambient. b) Convocar i presidir les reunions del comité ambiental. c) Participar i estar al dia en el programa d’escoles verdes. d) Participar i estar al dia en el programa de la xarxa d’escoles solars de Catalunya (XESCA). e) Coordinar les activitats mediambientals realitzades al centre. 7.13 TUTORS DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS (Article 49 del ROC-IES) Els tutors de pràctiques professionals efectuen la programació, el seguiment, i l'avaluació i el control de la fase de formació pràctica en els centres de treball en els ensenyaments de formació professional. Aquests professors assumeixen també, respecte del seu grup d'alumnes i sempre que sigui possible, les funcions del professor tutor. 7.14 RESPONSABLE DE MANTENIMENT DE FAMÍLIES PROFESSIONALS Quan siguin necessàries dues o més instal·lacions per impartir docència a l’alumnat matriculat en una família professional, es nomenarà un cap de manteniment. Aquest responsable tindrà reconegudes com a lectives fins un màxim de 3 hores per a l’exercici de les seves funcions. 7.15 EL PROFESSOR TUTOR (Article 52 del ROC-IES) VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 16 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 17. 17. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR - La tutoria i l'orientació dels alumnes formarà part de la funció docent. Tots els professors que formen part del claustre del centre poden exercir les funcions de professor tutor, quan correspongui. - Cada unitat o grup d'alumnes té un professor tutor, amb les funcions següents: a) Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal dels alumnes. b) Tenir cura de la coherència de les activitats d'ensenyament aprenentatge i les activitats d'avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d'ensenyament del seu grup d'alumnes. c) Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions d'avaluació. d) Tenir cura, juntament amb el secretari o administrador, quan correspongui, de vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la comunicació d'aquests als pares o representants legals dels alumnes. e) Dur a terme les tasques d'informació i d'orientació acadèmica dels alumnes. f) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o representants legals per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva assistència a les activitats escolars, d'acord amb els criteris establerts per la direcció del centre. g) Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats del centre. h) Aquelles altres que li encomani el director o li atribueixi el Departament d'Educació. - El cap d'estudis coordina l'exercici de les funcions del tutor i programa l'aplicació del pla d'acció tutorial dels alumnes de l'institut, d'acord amb el projecte educatiu. 7.16 TUTORIES TÈCNIQUES A començament de curs s’establiran les tutories tècniques segons les necessitats, disponibilitat i horaris. Preferentment, aquestes seran per realitzar tasques que els càrrecs unipersonals no poden cobrir. L’equip directiu tractarà amb cadascun dels tutors tècnics les responsabilitats i atribucions específiques de les tasques a realitzar així com el temps destinat a aquestes funcions. Nomenament i cessament dels professors tutors i tutors tècnics (Article 53 del ROC-IES) - El tutor és nomenat pel director de l'institut, escoltat el claustre de professors. - El nomenament dels professors tutors s'efectuarà per un curs acadèmic. - El director de l'institut pot deixar sense efectes el nomenament de professor tutor a sol·licitud motivada de l'interessat o per pròpia decisió, una vegada escoltat el claustre de professors, i amb audiència de l'interessat. - Del nomenament o cessament, segons correspongui, dels professors tutors, el director en dóna compte al consell escolar del centre. 7.17 HORES DE RECONEIXEMENT COM A LECTIVES, MÈRITS I COMPLEMENTS DELS CÀRRECS DE COORDINACIÓ. S’atribuirà als òrgans de coordinació, a excepció del coordinador o coordinadora de formació professional, que té el seu reconeixement específic entre 6 i 9 hores setmanals, un reconeixement de fins a un màxim de 3 hores lectives a la setmana per atendre les tasques de coordinació en la quantia que aquest Reglament de Règim Interior estableix en funció de les responsabilitats assignades, tot tenint en compte les disponibilitats de la plantilla de professors. Els caps de departament didàctic, i de seminari, el coordinador d’educació secundària obligatòria, el coordinador de batxillerat, el coordinador de formació professional, coordinador d’informàtica, coordinador d’activitats i serveis escolars i el coordinador de prevenció de riscos laborals nomenats d’acord al ROC –IES o les instruccions per a l’organització i el VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 17 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 18. 18. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR funcionament dels centres docents públics d’educació secundària de Catalunya, percebran el corresponent complement específic. 7.18 NOMENAMENT I CESSAMENT DELS ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ (Article 50 del ROC-IES) 7.18.1 Es nomenaran per a exercir les funcions dels òrgans unipersonals de coordinació els funcionaris docents, en servei actiu i amb destinació definitiva al centre. Només per insuficiència d'aquests, es cobriran la resta de llocs de coordinació amb funcionaris docents que no tinguin destinació definitiva. 7.18.2 Els òrgans unipersonals de coordinació d'un institut els nomena el director del centre. 7.18.3 El nomenament per a exercir les funcions corresponents als òrgans de coordinació s'estendrà, com a màxim, fins a la data de la fi del mandat del director. 7.18.4 El nomenament de cap de departament s'efectua d'entre els professors membres del departament que tinguin la condició de catedràtic, escoltat el departament. Si cap dels membres del departament no té la condició de catedràtic, la proposta es farà d'entre tots els seus membres. 7.18.5 El coordinador d'activitats i serveis escolars és nomenat escoltat el cap d'estudis. 7.18.6 El tutor de pràctiques professionals de cada grup és nomenat, escoltat el coordinador de formació professional, d'entre els professors del grup. 7.18.7 El director de l'institut pot acceptar la renúncia motivada o disposar el cessament dels coordinadors i caps de departament abans de la finalització del període per al qual han estat nomenats, una vegada escoltat l'òrgan que en cada cas va intervenir en la seva proposta de nomenament i amb audiència de l'interessat. 7.18.8 Del nomenament i cessament dels coordinadors i caps de departament, el director en dóna compte al consell escolar del centre. 8 JUNTA DE CAPS DE DEPARTAMENT Està formada pels caps dels departaments, i els membres de l’equip directiu. Així com altres membres que puntualment siguin necessaris. S’encarrega de la transmissió d’informació entre l’equip directiu i els diferents departaments i seminaris i viceversa, així com de fixar els criteris per al repartiment de les despeses de funcionament i les quantitats assignades a les famílies professionals per a l’adquisició de material inventariable per als cicles formatius de la formació professional específica. S’encarrega també de: - Realitzar propostes de sol·licitud de material i mobiliari del Centre. - Realitzar propostes per millorar l’aspecte organitzatiu del Centre. - Realitzar propostes per al Projecte Educatiu del Centre. - Realitzar propostes per millorar la gestió educativa i administrativa. - Estudiar i analitzar el Pla de Formació del Professorat. - Recollir i valorar les dades del Pla i la Memòria Anual de Centre. - Vetllar per la imatge del Centre i donar-lo a conèixer. Es reuneix preceptivament una vegada al mes, i es podran fer reunions extraordinàries quan ho sol·liciti un terç dels seus membres. VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 18 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 19. 19. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR 9 ESTRUCTURA PEDAGÒGICA 9.1 COMISSIÓ PEDAGÒGICA/QUALITAT/GRUP IMPULSOR Està formada pels caps d’estudis, coordinador pedagògic, coordinador de 1r i 2n de l’ESO, coordinador de 3r i 4t de l’ESO, coordinador de batxillerats, coordinador de formació professional, coordinador de qualitat, professors voluntaris i altres membres que puntualment siguin necessaris (director, professor de psicopedagogia, mestre de pedagogia terapèutica, professionals dels Serveis Educatius, coordinador lingüístic, d’interculturalitat i cohesió social, coordinador d’activitats i serveis escolars...) S’encarrega: De l’elaboració i revisió de la documentació estratègica del centre sota els criteris del programa de qualitat i millora contínua. De la coordinació de les tutories, sortides d’alumnes, seguiment de la diversitat, de l’Aula Oberta(A0), de la Unitat de Suport a l’Educació Espaecial(USEE),així com tots els assumptes de caire pedagògic. les propostes que surtin d’aquesta comissió aniran al claustre per a la seva aprovació. 9.2 COMISSIÓ PCC BATXILLERAT I ESO Formada pel coordinador pedagògic, el cap d’estudis, el cap d’estudis adjunt i els caps de departaments didàctics de les àrees curriculars de l'educació secundària obligatòria. En algunes qüestions determinades en què calgui sentir la veu dels equips docents, també participarà el director, els coordinadors de l’ESO i el coordinador de batxillerat. Té per missió elaborar i revisar el projecte curricular de centre corresponent a l’ESO i als batxillerats per presentar-lo al claustre, el qual l’avalua, l’aprova i decideix, si s’escau, la seva modificació. Fer propostes a altres instàncies de coordinació respecte de totes les qüestions del projecte curricular. De l’adaptació del tractament de la diversitat, de la USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial) i l’AO (Aula Oberta)) als continguts dissenyats en el PCC (Projecte Curricular de Centre). 9.3 COMISSIÓ PCC D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS Formada pel cap d’estudis de cicles formatius, coordinador de formació professional i els caps de departament de les famílies professionals. Té la funció d’harmonitzar i revisar les programacions de les matèries pròpies dels cicles formatius per presentar-les al claustre, el qual l’avalua, l’aprova i decideix, si s’escau, la seva modificació 9.4 EQUIPS DOCENTS DE 1R I 2N d’ESO Format pel cap d'estudis, el coordinador de 1r i 2n de l’ESO i pel conjunt de professors de 1r i 2n de l’ESO. La seva funció és comentar i discutir tot el relacionat amb el 1r i 2n de l’ESO, prendre decisions i, si s'escau, elaborar propostes per a la comissió pedagògica de tot allò que fa referència al pla d’acollida, relació amb els pares, tutories, control d’assistència dels alumnes, VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 19 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 20. 20. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR optatives, crèdit de síntesi, treball de síntesi, activitats extraescolars, sortides, avaluacions, tractament de la diversitat, disciplina... 9.5 EQUIPS DOCENTS DE 3R I 4T d’ESO Format pel coordinador pedagògic, el cap d’estudis, el coordinador de de l’ESO i pel conjunt de professors de l’ESO. La seva funció és comentar i discutir tot el relacionat amb el 2n cicle de l’ESO, prendre decisions i, si s’escau, elaborar propostes per a la comissió pedagògica de tot allò que fa referència al pla d’acollida, relació amb els pares, tutories, control d’assistència dels alumnes, crèdits variables, crèdit de síntesi, activitats extraescolars, sortides, avaluacions, tractament de la diversitat, disciplina... 9.6 EQUIPS DOCENTS DE BATXILLERAT Format pel cap d’estudis, el coordinador pedagògic, el coordinador de batxillerat i pel conjunt de professors dels batxillerats. La seva funció és comentar i discutir tot el relacionat amb el batxillerat, prendre decisions i, si s’escau, elaborar propostes per a la comissió pedagògica de tot allò que fa referència al pla d’acollida, relació amb els pares, tutories, control d’assistència dels alumnes, matèries optatives, treball de recerca, PAU, estades a les empreses, activitats extraescolars, sortides, avaluacions, disciplina... 9.7 EQUIPS DOCENTS DE D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS Format pel cap d’estudis d’ensenyaments professionals, el coordinador de formació professional i pel conjunt de professors de les famílies professionals. La seva funció és comentar i discutir tot el relacionat amb els Cicles Formatius, prendre decisions i, si s’escau, elaborar propostes per a la comissió pedagògica de tot allò que fa referència al pla d’acollida, relació amb els pares, tutories, control d’assistència dels alumnes, formació en centres de treball, activitats extraescolars, sortides, avaluacions, disciplina. 9.8 COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Formada pel coordinador pedagògic, professor de psicopedagogia, professor de pedagogia terapèutica, coordinadors de l’ESO, i si s’escau els caps dels departaments que imparteixin les àrees instrumentals (Matemàtiques, Llengua catalana i Llengua castellana), professors de diversitat, AO i USEE, professors interessats, així com els professionals dels Serveis Educatius Té les següents funcions: - Elaborar i coordinar el conjunt d’estratègies envers la planificació de la diversitat del Centre, així com l’organització de l’AO i de la USEE en funció dels recursos disponibles. - Estudiar i vehicular la derivació dels diferents casos als serveis o programes de les diferents administracions. 9.9 COMISSIÓ SOCIAL S’encarrega de gestionar i coordinar temes relacionats amb problemàtiques derivades de: Absentisme, qüestions conductuals, d’accés als materials (llibres, menjador, sortides…) I també intervé en l’orientació de l’alumnat de 4t de l’ESO. Està formada pels caps d’estudis, coordinadors de l’ESO, professionals dels Serveis Educatius i professionals dels Serveis Socials. VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 20 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 21. 21. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR 9.10 COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA Aquesta comissió està formada per un membre de l’equip directiu, el coordinador lingüístic, d’interculturalitat i cohesió social, el coordinador de 1r i 2n de l’ESO, el coordinador de 3r i 4t de l’ESO, el coordinador de Batxillerats, el coordinador de formació professional i un alumne. Té la funció d’assessorar l’equip directiu en les funcions de coordinació, impuls i manteniment de les activitats encaminades a incentivar l’ús de la llengua, i col·laborarà amb el coordinador lingüístic en els aspectes que s’especifiquen a continuació: - Promoció i coordinació de les activitats en la concreció anual del projecte lingüístic del centre. - Informació i difusió als diferents sectors de la comunitat educativa de les mesures d’estímul que afavoreixin la realització del projecte lingüístic del centre. - Supervisió de l’actualització bibliogràfica del centre des del punt de vista de la normalització lingüística. - Confecció de l’inventari dels recursos i gestió del pressupost assignat pel centre a les activitats especialment programades per afavorir la normalització lingüística. - Dinamització de la biblioteca del centre en tots els aspectes. 9.11 COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS Formada pel coordinador d’activitats i serveis escolars, un membre de l’equip directiu, professors implicats, representants dels alumnes i un representant de la junta de l’AMPA. Té la funció de coordinar les sortides que es realitzin al centre, així com les activitats extraescolars i jornades culturals, presentant-Les al Consell Escolar per a la seva aprovació amb la suficient antelació. Es coordinarà amb la junta de l’AMPA per a l’organització i finançament d’aquestes activitats. 9.12 CONSELL DE DELEGATS Està formada pels delegats i sots-delegats dels grups-classe de l’Institut. El conjunt de delegats té dret a reunir-se, disposar dels espais i d’un horari de reunions que asseguri el normal exercici dels seus drets. 9.13 AMPA Formada per tots els pares i mares dels alumnes i representats per la junta de l’AMPA És l’associació a través de la qual els pares i mares dels alumnes participen a l’Institut. És un òrgan consultiu i de participació per a qualsevol tema que afecti la vida del centre. Les seves propostes i iniciatives es poden canalitzar a través de la comissió d’extraescolars, de l’equip directiu i del consell escolar, així com a través dels tutors dels seus fills. 9.14 TUTORIES Formada pel grup classe i el professor tutor. És l’espai ideal de participació dels alumnes i pares, ja sigui en la vessant de seguiment del grup com en la tutoria individualitzada. 10-RECURSOS HUMANS 10.1. DEL PROFESSORAT 10.1.1. Normes generals VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 21 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 22. 22. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR El conjunt de professorat és el col·lectiu encarregat de la formació i educació de l’alumnat a l’institut. També són els professors els encarregats de vetllar quotidianament pel bon funcionament del centre. Tindran cura que tothom compleixi aquest reglament amb la finalitat d’assolir un clima adequat d’educació, respecte i correcció envers les persones i els equipaments i instal·lacions. 10.1.2. Drets i Deures Els drets i deures del professorat són els mateixos que emparen el conjunt de persones que treballen a la funció pública i que es poden resumir de la següent manera: A- DRETS a) Ser assistits i protegits per la Generalitat davant qualsevol amenaça, ultratge, injúria, calúmnia, difamació i, en general, davant qualsevol atemptat contra la seva persona o els seus béns, per raó de l’exercici de les seves funcions. b) Romandre en el seu lloc de treball. c) Ser retribuïts d’acord amb el lloc de treball que ocupen i el grau personal que els correspon. d) Optar a les possibilitats de carrera administrativa i promoció interna. e) Participar en la millora de l’Administració. f) Beneficiar-se de l’assistència sanitària i l’acció social, ells mateixos i els seus familiars i beneficiaris. g) Conèixer el seu expedient individual i accedir-hi lliurement. h) Ser tractats amb respecte en la seva intimitat i amb la consideració deguda a la seva dignitat, i rebre protecció o assistència davant les ofenses verbals o físiques, de naturalesa sexual o de qualsevol altra naturalesa. i) Seguretat i higiene en el treball. j) Lliure exercici dels drets i les llibertats sindicals: -Consulta i negociació de condicions de treball -Exercici del dret de vaga -Participar en els òrgans de representació -Elecció dels seus representants B- DEURES a) Complir les obligacions pròpies del seu lloc de treball. b) Guardar reserva total respecte als assumptes que coneixen per raó de les seves funcions. c) Comportar-se amb correcció i prestar el màxim d’ajut i informació al públic. d) Vetllar pel propi perfeccionament professional. e) Complir la jornada i l’horari de treball. f) No alterar voluntàriament, per cap mitjà, les seves condicions físiques i psíquiques ni induir altre personal a fer-ho. g) Actuar d’acord amb el Pla d’emergència del centre en cas de sinistre o simulacre d’evacuació 10.1.3. L’horari i l’assistència del professorat a-. L’horari del professorat: VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 22 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 23. 23. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR -El professorat tindrà l’horari laboral setmanal establert amb caràcter general per als funcionaris de la Generalitat, horari que actualment és de 37 hores i mitja. D’aquestes, se’n dedicaran 24, distribuïdes en 5 dies, a activitats d’horari fix en el centre, (classes, guàrdies, i altres vigilàncies, tutoria d’alumnes, reunions setmanals de departament o seminari, coordinacions de nivell i cicle, manteniment de laboratoris i aules específiques, etc.), 6 més d’avaluacions, reunions i altres activitats en el centre degudament programades i verificables, si bé no sotmeses necessàriament a l’horari fix, i la resta, fins a completar l’horari laboral, a activitats relacionades amb la docència i la formació permanent, que no s’hauran de fer necessàriament en el centre. El nombre d’hores de classe del professorat no serà inferior a 18 per setmana, llevat dels reconeixements d’hores lectives per a l’exercici de les funcions previstes a la normativa vigent. Aquest nombre de 18 hores setmanals lectives pot prendre’s com a mitjana mínima quan el centre no presenti una distribució horària uniforme al llarg del curs per variacions trimestrals. -L’horari marc coincideix amb les franges horàries de funcionament de l’Institut. -L’horari personal, que es lliura a començament de curs o al principi dels trimestres, informa també sobre el tipus d’activitat i espai reservat per a aquest. b-. Assistència del professorat: -El professorat està obligat a complir, dins del marc horari general, l’horari de classes i les altres activitats d’horari fix; està obligat també a assistir a claustres, avaluacions, reunions i altres activitats degudament programades i verificables, i a les derivades de la seva condició de tutor o càrrec que ocupi. Són també d’assistència obligatòria les altres reunions extraordinàries no previstes en la programació general del centre que siguin degudament convocades pel director (amb 48 hores d’antelació, per escrit i individualment). -El professorat assistirà amb puntualitat a les tasques educatives. - L’assistència i puntualitat del professorat es controlarà mitjançant els fulls de control d’entrades i sortides de l’institut i el full de control de guàrdies i les actes de les diferents convocatòries. c-. Justificacions de les faltes d’assistència -Són justificables totes aquelles absències incloses com a llicències i permisos en la llei de la funció pública de la Generalitat de Catalunya, en les condicions en què aquesta legislació assenyala (veure annex). -El director pot concedir els permisos següents: 1-Naixement d’un fill i adopció o acolliment permanent o preadoptiu d’un menor, 5 dies. 2-Trasllat de domicili: un dia en la mateixa localitat i fins a quatre en una altra localitat. 3-Exàmens finals en centres oficials: un dia. Per altres proves definitives d’avaluació i liberatòries en els esmentats centres: el temps indispensable per fer-Les. 4-Deures inexcusables de caràcter públic o personal: el temps indispensable per fer- los. 5-Per matrimoni d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat: el temps indispensable per assistir-hi. 6-Per la mort, l’accident, la malaltia greu o l’hospitalització d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, 2 dies si el succés es produeix en la mateixa localitat i fins a 4 dies si és en una altra localitat. -Per altres supòsits com ara matrimoni, embaràs, part, guarda legal, afers sindicals, etc. caldrà tramitar el permís o llicència, segons disposin les lleis i acollir-se al temps liberatori que estigui disposat per llei. VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 23 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 24. 24. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR - Petició de permisos i justificació d’absències. Totes les absències, siguin per malaltia o permís, caldrà justificar-Les per escrit en l’imprès corresponent indicant la naturalesa de l’absència i aportant la documentació necessària. Aquest document es lliurarà a Direcció. La petició de permisos per absentar-se del centre caldrà fer-la directament i prèviament al director i tenir-ne el vistiplau, així com també caldrà justificar les faltes d’assistència a les activitats acadèmiques com claustres, reunions, consell escolar... al mateix director. Tanmateix quan es preveu una falta d’assistència que afecti les classes se n’informarà també al Cap d’Estudis per tal de planificar la jornada. Es farà mitjançant el full de faltes d’assistència del professor. Totes les faltes d’assistència han de tenir el vistiplau del director. Quan es produeixi una manca d’assistència o puntualitat i no es justifiqui, la direcció ho comunicarà a l’interessat. d-.Caldrà ser puntual en la finalització de les sessions de classe. Només en circumstàncies excepcionals es podrà sortir abans de l’hora de finalització de la classe amb el previ vistiplau de la direcció del centre. e-. Mensualment s’elaborarà la llista nominal de faltes d’assistència i puntualitat del professorat a les diferents activitats (classes, guàrdies, reunions, claustres, tutories,...) Aquesta llista es farà pública a la Sala de professors no més tard del dia 5 de cada mes. El professorat podrà presentar les seves reclamacions en el termini establert (fins al dia 8 de cada mes), passat el qual es trametrà la corresponent comunicació a la Delegació Territorial d’Ensenyament. 10.1.4. Funcions del professorat dins l’aula El professorat ha de: - Fer un seguiment per a cada àrea de programació o crèdit i seguir els criteris i metodologia d’avaluació fixats pel respectiu departament. Aquests criteris d’avaluació es comunicaran a l’alumnat per escrit a principi de curs. - Controlar diàriament, amb el sistema establert, l’assistència dels alumnes dels grups amb els quals tingui classe. - Mantenir dins les aules un ambient d’estudi, atenció i treball necessari per al correcte desenvolupament de les tasques d’ensenyament i aprenentatge. - Fer un control i revisió de les tasques, intervencions i activitats realitzades pels alumnes a classe o a casa seva en el marc de la programació docent de l’àrea que correspongui. - Fer el control quotidià de la neteja, ordre, estat de manteniment i desperfectes a l’interior de l’aula. En cas de detectar-se alguna anomalia en aquest sentit es comunicarà immediatament a través del mitjà establert segons el tipus d’anomalia (fulls de manteniment, neteja...). - Poder privar l’assistència a l’aula a un alumne sempre que sigui necessari pel bon desenvolupament de la classe i hagi esgotat els recursos per reconduir la situació. En aquest cas cal seguir el protocol establert: omplir el full d’incidències, donar-li feina per aquell temps privat de classe, derivar l’alumne al professor de guàrdia, i recollir, en la propera classe, la còpia groga del full d’incidències signada pels pares i després fer-la arribar al tutor. - Donar a l’alumne una nota escrita per al conserge, en cas d’enviar-lo a fer fotocòpies, en cas d’haver d’anar a buscar material (cartolines, retoladors,...) serà el mateix professor qui ho anirà a buscar i ho retornarà als conserges. VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 24 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 25. 25. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR - Assegurar-se que l’aula queda recollida i tancada amb clau, amb els llums apagats i les finestres tancades si en finalitzar aquella classe és l’hora de l’esbarjo o bé a última hora (ja sigui del matí o de la tarda). 10.1.5. Les guàrdies i les funcions del professorat de guàrdia En cada hora de classe hi ha diversos professors de guàrdia. Tot el professorat té assignades al seu horari setmanal unes hores determinades de guàrdia. Les principals funcions del professorat de guàrdia, auxiliats pel personal de consergeria, si cal, són garantir l’ordre en l’institut en les hores de classe i controlar si hi ha professorat absent, mitjançant el full de guàrdia, i donar auxili immediat a qualsevol imprevist que es pugui presentar. Normativa per al professorat de guàrdia: a-.Ha de ser puntual a la guàrdia b-. L’inici de la guàrdia és a consergeria on s’informarà de la situació inicial de la guàrdia, juntament amb els seus companys. Complimentarà i signarà el full de guàrdies i anirà a comprovar la situació de les aules, passadissos, lavabos, bar i pati i romandrà durant aquella hora en el lloc assignat. c-.Durant els deu primers minuts la situació ha de quedar sota el control del professorat de guàrdia. d-.Si manca algun profesor, cal cobrir la guàrdia dins l’aula on tingui classe a aquella hora l’esmentat professor. L’alumnat no podrà sortir al pati en cap cas, a no ser que sigui l’espai que tingui reservat per fer aquella hora de classe. e-. El professorat de guàrdia haurà de controlar especialment les zones següents: Planta baixa pavelló A (bar, lavabos, sala de guàrdia, vestíbul),plantes pavelló A (Les zones de les aules del pavelló A per comprovar que no hi hagi incidències pels passadissos durant aquella hora), Pavellons B, C, D i E i patis(zona aules i lavabos del pavelló B i les zones del darrera dels edificis). f-. El professorat de guàrdia que tingui assignat el telèfon comprovarà abans de trucar si els alumnes s’han incorporat a l’aula i després telefonarà a les famílies dels alumnes de l’ESO que no han vingut a primeres hores, i se’n deixarà constància en el registre de trucades. El professor que tingui assignada aquesta tasca, reforçarà els seus companys de guàrdia un cop acabades les trucades. g-.En cas que falti algun professor que ha previst l’absència i ha deixat feina, el professorat de guàrdia s’encarregarà que els alumnes facin la feina que s’hagi deixat prèviament a consergeria. Els treballs fets els recollirà el professor de guàrdia i els lliurarà al professor absent, deixant-los-hi a la seva lleixa. h-.Si l’absència és imprevista, el professor de guàrdia no garantirà que es faci feina d’aquella assignatura però sí que garantirà que es faci treball o estudi de qualsevol altra assignatura. VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 25 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 26. 26. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR i-. El professorat de guàrdia ha d’estar localitzable en qualsevol moment, és per tant important deixar constància de la seva ubicació en el full de guàrdia. j-.Si hi ha alumnat exclòs de classe, el professorat de guàrdia l’acollirà a la sala de guàrdies, l’haurà de rebre amb el full d’incidències degudament complimentat i li donarà el dret a fer al. Legacions. El full d’incidències el deixarà a la lleixa del tutor (full blanc) i la còpia blava per als Caps d’estudis, la còpia groga és per a l’alumne , que l’haurà de retornar signat pels pares al professor que l’ha expulsat, el qual el farà arribar al tutor. Tot alumne ha de sortir de l’aula amb feina per fer durant l’espai de temps en què és privat de classe. En cas de no portar el full d’incidències o no tenir feina, el professorat de guàrdia el retornarà a l’aula. k-.Durant les hores del pati el professorat de guàrdia garantirà que els passadissos i les aules quedint buits d’alumnes i les aules tancades amb clau. L’alumnat d’ESO ha de romandre en el pati, bar o en la biblioteca. les zones del pati seran vigilades pel professorat de guàrdia de pati. NOTA: Pot existir una normativa de guàrdies més detallada anualment en funció del nombre de professorat de què es disposi, acollint-se sempre a les directrius que queden enregistrades en aquest Reglament de Règim Interior. 10.1.6. Funcions del tutor Tenint com a documents de referència els diferents PATS ( ESO, BATXILLERAT i C. FORMATIUS) Les funcions del tutor se centren fonamentalment en: a-.Ajudar i orientar els alumnes tutorats en els seus problemes i inquietuds. Canalització de les seves reclamacions. b-.Fer especial èmfasi en l’orientació acadèmica i professional en l’últim curs de l’ESO i de Batxillerat. c-.Fer de pont entre la família i el centre . d-.Dur a terme el Pla d’Acollida per als seus alumnes en els termes previstos (sobre informació d’horaris, normes de convivència, elecció de delegats...) e-. Desenvolupar les sessions de tutoria de grup per tal de fomentar el coneixement mutu i la integració dels alumnes a l’institut, així com resoldre els problemes que es plantegin. f-.Fer una reunió general amb els pares dels alumnes de la tutoria el primer trimestre, després de la preavaluació. Aquesta reunió vindrà fixada en el calendari escolar. En aquesta trobada s’informarà de les característiques de l’institut, normes de funcionament i convivència, pla d’estudis, aspectes d’orientació d’estudis i professionals... Durant el curs es mantindrà un mínim d’una entrevista per família que es procurarà tenir durant el primer trimestre del curs. Després es mantindran les entrevistes personals amb la família de l’alumnat que siguin necessàries. g-.Controlar l’asssistència de l’alumnat setmanalment, a través del full de control d’assistència de l’alumnat. Notificar a la família les faltes d’assistència i els problemes que se’n deriven, mitjantçant el canal que consideri més idoni (correu ordinari, certificat, telegrama...) VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 26 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
 27. 27. Generalitat de Catalunya DOCUMENT CODI Departament d’Educació IES Camps Blancs doc.rri-gad.est REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR h-.Coordinar i moderar les juntes d’avaluació del seu grup. Omplir i lliurar l’acta de la sessió d’avaluació, amb tota la informació requerida, al Coordinador Pedagògic o al Cap d’Estudis de FP. i-.Portar el control de la situació acadèmica de l’alumnat tutorat (assignatures pendents, convalidacions, exempcions...) i dels butlletins que lliurarà signats i amb les anotacions pertinents a l’alumnat i els recollirà, un cop signats pels pares, en el termini establert. j-. Lliurar a final de curs tota la informació dels tutorats al Coordinador Pedagògic, amb el protocol establert, per tal que quedi recollida la informació, per organitzar les tutories del proper curs. k-.Convocar reunions extraordinàries, en col. laboració del Cap d’Estudis i/o el Coodinador Pedagògic, quan es consideri necessari. l-.Participar en les reunions de tutors que es facin pel seguiment dels cursos i la unificació de criteris i d’actuacions. m-.Realitzar el seguiment dels alumnes amb risc social, repetidors... n-.Vetllar amb l’ajut dels Caps d’Estudis i el Coordinador Pedagògic per l’adequada integració dels alumnes, tot tenint cura dels casos que requereixin especial atenció. 10.1.7. Avaluació a-. L’avaluació dels processos d’aprenentatge serà contínua, amb observació sistemàtica, i amb visió globalitzada al llarg de l’etapa. L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes es durà a terme en relació als objectius terminals de cada àrea o matèria. Al llarg del procés d’avaluació cal tenir en compte que els objectius s’assoleixin mitjançant diferents tipus de continguts: fets, conceptes i sistemes conceptuals; procediments; i valors, normes i actituds. Tots els documents oficials de l’avaluació s’han de conservar en el centre a disposició de la Inspecció per a possibles comprovacions. b-. les notes de les diferents àrees han d’estar posades en l’acta de notes d’avaluació en el termini establert. c-. L’assistència a les sessions d’avaluació és obligatòria per a tot el professorat. En cas de coincidir més d’una avaluació en la mateixa hora, el professor que s’absenti de l’avaluació d’un grup informarà per escrit al tutor pertinent dels aspectes rellevants que cal prendre en consideració. d-. El tutor dirigirà l’avaluació i portarà l’acta de notes d’avaluació, que, conjuntament amb l’acta de la sessió d’avaluació, les lliurarà al Cap d’Estudis de FP o al Coordinador Pedagògic en finalitzar la sessió d’avaluació. e-. L’ordre del dia de l’avaluació inclourà com a mínim els punts següents: -Valoració del grup en general -Comentari de les dades estadístiques VERSIÓ 0.3 ELABORAT Maig 2008 ENTRADA EN VIGOR 1 de setembre de 2008 ARXIU rri.doc Pàgina 27 de 63 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés

×