ბაკურიანი 2009 წლის დეკემბერი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საგანმანათლებლო  რესურსცენტრების  ტრენ...
 საჯარო სკოლის სტრუქტურული ერთეულები <ul><li>სამეურვეო საბჭო </li></ul>
საჯარო სკოლის სტრუქტურული ერთეულებია: <ul><li>პედაგოგიური საბჭო </li></ul><ul><li>სამეურვეო საბჭო </li></ul><ul><li>დირექც...
თითოული რგოლის შემადგენლობა, არჩევის წესი, ფუნქციები, უფლება-მოვალეობები გაწერიალია: <ul><li>ზოგადი განათლების შესახებ საქ...
კერძოდ: <ul><li>საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 17 იანვრის № 30 ბრძანებით დამტკიცებული დებულე...
<ul><li>წევრები </li></ul><ul><li>რაოდენობა </li></ul><ul><li>მასწავლებლები </li></ul><ul><li>მშობლები </li></ul><ul><li>მ...
<ul><li>…… </li></ul><ul><li>რეგისტრაციის ვადა გაიზარდა 30 დღემდე </li></ul>რეგისტრაცია, უფლებამოსილების ვადა, უფლებამოსილ...
<ul><li>რაზე უნდა გამახვილდეს ყურადღება </li></ul><ul><li>საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის  2009 წლის 24...
სხდომები <ul><li>  საბჭო იკრიბება სასწავლო წლის განმავლობაში მინიმუმ 3-ჯერ , ყოველი მესამედის დასაწყისში; </li></ul><ul...
<ul><li>საბჭოს თავმჯდომარე მონაცვლეობით აირჩევა საბჭოს შემადგენლობაში მშობლებისგან და პედაგოგიური საბჭოსგან არჩეულ წევრთაგ...
სამეურვეო საბჭო და მისი თითოული წევრი პასუხისმგებელია საჯარო სკოლის მიერ ეროვნული სასწავლო გეგმის, ზოგადი განათლების სფე...
<ul><li>სკოლის დირექტორის წარდგინებით ამტკიცებს სკოლის ბიუჯეტს და უზრუნველყოფს მის საჯაროობას; </li></ul><ul><li>იბარებს დ...
<ul><li>თუ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში 12 წლის სწავლის შემდეგ მოსწავლემ ვერ დაძლია საბაზო საფეხურის ეროვნული ან მო...
<ul><li>თუ მოსწავლემ 3 წლის განმავლობაში ვერ დაძლია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხური, მისი მიმართვის საფუძველზე სამეურვე...
<ul><li>უფლებამოსილია მიმართოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურები...
<ul><li>ირჩევს სკოლის დირექტორს  (უმრავლესობით); </li></ul><ul><li>უფლებამოსილია შრომითი ხელშეკრულებითა და საქართველოს კა...
<ul><li>საჯარო სკოლის დირექტორსა და მის ახლო ნათესავს შორის შრომითი ხელშეკრულების დასადებად სავალდებულოა სამეურვეო საბჭოს ...
<ul><li>გამოხატავს თანხმობას პედაგოგიური საბჭოს მიერ შემუშავებული სასკოლო სასწავლო გეგმების თაობაზე; </li></ul><ul><li>...
<ul><li>უფლებამოსილია, ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, სასწავლო წლის დამამთავრებელი გამოცდების ჩატარების მიზნით დაავ...
<ul><li>სკოლის დირექტორის წარდგინებით ამტკიცებს სკოლის შინაგანაწესს, რომელიც ამომწურავად განსაზღვრავს დისციპლინური გა დ აც...
<ul><li>სკოლის წესდებით გათვალისწინებული წესით განიხილავს საჩივრებს და იღებს შესაბამის ზომებს; </li></ul><ul><li>დისციპლინ...
<ul><li>უფლებამოსილია განიხილოს საჩივრებ ი , რომლებიც ეხება დირექტორის მიერ დისციპლინურ გადაცდომებზე მიღებულ გადაწყვეტილე...
კითხვები <ul><li>კითხვები?.. </li></ul>
<ul><li>ყურადღებისთვის </li></ul>მადლობთ
<ul><li>აქტიურად ჩავებათ თითოული სკოლის სამეურვეო საბჭოს მუშაობაში, ავამოქმედოთ, ავამოძრაოთ, გავაცოცხლოთ, ავამუშაოთ ისინი ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

C:\Fakepath\სამეურვეო

1,347 views

Published on

ilia

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,347
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Aba ra moxdeba?
 • C:\Fakepath\სამეურვეო

  1. 1. ბაკურიანი 2009 წლის დეკემბერი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საგანმანათლებლო რესურსცენტრების ტრენინგი
  2. 2. საჯარო სკოლის სტრუქტურული ერთეულები <ul><li>სამეურვეო საბჭო </li></ul>
  3. 3. საჯარო სკოლის სტრუქტურული ერთეულებია: <ul><li>პედაგოგიური საბჭო </li></ul><ul><li>სამეურვეო საბჭო </li></ul><ul><li>დირექცია </li></ul><ul><li>მოსწავლეთა თვითმმართველობა </li></ul><ul><li>დისციპლინური კომიტეტი </li></ul><ul><li>შესაძლებელია შექმინილი იყოს სააპელაციო კომიტეტიც </li></ul>
  4. 4. თითოული რგოლის შემადგენლობა, არჩევის წესი, ფუნქციები, უფლება-მოვალეობები გაწერიალია: <ul><li>ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში (ბოლო რედაქცია 11.07.2009. N1385) </li></ul><ul><li>” ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დაფუძნებისა და საჯარო სკოლის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 15 სექტემბრის № 448 ბრძანებით დამტკიცებულ ”საჯარო სკოლის წესდებაში” (საჭიროებს ცვლილებებს) </li></ul><ul><li>აღნიშნულს აწესრიგებს, აგრეთვე, რიგი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი </li></ul>
  5. 5. კერძოდ: <ul><li>საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 17 იანვრის № 30 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება ”საქართველოს საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს წევრების არჩევის, მათთვის უფლებამოსილების შეწყვეტისა და რეგისტრაციის წესის შესახებ” </li></ul><ul><li>საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 16 მარტის N 194 ბრძანება “ საჯარო სკოლისათვის სახელის მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ </li></ul><ul><li>საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 200 8 წლის 5 სექტემბრის N759 ბრძანება საქართველოს საჯარო სკოლებში სასწავლო წლის დაწყებისა და დამთავრების, სასწავლო დღეებისა და არდადეგების მინიმალური და მაქსიმალური ხანგრძლივობის, არდადეგების დროის განსაზღვრის შესახებ </li></ul>
  6. 6. <ul><li>წევრები </li></ul><ul><li>რაოდენობა </li></ul><ul><li>მასწავლებლები </li></ul><ul><li>მშობლები </li></ul><ul><li>მოსწავლე </li></ul><ul><li>საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დანიშნული წევრი </li></ul><ul><li>ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ დანიშნული წევრი </li></ul><ul><li>მინიმუმ 3, მაქსიმუმ 6 </li></ul><ul><li>მინიმუმ 3, მაქსიმუმ 6 </li></ul><ul><li>ერთი - საშ.საფეხურის თვითმმართველობის თავმჯდომარე </li></ul><ul><li>ერთი - რესურსცენტრის საშტატო განრიგით გათვალისწინებული შემადგენლობიდან </li></ul><ul><li>შესაძლოა კიდევ ერთი - სათათბირო ხმის უფლებით </li></ul><ul><li>ერთი </li></ul><ul><li>მცირეკონტიგენტიანში შესაძლებელია გამონაკლისი </li></ul><ul><li>რომელიც არასდროს დაგვიშვია  რადგანდ არავის უთხოვია </li></ul>სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობა
  7. 7. <ul><li>…… </li></ul><ul><li>რეგისტრაციის ვადა გაიზარდა 30 დღემდე </li></ul>რეგისტრაცია, უფლებამოსილების ვადა, უფლებამოსილების შეწყვეტა...
  8. 8. <ul><li>რაზე უნდა გამახვილდეს ყურადღება </li></ul><ul><li>საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2009 წლის 24 სექტემბრის №803 ბრძანებით დანიშნული სამეურვეო საბჭოს წევრები მაქსიმალურად დაესწრონ სამეურვეო საბჭოს სხდომებს ; </li></ul><ul><li>ისინი სარგებლობენ იმ უფლებებით, რომელიც მინიჭებული აქვს საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს არჩეულ წევრებს , საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მათ შორის ხმის უფლებით ; </li></ul>
  9. 9. სხდომები <ul><li>  საბჭო იკრიბება სასწავლო წლის განმავლობაში მინიმუმ 3-ჯერ , ყოველი მესამედის დასაწყისში; </li></ul><ul><li>  საბჭოს რიგგარეშე  სხდომის მოწვევის  უფლებამოსილება აქვს სიითი შემადგენლობის  </li></ul><ul><li>არანაკლებ ერთ მესამედს ან სამინისტროს მიერ დანიშნულ წარმომადგენელს; </li></ul><ul><li>განსაზღვრეთ სხდომის მოწვევის აუცილებლობა და მისი არსებობისას დანიშნეთ .  </li></ul>
  10. 10. <ul><li>საბჭოს თავმჯდომარე მონაცვლეობით აირჩევა საბჭოს შემადგენლობაში მშობლებისგან და პედაგოგიური საბჭოსგან არჩეულ წევრთაგან და ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს წარმომადგენლისაგან, არა უმეტეს მათი უფლებამოსილების ვადისა. </li></ul>
  11. 11. სამეურვეო საბჭო და მისი თითოული წევრი პასუხისმგებელია საჯარო სკოლის მიერ ეროვნული სასწავლო გეგმის, ზოგადი განათლების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების შესრულებაზე, სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესსა და ფინანსების მიზნობრივ ხარჯვაზე, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში
  12. 12. <ul><li>სკოლის დირექტორის წარდგინებით ამტკიცებს სკოლის ბიუჯეტს და უზრუნველყოფს მის საჯაროობას; </li></ul><ul><li>იბარებს დირექტორისგან ანგარიშს ფინანსური საქმიანობის შესახებ; </li></ul><ul><li>აკონტროლებს სკოლის დირექციის მიერ ფინანსების ხარჯვასა და ქონების განკარგვას; </li></ul><ul><li>ითანხმებს ისეთი გარიგების დადებ ას , რომლის ღირებულებაც აღემატება სკოლის ბიუჯეტის 5%-ს </li></ul>
  13. 13. <ul><li>თუ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში 12 წლის სწავლის შემდეგ მოსწავლემ ვერ დაძლია საბაზო საფეხურის ეროვნული ან მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმით დადგენილი მიღწევის დონე, სამეურვეო საბჭო ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამის ორგანოს მიმართავს ამ მოსწავლის სწავლების დაფინანსების გაგრძელების თხოვნით. </li></ul>
  14. 14. <ul><li>თუ მოსწავლემ 3 წლის განმავლობაში ვერ დაძლია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხური, მისი მიმართვის საფუძველზე სამეურვეო საბჭო უფლებამოსილია მიმართოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს დაფინანსების გახანგრძლივების თხოვნით. </li></ul>
  15. 15. <ul><li>უფლებამოსილია მიმართოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების ხარჯები ს ანაზღაურების თხოვნით </li></ul>
  16. 16. <ul><li>ირჩევს სკოლის დირექტორს (უმრავლესობით); </li></ul><ul><li>უფლებამოსილია შრომითი ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევის შემთხვევაში ხელშეკრულება შეუწყვიტოს სკოლის დირექტორს (ორი მესამედით); </li></ul><ul><li>სკოლის დირექტორის წარდგინებით ამტკიცებს სკოლის ადამიანური რესურსე ბის მართვის პოლიტიკას ; </li></ul>
  17. 17. <ul><li>საჯარო სკოლის დირექტორსა და მის ახლო ნათესავს შორის შრომითი ხელშეკრულების დასადებად სავალდებულოა სამეურვეო საბჭოს თანხმობ ა ; </li></ul><ul><li>უფლებამოსილია მოსთხოვოს სკოლის დირექტორს, ვადამდე შეუწყვიტოს შრომითი ხელშეკრულება მასწავლებელს; </li></ul><ul><li>ითანხმებს სამეურვეო საბჭოს წევრ მასწავლებელთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საკითხს. </li></ul>
  18. 18. <ul><li>გამოხატავს თანხმობას პედაგოგიური საბჭოს მიერ შემუშავებული სასკოლო სასწავლო გეგმების თაობაზე; </li></ul><ul><li>გამოხატავს თანხმობას ... პედაგოგების მიერ შერჩეული სახელმძღვანელოების ნუსხის თაობაზე ; </li></ul><ul><li>სკოლის დირექტორის წარდგინებით ამტკიცებს სკოლის განვითარების სტრატეგიას და სკოლის ყოველწლიურ სამოქმედო გეგმას ; </li></ul>
  19. 19. <ul><li>უფლებამოსილია, ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, სასწავლო წლის დამამთავრებელი გამოცდების ჩატარების მიზნით დაავალოს დირექტორს, მიმართოს გამოცდების ეროვნულ ცენტრს და დადოს შესაბამისი ხელშეკრულება ; </li></ul><ul><li>სკოლის დირექტორისგან ყოველი წლის 10 დეკემბრამდე იბარებს ანგარიშს სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის შესახებ; </li></ul><ul><li>ითანხმებს სკოლის დირექტორის მიერ დადგენილ სასწავლო წლის განმავლობაში სწავლისა და არდადეგების დღეების განაწილება ს; </li></ul>
  20. 20. <ul><li>სკოლის დირექტორის წარდგინებით ამტკიცებს სკოლის შინაგანაწესს, რომელიც ამომწურავად განსაზღვრავს დისციპლინური გა დ აცდომების ნუსხას და მათთვის გათვალისწინებულ დისციპლინურ სახდელებს </li></ul>
  21. 21. <ul><li>სკოლის წესდებით გათვალისწინებული წესით განიხილავს საჩივრებს და იღებს შესაბამის ზომებს; </li></ul><ul><li>დისციპლინური გადაცდომების განხილვის მიზნით, სკოლის წესდებით გათვალისწინებული წესით ირჩევს დისციპლინურ კომიტეტს, რომლის შემადგენლობაში შედის თანაბარი რაოდენობის მასწავლებელი, მშობელი და საშუალო საფეხურის მოსწავლე ; </li></ul><ul><li>უფლებამოსილია წესდებით გათვალისწინებული წესით განიხილოს საჩივრები დისციპლინური კომიტეტის გადაწყვეტილებების შესახებ (სააპელაციო კომიტეტის არარსებობის შემთხვევაში) ; </li></ul>
  22. 22. <ul><li>უფლებამოსილია განიხილოს საჩივრებ ი , რომლებიც ეხება დირექტორის მიერ დისციპლინურ გადაცდომებზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს ; </li></ul><ul><li>უფლებამოსილია შექმნას სააპელაციო კომიტეტი დისციპლინური კომიტეტის გადაწყვეტილებების გ ასაჩივრების მიზნით; </li></ul><ul><li>საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იხილავს სკოლისათვის სახელის მინიჭების შესახებ ინიციატივას ; </li></ul><ul><li>ინახავს და აღრიცხავს სამეურვეო საბჭოში მშობელთა და პედაგოგიური საბჭოს წარმომადგენელთა არჩევნების ბიულეტენებსა და ოქმებს ; </li></ul><ul><li>სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ნიშნავს მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარების თარიღს; </li></ul><ul><li>და სხვ... </li></ul>
  23. 23. კითხვები <ul><li>კითხვები?.. </li></ul>
  24. 24. <ul><li>ყურადღებისთვის </li></ul>მადლობთ
  25. 25. <ul><li>აქტიურად ჩავებათ თითოული სკოლის სამეურვეო საბჭოს მუშაობაში, ავამოქმედოთ, ავამოძრაოთ, გავაცოცხლოთ, ავამუშაოთ ისინი </li></ul>P.S. კდევ ერთხელ  :

  ×