Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Competition 14

1,293 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Competition 14

 1. 1. ‫8002 ,6 ‪"] April‬معماري ؛ مسابقات و تجربه ی "جايزه ملی[‬ ‫معماري ؛ مسابقات و تجربه ی "جايزه ملی"‬ ‫رشد بي سابقه مسابقات معماري در سالهاي اخير، نويد توجه جدي به مقوله توليد معماري و ارزش‬ ‫گذاري تخصصي به اين هنر فرهنگ ساز است. هرچند چنين توجهاتي، همواره سؤالت بي شماري را با‬ ‫خود داشته و اذهان عموم معماران را در خصوص کميت و کيفيت و نقايص فني و علمي اين مسابقات‬ ‫به خود مشغول مي دارد، ليکن همين شور و هيجان و زنده شدن فضاي مشارکت عمومي و قابليت نقد‬ ‫همگاني؛ به تنهايي براي پاسخگويي به برخي نظرات حذفي کافي به نظر مي رسد.‬ ‫رشد فزاينده گرايش به برگزاري مسابقات _ چه به صورت محدود و چه آزاد_ اختصاص به کشور ما‬ ‫نداشته و اين رشد در جامعه جهاني و دهه ي اخير کامل ً خودنمايي مي کند و در اين راستا به گفته معمار‬ ‫معاصر "ژان نوول" : "هر موقعيت جديد، مستلزم يک معماري جديد است."‬ ‫پس مي بايست به دنبال جواب‬ ‫هاي نو براي سؤالت قديمي بود.‬ ‫اين مقاله تحليلي است بر جايگاه کيفي و هستي شناسي مسابقات معماري، که در کنار تجربه ي‬ ‫برگزاري "مسابقه بين المللي جايزه ملي" براي طراحي مرکز تجارت صنايع ايران، سعي در ارائه ي رويکردي‬ ‫است که اميدوارم بتواند در روند برگزاري موفق تر مسابقات آينده مؤثر باشد.‬ ‫سه گروه عمده زير در شکل گيري مسابقات حضور دارند:‬ ‫•برگزارکنندگان‬ ‫•شرکت کنندگان‬ ‫•سياست گزاران‬ ‫برگزارکنندگان؛ نخستين و به جهت ايجاد زمينه، مهم ترين حلقه ي برگزاري مسابقات مي باشند.‬ ‫برگزارکنندگان متناسب با نوع مسابقه، عموما به دو دسته تقسيم مي شوند: دسته ي اول؛ معماران و‬ ‫متخصصين برگزيده و کارآزموده اي مي باشند، که در مقاطع زماني مشخصي به صورت دوره اي با‬ ‫حمايت مجامع تخصصي و مؤسسات اقتصادي، برترين معماران و يا طرح هاي اجرا شده شان را با‬ ‫خصوصيات مشخص عملکردي، محتوايي و زماني؛ انتخاب و معرفي مي نمايند. از جمله اين مسابقات‬ ‫)١(‬ ‫)‪،(UIA‬‬ ‫معماران‬ ‫جهاني‬ ‫اتحاديه‬ ‫معمار‬ ‫جايزه‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫)٤(‬ ‫) ٣(‬ ‫) ٢(‬ ‫اشاره نمود. دسته ي دوم سرمايه‬ ‫و در ايران به جايزه معمار‬ ‫، جايزه پريتزکر‬ ‫جايزه آقاخان‬ ‫گذاران بخش خصوصي و يا دولتي اند که براي رسيدن به طرح خاص و يا گروه طراح؛ اقدام به برگزاري‬ ‫مسابقه در سطح داخلي و يا بين المللي مي نمايند. اين مسابقات به لحاظ تعداد بسيار زياد و گسترده اند.‬ ‫همانند: کتابخانه ملي، فرهنگستان هاي جمهوري اسلمي ايران، سينما آزادي، مرکز تجارت صنايع ايران و‬ ‫)٥(‬ ‫در اين مقاله به اين دسته از مسابقات در دوره معاصر پرداخته مي شود.‬ ‫آتي سنتر.‬ ‫‪ismaeili@mail.com‬‬
 2. 2. ‫8002 ,6 ‪"] April‬معماري ؛ مسابقات و تجربه ی "جايزه ملی[‬ ‫شرکت کنندگان؛ دومين رکن مسابقات هستند. که شامل: معماران کارآزموده، مشاورين، گروه هاي‬ ‫تخصصي و دانشجويان مي شوند. و نهايتا سياست گزاران؛ ارکان دبيرخانه ي مسابقه را تشکيل مي دهند.‬ ‫و به نوعي نبض فعاليت با تمهيدات ايشان مي تپد.‬ ‫در هر مسابقه؛ توجه به امکانات، اطلع رساني صحيح، سازمان و تشکيلت تخصصي، اطلعات‬ ‫تخصصي، ايدئوگرام مناسب، جوايز و ضمانت هاي اجرايي در شخصيت و اعتبار برگزارکننده و درنتيجه‬ ‫خود مسابقه مؤثر است. که در ادامه ي مطلب به آن خواهيم پرداخت.‬ ‫مسابقات طراحي معماري؛ به طراحي مفهومي و طراحي بناي مشخص تقسيم مي شوند.‬ ‫طراحي مفهومي در نوع خود _به جهت آزادي فکر و خلقيت گسترده_ از جذاب ترين مسابقات‬ ‫معماري و شهرسازي دنيا به شمار مي روند. در اين نوع طراحي به قول استاد پروفسور محمدمنصور‬ ‫فلمکي "به فضا، به معنا و مفهوم انتزاعى آن و هنوز پيش از آنكه پديده اى به نام معمارى به معناى‬ ‫خاص آن را پذيرا شود، مى پردازند."‬ ‫)٧(‬ ‫)٦(‬ ‫در سال ٥٠٠٢ با‬ ‫در سال ٦٠٠٢ و جايزه معماري شيندلر‬ ‫طراحي "خانه بدون پلن" شينکنچيکو‬ ‫)٩(‬ ‫) ٨(‬ ‫با نگرش مفهومي به کاربرد نور طبيعي روز،‬ ‫و مسابقاتي نظير "نورفردا"‬ ‫شعار "دسترسي براي همه"‬ ‫)٠١(‬ ‫_که رتبه هاي اول و سوم آن متعلق به گروه‬ ‫مسابقه معماري "انجمن بين المللي اسکان بشر" )‪(IAHH‬‬ ‫)٢١(‬ ‫)١١(‬ ‫در سال ٢٨٣١‬ ‫و يا "طراحي کوشک جهاني"‬ ‫هاي دانشجويي ايراني بود._ ، مسابقه نوار نامتناهي‬ ‫که در نوع خود با داوران و سياست گزاران خبره؛ بي نظير مي نمود، مي توانستند در بازنگري معماران به‬ ‫نحوه استفاده از امکانات طبيعت، طراحي فضاي عملکردي متفاوت و نگرش گسترده و جهان شمول‬ ‫معماري و شهرسازي مؤثر باشد.‬ ‫‪ismaeili@mail.com‬‬
 3. 3. ‫8002 ,6 ‪"] April‬معماري ؛ مسابقات و تجربه ی "جايزه ملی[‬ ‫• تصوير شماره ١ : طرح برگزيده مسابق ه نوارنامتناهي / اثر: سيدمرتضی کبيری و‬ ‫سارا رسولی‬ ‫مسابقات طراحي بناي مشخص نيز _ که شايد عموميت زيادتري داشته باشد._ مي تواند جذابيت‬ ‫خاص خود را در جامعه تخصصي داشته باشد. مهمترين نکته ي جذاب در اين نوع مسابقه، امکان اجرايي‬ ‫بودن طرح هاست. به نظر مي رسد طراحي و اجراي "ايوان مدائن" يکي از قديمي ترين نمونه هاي اين‬ ‫نوع مسابقات باشد. رقابت در اين عرصه به دو دسته تقسيم مي شود :‬ ‫•رقابت محدود؛ ميان معماران بنام و يا مشاوران مشخص که به صورت دعوت از سوي‬ ‫)٣١(‬ ‫در سال‬ ‫برگزارکننده به انجام مي رسد. همانند: طراحي "موزهي برانليي پاريس "‬ ‫)٤١(‬ ‫در رقابتي ميان ٥١ معمار برتر دنيا همچون: "رنزو پيانو" ،‬ ‫١٠٠٢ که "ژان نوول"‬ ‫)٥١(‬ ‫که‬ ‫"پيتري آيزنمن " ، "تادائو آندو" و "رمي کولهاوس" برنده شد. يا طراحي "آتيي سنتر"‬ ‫نهايتا با حضور هفت مشاور ايراني و همکاران خارجي شان برگزار شد و "مهندسين‬ ‫مشاور گنو " با همکاري مشاور خارجي "دريز اند زومر" ) ‪ ( Dress & Sommer‬برنده‬ ‫شدند.‬ ‫‪ismaeili@mail.com‬‬
 4. 4. ‫8002 ,6 ‪"] April‬معماري ؛ مسابقات و تجربه ی "جايزه ملی[‬ ‫• تصوير شماره ٢ : طرح برنده موزه برانلي پاريس / اثر : ژان نوول‬ ‫•رقابت آزاد؛ ميان عموم علقمندان با حداقل محدوديت که به صورت فراخوان عمومي‬ ‫)٦١(‬ ‫از اين دسته‬ ‫انجام مي شود. طرح جايگزين ساختمان "مرکز تجارت جهاني نيويورک"‬ ‫)٧١(‬ ‫انتخاب شد. يا طراحي‬ ‫است. که از ميان ٠٠٤ شرکت کننده طرح "دانيل ليبسکند"‬ ‫)٨١(‬ ‫در سال ٣٠٠٢ که از بين نه طرح رسيده به دبيرخانه‬ ‫"موزهي جديدي گوانگ-دونگ"‬ ‫)٩١(‬ ‫جايزه برنده را در رقابت با‬ ‫مسابقه، يک جوان هنگ کنگي به نام "روکوي ايم"‬ ‫معماران شهيري همچون "پيتري آيزنمن" دريافت کرد. و طرح او در کنار طرح معمار‬ ‫برجسته "ضحي حديد " ) ‪ ( Zaha Hadid‬براي "اپرايي گوانگي ژو" _ که در مسابقه ي‬ ‫ديگري برنده شده بود._ به اجرا درآمد.‬ ‫‪ismaeili@mail.com‬‬
 5. 5. ‫8002 ,6 ‪"] April‬معماري ؛ مسابقات و تجربه ی "جايزه ملی[‬ ‫• تصوير شماره ٣ : طرح برنده مسابق ه معماري منظر باغ قديمي ابوظبي / اثر: لورنزو‬ ‫ترومپت و‬ ‫آنچه واضح است، توسعه فزاينده مسابقات معماري و شهرسازي در سطح جهان براي ايجاد يك رقابت‬ ‫سالم و سازنده و دستيابي به ايده هاي جديد معماري، كيفيت برتر طراحي و تأمين منافع كارفرمايان‬ ‫است. اما سؤال اصلي؛ علل عدم موفقيت تجربيات معماري در ايران است؟. تا آنجائيکه يک مسابقه پس‬ ‫از گذشت مدتي _ حتي چند سال _ دوباره تکرار مي شود. با همان نام و يا نام هاي ديگر. و تعدادي‬ ‫"شرکت کننده حرفه اي مسابقات" ! همان طرح هاي تکراري را با ويرايش و پوسته ي جديد ارائه مي‬ ‫دهند. به عنوان مثال: نزديک به ٠٤ درصد طرح هاي رسيده به دبيرخانه مسابقه "جايزه ملي" قبل ً با اندک‬ ‫)٠٢(‬ ‫و برخي ديگر ارائه شده بودند. از سويي اختلف نظر در ارائه ي طرح‬ ‫تفاوتي در مسابقه "شهر آفتاب"‬ ‫از طريق برگزاري مسابقه يا ارجاع به مشاور همواره مطرح بوده، حتي برخي از معماران همانند "برنارد‬ ‫چومي" معتقدند: "مسابقات معماري خوب نيستند، چون براي مسابقه بايد سريع كار كرد." ولي در مقابل‬ ‫بزرگاني همچون "لوکوربوزيه " نيز با بيان اينکه : "معماري در لحظه اي از خلقيت بوجود مي آيد." سعي‬ ‫در بيان شکل گيري ايده ها در لحظات، فارغ از زمان را دارند. و بر اين اساس می توان معماری را تجربه‬ ‫ای طولنی دانست، که در زمانی سريع متناسب با تعريف هر پروژه ظهور می کند. مسابقات معماری از‬ ‫اين ديدگاه، دارای جنبه های هنری لزم به عنوان يک فرآورده ذهنی و پاسخگوی خلقيت، نوآوری و‬ ‫زيبايي می باشند.‬ ‫‪ismaeili@mail.com‬‬
 6. 6. ‫8002 ,6 ‪"] April‬معماري ؛ مسابقات و تجربه ی "جايزه ملی[‬ ‫اما مسابقات معماري و شهرسازي در ايران در کنار تعدد و گسترش چشمگير خود با چالش های‬ ‫متعددی همراه بوده است. مهمترين مشکلت برگزاري اين مسابقات را به طور خلصه مي توان اينگونه‬ ‫برشمرد:‬ ‫‪‬عدم وجود قانون مشخص و نافذ‬ ‫‪‬عدم آشنايي و تسلط برگزارکنندگان‬ ‫‪‬تکراري بودن طرح هاي ارائه شده شرکت کنندگان‬ ‫‪‬فقدان مدارک و مستندات کافي و پاسخگويي نامناسب دبيرخانه‬ ‫‪‬نبودن ضمانت هاي اجرايي قابل قبول‬ ‫‪‬استفاده از داوران ضعيف‬ ‫‪‬داوري سريع و ناکافي‬ ‫راه حل های علمی و تجربی گوناگونی برای جبران اين کاستی ها وجود دارد. به نظر مي آيد، استفاده‬ ‫از تجربيات مثبت و منفی مسابقات برگزارشده، يکی از اين راه حل ها باشد. مسابقه "جايزه ملی" هرچند‬ ‫بی عيب و نقص نبود. ليکن از منظر جامعه حرفه ای پذيرفته شده بود. بررسی مسابقات قبلی با استفاده‬ ‫از نقاط قوت آنها و سعی در رفع ضعف های احتمالی و استفاده حداکثری از امکانات موجود در کنار‬ ‫رعايت محدوديت ها، در طول برگزاری مسابقه "جايزه ملی" توانست همچون آينه ای فراروی دست‬ ‫اندرکاران مسابقه باشد. مطالبی که به عنوان راهکار اجرايي مسابقات بيان خواهد شد، بيشتر جنبه ی‬ ‫پيشنهاد داشته و اگر نقدی هم اتفاق بيافتد، متوجه همين مسابقه است.‬ ‫مهمترين عنصر تأثيرگذار در برگزاری يک مسابقه موفق، موضوع آن است. اينکه چه طرحی، برای چه‬ ‫منظوری و با چه آينده ای به مسابقه گذارده شده است، به تنهايي و بدور از ساير حواشی و عوامل می‬ ‫تواند در جذب مخاطب و گروه شرکت کننده مؤثر باشد. اينکه: اعتبار خود طرح چيست؟ و چه کاربردی‬ ‫خواهد داشت؟ و حتی اجرايي بودن طرح می تواند آن مسابقه را در معرض توجه قرار دهد. مسابقاتی‬ ‫‪ismaeili@mail.com‬‬
 7. 7. ‫8002 ,6 ‪"] April‬معماري ؛ مسابقات و تجربه ی "جايزه ملی[‬ ‫همچون: طراحی "کتابخانه ملی" ، "فرهنگستان ها" در ايران و "مرکز تجارت جهانی نيويورک" و "شهر فرهنگ‬ ‫)١٢(‬ ‫در جهان، به لحاظ اهميت موضوع و گستردگی لزم، کانون توجهات قرار می گيرند.‬ ‫‪"Galicia‬‬ ‫• تصوير شماره ٤ : طرح برنده مسابقه شهرفرهنگ ‪ / Galicia‬اسپانيا / اثر: پيتر آيزنمن‬ ‫دومين عنصر، شخصيت و اعتبار برگزارکننده است. اين شخصيت يا ابتدايي است و با اعتبار قبلی‬ ‫برگزارکننده مرتبط است و يا با مجموعه اطلعات ارائه شده جهت مسابقه کسب می شود. مسابقه‬ ‫)٢٢(‬ ‫بيشتر از شخصيت ابتدايي شهرداری تهران و موضوع گسترده و مهم‬ ‫"طراحیي کانسپتي بزرگراهي نواب"‬ ‫منظر شهری بهره مند بود. اما اعتبار اکتسابی آن با وجود تبليغات گسترده شهری و مطبوعاتی، در سيستم‬ ‫دبيرخانه ای ضعيف می نمود و نهايتا با نقدهايي در نوع انتخاب طرح برتر همراه بود. شخصيت اکتسابی‬ ‫برگزارکننده به عوامل بستگی دارد:‬ ‫‪‬امکانات و اختيارات لزم‬ ‫‪‬نحوه تنظيم و ارائه ی ايدئوگرام طرح‬ ‫‪‬سازمان و تشکيلت مورد نياز در مراحل اطلع رسانی، ثبت نام، پاسخگويي و ارائه‬ ‫نهايي طرح ها‬ ‫‪‬تبليغات و فراگيری اعلم‬ ‫‪‬دسترسی آسان عموم به اطلعات‬ ‫در مورد اخير نيز دسترسی می تواند در تعيين سطح مسابقه مؤثر باشد. مسابقاتی نظير "ميدان ورودی‬ ‫شهر قم" و "شهر آفتاب" به جهت لزوم مراجعه حضوری برای ثبت نام و دريافت اطلعات و مدارک، امکان‬ ‫فراگيری در سطح داخلی را نيز از دست دادند. در حالی که "جايزه ملی" توانست مسابقه ای با حضور ٠٢٧‬ ‫شرکت کننده از ٦٣ کشور جهان برگزار نمايد.‬ ‫عامل مؤثر ديگر، داوران هستند. متأسفانه در بسياری از مسابقات به جهت بی توجهی در انتخاب‬ ‫داوران، مسابقه با بی رغبتی شرکت کنندگان مواجه شده است. هر شرکت کننده پس از موضوع طرح به‬ ‫شخصيت و اعتبار علمی و قدرت داوران می انديشد و آنگاه طرح خود را در معرض داوری قرار می دهد.‬ ‫نقد داوری در تمامی مسابقات دنيا مطرح بوده است، ولی نقد داوران پديده ای است که متأسفانه به جهت‬ ‫حضور افراد دارای اعتبار علمی ضعيف در مسابقات ايران شاهد آن بوده ايم. از سويي ترکيب هيأت‬ ‫داوری نيز مهم است. استفاده از تخصص های مرتبط به پروژه و موضوع آن همانند: شهرسازی، سازه،‬ ‫تأسيسات و ... و بعنوان مثال در طراحی "مجموعه سينما آزادی" از کارشناسان سينما، آکوستيک و ... در‬ ‫)٣٢(‬ ‫ترکيب داوران می تواند در نتيجه گيری بهتر مؤثر باشد. مسابقه طراحی "تالر فيلرمونيک لوکزامبورگ"‬ ‫‪ismaeili@mail.com‬‬
 8. 8. ‫8002 ,6 ‪"] April‬معماري ؛ مسابقات و تجربه ی "جايزه ملی[‬ ‫نمونه مناسبی از ترکيب داوری متناسب با موضوع طرح است. در داوری مسابقه طرح علوه بر حضور‬ ‫)٤٢(‬ ‫، چند معمار بنام، سياستمدار محلی و ملی، موسيقی دان و شهرساز حضور‬ ‫خود "ريکاردوي بوفيل "‬ ‫)٥٢(‬ ‫_ که در نوع خود بی نظير بود _‬ ‫داشتند و طی دو روز داوری مداوم طرح "كريستسن دو پورتزامپارك"‬ ‫را انتخاب نمودند.‬ ‫علوه بر اين تکراری بودن داوران در ايران نيز از معضلت عمومی مسابقات به شمار می رود. در‬ ‫برخی موارد برگزارکنندگان هم بدون هماهنگی لزم با شخصيت برجسته ی ايرانی و يا بين المللی نام او‬ ‫را در ليست داوران آورده اند که با اظهار تأسف اعتراض و يا بی اعتنايي بعدی سودی نداشته است.‬ ‫• تصوير شماره ٥ : تالر فيلرمونيك لوكزامبورگ / اثر: كريستين دوپورزامپارك‬ ‫از قوانين نافذ و کارآمد، می توان به عنوان عامل زيربنايي و هماهنگ کننده مسابقات نام برد. در‬ ‫ايران از سال ٦٧٣١ که پيش نويس "آئين نامه جامع مسابقات معماری و شهرسازی " توسط "شورای عالی‬ ‫انقلب فرهنگی" تهيه شد، سعی در ساماندهی قوانين و دستورالعمل های اجرايي شد. ولی اين آئين‬ ‫نامه _ علوه بر نواقصی که در محتوی دارد. _ تاکنون نتوانسته است، جايگاه خود را تحت عنوان قانون‬ ‫پيدا کند و بيشتر در حد يک بخشنامه غير ضروری خودنمايي کرده است. با اين وجود لزوم بازنگری در‬ ‫محتوی و الزام قانونی آن مستلزم همت و حمايت مستقيم و مؤثر دست اندرکاران مجامع حرفه ای است.‬ ‫‪ismaeili@mail.com‬‬
 9. 9. ‫8002 ,6 ‪"] April‬معماري ؛ مسابقات و تجربه ی "جايزه ملی[‬ ‫جوايز؛ هرچند جاذبه خوبی به شمار می روند، ولی تناسب آن با مسابقه امری است که شايد بتوان در‬ ‫حوزه قوانين اجرايي به ساماندهی آن پرداخت. در برخی مسابقات بال بردن بيش از انتظار ارزش مادی‬ ‫جوايز، به نوعی توهين به طراحان تلقی می شود. و دست اندرکاران اين مسابقات سعی در پر کردن خل‬ ‫محتوايي مسابقه با اين جايزه را دارند. از سويي در برخی موارد از اهميت و موضوعيت طرح يا وعده‬ ‫های قرارداد طراحی تکميلی و اجرا سوء استفاده کرده و با تعيين جوايز سطح پايين، رقابتی ناسالم را‬ ‫بوجود می آورند. در موارد متعددی هم شاهد عدم التزام برگزارکنندگان در اهدای جوايز هستيم.‬ ‫عامل ديگر، شفافيت در تمامی مراحل و پايبندی به تعهدات، ارزش ها، اصول، معيارها و دستورات‬ ‫اخلق حرفه ای است که لزمه ی برگزاری يک مسابقه موفق است.‬ ‫نکته ی ديگر؛ ايجاد زمينه رشد، نوآوری و خلقيت در شرکت کنندگان و توجه کافی به خلق آثار ماندگار‬ ‫با پرهيز از فعاليت های تکراری و مشابه است.‬ ‫• تصوير شماره ٦ : طرح منتخ ب اجرايي مسابق ه جايزه ملی / اثر: محمدرضا مرعشی،‬ ‫بابک تقی خانی و مسعود شرافتی‬ ‫و اما حرف آخر؛ ... با وجود کثرت مسابقات برگزار شده در سال های اخير، هنوز جامعه حرفه ای‬ ‫ايران می بايست در پی کشف ظرفيت های لزم برای برگزاری هرچه بهتر مسابقات باشد و بتواند قدرت‬ ‫اجرايي و قانونی لزم را داشته باشد.‬ ‫فروردين ماه ٧٨٣١‬ ‫مرتضي اسماعيلي ‪ismaeili@mail.com‬‬ ‫‪ismaeili@mail.com‬‬
 10. 10. ‫8002 ,6 ‪"] April‬معماري ؛ مسابقات و تجربه ی "جايزه ملی[‬ ‫)٦٢(‬ ‫مدير طرح " جايزه ملی"‬ ‫پی نوشت‬ ‫()‪ UIA) The International Union of Architects‬اين اتحاديه رسمي ترين مرجع معماري جهان به شمار مي رود که از‬ ‫)1‬ ‫سال ٤٨٩١همه ساله يک معمار را به عنوان معمار برتر جهان به همراه کارهاي مختلف شان معرفي مي نمايد.‬ ‫(‪ Aga Khan Award for Architecture‬اين مسابقات از سال ٧٧٩١ بطور مستمر برپا شده است.‬ ‫)2‬ ‫(‪ The Pritzker Architecture Prize‬از معتبرترين جوايز معماري دنيا به شمار مي رود.‬ ‫)3‬ ‫) (جايزه معمار که توسط مؤسسه معمارنشر و با حمايت مالي مؤسسات اقتصادي برپا مي شود توانسته است از سال ٠٨٣١ تا‬ ‫4‬ ‫کنون بطور سالنه در معرفي پروژه هاي مختلف مسکوني و عمومي بعد از انقلب موفق عمل نمايد.‬ ‫(در ايران در طول دهه ٠٦ تنها هفت مسابقه معماري و شهرسازي بوده است. اين تعداد در دهه ٠٧ ، به ٨٣ مسابقه رسمي‬ ‫)5‬ ‫و در شش ساله اول دهه ٠٨ به بالغ بر ٢٣ مسابقه کوچک و بزرگ مي رسد.‬ ‫(6002 ‪ The Plan-less House‬طراحي "خانه بدون پلن" شينکنچيکو در سال ٦٠٠٢ با ديدگاه کشف مفاهيم جايگزين ديوار‬ ‫)6‬ ‫و استفاده از کف به عنوان اصلي ترين سطح در تماس با انسان، يکي از زيباترين تلش هايي بود که با سياست گزاري‬ ‫هوشمندانه "کنگو کوما" به نتايج قابل تحسين دست يافت. داوري اين مسابقه نيز بر عهده "کنگو کوما" فارغ التحصيل‬ ‫دانشکده مهندسي توکيو در سال 9791 است. وي در توضيحات خود ابراز مي دارد: »فکر مي کنيد علت توجه من به مساله‬ ‫تعريف مجدد ديوار و تقسيم بندي فضا ها چيست؟ براي اينکه من احساس نارضايتي از اين نحوه تقسيم بندي فضاي خانه و‬ ‫ديگر محيط ها دارم. براي مثال اين مضمون در ابزارهايي مانند تلفن همراه، که به نوعي از بين برنده تقسيمات فضايي است‬ ‫ديده مي شود يا در تغييرات موجود در روابط شخصي و خانوادگي و ايجاد نوعي آشفتگي. هر شخص با توجه به اهداف‬ ‫خود به ساختن خانه مي پردازد و بايد المانهاي خاص خود را داشته باشد، که متفاوت از خانه ديگران است. با توجه به اين‬ ‫مطالب من علقه مند به طراحي خانه در شرايط بدون پلن هستم...«.‬ ‫(5002 ‪ Schinler Award‬شيندلر، نام يک شرکت معتبرسازنده آسانسور و پله برقي درکشور سوئيس است که هر دو سال‬ ‫)7‬ ‫يکبار مسابقه اي را با دعوت از دانشجويان مشغول به تحصيل در مدارس معماري اروپا برگزار مي کند. ويژگي خاص اين‬ ‫مسابقه و وجه تمايز آن با ساير مسابقات معماري، خارج شدن رقابت از حالت انفرادي و ايجاد فضاي رقابت بين‬ ‫دانشگاههاي مختلف اروپايي است.‬ ‫(‪ Access for All‬در دوره ٦٠ – ٥٠٠٢ اين مسابقه با درگير نمودن دانشجويان معماري و شهرسازي و الزام حضور استاد‬ ‫)8‬ ‫راهنما، توانست معضل دسترسي معلولين را به اماکن عمومي شهر موزه ها ) پاريس ( را تا حد زيادي بررسي نموده و به‬ ‫راه حل هاي متعددي دست يابد.‬ ‫(6002 ‪ Velux Award‬محورهاي مورد نظر مسابقه معماري نور فردا، استفاده از نور روز همواره به عنوان يك اصل مهم و‬ ‫)9‬ ‫كاربردي در معماري مورد استفاده بوده است. اين مساله نقش تعيين كننده اي در نحوه عملكرد و بازدهي بناها و كاربران‬ ‫‪ismaeili@mail.com‬‬
 11. 11. ‫8002 ,6 ‪"] April‬معماري ؛ مسابقات و تجربه ی "جايزه ملی[‬ ‫ساختمان دارد و بر آسايش بصري و سلمتي روحي و رواني افراد تاثير مستقيم مي گذارد. با پيشرفتهاي تكنولوژيكي كنوني،‬ ‫تغييراتي در نحوه برخورد با آن به وجود آمده است اما همواره بايد به عنوان يك عامل اصلي مورد توجه قرار گيرد.‬ ‫(لزم به توضيح است، در هشتمين مسابقه معماري انجمن بين المللي اسکان بشر ) ‪ (IAHH‬جوانان ايراني توانستند جايزه‬ ‫)01‬ ‫اول و سوم را بدست آورند. نويد روحي بروجني، نيلوفر خالواسماعيلي، مهسا مهرپور دارستاني، فواد حبيبي منتخب اول‬ ‫هيات داوري و سيميندخت رضائي برگزيده سوم مسابقه از بين 22 اثر ارسالي از كشورهاي استراليا، شيلي، هند، ايران،‬ ‫ژاپن، مكزيك و پاكستان بودند.‬ ‫(6002 ‪ THE INFINITE STRIP‬مسابقه کانسپي است که سايت آرکيتکتوم )‪ (arquitectum‬برگزارکننده آن بود. اين مسابقه‬ ‫)11‬ ‫دومين مسابقه نوار نامتناهي است. همه معماران جهان دعوت به شرکت در مسابقه شدند، اما مسابقه بيشتر براي معماران‬ ‫جوان و دانشجويان طراحي شده بود. گروه هايي از دانشجويان ايراني نيز در اين رقابت حضور داشتند.‬ ‫(موضوع مسابقه طراحي يک بنا، يک فضا، يک کوشک در يک فضاي باز و يا يک باغ بود که جنبه نمادين داشته و مي تواند‬ ‫)21‬ ‫در هر جاي دنيا در نظر گرفه شود. بدين جهت نام اين فضا کوشک جهاني ناميده شد. مهمترين موفقيت اين مسابقه در‬ ‫انتخاب نام، موضوع مناسب و ترکيب فکر شده داوران بود. هر چند داوران خارجي مدعو در اعلم عمومي بدون نام باشند.‬ ‫(‪ MUSEE DU QUAL BRANLY‬ژان نوول از بين 51 شرکت کننده اصلي که در ميان آنها تادائو آندو و رم کولهاوس حضور‬ ‫)31‬ ‫داشتند و در ليست کوتاه به 3 نفر ) ژان نوول، رنزو پيانو و پيتر آيزنمن ( تقليل يافتند، برنده مسابقه شد. او که در اين کار از‬ ‫همکاري يک معمار منظرساز و کارشناس نورپردازي بهره جست، مجموعه اي با زيربناي 0057 مترمربع که شامل يک باغ‬ ‫در 5.2 هکتار زمين مي شد، طراحي کرد.‬ ‫(‪ Jean Nouvel‬ژان نوول در 5491 در ‪ Fumel‬متولد شد. در 4691 در دانشگاه بوردو ) ‪ ( Ecole des Beaux-Arts‬پذيرفته‬ ‫)41‬ ‫شد. در 0791 با ‪ Francois Seignear‬دفتر اوليه اش را تاسيس کرد. خانه اپراي ليون)6891-39 ( ، مرکز کنفرانس بين‬ ‫المللي ) 39-9891 ,‪ ( Tours‬کار اوست. بزرگ ترين کار اخيرش، مرکز کنفرانس و موسيقي در سويس ) 2991-99 ( مي‬ ‫باشد. او در مسابقه بين المللي موزه برانلي در پاريس) 9991-4002( و مرکز هنري ‪ Reina Sofia‬در مادريد اسپانيا )9991(‬ ‫برنده شده است.‬ ‫(آتي سنتر مجموعه اي با زيربنايي بالغ بر 004 هزار متر مربع است. كه توسط سازمان عمران و مسكن بنياد مستضعفان و‬ ‫)51‬ ‫با همكاري آستان قدس رضوي ساخته مي شود. اين مجموعه به عنوان يك مركز همگاني شهري با كاربري هاي بازار‬ ‫سرپوشيده، هتل پنج ستاره، فضاهاي مسكوني، اداري، تفريحي و تجاري عمل خواهد كرد. در اين رقابت بعد از کشمکش‬ ‫هايي که به دليل عدم حضور بعضي از داوران موجبات نارضايتي بعضي از شرکت کنندگان و منتقدان را فراهم کرد، نهايتا‬ ‫مهندسان مشاور گنو به عنوان برنده برگزيده شد.‬ ‫("مايکل بلومبرگ"، شهردار نيويورک، گفت که طرح برنده " دانيل ليبسکند" که در آن برج ها به صورت زاويه دار و شيب دار‬ ‫)61‬ ‫هستند و مناره اي با بيش از 005 متر ارتفاع دارد، جايگاه ويژه منطقه مانهاتان در جهان را به آن بازمي گرداند. در اين‬ ‫طرح، بخشي از پي ساختمان قبلي حفظ شده است. اين کار براي يادآوري قربانيان حادثه يازده سپتامبر انجام گرفته است.‬ ‫‪ismaeili@mail.com‬‬
 12. 12. ‫8002 ,6 ‪"] April‬معماري ؛ مسابقات و تجربه ی "جايزه ملی[‬ ‫(دانيل ليبسکند ) ‪ ( Daniel Libeskind‬معمار معاصر، در لهستان متولد شده است. او ساکن برلينبوده و از سال 5691‬ ‫)71‬ ‫شهروند آمريکا شد.‬ ‫(‪ The new Guangdong Museum‬طبق برنامه ارائهشده از سوي مسئولن برگزاري مسابقه طراحي موزه جديد گوانگ-‬ ‫)81‬ ‫دونگ، طرح در قالب طراحي يك ميدان عمومي و يك موزه در كنار رودخانه پرل در شهر گوانگژو در كشور چين، صورت مي‬ ‫گرفت. اين ميدان كه تحت عنوان ميدان فرهنگ و هنر ) ‪ (Culture and Art Square‬معرفي مي شد، بر روي محور مركزي‬ ‫شهر و مشرف به رودخانه، به عنوان فضايي شهري در مركز فرهنگي شهر و مكاني براي گردهم آيي هاي بزرگ عمومي‬ ‫طراحي مي شد.‬ ‫( بعد از اعلم مسابقه از سوي مسئولن، نه طرح از سوي معماران و طراحان كشورهاي مختلف به برگزاركنندگان ارائه شد.‬ ‫)91‬ ‫اين طرح ها بعد از بررسي، براي اعلم نظر شهروندان در خصوص طرح هاي ارائه شده، در محل ساختمان قديمي موزه و‬ ‫همچنين وب سايت موزه به نمايش گذاشته شدند، تا طرح نهايي بعد از اين نظرسنجي تعيين شود. سرانجام، هيات داوري‬ ‫اين مسابقه، طرح معمار جوان هنگ كنگي، روكو ييم ) ‪ ( Rocco Yim‬را با عنوان گنجينه جواهر ) ‪،(Treasure Container‬‬ ‫به عنوان طرح اول مسابقه طراحي موزه جديد گوانگ دونگ برگزيد. اين موزه مساحتي 00006 مترمربعي را دربر خواهد‬ ‫گرفت و با هزينه اي معادل 009 ميليون يوان احداث خواهد شد. در ميان طرح هاي ارائه شده براي مسابقه، طرحي نيز از‬ ‫پيتر آيزنمن ) ‪ ، ( Peter Eisenman‬معمار شهير آمريكايي وجود داشت كه در نوع خود نسبت به كارهاي اين معمار 37‬ ‫ساله، به نوعي كاري متفاوت محسوب مي شد.‬ ‫(مسابقه معماري "شهر آفتاب" به منظور طراحي مركز فرش ايران در تبريز بود که با همکاري مجله معماري و ساختمان‬ ‫)02‬ ‫طرح شده بود و سؤالتي در خصوص ترکيب داوران، جلسه داوري و نحوه ثبت نام حضوري! با وجود اعلم مسابقه بين‬ ‫المللي با خود داشت.‬ ‫(شهرفرهنگ ‪ ، Galicia‬سانتياگو دکومپوستل، اسپانيا )1102-0002 ( منطقه اي در شمال غربي اسپانيا ، خود مختار و‬ ‫)12‬ ‫مستقل به پايتختي سانتياگو مي باشد. طرح آيزنمن درآگوست 9991، طي يك مسابقه معماري انتخاب شد . در اين مسابقه‬ ‫معماراني چون : استيون هال ، رم كولهاس ، دانيل ليبسكيند و ژان نوول نيز شركت داشته اند . اين پروژه بر روي يك تپه‬ ‫كوچك ، مشرف به سانتياگو دکومپوستل )‪ (Santiago de compostela‬واقع شده است .‬ ‫(مسابقه "طراحی کانسپت بزرگراه نواب" توسط شهرداری تهران و بدون معرفی داوران برگزار شد و نهايتا با تغيير رويه در‬ ‫)22‬ ‫اعلم نتايج با طرح اينکه قصد برگزاری مسابقه و انتخاب طرح برتر را نداشته اند و هدف فقط جمع آوری ايده ها بوده،‬ ‫جايزه را بين چند گروه شرکت کننده بطور مساوی تقسيم کردند. اين مسابقه می توانست در نوع خود به مسابقه ای بی‬ ‫نظير مبدل شود.‬ ‫(‪ THE LUXEMBOURG PHILHARMONIC HALL‬مسابقه طراحي تالر فيلرمونيك لوكزامبورگ بخشي از پروژه اي‬ ‫)32‬ ‫گسترده تر به منظور بهبود بخشي تسهيلت همگاني در پايتخت قلمرو دوك نشين ‪ Grand Duchy‬است. انديشه مطرح در‬ ‫اين ميان عبارت است از ساخت مجموعه فيلرمونيك تازه اي در وسط ميدان شهر. پانزده طراح را كه براي مشاركت در اين‬ ‫مسابقه خاص دعوت شدند برگزيد. با در نظرگيري شكل حذفي پنج طرح در مدت دو روز برگزيده شدند و متعاقباَ به‬ ‫كريستين دوپورزامپارك , ماموريت داده شد تا تالر جديد فيلرمونيك را طراحي كند.‬ ‫)42‬ ‫(‪Ricardo Bofil‬‬ ‫)52(‪Christian De Portzamparc‬‬ ‫‪ismaeili@mail.com‬‬
 13. 13. ‫8002 ,6 ‪"] April‬معماري ؛ مسابقات و تجربه ی "جايزه ملی[‬ ‫(با ابراز تأسف "جايزه ملی"؛ مسابقه ای که برای طراحی "مرکز تجارت صنايع ايران" طرح ريزی شده بود، پس از طی‬ ‫)62‬ ‫مراحل طولنی و دقت نظر تمام برگزارکنندگان در رسيدن به نتايج مورد نظر در آستانه ی اجرايي شدن طرح، با تغيير مدير‬ ‫ارشد سازمان و حضور هيئت مديره جديد طی يک تصميم آنی، کنار گذاشته شده و زمين مورد نظر در حال واگذاری برای‬ ‫فروش است.‬ ‫‪ismaeili@mail.com‬‬

×