Generatie Y Aan het werk

1,269 views

Published on

Published in: Business, Travel, Art & Photos
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,269
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Generatie Y Aan het werk

  1. 1. Generatie Y: aan het werk drs Kim Castenmiller Van een zoektocht naar de drijfveren van de Generatie Y naar een nieuwe HRM focus voor een Y proof organisatie
  2. 2. Generatie Y: aan het werk 1e druk september 2009 © 2009 Kim Castenmiller, Leiderdorp Uitgeverij/drukker Free Musketeers, Zoetermeer drs Kim Castenmiller ISBN 978-90-484-0846-7 Van een zoektocht naar de drijfveren van de Generatie Y www.kimverandert.nl www.freemusketeers.nl naar een nieuwe HRM focus voor een Y proof organisatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens- bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke 2 toestemming van de rechthebbende. 3
  3. 3. Inhoudsopgave Generatie Y vraagt ander leiderschap 6 Voorwoord 12 Inleiding 14 Generatie Y wil ontwikkeling 18 Generatie Y wil zingeving 24 Generatie Y wil authenticiteit 30 Y proof organisatie 36 Y proof organisatie in de praktijk 42 De nieuwe HRM focus 44 HR in beweging 60 Nawoord 67 Dankwoord 68 Over de auteur 70 Bijlagen 1. Hoe kwam dit boek tot stand? 72 2. Interviewscript 78 Colofon 80 4 5
  4. 4. Voorwoord Tex Gunning Member Board of Management Akzo Nobel N.V. Decorative Paints Stel je eens voor: een bedrijf waarbij niemand tegen de baas zegt wat hij werkelijk vindt, waar angst in plaats van vertrouwen regeert en waar het volgen van de juiste procedure belangrijker is dan het helpen van de klant… Niemand zou er willen werken, maar vele mensen werken er desalniettemin. Anno 2009 zijn er nog steeds organisaties met een bedrijfscultuur die is geënt op wantrouwen en controle tot achter de komma. Waar mensen niet gezien worden als talentvolle wezens met het vermogen hun eigen keuzes te maken, maar als grote kinderen die een kunstje moeten vertonen onder het toeziend oog van de meester. Dat is de erfenis van het Industriële Tijdperk. Een tijdperk dat in het teken stond van standaardisering en controle. Maar dat tijdperk is ten einde. We staan op de drempel van een nieuwe tijd. De nieuwe generatie werknemers piekert er niet over zich te conformeren aan zo’n bedrijfscultuur. De nieuwe professional wil niet gereduceerd worden tot een paar handen, maar serieus genomen worden als mens in zijn totaliteit. En kiest werkgevers uit die passen bij die wensen. Dat is een fundamentele breuk met het verleden en bedrijven doen er goed aan om rekening te houden met die nieuwe realiteit. De nieuwe generatie houdt ons een spiegel voor. Zij drukt ons met de neus op het feit dat we met al onze technische vooruitgang op een dwaalspoor zijn beland en dat we vergeten zijn waar het werkelijk om draait: • dat we werken om te leven in plaats van andersom; • dat we denken vanuit mogelijkheden en niet vanuit beperkingen; • dat we onze basisbehoeften serieus moeten nemen, in plaats van Generatie Y genoegen te nemen met gecreëerde behoeften die nooit voor echte vervulling kunnen zorgen. De grote verdienste van Generatie Y is dat zij ons terugbrengt bij onszelf, de mens die we ten diepste zijn. Een wezen dat behoefte heeft aan zingeving, groei, vereist ander zelfverwezenlijking, liefde en erkenning. Een wezen dat gezien en gewaardeerd wil worden om wie het is: een uniek individu met een uniek talent om de wereld een stukje mooier en beter te maken. leiderschap Dat zijn universele behoeften. Dingen waar mensen van alle tijden en uit alle culturen op aanspreekbaar zijn en door getriggerd worden. Voorgaande generaties net zo goed als toekomstige generaties. Toch lijkt het erop dat Generatie Y anders is dan andere. Dat heeft verschillende 6 redenen. 7
  5. 5. Generatie Y De belangrijkste is dat deze generatie leeft in een tijd waarin belangrijke Een andere wereld begint bij jezelf. Maar als het daar ook eindigt, verandert hij nauwelijks. Dat was de grote les van de hippiegeneratie. Met alleen dromen kom je vereist ander ontwikkelingen op verschillende terrein- er niet. Zoals een jonge ondernemer van de Generatie Y het verwoordt: “Dromen en samenkomen en elkaar versterken. leiderschap van een betere wereld is niet genoeg. Je moet hem ook leven”. Randvoorwaarden Dus pakt de nieuwe generatie het anders aan. Die paart grote dromen aan 1. zijn ingevuld praktische daden, en gezond eigenbelang aan het algemeen belang. Werken en ondernemen ‘nieuwe stijl’ is dromen met de ogen open en met de handen uit de mouwen. De jongeren die nu de universiteiten en bedrijven bevolken, behoren tot een generatie die in luxe is opgevoed. Het is Nieuwe impulsen vragen de eerste generatie die geen last heeft van geldzorgen – behalve de zorg die het 3. om herbezinning gevolg is van te overvloedige consump- tie. Beter opgeleid, verdienen velen al op Ook maatschappelijke ontwikkelingen werken mee om de wereld op een andere jonge leeftijd meer geld dan hun ouders leest te schoeien. Globalisering, internet en de mondiale transportstromen heb- aan het eind van hun carrière. ben het leven ingrijpend veranderd. Afkomstig uit lokale gemeenschappen waarin iedereen elkaar kende, hebben we de wereld de laatste decennia in hoog tempo Generatie Y is de eerste generatie die kleiner zien worden. In plaats van onderdeel van een lokale gemeenschap, zijn fluitend de hoogste treden van de we nu wereldburgers. We hebben ons op allerlei manieren losgezongen van onze piramide van Maslow bereikt. Zij kunnen omgeving. Behalve vrijheid betekende dat ook het verlies van waardevolle noties, het zich veroorloven om direct al tijd zoals sociale cohesie en wederzijdse afhankelijkheid die we nu ineens op een an- en energie te besteden aan de hogere dere manier moesten gaan vormgeven. levensbehoeften zoals waardering, erkenning en zelfontplooiing, omdat het Het zijn veranderingen die veel verder gaan dan de praktische invulling van het da- met de eerste levensbehoeften (veilig- heid, zekerheid en sociaal contact) wel gelijks leven. De impact is enorm en raakt de mens in zijn diepste kern: het gaat om goed zit. niets minder dan om zijn plek in het universum en om de wijze waarop hij relaties aan gaat met anderen. Morele bagage • Wie ben je als individu in een wereld van mondiale omvang? 2. is aanwezig • Hoe geef je betekenis aan een leven dat op wereldschaal nauwelijks gewicht in de schaal legt? • Hoe kun je gelukkig zijn als internet alle ellende van de wereld real Afgezien van de fysieke bagage, heeft time op je ontbijtbordje dropt? deze generatie ook de morele bagage die nodig is voor een paradigmaverande- Al die ontwikkelingen drukken ons met de neus op het feit dat de dingen die wij ring. Het zijn de nazaten van de hippie- zo hoog in het vaandel hebben, ons niet gelukkig hebben gemaakt. Sterker nog, generatie die in opstand kwam tegen de het eenzijdige streven naar macht en geld heeft geleid tot een crisis van ongeken- status quo en het consumentisme. Dat de omvang. Voor het gemak weggezet als economische crisis. In feite is er sprake betekent dat ze dromen en idealen mee- van een morele crisis. De nieuwe generatie heeft dat heel goed door. gekregen hebben. Maar het betekent ook dat ze het idealisme van hun ouders En dus stelt zij de basale waarden van de wereldgemeenschap ter discussie. Liever en grootouders hebben zien stranden op dan voor lapwerk, kiest deze generatie voor herziening van het fundament. Daar- de realiteit. Zij zagen dat de generatie voor stelt zij een eenvoudige, maar zeer relevante vraag: in wat voor wereld willen stelling nam tegen het establishment, wij leven – en wat kunnen wij eraan doen om die dichterbij te brengen? dat diezelfde generatie daar later zelf deel van uit ging maken… en daar niet 8 echt gelukkig van werd. 9
  6. 6. De nieuwe wereld vraagt om nieuwe opereren momenteel vaak in een voor hen wezensvreem- waarden. Of beter gezegd: om oude de omgeving. waarden. Waarden die zo oud zijn, dat we ze bijna vergeten zijn. Bijna, maar We leven de facto in een kenniseconomie, maar als het niet helemaal, want ze maken deel om leidinggeven gaat, doen we net of we nog in het uit van ons diepste wezen. Ze zijn ons Industriële Tijdperk leven. Dat wringt. De focus ligt nog geboortegeschenk. Het stukje dat dwars sterk op het verbeteren van de productiviteit en het door alle tijden en culturen heen de industrialiseren van de productiefactoren. Cijfers maken blauwdruk bevat van leven zoals het de dienst uit en de mens is gereduceerd tot een simpele bedoeld is. Het is deze generatie die dat geboortegeschenk opnieuw uitpakt en het de plaats wil geven die het verdient: midden in het leven. “Dan is de magie uitgewerkt en is Dat is een logische stap in de ontwikke- ling van de mensheid. Generatie Y is de het tijd voor een nieuwe fase.” exponent van een nieuwe tijdgeest en een toegenomen bewustzijn. Elke gene- ratie bouwt voort op de ervaringen van de vorige en het resultaat is een opgaan- productiefactor in de orde van grootte van een machine. de lijn. Die leercurve is exponentieel. Die aanpak gaat gepaard met ‘control & governance sys- temen’ en een nauwe definiëring van KPI’s (Key Perfor- Op sommige momenten worden er grote mance Indicators, of kritische succes factoren). sprongen gemaakt waardoor dingen echt gaan schuiven. Wie eenmaal tot Maar er zit een grens aan de productiviteitsverbetering een fundamenteel inzicht is gekomen, die je kunt bereiken met standaardisatie en industriali- kan daar niet meer achter terug. Dan satie. En als die grens bereikt is, verliest het industriële is pappen en nathouden geen serieuze denken zijn geldigheid. Dan is de magie uitgewerkt en is optie meer. het tijd voor een nieuwe fase. Dat is de sprong die Generatie Y heeft Die fase is nu aangebroken en dus moet er een stap gemaakt, het punt in de geschiedenis gezet worden: van industrialisatie, waardoor de mens tot waar wij ons bevinden. Een tijd van productiefactor gereduceerd werd, naar humanisering, grote problemen, maar ook een tijd van die achter de productiefactor de mens weer zichtbaar grote kansen. maakt. De twintigers van nu zijn een positieve, De nieuwe generatie medewerkers voelt dit haarfijn aan. transformerende kracht in organisaties Zij worden gedreven door andere waarden en spreken en de hele maatschappij. Zij bieden ons een andere taal. In deze taal is ‘slagen’ niet een kwestie de kans om de wereld op een nieuw van macht en geld, maar van groei en ontwikkeling, en fundament te zetten - en we kunnen een goede balans tussen ziel en zakelijkheid. De taal van het ons niet veroorloven die kans niet te Generatie Y is de taal van de toekomst - een duurzame grijpen. toekomst. Het is tijd dat ook organisaties die taal leren spreken. Daarvoor moet in het bedrijfsleven wel Generatie Y het roer om, anders loopt de bevlogen- heid van de nieuwe generatie stuk op vereist ander De jeugd vervult hierbij de voortrekkersrol. Het nieuwe leiderschap is het vermogen de call of the time te ver- 10 de starheid van de traditie. De jongeren leiderschap staan en daar gehoor aan te geven. ■ 11
  7. 7. Voorwoord In mijn werk bij diverse organisaties In mijn visie ligt er een belangrijke viel het mij reeds geruime tijd op dat opdracht voor organisaties, voor HR en de huidige talentvolle twintigers – de voor hun leiders. zogeheten Generatie Y – op een andere HR en het leidinggevende kader manier naar werken kijken dan veel hebben de positie om een essentiële organisaties gewend zijn. bijdrage te kunnen leveren aan de Geïnspireerd door de visie van Aart overgang van hun organisatie naar een Bontekoning1, die stelt dat iedere nieuw tijdperk. nieuwe generatie intuïtief datgene Dit boek is dan ook allereerst meebrengt waar vanuit de evolutie geschreven voor HR-managers, behoefte aan is, ging ik op onderzoek leiders en managers die met een uit. Door in gesprek te gaan met jong gerichte visie aan hun ‘organisatie talent en op zoek te gaan naar hun van de toekomst’ willen werken. drijfveren. Ten tweede is dit boek geschreven In deze zoektocht kwam ik er al snel voor de Generatie Y zelf, voor wie achter dat mijn visie op de ‘organisatie de inhoud een feest der herkenning van de toekomst’ en de rol die HRM zal zijn ten aanzien van een aantal daarin speelt, nauw aansluit bij de van hun dagelijkse dilemma’s waar waarden en de typische kenmerken van zij mee te maken hebben. Daarnaast deze Generatie Y. is deze publicatie bedoeld voor iedereen die met talentmanagement, “Het werd mij steeds duidelijker In de vele inspirerende gesprekken die ik heb gevoerd raakte ik er steeds meer loopbaanontwikkeling, management development, organisatieontwikkeling dat de nieuwe verwachting van van overtuigd dat organisaties – met oog en aandacht voor de Generatie en generatiegericht leren te maken heeft. Generatie Y ten aanzien van werk Y – in waarde kunnen stijgen en tot een hernieuwde en verbeterde positie Deze publicatie is bedoeld om mensen te prikkelen in beweging te komen, niet in feite slechts een symptoom is kunnen komen. Mits zij de waarden van Generatie Y kunnen integreren in de om hedendaagse (HR-) managers en eigen organisatie. hun werkwijze te diskwalificeren. van een veranderende tijdsgeest.” Het werd mij steeds duidelijker dat de Graag wil ik een aanzet geven om de nieuwe verwachting van Generatie Y huidige manier van werken kritisch ten aanzien van werk in feite slechts onder de loep te nemen. Zodat er een symptoom is van een veranderende een beweging ontstaat die nieuwe tijdsgeest. verbindingen tussen mensen mogelijk maakt. In deze publicatie verweef ik het gedachtegoed van Generatie Y, zoals Laat u inspireren door deze publicatie. dat naar voren kwam uit het onderzoek, De toekomst van organisaties begint met mijn eigen toekomstvisie op het vak nu! dat HRM2 heet. 1 Aart Bontekoning (2007). Proefschrift `Generaties in organisaties. Een onderzoek naar generatieverschillen en de effecten daarvan op de ontwikkeling van organisaties´. 2 Ik spreek over HRM wanneer ik het heb over het vakgebied. Ik spreek over HR wanneer ik het heb over de 12 HR professionals in een organisatie. 13

×