Avaluació

583 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
583
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Avaluació

  1. 1. AVALUACIÓ El procés d'avaluació que hem dissenyat es caracteritza, respectant els principis establits en la normativa, (LOE i RD.112/2007) per ser: • Contínua: arreplegant informació durant tot el procés d'ensenyança-aprenentatge tant a través de les activitats diàries com d'activitats específiques d'avaluació final i de desenvolupament, com assenyala l’art.9.1 del RD.112/2007. • Sumativa, avaluant no sols el producte final, si no el procés d'aprenentatge de l'alumne, comprovant el grau de consecució dels objectius marcats. • Activa, al participar els alumnes en el procés d'avaluació. • Criterial, d'acord amb l'art.43 de la LOE i l’art 9.3 del RD, prenent com a referència els respectius criteris d'avaluació necessaris per assolir les competències bàsiques i la consecució dels objectius. • Flexible, no tancat, podent-se a les necessitats en quant la seua forma. 6.1 AVALUACIÓ DEL PROCÉS D'APRENENTATGE L'avaluació requerix plantejar-nos una sèrie de qüestions: 1. Què avaluar? = criteris d'avaluació 2. Com avaluar? = procediment, instruments i criteris de qualificació 3. Quan avaluar? = moments de l'avaluació 1. Què avaluar? = criteris d'avaluació El RD establix els criteris d'avaluació, que triarem per a cada unitat didàctica segons el seu contingut. Estos criteris d'avaluació són: 1. Planificar i utilitzar processos de raonament i estratègies de resolució de problemes com ara l’emissió i justificació d’hipòtesis o la generalització. 2. Expressar verbalment amb precisió i rigor, raonaments, relacions quantitatives i informacions que incorporen elements matemàtics, valorant la utilitat i simplicitat del llenguatge matemàtic. 3. Utilitzar els distints tipus de nombres i operacions, junt amb les seues propietats, per a recollir, transformar i intercanviar informació i resoldre problemes relacionats amb la vida diària i altres matèries de l’àmbit acadèmic. 4. Calcular el valor d’expressions numèriques de nombres racionals (basades en les quatre operacions elementals i les potències d’exponent enter que continguen, com a màxim,
  2. 2. tres operacions encadenades i un parèntesi), aplicar correctament les regles de prioritat i fer un ús adequat de signes i parèntesi. 5. Simplificar expressions numèriques irracionals senzilles (que continguen una o dos arrels quadrades) i utilitzar convenientment la calculadora científica en les operacions amb nombres reals, expressats en forma decimal o en notació científica i aplicar les regles i les tècniques d’aproximació adequades a cada cas; valorar els errors comesos. 6. Dividir polinomis i utilitzar la regla de Ruffini i les identitats notables en la factorització de polinomis. 7. Resoldre inequacions i sistemes d’inequacions de primer Grau amb una incògnita i interpretar gràficament els resultats. 8. Resoldre problemes de la vida quotidiana en què es precise el plantejament i resolució d’equacions de primer i segon grau o de sistemas d’equacions lineals amb dos incògnites. 9. Utilitzar instruments, fórmules i tècniques apropiades per a obtindre mesures directes, i per a les indirectes en situacions reals. 10. Utilitzar les unitats angulars del sistema mètric sexagesimal, i les relacions i raons de la trigonometria elemental per a resoldre problemes trigonomètrics de context real, amb l’ajuda, si és necessari, de la calculadora científica. 11. Conéixer i utilitzar els conceptes i procediments bàsics de la geometria analítica plana per a representar, descriure i analitzar formes i configuracions geomètriques senzilles. 12. Identificar relacions quantitatives en una situació, determinar el tipus de funció que pot representar-les i aproximar i interpretar la taxa de variació a partir d’una gràfica, de dades numèriques o per mitjà de l’estudi dels coeficients de l’expressió algebraica. 13. Representar gràficament i interpretar les funcions constants, lineals, afins o quadràtiques per mitjà dels seus elements característics (pendent de la recta, punts de tall amb els eixos, vèrtex i eix de simetria de la paràbola) i les funcions exponencials i de proporcionalitat inversa senzilles per mitjà de taules de valors significatives, amb l’ajuda, si és necessari, de la calculadora científica. 14. Elaborar i interpretar taules i gràfics estadístics, així com els paràmetres estadístics més usuals en distribucions unidimensionals i valorar qualitativament la representativitat de les mostres utilitzades. 15. Determinar i interpretar l’espai mostral i els successos associates a un experiment aleatori, simple o compost; utilitzar la llei de Laplace, els diagrames d’arbre, les taules de contingència o altres tècniques combinatòries per a calcular probabilitats simples o compostes.
  3. 3. 16. Aplicar els conceptes i tècniques de càlcul de probabilitats per a resoldre diferents situacions i problemes de la vida quotidiana. 2. Com avaluar? = procediment, instruments i criteris de qualificació L'avaluació suposa tot un conjunt d'activitats per mitjà de les quals recollim i analitzem informació. Els procediments que empraré per obtenir esta informació, seran: PER ALS CONTINGUTS CONCEPTUALS DEL SABER: - La correcció de les proves escrits i activitats plantejades de cada UD que complementen l’examen. Este procediment és fonamental en els últims moments del procés d'avaluació. PER ALS CONTINGUTS PROCEDIMENTALS DEL SABER FER: - L'observació de: ▪ La realització de les activitats marcades. La nostra matèria té una clara dimensió pràctica que requereix a més de l'estudi de diversos conceptes, l'aplicació a través de les activitats, per això serà necessari que l'alumne realitze totes les tasques encomanades, tant en l'aula com aquells treballs que es demanen per a sessions posteriors. ▪ La qualitat de les actividades realitzades. El treball realitzat ha de tindre una bona presentació i un bon contingut que ens permeta veure si els alumnes han assumit els conceptes explicats i tractats. PER ALS CONTINGUTS ACTITUDINALS DEL SABER ESTAR: - L'observació de: ▪ L’assistència i puntualitat. ▪ La participació. La metodologia plantejada és activa, la qual cosa suposa una contínua participació de l'alumne, actuant amb interés i iniciativa així com col·laborant en les classes, realitzant les tasques plantejades i aportant les seues idees. ▪ El comportament. Serà fonamental l'actitud de l'alumne cap a altres opinions en sentit contrari, així com el respecte per la resta de companys, professors, i el seu saber estar tant en les classes com en les visites que realitzem. - L'anotació i valoració conforme a una escala de valoració que he dissenyat de les conclusions extretes amb la correcció i l'observació dels continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals. Els instruments que faré servir són:
  4. 4. a) Programa d’avaluació que he confeccionat amb l’excel (Annex 8: Pàgines de càlcul de l’avaluació de l'alumnat) on anotaré diàriament les incidències en les diferents activitats a avaluar, registrant l'assistència, participació, comportament, així com la realització i qualitat dels treballs i activitats de cada UD. El programa em resulta molt pràctic perquè una vegada dissenyat i aplicades les fòrmules a emprar, l’ordinador calcula directament les mitges. b) Proves escrites que ens van a proporcionar informació a través de la seua correcció. Dins d'elles diferenciem: - Activitats de desenvolupament i consolidació que desenvoluparan els alumnes de forma individual i en xicotets grups. Consistiran a respondre a una bateria d’exercicis, realitzar un vocabulari de conceptes bàsics, després de fer un exercici reproduir-lo a la resta de la classe en la pizarra, contestar preguntes tipus test o confeccionar determinats treballs o esquemes. - Test d'autoavaluació de l'alumne que li servirà per a avaluar l'abast dels continguts conceptuals i la seua sintetització. - Proves d'avaluació i de recuperació, d'avaluació ordinària i extraordinària, a l'acabar una unitat de treball es realitzarà una prova que té com a finalitat comprovar a través de la seua correcció l'obtenció dels objectius aconseguits pels nostres alumnes. Estes proves consistiran en preguntes de desenvolupament i casos pràctics d’allò vist fins al moment. Els criteris de qualificació: Per aprovar les matemàtiques de 4t d’ESO (opció B) es valorarà si l'alumne ha assolit uns criteris de qualificació establint uns percentatges a cada tipus de contingut, segons els considere prioritaris per aconseguir els objectius de cada unitat. Així podem diferenciar: · Per als blocs II nombres, III àlgebra i IV geometria, els continguts conceptuals suposaran el 70% de la nota, els procedimentals el 10% i els actitudinals el 10%. · Per als blocs V funcions i gràfiques i VI estadística, els continguts conceptuals seran el 70% de la nota, donant-se més percentatge als procedimentals que valdran el 20% i als actitudinals que suposarà el 10% atés que en este bloc és fonamental … i l'actitud que tinguen cap al procés de ... La qualificació dels continguts conceptuals es realitzarà a partir de la nota obtinguda en les proves escrites. Devent obtindre un mínim d'un 40% en cadascuna d'elles per traure mitja. Per superar l’avaluació caldrà traure de mitja un 5 sobre 10. En cas de no aconseguir-ho s'establirà una prova recuperatòria sobre l'avaluació en concret. (Utilitzarem la fitxa de l'alumne per a anotar les notes obtingudes).
  5. 5. 3. Quan avaluar? = moments de l'avaluació Es durà a terme en tres moments. 3.1 Avaluació inicial La realitzarem al començament del curs i quan comencem cada unitat didàctica. La seua finalitat serà saber el grau de coneixements dels alumnes sobre els temes a tractar, per a realitzar una intervenció ajustada als seus interessos, possibilitats i coneixements. Serà el punt del què partirem i ens permetrà valorar el progrés realitzat pels alumnes, conéixer el que han avançat. 3.2 Avaluació de desenvolupament Durant el desenvolupament de les UD, on avaluarem els coneixements que va adquirint l'alumne, confrontant-los amb els que posseïa. 3.3 L'avaluació final, on valorarem quins són els coneixements adquirits per l'alumne a l'acabar cada UD. Perquè els alumnes superen cada una de les tres avaluacions en què es dividix el curs deuran superar les diferents proves escrites que s'han previst per a cada avaluació. Així en cada trimestre es realitzaran 5 proves escrites. Al finalitzar cada avaluació realitzarem una prova de recuperació per als alumnes que no hagen aconseguit els objectius plantejats. Al finalitzar el curs, al juny, realitzarem una avaluació ordinària final, per als alumnes que hagen perdut el dret a l'avaluació contínua que consistirà en l'avaluació conjunta de les tres avaluacions trimestrals. I al setembre farem una avaluació extraordinària per a aquells alumnes que encara no hagen superat l’assignatura (amb la totalitat de les UD).

×