Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hieu Ung Power Point

95,360 views

Published on

Published in: Sports, Technology

Hieu Ung Power Point

 1. 1. Nguyen xuan phuc Hi vọng mang đến cho bạn sự ngạc nhiên và thích thú Hiệu ứng PowerPoint
 2. 2. <ul><li>Slide trình diễn các hiệu ứng từ A – Z </li></ul><ul><li>Đây là tham khảo tốt nhất trong việc tạo và sử dụng các hiệu ứng </li></ul><ul><li>Công cụ duy nhất được dùng đến là PowerPoint, hoàn toàn không dùng animated gifs, video hoặc các file flash </li></ul>Vài nét về demo này... Hãy mở loa và nhấn phím Enter để bắt đầu…
 3. 3. Advancing Advancing Advancing Advancing Advancing Advancing Advancing Advancing Advancing - Sau đó, chọn cả 9 đối tượng này  Custom Animation  Add Effect  Entrance, Appear  Chọn Start With Previous hoặc Start After Previous và Delay thích hợp Hiệu ứng - Slide gồm 9 WordArt “Advancing” xếp chồng lên nhau - Với mỗi WordArt, chọn Format, WordArt và chọn độ dày nét vẽ tăng dần Thành phần
 4. 4. A n i m a t i n g Animating - Chọn 9 Textbox của 9 kí tự  Custom Animation  Add Effect  Emphasis  Wave. Chọn Speed và Delay tùy ý. Vẫn chọn 9 Textbox này  Draw, Order, Send to Back Hiệu ứng - Textbox : Animating, màu trắng - 9 Textbox của 9 kí tự A, n, i, … với 9 màu khác nhau. Khéo léo chồng khít lên Textbox màu trắng bên dưới Thành phần
 5. 5. A t t e n d i n g Attending - Với mỗi Textbox của 9 kí tự  Custom Animation  Add Effect : * Entrance, Appear * Motion, Path vẽ đường chạy thích hợp - Vẫn chọn 9 Textbox này  Draw, Order, Send to Back. Tất cả các hiệu ứng chọn Start with Previous Hiệu ứng - Textbox : Attending, màu trắng - 9 Textbox của 9 kí tự A, t, t, … màu xanh nhạt. Khéo léo chồng khít lên Textbox màu trắng bên dưới Thành phần
 6. 6. - Chọn tất cả đối tượng  Custom Animation  Add Effect : * Entrance, Appear * Xen kẻ giữa Start After Previous và Start With Previous - Chú ý phối hợp thứ tự xuất hiện của các đối tượng tùy ý sao cho đẹp mắt Hiệu ứng - Dòng chữ Autoshapino được thiết kế bằng cách ghép các đối tượng trong menu Insert, AutoShapes Thành phần
 7. 7. n c u B i o n g - Chọn 9 Textbox này  Custom Animation  Add Effect  Motion Paths  More Motion Paths  Bounce Right - Điều chỉnh và bóp dẹp đường chạy của mỗi đối tượng - Chọn Textbox “g”  Custom Animation  Add Effect  Emphasis  Spin (Amount Quarter Spin Clockwise). Sau đó Add Effect lần nữa  Motion Path để nó di chuyển xuống sát vạch màu đỏ Hiệu ứng - 9 Textbox B, o, u, … được thiết kế từ bên ngoài Slide Thành phần
 8. 8. B U I L D I N G B U I L D I N G B U I L D I N G <ul><li>Chọn tất cả 24 đối tượng  Custom Animation  Add Effect  Entrance  Flip </li></ul><ul><li>3 Rounded Rectangle “B” chọn Start After Previous, phần còn lại chọn Start With Previous </li></ul>Hiệu ứng <ul><li>Sử dụng Toolbar Drawing, </li></ul><ul><li>AutoShapes và 3D Style như hình vẽ để thiết </li></ul><ul><li>kế 24 Rounded Rectangle với nội dung màu sắc như mẫu </li></ul>Thành phần
 9. 9. d-top d-mid d-bot d-l-top d-l-bot d-r-top d-r-bot Kết hợp các hiệu ứng Emphasis, Tranparency – Entrance, Face – Exit, Face nhiều lần Hiệu ứng Các chữ số được lắp ghép bằng 7 nét vẽ sẵn d-top, d-bot, d-mid, d-l-top, d-r-top, d-l-bot, d-r-bot, nhiều lớp Thành phần
 10. 10. i D s t r i b u t i n g i D s t r i b u t i n g Distributing Kết hợp hiệu ứng Motion, Path cho các đối tượng Hiệu ứng <ul><li>Textbox “Distributing” </li></ul><ul><li>12 Textbox D, i, s,… màu đỏ + 12 Textbox D, i, s,… màu xanh </li></ul>Thành phần
 11. 11. D O W N L O A D I N G <ul><li>Các Rounded Rectangle chọn hiệu ứng Entrance, Peek in, From Left và Start After Previous </li></ul><ul><li>Các WordArt chọn hiệu ứng Emphasis, Change Line Color (màu vàng) và Start With Previous </li></ul>Hiệu ứng <ul><li>11 AutoShapes, Basic Shapes, Rounded Rectangle </li></ul><ul><li>11 WordArt D, O, W, N… chọn Draw, Order, Bring to Front và Format WordArt, Color…, Tranparency 50% </li></ul>Thành phần
 12. 12. Editing Editting Lần lượt như sau : 1) Line (3) / Emphasis, Link; 2) Editting / Exit, Face (With Previous); 3) Editing / Entrance, Face (With Previous); 4) Line (4) / Entrance, Face (After Previous); 5) Line (4) / Exit, Face (With Previous) Hiệu ứng <ul><li>2 Textbox Editting (trên), Editing (dưới) và 2 line (3 và 4) tạo cursor </li></ul><ul><li>Line (3) đặt trước chữ i của Textbox Editting </li></ul><ul><li>Line (4) đặt trước chữ i của Textbox Editing </li></ul>Thành phần
 13. 13. educating Đặt “bút chì” ở đầu chữ e. Lần lượt tạo các hiệu ứng Motion Path, Draw Custom Path để vẽ theo mẫu Hiệu ứng <ul><li>WordArt “educating” </li></ul><ul><li>Hình “bút chì” </li></ul>Thành phần
 14. 14. Exploring WordArt “Exploring” có các hiệu ứng : Entrance, Zoom (very slow) và Motion Path (With Previous) Hiệu ứng <ul><li>WordArt “Exploring” trên nền xanh </li></ul><ul><li>Mặt nạ đen từ các hình ghép chồng lên </li></ul>Thành phần
 15. 15. FLIPPING FLIPPING FLIPPING FLIPPING FLIPPING <ul><li>WordArt ở giữa dùng hiệu ứng Entrance, Split, Horizontal out. 4 WordArt còn lại dùng Entrance, Wipe, xen kẻ From Bottom và From Top </li></ul>Hiệu ứng <ul><li>5 WordArt “FLIPPING”, 2 trong số đó chọn Drawing, Rotate or Flip, Flip Vertical </li></ul>Thành phần
 16. 16. GRIPPING GRIPPING GRIPPING GRIPPING - Cả 4 có hiệu ứng : Emphasis, Grow / Shrink, Size 40% Vertical, Speed Medium và Start with Previous Hiệu ứng <ul><li>4 WordArt “Gripping” có màu khác nhau </li></ul>Thành phần
 17. 17. Hyperlinking Hyperlinking Hyperlinking Hyperlinking Hyperlinking Hyperlinking Hyperlinking Hyperlinking Hyperlinking Hyperlinking Hyperlinking Hyperlinking Hyperlinking - Hiệu ứng : Motion Path cho đối tượng “mũi tên” - Các đối tượng khác có hiệu ứng Entrance thích hợp Hiệu ứng <ul><li>Textbox “Hyperlinking”, hình mũi tên, đường kẻ xanh dương, các đường kẻ freeform, 10 textbox “Hyperlinking” nhỏ </li></ul>Thành phần
 18. 18. Inse ting r - “r” : Motion Paths / Emphasis, Spin, 22 o Clockwise - “Inse”, “ting” : Motion Paths - “r” : Motion Paths / Emphasis, Change Fill Color, White Tất cả các hiệu ứng đều chọn Start with Previous Hiệu ứng <ul><li>Textbox “Inse”, “ting” </li></ul><ul><li>WordArt “r” </li></ul>Thành phần
 19. 19. J U M P I N G - 7 textbox : Motion Paths  Bounce, Right, chọn Start with Previous Hiệu ứng <ul><li>Hình vẽ xà đơn </li></ul><ul><li>7 textbox J,U,M,P,I,N,G </li></ul>Thành phần
 20. 20. H G N I Y E K J - Group tương ứng mỗi WordArt với Rounded Rectangle - 6 Group KEYING tạo hiệu ứng Motion Paths, Start With Previous Hiệu ứng <ul><li>8 WordArt : J,K,E,Y,I,N,G,H </li></ul><ul><li>8 AutoShapes, Rounded Rectangle (3D Style) </li></ul>Thành phần
 21. 21. LINKING - Textbox “LINKING” xanh nhạt được nối dài (group) với một đối tượng giả để tạo tâm xoay ở phần cuối. Hình “đuôi chữ G” cũng vậy. Cả hai lần lượt dùng các hiệu ứng Emphasis, Spin, Amount (100 o Counterclockwise, 20o Clockwise, 10 o Counterclockwise), Speed Medium Hiệu ứng <ul><li>2 Textbox “LINKING” </li></ul><ul><li>1 hình vẽ đuôi chữ “G” </li></ul>Thành phần LINKING LINKING
 22. 22. Listing Listing Listing - Các đối tượng sử dụng hiệu ứng Entrance thích hợp Hiệu ứng <ul><li>3 textbox “Listing”, 3 Rectangle, 3 Freeform dấu check </li></ul>Thành phần
 23. 23. Moving Moving Moving - Shape 3, 2 có hiệu ứng Emphasis, Shimmer, Fast, Effect Options, Animate Text By Letter, 45% delay - Shape 1 : Entrance, Appear và Emphasis giống Shape 3, 2 như trên. Cả 2 hiệu ứng này chọn Start After Previous Hiệu ứng <ul><li>Textbox Moving màu trắng (Shape 3) </li></ul><ul><li>2 textbox Moving màu đen (Shape 2, 1) </li></ul>Thành phần
 24. 24. http://www.powerpointbackgrounds.com N A V I A T G I N G - Tạo hiệu ứng Motion Paths cho 10 WordArt NAVIGATING - Block Arrows : Emphasis, Spin, 90 o Counterclockwise Hiệu ứng <ul><li>Dùng các công cụ vẽ slide như mẫu </li></ul><ul><li>10 WordArt NAVIGATING </li></ul><ul><li>Block Arrows </li></ul>Thành phần
 25. 25. Numbering 3 9 7 1 9 2 5 2 0 - Textbox Numbering có hiệu ứng Exit, Fade - Sử dụng hiệu ứng Motion Paths cho các WordArt riêng số 0 dùng thêm Emphasis, Spin Hiệu ứng <ul><li>Textbox Numbering </li></ul><ul><li>10 WordArt diễn tả kí số </li></ul>Thành phần
 26. 26. O r g a n i z i n g ran gig in Oz - Sử dụng hiệu ứng Motion Paths kết hợp với Entrace, Appear cho từng kí tự - 4 Textbox “ran”, “gig”, “in”, “Oz” sử dụng hiệu ứng Exit Hiệu ứng <ul><li>4 Textbox “ran”, “gig”, “in”, “Oz” </li></ul><ul><li>10 Textbox O,r,g,a,n,i,z,i,n,g </li></ul>Thành phần
 27. 27. Pack ‘ n’ Going - 3 Textbox phối hợp các hiệu ứng : Emphasis, Grow/Shrink (Size 50%, Speed Medium) , Motion Paths và Exit, Fade - Hình vali dùng hiệu ứng Motion Paths - Các đường kẻ phối hợp Entrance và Exit Hiệu ứng <ul><li>3 Textbox “Pack”, “n”, “Going” </li></ul><ul><li>Hình chiếc vali và các đường kẻ </li></ul>Thành phần
 28. 28. PROJECTING PROJECTING - Các đối tượng sử dụng hiệu ứng Entrance thích hợp Hiệu ứng <ul><li>2 Textbox “Projecting” </li></ul><ul><li>AutoShapes, Basic Shapes Oval và Trapezoid (Color and line, Fill Effect, One Color “While”, Tranparency From 10% to 100% </li></ul>Thành phần
 29. 29. ? Questioning ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? <ul><li>Các dấu ? Sử dụng hiệu ứng Motion Paths và Emphasis, Change Fill Color </li></ul><ul><li>Textbox “Questioning” dùng Emphasis, Change Font Color </li></ul>Hiệu ứng <ul><li>Các dấu ? là các WordArt kích thước khác nhau </li></ul><ul><li>Textbox “Questioning” màu xanh đậm </li></ul>Thành phần
 30. 30. Running - 5 hình chạy có hiệu ứng Emphasis, Flash Bulb - “Running” và Line Dash dùng hiệu ứng Motion Paths * Tất cả các đối tượng sử dụng hiệu ứng có Timing, Repeat, Until End of Slide Hiệu ứng <ul><li>5 hình vẽ động tác chạy – AutoShapes, Rectangle (đường chạy) – Line, Dash Type (vạch phân tuyến) </li></ul><ul><li>Textbox “Running” </li></ul>Thành phần
 31. 31. SMILING <ul><li>AutoShapes “miệng cười” có hiệu ứng Emphasis, Spin, Amount 180 o Clockwise, Speed Medium </li></ul><ul><li>“ Smiling” dùng hiệu ứng Entrance, Faded Zoom, Medium </li></ul>Hiệu ứng <ul><li>Các AutoShapres vẽ nên hình khuôn mặt, miệng cười - WordArt “Smiling” </li></ul>Thành phần
 32. 32. Sparkling - Các 4 Point Star có các hiệu ứng Entrance, Fade (Appear) và Exit, Fade liên tiếp Hiệu ứng <ul><li>Nhiều AutoShapes, Stars and Banner, 4 Point Star chồng lên nhau để tạo các “lóe sao” </li></ul><ul><li>WordArt “Sparkling” </li></ul>Thành phần
 33. 33. T ing alk - Các Textbox có hiệu ứng Motion Paths Hiệu ứng <ul><li>Các AutoShapes, Callouts và hình đầu người </li></ul><ul><li>Textbox “T”, “alk”, “ing” (khuất ngoài Slide) </li></ul>Thành phần
 34. 34. UPLOADING UPLOADING UPLOADING - Hiệu ứng Motion Paths cho 3 đối tượng này Hiệu ứng <ul><li>3 Textbox “Uploading” 3 màu, xếp chồng lên nhau, bố trí ngoài Slide </li></ul>Thành phần
 35. 35.  VOTING        <ul><li>Các Textbox “  ” dùng hiệu ứng Entrance, Ascend </li></ul>Hiệu ứng <ul><li>WordArt “Voting” - Các Textbox “  ” (dùng Insert, Symbol) </li></ul>Thành phần
 36. 36. WARNING <ul><li>Octagon có hiệu ứng Entrance, Zoom, Timing, Repeat 3 - “Warning” có hiệu ứng Emphasis, Flash Bulb </li></ul>Hiệu ứng <ul><li>Textbox “Warning” - AutoShapes, Basic Shapes, Octagon </li></ul>Thành phần
 37. 37. X-Rating X-Rating X-Rating X-Rating X-Rating X-Rating X-Rating X-Rating X-Rating <ul><li>8 WordArt đầu có hiệu ứng Entrance, Fade, Timing, Repeat 3 </li></ul><ul><li>WordArt màu trắng có hiệu ứng Motion Paths </li></ul>Hiệu ứng 9 WordArt “X-Rating”: 8 xếp chồng lên nhau, có độ dày nét vẽ giảm dần, màu sắc biến thiên từ đen -> đỏ và không tô. Cái cuối cùng tô màu trắng, no line Thành phần
 38. 38. Yawning <ul><li>Phần trên đầu người : Hiệu ứng Emphasis, Spin, 10 o Clockwise và Emphasis, Spin, 10o Counterclock - Textbox “Yawning” : Hiệu ứng Motion Path và Entrance, Zoom, In, Speed Medium </li></ul>Hiệu ứng - Textbox “Yawning” bố trí ngoài slide - 2 phần đầu người Thành phần
 39. 39. Zooming <ul><li>Hiệu ứng Emphasis, Grow/Shrink, Size 500%, Speed Very Fast, Timing Repeat 3 - Hiệu ứng Emphasis, Grow/Shrink, Size 0%, Speed Very Low </li></ul>Hiệu ứng - Textbox “Zooming” Thành phần
 40. 40. © 2004 – Tham khảo http://www.powerpointbackgrounds.com THE END ‘ ing’ Chúc bạn thành công ….

×