danial noroozi

370 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
370
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

danial noroozi

 1. 1. ‫موضوع:مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫)درس:مالی عمومی)استاد علی بیکی‬ ‫محقق:دانیال نوروزی‬ ‫دانشگاه آزاد اسلمی واحد آزادشهر‬ ‫مقدمه‬
 2. 2. ‫ماليات از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول ماليات موجب ثبات‬ ‫در برنامممممممممممممممممممممممممممه ريزي دولت براي ارائه خدمات مورد نياز كشور در‬ ‫زمينه هاي گوناگون ميشود.‬ ‫تغييمر و تحول در اقتصماد كشور و در نتيجمه تغييمر در نحوه توليمد و توزيمع ثروت و‬ ‫درآممد، مسمتلزم بازنگري و تجديمد نظمر در انواع مالياتهما و نحوه وصمول آنهاسمت.‬ ‫اجراي ماليات بر ارزش افزوده در بيممش از 021 كشور جهان نشان دهنده‬ ‫مقبوليت و كارايي اين نظام در فراهم كردن يك منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن‬ ‫براي دولتهاسمت. اجراي ايمن ماليات بما نرخ ثابمت و يكسمان از يكسمو پيمش بينمي‬ ‫ميزان درآممد دولت و در نتيجمه امكان برناممه ريزي بهتمر را فراهمم مينمايمد و از‬ ‫س موي ديگ مر، دوره هاي كوتاه مدت وص مول آن، تداوم تأمي من تقدينگ مي خزان مه‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫دولت را تضمين ميكند.‬ ‫فصل اول : ضرورت اجراي مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫يكمي از منابمع اصملي درآممد دولتهما ماليات اسمت كمه تحمت عناويمن مختلف وصمول‬ ‫ميشود. درآممد حاصمل از ماليات، بخمش قابمل ملحظمه اي از بودجمه دولتهما را‬
 3. 3. ‫تشكيمل ميدهمد و دركشورهايمي كمه ماليات از نظام قانونمي و مردممي برخوردار‬ ‫اسممممممت، بيممممممش از 06% بودجممممممه عمومممممممي را تشكيممممممل ميدهممممممد.‬ ‫دراقتصماد ايران، متناسمب بما رهنمودهاي كلي سمند برناممه سموم توسمعه، بمه‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م م‬ ‫م‬ ‫منظور كاهمش اتكاي بودجمه دولت بمه درآممد نفمت مقرر شمد تما سمهم درآمدهاي‬ ‫مالياتمي در تركيمب منابمع درآمدي دولت بما گسمترش پايمه هاي مالياتمي از طريمق‬ ‫وضممممممممممممممممع ماليات بر ارزش افزوده افزايممممممممممممممممش يابممممممممممممممممد.‬ ‫از اينرو، متناس مب ب ما مفاد ماده 95 قانون برنام مه س موم توس معه، سمازمان امور‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م م‬ ‫مالياتمي كشور زيمر نظمر وزارت امور اقتصمادي و دارايمي تاسميس شمد. از جمله‬ ‫وظايمف ايمن سازمان در راسمتاي اصملح و تحول نظام مالياتمي و مكانيزه نمودن‬ ‫س ميستم ماليات مي كشور، اجراي ماليات بر ارزش افزوده ميباش مد. دلي مل انتخاب‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ماليات بر ارزش افزوده در بيممن كشورهاي مختلف متفاوت بوده اسممت، ليكممن‬ ‫تجربممه كشورهاي اسممتفاده كننده ايممن ماليات حاكممي از موارد عديده ذيممل بممه‬ ‫عنوان مزايممممممممممما و ضرورت اجراي ايمممممممممممن نوع ماليات ميباشمممممممممممد:‬ ‫1. ماليات بر ارزش افزوده متدولوژي و تفكري اسمت كمه چنديمن دهمه از تجربمه‬
 4. 4. ‫مثبمت آن در سماير كشورهما گذشتمه و مورد تاكيمد اكثمر صماحبنظران و كارشناسمان‬ ‫اقتصمممادي و مالياتمممي بانمممك جهانمممي و صمممندوق بيمممن الملي پول ميباشمممد.‬ ‫2. اين ماليات در بسياري از كشورها ضمن تامين بيشتر عدالت اجتماعي نسبت‬ ‫بمه سمايرمالياتها، و بدون از بيمن بردن انگيزه سمرمايه گذاري و توليمد، بمه عنوان‬ ‫منب مع درآم مد جديدي درجه مت افزاي مش درآمدهاي دولت بكار برده شده اس مت.‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫3. از آنجايمي كمه سميستم ماليات بر ارزش افزوده يمك سميستم خود اجراسمت و‬ ‫همه موديان نقش مامور مالياتي را ايفا مينمايند، هزينه وصول آن پائين است.‬ ‫4. بما توجمه بمه ايمن كمه در ايمن ماليات، موديان براي اسمتفاده از اعتبار مالياتمي‬ ‫ملزم بممه ارائه فاكتور خواهنممد بود، زمينممه براي شناسممايي خود بممه خود ميزان‬ ‫معاملت موديان فراهممم ميشود. در نتيجممه، يممك سمميستم اطلعاتممي كامممل از‬ ‫معاملت و مبادلت تجاري ايجاد ميشود كممه علوه بر شفاف سممازي مبادلت و‬ ‫فعاليتهاي اقتصممادي موجممب سممهولت اعمال مالياتهاي ديگممر از قبيممل ماليات بر‬ ‫درآممممممممممممممممممممممممممممممد و ماليات بر مشاغمممممممممممممممممممممممممممممل ميگردد.‬ ‫م‬ ‫م‬
 5. 5. ‫5. ماليات بر ارزش افزوده يمك منبمع درآممد باثبات و در عيمن حال انعطاف پذيمر‬ ‫اسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممت.‬ ‫6. بمه دليمل مقطوع بودن نرخ ايمن ماليات، زمان قطعيمت آن بسميار كوتاه بوده و‬ ‫مشكلت طولن ممي بودن قطعي ممت ماليات بر درآم ممد و ماليات بر ثروت را ندارد.‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫بنابراي مممن، تاخي مممر در وص مممول درآمدهاي ماليات مممي ب مممه حداق مممل ميرس مممد.‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫7. از آنجايمي كمه ماليات بر ارزش افزوده يمك ماليات مدرن اسمت، اجراي آن بمه‬ ‫بهبود فمن آوري و بهره وري از طريمق اتوماسميون اداري در سميستم مالياتمي و‬ ‫حسابداري مالياتي كمك شاياني خواهد كرد.‬ ‫فصل دوم : تعريف مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫ماليات بر ارزش افزوده ن مه تنه ما ماليات نس مبتا س ماده اي اس مت بلك مه رايجتري من‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ماليات در دنياي امروز نيمز محسموب ميشود. لذا قبمل از همر موضوعمي بايمد ديمد‬ ‫تعريممف ارزش افزوده و ماليات بر ارزش افزوده چيسممت. از ديدگاه اقتصممادي،‬
 6. 6. ‫ارزش افزوده مابمه التفاوت ارزش سمتانده و ارزش داده اسمت. امما در تدويمن‬ ‫قانون, ب مممه لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجراي مممي, اي مممن تعري مممف بر اس ممماس‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫اسمتانداردهاي حسمابداري و بما تكيمه بر روش صمورتحساب ارائه ميگردد. بر ايمن‬ ‫اس ماس، ارزش افزوده را تفاوت بيممن ارزش كاله ما و خدمات عرض مه شده بمما‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ارزش كالهما و خدمات خريداري شده يمك شخمص در يمك دوره معيمن تعريمف‬ ‫ميكننمد.بما توجمه بمه تعريمف مذكور، ماليات بر ارزش افزوده نوعمي ماليات چنمد‬ ‫مرحله اي است كه در مراحل مختلف زنجيره توليد و يا خدمات ارائه شده اخذ‬ ‫ميگردد. ايمن ماليات در واقمع نوعمي ماليات بر فروش چنمد مرحله اي اسمت كمه‬ ‫خريد كالها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف ميكند.‬ ‫فصل سوم : تاريخچه مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫اين ماليات نخستين بار توسط فون زيمنس در سال 1591 به منظور فائق آمدن‬ ‫بر مسمائل مالي كشور آلمان طرح ريزي گرديمد ، ليكمن بمه رغمم علقمه و تمايمل‬ ‫شديمد كشورهايمي نظيمر آرژانتيمن و فرانسمه در خصموص آگاهمي از چگونگمي‬ ‫سماختار آن ، ايمن ماليات بطور رسممي تما سمال 4591 بمه مرحله اجرا در نياممد. از‬ ‫سممال 4591بممه بعممد، برزيممل ، فرانسممه ، دانمارك و آلمان در زمره نخسممتين‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬
 7. 7. ‫كشورهايممي بودنممد كممه ايممن ماليات را در نظام مالياتممي كشور خود معرفممي‬ ‫نمودنمد . كره جنوبمي نخسمتين كشور آسميايي اسمت كمه درسمال 7791 بما كممك‬ ‫صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پياده نمايد‬ ‫و بدنبال آن كشورهاي تركيمه ، پاكسمتان ، بنگلدش و لبنان نيمز اقدام بمه اجراي‬ ‫ايمن ماليات نمودنمد . همم اكنون بيمش از 021 كشور جهان از سميستم ماليات بر‬ ‫ارزش افزوده بهره منمممممممممممممممممممممممممممممممد هسمممممممممممممممممممممممممممممممتند .‬ ‫بمه منظور اجراي ايمن ماليات در كشور جمهوري اسملمي ايران، ليحمه آن براي‬ ‫اوليمن بار در دي ماه 6631 تقديمم مجلس شوراي اسملمي گرديمد . ليحمه مزبور‬ ‫در كميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و پس از اعمال نظرات‬ ‫موافمق و مخالف بمه صحن علنمي مجلس ارائه گرديمد كمه پمس از تصمويب 6 ماده‬ ‫از آن بنما بمه تقاضاي دولت و بمه دليمل اجراي سمياست "تثمبيت قيمتهما" بمه دولت‬ ‫مس ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممترد گردي ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد .‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫درس مال 0731 بخ مش امور مالي ص مندوق بيممن المللي پول، در راسممتاي اص ملح‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫نظام مالياتمي جمهوري اسملمي ايران ، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده‬
 8. 8. ‫را بعنوان يكمي از عواممل اصملي افزايمش كارايمي و اصملح نظام مالياتمي پيشنهاد‬ ‫نمود . بما توجمه بمه نظرات كارشناسمان صمندوق بيمن المللي پول ، مطالعات و‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م م‬ ‫م‬ ‫بررسمميهاي متعددي در ايممن زمينممه در وزارت امور اقتصممادي و دارايممي صممورت‬ ‫پذيرفممت و اجراي ماليات بر ارزش افزوده در سمممينارها و كميتممه هاي مختلف‬ ‫علممي بما حضور كارشناسمان داخلي و خارجمي مورد تاكيمد قرار گرفمت ، امما در‬ ‫عممل بمه مرحله اجرا در نياممد . وزارت امور اقتصمادي و دارايمي در راسمتاي طرح‬ ‫سماماندهي اقتصمادي كشور ، انجام اصملحات اسماسي در سميستم مالياتمي از‬ ‫جمله حذف انواع معافيتهمما ، حذف انواع عوارض وگسممترش پايممه مالياتممي را‬ ‫بما تاكيمد خاص بر كارايمي نظام مالياتمي ، شروع نمود و مطالعات جديمد امكان‬ ‫سنجي در اين زمينه به عمل آورد . با توجه به اهميت بسط پايه مالياتي بعنوان‬ ‫يكممي از اصممول اسمماسي سممياستهاي مالي طرح سمماماندهي اقتصمماد كشور ،‬ ‫معاونممت درآمدهاي مالياتممي وزارت امور اقتصممادي و دارايممي مطالعات علمممي‬ ‫متعددي را با در نظر گرفتن خصوصيات فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي كشور‬ ‫در زمينمممه اجراي ماليات بر ارزش افزوده ، از دي ماه 6731 آغاز كرد . ليحمممه‬ ‫ماليات بر ارزش افزوده، اكنون بمما در نظممر گرفتممن اثرات اقتصممادي ناشممي از‬ ‫اجراي ايمممن ماليات بممما اصممملحات و بازنگري هاي متعدد، بمممه مجلس شوراي‬
 9. 9. ‫اسلمي ارائه شده است .‬ ‫فصل چهارم : شیوه اجرايي مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫در سمممميستم ماليات بر ارزش افزوده، هممممر فروشنده در هنگام فروش كال و‬ ‫خدمات، ماليات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قيمت كال و‬ ‫خدمات از مشتري دريافمت ممي نمايمد. اوليمن فروشنده، ماليات را يكجما بمه دولت‬ ‫پرداخت كرده و درمراحل بعدي، هر فروشنده تنها مابه التفاوت ماليات )ماليات‬ ‫دريافتي پس از كسر مالياتي كه خود قبل ً پرداخت نموده( را به حساب سازمان‬ ‫امور مالياتي واريز مي كند. اين عمل بر اساس ليحه پيشنهادي طي يك دوره‬ ‫دو ماهممممممممممممممممممممممممممممممممممممه انجام مممممممممممممممممممممممممممممممممممممي گيرد.‬ ‫بممه منظور روشممن شدن روش اجرايممي ماليات بر ارزش افزوده بممه مثال ذيممل‬ ‫توجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه فرمائيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد:‬ ‫يمك شركمت خودروسمازي براي توليمد محصمولت خويمش، قطعات مورد نياز را از‬ ‫طريمق بازار داخلي )قطعمه سمازان( و يما از طريمق واردات تأميمن ممي نمايمد. اگمر‬
 10. 10. ‫فرض شود خريد از داخل به مبلغ ده ميليون ريال و خريد به صورت واردات به‬ ‫مبلغ پنممج ميليون ريال بوده و بمما فرض ايممن كممه نرخ ماليات 01% باشممد، ايممن‬ ‫شركت در مرحله خريد از داخل يك ميليون ريال ) 000،000،1 = 01% *،000،01‬ ‫000 ( و در مرحله واردات بمممه اندازه پانصمممدهزار ريال )000،005 = 01% * ،5‬ ‫000،000( ماليات بر ارزش افزوده به سازمان مالياتي كشور پرداخت مي نمايد‬ ‫. همچنيمن، اگمر فرض شود ايمن شركمت محصمول توليدي خود را بمه مبلغ چهمل‬ ‫ميليون ريال بفروش ممد، موظ ممف اس ممت هنگام صممدور فاكتور، ماليات بر ارزش‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫افزوده را جداگانه محاسبه و از خريدار دريافت نمايد )000،000،4 = 01% *،04‬ ‫000،000 (.‬ ‫بديهمي اسمت قيممت پرداختمي خريدار چهمل و چهار ميليون ريال خواهمد بود. ايمن‬ ‫شركممت موظممف اسممت مالياتهاي پرداختممي در مراحممل قبلي )خريممد از داخممل و‬ ‫واردات( را از مالياتهاي وصمولي كسمر نموده و مابقمي را همراه بما اظهارناممه بمه‬ ‫سممممممممممممممممازمان مالياتممممممممممممممممي پرداخممممممممممممممممت نمايممممممممممممممممد.‬ ‫2/005/000 = )005/000 + 1/000/000 ( - 4/000/000‬
 11. 11. ‫ماليات بر ارزش افزوده، ماليات واردات، ماليات خريمد داخلي، ماليات دريافتمي،‬ ‫قابممممممممممممل پرداخممممممممممممت بممممممممممممه سممممممممممممازمان مالياتممممممممممممي‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫بنابراين مجموع ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده به سازمان مالياتي برابر‬ ‫ريال 4/000/000= ) 2/005/000 + 1/005/000 ( خواهد بود.‬ ‫فصل پنجم : معافیت ها در مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫بطور كلي برخنني از كالهننا و خدمات بنننه سننه دلينننل زينننر از پرداخننت ماليات بر ارزش افزوده معاف ميشونننند.‬ ‫1 - كاهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننش خاصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيت تنازلي ماليات بر ارزش افزوده‬ ‫2- كاهنننننننننننننننننش اثنننننننننننننننننر تورمننننننننننننننننني و حماينننننننننننننننننت از اقشار كنننننننننننننننننم درآمننننننننننننننننند‬ ‫3 - كاهننننننننننننننننننننننننننش هزينننننننننننننننننننننننننننه هاي اجراينننننننننننننننننننننننننني و وصننننننننننننننننننننننننننول ماليات‬ ‫موارد معاف از پرداخننت ماليات بر ارزش افزوده در ماده 21 ليحننه ماليات بر ارزش افزوده بطور مشخننص ذكننر‬ ‫گرديده اسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت.‬ ‫فصل ششم : آستانه معافیت‬
 12. 12. ‫بما توجمه بمه اينكمه ماليات بر ارزش افزوده كليمه كالهما و خدمات توليمد و يما توزيمع شده در اقتصماد را‬ ‫در برممممممي گيرد، بمممممه لحاظ اجرايمممممي از گسمممممتردگي خاصمممممي برخوردار ممممممي باشمممممد.‬ ‫در اين راستا، ارزش افزوده ايجاد شده توسط بنگاههاي كوچك و فعالن بخش خرده فروشي در‬ ‫مقايسه با تعداد زياد آنها بسيار ناچيز بوده و درنتيجه ماليات بر ارزش افزوده قابل وصول ماليات ،‬ ‫قابل توجيه نيست . به اين ترتيب معاف نمودن موسسات اقتصادي با ارزش افزوده پايين در جهت‬ ‫افزايممممش كارايممممي سممممازمان امور مالياتممممي از اهميممممت خاصممممي برخودار مممممي باشممممد.‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫بررسمي تجربمه سماير كشورهما نشان ممي دهمد كمه اغلب آنهما در مراحمل اوليمه اجراي ايمن نوع ماليات‬ ‫براي كاهمش هزينمه هاي اجرايمي وصمول و تمكيمن موديان از آسمتانه معافيتمي اسمتفاده كرده انمد كمه‬ ‫تعدادزيادي از بنگاههاي كوچك و فعالن بخش خرده فروشي را معاف نموده است. تعيين آستانه‬ ‫معافيمت، ايمن امكان را بمه سمازمان امور مالياتمي ممي دهمد كمه جهمت تحقمق اهداف درآمدي نظام‬ ‫مالياتي، به ميزان قابل توجهي در هزينه هاي اجرايي و وصول صرفه جويي نمايد. كاهش حجم‬ ‫كار اجرايي حاصله، ميزان توفيق در وصول ماليات بر ارزش افزوده بالقوه را افزايش خواهد داد.‬ ‫با توجه به مطالب فوق و با توجه به مطالعات و تحقيقات بعمل آمده توسط كارشناسان اقتصادي،‬ ‫سممطح آسممتانه معافيممت براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در ايران مبلغ يممك ميليارد ريال درآمممد‬ ‫سممممممممممممممممممممممالنه در نظممممممممممممممممممممممر گرفتممممممممممممممممممممممه شده اسممممممممممممممممممممممت.‬ ‫فصل هفتم : رابطه مالیات بر ارزش افزوده با قانون تجمیع عوارض‬
 13. 13. ‫در راسمتاي اصملح و بهبود سميستم مالياتمي، قانون تجميمع عوارض معرفمي و از‬ ‫ابتداي سمال 2831 توسمط سمازمان امور مالياتمي كشور بمه مورد اجرا گذاشتمه‬ ‫شده اسممت. هدف از اجراي ايممن قانون، علوه بر شفاف سممازي و يكپارچممه‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫نمودن وصممول عوارض، كسممب تجربممه عملي و آموزش مميزيممن براي اجراي‬ ‫ماليات بر ارزش افزوده در آينده نيز مي باشد.‬ ‫فصل هشتم : تاريخ اجراي مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫چون اجراي ماليات بر ارزش افزوده ، نياز بمه فراهمم نمودن زمينمه اجرايمي از‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لحاظ جما و مكان ، تجهيزات ، آموزش پرسمنل مورد نياز ، تهيمه فرمهما و آموزش‬ ‫موديان دارد؛ در ليحمه پيشنهادي ، بمه دسمتگاه مجري 42 ماه از تاريمخ تصمويب‬ ‫قانون فرص مت داده م مي شود ت ما خود را جه مت اجراي آن مجه مز و مهي ما كن مد .‬ ‫م م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫اميد است مجلس ششم با تصويب اين ليحه، برگ زرين ديگري به كارنامه خود‬ ‫در جهت اصلح ساختار مالي و اقتصادي كشور اضافه نمايد.‬

×