เทคนิคใช้ Google ค้นหาอย่างมืออาชีพ

2,941 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
 • Be the first to comment

เทคนิคใช้ Google ค้นหาอย่างมืออาชีพ

 1. 1. STANG MONGKOLSUK LIBRARY เทคนิคการสืบคน … อยางมืออาชีพ รุจเรขา อัศวิษณุ scras@mahidol.ac.th งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 2. 2. STANG MONGKOLSUK LIBRARY เทคนิคการคน Google อยางมืออาชีพ ! • Google – ทําการคนหาขอมูลจากเว็บไซตตางๆ จํานวนมากกวา 8  พันลาน เว็บเพจ คนรูปภาพ (image) จํานวนมากกวา 2 พันลานภาพ • เทคนิคในการสืบคน : ใหเลือกใชคาคนที่จาเพาะเจาะจง และมี ํ ํ ความหมายตรงกับขอมูลที่ตองการใหมากทีสุด ่ • อาจใชคาเดียว หรือหลายๆ คําก็ได เชน distance learning thailand ํ (โปรแกรมจะทําการคนทุกคํา และเชื่อมดวย AND โดยอัตโนมัต) ิ • การคําคนภาษาอังกฤษ จะพิมพอักษรตัวใหญหรือเล็กก็ได มี ความหมายเทากัน งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 3. 3. STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 4. 4. STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 5. 5. STANG MONGKOLSUK LIBRARY เทคนิคการคน Google อยางมืออาชีพ ! (ตอ) • โปรแกรมจะไมคนคําประเภท commond word เชน a, an, the, what, when, why ตัวเลขหรือตัวอักษรเดี่ยว แตถาตองการบังคับให  คน จะตองใสเครื่องหมาย +นําหนา เชน star war episode +II • หรืออาจบังคับการคนเปนวลี โดยการใสเครื่องหมายคําพูด ครอม เชน “star war episode II” งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 6. 6. STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 7. 7. STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 8. 8. STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 9. 9. STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 10. 10. STANG MONGKOLSUK LIBRARY เทคนิคการคน Google อยางมืออาชีพ ! (ตอ) • Google ใช stemming technology ในการคนคําอื่นๆ ที่ใกลเคียง กันกับคําที่พมพเขาไป เชน ถาคนคําวา dietary foods จะไดผลการ ิ คนที่ใชคาวา dietary, diets, diet และ foods, food ํ งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 11. 11. STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 12. 12. STANG MONGKOLSUK LIBRARY • ถาไมตองการใหคาใด ใหใสเครื่องหมาย – นําหนาคํานั้น เชน  ํ weight loss –diet • ในกรณีทตองการใหคนคําใดคําหนึ่งก็ได ใหใช OR เชื่อมคํา (พิมพ ี่ ดวยอักษรตัวใหญ) เชน “travel guide” hongkong OR singapore • คนคําพอง ใหใชเครื่องหมาย ~ (tilde) เชน ~anthropologist ผลการคนจะไดทั้ง anthropologist (นักมานุษยวิทยา) และ archaeonologist (นักโบราณคดี) งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 13. 13. STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 14. 14. STANG MONGKOLSUK LIBRARY เทคนิคการคน Google อยางมืออาชีพ ! (ตอ) • นอกจากการคนแบบ Basic Search แลว อาจเลือกใช Advanced Search (คนหาอยางละเอียด) เพื่อชวยใหการคนเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพมากขึ้น • ปุม “I’m feeling lucky” หรือ “ดีใจจัง คนแลวเจอเลย” เปนการ สั่งใหคน และแสดงผลตรงไปทีเว็บไซตซึ่งตรงกับคําคนมากที่สุด ่ เพียงเว็บไซตเดียวเพื่อความสะดวกรวดเร็ว งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 15. 15. STANG MONGKOLSUK LIBRARY เทคนิคการคน Google อยางมืออาชีพ ! (ตอ) • การระบุใหคนเฉพาะภายใน domain ที่ตองการเทานั้น ใหใช site:<domain name> เชน ตองการคนหาพิพิธภัณฑในเว็บไซตของ มหาวิทยาลัยโตเกียว museum site:www.u-tokyo.ac.jp • การคนขอมูลตัวเลข เงิน ระยะทาง หรือระยะเวลา ภายในชวงที่ ตองการ ใหใช <ตัวเลขแรก>..<ตัวเลขสุดทาย> ตัวอยางเชน The Kingdom of Siam 1300..1800 (ควรระบุหนวยนับของตัวเลขดวย เชน $, kg, km จะทําใหผลการคนแมนยํามากขึ้น) งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 16. 16. STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 17. 17. STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 18. 18. STANG MONGKOLSUK LIBRARY เทคนิคการคน Google อยางมืออาชีพ ! (ตอ) • Book Search : คนหาหนังสือที่ตองการ โดยการใชคาวา book ํ about <คําคน> ตัวอยางเชน book about thai spa • Google สามารถใชเปนเครื่องคิดเลขไดดวย ตัวอยางเชน 100/2  หรือ 10^5 โดยใชเครื่องหมาย + - * / ^ % หรือ พิมพคาวา ํ 5 kilometers in miles (เพื่อถามวา 5 กิโลเมตรเทากับกี่ไมล ?) • ถามอัตราแลกเปลียนเงินตราจากตางประเทศ เชน 100 USD in GBP ่ (เพื่อถามวา 100 US$ เทากับกี่ British pounds) หรือพิมพวา currency of japan in Thai money เปนตน งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 19. 19. STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 20. 20. STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 21. 21. STANG MONGKOLSUK LIBRARY เทคนิคการคน Google อยางมืออาชีพ ! (ตอ) • ถามความหมายหรือคําจํากัดความของคําศัพท (definition) ใชคาวา ํ define <คําคน> ตัวอยางเชน define archaeology • การคนหาขอมูลจากไฟลชนิดอื่นๆ (file type) ที่ไมใช htm เชน pdf, ppt, xls, doc, rtf ใหใช filetype:[extension] ตัวอยางเชน digital library filetype:ppt digital library filetype:doc งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 22. 22. STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 23. 23. STANG MONGKOLSUK LIBRARY เทคนิคการคน Google อยางมืออาชีพ ! (ตอ) • ใช Language Tool ในการแปลภาษา งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 24. 24. STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 25. 25. STANG MONGKOLSUK LIBRARY งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th
 26. 26. STANG MONGKOLSUK LIBRARY 12 สิงหาคม 2548 งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล http://stang.sc.mahidol.ac.th

×