SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
RedFoxBlue
Sales & Change MasterClass
                       sensitief leiderschap     rationeel management


                          -waarom             -wat
                          -waartoe            -hoe
                       -streefdoelen            -wanneer
                                          -SMART doelen




Hard managen en met het hart leiden                         De acht stappen naar
van uw professionals op gewenst                           verandersucces in de dagelijkse
verkoopgedrag                                    verkooppraktijk
Technologische ontwikkeling, wetgeving, demografische                Centraal tijdens de MasterClass staan de acht
verschuivingen, veranderend koopgedrag en sterkere                 veranderstappen van John Kotter, door RedFoxBlue
concurrentie dwingen verkooporganisaties tot continue                vrij vertaald naar uw dagelijkse verkooppraktijk:
verbetering en vernieuwing. Ondanks alle goede
bedoelingen, inspanningen en investeringen, mislukken de meeste        1  Vergroot de urgentie en ambitie
commerciele verandertrajecten echter jammerlijk.                  Maak de verkoopprofessional duidelijk
                                          wat er te verliezen en te winnen valt.
Het geheim van het succesvol veranderen schuilt in de juiste
combinatie van planmatig managen en emotioneel raken van de          2  Mobiliseer krachtig leiderschap
individuele verkoopprofessionals. Waarbij u als rationele manager          Zorg dat directie, management en informele leiders
hard stuurt op de afgesproken activiteiten en resultaten. En als          voorop gaan in de verandering.
sensitieve leider vanuit het hart uw mensen verleidt tot gewenst        3  Ontwikkel de verandervisie
gedrag.                                       Formuleer het WAAROM, het WAARTOE en het
                                          HOE van de verandering.
Tijdens deze MasterClass leert en ervaart u:
• Vanuit welk perspectief u en uw teamleden naar de              4  Communiceer richting de verkoopvloer
 werkelijkheid kijken                               Raak uw verkoopprofessionals “7-21 keer” per dag
                                          met kernboodschappen in het hart.
• Wat het verleden van uw organisatie u vertelt over
 (niet) succesvol veranderen                         5  Stimuleer gewenst gedrag
• Hoe typische verkoopprofessionals denken, voelen en                Ontwikkel een verkoopomgeving die gewenst gedrag
 zijn te beïnvloeden                                binnen de functie stimuleert.
• Hoe u de verandercase van uw eigen verkooporganisatie            6  Vier successen
 scherp kunt formuleren                              Vier “quick wins” die bewijs leveren
• Hoe de onderstroom van uw organisatie de verandering               dat de veranderaanpak werkt.
 kan tegenwerken
                                        7  Bewijs dat het menens is
• Hoe u de verandercase kunt vertalen naar een planmatig              De keuze is “aanhaken of afhaken”
 verandertraject                                  en de consequenties aanvaarden.
• Hoe weerstand tegen verandering te overwinnen
 en energie los te maken                           8  Veranker de verandering
                                          Veranker gewenst verkoopgedrag tot in de kleinste
• Hoe gewenst verkoopgedrag te laten beklijven                   details van de dagelijkse praktijk.




                       F U N DA M E N T E L E V E R A N D E R I N G N A A R B L I J V E N D V E R KO O P S U C C E S
strategie
Voor wie is deze masterclass bedoeld?
Deze Sales & Change MasterClass is ontwikkeld voor u als directeur,
stafmanager of direct leidinggevende aan de verkooporganisatie.
Immers, u weet hoe het voelt om te moeten opereren in de
duivelsdriehoek (zie afbeelding).

U wordt geacht de van bovenaf opgelegde strategie te omarmen
en geloofwaardig te verkopen aan uw team. Uw team schiet in de
weerstand als u wederom een beroep doet op de veranderings-
bereidheid van uw team om de zoveelste verandering effectief en
efficiënt te implementeren. En er wordt van u verwacht dat de                         L
afgesproken omzet en winstgevendheid zal worden gehaald. Want
tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door. Ga er maar
aanstaan!


                                        verandering                      €


Coaches                                   Investering en inschrijving
                                       Inschrijven
             Paul van Hek MBA                   Inschrijven voor deze 1-daagse Sales & Change MasterClass is
             Director & Senior Partner RedFoxBlue
                                       eenvoudig:
             Blijvend verkoopsucces vereist het          • Ga naar www.redfoxblue.nl, of
             vermogen om scherp inzicht in kritische       • Mail of bel uw contactpersoon binnen RedFoxBlue, of
             succes- en faalfactoren te krijgen en te       • Mail naar info@redfoxblue.nl
             houden. Paul is in staat uw drijvende
                                       Enige voorwaarde voor een dag met maximaal rendement:
             krachten achter blijvend verkoopsucces
                                       U geeft leiding aan een organisatie (directie) of aan een commer-
             haarscherp te analyseren. Zijn analytische
                                       cieel team en bent in die hoedanigheid (mede)verantwoordelijk
vaardigheden en brede werkervaring op zowel directieniveau als
                                       voor verkoopresultaten.
binnen tal van succesvol afgeronde verandertrajecten staan borg
voor kwaliteit, doelgerichtheid en pragmatisme. Paul is mede-         Investering
oprichter van RedFoxBlue en grondlegger van de “sales accele-         De investering bedraagt € 295,- excl. 19% btw. Dit bedrag is
ratie management” aanpak vanuit ruim 300 praktijkcases.            inclusief lunch, consumpties, documentatie praktijkcases en coaching
                                       in kleine groepen.
                                       Verhindering
             Marco Scheele MscBA                 Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich altijd laten
             Director & Senior Partner RedFoxBlue         vervangen door een collega, mits tijdig aan ons doorgegeven.
                                       Annulering is uitsluitend mogelijk tot 3 weken voor de desbetref-
            Marco is medeoprichter en directeur van        fende Sales & Change MasterClass. Hiervoor wordt een bedrag
            RedFoxBlue. Hij verstaat de kunst om op        van € 195,- annuleringskosten in rekening gebracht. Na die datum
            een positief confronterende manier de         bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd.
            automatische piloot van managers en
            groepen medewerkers uit te schakelen.         Informatie
            En hen, op vaak onorthodoxe manier, te        Voor meer informatie over deze Sales & Change MasterClass kunt
prikkelen tot “nieuw gedrag” in lijn met de gekozen doelen en         u contact opnemen met Mike Hoogveld; mobiel 0613 75 57 05 of
verkoopstrategie. Hard op resultaten en met hart voor mensen!         per e-mail info@redfoxblue.nl.



                         F U N DA M E N T E L E V E R A N D E R I N G N A A R B L I J V E N D V E R KO O P S U C C E S
Waar staat                  Samen met ruim 250 actieve klanten uit nagenoeg    Dagprogramma
  RedFoxBlue voor?             alle branches werkt RedFoxBlue aan uiteenlopende
                            complexe vraagstukken zoals:        09.30  ‘Na de file’ ontvangst
RedFoxBlue begeleidt al 10 jaar klanten
naar blijvend verkoopsucces langs de                                10.30  Ochtendprogramma
wetmatigheden in sales & change. Tot     Hoe zorg ik er voor dat mijn             • Meervoudig kijken:
stand gebracht door gedreven profes-                                 uw gekleurde kijk op de werkelijkheid
sionals met ruime directie en senior     verkopers de meest kansrijke             • Slakkenspoor:
(sales)management ervaring. Met een       prospects en rendabele               het veranderverleden van uw organisatie
aanpak die door klanten wordt om-
                                                  • Realisatiekloof:
schreven als gepassioneerd, doorleefd,
resultaat- en mensgericht. Waar wen-
                        klanten gaan bewerken?                verandercase van uw verkooporganisatie
selijk op basis van partnership met                                • De onderstroom:
harde resultaatafspraken en beloning op                               hoe verkoopprofessionals denken en voelen
basis van het gerealiseerde verkoop-
succes.
                      Hoe laat ik al mijn medewerkers            13.00  Netwerk lunch

Wilt u meer weten over RedFoxBlue,
                      met klantcontact - van telefoniste           14.00  Middagprogramma
haar klanten en haar professionals?     tot servicemonteur, verkoper en            • Het veranderplan:
Zie www.redfoxblue.nl            directeur - een bijdrage leveren            de acht stappen naar verandersucces in
                                                   het dagelijkse verkooppraktijk
                         aan het verkoopproces?              1 Vergroot de urgentie en ambitie
                                                  2 Mobiliseer krachtig leiderschap
Hoe gaan we samen met u                                      3 Ontwikkel de verandervisie
  aan de slag?                                          4 Communiceer richting de verkoopvloer

De plenaire sprekers zijn Paul van Hek
                       Hoe stuur ik mijn team op het            5 Stimuleer gewenst gedrag
                                                  6 Vier successen
en Marco Scheele, de oprichters van     verkopen van de meest rendabele            7 Bewijs dat het menens is
RedFoxBlue. De aangeboden theorie                                 8 Veranker de verandering
vertaalt u direct naar de eigen verander-  proposities voor klanten en voor
case van uw verkooporganisatie. Dit                                • Brandende vragen:
onder leiding van een vaste RedFoxBlue      onze eigen organisatie?               stel uw vragen en doe uw voordeel
coach en 4-6 andere leidinggevenden bij                               met de praktische antwoorden
u aan tafel. U gaat naar huis met een
heldere eigen verandercase & aanpak,                                18.30  Netwerk borrel
praktische inzichten, concrete tips en    Hoe organiseer ik optimale
nieuwe zakelijke contacten.                                    19.30  Na de file afscheid
                      netto verkooptijd en marktdruk?

                        Hoe stimuleer ik continue
                        performance- en resultaat-                             POSTBUS 549
                          verbetering van mijn                    TELEFOON
                                                              4200 AM GORINCHEM

                                                                 +31(0)88 520 5454
                            teamleden?                       E-MAIL
                                                        INTERNET
                                                             I N F O @ R E D F OX B L U E . N L
                                                              W W W. R E D F O X B L U E . N L



                        F U N DA M E N T E L E V E R A N D E R I N G N A A R B L I J V E N D V E R KO O P S U C C E S
MasterClass Sales & Change

More Related Content

What's hot

Talent Management Model
Talent Management ModelTalent Management Model
Talent Management Modeljackweber59
 
Folder Roovos
Folder RoovosFolder Roovos
Folder Roovosroovos
 
Sales Optimalisatie
Sales OptimalisatieSales Optimalisatie
Sales OptimalisatieSales Sigma
 
Nieuwsbrief Custom Management lente 2012
Nieuwsbrief Custom Management lente 2012Nieuwsbrief Custom Management lente 2012
Nieuwsbrief Custom Management lente 2012SABAS BV
 
(DUTCH) Hoe strategie implementeren zonder ze te verliezen
(DUTCH) Hoe strategie implementeren zonder ze te verliezen(DUTCH) Hoe strategie implementeren zonder ze te verliezen
(DUTCH) Hoe strategie implementeren zonder ze te verliezenJeroen De Flander
 
Business Performance Coaching
Business Performance CoachingBusiness Performance Coaching
Business Performance Coachingepmroelofs
 
New Change Management (NCM)
New Change Management (NCM)New Change Management (NCM)
New Change Management (NCM)fsw13169
 
Hoe marktgericht is mijn bedrijf?
Hoe marktgericht is mijn bedrijf? Hoe marktgericht is mijn bedrijf?
Hoe marktgericht is mijn bedrijf? Irene de Ruijter
 
Rapportage performt uw performance management
Rapportage performt uw performance managementRapportage performt uw performance management
Rapportage performt uw performance managementNolan, Norton & Co.
 
Strategische marketing - white paper door Gerbrand Rustenburg
Strategische marketing - white paper door Gerbrand RustenburgStrategische marketing - white paper door Gerbrand Rustenburg
Strategische marketing - white paper door Gerbrand Rustenburguitgeverijacco
 
BullCutters - cut the bull. raise the fun.
BullCutters - cut the bull. raise the fun.BullCutters - cut the bull. raise the fun.
BullCutters - cut the bull. raise the fun.kjanssensteenberg
 
07 flexibiliseren, maar wel in één keer goed!
07 flexibiliseren, maar wel in één keer goed!07 flexibiliseren, maar wel in één keer goed!
07 flexibiliseren, maar wel in één keer goed!Vincent van Rijn
 
Deal Cm Maart 2010
Deal Cm Maart 2010Deal Cm Maart 2010
Deal Cm Maart 2010marc8741
 
Workshop Commercie.Rev.04
Workshop Commercie.Rev.04Workshop Commercie.Rev.04
Workshop Commercie.Rev.04linkedinss
 

What's hot (19)

Talent Management Model
Talent Management ModelTalent Management Model
Talent Management Model
 
Opm Quest
Opm QuestOpm Quest
Opm Quest
 
Folder Roovos
Folder RoovosFolder Roovos
Folder Roovos
 
Sales Optimalisatie
Sales OptimalisatieSales Optimalisatie
Sales Optimalisatie
 
Nieuwsbrief Custom Management lente 2012
Nieuwsbrief Custom Management lente 2012Nieuwsbrief Custom Management lente 2012
Nieuwsbrief Custom Management lente 2012
 
(DUTCH) Hoe strategie implementeren zonder ze te verliezen
(DUTCH) Hoe strategie implementeren zonder ze te verliezen(DUTCH) Hoe strategie implementeren zonder ze te verliezen
(DUTCH) Hoe strategie implementeren zonder ze te verliezen
 
Prestatiemanagement
PrestatiemanagementPrestatiemanagement
Prestatiemanagement
 
Business Performance Coaching
Business Performance CoachingBusiness Performance Coaching
Business Performance Coaching
 
New Change Management (NCM)
New Change Management (NCM)New Change Management (NCM)
New Change Management (NCM)
 
Marktgerichtheidsscan
MarktgerichtheidsscanMarktgerichtheidsscan
Marktgerichtheidsscan
 
Hoe marktgericht is mijn bedrijf?
Hoe marktgericht is mijn bedrijf? Hoe marktgericht is mijn bedrijf?
Hoe marktgericht is mijn bedrijf?
 
Rapportage performt uw performance management
Rapportage performt uw performance managementRapportage performt uw performance management
Rapportage performt uw performance management
 
Strategische marketing - white paper door Gerbrand Rustenburg
Strategische marketing - white paper door Gerbrand RustenburgStrategische marketing - white paper door Gerbrand Rustenburg
Strategische marketing - white paper door Gerbrand Rustenburg
 
Commercieel Excelleren
Commercieel ExcellerenCommercieel Excelleren
Commercieel Excelleren
 
SalesManagement 5 2015 Ingrid Walrabenstein
SalesManagement 5 2015 Ingrid WalrabensteinSalesManagement 5 2015 Ingrid Walrabenstein
SalesManagement 5 2015 Ingrid Walrabenstein
 
BullCutters - cut the bull. raise the fun.
BullCutters - cut the bull. raise the fun.BullCutters - cut the bull. raise the fun.
BullCutters - cut the bull. raise the fun.
 
07 flexibiliseren, maar wel in één keer goed!
07 flexibiliseren, maar wel in één keer goed!07 flexibiliseren, maar wel in één keer goed!
07 flexibiliseren, maar wel in één keer goed!
 
Deal Cm Maart 2010
Deal Cm Maart 2010Deal Cm Maart 2010
Deal Cm Maart 2010
 
Workshop Commercie.Rev.04
Workshop Commercie.Rev.04Workshop Commercie.Rev.04
Workshop Commercie.Rev.04
 

Similar to MasterClass Sales & Change

Fex 161110 - verbeter u verkoopteam - ga coachen - edwin scheperman
Fex  161110 - verbeter u verkoopteam - ga coachen - edwin schepermanFex  161110 - verbeter u verkoopteam - ga coachen - edwin scheperman
Fex 161110 - verbeter u verkoopteam - ga coachen - edwin schepermanFlevum
 
4Future Marketing intro deck (Dutch)
4Future Marketing intro deck (Dutch)4Future Marketing intro deck (Dutch)
4Future Marketing intro deck (Dutch)Rob Meijers
 
Brochure Executive Program Sales Management
Brochure Executive Program Sales ManagementBrochure Executive Program Sales Management
Brochure Executive Program Sales ManagementDougies BV
 
2010 Profiel De Vries&Fortuin
2010 Profiel De Vries&Fortuin2010 Profiel De Vries&Fortuin
2010 Profiel De Vries&FortuinDominiquedeVries
 
Business Building Presentatie Algemeen Pp
Business Building Presentatie Algemeen PpBusiness Building Presentatie Algemeen Pp
Business Building Presentatie Algemeen Ppmarcovanwel
 
Bedrijfspresentatie Pi[1]
Bedrijfspresentatie Pi[1]Bedrijfspresentatie Pi[1]
Bedrijfspresentatie Pi[1]Consultant01
 
Peak 6 Business Academy
Peak 6 Business AcademyPeak 6 Business Academy
Peak 6 Business AcademyPeak6
 
Business Building Presentatie Juni 2011
Business Building Presentatie Juni 2011Business Building Presentatie Juni 2011
Business Building Presentatie Juni 2011Edwin Witte
 
Business Building Presentatie Feb 2011[1]
Business Building Presentatie Feb 2011[1]Business Building Presentatie Feb 2011[1]
Business Building Presentatie Feb 2011[1]davidkoorn
 
Business Building Presentatie Feb 2011[1]
Business Building Presentatie Feb 2011[1]Business Building Presentatie Feb 2011[1]
Business Building Presentatie Feb 2011[1]davidkoorn
 
Business building presentatie
Business building presentatieBusiness building presentatie
Business building presentatiedavidkoorn
 
Business Building Presentatie Feb 2011
Business Building Presentatie Feb 2011Business Building Presentatie Feb 2011
Business Building Presentatie Feb 2011mfvandefliert
 
Business Building Presentatie Feb 2011
Business Building Presentatie Feb 2011Business Building Presentatie Feb 2011
Business Building Presentatie Feb 2011mfvandefliert
 
BusinessBuilding Presentatie Linkedin
BusinessBuilding Presentatie LinkedinBusinessBuilding Presentatie Linkedin
BusinessBuilding Presentatie Linkedinmfvandefliert
 

Similar to MasterClass Sales & Change (20)

Fex 161110 - verbeter u verkoopteam - ga coachen - edwin scheperman
Fex  161110 - verbeter u verkoopteam - ga coachen - edwin schepermanFex  161110 - verbeter u verkoopteam - ga coachen - edwin scheperman
Fex 161110 - verbeter u verkoopteam - ga coachen - edwin scheperman
 
4Future Marketing intro deck (Dutch)
4Future Marketing intro deck (Dutch)4Future Marketing intro deck (Dutch)
4Future Marketing intro deck (Dutch)
 
Brochure Executive Program Sales Management
Brochure Executive Program Sales ManagementBrochure Executive Program Sales Management
Brochure Executive Program Sales Management
 
2010 Profiel De Vries&Fortuin
2010 Profiel De Vries&Fortuin2010 Profiel De Vries&Fortuin
2010 Profiel De Vries&Fortuin
 
Bedrijfspresentatie
BedrijfspresentatieBedrijfspresentatie
Bedrijfspresentatie
 
BW praktijktrainers
BW praktijktrainersBW praktijktrainers
BW praktijktrainers
 
BW Praktijktrainers
BW PraktijktrainersBW Praktijktrainers
BW Praktijktrainers
 
Bw Praktijktrainers
Bw PraktijktrainersBw Praktijktrainers
Bw Praktijktrainers
 
Business Building Presentatie Algemeen Pp
Business Building Presentatie Algemeen PpBusiness Building Presentatie Algemeen Pp
Business Building Presentatie Algemeen Pp
 
Bedrijfspresentatie Pi[1]
Bedrijfspresentatie Pi[1]Bedrijfspresentatie Pi[1]
Bedrijfspresentatie Pi[1]
 
Daan cv
Daan cvDaan cv
Daan cv
 
Peak 6 Business Academy
Peak 6 Business AcademyPeak 6 Business Academy
Peak 6 Business Academy
 
Dag van de Sales Manager
Dag van de Sales ManagerDag van de Sales Manager
Dag van de Sales Manager
 
Business Building Presentatie Juni 2011
Business Building Presentatie Juni 2011Business Building Presentatie Juni 2011
Business Building Presentatie Juni 2011
 
Business Building Presentatie Feb 2011[1]
Business Building Presentatie Feb 2011[1]Business Building Presentatie Feb 2011[1]
Business Building Presentatie Feb 2011[1]
 
Business Building Presentatie Feb 2011[1]
Business Building Presentatie Feb 2011[1]Business Building Presentatie Feb 2011[1]
Business Building Presentatie Feb 2011[1]
 
Business building presentatie
Business building presentatieBusiness building presentatie
Business building presentatie
 
Business Building Presentatie Feb 2011
Business Building Presentatie Feb 2011Business Building Presentatie Feb 2011
Business Building Presentatie Feb 2011
 
Business Building Presentatie Feb 2011
Business Building Presentatie Feb 2011Business Building Presentatie Feb 2011
Business Building Presentatie Feb 2011
 
BusinessBuilding Presentatie Linkedin
BusinessBuilding Presentatie LinkedinBusinessBuilding Presentatie Linkedin
BusinessBuilding Presentatie Linkedin
 

MasterClass Sales & Change

 • 1.
 • 2. RedFoxBlue Sales & Change MasterClass sensitief leiderschap rationeel management -waarom -wat -waartoe -hoe -streefdoelen -wanneer -SMART doelen Hard managen en met het hart leiden De acht stappen naar van uw professionals op gewenst verandersucces in de dagelijkse verkoopgedrag verkooppraktijk Technologische ontwikkeling, wetgeving, demografische Centraal tijdens de MasterClass staan de acht verschuivingen, veranderend koopgedrag en sterkere veranderstappen van John Kotter, door RedFoxBlue concurrentie dwingen verkooporganisaties tot continue vrij vertaald naar uw dagelijkse verkooppraktijk: verbetering en vernieuwing. Ondanks alle goede bedoelingen, inspanningen en investeringen, mislukken de meeste 1 Vergroot de urgentie en ambitie commerciele verandertrajecten echter jammerlijk. Maak de verkoopprofessional duidelijk wat er te verliezen en te winnen valt. Het geheim van het succesvol veranderen schuilt in de juiste combinatie van planmatig managen en emotioneel raken van de 2 Mobiliseer krachtig leiderschap individuele verkoopprofessionals. Waarbij u als rationele manager Zorg dat directie, management en informele leiders hard stuurt op de afgesproken activiteiten en resultaten. En als voorop gaan in de verandering. sensitieve leider vanuit het hart uw mensen verleidt tot gewenst 3 Ontwikkel de verandervisie gedrag. Formuleer het WAAROM, het WAARTOE en het HOE van de verandering. Tijdens deze MasterClass leert en ervaart u: • Vanuit welk perspectief u en uw teamleden naar de 4 Communiceer richting de verkoopvloer werkelijkheid kijken Raak uw verkoopprofessionals “7-21 keer” per dag met kernboodschappen in het hart. • Wat het verleden van uw organisatie u vertelt over (niet) succesvol veranderen 5 Stimuleer gewenst gedrag • Hoe typische verkoopprofessionals denken, voelen en Ontwikkel een verkoopomgeving die gewenst gedrag zijn te beïnvloeden binnen de functie stimuleert. • Hoe u de verandercase van uw eigen verkooporganisatie 6 Vier successen scherp kunt formuleren Vier “quick wins” die bewijs leveren • Hoe de onderstroom van uw organisatie de verandering dat de veranderaanpak werkt. kan tegenwerken 7 Bewijs dat het menens is • Hoe u de verandercase kunt vertalen naar een planmatig De keuze is “aanhaken of afhaken” verandertraject en de consequenties aanvaarden. • Hoe weerstand tegen verandering te overwinnen en energie los te maken 8 Veranker de verandering Veranker gewenst verkoopgedrag tot in de kleinste • Hoe gewenst verkoopgedrag te laten beklijven details van de dagelijkse praktijk. F U N DA M E N T E L E V E R A N D E R I N G N A A R B L I J V E N D V E R KO O P S U C C E S
 • 3. strategie Voor wie is deze masterclass bedoeld? Deze Sales & Change MasterClass is ontwikkeld voor u als directeur, stafmanager of direct leidinggevende aan de verkooporganisatie. Immers, u weet hoe het voelt om te moeten opereren in de duivelsdriehoek (zie afbeelding). U wordt geacht de van bovenaf opgelegde strategie te omarmen en geloofwaardig te verkopen aan uw team. Uw team schiet in de weerstand als u wederom een beroep doet op de veranderings- bereidheid van uw team om de zoveelste verandering effectief en efficiënt te implementeren. En er wordt van u verwacht dat de L afgesproken omzet en winstgevendheid zal worden gehaald. Want tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door. Ga er maar aanstaan! verandering € Coaches Investering en inschrijving Inschrijven Paul van Hek MBA Inschrijven voor deze 1-daagse Sales & Change MasterClass is Director & Senior Partner RedFoxBlue eenvoudig: Blijvend verkoopsucces vereist het • Ga naar www.redfoxblue.nl, of vermogen om scherp inzicht in kritische • Mail of bel uw contactpersoon binnen RedFoxBlue, of succes- en faalfactoren te krijgen en te • Mail naar info@redfoxblue.nl houden. Paul is in staat uw drijvende Enige voorwaarde voor een dag met maximaal rendement: krachten achter blijvend verkoopsucces U geeft leiding aan een organisatie (directie) of aan een commer- haarscherp te analyseren. Zijn analytische cieel team en bent in die hoedanigheid (mede)verantwoordelijk vaardigheden en brede werkervaring op zowel directieniveau als voor verkoopresultaten. binnen tal van succesvol afgeronde verandertrajecten staan borg voor kwaliteit, doelgerichtheid en pragmatisme. Paul is mede- Investering oprichter van RedFoxBlue en grondlegger van de “sales accele- De investering bedraagt € 295,- excl. 19% btw. Dit bedrag is ratie management” aanpak vanuit ruim 300 praktijkcases. inclusief lunch, consumpties, documentatie praktijkcases en coaching in kleine groepen. Verhindering Marco Scheele MscBA Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich altijd laten Director & Senior Partner RedFoxBlue vervangen door een collega, mits tijdig aan ons doorgegeven. Annulering is uitsluitend mogelijk tot 3 weken voor de desbetref- Marco is medeoprichter en directeur van fende Sales & Change MasterClass. Hiervoor wordt een bedrag RedFoxBlue. Hij verstaat de kunst om op van € 195,- annuleringskosten in rekening gebracht. Na die datum een positief confronterende manier de bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. automatische piloot van managers en groepen medewerkers uit te schakelen. Informatie En hen, op vaak onorthodoxe manier, te Voor meer informatie over deze Sales & Change MasterClass kunt prikkelen tot “nieuw gedrag” in lijn met de gekozen doelen en u contact opnemen met Mike Hoogveld; mobiel 0613 75 57 05 of verkoopstrategie. Hard op resultaten en met hart voor mensen! per e-mail info@redfoxblue.nl. F U N DA M E N T E L E V E R A N D E R I N G N A A R B L I J V E N D V E R KO O P S U C C E S
 • 4. Waar staat Samen met ruim 250 actieve klanten uit nagenoeg Dagprogramma RedFoxBlue voor? alle branches werkt RedFoxBlue aan uiteenlopende complexe vraagstukken zoals: 09.30 ‘Na de file’ ontvangst RedFoxBlue begeleidt al 10 jaar klanten naar blijvend verkoopsucces langs de 10.30 Ochtendprogramma wetmatigheden in sales & change. Tot Hoe zorg ik er voor dat mijn • Meervoudig kijken: stand gebracht door gedreven profes- uw gekleurde kijk op de werkelijkheid sionals met ruime directie en senior verkopers de meest kansrijke • Slakkenspoor: (sales)management ervaring. Met een prospects en rendabele het veranderverleden van uw organisatie aanpak die door klanten wordt om- • Realisatiekloof: schreven als gepassioneerd, doorleefd, resultaat- en mensgericht. Waar wen- klanten gaan bewerken? verandercase van uw verkooporganisatie selijk op basis van partnership met • De onderstroom: harde resultaatafspraken en beloning op hoe verkoopprofessionals denken en voelen basis van het gerealiseerde verkoop- succes. Hoe laat ik al mijn medewerkers 13.00 Netwerk lunch Wilt u meer weten over RedFoxBlue, met klantcontact - van telefoniste 14.00 Middagprogramma haar klanten en haar professionals? tot servicemonteur, verkoper en • Het veranderplan: Zie www.redfoxblue.nl directeur - een bijdrage leveren de acht stappen naar verandersucces in het dagelijkse verkooppraktijk aan het verkoopproces? 1 Vergroot de urgentie en ambitie 2 Mobiliseer krachtig leiderschap Hoe gaan we samen met u 3 Ontwikkel de verandervisie aan de slag? 4 Communiceer richting de verkoopvloer De plenaire sprekers zijn Paul van Hek Hoe stuur ik mijn team op het 5 Stimuleer gewenst gedrag 6 Vier successen en Marco Scheele, de oprichters van verkopen van de meest rendabele 7 Bewijs dat het menens is RedFoxBlue. De aangeboden theorie 8 Veranker de verandering vertaalt u direct naar de eigen verander- proposities voor klanten en voor case van uw verkooporganisatie. Dit • Brandende vragen: onder leiding van een vaste RedFoxBlue onze eigen organisatie? stel uw vragen en doe uw voordeel coach en 4-6 andere leidinggevenden bij met de praktische antwoorden u aan tafel. U gaat naar huis met een heldere eigen verandercase & aanpak, 18.30 Netwerk borrel praktische inzichten, concrete tips en Hoe organiseer ik optimale nieuwe zakelijke contacten. 19.30 Na de file afscheid netto verkooptijd en marktdruk? Hoe stimuleer ik continue performance- en resultaat- POSTBUS 549 verbetering van mijn TELEFOON 4200 AM GORINCHEM +31(0)88 520 5454 teamleden? E-MAIL INTERNET I N F O @ R E D F OX B L U E . N L W W W. R E D F O X B L U E . N L F U N DA M E N T E L E V E R A N D E R I N G N A A R B L I J V E N D V E R KO O P S U C C E S