Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tutorial Php

2,500 views

Published on

belajaran ringkas guna php

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tutorial Php

 1. 1. PHP FATIMAH SENONG PELATIH UUM_KYM 09
 2. 2. APA ITU PHP <ul><li>Php adalah Hypertext Preprocessor </li></ul><ul><li>Skrip php dilaksanakan dalam server. Oleh sebab itu server perlu di install terlebih dahulu seperti Apache, Php dam MySql. </li></ul><ul><li>Php merupakan Open source. </li></ul><ul><li>Php di save dengan .php </li></ul><ul><li>Boleh dilaksanakan dalam platform yang berbeza seperti: </li></ul><ul><li>1) windows </li></ul><ul><li>2) Linux </li></ul><ul><li>3) Unix dan lain2 </li></ul><ul><li>MYSQl pula ialah database berbasis server iaitu dapat di akses dari mana2 sahaja(komputer client) </li></ul><ul><li>Sebelum memulakan perlu start dahulu server(Apache). Setelah semua file perlu la dicopy masuk ke dalam c:/apache/htdocs/ </li></ul>
 3. 3. SYNTAX PHP <ul><li>Ini merupakan syntax bagi php </li></ul><ul><li>Ini adalah contoh ringkas untuk mempamerkan Hello world </li></ul><?php ?> <html><body> <?php echo “Hello world”; ?> </body></html> Echo = print berfungsi untuk mempamerkan apa yang dikehendaki
 4. 4. PEMBOLEHUBAH PHP <ul><li>Pembolehubah php perlu diletakkan dengan tanda “$”. </li></ul><ul><li>Permulaan pembolehubah mesti dimulakan dengan perkataan atau underscore “_”. </li></ul><ul><li>Tidak boleh ada jarak pada perkataan sekitanya mempunyai dua perkataan. Cthnya: </li></ul><ul><li>Cth pembolehubah dalam php: </li></ul>$VariableName $my name = X $myName = √ $my_name = √ <?php $txt = “Hello world”; $number = 16; echo $txt . “”. $number; ?> Hello world 16 Hasilnya
 5. 5. If….else <ul><li>If..else adalah suatu peryataan yang bersyarat. </li></ul><ul><li>Namun klu lebih dari 2 statement boleh menggunakan if..elseif..else </li></ul><ul><li>Cthnya: </li></ul><ul><li>Cth lain..file name contoh5.php </li></ul>If(syarat) { Penyataan 1 } else(syarat) { Penyataan 2 } 1) Syarat akan dipriksa 2) Bila nilai true, maka penyataan 1 dijalankan. 3) Bila nilai false, penyataan 2 dijalankan . penerangan <?php $a=4; $b=9; If($a>$b) { echo(“a lebih besar dari pada b”); } elseif ($a<$b) { echo(“a lebih kecil b”); } else { echo(“a sama dengan b”); } ?>
 6. 6. while <ul><li>Pernyataan while adalah untuk memberikan perintah untuk menjalankan peryataan secara berulang-ulang, selama syaratnya dipenuhi. </li></ul><ul><li>Dasar statement while: </li></ul><ul><li>Cth penggunaan while..file name contoh6.php </li></ul>While(syarat) { Penyataan } <?php $a=1; while ($a<10) { echo($a); $a++; } ?> Hasilnya
 7. 7. for <ul><li>Cara menulis statement for: </li></ul><ul><li>Cth pengguna for..file name contoh7.php </li></ul>for (ekspresi1; ekspresi2 ; ekspresi3) { Statement } 1) ekspresi1 menunjukkan nilai awal untuk suatu variable 2) ekspresi2 menunjukkan syarat yang harus terpenuhi untuk menjalankan statemant 3) ekspresi3 menunjukkan pertambahan nilai untuk suatu variable penerangan <?php for ($a=0;$a<10;$a++) { echo(“Nilai A = ”); echo(“$a”); echo(“<br>”); } ?> Hasilnya
 8. 8. require <ul><li>Digunakan untuk membaca nilai variable dan fungsi dalam file yang lain. </li></ul><ul><li>Di tulis seperti ini: </li></ul><ul><li>Cth: </li></ul>require(filename) <?php $a=”Saya sedang belajar PHP”; function tulistebal($teks) { echo(“<b>$teks</b>”); } ?> Contoh9.php <?php require(“contoh9.php”); tulistebal(“Ini adalah tulisan tebal”); echo(“<br>”); echo($a); ?> Contoh10.php berkaitan Hasilnya
 9. 9. include <ul><li>Menyertakan isi sesuatu file tertentu. </li></ul><ul><li>Boleh diletakkan dalam suatu looping misalnya for atau while </li></ul><ul><li>Cthnya: </li></ul><?php echo(“--------------------------------------<br>”); echo(“PHP adalah bahasa scripting<br>”); echo(“--------------------------------------<br>”); echo(“<br>”); ?> Contoh11.php <?php for ($b=1; $b<5; $b++) { include(“contoh11.php”); } ?> Contoh12.php berkaitan Hasilnya
 10. 10. Menbuat Database <ul><li>Terdapat 2 cara utk membuat DB. </li></ul><ul><li>1) SQL Command (unix command) </li></ul><ul><li>2) graphical tool (phpmyadmin)..http://localhost/phpmyadmin </li></ul><ul><li>Kebanyakan daripada yang membuat DB adalah menggunakan graphical tool kerana senang dengan arahan. </li></ul><ul><li>Ini adalah contoh muka depan dalam phpmyadmin </li></ul>Muka depan ini, boleh lah membina nama Db di ruang yang disediakan
 11. 11. Samb.. <ul><li>Ini pula adalah laman untuk membina table DB </li></ul><ul><li>Manakala ini pula laman setelah membina table DB </li></ul><ul><li>Name adalah untuk menamakan table DB </li></ul><ul><li>Number of fields adalah untuk menetapkan berapa colum yang dikehendaki </li></ul>
 12. 12. Access MySQL dr PHP <ul><li>Perlu connect dengan mysql menggunakan function mysql_connect. </li></ul><ul><li>Cthnya adalah seperti berikut: </li></ul><ul><li>Ini adalah cara untuk memilih DB yang dikehendaki dengan menggunakan function mysql_select_db. </li></ul><ul><li>Cthnya: </li></ul><ul><li>Ini adalah isu dalam SQL Statement seperti: </li></ul><ul><li>1) SELECT = Mengambil data </li></ul><ul><li>2) INSERT INTO = Memasukkan data </li></ul><ul><li>3) DELETE = Menghapuskan data </li></ul><ul><li>4) UPDATE = Kemaskini data / Memodifikasikan data </li></ul>$connection = mysql_connect(“localhost”,”root”,””); $selection = mysql_select_db(“namaDB”);
 13. 13. <ul><li>Cth: </li></ul><ul><li>1) SELECT </li></ul><ul><li>2)INSERT INTO </li></ul><ul><li>3)DELETE </li></ul><ul><li>4)UPDATE </li></ul>$sql=&quot; SELECT * from tableDB&quot;; $result=mysql_query($sql)or die(&quot;SQL select statement failed&quot;); $sql = “INSERT INTO tableDB(nama column) VALUES (isi column)”; $result = mysql_query($sql); If($result)…. $sql = &quot; DELETE FROM tableDB &quot;; $result = mysql_query($sql); $sql = “ UPDATE tableDB SET <nama column>=<isi column> WHERE….”; $result = mysql_query($sql);
 14. 14. INSERT INTO <ul><li>Contoh untuk insert into. </li></ul><html> <head> <title>Belajar Php</title> </head> <form method=&quot;post&quot; action=&quot;add.php&quot;> <body> Tentang Saya Nama: <input type=&quot;text&quot; name=&quot;Nama&quot; size=&quot;40&quot;> Umur : <input type=&quot;text&quot; name=“Umur&quot; size=&quot;40&quot;> Jawatan : <input type=&quot;text&quot; name=&quot;Nama&quot; size=&quot;40&quot;> <input type=&quot;submit&quot; name=&quot;Submit&quot; value=&quot;Hantar&quot;> <input name=&quot;reset&quot; type = &quot;reset&quot; Value = &quot;Batal&quot;> </body></html> add.html Hasilnya
 15. 15. Samb.. <ul><li>Membuat php untuk insert into </li></ul><?php $Nama=$_POST[&quot;Nama&quot;]; $Umur=$_POST[&quot;Umur&quot;]; $Jawatan=$_POST[&quot;Jawatan&quot;]; $connection=mysql_connect(&quot;localhost&quot;,&quot;root&quot;,&quot;&quot;) or die (&quot;Could not connect to MySQL&quot;.mysql_error()); $selection=mysql_select_db(&quot;php&quot;) or die(&quot;Unable to select database.&quot;.mysql_error()); $sql=&quot;INSERT INTO belajar(Nama,Umur,Jawatan) VALUES('$Nama','$Umur','$Jawatan')&quot;; $result=mysql_query($sql); if($result){echo &quot;<b>Maklumat telah di Terima</b>&quot;; echo &quot;<p><b>Nama :$Nama</b>&quot;; echo&quot;<p><b>Umur :$Umur</b>&quot;; echo&quot;<p><b>Jawatan :$Jawatan</b>&quot;; } else {die(mysql_error());} ?> add.php
 16. 16. SELECT <ul><li>Manakala ini pula contoh select. </li></ul><html><head> <title>belajar Php</title> </head><body> <a href=&quot;view.php&quot;>Senarai DB</a> </body><html> view.html Hasilnya
 17. 17. Samb.. <ul><li>Ini pula adalah untuk php select </li></ul><?php $connection=mysql_connect(&quot;localhost&quot;,&quot;root&quot;,&quot;&quot;) or die(&quot;could not connect to MySQL&quot;.mysql_error()); $selection=mysql_select_db(&quot;php&quot;) or die(&quot;Unable to select database&quot;.mysql_error()); $sql=&quot;SELECT*from belajar&quot;; $result=mysql_query($sql) or die(&quot;SQL select statement failed&quot;); $result=mysql_query($sql); echo&quot;<table align='center' border='1' bgcolor='green'>&quot;; echo &quot;<tr><td>Nama</td><td>Umur</td><td>Jawatan</td></tr>&quot;; while($row=mysql_fetch_array($result)){ $Nama=$row[&quot;Nama&quot;]; $Umur=$row[&quot;Umur&quot;]; $Jawatan=$row[&quot;Jawatan&quot;]; echo &quot;<tr><td>$Nama</td><td>$Umur</td><td>$Jawatan</td></tr>&quot;;} echo&quot;</table>&quot;; ?> Hasilnya view.php
 18. 18. UPDATE <ul><li>Ini adalah contoh html untuk update </li></ul><html><head><title>Belajar php</title></head> <form method=&quot;post&quot; action=“update.php&quot;> <body> Kemaskini Maklumat Masukkan Nama : <input type=&quot;text&quot; name=&quot;Nama&quot; size=&quot;40&quot;> <input type=&quot;submit&quot; name=“submit&quot; value=&quot;Hantar&quot;> <input name=&quot;reset&quot; type = &quot;reset&quot; Value = &quot;Batal&quot;> </body></html> update.html Hasilnya
 19. 19. Samb.. <ul><li>Manakala ini pula php bg update </li></ul><form method=&quot;post&quot; action=&quot;update.php&quot;> <?php $connection = mysql_connect(&quot;localhost&quot;,&quot;root&quot;) or die(&quot;Could not connect to MySQL&quot;.mysql_error()); $selection = mysql_select_db(&quot;php&quot;) or die(&quot;Unable to select database.&quot;.mysql_error()); $submit = $_POST[&quot;submit&quot;]; if($submit ==&quot;Hantar&quot;) { if(isset($_POST[&quot;Nama&quot;])) { $Nama = $_POST[&quot;Nama&quot;]; $sql = &quot;SELECT * from belajar where Nama = '$Nama'&quot;; $result = mysql_query($sql) or die(&quot;SQL select statement failed&quot;); $row = mysql_fetch_array($result); echo &quot;Nama : <b>$row[Nama]</b><p>&quot;; echo &quot;Umur :<b>$row[Umur]</b><p>&quot;; echo &quot;Jawatan :<input type='text' name = 'Jawatan' value = '$row[Jawatan]' size = '40'<p>&quot;; echo &quot;<input type = 'hidden' name = 'Nama' value = $row[Nama]><p>&quot;; echo &quot;<input type = 'submit' name = 'submit' value = 'update'>&quot;; } } if($submit == &quot;update&quot;) {$Nama = $_POST[&quot;Nama&quot;]; $Umur = $_POST[&quot;Umur&quot;]; $Jawatan = $_POST[&quot;Jawatan&quot;]; $sql = &quot;UPDATE belajar SET Jawatan = '$Jawatan'WHERE Nama = '$Nama'&quot;; $result = mysql_query($sql); echo &quot;<hr><h2> Maklumat telah Dikemaskini</h2><p>&quot;; echo &quot;Nama : $Nama <p>&quot;; echo &quot;Umur : <u><b>$Umur</b></u>&quot;; echo &quot;Jawatan : <u><b>$Jawatan</b></u><br>&quot;; } ?> Update.php
 20. 20. Samb.. <ul><li>Ini pula adalah interface yang terhasil dari update.php </li></ul>Perlu menekan butang update. Agar maklumat dapat dikemaskini dalam DB Ini adalah hasil setelah butang update klik.
 21. 21. DELETE <ul><li>Ini adalah untuk delete html </li></ul><html><head><title>Belajar php</title></head> <form method=&quot;post&quot; action=&quot;lupus.php&quot;> <body> PERLUPUSAN MAKLUMAT Masukkan Nama : <input type=&quot;text&quot; name=&quot;Nama&quot; size=&quot;40&quot;> <input type=&quot;submit&quot; name=“submit&quot; value=&quot;Hantar&quot;> <input name=&quot;reset&quot; type = &quot;reset&quot; Value = &quot;Batal&quot;> </body></html> lupus.html hasilnya
 22. 22. Samb… <ul><li>Manakala ini pula adalah php bagi lupus </li></ul><?php $connection=mysql_connect(&quot;localhost&quot;,&quot;root&quot;,&quot;&quot;) or die(&quot;could not connect to MySQL&quot;.mysql_error()); $selection=mysql_select_db(&quot;php&quot;) or die(&quot;Unable to select database&quot;.mysql_error()); $submit = $_POST[&quot;submit&quot;]; if($submit == &quot;Cari&quot;) { if(isset($_POST[&quot;Nama&quot;])) {$Nama = $_POST[&quot;Nama&quot;]; $sql= &quot;SELECT * FROM belajar where Nama = '$Nama'&quot;; $result = mysql_query($sql) or die (&quot;SQL selsct statement failed&quot;); if($row = mysql_fetch_array($result)) { echo &quot;<b><i>Ini adalah maklumat yang anda ingin lupuskan</i></b><p>&quot;; echo &quot;Nama : <b>$row[Nama]</b><p>&quot;; echo &quot;Umur : <b>$row[Umur]</b><p>&quot;; echo &quot;Jawatan : <b>$row[Jawatan]</b><p>&quot;; echo &quot;<input type = 'hidden' name = 'Nama' value = '$row[Nama]'>&quot;; echo &quot;<input type = 'submit' name = 'submit' value = 'DELETE?'>&quot;;} else { echo &quot;No record found&quot;;} } } if($submit==&quot;DELETE?&quot;) { $Nama = $_POST[&quot;Nama&quot;]; $sql = &quot;DELETE FROM belajar WHERE Nama = $Nama&quot;; $result = mysql_query($sql); echo &quot;<hr><h2> Penghapusan Berjaya</h2><br>&quot;; } ?> </form> lupus.php
 23. 23. Samb… <ul><li>Ini adalah interface pada lupus.php </li></ul>Butang delete perlu diklik supaya penglupusan dapat dilaksanakan. Penghapusan berjaya tertera apabila butang delete diklik.
 24. 24. Login.. <ul><li>Ini adalah untuk menjaga keselamatan maklumat. Oleh sebab itu, login perlu dalam setiap sistem. </li></ul>

×