Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Material Transfer Agreement Phutranslate Final

1,040 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Material Transfer Agreement Phutranslate Final

 1. 1. HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO VẬT LIỆU: MỘT CÔNG CỤ CHO CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Ramon A. Oliveros Bộ phận Quản lý quyền sở hữu trí tuệ Văn phòng điều hành DDG và các dịch vụ hỗ trợ Viện Nghiên cứu lúa quốc tế © Viện Nghiên cứu lúa quốc tế 2007
 2. 2. Nội dung chính <ul><li>Hợp đồng chuyển giao vật liệu (MTA) là gì? </li></ul><ul><li>Vài nét lịch sử </li></ul><ul><li>Các công cụ pháp lý quốc tế ảnh hưởng tới sự trao đổi mầm cây </li></ul><ul><li>Chính sách chuyển giao vật liệu của IRRI </li></ul><ul><ul><li>Các dạng vật liệu được chuyển giao </li></ul></ul><ul><ul><li>Các dạng MTA được sử dụng (trước đây và hiện nay) </li></ul></ul><ul><li>Hệ thống đa phương đối với việc tiếp cận và chia sẻ lợi ích </li></ul><ul><li>Hợp đồng chuyển giao vật liệu tiêu chuẩn </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Định nghĩa </li></ul><ul><ul><li>những hợp đồng được sử dụng cho việc chuyển giao các vật liệu di truyền và bao gồm các điều khoản và điều kiện mà theo đó vật liệu được chuyển giao </li></ul></ul><ul><li>Các hình thức khác nhau tạo thành từ: </li></ul><ul><ul><li>Các tài liệu chuyển tải ngắn hạn </li></ul></ul><ul><ul><li>Thông báo giao hàng hay hóa đơn chuẩn chứa đựng các điều kiện tối thiểu </li></ul></ul><ul><ul><li>Hợp đồng được đàm phán và ký kết đầy đủ chứa đựng các điều khoản thống nhất lẫn nhau </li></ul></ul>Các hợp đồng chuyển giao vật liệu
 4. 4. <ul><li>Nhận thức </li></ul><ul><ul><li>Đối với các nhà nghiên cứu – rào cản lớn nhất họ có (khác với các nguồn tài chính tương xứng) đối với các dự án nghiên cứu thành công </li></ul></ul><ul><ul><li>Đối với các nhân viên chuyển giao công nghệ có kinh nghiệm – là dạng các hợp đồng khó và tốn thời gian mà họ làm </li></ul></ul>Các hợp đồng chuyển giao vật liệu
 5. 5. <ul><li>Các MTA thúc đẩy việc trao đổi các tài liệu và sản phẩm nghiên cứu. </li></ul><ul><li>Chúng KHÔNG được xem như những hạn chế . </li></ul><ul><li>Những MTA là các giải pháp – các công cụ cho phép chúng ta chia sẻ các vật liệu và công nghệ. </li></ul>Các hợp đồng chuyển giao vật liệu
 6. 6. <ul><li>Các MTA được thiết kế cho các lý do cụ thể </li></ul><ul><li>Chúng có thể có các điều khoản nhiều hoặc ít hơn, phụ thuộc vào giá trị mà bên cung cấp đánh giá vật liệu được chuyển giao </li></ul><ul><li>Không có MỘT MTA TỐT NHẤT vì thực tế không có một hợp đồng TỐT NHẤT </li></ul>Các hợp đồng chuyển giao vật liệu
 7. 7. <ul><li>Các bên </li></ul><ul><li>Ngày có hiệu lực </li></ul><ul><li>Xác định vật liệu được chuyển giao </li></ul><ul><li>Những cái thứ sinh </li></ul><ul><li>Quyền sở hữu </li></ul><ul><li>Thông tin liên quan </li></ul>Các bộ phận cấu thành chung của một MTA
 8. 8. <ul><li>Các hạn chế đối với việc sử dụng vật liệu </li></ul><ul><li>Các hạn chế về thời gian </li></ul><ul><li>Các hạn chế về trách nhiệm </li></ul><ul><li>Những người ký hợp đồng </li></ul>Các bộ phận cấu thành chung của một MTA (tiếp)
 9. 9. Thực tế……….. <ul><li>Việc áp dụng luật SHTT đối với nông nghiệp, kể cả công nghệ sinh học, đã làm thay đổi cách mà các nhà khoa học trao đổi các vật liệu và ý tưởng và tiếp tục có một sự ảnh hưởng gia tăng đối với cách mà nghiên cứu khoa học được thực hiện. </li></ul><ul><ul><li>Từ việc trao đổi tự do không chính thức đến quy trình pháp lý chính thức </li></ul></ul><ul><ul><li>Từ những cái bắt tay đến các hợp đồng chính thức </li></ul></ul>
 10. 10. Vài nét lịch sử <ul><li>Trước 1993 Trao đổi tự do vật liệu mầm </li></ul><ul><li>1993 Công ước về Đa dạng sinh học  Các hạn chế đối với trao đổi vật liệu mầm </li></ul><ul><li>1994-2006 Tăng dần các mối quan ngại về quyền SHTT, Các thủ tục phức tạp đối với việc trao đổi vật liệu mầm, Các đàm phán liên chính phủ để đơn giản hóa </li></ul><ul><li>2006 Hệ thống đơn giản hóa được thiết lập thông qua Thỏa ước quốc tế về Nguồn gen thực vật, dựa trên hệ thống đa phương (MLS) và hợp đồng chuyển giao vật liệu tiêu chuẩn của nó (SMTA) </li></ul><ul><li>16/10/2006 IRRI ký thỏa thuận với Cơ quan quản lý Thỏa ước </li></ul><ul><li>01/01/2007 IRRI bắt đầu sử dụng SMTA </li></ul><ul><li>14/01/2007 = Ngày 16 tháng 10 + 90 ngày = Hạn chót hợp pháp để tương thích với Thỏa ước và sử dụng SMTA </li></ul>
 11. 11. Các công cụ pháp lý quốc tế ảnh hưởng đến trao đổi vật liệu mầm <ul><li>Công ước Bảo hộ cây trồng quốc tế </li></ul><ul><ul><li>Có hiệu lực vào năm 1952; được sửa đổi vào năm 1972 và năm 1997 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ràng buộc về mặt pháp lý đối với các nước đã phê chuẩn (165 quốc gia tính đến 12/09/2007) </li></ul></ul><ul><ul><li>Giải quyết các vấn đề về an toàn vệ sinh thực vật với việc chuyển giao các cây trồng và vật nuôi, kể cả PGRFA </li></ul></ul><ul><ul><li>Bao hàm việc bảo hộ các cây trồng trong cả hệ sinh thái được quản lý và không được quản lý, cũng như các sản phẩm thực vật </li></ul></ul><ul><ul><li>Cũng đưa vào cả thiệt hại trực tiếp và gián tiếp của các côn trùng, kể cả các loại cỏ, và sự bảo hộ các sinh vật có ích cho cây trồng như côn trùng giúp thụ phấn </li></ul></ul>
 12. 12. Các công cụ pháp lý quốc tế ảnh hưởng đến trao đổi vật liệu mầm <ul><li>Cam kết quốc tế đối với tài nguyên di truyền thực vật (IU) </li></ul><ul><ul><li>Được thông qua tại Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), năm 1983 </li></ul></ul><ul><ul><li>Không ràng buộc về mặt pháp lý đối với các nước đã tham gia IU (113) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bao gồm tất cả PGRFA </li></ul></ul><ul><ul><li>Giải quyết việc khảo sát, bảo tồn, đánh giá và tạo khả năng tiếp cận được của PGRFA </li></ul></ul>
 13. 13. Các công cụ pháp lý quốc tế ảnh hưởng tới đến việc trao đổi vật liệu mầm <ul><li>UPOV – Các quyền của những người tạo giống cây trồng </li></ul><ul><ul><li>Bốn phiên bản (1961, 1972, 1978, 1991) </li></ul></ul><ul><ul><li>Duy nhất phiên bản 1991 còn để ngỏ để cho phép tham gia </li></ul></ul><ul><ul><li>Ràng buộc về mặt pháp lý đối với các nước đã phê chuẩn (64 nước tính đến 18/06/2007) </li></ul></ul><ul><ul><li>Thông qua một sự kế thừa các luật lệ quốc tế, UPOV nhằm hài hòa hóa các luật quốc gia đối với việc bảo hộ các giống cây trồng </li></ul></ul>
 14. 14. Các công cụ pháp lý quốc tế ảnh hưởng đến việc trao đổi vật liệu mầm <ul><li>Công ước về Đa dạng sinh học (CBD) </li></ul><ul><ul><li>Có hiệu lực vào năm 1993 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ràng buộc về mặt pháp lý đối với các nước đã phê chuẩn (190 nước tính đến tháng 6/2007) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bao gồm tất cả đa dạng sinh học </li></ul></ul><ul><ul><li>Quy định các nguyên tắc chung đối với việc tiếp cận và chia sẻ lợi ích liên quan đến các vật liệu được tiếp cận sau khi CBD có hiệu lực, còn chưa được bao hàm bởi Thỏa ước quốc tế về PGRFA (nghĩa là PGRFA không đa phương và không CGIAR) </li></ul></ul>
 15. 15. Các công cụ pháp lý quốc tế ảnh hưởng đến việc trao đổi vật liệu mầm <ul><li>Thỏa ước TRIPS của WTO </li></ul><ul><ul><li>Có hiệu lực từ tháng 1 năm 1995 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ràng buộc về mặt pháp lý đối với tất cả các thành viên của WTO đã phê chuẩn nó (150 nước tính đến 11/01/2007) </li></ul></ul><ul><ul><li>Các nước thành viên phải phù hợp với các tiêu chuẩn tối thiểu bảo hộ quyền SHTT </li></ul></ul><ul><ul><li>Phải quy định một hệ thống bảo hộ có hiệu quả (nghĩa là tác giả sáng chế không cần bảo hộ nhưng có thể) đối với các vi sinh vật, các quy trình không sinh học và vi sinh và các giống cây trồng đạt tiêu chuẩn bảo hộ </li></ul></ul>
 16. 16. Các công cụ pháp lý quốc tế ảnh hưởng đến việc trao đổi vật liệu mầm <ul><li>Thỏa ước quốc tế về các nguồn gen thực vật cho Lương thực và Nông nghiệp (ITPGRFA hay Thỏa ước) </li></ul><ul><ul><li>Có hiệu lực vào 29/06/2004 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ràng buộc về mặt pháp lý đối với tất cả các nước đã phê chuẩn nó (112 nước tính đến tháng 9/2007); sẽ không được áp dụng đối với những nước chưa phê chuẩn </li></ul></ul><ul><ul><li>Bao gồm tất cả PGRFA (không điều chỉnh việc sử dụng không nhằm mục đích lương thực và nông nghiệp) và đề cập đến các vấn đề đa dạng, bao gồm sự bảo tồn, sử dụng, hợp tác quốc tế, hỗ trợ kỹ thuật, và các quyền của nông dân </li></ul></ul>
 17. 17. Các công cụ pháp lý quốc tế ảnh hưởng đến việc trao đổi vật liệu mầm <ul><li>Thỏa ước quốc tế về các nguồn gen thực vật cho Lương thực và Nông nghiệp (ITPGRFA hay Thỏa ước) </li></ul><ul><ul><li>Thiết lập hệ thống đa phương cho các cây trồng đã được chọn (Khoảng 35 loài cây/các phức hợp của cây trồng cộng với các loại cỏ nhất định) </li></ul></ul><ul><ul><li>Đặt ra các quy tắc cho việc tiếp cận và chia sẻ lợi ích đối với các vật liệu này, cả ex situ lẫn in situ </li></ul></ul><ul><ul><li>Không xác định các quy tắc về việc tiếp cận và chia sẻ lợi ích của hệ thống không đa phương PGRFA (ngoại trừ những người nắm giữ CGIAR của các cây trồng hiện nay đã được bao hàm theo các thoả thuận “ủy quyền” FAO-CGIAR </li></ul></ul>
 18. 18. Viện Nghiên cứu lúa quốc tế
 19. 19. IRRI <ul><li>Người cung cấp các loại hàng hóa công cộng quốc tế </li></ul><ul><ul><li>bảo đảm việc tiếp cận đa phương </li></ul></ul><ul><ul><li>dòng chảy tự do và an toàn của các vật liệu và thông tin </li></ul></ul>
 20. 20. Tam giác quyền SHTT <ul><li> </li></ul><ul><li>IRRI </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Chỉ nghiên cứu Chỉ nghiên cứu </li></ul><ul><li>Giá trị gia tăng Nghiên cứu và/hoặc </li></ul><ul><li> KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN NARS </li></ul><ul><li>Các nguồn sở hữu Quyền sở hữu quốc gia </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Thương mại hóa </li></ul><ul><li>TỰ DO VẬN HÀNH </li></ul><ul><li>DÒNG CHẢY TỰ DO CỦA VẬT LIỆU MẦM </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Tuân thủ các điều kiện do bên cho tặng áp đặt, chia sẻ các vật liệu với bên yêu cầu </li></ul><ul><li>Chuyển giao tất cả các vật liệu với hợp đồng chuyển giao vật liệu </li></ul><ul><li>Sửa đổi các hợp đồng chuyển giao vật liệu và điều kiện chuyển giao phù hợp với sự thay đổi của các luật quốc gia và hiệp định quốc tế </li></ul>Chính sách chuyển giao vật liệu của IRRI
 22. 22. <ul><li>Các loại vật liệu được chuyển giao </li></ul><ul><li>Vật liệu mầm </li></ul><ul><ul><li>Được FAO chỉ định (ủy thác) </li></ul></ul><ul><ul><li>Các dòng sinh sản </li></ul></ul><ul><ul><li>Các giống được tạo ra </li></ul></ul><ul><ul><li>Các dòng lai </li></ul></ul>
 23. 23. <ul><li>Các hệ vô tính ADN, sinh vật, các bộ sưu tập </li></ul><ul><li>Cấy vi khuẩn và nấm   </li></ul><ul><li>Phân bón sinh học, các mẫu đất </li></ul><ul><li>Các thiết kế chế tạo, ảnh </li></ul><ul><li>Các loài nhện - chỉ cho mượn </li></ul>Các loại vật liệu được chuyển giao (tiếp)
 24. 24. <ul><li>Hợp đồng chuyển giao vật liệu của bên không phải là IRRI/bên thứ ba (phân bón sinh học, các hạt giống cho INGER, các hệ ADN từ các viện nghiên cứu khác) </li></ul><ul><ul><li>Hợp đồng chuyển giao các loại hạt không phải của IRRI </li></ul></ul><ul><ul><li>Hợp đồng chuyển giao phân bón sinh học </li></ul></ul><ul><ul><li>(Ví dụ: Azolla sp. và Sesbania punctata ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hợp đồng chuyển giao hệ vi sinh không phải của IRRI </li></ul></ul><ul><ul><li>(Ví dụ: Xanthomonas oryzae pv. oryzicola ) </li></ul></ul>Các loại hợp đồng chuyển giao vật liệu được sử dụng tại IRRI (trước đây)
 25. 25. <ul><li>Hợp đồng của IRRI chuyển giao các vật liệu do IRRI nghiên cứu phát triển </li></ul><ul><ul><li>Hợp đồng chuyển giao vật liệu sinh học không hạt (Ví dụ: các hệ vô tính, ADN nguyên sinh) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hợp đồng chuyển giao vật liệu cây trồng biến đổi gen </li></ul></ul><ul><ul><li>Hợp đồng chuyển giao hạt giống của IRRI </li></ul></ul><ul><ul><li>Hợp đồng chuyển giao ảnh, thiết kế chế tạo và phần mềm </li></ul></ul><ul><ul><li>Hợp đồng chuyển giao các hệ vi sinh của IRRI </li></ul></ul><ul><li>(Ví dụ: Pyricularia oryzae Str. Ca89) </li></ul>Các loại hợp đồng chuyển giao vật liệu được sử dụng tại IRRI (trước đây)
 26. 26. <ul><ul><li>Hợp đồng của FAO chuyển giao các vật liệu do FAO chỉ định </li></ul></ul><ul><ul><li>Ví dụ: </li></ul></ul><ul><ul><li>a. các hạt giống (ví dụ IR 64) </li></ul></ul><ul><ul><li>b. vật liệu gieo trồng </li></ul></ul><ul><ul><li>c. ADN chiết xuất từ vật liệu do FAO chỉ định </li></ul></ul>Các loại hợp đồng chuyển giao vật liệu được sử dụng tại IRRI (trước đây)
 27. 27. Các loại hợp đồng chuyển giao vật liệu được sử dụng tại IRRI (hiện tại) <ul><li>Trao đổi vật liệu mầm (các hạt giống) </li></ul><ul><ul><li>Hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn (SMTA) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hợp đồng chuyển giao hạt giống/cây trồng biến đổi gen </li></ul></ul><ul><ul><li>Hợp đồng chuyển giao hạt giống không phải của IRRI </li></ul></ul>
 28. 28. Các loại hợp đồng chuyển giao vật liệu được sử dụng tại IRRI (hiện tại) <ul><li>Các vật liệu không là hạt giống khác </li></ul><ul><ul><li>Hợp đồng chuyển giao vật liệu sinh học không phải là hạt giống (NSBM) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Phân bón sinh học </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hệ vi sinh </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ADN, ARN, sinh vật </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Các mẫu cây trồng </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Các mẫu đất </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>V.v.. </li></ul></ul></ul>
 29. 29. Các loại hợp đồng chuyển giao vật liệu được sử dụng tại IRRI (hiện tại) <ul><li>Hợp đồng chuyển giao vật liệu mẫu của phòng thí nghiệm (Ref Lab MTA) </li></ul><ul><ul><li>Sử dụng đối với các vật liệu đặc biệt dùng cho mục đích thử nghiệm trong phòng thí nghiệm </li></ul></ul><ul><ul><li>Quy định về việc tiêu hủy các mẫu dư thừa </li></ul></ul>
 30. 30. <ul><li>Không độc quyền chia sẻ các vật liệu. </li></ul><ul><li>Thông báo bằng văn bản nếu các vật liệu được chuyển giao cho bên thứ ba. </li></ul><ul><li>Bên thứ ba phải tuân thủ các điều khoản của hợp đồng chuyển giao vật liệu. </li></ul><ul><li>Không bảo hộ quyền SHTT đối với các vật liệu chưa được cấp phép bằng văn bản của IRRI. </li></ul>Các đặc điểm quan trọng của hợp đồng chuyển giao vật liệu của IRRI
 31. 31. <ul><li>Công nhận IRRI là nguồn của vật liệu. </li></ul><ul><li>Chia sẻ kết quả từ việc sử dụng các vật liệu. </li></ul><ul><li>Duy trì các vật liệu tạo nên thỏa thuận nhằm tuân thủ các điều khỏan của hợp đồng chuyển giao vật liệu. </li></ul>Các đặc điểm quan trọng của hợp đồng chuyển giao vật liệu của IRRI (tiếp theo)
 32. 33. Các quy định bổ sung về hợp đồng chuyển giao vật liêu cây trồng biến đổi gen <ul><li>Kết quả nghiên cứu sẽ được công bố chung bởi IRRI và Bên nhận </li></ul><ul><li>Từ chối quyền đối với sản phẩm </li></ul><ul><li>Bên nhận chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về kiểm dịch và an toàn sinh học </li></ul><ul><li>Hợp đồng sẽ được xem xét lại sau mười năm kể từ ngày có hiệu lực </li></ul>
 33. 38. Các đặc điểm quan trọng của hợp đồng chuyển giao vật liệu do FAO chỉ định <ul><li>Bên nhận không có quyền có các quyền SHTT về vật liệu mầm hoặc các thông tin liên quan. </li></ul><ul><li>Bên nhận có thể sử dụng và bảo tồn vật liệu để nghiên cứu, gây giống và đào tạo. </li></ul><ul><li>Bên nhận có thể phân phối vật liệu cho các bên khác với điều kiện bên nhận đó cũng sẵn sàng chấp nhận các điều kiện của hợp đồng. </li></ul>
 34. 39. Các đặc điểm quan trọng của hợp đồng chuyển giao vật liệu do FAO chỉ định <ul><li>Bên nhận đồng ý không đòi hỏi về quyền sở hữu cũng như các quyền SHTT đối với vật liệu dưới hình thức đã tiếp nhận hoặc các phần của gen hay các thành phần của vật liệu đó. </li></ul><ul><li>Bên nhận cũng đồng ý không đòi hỏi về quyền SHTT đối với các thông tin liên quan đã nhận. </li></ul>
 35. 40. Các đặc điểm quan trọng của hợp đồng chuyển giao vật liệu do FAO chỉ định <ul><li>Bên nhận được khuyến khích chia sẻ các lợi ích phát sinh từ việc sử dụng vật liệu, kể cả việc sử dụng thương mại. </li></ul><ul><li>Sự chấp thuận của bên nhận vật liệu chính là chấp thuận các điều khoản của hợp đồng. </li></ul>
 36. 42. Hệ thống đa phương về việc tiếp cận và chia sẻ lợi ích theo Hiệp định <ul><li>Tất cả các trung tâm CGIAR và các quốc gia thành viên đồng ý: </li></ul><ul><ul><li>Tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi vật liệu mầm để gây giống, nghiên cứu và đào tạo </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Theo Hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Với tất cả thẻ căn cước và dữ liệu mô tả vật liệu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bằng hợp đồng trực tiếp giữa các nhà khoa học </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Không cần phải được phép hay điều đình bởi chính phủ hoặc các luật sư </li></ul></ul></ul>
 37. 43. Hệ thống đa phương về việc tiếp cận và chia sẻ lợi ích <ul><ul><li>Chia sẻ lợi ích, “theo một cách thức công bằng và hợp lý”, từ việc sử dụng </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Các bên nhận có thể phải trả tiền khi thương mại hóa một loài đã được cải tiến từ vật liệu mầm MLS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Công bằng và hợp lý” ≠ “bằng nhau”: lợi ích chủ yếu chảy về các quốc gia nghèo tiền bạc nhưng lại giàu có về đa dạng sinh học </li></ul></ul></ul><ul><li>Gần như cũng dễ dàng như giai đoạn trước CBD nhưng với nhận thức về SHTT, hợp đồng chuyển giao vật liệu và chế độ chia sẻ lợi ích mới </li></ul>
 38. 44. Hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn (SMTA) <ul><li>Hợp đồng chuyển giao vật liệu thông thường áp dụng đối với các vật liệu sinh học đến và đi </li></ul><ul><li>Phân biệt giữa </li></ul><ul><ul><li>vật liệu mầm MLS = vật liệu trong hệ thống đa phương </li></ul></ul><ul><ul><li>vật liệu mầm đang được phát triển = các dòng sinh sản ở giai đoạn tiền thương mại bắt nguồn từ vật liệu mầm MLS </li></ul></ul><ul><li>Được phân biệt bởi việc đặt tên cho các thế hệ ông bà MLS nêu tại Phụ lục 1 </li></ul>
 39. 45. Hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn (SMTA) <ul><li>Hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn áp dụng tương tự đối với cả hai, nhưng: </li></ul><ul><ul><li>Một số điều khoản chỉ áp dụng đối với vật liệu mầm MLS hoặc vật liệu mầm đang được phát triển </li></ul></ul><ul><ul><li>vật liệu mầm MLS chỉ được áp dụng theo Hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn, trong khi vật liệu mầm đang phát triển có thể kèm theo Hợp đồng chuyển giao vật liệu bổ sung. </li></ul></ul>
 40. 46. Phân loại vật liệu mầm đối với Hiệp định Vật liệu mầm MLS Các dòng sinh sản được phát triển từ vật liệu mầm MLS Giống được tạo ra cuối cùng (± Bảo hộ giống cây trồng) Các vật liệu thế hệ cha mẹ sẵn có dành cho người chăn nuôi Quy trình phát triển Sự kiện dẫn tới việc chia sẻ lợi ích
 41. 47. Phân loại vật liệu mầm <ul><li>Vật liệu mầm MLS </li></ul><ul><ul><li>vật liệu mầm CGIAR nắm giữ theo ủy thác + vật liệu mầm thuộc sở hữu quốc gia từ các bên </li></ul></ul><ul><ul><li>Các dòng sinh sản của chúng, các nguồn dự trữ gen và vật liệu mầm khác, với vật liệu mầm MLS chưa biết đến trong phả hệ </li></ul></ul><ul><ul><li>Các đóng góp tự nguyện khác </li></ul></ul>
 42. 48. Phân loại vật liệu mầm <ul><li>Vật liệu mầm đang được phát triển từ vật liệu mầm MLS </li></ul><ul><ul><li>Các dòng sinh sản với ít nhất một dòng MLS trong phả hệ, khác biệt với vật liệu mầm MLS thế hệ ông bà, chưa sẵn sàng cho việc thương mại hóa </li></ul></ul><ul><li>Giống tạo ra </li></ul><ul><ul><li>Được bảo hộ SHTT  ngoài MLS </li></ul></ul><ul><ul><li>Không bảo hộ SHTT  trở lại với MLS </li></ul></ul>
 43. 49. Vật liệu mầm“đang được phát triển” có gì khác? <ul><li>Bao gồm tất cả các điều khoản chủ yếu của Hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn </li></ul><ul><ul><li>Bao gồm việc chia sẻ lợi ích </li></ul></ul><ul><li>Ngoại trừ một nhóm nghĩa vụ của bên cho tặng </li></ul><ul><ul><li>Không phải cung cấp việc truy cập </li></ul></ul><ul><ul><li>Có thể theo dõi các truy cập cá nhân </li></ul></ul><ul><ul><li>Có thể thay đổi số lượng bất kỳ </li></ul></ul>
 44. 50. Vật liệu mầm“đang được phát triển” có gì khác? <ul><li>Có thể bổ sung các điều khoản khác trong Hợp đồng chuyển giao vật liệu bổ sung, ví dụ: </li></ul><ul><ul><li>Cấm chia sẻ với khu vực tư nhân </li></ul></ul><ul><ul><li>Tính phí bản quyền </li></ul></ul><ul><ul><li>Quy định các điều kiện bổ sung, như quyền SHTT </li></ul></ul><ul><ul><li>Quy định các điều kiện khác nhau đối với các bên nhận khác nhau </li></ul></ul>
 45. 51. Gửi hàng đi <ul><li>Không được gửi gì nếu không có Hợp đồng chuyển giao vật liệu. </li></ul><ul><li>Hạt giống Oryza </li></ul><ul><ul><li>Hầu như luôn kèm theo Hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn </li></ul></ul><ul><ul><li>Một số dòng sinh sản có thể có Hợp đồng chuyển giao vật liệu bổ sung của IRRI </li></ul></ul><ul><ul><li>Đơn vị quản lý SHTT (IPMU) tham gia vào tất cả các trường hợp với Hợp đồng chuyển giao vật liệu song phương </li></ul></ul><ul><li>Hạt giống không phải là Oryza </li></ul><ul><ul><li>Hợp đồng chuyển giao vật liệu của FAO đối với vật liệu mầm không phải là Oryza được ủy thác </li></ul></ul>
 46. 52. Gửi hàng đi <ul><li>Không phải hạt giống </li></ul><ul><ul><li>Đối với các vật liệu không phải hạt giống được gửi đến phòng thí nghiệm để làm dịch vụ (Ví dụ phân tích hóa học/ADN), Hợp đồng chuyển giao vật liệu có thể là Hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn hoặc không </li></ul></ul><ul><ul><li>Nếu không phải là Hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn, cần yêu cầu việc tiêu hủy mẫu, nghiêm cấm nghiên cứu và nhân giống, có sự tham gia của IPMU </li></ul></ul>
 47. 53. Nhận hàng đến <ul><li>Không được nhận gì nếu không có Hợp đồng chuyển giao vật liệu </li></ul><ul><li>Thường áp dụng Hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn </li></ul><ul><li>Hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn là bắt buộc đối với lúa “thuộc sở hữu công” từ các quốc gia thành viên </li></ul><ul><li>Đối tượng không phải là quốc gia thành viên có thể yêu cầu được sử dụng Hợp đồng chuyển giao vật liệu khác </li></ul><ul><li>Mọi sự tham gia của INGER đều với Hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn </li></ul>
 48. 54. Nhận hàng đến <ul><li>Nhận thức kém về Hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn trong NARS </li></ul><ul><ul><li>Cần giáo dục </li></ul></ul><ul><ul><li>Dự đoán trước các Hợp đồng chuyển giao vật liệu không phù hợp </li></ul></ul><ul><ul><li>Không khuyến khích các loại không phải Hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn, ngoại trừ việc cung cấp dịch vụ </li></ul></ul><ul><ul><li>Yêu cầu bên cung cấp chuyển sang dùng Hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn hoặc sửa chữa hợp đồng không thuộc loại này </li></ul></ul><ul><ul><li>Nếu bên cung cấp từ chối dùng Hợp đồng chuyển giao vật liệu chuẩn, thì cần kéo IPMU cùng tham gia đàm phán </li></ul></ul>
 49. 55. Bộ phận về thể chất hạt giống của IRRI <ul><li>“ Người gác cổng” cho mọi vật liệu đến và đi (kể cả hạt giống và không phải hạt giống) </li></ul><ul><li>Được Chính phủ Phi-lip-pin giao nhiệm vụ tiến hành các hoạt động cơ bản về kiểm tra thể chất giống lúa để chứng nhận an toàn vệ sinh thực vật và thông quan </li></ul>
 50. 56. Quy trình chuyển giao vật liệu <ul><li>Quy trình kiểm định (Giấy kiểm định) </li></ul><ul><ul><li>Bộ phận chuyển giao </li></ul></ul><ul><ul><li>Văn phòng pháp lý </li></ul></ul><ul><ul><li>IPMU </li></ul></ul><ul><ul><li>DDG-OSS </li></ul></ul><ul><ul><li>DG </li></ul></ul>
 51. 58. Tóm tắt <ul><li>Chuyển giao công nghệ của IRRI chủ yếu dựa vào việc sử dụng các Hợp đồng chuyển giao vật liệu (MTAs) </li></ul><ul><li>Vai trò rõ ràng và được xác định của các bộ phận tham gia vào việc chuyển giao công nghệ kể cả thẩm quyền ký kết </li></ul><ul><li>Các thời hạn và điều kiện của các Hợp đồng chuyển giao vật liệu không nên quá khắt khe làm cản trở dòng vật liệu và thông tin đủ để bảo hộ SHTT </li></ul>
 52. 59. Lời cảm ơn <ul><li>Dr. William G. Padolina, Giám đốc về điều hành và dịch vụ hỗ trợ </li></ul><ul><li>Dr. Gerard Barry, Trưởng Ban quản lý SHTT và Điều phối viên mạng Golden Rice </li></ul><ul><li>Dr. Ruaraidh Sackville Hamilton, Giám đốc Trung tâm tài nguyên gen </li></ul><ul><li>Ms. Patria Gonzales, Giám đốc Bộ phận thể chất hạt giống </li></ul>
 53. 60. Xin cảm ơn!

×