B¶o hé quyÒn së h ỮU trÝ tuÖ ë viÖt nam; b¶o hé s¸ng chÕ Nguyễn Văn Bảy Cục Sở hữu trí tuệ
Néi dung <ul><li>I. Hệ thống pháp luật SHTT hiện hành của Việt Nam </li></ul><ul><li>II. Một số quy định cơ bản </li></ul>...
I. Hệ thống pháp luật SHTT hiện hành của Việt Nam <ul><li>I.1. Bộ luật dân sự 2005 </li></ul><ul><li>I.2 Luật Sở hữu trí t...
I.1 Bé luËt d©n sù 2005 <ul><li>Th«ng qua ngµy 14.6.2005 </li></ul><ul><li>Cã hiÖu lùc tõ ngµy 01.01.2006 </li></ul><ul><l...
I.1 Bộ luật dân sự 2005 <ul><li> Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với tư cách là một đối tượng của quyền dân sự </li></ul><ul>...
I.2 LuËt SHTT 2005 <ul><li>® ­îc Quèc héi th«ng qua ngµy: 29-11-2005 </li></ul><ul><li>Đ ­îc c«ng bè theo LÖnh sè 28/2005/...
I.3. Các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành <ul><li>Nghị định: </li></ul><ul><li>  Số 100/NĐ-CP ngày 21.9.2006 hướ...
I.3. Các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành <ul><li>Thông tư: </li></ul><ul><li>  Số 101/2007/TT-BKHCN ngày 14.2.2...
I.4 Các văn bản pháp luật có liên quan <ul><li>  Bộ luật hình sự 1999: Điều 131, 171 </li></ul><ul><li>  Luật Hải quan...
II. Một số quy định cơ bản
Regulation Scope of IP Law (Art. 1) Quyền sở hữu trí tuệ Quyền tác giả & quyền liên quan Quyền sở hữu công nghiệp Quyền đố...
® èi t­îng ¸p dông (Điều 2) <ul><li>Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam </li></ul><ul><li>Tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi (theo LuËt Së...
® èi t­îng quyÒn së h ữu trÝ tuÖ ( Điều 3) <ul><li>QuyÒn t¸c giả: T¸c phÈm văn häc, nghÖ thuËt, khoa häc </li></ul><ul><...
® èi t­îng quyÒn së h ữu trÝ tuÖ ( tiÕp ) <ul><li>QuyÒn së hữu c«ng nghiÖp: </li></ul><ul><li>+ S¸ng chÕ </li></ul><ul><l...
® èi t­îng quyÒn së h ữu trÝ tuÖ ( tiÕp ) <ul><li>QuyÒn ®/v Gièng c©y trång: </li></ul><ul><li>+ Gièng c©y trång, </li>...
¸ p dông ph¸p luËt (Điều 5) <ul><li>Kh«ng quy ®Þnh: VÊn ®Ò d©n sù liªn quan ®Õn së hữu trÝ tuÖ ¸p dông Bé luËt D©n sù </l...
C¨n cø ph¸t sinh, x¸c lËp quyÒn SHTT <ul><li>QuyÒn t¸c gi¶: Từ thời điểm sáng tạo và được định hình trên một phương tiện ...
C¨n cø ph¸t sinh, x¸c lËp quyÒn SHTT <ul><li>S¸ng chÕ, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, nh·n hiÖu, chØ dÉn ®Þa lý, gièng c©y trång :...
C¨n cø ph¸t sinh, x¸c lËp quyÒn SHTT <ul><li>Giống cây trồng: Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ </li></ul>
Giíi h¹n quyÒn së hữu trÝ tuÖ <ul><li>Trong ph¹m vi LuËt Së hữu trÝ tuÖ </li></ul><ul><li>ViÖc thùc hiÖn quyÒn së hữu tr...
III. Bảo hộ sáng chế 1. Định nghĩa 2. Điều kiện bảo hộ 3. Chủ sở hữu, phạm vi và giới hạn quyền 4. Chuyển giao quyền 5. Th...
1. Định nghĩa <ul><li>S¸ng chÕ lµ gi¶i ph¸p kü thuËt </li></ul><ul><li>d­íi d¹ng s¶n phÈm hoÆc quy tr×nh nh»m gi¶i qu...
2. §iÒu kiÖn b¶o hé  <ul><li>SC ®­îc b¶o hé d­íi h×nh thøc cÊp B»ng ®éc quyÒn SC nÕu: </li></ul><ul><li>  Cã tÝnh mí...
2. §iÒu kiÖn b¶o hé (tiÕp) <ul><li>SC ®­îc ®­îc b¶o hé d­íi h×nh thøc cÊp B»ng ®éc quyÒn GPHI nÕu  kh«ng ph¶i lµ hiÓ...
§ èi t­îng kh«ng ®­îc b¶o hé víi danh nghÜa SC <ul><li>  Ph¸t minh, lý thuyÕt khoa häc, ph­¬ng ph¸p to¸n häc; </li></ul...
§ èi t­îng kh«ng ®­îc b¶o hé víi danh nghÜa SC (tiÕp) <ul><li>  Gi¶i ph¸p chØ mang ®Æc tÝnh thÈm mü; </li></ul><ul><li>...
TÝnh míi cña SC  <ul><li>SC ®­îc coi lµ cã tÝnh míi nÕu </li></ul><ul><li>ch­a bÞ béc lé c«ng khai  </li></ul><ul><li>-...
TÝnh míi cña SC  (tiÕp) <ul><li>SC ®­îc coi lµ </li></ul><ul><li>ch­a bÞ béc lé c«ng khai nÕu chØ cã mét sè ng­êi cã h...
TÝnh míi cña SC  (tiÕp) <ul><li>SC kh«ng bÞ mÊt tÝnh míi nÕu </li></ul><ul><li>®¬n nép trong 6 th¸ng kÓ tõ ngµy c «ng b...
Tr×nh ®é s¸ng t¹o cña SC <ul><li>SC ®­îc coi lµ cã tr×nh ®é s¸ng t¹o nÕu  </li></ul><ul><li>c¨n cø vµo c¸c GPKT ®· ®­îc ...
K h¶ n¨ng ¸p dông c«ng nghiÖp cña SC  <ul><li> S C ®­îc coi lµ cã kh¶ n¨ng ¸p dông c«ng nghiÖp nÕu cã thÓ thùc hiÖn ®­î...
3. Quyền đối với sáng chế 3.1 Văn bằng bảo hộ Thời hạn hiệu lực Chấm dứt hiệu lực Huỷ bỏ hiệu lực Sửa đổi VBBH 3.2 Sổ đăng...
3.1 Văn bằng bảo hộ   Bằng độc quyền sáng chế: từ ngày cấp Bằng đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn   Bằng độc quyền G...
3.1 Văn bằng bảo hộ (tiếp) Chấm dứt hiệu lực:   Không nộp lệ phí duy trì hiệu lực   Tuyên bố từ bỏ quyền   Chủ VB ...
3.1 Văn bằng bảo hộ (tiếp)   Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký   SC không đáp ứng điều kiện bảo hộ (tại thờ...
3.1 Văn bằng bảo hộ (tiếp)    thay đổi, sửa chữa thiếu sót về tên, địa chỉ của chủ sở hữu, tác giả   thu hẹp phạm vi ...
3.2 Sổ đăng ký quốc gia, Công bố các quyết định   Sổ đăng ký quốc gia: ghi nhận toàn bộ tình trạng quyền đối với sáng ch...
3.3 Chủ sở hữu, tác giả, quyền của tác giả   Chủ sở hữu: chủ thể được cấp Bằng hoặc được chuyển nhượng quyền sở hữu   ...
3.4 Quyền của chủ sở hữu  <ul><li>Chñ së h÷u SC cã c¸c quyÒn tµi s¶n : </li></ul><ul><li>  Sö dông, cho phÐp ng­êi kh...
3.4 Quyền của chủ sở hữu  (t iÕp) <ul><li>Sö dông SC gåm: </li></ul><ul><li>  S¶n xuÊt s¶n phÈm ®­îc b¶o hé; </li></u...
3.4 Quyền của chủ sở hữu  (t iÕp) <ul><li>QuyÒn ng¨n cÊm ng­êi kh¸c sö dông s¸ng chÕ: </li></ul><ul><li>  Chñ së h÷u c...
3.4 Quyền của chủ sở hữu  (t iÕp) <ul><li>Ngo¹i lÖ ®èi víi quyÒn ng¨n cÊm...: </li></ul><ul><li>  Sö dông SC nh»m ...
3.4 Quyền của chủ sở hữu  (t iÕp) <ul><li>Ngo¹i lÖ ®èi víi quyÒn ng¨n cÊm ...: </li></ul><ul><li>  L­u th«ng, nhËp kh...
3.4 Quyền của chủ sở hữu  (t iÕp) <ul><li>Ngo¹i lÖ ®èi víi quyÒn ng¨n cÊm ...: </li></ul><ul><li>  Sö dông SC chØ n...
3.5 Hµnh vi x©m ph¹m quyÒn <ul><li>  Hµnh vi sö dông SC mµ kh«ng ®­îc chñ së h÷u cho phÐp; </li></ul><ul><li>  Hµnh v...
3.6 Giíi h¹n quyÒn ®èi víi s¸ng chÕ C¸c yÕu tè h¹n chÕ quyÒn ®èi víi s¸ng chÕ:   QuyÒn cña ng­êi sö dông tr­íc SC;   N...
QuyÒn sö dông tr­íc C«ng bè ®¬n TiÕp tôc sö dông Nép ®¬n CÊp b»ng Sö dông/chuÈn bÞ sö dông (cña ng­êi thø ba)
<ul><li>Møc thï lao theo tho¶ thuËn, nÕu kh«ng th× møc tèi thiÓu lµ: </li></ul><ul><li>+ 10% sè tiÒn lµm lîi </li></ul><ul...
  S¶n xuÊt s¶n phÈm hoÆc ¸p dông quy tr×nh ®­îc b¶o hé ®Ó ®¸p øng nhu cÇu quèc phßng, an ninh, phßng bÖnh, ch÷a bÖnh, di...
Bé, c¬ quan ngang bé cã quyÒn nh©n danh Nhµ n­íc sö dông hoÆc cho phÐp tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c sö dông SC thuéc lÜnh vùc qu ...
ChuyÓn quyÒn sö dông SC theo quyÕt ®Þnh b¾t buéc <ul><li>  §Þnh nghÜa </li></ul><ul><li>   C¨n cø </li></ul><ul><li>...
B¾t buéc chuyÓn quyÒn sö dông SC <ul><li>QuyÒn sö dông SC ®­îc chuyÓn giao cho tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c sö dông theo quyÕt ®Þ...
C¨n cø  B¾t buéc chuyÓn quyÒn sö dông SC <ul><li>1. ViÖc sö dông SC nh»m môc ®Ých c«ng céng, phi th­¬ng m¹i, phôc vô qu...
C¨n cø B¾t buéc chuyÓn quyÒn sö dông SC  (tiÕp theo) <ul><li>3. Ng­êi cã nhu cÇu sö dông SC kh«ng ®¹t ®­îc tho¶ thuËn ...
§iÒu kiÖn h¹n chÕ chuyÓn giao b¾t buéc <ul><li>ViÖc chuyÓn giao b¾t buéc ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: </li></ul><ul...
§iÒu kiÖn h¹n chÕ chuyÓn giao b¾t buéc  (tiÕp theo) <ul><li>  Ng­êi ®­îc chuyÓn giao quyÒn sö dông kh«ng ®­îc chuyÓn nh...
§iÒu kiÖn h¹n chÕ chuyÓn giao b¾t buéc  (tiÕp theo) <ul><li>§iÒu kiÖn bæ sung ®/v SC phô thuéc : </li></ul><ul><li>  Ng...
ThÈm quyÒn  b¾t buéc chuyÓn quyÒn sö dông SC <ul><li>  Bé KHCN quyÕt ®Þnh theo yªu cÇu ®­îc chuyÓn giao: sö dông kh«ng ...
thñ tôc  B¾t buéc chuyÓn quyÒn sö dông SC <ul><li>  QuyÕt ®Þnh chuyÓn giao quyÒn sö dông SC ph¶i Ên ®Þnh ph¹m vi vµ c¸c...
4. ChuyÓn giao quyÒn ®èi víi s¸ng chÕ 4.1 ChuyÓn nh­îng quyÒn ®èi víi SC 4.2 ChuyÓn quyÒn sö dông SC 4.3 § ¨ng ký hîp ®ång...
4.1. ChuyÓn nh­îng quyÒn <ul><li>ChuyÓn nh­îng quyÒn </li></ul><ul><li>lµ viÖc chñ së h÷u SC chuyÓn giao quyÒn së h÷u cña ...
4. 1. ChuyÓn nh­îng quyÒn <ul><li>  ViÖc chuyÓn nh­îng ph¶i ®­îc thùc hiÖn d­íi h×nh thøc hîp ®ång b»ng v¨n b¶n  </li>...
4. 2. ChuyÓn quyÒn sö dông <ul><li>ChuyÓn quyÒn sö dông SC </li></ul><ul><li>lµ viÖc chñ së h÷u SC cho phÐp tæ chøc, c¸ nh...
4. 2. ChuyÓn quyÒn sö dông <ul><li>  ViÖc chuyÓn giao ph¶i ®­îc thùc hiÖn d­íi h×nh thøc hîp ®ång b»ng v¨n b¶n </li></u...
4. 2. ChuyÓn quyÒn sö dông <ul><li>2. Hîp ®ång kh«ng ®éc quyÒn </li></ul><ul><li>trong ph¹m vi vµ thêi h¹n chuyÓn giao: <...
4. 2. ChuyÓn quyÒn sö dông <ul><li>Hîp ®ång ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu : </li></ul><ul><li>a) Tªn vµ ®Þa chØ ®Çy ®ñ cñ...
4.2. ChuyÓn quyÒn sö dông <ul><li>Hîp ®ång sö dông SC kh«ng ®­îc cã c¸c ®iÒu kho¶n h¹n chÕ bÊt hîp lý quyÒn cña bªn nhËn, ...
4.3 §¨ng ký hîp ®ång chuyÓn giao quyÒn <ul><li>  Hîp ®ång chuyÓn nh­îng chØ cã hiÖu lùc khi ®· ®­îc ®¨ng ký </li></ul><...
4.3. §¨ng ký hîp ®ång chuyÓn giao quyÒn <ul><li>1. Tê khai ®¨ng ký (theo mÉu); </li></ul><ul><li>2. B¶n gèc /b¶n sao hîp ...
5. Thực thi (bảo vệ) quyền <ul><li>  BiÖn ph¸p vµ chÕ tµi d©n sù </li></ul><ul><li>  BiÖn ph¸p vµ chÕ tµi hµnh chÝnh ...
<ul><li>Xin cảm ¬n! </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bay Vie

477 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
477
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Bay Vie

  1. 1. B¶o hé quyÒn së h ỮU trÝ tuÖ ë viÖt nam; b¶o hé s¸ng chÕ Nguyễn Văn Bảy Cục Sở hữu trí tuệ
  2. 2. Néi dung <ul><li>I. Hệ thống pháp luật SHTT hiện hành của Việt Nam </li></ul><ul><li>II. Một số quy định cơ bản </li></ul><ul><li>III. Bảo hộ sáng chế </li></ul>
  3. 3. I. Hệ thống pháp luật SHTT hiện hành của Việt Nam <ul><li>I.1. Bộ luật dân sự 2005 </li></ul><ul><li>I.2 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 </li></ul><ul><li>I.3 Các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành </li></ul><ul><li>I.4 Các văn bản pháp luật có liên quan (Bộ luật hình sự, Tố tụng hình sự, Hải quan v.v.) </li></ul>
  4. 4. I.1 Bé luËt d©n sù 2005 <ul><li>Th«ng qua ngµy 14.6.2005 </li></ul><ul><li>Cã hiÖu lùc tõ ngµy 01.01.2006 </li></ul><ul><li>Thay thÕ Bé luËt d©n sù 1995 </li></ul><ul><li>Phần VI: Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ </li></ul>
  5. 5. I.1 Bộ luật dân sự 2005 <ul><li> Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với tư cách là một đối tượng của quyền dân sự </li></ul><ul><li> Quy định mang tính nguyên tắc, các quy định cụ thể nằm trong Luật SHTT </li></ul>
  6. 6. I.2 LuËt SHTT 2005 <ul><li>® ­îc Quèc héi th«ng qua ngµy: 29-11-2005 </li></ul><ul><li>Đ ­îc c«ng bè theo LÖnh sè 28/2005/L-CTN ngµy 12-12-2005 c ủa Chủ tịch Nước </li></ul><ul><li>Cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy: 01-07-2006 </li></ul>
  7. 7. I.3. Các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành <ul><li>Nghị định: </li></ul><ul><li> Số 100/NĐ-CP ngày 21.9.2006 hướng dẫn thi hành các quy định về quyền tác giả và quyền liên quan </li></ul><ul><li> Số 103/2006/NĐ-CP ngày 22.9.2006 hướng dẫn thi hành các quy định về quyền sở hữu công nghiệp </li></ul><ul><li> Số 104/2006/NĐ-CP ngày 22.9.2006 hướng dẫn thi hành các quy định về giống cây trồng </li></ul><ul><li> Số 105/2006/NĐ-CP ngày 22.9.2006 hướng dẫn thi hành các quy định về bảo vệ quyền SHTT </li></ul><ul><li> Số 106/2006/DD-CP ngày 22.9.2006 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp </li></ul>
  8. 8. I.3. Các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành <ul><li>Thông tư: </li></ul><ul><li> Số 101/2007/TT-BKHCN ngày 14.2.2007 hướng dẫn thi hành một số quy định về sở hữu công nghiệp của Luật SHTT </li></ul><ul><li> Số 132/2004/TT-BTC ngày 30.12.2004 về phí và lệ phí trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp </li></ul><ul><li>v.v. </li></ul>
  9. 9. I.4 Các văn bản pháp luật có liên quan <ul><li> Bộ luật hình sự 1999: Điều 131, 171 </li></ul><ul><li> Luật Hải quan 2001 </li></ul><ul><li> Bộ luật tố tụng dân sự 2004 </li></ul><ul><li>v.v. </li></ul>
  10. 10. II. Một số quy định cơ bản
  11. 11. Regulation Scope of IP Law (Art. 1) Quyền sở hữu trí tuệ Quyền tác giả & quyền liên quan Quyền sở hữu công nghiệp Quyền đối với giống cây trồng
  12. 12. ® èi t­îng ¸p dông (Điều 2) <ul><li>Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam </li></ul><ul><li>Tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi (theo LuËt Së h ữu trÝ tuÖ vµ ®iÒu ­íc quèc tÕ). </li></ul>
  13. 13. ® èi t­îng quyÒn së h ữu trÝ tuÖ ( Điều 3) <ul><li>QuyÒn t¸c giả: T¸c phÈm văn häc, nghÖ thuËt, khoa häc </li></ul><ul><li>QuyÒn liªn quan: </li></ul><ul><li>+ Cuéc biÓu diÔn </li></ul><ul><li>+ Bản ghi ©m, ghi h ì nh </li></ul><ul><li>+ Ch­¬ng tr ì nh ph¸t sãng </li></ul><ul><li>+ TÝn hiÖu vÖ tinh mang ch­¬ng tr ì nh ®­îc m· hãa </li></ul>
  14. 14. ® èi t­îng quyÒn së h ữu trÝ tuÖ ( tiÕp ) <ul><li>QuyÒn së hữu c«ng nghiÖp: </li></ul><ul><li>+ S¸ng chÕ </li></ul><ul><li>+ KiÓu d¸ng c«ng nghiÖp </li></ul><ul><li>+ ThiÕt kÕ bè trÝ m¹ch tÝch hîp b¸n dÉn </li></ul><ul><li>+ BÝ mËt kinh doanh </li></ul><ul><li>+ Nhãn hiệu </li></ul><ul><li>+ Tªn th­¬ng m¹i </li></ul><ul><li>+ ChØ dÉn ®Þa lý </li></ul><ul><li>+ Chống cạnh tranh kh«ng lành mạnh </li></ul>
  15. 15. ® èi t­îng quyÒn së h ữu trÝ tuÖ ( tiÕp ) <ul><li>QuyÒn ®/v Gièng c©y trång: </li></ul><ul><li>+ Gièng c©y trång, </li></ul><ul><li>+ VËt liÖu nh©n gièng </li></ul>
  16. 16. ¸ p dông ph¸p luËt (Điều 5) <ul><li>Kh«ng quy ®Þnh: VÊn ®Ò d©n sù liªn quan ®Õn së hữu trÝ tuÖ ¸p dông Bé luËt D©n sù </li></ul><ul><li>Kh¸c nhau giữa c¸c luËt: ¸p dông LuËt Së hữu trÝ tuÖ </li></ul><ul><li>Kh¸c víi ®iÒu ­íc quèc tÕ: ¸p dông ®iÒu ­íc quèc tÕ </li></ul>
  17. 17. C¨n cø ph¸t sinh, x¸c lËp quyÒn SHTT <ul><li>QuyÒn t¸c gi¶: Từ thời điểm sáng tạo và được định hình trên một phương tiện vật chất nhất định (bất kể nội dung, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ v.v.) </li></ul><ul><ul><li>Lưu ý: Có hệ thống đăng ký quyền tác giả nhưng việc đăng ký không mang tính bắt buộc </li></ul></ul><ul><li>QuyÒn liªn quan: Từ thời điểm được định hình hoặc thực hiện đối tượng thuộc quyền liên quan </li></ul>
  18. 18. C¨n cø ph¸t sinh, x¸c lËp quyÒn SHTT <ul><li>S¸ng chÕ, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, nh·n hiÖu, chØ dÉn ®Þa lý, gièng c©y trång : </li></ul><ul><ul><ul><ul><li> + QuyÕt ®Þnh cÊp Văn b»ng bảo hé </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>+ C«ng nhËn đăng ký quèc tÕ </li></ul><ul><li>Nh·n hiÖu næi tiÕng : Sö dông </li></ul><ul><li>Tªn th­¬ng m¹i: Sö dông </li></ul><ul><li>BÝ mËt kinh doanh : Cã ®­îc hîp ph¸p vµ thùc hiÖn viÖc bảo mËt </li></ul><ul><li>QuyÒn chèng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh : Ho¹t ®éng c¹nh tranh trong kinh doanh </li></ul>
  19. 19. C¨n cø ph¸t sinh, x¸c lËp quyÒn SHTT <ul><li>Giống cây trồng: Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ </li></ul>
  20. 20. Giíi h¹n quyÒn së hữu trÝ tuÖ <ul><li>Trong ph¹m vi LuËt Së hữu trÝ tuÖ </li></ul><ul><li>ViÖc thùc hiÖn quyÒn së hữu trÝ tuÖ kh«ng ®­îc x©m ph¹m: </li></ul><ul><li>+ Lîi Ých cña Nhµ n­íc </li></ul><ul><li>+ Lîi Ých c«ng céng </li></ul><ul><li>+ QuyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c </li></ul><ul><li>+ Quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan </li></ul><ul><li>+ Cã thÓ bÞ cÊm, h¹n chÕ buéc chuyÓn giao quyÒn sö dông vi c¸c môc tiªu quèc phßng, an ninh, d©n sinh vµ c¸c lîi Ých kh¸c cña ®Êt n­íc, x· héi. </li></ul>
  21. 21. III. Bảo hộ sáng chế 1. Định nghĩa 2. Điều kiện bảo hộ 3. Chủ sở hữu, phạm vi và giới hạn quyền 4. Chuyển giao quyền 5. Thực thi (bảo vệ) quyền
  22. 22. 1. Định nghĩa <ul><li>S¸ng chÕ lµ gi¶i ph¸p kü thuËt </li></ul><ul><li>d­íi d¹ng s¶n phÈm hoÆc quy tr×nh nh»m gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò x¸c ®Þnh b»ng viÖc øng dông c¸c quy luËt tù nhiªn . </li></ul>
  23. 23. 2. §iÒu kiÖn b¶o hé <ul><li>SC ®­îc b¶o hé d­íi h×nh thøc cÊp B»ng ®éc quyÒn SC nÕu: </li></ul><ul><li> Cã tÝnh míi; </li></ul><ul><li> Cã tr×nh ®é s¸ng t¹o; vµ </li></ul><ul><li> Cã kh¶ n¨ng ¸p dông c«ng nghiÖp . </li></ul>
  24. 24. 2. §iÒu kiÖn b¶o hé (tiÕp) <ul><li>SC ®­îc ®­îc b¶o hé d­íi h×nh thøc cÊp B»ng ®éc quyÒn GPHI nÕu kh«ng ph¶i lµ hiÓu biÕt th«ng th­êng v µ: </li></ul><ul><li> Cã tÝnh míi; </li></ul><ul><li> Cã kh¶ n¨ng ¸p dông c«ng nghiÖp . </li></ul>
  25. 25. § èi t­îng kh«ng ®­îc b¶o hé víi danh nghÜa SC <ul><li> Ph¸t minh, lý thuyÕt khoa häc, ph­¬ng ph¸p to¸n häc; </li></ul><ul><li> S¬ ®å, kÕ ho¹ch, quy t¾c vµ ph­¬ng ph¸p ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng trÝ ãc, huÊn luyÖn vËt nu«i, thùc hiÖn trß ch¬i, kinh doanh ; ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh; </li></ul><ul><li> C¸ch thøc thÓ hiÖn th«ng tin ; </li></ul>
  26. 26. § èi t­îng kh«ng ®­îc b¶o hé víi danh nghÜa SC (tiÕp) <ul><li> Gi¶i ph¸p chØ mang ®Æc tÝnh thÈm mü; </li></ul><ul><li> Gièng thùc vËt, gièng ®éng vËt; </li></ul><ul><li> Quy tr×nh s¶n xuÊt thùc vËt, ®éng vËt chñ yÕu mang b¶n chÊt sinh häc mµ kh«ng ph¶i lµ quy tr×nh vi sinh; </li></ul><ul><li> Ph­¬ng ph¸p phßng ngõa, chÈn ®o¸n vµ ch÷a bÖnh cho ng­êi vµ ®éng vËt. </li></ul>
  27. 27. TÝnh míi cña SC <ul><li>SC ®­îc coi lµ cã tÝnh míi nÕu </li></ul><ul><li>ch­a bÞ béc lé c«ng khai </li></ul><ul><li>- d­íi h×nh thøc sö dông, m« t¶ b»ng v¨n b¶n hoÆc bÊt kú h×nh thøc nµo kh¸c </li></ul><ul><li>- ë trong n­íc hoÆc ë n­íc ngoµi </li></ul><ul><li>- tr­íc ngµy nép ®¬n /ngµy ­u tiªn cña ®¨ng ký SC. </li></ul>
  28. 28. TÝnh míi cña SC (tiÕp) <ul><li>SC ®­îc coi lµ </li></ul><ul><li>ch­a bÞ béc lé c«ng khai nÕu chØ cã mét sè ng­êi cã h¹n ®­îc biÕt vµ cã nghÜa vô gi÷ bÝ mËt . </li></ul>
  29. 29. TÝnh míi cña SC (tiÕp) <ul><li>SC kh«ng bÞ mÊt tÝnh míi nÕu </li></ul><ul><li>®¬n nép trong 6 th¸ng kÓ tõ ngµy c «ng bè trong c¸c tr­êng hîp: </li></ul><ul><li> kh«ng ®­îc phÐp cña ng­êi cã quyÒn ®¨ng ký; </li></ul><ul><li> b¸o c¸o khoa häc cña ng­êi cã quyÒn ®¨ng ký ; </li></ul><ul><li> ng­êi cã quyÒn ®¨ng ký tr­ng bµy t¹i triÓn l·m quèc gia cña VN hoÆc triÓn l·m quèc tÕ chÝnh thøc. </li></ul>
  30. 30. Tr×nh ®é s¸ng t¹o cña SC <ul><li>SC ®­îc coi lµ cã tr×nh ®é s¸ng t¹o nÕu </li></ul><ul><li>c¨n cø vµo c¸c GPKT ®· ®­îc béc lé c«ng khai </li></ul><ul><li>d­íi h×nh thøc sö dông, m« t¶ b»ng v¨n b¶n hoÆc d­íi bÊt kú h×nh thøc nµo kh¸c: </li></ul><ul><li>- ë trong n­íc hoÆc ë n­íc ngoµi </li></ul><ul><li>- tr­íc ngµy nép ®¬n / ngµy ­u tiªn cña ®¬n, </li></ul><ul><li>SC ®ã lµ mét b­íc tiÕn s¸ng t¹o , kh«ng thÓ ®­îc t¹o ra mét c¸ch dÔ dµng ®èi víi ng­êi cã hiÓu biÕt trung b×nh vÒ lÜnh vùc kü thuËt t­¬ng øng. </li></ul>
  31. 31. K h¶ n¨ng ¸p dông c«ng nghiÖp cña SC <ul><li> S C ®­îc coi lµ cã kh¶ n¨ng ¸p dông c«ng nghiÖp nÕu cã thÓ thùc hiÖn ®­îc viÖc chÕ t¹o, s¶n xuÊt hµng lo¹t s¶n phÈm hoÆc ¸p dông lÆp ®i lÆp l¹i quy tr×nh lµ néi dung cña SC vµ thu ®­îc kÕt qu¶ æn ®Þnh . </li></ul>
  32. 32. 3. Quyền đối với sáng chế 3.1 Văn bằng bảo hộ Thời hạn hiệu lực Chấm dứt hiệu lực Huỷ bỏ hiệu lực Sửa đổi VBBH 3.2 Sổ đăng ký quốc gia và công bố các quyết định 3.3 Chủ sở hữu, tác giả, quyền của tác giả 3.4 Quyền của chủ sở hữu 3.5 Xâm phạm quyền 3.6 Giới hạn quyền của chủ sở hữu
  33. 33. 3.1 Văn bằng bảo hộ  Bằng độc quyền sáng chế: từ ngày cấp Bằng đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn  Bằng độc quyền GPHI: từ ngày cấp Bằng đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn  với điều kiện:: nộp lệ phí duy trì hiệu lực
  34. 34. 3.1 Văn bằng bảo hộ (tiếp) Chấm dứt hiệu lực:  Không nộp lệ phí duy trì hiệu lực  Tuyên bố từ bỏ quyền  Chủ VB không còn tồn tại mà không có người kế thừa
  35. 35. 3.1 Văn bằng bảo hộ (tiếp)  Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký  SC không đáp ứng điều kiện bảo hộ (tại thời điểm cấp bằng) Huỷ bỏ hiệu lực:
  36. 36. 3.1 Văn bằng bảo hộ (tiếp)  thay đổi, sửa chữa thiếu sót về tên, địa chỉ của chủ sở hữu, tác giả  thu hẹp phạm vi bảo hộ (đơn tương ứng phải được thẩm định lại và NNĐ phải nộp phí thẩm định nội dung) Sửa đổi VBBH:
  37. 37. 3.2 Sổ đăng ký quốc gia, Công bố các quyết định  Sổ đăng ký quốc gia: ghi nhận toàn bộ tình trạng quyền đối với sáng chế  Công bố các quyết định: Mọi quyết định liên quan đến sáng chế được công bố trên Công báo SHCN (do Cục SHTT phát hành hàng tháng)
  38. 38. 3.3 Chủ sở hữu, tác giả, quyền của tác giả  Chủ sở hữu: chủ thể được cấp Bằng hoặc được chuyển nhượng quyền sở hữu  Tác giả: người trực tiếp tạo ra sáng chế, có các quyền: + được ghi tên trong Bằng độc quyền + được nêu tên là tác giả trong các tài liệu liên quan + được nhận thù lao
  39. 39. 3.4 Quyền của chủ sở hữu <ul><li>Chñ së h÷u SC cã c¸c quyÒn tµi s¶n : </li></ul><ul><li> Sö dông, cho phÐp ng­êi kh¸c sö dông SC; </li></ul><ul><li> Ng¨n cÊm ng­êi kh¸c sö dông SC ; </li></ul><ul><li> §Þnh ®o¹t SC. </li></ul>
  40. 40. 3.4 Quyền của chủ sở hữu (t iÕp) <ul><li>Sö dông SC gåm: </li></ul><ul><li> S¶n xuÊt s¶n phÈm ®­îc b¶o hé; </li></ul><ul><li> ¸ p dông quy tr×nh ®­îc b¶o hé; </li></ul><ul><li> Khai th¸c c«ng dông ; L­u th«ng, qu¶ng c¸o, chµo hµng, tµng tr÷ ®Ó l­u th«ng; NhËp khÈu s¶n phÈm ®­îc b¶o hé hoÆc s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt theo quy tr×nh ®­îc b¶o hé ; </li></ul>
  41. 41. 3.4 Quyền của chủ sở hữu (t iÕp) <ul><li>QuyÒn ng¨n cÊm ng­êi kh¸c sö dông s¸ng chÕ: </li></ul><ul><li> Chñ së h÷u cã quyÒn ng¨n cÊm ng­êi kh¸c sö dông s¸ng chÕ, trõ tr­êng hîp: </li></ul>
  42. 42. 3.4 Quyền của chủ sở hữu (t iÕp) <ul><li>Ngo¹i lÖ ®èi víi quyÒn ng¨n cÊm...: </li></ul><ul><li> Sö dông SC nh»m phôc vô nhu cÇu c¸ nh©n , môc ®Ých phi th­¬ng m¹i, ®¸nh gi¸, ph©n tÝch, nghiªn cøu, gi¶ng d¹y , thö nghiÖm, s¶n xuÊt thö hoÆc thu thËp th«ng tin ®Ó thùc hiÖn thñ tôc xin phÐp s¶n xuÊt, nhËp khÈu, l­u hµnh s¶n phÈm ; </li></ul>
  43. 43. 3.4 Quyền của chủ sở hữu (t iÕp) <ul><li>Ngo¹i lÖ ®èi víi quyÒn ng¨n cÊm ...: </li></ul><ul><li> L­u th«ng, nhËp khÈu, khai th¸c c«ng dông cña s¶n phÈm ®­îc ®­a ra thÞ tr­êng, kÓ c¶ thÞ tr­êng n­íc ngoµi bëi chñ së h÷u hoÆc ng­êi ®­îc chuy ển giao quyền sử dụng , k ể cả chuyển giao quyền theo quyết định bắt buộc, ng­êi cã quyÒn sö dông tr­íc, </li></ul>
  44. 44. 3.4 Quyền của chủ sở hữu (t iÕp) <ul><li>Ngo¹i lÖ ®èi víi quyÒn ng¨n cÊm ...: </li></ul><ul><li> Sö dông SC chØ nh»m môc ®Ých duy tr× ho¹t ®éng cña c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cña n­íc ngoµi ®ang qu¸ c¶nh hoÆc t¹m thêi n»m trong l·nh thæ VN; </li></ul><ul><li>Sö dông SC theo quyÒn sö dông tr­íc; </li></ul><ul><li>Sö dông s¸ng chÕ theo quyÕt ®Þnh cho phÐp cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn; </li></ul>
  45. 45. 3.5 Hµnh vi x©m ph¹m quyÒn <ul><li> Hµnh vi sö dông SC mµ kh«ng ®­îc chñ së h÷u cho phÐp; </li></ul><ul><li> Hµnh vi kh«ng tr¶ tiÒn ®Òn bï theo quy ®Þnh vÒ quyÒn t¹m thêi cña chñ SC. </li></ul>
  46. 46. 3.6 Giíi h¹n quyÒn ®èi víi s¸ng chÕ C¸c yÕu tè h¹n chÕ quyÒn ®èi víi s¸ng chÕ:  QuyÒn cña ng­êi sö dông tr­íc SC;  NghÜa vô cña chñ së h ÷ u: tr ¶ thï lao cho t¸c gi ¶ SC;  NghÜa vô sö dông SC;  ChuyÓn giao quyÒn sö dông SC theo quyÕt ®Þnh cña CQNN
  47. 47. QuyÒn sö dông tr­íc C«ng bè ®¬n TiÕp tôc sö dông Nép ®¬n CÊp b»ng Sö dông/chuÈn bÞ sö dông (cña ng­êi thø ba)
  48. 48. <ul><li>Møc thï lao theo tho¶ thuËn, nÕu kh«ng th× møc tèi thiÓu lµ: </li></ul><ul><li>+ 10% sè tiÒn lµm lîi </li></ul><ul><li>+ 15% tæng sè tiÒn thanh to¸n trong mçi lÇn chuyÓn giao quyÒn sö dông </li></ul><ul><li>* nÕu SC ®­îc nhiÒu t¸c gi¶ t¹o ra  møc thï lao cho tÊt c¶ c¸c ®ång t¸c gi¶, sau ®ã tù ph©n chia. </li></ul>NghÜa vô tr¶ thï lao cho t¸c gi¶
  49. 49.  S¶n xuÊt s¶n phÈm hoÆc ¸p dông quy tr×nh ®­îc b¶o hé ®Ó ®¸p øng nhu cÇu quèc phßng, an ninh, phßng bÖnh, ch÷a bÖnh, dinh d­ìng hoÆc c¸c nhu cÇu cÊp thiÕt kh¸c.  Kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô  b¾t buéc chuyÓn giao quyÒn sö dông  NghÜa vô cho phÐp sö dông s¸ng chÕ c¬ b¶n nh»m sö dông s¸ng chÕ phô thuéc NghÜa vô sö dông s¸ng chÕ
  50. 50. Bé, c¬ quan ngang bé cã quyÒn nh©n danh Nhµ n­íc sö dông hoÆc cho phÐp tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c sö dông SC thuéc lÜnh vùc qu ¶ n lý cña m × nh nh»m môc ®Ých c«ng céng, phi th­¬ng m¹i, phôc vô quèc phßng, an ninh, phßng bÖnh, ch ÷ a bÖnh, dinh d­ìng cho nh©n d©n vµ ®¸p øng c¸c nhu cÇu cÊp thiÕt kh¸c cña x· héi mµ kh«ng cÇn sù ®ång ý cña ng­êi n¾m ®éc quyÒn sö dông SC (víi ph¹m vi vµ ®iÒu kiÖn b¾t buéc chuyÓn giao quy ®Þnh t¹i §1 45 vµ § 146 LuËt SHTT). QuyÒn sö dông s¸ng chÕ nh©n danh nhµ n­íc
  51. 51. ChuyÓn quyÒn sö dông SC theo quyÕt ®Þnh b¾t buéc <ul><li> §Þnh nghÜa </li></ul><ul><li>  C¨n cø </li></ul><ul><li> Giíi h¹n chuyÓn giao b¾t buéc </li></ul><ul><li> ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh b¾t buéc chuyÓn giao </li></ul><ul><li> Thñ tôc b¾t buéc chuyÓn giao </li></ul>
  52. 52. B¾t buéc chuyÓn quyÒn sö dông SC <ul><li>QuyÒn sö dông SC ®­îc chuyÓn giao cho tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c sö dông theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn kh«ng cÇn sù ®ång ý cña ng­êi n¾m ®éc quyÒn sö dông SC (chñ së h÷u /bªn nhËn li-x¨ng ®éc quyÒn) . </li></ul>
  53. 53. C¨n cø B¾t buéc chuyÓn quyÒn sö dông SC <ul><li>1. ViÖc sö dông SC nh»m môc ®Ých c«ng céng, phi th­¬ng m¹i, phôc vô quèc phßng, an ninh, phßng bÖnh, ch÷a bÖnh, dinh d­ìng cho nh©n d©n hoÆc ®¸p øng c¸c nhu cÇu cÊp thiÕt cña x· héi; </li></ul><ul><li>2. Ng­êi n¾m ®éc quyÒn sö dông SC kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô sö dông SC (kho¶n 1 §iÒu 136 vµ kho¶n 5 §iÒu 142) </li></ul><ul><li>khi ®· hÕt 4 n¨m kÓ tõ ngµy nép ®¬n ®¨ng ký SC vµ 3 n¨m kÓ tõ ngµy cÊp B»ng ®éc quyÒn s¸ng chÕ ; </li></ul>
  54. 54. C¨n cø B¾t buéc chuyÓn quyÒn sö dông SC (tiÕp theo) <ul><li>3. Ng­êi cã nhu cÇu sö dông SC kh«ng ®¹t ®­îc tho¶ thuËn víi ng­êi n¾m ®éc quyÒn sö dông SC vÒ viÖc ký kÕt hîp ®ång sö dông SC mÆc dï trong mét thêi gian hîp lý ®· cè g¾ng th­¬ng l­îng víi møc gi¸ vµ c¸c ®iÒu kiÖn th­¬ng m¹i tho¶ ®¸ng ; </li></ul><ul><li>4. Ng­êi n¾m ®éc quyÒn sö dông SC bÞ coi lµ thùc hiÖn hµnh vi h¹n chÕ c¹nh tranh bÞ cÊm theo ph¸p luËt vÒ c¹nh tranh . </li></ul>
  55. 55. §iÒu kiÖn h¹n chÕ chuyÓn giao b¾t buéc <ul><li>ViÖc chuyÓn giao b¾t buéc ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: </li></ul><ul><li> kh«ng ®éc quyÒn; </li></ul><ul><li> Ph¹m vi vµ thêi h¹n ®ñ ®Ó ®¸p øng môc tiªu chuyÓn giao vµ chñ yÕu ®Ó cung cÊp cho thÞ tr­êng trong n­íc , trõ tr­êng hîp chèng h¹n chÕ c¹nh tranh. </li></ul><ul><li>SC c«ng nghÖ b¸n dÉn : chuyÓn giao chØ nh»m môc ®Ých c«ng céng, phi th­¬ng m¹i hoÆc nh»m chèng h¹n chÕ c¹nh tranh; </li></ul>
  56. 56. §iÒu kiÖn h¹n chÕ chuyÓn giao b¾t buéc (tiÕp theo) <ul><li> Ng­êi ®­îc chuyÓn giao quyÒn sö dông kh«ng ®­îc chuyÓn nh­îng quyÒn ®ã, trõ tr­êng hîp chuyÓn nh­îng cïng víi c¬ së kinh doanh vµ kh«ng ®­îc chuyÓn giao thø cÊp; </li></ul><ul><li> Ng­êi sö dông ph¶i tr¶ cho ng­êi n¾m ®éc quyÒn sö dông SC mét kho¶n tiÒn ®Òn bï tho¶ ®¸ng tuú thuéc vµo gi¸ trÞ kinh tÕ cña quyÒn sö dông trong tõng tr­êng hîp cô thÓ, nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 5% gi¸ b¸n tÞnh cña s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt theo s¸ng chÕ. </li></ul>
  57. 57. §iÒu kiÖn h¹n chÕ chuyÓn giao b¾t buéc (tiÕp theo) <ul><li>§iÒu kiÖn bæ sung ®/v SC phô thuéc : </li></ul><ul><li> Ng­êi n¾m ®éc quyÒn sö dông SC c¬ b¶n còng ®­îc chuyÓn giao quyÒn sö dông SC phô thuéc víi nh÷ng ®iÒu kiÖn hîp lý; </li></ul><ul><li> Ng­êi ®­îc chuyÓn giao quyÒn sö dông SC c¬ b¶n chØ ®­îc chuyÓn nh­îng quyÒn ®ã cïng víi toµn bé quyÒn ®èi víi SC phô thuéc. </li></ul>
  58. 58. ThÈm quyÒn b¾t buéc chuyÓn quyÒn sö dông SC <ul><li> Bé KHCN quyÕt ®Þnh theo yªu cÇu ®­îc chuyÓn giao: sö dông kh«ng nh»m môc ®Ých c«ng céng (®iÓm b, c vµ d kho¶n 1 §iÒu 145) </li></ul><ul><li> Bé qu¶n lý ngµnh (YtÕ, Quèc phßng, C«ng an, M«i tr­êng...) tham kh¶o ý kiÕn cña Bé KHCN khi ph¸t sinh nhu cÇu sö dông kh«ng nh»m môc ®Ých c«ng céng (®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 145) </li></ul>
  59. 59. thñ tôc B¾t buéc chuyÓn quyÒn sö dông SC <ul><li> QuyÕt ®Þnh chuyÓn giao quyÒn sö dông SC ph¶i Ên ®Þnh ph¹m vi vµ c¸c ®iÒu kiÖn sö dông </li></ul><ul><li> Ng­êi n¾m ®éc quyÒn sö dông SC ph¶i ®­îc c¬ quan ra Q§ th«ng b¸o ngay vµ cã quyÒn khiÕu n¹i Q§, yªu cÇu chÊm døt quyÒn sö dông khi c¨n cø ban hµnh Q§ kh«ng cßn tån t¹i </li></ul><ul><li> Thñ tôc cô thÓ do c¸c Bé liªn quan quy ®Þnh </li></ul>
  60. 60. 4. ChuyÓn giao quyÒn ®èi víi s¸ng chÕ 4.1 ChuyÓn nh­îng quyÒn ®èi víi SC 4.2 ChuyÓn quyÒn sö dông SC 4.3 § ¨ng ký hîp ®ång chuyÓn giao quyÒn ®èi víi SC
  61. 61. 4.1. ChuyÓn nh­îng quyÒn <ul><li>ChuyÓn nh­îng quyÒn </li></ul><ul><li>lµ viÖc chñ së h÷u SC chuyÓn giao quyÒn së h÷u cña m×nh cho tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c. </li></ul>
  62. 62. 4. 1. ChuyÓn nh­îng quyÒn <ul><li> ViÖc chuyÓn nh­îng ph¶i ®­îc thùc hiÖn d­íi h×nh thøc hîp ®ång b»ng v¨n b¶n </li></ul><ul><li> Hîp ®ång chuyÓn nh­îng ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu : </li></ul><ul><li>1. Tªn vµ ®Þa chØ ®Çy ®ñ cña c¸c bªn; </li></ul><ul><li>2. C¨n cø chuyÓn nh­îng; </li></ul><ul><li>3. Gi¸ chuyÓn nh­îng; </li></ul><ul><li>4. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn. </li></ul>
  63. 63. 4. 2. ChuyÓn quyÒn sö dông <ul><li>ChuyÓn quyÒn sö dông SC </li></ul><ul><li>lµ viÖc chñ së h÷u SC cho phÐp tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c sö dông SC thuéc ph¹m vi quyÒn sö dông cña m×nh. </li></ul>
  64. 64. 4. 2. ChuyÓn quyÒn sö dông <ul><li> ViÖc chuyÓn giao ph¶i ®­îc thùc hiÖn d­íi h×nh thøc hîp ®ång b»ng v¨n b¶n </li></ul><ul><li> C¸c d¹ng hîp ®ång sö dông: </li></ul><ul><li>1. Hîp ®ång ®éc quyÒn - trong ph¹m vi vµ thêi h¹n chuyÓn giao: </li></ul><ul><li>- Bªn nhËn: cã ®éc quyÒn sö dông, </li></ul><ul><li>- Bªn giao: kh«ng ®­îc chuyÓn quyÒn cho bªn thø ba vµ chØ ®­îc sö dông nÕu bªn nhËn cho phÐp; </li></ul>
  65. 65. 4. 2. ChuyÓn quyÒn sö dông <ul><li>2. Hîp ®ång kh«ng ®éc quyÒn </li></ul><ul><li>trong ph¹m vi vµ thêi h¹n chuyÓn giao: </li></ul><ul><li>- Bªn nhËn: cã quyÒn sö dông, </li></ul><ul><li>- Bªn giao: cã quyÒn sö dông vµ chuyÓn quyÒn kh«ng ®éc quyÒn cho bªn thø ba; </li></ul><ul><li>3. Hîp ®ång thø cÊp: Bªn giao lµ ng­êi ®­îc chuyÓn quyÒn sö dông SC ®ã theo mét hîp ®ång kh¸c </li></ul>
  66. 66. 4. 2. ChuyÓn quyÒn sö dông <ul><li>Hîp ®ång ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu : </li></ul><ul><li>a) Tªn vµ ®Þa chØ ®Çy ®ñ cña c¸c bªn; </li></ul><ul><li>b) C¨n cø chuyÓn giao; </li></ul><ul><li>c) D¹ng hîp ®ång; </li></ul><ul><li>d) Ph¹m vi chuyÓn giao: giíi h¹n </li></ul><ul><li>quyÒn sö dông, giíi h¹n l·nh thæ; </li></ul><ul><li>®) Thêi h¹n hîp ®ång; </li></ul><ul><li>e) Gi¸ chuyÓn giao; </li></ul><ul><li>g) QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn. </li></ul>
  67. 67. 4.2. ChuyÓn quyÒn sö dông <ul><li>Hîp ®ång sö dông SC kh«ng ®­îc cã c¸c ®iÒu kho¶n h¹n chÕ bÊt hîp lý quyÒn cña bªn nhËn, ®Æc biÖt lµ c¸c ®iÒu kho¶n kh«ng xuÊt ph¸t tõ quyÒn cña bªn giao, nÕu cã mÆc nhiªn bÞ v« hiÖu. </li></ul>
  68. 68. 4.3 §¨ng ký hîp ®ång chuyÓn giao quyÒn <ul><li> Hîp ®ång chuyÓn nh­îng chØ cã hiÖu lùc khi ®· ®­îc ®¨ng ký </li></ul><ul><li> Hîp ®ång chuyÓn quyÒn sö dông cã hiÖu lùc gi÷a c¸c bªn, nh­ng chØ cã gi¸ trÞ ph¸p lý ®èi víi bªn thø ba khi ®· ®­îc ®¨ng ký . </li></ul><ul><li> Hîp ®ång chuyÓn quyÒn sö dông SC mÆc nhiªn bÞ chÊm døt hiÖu lùc nÕu quyÒn cña bªn giao chÊm døt. </li></ul>
  69. 69. 4.3. §¨ng ký hîp ®ång chuyÓn giao quyÒn <ul><li>1. Tê khai ®¨ng ký (theo mÉu); </li></ul><ul><li>2. B¶n gèc /b¶n sao hîp lÖ hîp ®ång; </li></ul><ul><li>3. B¶n gèc VBBH (chuyÓn nh­îng); </li></ul><ul><li>4. V¨n b¶n ®ång ý cña c¸c ®ång chñ së h÷u, v¨n b¶n gi¶i tr×nh nÕu cã sù kh«ng ®ång ý (quyÒn së h÷u chung); </li></ul><ul><li>5. Chøng tõ nép phÝ, lÖ phÝ; </li></ul><ul><li>6. GiÊy uû quyÒn (nép qua ®¹i diÖn). </li></ul>
  70. 70. 5. Thực thi (bảo vệ) quyền <ul><li> BiÖn ph¸p vµ chÕ tµi d©n sù </li></ul><ul><li> BiÖn ph¸p vµ chÕ tµi hµnh chÝnh </li></ul><ul><li> BiÖn ph¸p vµ chÕ tµi h×nh sù </li></ul><ul><li> B¶o vÖ quyÒn t¹i biªn giíi. </li></ul>
  71. 71. <ul><li>Xin cảm ¬n! </li></ul>

  ×