Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doidep

486 views

Published on

Published in: Education, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Doidep

  1. 1. Ñoâi Deùp
  2. 2. Baøi thô ñaàu anh vieát taëng em Laø baøi thô anh keå veà ñoâi deùp Khi noãi nhôù ôû trong loøng da dieát Nhöõng vaät taàm thöôøng cuõng vieát thaønh thô
  3. 3. Hai chieác deùp kia gaëp nhau töï bao giôø Coù yeâu nhau ñaâu maø chaúng rôøi nöûa böôùc Cuøng böôùc, cuøng moøn, khoâng keû thaáp ngöôøi cao Cuøng chia seû söùc ngöôøi ñôøi chaø ñaïp Daãu vinh nhuïc khoâng ñi cuøng ngöôøi khaùc Soá phaän chieác naøy phuï thuoäc chieác kia Cuõng gaùnh vaùc nhöõng neûo ñöôøng xuoâi ngöôïc Leân thaûm nhung xuoáng caùt buïi cuøng nhau
  4. 4. Cuõng nhö mình trong nhöõng luùc vaéng nhau Böôùc huït haãng cöù nghieâng veà moät phía Daãu beân caïnh ñaõ coù ngöôøi thay theá Maø trong loøng noãi nhôù cöù cheânh veânh Neáu ngaøy naøo moät chieác deùp maát ñi Moïi thay theá ñeàu trôû neân khaäp khieãng Gioáng nhau laém nhöng ngöôøi ñôøi seõ bieát Hai chieác naøy chaúng phaûi moät ñoâi ñaâu
  5. 5. Ñoâi deùp voâ tri khaéng khít song haønh Chaúng theà nguyeàn maø khoâng heà giaû doái Chaúng höùa heïn maø khoâng heà phaûn boäi Loái ñi naøo cuõng coù maët caû ñoâi Khoâng theå thieáu nhau treân böôùc ñöôøng ñôøi Daãu moãi chieác ôû moät beân phaûi traùi Nhöng toâi yeâu em bôûi nhöõng ñieàu ngöôïc laïi Gaén boù ñôøi nhau vì moät loái ñi chung
  6. 6. Hai maûnh ñôøi thaàm laëng böôùc song song Seõ döøng laïi khi chæ coøn moät chieác
  7. 7. Chæ coøn moät laø khoâng coøn gì heát Neáu khoâng tìm ñöôïc chieác thöù hai kia ...

×