Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vk 16062009

1,169 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vk 16062009

 1. 1. GALVENIE KONSTATĒJUMI FINANŠU REVĪZIJĀS PAR 2008.GADA PĀRSKATIEM UN VALSTS KONTROLES VIRZIENI UN PLĀNI 2009.GADAM Latvijas Republikas Valsts kontrole Skanstes iela 13 k-5, Rīga, LV - 1013 Tālrunis: +371 67017500 Fakss: +371 67017673 E-pasts: lrvk@lrvk.gov.lv 16.06.2009. Mājas lapa: http://www.lrvk.gov.lv
 2. 2. Saturs  Institūciju gada pārskatu iesniegšana Valsts kasei  Valsts kontroles atbildība  Ministriju un centrālo valsts budžeta iestāžu atbildība  2008.gada finanšu pārskatu revīziju rezultāti  Konstatējumi ar ietekmi uz gada pārskatu  Konstatējumi, par kuriem informētas tiesībsargājošās institūcijas  Valsts kontroles sniegtie ieteikumi  Informēšana par finanšu revīziju rezultātiem  Valsts kontroles 2009.gada revīziju prioritātes  Revīziju virzieni 2009.gadā  Paralēlās revīzijas 2009.gadā  Valsts kontroles revīziju darba pilnveidošana  Valsts kontroles resursu plānošana
 3. 3. Institūciju gada pārskatu iesniegšana Valsts kasei  Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.pantu ministrijām un centrālām valsts budžeta iestādēm sagatavotais gada pārskats jāiesniedz Valsts kasei līdz 1.maijam.  Ministrijas un centrālās valsts budžeta iestādes gada pārskatu Valsts kasei iesniedz kopā ar Valsts kontroles sniegto atzinumu.
 4. 4. Valsts kontroles atbildība Valsts kontrole ir atbildīga par savu sniegto atzinumu, veicot finanšu revīziju:  saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem;  lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka gada pārskatā nav būtisku neatbilstību. Valsts kontrole veic gada pārskata sagatavošanas un darījumu atbilstības Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām pārbaudes. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu izvērtējumu.
 5. 5. Ministriju un centrālo valsts budžeta iestāžu atbildība Ministriju un centrālās valsts budžeta iestāžu vadība ir atbildīga par:  gada pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu uzrādīšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Šī atbildība ietver tādu iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskata, kas nesatur krāpšanas un kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu un patiesu izklāstu, piemērotas grāmatvedības politikas izvēli un lietošanu;  gada pārskata savlaicīgu iesniegšanu Valsts kontrolē.
 6. 6. 2008.gada finanšu pārskatu revīziju rezultāti  Kopumā ir sniegti 30 atzinumi par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu 2008.gada pārskatu sagatavošanas pareizību, tajā skaitā: – 5 gadījumos - atzinums ar iebildēm; – 25 gadījumā - atzinumi bez iebildēm.  Divos gadījumos Valsts kontrole, neizsakot atzinumu ar iebildi, ir norādījusi uz apstākļu akcentējumu, kurā uzsvērti būtiski jautājumi, kas saistīti ar notikumiem nākotnē un var ietekmēt finanšu pārskatu.
 7. 7. Konstatējumi ar ietekmi uz gada pārskatu (1)  Divu iestāžu bilancē nav uzskaitīti visi nekustamie īpašumi  Viena iestāde ir uzņēmusies ilgtermiņa saistības par Ls 3,9 milj. vairāk, nekā ir pieejami finanšu resursi
 8. 8. Konstatējumi ar ietekmi uz gada pārskatu (2)  Kapitālie izdevumi ilgtermiņa ieguldījumu objektos uzrādīti kā izdevumi par pakalpojumiem  Vienā iestādē Eiropas savienības struktūrfonda līdzfinansētie kapitālie izdevumi ilgtermiņa objektu izbūvei Ls 2,3 milj. apmērā ir uzrādīti kā izdevumi par pakalpojumiem
 9. 9. Konstatējumi ar ietekmi uz gada pārskatu (3)  Nepilnības atlīdzības aprēķināšanā  Vienā iestādē konstatēts, ka atlīdzība tiek aprēķināta neievērojot normatīvo aktu prasības, kas ietekmē 2008.gada finanšu pārskatu Ls 3 999 380 apmērā (pēc uzkrāšanas principa)
 10. 10. Konstatējumi ar ietekmi uz gada pārskatu (4)  Nepilnības izdevumu uzskaitē  Vienā iestādē izdevumi par citām juridiskajām personām deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Ls 6,1 milj. apmērā ir uzskaitīti, neievērojot vienotus plānošanas un uzskaites principus: – izdevumi Ls 5,4 milj. apmērā ir uzrādīti uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumu sastāvā – izdevumi Ls 0,7 milj. apmērā ir uzrādīti subsīdiju valsts komersantiem sastāvā
 11. 11. Konstatējumi, par kuriem informētas tiesībsargājošās institūcijas (1) Saskaņā ar Valsts kontroles likuma 3.panta 4.punktu Valsts kontrole 51 gadījumā ir informējusi Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūru par:  Ārējos normatīvajos aktos neparedzētu materiālo labumu izmaksāšanu darbiniekiem: - atvaļinājuma pabalsti, laulību pabalsti, bērna piedzimšanas pabalsti, kompensācijas u.c. 10 institūcijās ārējos normatīvajos aktos neparedzēti materiālie labumi ir noteikti iekšējos normatīvajos aktos, darba koplīgumos un darba līgumos.
 12. 12. Konstatējumi, par kuriem informētas tiesībsargājošās institūcijas (2)  11 iestādēs nav ievērotas Ministru prezidenta rezolūcijas un Ministru kabineta lēmumi, kas saistīti ar budžeta disciplīnu  Interešu konflikta gadījumi un citi tiesību normu pārkāpumi konstatēti trīs iestādēs
 13. 13. Valsts kontroles sniegtie ieteikumi Kopumā pēc 2008.gada finanšu pārskatu revīzijām Valsts kontrole revidējamām vienībām ir sniegusi 574 ieteikumus, tajā skaitā:  99 ieteikumus ar augstu prioritāti;  378 ieteikumus ar vidēju prioritāti;  97 ieteikumus ar zemu prioritāti.
 14. 14. Informēšana par finanšu revīziju rezultātiem  Atbilstoši Valsts kontroles likuma 57.pantam Valsts kontroles revīzijas ziņojumi un atzinumi par visu ministriju un centrālo valsts iestāžu 2008.gada finanšu pārskata revīzijām ir nosūtīti revidējamai vienībai un attiecīgās nozares ministram.  Revīzijās konstatētie fakti ir pārrunāti ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu atbildīgajām amatpersonām, kā arī ir sagatavots un ar revidējamām vienībām saskaņots ziņošanas par Valsts kontroles ieteikumu ieviešanu laika grafiks, kura izpildei tiks sekots līdzi.  Par visu finanšu rezultātiem ir informēts finanšu ministrs, Ministru prezidents, Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija.
 15. 15. Valsts kontroles 2009.gada revīziju prioritātes (1)  Valsts un pašvaldību institūciju sniegto pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un tiesiskuma izvērtējums, lai sekmētu efektīvu un racionālu pakalpojuma organizēšanu un tā kvalitātes paaugstināšanu  Nozaru politikas plānošanas dokumentos izvirzīto mērķu sasniegšanas izvērtējums, lai sekmētu tajos noteikto rezultātu izpildi un līdzekļu izlietojuma efektivitāti  Eiropas Savienības, citu starptautisko institūciju un valsts un pašvaldību budžetu līdzekļu izlietojuma izvērtējums, lai sekmētu valsts politikas dokumentos noteikto vienoto mērķu sasniegšanu un valsts prioritāro jautājumu risināšanu
 16. 16. Valsts kontroles 2009.gada revīziju prioritātes (2)  Valsts kopbudžeta ieņēmumu tiesiskā regulējuma, administrēšanas un uzskaites izvērtējums, lai sekmētu krāpšanās riska mazināšanos nodokļu nomaksā  Valsts un pašvaldību budžeta finansētu institūciju, uzraudzības, likumības un efektivitātes rīcības ar valsts un pašvaldības budžetu līdzekļiem un mantu izvērtējums, lai sekmētu funkciju un izdevumu racionalizēšanu starpnozaru, nozaru un atsevišķu institūciju līmenī, kā arī maksimāla labuma no maksas pakalpojumu sniegšanas gūšanu
 17. 17. Revīziju virzieni 2009.gadā  valsts aizsardzības nozarē  sabiedriskās kārtības un drošības nozarē  izglītības, zinātnes un kultūras nozarē  sociālās un veselības aizsardzības nozarē  ekonomikas un satiksmes nozarē  vides un lauksaimniecības nozarē  par ieņēmumiem
 18. 18. Paralēlās revīzijas 2009.gadā  Kontaktu komitejas Eiropas Savienības struktūrfondu darba grupas ietvaros likumības revīzija par Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanas sistēmas izmaksu efektivitāti un atbilstību tiesību aktiem  Latvijas un Krievijas paralēlā revīzija par valsts iestāžu darbību, regulējot Latvijas pārtikas produktu eksportu starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju
 19. 19. Valsts kontroles revīziju darba pilnveidošana  Veicot finanšu revīzijas 2009.gadā papildus revīzijas apjomā plānots iekļaut likumības jautājumus, lai izvērtētu būtiskākos izdevumu veidus, kurus ietekmēs valdības veiktie pasākumi valsts finanšu stabilizācijai  Regulāra revīziju metodoloģijas aktualizēšana un pilnveidošana atbilstoši starptautiskajiem revīzijas standartiem  Ieviesta elektroniska revīziju ieteikumu ieviešanas uzraudzība TeamMate programmatūrā
 20. 20. Valsts kontroles resursu plānošana (1)  2009.gada revīzijas Valsts kontrole sāka plānot izmantojot jaunu pieeju - lai sasniegtu vienu no Valsts kontroles noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem „Valsts budžetā ietaupīto, atgūto finanšu līdzekļu apjoms pret katru Valsts kontroles iztērēto latu”, revīzijas tiek plānotas, nosakot iespējamo finanšu ietekmi  Ar Valsts kontroles sniegto ieteikumu finanšu ietekmi saprot revidējamo vienību ietaupījumus un/vai ieņēmumu pieaugumu, kas panākts Valsts kontroles sniegto ieteikumu rezultātā  Šāda veida revīziju plānošana nodrošinās katras plānotās revīzijas izvērtēšanu no ieguldīto līdzekļu atdeves viedokļa
 21. 21. Valsts kontroles resursu plānošana (2) Valsts kontroles 2009.gada darba plāns Struktūrvienību veicamās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti Sasniedzamais Aktivitāte Cilvēkstundas Budžets rezultāts Valsts kontroles revīziju plāns
 22. 22. Paldies par uzmanību!

×