Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oplæg netværk d.15.3.10 3

565 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oplæg netværk d.15.3.10 3

 1. 1. Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet UVM – projekt Netværk om ny praksis Nørresundby G & HF, Faaborg G og Odder G
 2. 2. I) Studieretningsgymnasiets potentiale: Synergieffekt og identitet KH, ME, JR deltager - fra 3 forskellige fakulteter ( Emnet ligger i forlængelse af det nye faggruppesamarbejde) <ul><ul><ul><li>Fagsamarbejde i studieretningerne </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toning af fagene </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ekstraordinære tiltag målrettet studieretningen: Ekskursioner, praktik, sprogophold m.m. </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Produkt Udarbejdelse + udvælgelse af konkrete undervisningsforløb/tiltag, der i særlig grad tilgodeser samspilsgevinst og skærper studieretningsprofilen
 4. 4. Materialer, baggrundsviden, inspiration, fx <ul><li>Materialer fra UVM konferencer ved Søren Harnow, Claus Jensen, Søren Hindsholm, Lars Bluhme m.fl: </li></ul><ul><li> http://www.uvm.dk/Uddannelse/Gymnasiale%20uddannelser/Om%20gymnasiale%20uddannelser/Politiske%20oplaeg%20og%20aftaler/Gymnasiereformen/Konferencer/Samarbejde%20i%20studieretningsgymnasiet.aspx </li></ul><ul><li>Stx bekendtgørelsen om uddannelsens formål, kapitel 1: </li></ul><ul><li> https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120566#Kap1 </li></ul><ul><li>Stx vejledningen kapitel 2-4 om studieretninger: </li></ul><ul><li> http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Gym/PDF08/Vejled%20til%20bekendtg/081119_vejledning_stx_bekendtgoerelse.ashx </li></ul><ul><li>Andet? </li></ul>
 5. 5. II a) – nye elevtyper An, AV, (SC) deltager ( Emnet ligger i forlængelse af det nye faggruppesamarbejde om nye elevtyper. Thomas Ziehe + ”eleven med det ene ben i den kendte cirkel”) <ul><li>den positive læringsstemning i klassen </li></ul><ul><li>lærernes relationskompetence - herunder konflikthåndtering </li></ul><ul><li>elevernes ”jobkompetence” – at være professionelt til stede ved undervisningen </li></ul><ul><li>anerkendende pædagogik og tydelighed i undervisningen </li></ul><ul><li>formativ, differentieret vejledning i udarbejdelse af skr. arbejde – ny anvendelse af elevtid </li></ul>
 6. 6. Materialer, baggrundsviden, inspiration,fx <ul><li>Monsterrapport vedr fastholdelse og frafald http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Gym/PDF10/Styring%20og%20ansvar/100127_monsterrapport_4.ashx </li></ul>” Grundlæggende skal disse mål realiseres gennem god, motiverende og støttende undervisning, som aktiverer og ansvarliggør eleverne og realiserer målene med undervisningen på måder, som er tilpasset elevernes forudsætninger, og således at eleverne kan se meningen og perspektivet med undervisningen. Desuden er det vigtigt, at skolen sikrer en god klasserumskultur, et godt studiemiljø og sociale arrangementer, som understøtter elevindsatsen og mindsker fravær og frafald. ”
 7. 7. Materialer, baggrundsviden, inspiration,fx <ul><li>En læringsmodel ( fx Illeris’læringsmodel_) </li></ul><ul><li>Læring forudsætter aktiv deltagelse af den lærende </li></ul><ul><li>Læring er en del af en social sammenhæng, som påvirker læreprocessen </li></ul><ul><li>Den viden og erfaring, den lærende besidder indgår i processer og har betydning for den læring, der kan foregå </li></ul><ul><li>Læring rummer en kognitiv og følelsesmæssig dimension, som vekselvirker og påvirker læreprocessen </li></ul>
 8. 8. Materialer, baggrundsviden, inspiration,fx <ul><li>Bogen : Når Gymnasiet er en fremmed verden </li></ul><ul><li>UVM hjemmeside: </li></ul><ul><li>http://www.uvm.dk/Uddannelse/Gymnasiale%20uddannelser/Om%20gymnasiale%20uddannelser/Fokusomraader/Negativ%20social%20arv.aspx </li></ul>
 9. 9. Produkt <ul><li>Afklaring, præcisering og afprøvning i praksis af begreberne ”den gode læringsstemning”, ”jobkompetence”, ”relationskompetence” </li></ul><ul><li>Udarbejdelse + afprøvning af undervisningsforløb, der bygger på ”anerkendende pædagogik og tydelighed i undervisningen” </li></ul><ul><li>Udarbejdelse + afprøvning af differentieret vejledning i skr. arbejde – ny elevtidsanvendelse </li></ul>
 10. 10. II b) IT + nye læringsrum YB, TT, LL <ul><li>Afprøvning + udvælgelse af forskellige former for IT -understøttet undervisning (smartboards, pc med kanon, mobiltelefon/3G-phone, samt konferencesystemer, Lectio, (Fronter) og First Class </li></ul><ul><li>Afprøvning + udvælgelse af undervisning, der udnytter fleksible undervisningsrum: auditorium, klassen, studieceller på 4-6 elever, individuel- og virtuel undervisning.  </li></ul>
 11. 11. Materialer, baggrundsviden, inspiration,fx <ul><li>IT projekter på EMU’en </li></ul><ul><li>http://fou.emu.dk/offentlig_simple_search.do?katalog=gym&needle=it </li></ul><ul><li>http://cfu.emu.dk/gymit/index.html </li></ul><ul><li>IT i fagene </li></ul><ul><li>http://cfu.emu.dk/gymit/fag/index.html </li></ul><ul><li>Digitale eksamensopgaver, UVM </li></ul><ul><li>Http://www.uvm.dk/Uddannelse/Gymnasiale%20uddannelser/Om%20gymnasiale%20uddannelser/Fokusomraader/Digitale%20eksamensopgaver.aspx </li></ul><ul><li>Andet? </li></ul>
 12. 12. Pkt II a) + b) <ul><li>NB. Perspektiv: </li></ul><ul><li>Grupperne It-støttede læringsrum og Nye elevtyper: evt.samarbejde om hvordan nye teknologier og nye læringsrum kan hjælpe elever med særlige behov/give særlig udfordringer </li></ul>
 13. 13. III ) Anvendelsesorientering i sprogundervisningen - -særligt for 2. fremmedsprog MD, EF, HD - tyf,frb/f, Spb <ul><li>Fremmedsprog som integreret indholds- og sprogindlæring: Content and Language Integrated Learning , CLIL- som defineret af Europa Kommissionen </li></ul><ul><li>Fremmedsprog og nye (digitale) læringsrum </li></ul><ul><li>Fremmedsprog i almen studieforberedelse </li></ul><ul><li>Fremmedsprog som områdestudier, herunder udveksling </li></ul><ul><li>Anvendt skriftlighed </li></ul>
 14. 14. Produkt <ul><li>Afprøvning + udvælgelse af konkrete undervisningsforløb/tiltag, der i særlig grad har fokus på anvendelsesdimensionen </li></ul>
 15. 15. Materialer, baggrundsviden, inspiration, fx <ul><li>Forligspartiernes udmelding: http://www.uvm.dk/Uddannelse/Gymnasiale%20uddannelser/Om%20gymnasiale%20uddannelser/Nyheder/Gymnasiale%20uddannelser/Udd/Gym/2009/Apr/090403%20Politisk%20aftale%20om%20aendringer%20af%20gymnasiereformen.aspx ) </li></ul><ul><li>Europa-kommissionen om CLIL: </li></ul><ul><li> http://ec.europa.eu/education/languages/language-teaching/doc236_en.htm </li></ul><ul><li>Søren Harnows rapport om fremmedsprog </li></ul><ul><li> http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Gym/PDF10/Konferencer/Samarbejde%20i%20SR%20gymnasiet/100305_samspil_humaniora.ashx </li></ul><ul><li>Andet? </li></ul>
 16. 16. Organisering og kommunikation <ul><li>Oprettelse af konferencer i Skolekom: </li></ul><ul><li>Materialer, delprojekter, kommunikation, referater </li></ul><ul><li>Fælles skolemøder: </li></ul><ul><li>Referat med konkrete aftaler, deadlines mv som sikrer processen </li></ul><ul><li>Videndeling med øvrige grupper </li></ul><ul><li>Fælles inspiration </li></ul><ul><li>Det tilstræbes at hvert skolemøde har et fælles oplæg m. ekstern oplægsholder </li></ul>
 17. 17. Tidsplan og tidsforbrug <ul><li>15. marts 2010: halv forberedelsesdag på hver skole, hvor deltagerne beskriver deres egen skoles praksis, egne ideer og ønsker </li></ul><ul><li>Fællesmøde i Odder, onsdag d. 14.04.2010, hvor deltagerne mødes til oplæg og arbejde med erfaringsudveksling </li></ul><ul><li>Det videre arbejde planlægges   </li></ul><ul><li>I 2010-11 afholdes to mødedage i Odder, som hver forberedes på egen skole </li></ul><ul><li>Produkt evt. konference + hjemmeside primo 2011 </li></ul>
 18. 18. Forberedelse til skolenetværks- møde d 14.4 – alle grupper <ul><li>Hvordan tolker vi arbejdet med emnet? – hvad er status pt på OG </li></ul><ul><li>Hvilke materialer/viden har vi brug for? </li></ul><ul><li>Hvilke projekter/undervisningsforløb/tiltag kunne vi ønske at iværksætte? </li></ul><ul><li>Hvad er mulige succeskriterier for disse? </li></ul><ul><li>Hvordan kan resultatet måles/evalueres og sammenlignes med de andre skolers resultater? </li></ul><ul><li>Konkrete aftaler: hvem gør hvad inden d. 14.4? </li></ul>

×