Successfully reported this slideshow.

Enfoques E MéTodos 1

472 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Enfoques E MéTodos 1

 1. 1. ENFOQUES E MÉTODOS PARA A ENSINANZA DE LINGUAS <ul><li>Ampla variedade de opcións metodolóxicas. </li></ul><ul><li>Relación entre a concepción da lingua e como se aprenden e que se aprende. </li></ul><ul><li>Do latín ao inglés, como linguas francas. </li></ul>
 2. 2. QUE SIGNIFICA SABER UNHA LINGUA <ul><li>A interacción entre as teorías de aprendizaxe de linguas e a concepción que en cada momento histórico se considera o que é SABER UNHA LINGUA , da orixe ao diversos enfoques e métodos </li></ul>
 3. 3. UN POUCO DE HISTORIA <ul><li>O paso do latín como lingua de comunicación a simple materia do currículo escolar. </li></ul><ul><li>O estudio do latín clásico, a súa gramática e a retórica pasa a ser un modelo para o estudio de linguas </li></ul><ul><li>Nos séculos XVI, XVII e XVIII </li></ul>
 4. 4. UN POUCO DE HISTORIA Introducción á gramática latina Tradución Aprendizaxe memorístico das regras gramaticais Práctica de escribir exemplos de oracións Estudio das declinacións e conxugacións Textos e diálogos bilingües
 5. 5. O ESTUDIO DA GRAMÁTICA LATINA <ul><ul><li>cando a lingua latina deixara de ser un medio normal de comunicación e fora substituída polas linguas vernáculas, pasou a ser considerada unha “ximnasia mental”, a lingua “morta” suprema, cuxo estudo sistemático e disciplinado considerábase indispensable como base para todas as formas de educación superior (V. Mallison, citado en Titone, 1968:28) </li></ul></ul><ul><ul><li>R. Titone: Teaching Foreing Languages: An Historical Sketch </li></ul></ul>
 6. 6. A aprendizaxe das “linguas modernas” <ul><li>No século XVIII empeza a introdución do estudio das linguas modernas na escola, e os procedementos de ensinanza son os mesmos que para o latín. </li></ul><ul><li>Os libros de texto son enunciados de regras gramaticais, listas de léxico e oracións para traducir. </li></ul>
 7. 7. 1. MÉTODO GRAMÁTICA-TRADUCIÓN <ul><li>Método que xorde en Prusia (finais do s. XVIII) e foi empregado como modelo para a ensinanza do latín e do grego. </li></ul><ul><li>Foi o máis empregado na ensinanza de LE ata mediados do s. XX. </li></ul>
 8. 8. MÉTODO GRAMÁTICA-TRADUCCIÓN CONTIDOS <ul><li>A lingua é considerada como un sistema de regras que debe ensinanse a través dos textos e debe ser relacionado coas regras e significados da L1. </li></ul><ul><li>O obxectivo da ensinanza: a lectura de textos en LE. </li></ul><ul><li>As habilidades máis importantes: comprensión e produción escrita controlada. </li></ul><ul><li>Actividades básicas: ensinanza de regras gramaticales e traducción de frases. Ensinanza deductiva: explicación de regras  memorización  exemplificación. </li></ul><ul><li>Vocabulario: listas de palabras ou preguntas/respostas coa tradución á L1  meorización. </li></ul>
 9. 9. MÉTODO GRAMÁTICA-TRADUCCIÓN PAPEL DO DOCENTE <ul><li>A intrucción está centrada no docente, é a autoridade máxima na aula. </li></ul><ul><li>O docente corrixe todos os erros producidos polos estudantes </li></ul>
 10. 10. MÉTODO GRAMÁTICA-TRADUCCIÓN PAPEL DO ESTUDANTE <ul><li>O estudante non pode tomar decisións, debe limitarse a seguir instrucións: ler un texto imitando ao docente, traducción literal e máis libre, memorizar regras gramaticais e vocabulario. </li></ul><ul><li>CRÍTICAS: escasa presenza da oralidade, a lingua é presentada como artificial (afastada dos usos), o estudante non ten un papel activo na aprendizaxe. </li></ul>
 11. 11. 2. MÉTODO DIRECTO os reformadores (s. XIX) <ul><li>A lingua falada é fundamental  reflexo nunha metodoloxía baseada na oralidade. </li></ul><ul><li>As ensinanzas da fonética  aplicación no ensino de linguas. </li></ul><ul><li>Os estudantes deberían primeiro escoitar a lingua. </li></ul><ul><li>As oracións deberían ser presentadas en contextos significativos. </li></ul><ul><li>As regras gramaticais deberían ensinarse logo de practicar nos contextos (método inductivo). </li></ul><ul><li>Rexeitamento da traducción. </li></ul>
 12. 12. MÉTODO DIRECTO CONTIDOS <ul><li>A importancia da lingua oral e o estudo da fonética. </li></ul><ul><li>Uso exclusivo da lingua meta. </li></ul><ul><li>Ensinanza do vocabulario e das estruturas lingüísticas de uso habitual. </li></ul><ul><li>Desenvolvemento das destrezas de comunicación oral nunha progresión graduada e organizada (preguntas/respostas, grupos reducidos). </li></ul><ul><li>Ensinanza inductiva da gramática. </li></ul><ul><li>Ensinanza de vocabulario a través de obxectos e debuxos, o vocabulario abtracto (a través de asociación de ideas). </li></ul>
 13. 13. MÉTODO DIRECTO PAPEL DO DOCENTE <ul><li>O docente dirixe, aporta input e transmite o significado pola mímica e axudas visuais. </li></ul><ul><li>O papel do docente é fundamental, o método está baseado na súa destreza (máis que no libro de texto). </li></ul><ul><li>O DOCENTE NON PODE EMPREGAR A LINGUA DOS ESTUDANTES BAIXO NINGÚN CONCEPTO. </li></ul>
 14. 14. MÉTODO DIRECTO PAPEL DO ESTUDANTE <ul><li>Existe interacción directa e constante entre docente/estudante. </li></ul><ul><li>O estudante ten a tarefa de INFERIR as regras. </li></ul><ul><li>CRÍTICAS: o excesivo peso da fonética (sin garantir unha mellor pronuncia), non se pode recorrer a traducir nin ás explicacións gramaticais. </li></ul>
 15. 15. EXEMPLO GUÍA (ESCOLAS BERLITZ ) <ul><li>Nunca traduzas: demostra </li></ul><ul><li>Nunca expliques: actúa </li></ul><ul><li>Nunca fagas un discurso: fai preguntas </li></ul><ul><li>Nunca imites erros: corrixe </li></ul><ul><li>Nunca empregues palabras illadas: usa oracións </li></ul><ul><li>Nunca fales demasiado: fai que falen os teus alumnos </li></ul><ul><li>Nunca uses o libro: usa a túa propia programación </li></ul><ul><li>Nunca saltes a orde: segue o teu programa </li></ul><ul><li>Nunca vaias demasiado rápido: segue o ritmo do alumno </li></ul><ul><li>Nunca fales demasiado amodo: fala normalmente </li></ul><ul><li>Nunca fales demasiado rápido: fala con naturalidade </li></ul><ul><li>Nunca sexas impaciente: tómao con calma (Titone, 1968: 100-1) </li></ul>
 16. 16. 3. MÉTODO AUDIOLINGÜÍSTICO <ul><li>Desenvólvese en EE.UU. </li></ul><ul><li>A súa orixe está no Army Method (Método do Exército) empregado para ensinar linguas estranxeiras aos membros do exército durante a II G Mundial </li></ul><ul><li>Obxectivos: que os aprendices alcanzaran unha competencia oral en varias linguas para situacións concretas. </li></ul>
 17. 17. Método Audiolingüístico CONTIDOS <ul><li>Baseado no estructuralismo ling, na análise contrastiva das linguas e no conductismo. </li></ul><ul><li>Combínase: a explicación gramatical (docentes nativos), práctica conversacional e exercicios estructurais de repetición, memorización e transformación ( drills : repetición mecánica)  para conseguir reflexos automáticos. </li></ul><ul><li>O docente presenta os elementos lingüísticos en forma de diálogos, para ser repetidos e memorizados polos estudantes. </li></ul>
 18. 18. Método Audiolingüístico PAPEL DO DOCENTE <ul><li>É o protagonista, debe controlar o proceso de ensinanza/aprendizaxe na aula. </li></ul><ul><li>As tarefas están totalmente dirixidas e controladas. </li></ul>
 19. 19. Método Audiolingüístico PAPEL DO ESTUDANTE <ul><li>Teoría conductista (papel receptivo, responde a estímulos) </li></ul><ul><li>Escoita e repite </li></ul><ul><li>CRÍTICAS: incapacidade para transferir as habilidades adquiridas na aula a situacións de comunicación real e diversa. Aburrimento producido pola excesiva repetición </li></ul>
 20. 20. Método Audiolingüístico ACTIVIDADES. EXEMPLOS <ul><li>Repetición (o estudante repite o enunciado breve, antes de velo escrito) </li></ul><ul><li>Hoxe é luns </li></ul><ul><li>Inflexión : Unha palabra preséntase de forma distinta cando se repite (Onte comprei un libro/ Onte comprei uns libros) </li></ul><ul><li>Sustitución: unha palabra sustitúese por outra nun enunciado: O profesor saíu pronto  Saíu pronto </li></ul><ul><li>Reformulación : o estudante reformula o enunciado e dillo a outra persoa: Dille que saia/Sal </li></ul><ul><li>Completar : completa o enunciado que falta </li></ul><ul><li>Transposición : cambio de orde (Teño fame/ Eu tamén (teño fame) </li></ul><ul><li>Expansión : cando se engade unha nova palabra (No no coñezo (ben)- Coñezoo…) </li></ul>
 21. 21. Método Audiolingüístico ACTIVIDADES. EXEMPLOS <ul><li>Transformación : Unha oración transfórmase en negativa ou interrogativa, cambios no tempo, modo… </li></ul><ul><li>Integración : Os enunciados separados intégranse nun </li></ul><ul><li>Respostas : respostas do estudante a un enunciado </li></ul><ul><li>Restauración : palabras fóra dun enunciado e o estudante constrúe unha oración (rapaces/facer/dibuxos) </li></ul>

×