Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
INFORME VALORACIÓN DE AUDICIÓN E LINGUAXE
             (Informe – tipo de avaliación)


DATOS DO ALUMNO/A
Nome...
-  Adaptación da metodoloxía, de actividades e de materiais con carga lingüística.
  -  Apoio en medidas de reforzo e/...
fonemas.
                              -  PAF: Ritmo,    discriminación
        ...
-  Léxico.

   Contidos a avaliar           Procedementos de avaliación
   o Coñecemento   lexical  a ...
o Comprensión    de    contidos: o Probas:
    identificación de definicións polo    - ELCE:
    uso, ide...
coñecemento fonolóxico.
                            -  ALE. Avaliación da conciencia
    ...
 Dislalias funcionais.
     Dificultades da fala de orixe orgánico (labio leporino, fisura palatina).
     Tras...
auditiva e fonética e articulación
                  dos fonemas en situacións de
            ...
Pérez. Editorial COHS.                             anos SUB-PROBAS DA LINGUAXE      ...
de escritura de F. Cuetos e outros.  ditado e composición de textos.
Editorial TEA.
T.E.Y.L. Test de Escritura e     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informe logopedia

7,197 views

Published on

Published in: Education

Informe logopedia

 1. 1. INFORME VALORACIÓN DE AUDICIÓN E LINGUAXE (Informe – tipo de avaliación) DATOS DO ALUMNO/A Nome:………………………………………………………………………..…………………… Data de nacemento:……………………….. Idade:…………………………………………. Centro e modelo lingüístico:………………………Curso:……………………………………. Informe elaborado por:…………………………………………………………………………. Data do informe:……………………………………………………………………………….. DESCRICIÓN E HISTORIA DAS DIFICULTADES: - Descrición das dificultades na área da linguaxe e a comunicación. - Idade na que se iniciou a atención por parte do mestre/a de A.L. - Evolución das dificultades tras a intervención logopédica. - Repercusións das dificultades na dinámica da aula. DATOS RELEVANTES DA ENTREVISTA FAMILIAR: Datos do desenvolvemento: - Motricidade: o Idade na que comezou a andar con autonomía. o Indicadores de torpeza motriz, problemas de equilibrio e/ou de tonicidade. - Linguaxe: o Características do balbucido. o Idade na que emitiu as primeiras palabras, as primeiras frases… o Repercusións das dificultades lingüísticas no contexto familiar. - Hábitos - alimentación: o Uso de chupete e/ou de biberón, deglutición, mastigación… o Alimentación actual. o Dificultades. Datos do contexto familiar: - Idiomas de uso no contexto familiar. - Factores hereditarios na familia. - Características da interacción comunicativa no ámbito familiar, ambiente sociocultural… - Problemas afectivos e de relación: sobreprotección, deprivación, illamento, bloqueos… Datos médicos (otorrino, maxilofacial, neuroloxía, pediatría)… intervencións quirúrxicas. DATOS RELEVANTES DA HISTORIA ESCOLAR: - Atención temperá por persoal especializado (0 a 3 anos). - Idade de inicio da escolaridade. - Repetición de cursos e motivos. - Cambios de centro e motivos. - Cambios de modelo lingüístico e motivos. - Regularidade na asistencia. MEDIDAS DE ATENCIÓN: - Sistema aumentativo ou alternativo de comunicación. - Adaptación da comunicación co neno/a. - Adaptación de contidos das áreas. 1
 2. 2. - Adaptación da metodoloxía, de actividades e de materiais con carga lingüística. - Apoio en medidas de reforzo e/ou atención específica por parte de P.T. ou A.L. AVALIACIÓN DA LINGUAXE: • Aptitudes psicolingüísticas. Contidos a avaliar Procedementos de avaliación (1) o Datos de probas de habilidades o Probas: ITPA psicolingüísticas: - Idade psicolingüística. - Media das puntuacións típicas. - Discrepancia entre os resultados dos subtest. - Análises dos tres niveis: canal de comunicación, procesos psicolingüísticos e niveis de organización. • Comprensión da linguaxe. Contidos a avaliar Procedementos de avaliación (1) o Nivel de comprensión: o Observación - Tipo e complexidade de ordes. o Probas: - Comprensión de relatos: - Escalas Reynell: Comprensión  Con apoio de imaxes. - ELCE: Comprensión ordes.  Sen apoio de imaxes. - ITPA: Comprensión auditiva - Comprensión de textos orais (relato con apoio de imaxes). expositivos. - CUMANIN: Linguaxe - Observación: Tipo de preguntas comprensiva (relato sen apoio de que comprende: rutineiras, imaxes). pechadas, abertas con - PROLEC-R: Comprensión oral interrogadores… (texto expositivo sen apoio de o Dificultades ou limitacións na imaxes). comprensión da linguaxe. • Habilidades auditivas. Contidos a avaliar Procedementos de avaliación (1) o Habilidades auditivas específicas: o Probas:  Recoñecemento de palabras e - Valoración da percepción frases que oe. auditiva de Gotzens e Marro.  Discriminación auditiva. - EDAF: Avaliación da  Análise auditiva. discriminación auditiva e  Integración auditiva. fonolóxica. o Memoria auditiva: - A-RE-HA: Discriminación de  De secuencia de díxitos. contrastes.  De palabras. - ELCE: Percepción e  De frases. discriminación auditiva.  De relatos. - ELO: Discriminación auditiva de 2
 3. 3. fonemas. - PAF: Ritmo, discriminación auditiva e discriminación fonética. - ITPA: Memoria secuencial auditiva e integración auditiva. - Escalas de McCarthy: Memoria de palabras, frases e relatos. • Expresión da linguaxe. - Funcionalidade dos órganos fono-articulatorios. Contidos a avaliar Procedementos de avaliación o Respiración e sopro. o Observación o Mobilidade e configuración (beizos, o Probas: meixelas, padal, veo, lingua, - ELCE: Avaliación dos órganos dentición…). fonoarticulatorios. o Dificultade ou enlentecemento na - PAF: Avaliación da respiración, realización de praxias. capacidade e sopro e habilidade buco-linguo-labial. - A-RE-HA: Valoracións complementarias. - Fonoloxía e fonética. Contidos a avaliar Procedementos de avaliación o Descrición de fonemas vocálicos, o Probas: consonánticos e grupos - PLON-R: Fonoloxía. consonánticos que teñen adquiridos. - Rexistro fonolóxico inducido de o Fonemas que non teñen adquiridos e M. Monfort e A. Juárez. que por idade deberían telos. - A-RE-HA: Probas de análise dos o Descrición de procesos fonolóxicos retrasos da fala de E. Aguilar e de simplificación da fala. M. Serra. o Procesos fonolóxicos que realiza e - Avaliación fonolóxica de Laura que por idade deberían estar Bosch. superados. - ELCE: Exploración fonolóxica e o Presenza de procesos fonolóxicos fonética. que raramente aparecen no - ELA-r: Exame da articulación. desenvolvemento normal. - ELO: Aspectos fonolóxicos. o Percepción da fala: memoria - PAF: Articulación de fonemas en fonolóxica. Habilidade para reter e repetición, na linguaxe reproducir a fonoloxía de palabras espontánea, na lectura e na pouco frecuentes e complexas así escritura. como de pseudopalabras. - Test de intelixibilidade de M. o Funcionalidade da fala: Monfort e A. Juárez intelixibilidade das súas producións - Listado de pseudopalabras de en diferentes situacións. Dificultades. Gerardo Aguado. o Mellora da expresión coa repetición. o Análise de mostras da linguaxe espontánea. 3
 4. 4. - Léxico. Contidos a avaliar Procedementos de avaliación o Coñecemento lexical a nivel o Probas: receptivo e expresivo. - Test de vocabulario en imaxes o Fluidez na evocación do léxico. Peabody. o Observación: problemas no uso, - K-Bit: Vocabulario expresivo. dificultades na evocación, tipo e - Evocación de vocabulario de variedade de palabras que emprega… Boston. - ITPA: Expresión verbal (fluidez). - EVOCA: Coñecemento de vocábulos (receptivo). - ELCE: Léxico. o Análise de mostras da linguaxe espontánea. Índice de riqueza lexical. - Morfosintaxe. Contidos a avaliar Procedementos de avaliación o Comprensión e expresión de o Probas: estruturas e aspectos da - PLON-R: Morfoloxía-Sintaxe. morfosintaxe. - ITPA: Integración gramatical. o Análise da sintaxe: - CEG: Comprensión de oracións - Tipo de estruturas sintácticas que gramaticais. non comprende. - TSA. Comprensión e expresión - Tipo de oracións que emprega en de estruturas morfosintácticas. diferentes situacións da - BLOC: Módulos de sintaxe e avaliación: morfoloxía. o Linguaxe espontánea. - ELO: Aspectos sintácticos. o Situación dirixida ante - Escalas Reynell: Expresión. imaxes. o Análise de mostras da linguaxe o Repetición. espontánea. Índice de lonxitude - Análise dos sintagmas nominal e media do enunciado. verbal. - Lonxitude media do enunciado. o Análise da morfoloxía: erros/dificultades no uso de partículas, nexos, verbos e concordancias, en diferentes situacións de avaliación: o Linguaxe espontánea. o Situación dirixida ante imaxes. o Inducido en peche gramatical. o Repetición. o Referencia evolutiva: idade de desenvolvemento no que se atopa. - Semántica. 4
 5. 5. o Comprensión de contidos: o Probas: identificación de definicións polo - ELCE: uso, identificación de relacións de  Test Metropolitan ítem 3 causa-efecto, identificación de e ítem 2: Compresión categorías… frases. o Expresión de definicións.  Test de Decroly: o Coñecemento de analoxías, de comprensión causa- conceptos opostos e de categorías. efecto. - ITPA: Asociación auditiva, BOEHM, CONCEBAS: Conceptos básicos. - PLON-R: Contido. - ELCE: Semántico. - BLOC: Semántica. - ELO: Aspectos semánticos. - Pragmática Contidos a avaliar Procedementos de avaliación o Prerrequisitos para a comunicación: o Observación. mirada conxunta, mirada o Actividade conxunta co neno/a. alternativa… o Conversación. o Intención e modalidade o Relato de contos: comunicativa: deícticos, xestos o Conto coñecido. vocalizacións, linguaxe oral… o Conto novo. o Funcións e habilidades lingüísticas: o Con apoio de imaxes. - Nivel alcanzando: denomina, o Sen apoio de imaxes. describe, informa, pregunta, o Probas: relata… - Escalas McCarthy: memoria de o Habilidades narrativas: organización relato. das ideas, cantidade e precisión en - PLON-R: Uso. ideas principais e detalles, axuda do adulto. Dificultades de coherencia, - BLOC: Modulo pragmática. cohesión e fluidez. o Diferenzas significativas segundo o tipo e a situación de relato: con ou sen apoio visual, familiaridade ou non co relato. o Habilidades na conversa: axuda do adulto, escoita ao interlocutor, respecto das quendas, claridade da información que se da, coherencia das repostas e das preguntas, mantemento do tema… • Habilidades meta fonolóxicas. Contidos a avaliar Procedementos de avaliación o Habilidades meta fonolóxicas: nivel o Probas de habilidades meta de palabras, sílabas, fonemas.... fonolóxicas: Dificultades. - PECO. Proba de avaliación do 5
 6. 6. coñecemento fonolóxico. - ALE. Avaliación da conciencia fonolóxica e velocidade de denominación. - THM. Test de Habilidades Metalingüísticas. • Lectura e escritura. Contidos a avaliar Procedementos de avaliación o Procesos lectores: o Probas de lectura e escritura: - Acceso ao léxico: Exactitude - PROLEC, PROLEC-R. lectora. Dificultades. - TALE. - Acceso ás estruturas gramaticais. - EMLE-TALE-2000. - Acceso á comprensión de - PROESC. oracións e de textos. - ALE. o Escritura: o Lecturas do seu nivel educativo. - Copia. o Análise de cadernos: escritura. - Ditado (ortografía natural, arbitraría, regrada…). o Composición escrita. DATOS DA AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA (Se recolle información sobre o perfil intelectual). Contidos a avaliar Procedementos de avaliación o Datos da valoración intelectual: o Probas: - C.I. non verbal. - WPPSI. - Discrepancia entre probas - WISC. manipulativas e probas verbais. - Escalas McCarthy. VALORACIÓN GLOBAL DO PERFIL LINGÜÍSTICO • Idade de inicio da linguaxe. • Desfase entre o nivel lingüístico do neno/a e a súa idade cronolóxica ou mental (referencia a escalas evolutivas). • Habilidades auditivas. • Retraso a nivel comprensivo. • Características dos aspectos produtivos da linguaxe: o Fonética e fonoloxía. o Léxico-semántico. o Morfosintáctico. o Repercusións a nivel pragmático. • Análise do retraso nos diferentes compoñentes lingüísticos: homoxeneidade- heteroxeneidade, frecuencia dos patróns de erros que presenta/pouco frecuentes, diagnóstico/hipótese diagnóstica: 6
 7. 7.  Dislalias funcionais.  Dificultades da fala de orixe orgánico (labio leporino, fisura palatina).  Trastorno fonolóxico/retardo no desenvolvemento da fala.  Retardo no desenvolvemento da linguaxe oral (lingua materna)  Trastorno específico da linguaxe (TEL/Disfasia)  Trastorno específico da lectura (Dislexia)  Retardo / dificultades na área de comunicación e linguaxe oral derivado de discapacidad…. PROBAS DA LINGUAXE QUE CONTIDO DA AVALIACIÓN IDADE AVALIAN VARIOS ASPECTOS RDLS. Escalas de Avalía a linguaxe dende as 18 meses a 7 anos desenvolvemento da linguaxe de vertentes comprensiva e expresiva. Reynell III de S. Edwards e outros. Editorial NFER-Nelson. ITPA de S.A. Kirk e outros. Avalía aptitudes psicolingüísticas 3 a 10 anos Editorial TEA. verbais e non verbais. PLON-R de G. Aguinaga e outros. Avalía a linguaxe nos aspectos de 3, 4, 5 e 6 anos Editorial TEA. forma, contido e uso. ELCE. Exploración da Linguaxe Realiza unha exploración da 4 a 7 anos Comprensiva e Expresiva de Mª. J. linguaxe comprensiva e expresiva. Comprensión ordes López Ginés e outros. Editorial dende os 2 anos CEPE. BLOC. Batería de Linguaxe Avalía aspectos semánticos, 5 a 14 anos Obxectiva e Criterial de M. morfolóxicos, sintácticos e Puyuelo e outros. Editorial pragmáticos da linguaxe. Masson. ELO. Avaliación da Linguaxe Oral Avalía aspectos de discriminación 4 a 8 anos de J. L. Ramos e outros. Editorial auditiva, fonoloxía, sintaxe e EOS. semántica da linguaxe. PROBAS ESPECÍFICAS QUE CONTIDO DE AVALIACIÓN IDADE AVALÍAN ALGÚN ASPECTO DA LINGUAXE ORAL AUDICIÓN Valoración da percepción auditiva Avalía habilidades específicas A partir de 3 ½ de A.M. Gotzens e S. Marro. auditivas. anos Editorial Masson. EDAF. Avaliación da Avalía discriminación auditiva e 2 a 7 anos Discriminación Auditiva e fonolóxica Fonolóxica de M. F. Brancal e outros. Editorial Lebón. FONOLOXÍA E FONÉTICA PAF. Proba de Articulación de Avalía aspectos que interveñen no 5 a 8 anos Fonemas de A. Vallés. Editorial proceso articulatorio: respiración, CEPE funcionalidade dos órganos da articulación, discriminación 7
 8. 8. auditiva e fonética e articulación dos fonemas en situacións de repetición, linguaxe espontánea, lectura e escritura. Rexistro fonolóxico inducido de Avalía o desenvolvemento A partir de 3 anos M. Monfort e A. Juárez. Editorial fonético e fonolóxico. CEPE. Test de intelixibilidade de M. Explora a intelixibilidade da A partir de 4 anos Monfort e A. Juárez. Entha articulación. Ediciones. A-RE-HA: Análise do retardo da Avalía a fonética e lea fonoloxía. De 3 a 6 anos fala de E. Aguilar e M. Serra. Edicións Universitat de Barcelona. Avaliación fonolóxica da fala Avalía la fonética e a fonoloxía A partir de 3 anos infantil de Laura Bosch. Editorial Masson PROBAS ESPECÍFICAS QUE CONTIDO DE IDADE AVALÍAN ALGÚN ASPECTO DA AVALIACIÓN LINGUAXE ORAL FONOLOXÍA E FONÉTICA ELA-R. Exame Logopédico de Articulación Avalía o compoñente A partir de 2 (revisado) de E. M. García e outros. fonético-fonolóxico da anos Editorial ALBOR-COHS. linguaxe expresiva en situación espontánea, dirixida e por repetición. Listado de pseudopalabras de G.Aguado Avalía a percepción da fala, a 5 a 7 anos (Artigo: Contribucións ao diagnóstico do memoria fonolóxica... TEL por medio da repetición de pseudopalabras). www.unav.es/educacion/psicolen/curriculu m MORFOLOXÍA E SINTAXE TSA. Desenvolvemento da morfosintaxe no Avalía a morfosintaxe dende 3 a 7 anos neno/a de G. Aguado. Editorial CEPE. a vertente comprensiva e expresiva. CEG. Comprensión de Estruturas Avalía a comprensión de 4 a 11 anos Gramaticais de E. Mendoza e outros. estruturas sintácticas. Editorial TEA LÉXICO – CONCEPTOS Test de vocabulario en imaxes de Peabody Explora o coñecemento de 2 ½ anos a 18 III de L.M. Dunn e outros. Editorial TEA. vocabulario pasivo. anos Test de vocabulario de Boston en La Avalía a habilidade para a 5 a 12 ½ anos evaluación de la afasia y de trastornos evocación/expresión de relacionados de H. Goodglass. Editorial vocabulario. Médica Panamericana. EVOCA. Estimación do Vocabulario de A. Avalía o coñecemento de 8 a 16 anos Suárez e outros. Editorial TEA. vocábulos. Require lectura. Conceptos básicos de BOEHM de Ann E. Avalía a comprensión de 4 a 7 anos Boehm. Editorial TEA. conceptos básicos. Conceptos básicos para a Educación Infantil Avalía a comprensión de Nivel I: 4 a 6 e Primaria. CONCEBAS. Dirección e conceptos básicos. anos Coordinación do proxecto: E. M. García Nivel II: 6 a 8 8
 9. 9. Pérez. Editorial COHS. anos SUB-PROBAS DA LINGUAXE CONTIDO DA AVALIACIÓN IDADE INCLUIDAS EN PROBAS DE AVALIACIÓN DA INTELIXENCIA OU DA MADUREZ Test Breve de Intelixencia de Seleccionar a parte de vocabulario A partir de 4 anos Kaufman. K-Bit de Alan Kaufman (valoración a nivel de expresión). e outros. Editorial TEA. MSCA. Escalas McCarthy de Seleccionar a parte de memoria 2 ½ a 8 ½ anos Aptitudes e Psicomotricidade para verbal. Nenos de D. McCarthy. Editorial TEA. CUMANIN. Cuestionario de Seleccionar as probas da linguaxe, 3 a 6 anos Madurez Neuropsicolóxica Infantil recomendándose especialmente a de J.A. Portellano e outros. Ed. proba de linguaxe comprensiva. TEA. PROBAS DE AVALIACIÓN DE CONTIDO DA AVALIACIÓN IDADE -ETAPA HABILIDADES METAFONOLÓXICAS PECO. Proba de Avaliación do Avalía o nivel de coñecemento Educación Infantil Coñecemento Fonolóxico de J. L. fonolóxico de tipo silábico e Ramos. Editorial EOS. fonético. THM. Test de Habilidades Valora o grado de Educación Infantil Metalingüísicas de P. F. Gómez e desenvolvemento de habilidades e 1º ciclo de outros. Editorial EOS. metalingüísticas o inicio da Primaria aprendizaxe sistemática da lecto- escritura. Ale. Avaliación inicial en Material É un material para a avaliación de Educación Primaria de Actividades para el aprendizaje capacidades relacionadas coa de la lectura y la escritura de R.M. aprendizaxe da lectura: conciencia González y F. Cuetos. Editorial fonolóxica, velocidade en CEPE. denominación, lectura e escritura. PROBAS DE AVALIACIÓN CONTIDO DE AVALIACIÓN IDADE -ETAPA DA LECTURA E ESCRITRA EMLE. Escalas Magallanes de Lectura, Escritura e Comprensión 7 a 16 anos Lectura e Escritura. TALE-2000 lectora. de J. Toro e outros. Editorial COHS. TALE. Test Análise Lecto- Lectura, Escritura e Comprensión 6 ½ a 9 ½ anos. Escritura de J. Toro y M. Cervera. lectora De 1º a 4º Primaria Editorial Aprendizaxe Visor. PROLEC de F. Cuetos e outros. Procesos lectores (proba tamén en De 1º a 4º Primaria Editorial TEA. euskera). PROLEC-R de F. Cuetos e outros.Procesos de lectura que inclúe De 1º a 6º Primaria Editorial TEA unha proba de comprensión oral de textos. PROESC. Avaliación de procesos Procesos da Escritura: copia, 8 a 16 anos 9
 10. 10. de escritura de F. Cuetos e outros. ditado e composición de textos. Editorial TEA. T.E.Y.L. Test de Escritura e Procesos da escritura e da lectura: De 1º a 4º Primaria Lectura de E. Pérez e outros. coñecer o nivel de procesamento Editorial Lebón no que se dan as dificultades, a tarefa que as provoca e a causa das dificultades. 10

×