Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โครงงานค่ายคณิตศาสตร์

2,615 views

Published on

ณ โรงเรียนหุบเมย จ.นครนายก

 • Be the first to comment

โครงงานค่ายคณิตศาสตร์

 1. 1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 2. 2. การเรียนรู้ ( Learning) <ul><li>1 กระบวนการเรียนรู้ ( learning process ) หมายถึงการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนหรือการใช้วิธีการต่างๆ ที่ช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>2 ผลการเรียนรู้ ( learning outcome ) ได้แก่ความรู้ความเข้าใจในสาระต่างๆ ความสามารถในการกระทำ การใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ    รวมทั้งความรู้สึกหรือเจตคติอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้  </li></ul>
 3. 3. ลักษณะสำคัญของกระบวนการเรียนรู้   <ul><li>1 การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญา หรือกระบวนการทางสมอง ( a cognitive process ) </li></ul><ul><li>2 การเรียนรู้เป็นงานเฉพาะตนหรือเป็นประสบการณ์ส่วนตัว ( personal experience ) </li></ul><ul><li>3 การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม ( a social process ) </li></ul><ul><li>4 การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ทั้งจากการคิดและการกระทำรวมทั้งการแก้ปัญหา และการศึกษาวิจัยต่างๆ ( thinking process ) </li></ul>
 4. 4. <ul><li>5 การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ตื่นตัว สนุก ( active and enjoyable ) </li></ul><ul><li>6 การเรียนรู้อาศัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ( nurturing environment ) </li></ul><ul><li>7 การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่   ( anytime and anyplace ) </li></ul><ul><li>8 การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลง ( change ) </li></ul><ul><li>9 การเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต ( a lifelong process </li></ul>
 5. 5. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   <ul><li>หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นประการสำคัญ ใครก็ตามที่เป็นคนสำคัญของเรา เราย่อมมีความรักความปรารถนาดี ให้แก่เขา     จะคิดจะทำอะไร ก็มักจะคิดถึงเขาก่อนคนอื่น และคิดถึงประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับ </li></ul>
 6. 6. การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คืออะไร <ul><li>แนวคิดนี้มีที่มาจากแนวคิดทางการศึกษาของ จอห์น   ดิวอี้ (John Dewey) ซึ่งเป็นต้นคิดในเรื่องของ “ การเรียนรู้โดยการกระทำ ” หรือ “ Learning by Doing” (Dewey ,1963) อันเป็นแนวคิดที่แพร่หลายและได้รับการยอมรับทั่วโลกมานานแล้ว การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจัดกระทำนี้ นับว่าเป็นการเปลี่ยนบทบาทในการเรียนรู้ของ           ผู้เรียนจากการเป็น “ ผู้รับ ” มาเป็น “ ผู้เรียน ” และเปลี่ยนบทบาทของครูจาก “ ผู้สอน ” หรือ “ ผู้ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ ” มาเป็น “ ผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ” ให้ผู้เรียน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบทบาทนี้     เท่ากับเป็นการเปลี่ยนจุดเน้นของการเรียนรู้ว่าอยู่ที่ผู้เรียนมากกว่าอยู่ที่ผู้สอนดังนั้นผู้เรียนจึง กลายเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน เพราะบทบาทในการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ         หลังจากแนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้น ต่อมาได้มีผู้พัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ ขึ้นจำนวนมากซึ่งล้วนแต่สนับสนุนแนวคิดพื้นฐานของดิวอี้ทั้งสิ้น แนวคิดใหม่ ๆ เหล่านี้ต่างช่วยส่งเสริมแนวคิดหลักของดิวอี้ ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น กว้างและหลากหลายยิ่งขึ้น น่าสนใจ และได้ผลมากยิ่งขึ้น </li></ul>
 7. 7. หลักการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน     ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง <ul><li>1 สร้างความรู้ด้วยตนเอง ( construction ) ด้วยการใช้กระบวนการเรียนรู้ ( learning process ) </li></ul><ul><li>2 มีส่วนร่วม ( participation ) อย่างตื่นตัว ( active ) </li></ul><ul><li>3 มีปฏิสัมพันธ์ ( interaction ) และร่วมมือ ร่วมใจ ( co - operation ) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( share and learning ) </li></ul>
 8. 8. <ul><li>4 ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทั้งสมองซีกซ้ายและขวา หรือพัฒนาพหุปัญญา ( multiple intelligences ) </li></ul><ul><li>5 นำความรู้ไปใช้ และประยุกต์ใช้ ( application )  </li></ul>
 9. 9. ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สำหรับการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง <ul><li>  1. เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางด้านร่างกายและอารมณ์ จิตใจ กิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีหลากหลาย ให้โอกาสผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย (physical movement) เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และความสนใจของผู้เรียน การเคลื่อนไหว อาจเป็นการเคลื่อนไหวอวัยวะหรือกล้ามเนื้อต่าง ๆ </li></ul>
 10. 10. <ul><li>2. เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางด้านสติปัญญา และอารมณ์ จิตใจ    กิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีลักษณะที่กระตุ้นและท้าทายความคิดผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความจดจ่อ ผูกพันกับสิ่งที่คิด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี </li></ul><ul><li>3. เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสังคมและอารมณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ (interation) กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งความรู้ที่มีคุณค่า แต่เดิมในอดีตครูทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เพราะเชื่อกันว่าครูเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญ     ผู้เรียนจึงต้องศึกษาจากครูเท่านั้น แต่ปัจจุบัน คงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า แหล่งความรู้นั้นมีหลายแหล่งมาก และในบางเรื่องครูอาจไม่ใช่แหล่งความรู้ที่สำคัญก็ได้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางโลก         </li></ul>
 11. 11. ตัวบ่งชี้การเรียนของนักเรียน <ul><li>นักเรียนมีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>นักเรียนฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัดและวิธีการของตนเอง </li></ul><ul><li>นักเรียนทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม </li></ul><ul><li>นักเรียนฝึกคิดอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์จินตนาการ ตลอดจนได้แสดงออกอย่างชัดเจนและมีเหตุผล </li></ul>
 12. 12. <ul><li>นักเรียนไดรับการเสริมแรงให้ค้นหาคำตอบแก้ปัยหาทั้งด้วยตนเองและร่วมด้วยช่วยกัน </li></ul><ul><li>นักเรียนได้ฝึกค้น รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง </li></ul><ul><li>นักเรียนเลือกทำกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเองอย่างมีความสุข </li></ul><ul><li>นักเรียนฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบในการทำงาน </li></ul><ul><li>นักเรียนฝึกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผู้อื่น ตลอดจนใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง </li></ul>
 13. 13. ตัวบ่งชี้การสอนของครู <ul><li>ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหา และวิธีการ </li></ul><ul><li>ครูจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ปลุกเร้าจูงใจและเสริมแรงให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตาต่อนักเรียนอย่างทั่วถึง </li></ul><ul><li>ครูจัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้นักเรียนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์ </li></ul><ul><li>ครูส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิด ฝึกทำ และฝึกปรับปรุงด้วยตนเอง </li></ul>
 14. 14. <ul><li>ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มพร้อมทั้งสังเกตส่วนดีและปรับปรุงส่วนด้อยของนักเรียน </li></ul><ul><li>ครูใช้สื่อการสอนเพื่อฝึกการคิด การแก้ปัญหา และการค้นพบความรู้ </li></ul><ul><li>ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมประสบการณ์กับชีวิตจริง </li></ul><ul><li>ครูฝึกฝนกิริยามารยาทและวินัย ตามวิถีวัฒนธรรมไทย </li></ul><ul><li>ครูสังเกตและประเมินพัฒนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง </li></ul>
 15. 15. กล่าวโดยสรุป <ul><li>การจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียน ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ได้ประยุกต์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ได้มีความสุขและสนุกกับการเรียนรั้ ตลอดจนมีคุณลักษณะนิสัยดีงามที่สังคมพึงปรารถนา ……… . </li></ul>
 16. 16. จัดทำโดย <ul><li>นางสาววิมล ชื่นอุรา </li></ul><ul><li>15012050 </li></ul><ul><li>โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ </li></ul><ul><li>คณะครุศาสตร์ </li></ul>

×