Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Proxecto interdisciplinar
Proxecto  interdisciplinar <ul><li>Traballo de investigación en equipo arredor dun eixe temático. </li></ul><ul><li>O alu...
Proxecto interdisciplinar Exemplos de tipos de proxecto <ul><li>Traballar a partir dun libro </li></ul><ul><li>Traballar a...
Proxecto interdisciplinar Que? <ul><li>É… </li></ul><ul><li>Un achegamento conxunto e compartido, dende varias materias, á...
Proxecto interdisciplinar Para que? <ul><li>Para construír un coñecemento global a partir dos diversos puntos de vista dis...
Proxecto interdisciplinar Cando? <ul><li>No primeiro ano da educación secundaria obrigatoria </li></ul><ul><li>Durante tod...
Proxecto interdisciplinar Onde? <ul><li>Os centro educativos recollerán na súa programación anual as características do pr...
Proxecto interdisciplinar Quen?  <ul><li>De quen depende? A quen afecta…? </li></ul><ul><li>Preferentemente a persoa tito...
Proxecto interdisciplinar Quen?  <ul><li>De quen depende? A quen afecta…? </li></ul><ul><li>As persoas responsables da bi...
Proxecto interdisciplinar Como? <ul><li>Metodoloxía activa </li></ul><ul><li>O alumnado, protagonista da súa aprendizaxe <...
Proxecto interdisciplinar Modalidades de organización <ul><li>Existen moitas posibilidades de organización do traballo: </...
Fases <ul><li>Planificación </li></ul><ul><li>Desenvolvemento </li></ul><ul><li>Presentación do proxecto </li></ul>
Proxecto interdisciplinar Contidos fase de planificación <ul><li>Identificación de obxectivos e de metas  Posibilidades, ...
Proxecto interdisciplinar Contidos fase de desenvolvemento <ul><li>Busca e tratamento da información: </li></ul><ul><li>Fe...
Proxecto interdisciplinar Contidos fase de presentación do traballo <ul><li>Elaboración dun borrador </li></ul><ul><li>Exp...
Proxecto interdisciplinar Indicacións para a avaliación 1 <ul><li>Avaliaranse tanto o proceso coma  o produto final </li...
Proxecto interdisciplinar Indicacións para a avaliación 2 <ul><li>Polo tanto, valoraranse: </li></ul><ul><li>A adecuación ...
Proxecto interdisciplinar Indicacións para a avaliación 3 <ul><li>Valoraranse: </li></ul><ul><li>A riqueza e variedade de ...
Proxecto interdisciplinar Indicacións para a avaliación 4 <ul><li>O alumnado non terá unha nota no seu boletín nas actas… ...
Competencias básicas ás que contribúe en maior medida o proxecto interdisciplinar [Fin presentación] en comunicación ling...
Competencia en comunicación lingüística <ul><li>Buscando información </li></ul><ul><li>Interpretándoa </li></ul><ul><li>Se...
Competencia dixital <ul><li>Buscando información </li></ul><ul><li>Seleccionándoa </li></ul><ul><li>Resumindo </li></ul><u...
Competencia para aprender a aprender <ul><li>Analizando o que se sabe e como se aprende </li></ul><ul><li>Coñecendo as pro...
Competencia de autonomía e iniciativa persoal <ul><li>Propoñendo </li></ul><ul><li>Relacionando </li></ul><ul><li>Analizan...
Competencia social e cidadá <ul><li>Buscando, analizando, propoñendo, decidindo… </li></ul><ul><li>Respectando aos demais ...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proxecto Interdisciplinar V3

1,233 views

Published on

Trabajos y exposiciones a los alumnos sobre proyecto de gestión medioambiental

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proxecto Interdisciplinar V3

 1. 1. Proxecto interdisciplinar
 2. 2. Proxecto interdisciplinar <ul><li>Traballo de investigación en equipo arredor dun eixe temático. </li></ul><ul><li>O alumnado terá que: </li></ul><ul><ul><li>Ir buscando a información, analizando, seleccionando e compartindo </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolver as súas capacidades para aprender a aprender </li></ul></ul><ul><ul><li>Aumentar o seu grao de autonomía </li></ul></ul><ul><li>Achegamento do alumnado a un modo de traballar metódico que lle permita aplicar os procedementos e habilidades aprendidas, favorecendo a curiosidade e o interese. </li></ul>
 3. 3. Proxecto interdisciplinar Exemplos de tipos de proxecto <ul><li>Traballar a partir dun libro </li></ul><ul><li>Traballar a partir dun cadro ou outra obra artística </li></ul><ul><li>Profundizar sobre un tema: </li></ul><ul><li>A auga A enerxía O comercio </li></ul><ul><li>A vivenda Os vestidos Os transportes… </li></ul><ul><li>Investigar unha evolución no tempo: </li></ul><ul><li>Dos petroglifos á videoconferencia </li></ul><ul><li>Da artesanía á industria… </li></ul>
 4. 4. Proxecto interdisciplinar Que? <ul><li>É… </li></ul><ul><li>Un achegamento conxunto e compartido, dende varias materias, ás competencias básicas </li></ul><ul><li>Non é… </li></ul><ul><li>Unha materia máis </li></ul><ul><li>O complemento a unha materia do currículo </li></ul>
 5. 5. Proxecto interdisciplinar Para que? <ul><li>Para construír un coñecemento global a partir dos diversos puntos de vista disciplinares </li></ul><ul><li>Para facilitar o tránsito do ensino primario ao secundario </li></ul>
 6. 6. Proxecto interdisciplinar Cando? <ul><li>No primeiro ano da educación secundaria obrigatoria </li></ul><ul><li>Durante todo o curso académico, cunha hora de dedicación semanal </li></ul>
 7. 7. Proxecto interdisciplinar Onde? <ul><li>Os centro educativos recollerán na súa programación anual as características do proxecto </li></ul>
 8. 8. Proxecto interdisciplinar Quen? <ul><li>De quen depende? A quen afecta…? </li></ul><ul><li>Preferentemente a persoa titora, en colaboración cos departamentos didácticos implicados (lingua galega e castelá e tecnoloxía máis outros dous, como mínimo) </li></ul><ul><li>Persoa responsable do proxecto interdisciplinar </li></ul><ul><li>Comisión de coordinación pedagóxica </li></ul><ul><li>Elixe os proxectos </li></ul><ul><li>Claustro </li></ul><ul><li>Acepta os proxectos </li></ul>
 9. 9. Proxecto interdisciplinar Quen? <ul><li>De quen depende? A quen afecta…? </li></ul><ul><li>As persoas responsables da biblioteca escolar </li></ul><ul><li>Propoñen temas e poñen os recursos da biblioteca a disposición do alumnado </li></ul><ul><li>O alumnado </li></ul><ul><li>Elabora e presenta os traballos de investigación </li></ul><ul><li>Todo o centro </li></ul><ul><li>Colabora </li></ul>
 10. 10. Proxecto interdisciplinar Como? <ul><li>Metodoloxía activa </li></ul><ul><li>O alumnado, protagonista da súa aprendizaxe </li></ul><ul><li>Educación documental do alumnado </li></ul><ul><li>Dirixida a desenvolver habilidades de uso da información, consultando fontes documentais diversas, en soportes e formatos diferentes, e que estarán a disposición do alumnado na biblioteca escolar do centro </li></ul>Traballo de investigación
 11. 11. Proxecto interdisciplinar Modalidades de organización <ul><li>Existen moitas posibilidades de organización do traballo: </li></ul><ul><li>Un proxecto igual para todos os grupos durante todo o ano escolar </li></ul><ul><li>Un proxecto distinto para cada grupo </li></ul><ul><li>Dous proxectos máis sinxelos no ano escolar… </li></ul>
 12. 12. Fases <ul><li>Planificación </li></ul><ul><li>Desenvolvemento </li></ul><ul><li>Presentación do proxecto </li></ul>
 13. 13. Proxecto interdisciplinar Contidos fase de planificación <ul><li>Identificación de obxectivos e de metas Posibilidades, limitacións… </li></ul><ul><li>Deseño do contido </li></ul><ul><li>Descrición das fases e pasos a seguir Establecemento de prazos: cronograma. Previsión de actividades: lecturas, recollida de datos, entrevistas, etc. </li></ul>
 14. 14. Proxecto interdisciplinar Contidos fase de desenvolvemento <ul><li>Busca e tratamento da información: </li></ul><ul><li>Ferramentas de traballo. </li></ul><ul><li>Elección e aplicación de fontes, técnicas, modelos e recursos adecuados e variados adaptados aos obxectivos. </li></ul><ul><li>Técnicas que favorecen a adquisición, interpretación e transmisión da información. </li></ul><ul><li>Cadros, mapas, gráficos, datos estatísticos, elementos audiovisuais… Interpretación e conversión de linguaxes escritas e gráficas. Aplicación ao traballo previsto. </li></ul><ul><li>Obtención de información a partir do intercambio de experiencias e do traballo cooperativo alumno-profesor e entre iguais </li></ul>
 15. 15. Proxecto interdisciplinar Contidos fase de presentación do traballo <ul><li>Elaboración dun borrador </li></ul><ul><li>Expresión oral, escrita e en soporte informático </li></ul><ul><li>Características do texto falado e do escrito. Convencións básicas e trazos formais (índices, apéndices, citas, bibliografía…) </li></ul><ul><li>Organización e desenvolvemento xerárquico da información. Cohesión e coherencia. Presentación de hipóteses de traballo, desenvolvemento e comunicación de conclusións </li></ul><ul><li>Aplicación dos recursos máis adecuados para comunicar o traballo realizado. Posibilidades das TIC </li></ul>
 16. 16. Proxecto interdisciplinar Indicacións para a avaliación 1 <ul><li>Avaliaranse tanto o proceso coma o produto final </li></ul><ul><li>Terase en conta a autoavaliación do alumnado </li></ul><ul><li>Terá como referente a contribución á consecución das competencias básicas, facendo fincapé nos seguintes aspectos: </li></ul><ul><li>competencia en comunicación lingüística </li></ul><ul><li>competencia dixital </li></ul><ul><li>competencia para aprender a aprender </li></ul><ul><li>competencia en resolución de problemas </li></ul><ul><li>competencia en habilidades sociais e autonomía </li></ul>
 17. 17. Proxecto interdisciplinar Indicacións para a avaliación 2 <ul><li>Polo tanto, valoraranse: </li></ul><ul><li>A adecuación aos obxectivos, prazos e fases </li></ul><ul><li>A capacidade de síntese, de análise das dificultades, a valoración crítica e a achega persoal </li></ul><ul><li>A estrutura adecuada do traballo proposto </li></ul><ul><li>Xustificación, descrición do proxecto, explicación dos resultados, elaboración de conclusións </li></ul><ul><li>Adecuación e variedade de fontes e de recursos, incluídas as TIC, no desenvolvemento do proxecto, na realización escrita e na presentación oral </li></ul>
 18. 18. Proxecto interdisciplinar Indicacións para a avaliación 3 <ul><li>Valoraranse: </li></ul><ul><li>A riqueza e variedade de procedementos utilizados na busca da información e a adecuación aos fins propostos </li></ul><ul><li>A capacidade creativa e emprendedora e a capacidade para modificar camiños e aplicar recursos alternativos </li></ul><ul><li>A iniciativa persoal, a autonomía e a autoconfianza </li></ul><ul><li>A disciplina, o esforzo e a capacidade de traballo individual e en grupo </li></ul><ul><li>A corrección na expresión oral e escrita, así como uso adecuado e variado de recursos gráficos ou audiovisuais e a presentación de materiais </li></ul><ul><li>Outros establecidos polo centro e que serán comúns para todo o alumnado </li></ul>
 19. 19. Proxecto interdisciplinar Indicacións para a avaliación 4 <ul><li>O alumnado non terá unha nota no seu boletín nas actas… </li></ul><ul><li>… pero o profesorado terá unha información moi rica da evolución do seu alumnado </li></ul>
 20. 20. Competencias básicas ás que contribúe en maior medida o proxecto interdisciplinar [Fin presentación] en comunicación lingüística dixital para aprender a aprender de autonomía e iniciativa persoal social e cidadá
 21. 21. Competencia en comunicación lingüística <ul><li>Buscando información </li></ul><ul><li>Interpretándoa </li></ul><ul><li>Seleccionándoa </li></ul><ul><li>Confrontando diversas informacións </li></ul><ul><li>Resumindo </li></ul><ul><li>Comunicando </li></ul>
 22. 22. Competencia dixital <ul><li>Buscando información </li></ul><ul><li>Seleccionándoa </li></ul><ul><li>Resumindo </li></ul><ul><li>Comunicando </li></ul>
 23. 23. Competencia para aprender a aprender <ul><li>Analizando o que se sabe e como se aprende </li></ul><ul><li>Coñecendo as propias capacidades </li></ul><ul><li>Buscando estratexias para avanzar </li></ul><ul><li>Aprendendo a solucionar problemas </li></ul>
 24. 24. Competencia de autonomía e iniciativa persoal <ul><li>Propoñendo </li></ul><ul><li>Relacionando </li></ul><ul><li>Analizando </li></ul><ul><li>Solucionando problemas </li></ul><ul><li>Decidindo </li></ul>Xunta de Galicia Consellería de Educación e Ordenación Universitaria Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa
 25. 25. Competencia social e cidadá <ul><li>Buscando, analizando, propoñendo, decidindo… </li></ul><ul><li>Respectando aos demais </li></ul><ul><li>Escoitando as distintas opinións </li></ul><ul><li>Argumentando as propias </li></ul>

×