Successfully reported this slideshow.

6

515 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

6

 1. 1. WOÐdFë ‰Ëbë b{ W¹dJ Fë WO−Oð«d²Ýô« w »U¼—ù« „—U??F?*«Ë ¨±π¥∏صر¥ Âu¹ 5D ?K w W¹œu?? N? Oë W?ÃËbë sŽ Êö?? Žù« - Ê√ cMÄ »Ëd(« pKð lO?Lł w vÃuDë b?Oë X½U b?ÁË ¨5OKOz«dÝù«Ë »dF?ë 5Ð vëu²ð u¼Ë sKF*« rN b¼ oO?I% »Ëd(« Ác¼ ‰ö?š »dFë lD² ¹ rÃË ¨W¹œu?NOë WÃËbKà Æ5OKOz«dÝù« q³?Á sÄ Ácš√ - UÄ …œUF²?Ý«Ë 5D K w{«—√ wÁUÐ vKŽ WE U;« l?¹ËdðË q?²? ? ? Á sÄ »U?¼—ù« Ÿ«u½√ l?A?Ð√ »Ëd?? ? ?(« Ác¼ w? œu?? ? ?N? ? ? Oë ”—U?? ? ?Ä b?? ? ?ÁË ÆÆÆW?OÐd??Fë ‘u?O?'« lÄ »d??(« ‰ö?š r¼d?Ý√ - s¹c?ë Èd?Ýúà Ë√ 5OMOD? KHKà öÐ ¡U?I³Ã« lOD²? ð ôË W¹dJ Ž WÃËœ sŽ …—U?³Ž qOz«d?Ý≈ ÊQÐ dÂc½ Ê√ U?MðuH¹ ô U?L `ÃU?? Bà U??N?ðU??ÁUÞË U?? Nð«—b??ÁË U¼œu?? N? ł ]qÔł ”d?Jð U??N?½S?? pÃcÃË d?J ? ŽË g?O? ł d?OŁQð X% lÁ«ËË …u?Ië sŽ Y×?³Ã« Vz«œ ÊU?O U?N½√ U?L ¨ÎôË√ W?¹dJ Fë W? ?ÝR*« w d?? OJH??²?Kà ‰U??:« ÕU?? ? ? ≈ Âb??ŽË rN??H?¹u?? ðË ¡«b??Ž_« »U?¼—≈Ë ‚u??H? ²?ë fłU¼ ‰ËU?% W¹dJ? ?Ž WMJŁ qOz«d??Ý≈ —U?³?²?Ž« sJ1 pÖ ‰ö??š sÄ ¨rN½U?O? v?KŽ ‰ËUD²Ã« dO?ÄbðË UNJHÝË ¡U?Äbë WÁ«—≈Ë —UÄbÃ«Ë q²?Ië WÝ—U2 ‰öš sÄ U?Nð«– sŽ dO³?F²Ã« sŽ …—U³Ž ±π¥∏ ÂUŽ q³Á v?²Š UN ¹—U² ¨‰UHÞ_« »UŽ—≈Ë ÊUJ ë d?O−NðË  uO³Ã« ÆÍuÄœ a¹—Uð WOÐd?Fë »Ëd(« ‰ö?š sÄ WO½u?ON?BKà ÍuÄbë a¹—U?²Ã« …¡«dÁ ‰ËU?×½ UM¼ UM Ê≈Ë 5ÐË UMMOÐ Ÿ«d?B?ë a¹—Uð w WK U?  UD×?Ä bMŽ jI? n?I½ UM½S? ¨W?OKOz«d?Ýù« ÊËœ sJÃË …bŠ nš_«Ë ÎUHMŽ qÁ_«  UD;« sŽ U¼eOO9 - t½S? «cNÃË ¨ÊuON wMÐ Æq²;« ËbFë lÄ UMŽ«d qŠ«dÄ lOLł w w½uONBë »U¼—ù« 5Ð qBH½ Ê√ ∫±π¥∏ ÂUŽ »dŠ qþ w —u?Ä_« vKŽ …dDO? ë ÊËb?I?H¹ Êu?OMOD? KHë t?O? √bÐ Ícë XÁuë w w W?O½u?O?N? Bë ŸU?LÞúà Íb?B?²Kà ÂËU??I*« r¼b?N?ł rEMðË rN?F? L?& …œU?O?Á »U?O?ž U??N?O?M³ðË ¨±π±∑ ÂU??Ž —u?HK?Ð b?ŽË c??O? HMð vKŽ U??O½UD¹d?Ð —«d? ù W??−? O?²½Ë ¨5?D K ≠±≠
 2. 2.  «—u?¦Ã« ÂUO?ÁË WOM?OD KHë w{«—_« pK9 vKŽ œu?NOë b½U? ðË rŽbð  U?ÝUO?Ý ±π≥∑ ÂU??Ž U??O½UD¹d?Ð ÂU??O? Á vÃ≈ Èœ√ pÖ q ¨l{u?ë «c?N?à W??C? «dë W??OMOD ?KHë vKŽ W?OÐdŽ Èd?š_«Ë W¹œuN¹ U?L¼«bŠ≈ 5²ÃËœ v?Ã≈ 5D K rO ?Ið ŸËdA?Ä ÕdDÐ sÄ i — ¨Õ«d?²Áô« «c¼ sJÃË ¨»«b?²½ô« WÃËœ ·«d?ý≈ X% UH?O?ŠË ”bIë vI?³ð Ê√ ©±® Æ WOÐdFÃ«Ë W¹œuNOë 5²HzUDë V½Uł UNð«bNFð Ê√ò tO XMKŽ√ YO?Š iOÐ_« »U²Jë UO½UD¹dÐ  —b √ ±π≥π ÂUŽ w Ë sÞuë d¹uDð w WÄuJ(« —«d?L²Ý« ⁄Òu? ð ô WO½UD¹d³Ã« W?OÄuIë `ÃUB*«Ë œu?NOKà ô≈ Ád¹uDð ÎUMJ2 b?F¹ rà YO?Š ¨U?N?GKÐ w²Ã« WDIMë s?Ä bFÐ√ vÃ≈ Íœu?N?Oë wÄu?Ië ©≤® W?O½U??¦Ã« W?O*U??Fë »d?(« Ÿu?Áu?à ÊU‡‡ÂË Æ åU¼d¹d??³ð sJ1 ô w²Ã« …u??Ië ‰U??L?F?²? ÝUÐ sÄ r¼œuN?ł sÄ œuN?Oë n¦Â Ê√ »d?(« Ác¼ w UO½UD¹dÐ ‰U?GA½«Ë ©±π¥µ ≠ ±π≥π® WÄUÁSÐ w½u?ONBë ŸËdA*« Ê√ ÎU?×{«Ë `³ √Ë ¨5D K w rNÄ«b?Á√ aOÝdð qł√ W??O? C? ?Á  “dÐË Æ“U??$ù« vÃ≈ t??I?¹dÞ w 5D? K ÷—√ vKŽ œu?? N? OKà w?Äu??Á sÞË ‰Ëbë WF?ÄUł ¡U?A½ù dO?Cײë ¡U?MŁ√ WOÐdFë ‰Ëb?ë ‰ULŽ√ ‰Ëb?ł vKŽ 5D K d??š«Ë√ w W¹—bMJ?ÝùUÐ «u?F? L? ²?ł« s?¹cë »d?F?ë …œU?Ië 5?Ð ‚U?Hðô« -Ë ¨W??OÐd??Fë ‚U¦OÄ bÂ√ bÁË ¨W?OÐdFë ‰Ëbë ÊU—√ sÄ wÝUÝ√ s— 5D K Ê√ vKŽ ±π¥¥ ÂUFë ±πË ±∂ w Ë ÆwÐd?Ž bK³Â 5D K ‰ö?I²?Ý« vKŽ ’Uš o×KÄ w? WOÐd?Fë WF?ÄU'« W?? O? ?C? I?ë Y×?? ³Ã ÊUM³?KÐ d?? u?? w ŸU?? L? ²? ?ł« b?? I? ?Ž ±π¥∑ ‰uK¹√ Ød?? ³? ?L? ²? ?³? ?Ý …d¼U??Ië U¼d??I?Ä W??Lz«œ W?O?M WM' nOÃQ?ð ŸU?L? ²?łô« «c¼ w? —d?IðË ¨W??OMOD? KHë »dŽ W½UŽù ÍdB?Ä WOMł ÊuOKÄ hOB ðË ÆWOŽU? bë 5D K  UłUŠ WÝ«—bà ‰Ë_« s¹d?Að ØdÐu²?Â√ ∑ w Èdš√ …d?Ä WOÐd?Fë WF?ÄU'« fK−?Ä lL²?ł«Ë 5D K ÊUM³?ÃË sL??OÃ«Ë U¹—u?? ÝË Êœ—_«Ë W¹œu??F? Ã«Ë d?? B? Ä sÄ q ¡U??݃— —u?? C? ×Ð ±π¥∑ sÄ 5D ?K »d?Fà W??Ä“öë  «b?ŽU? ?*« .b?I?²Ð Ϋ—«d??Á fK:« —b? √Ë ‚«d??FÃ«Ë Ê√ vKŽ p?Ãcà W??Ä“öë ‰«u??Ä_« b?? dð Ê√Ë ¨r?N? ? H½√ sŽ ŸU?? b?ë sÄ rNMO?J9 qł√ W?O?Ðd?Fë ‰Ëbë c?? ?²ðò Ê√ —«d??Ië sL??CðË ¨W? U??š WM' ‰«u?Ä_« Ác?¼ ‚U?H½≈ vÃu??²ð W?? L? ?šU?? ²*« ‰Ëbë d?? ? ?O?ð Ê√ vKŽ 5?D K œËb?? Š v?KŽ W¹d?J ? ?Ž  UÞU?? O? ?²? ?Š« ≠≤≠
 3. 3. Vł«uë «c?¼ w ÊËU??F?²?Ã«Ë „«d?²? ýô« q?O?³? Ý W??L? šU??²*« d??O? ž ‰ËbKà 5D ?KHà ©¥® ¡«uKë WÝUzdÐ W¹dJ ?Ž WM' qOJAð ŸUL²łô« fH½ w —d?Ið ULÂ Æ åUNMOÐ ‚UHðùUÐ jD)« l{ËË rN??×?OK ðË »d?Fë 5ŽuD?²*« b?OM−?²Ã  u?H? qO??ŽU?L?Ý« sÂdë  Q?? A½√Ë U?? Nà Ϋd??I? ?Ä oA?? Äœ sÄ W?M−Kë  c?? ð«Ë Æ5?D K –U?? I½ù W?¹dJ ? ?Fë ÆW¹—u ë WL UFë »dÁ UMDÁ w 5ŽuD²*« V¹—b²Ã ΫdJ FÄ U?L Æ5D? K rO ?I?²Ð U¼—«d?Á …b×?²*« 3_«  c? ð« ±π¥∑ w½UŁ s¹d?Að ≤∂ w Ë vKŽ w½UD¹d³Ã« »«b?²½ô« wNM¹ —«dÁ vKŽ a¹—U?²Ã« fH½ w WÄUFë W?OFL?'« Xðu W?FÄU?−Kà WO?ÝUO? ë WM−Kë XF?L²?ł«Ë Ʊπ¥∏ —U¹« Øu¹UÄ ± sÄ Î«—U?³²?Ž« 5D K - YO?Š ±π¥∑ ‰Ë_« Êu½U?? Ød?³?L? ¹œ ±∏ ≠ ±≤ sÄ …d?²? Hë w …d¼U?Ië w W??OÐd?Fë ∫WOÃU²Ã«  «—«dIë sŽ ÊöŽù« oI??×? ²¹ v²??Š 5?D K VF??ý lÄ U??N?Ðu??F?ýË W??O?Ðd??Fë  U??ÄuJ(« ·u??ÁË ≠± Ær¼œöÐ ‰öI²Ý« ÆrO I²Ã« —«dÁ i — ≠≤ ÆrO I²Ã« lMÄ qł√ sÄ pÃ–Ë WÂdF*« ÷uš ≠≥ sÄ w²Ã« WÝb?I*« ÷—_« vKŽ UNðU?ÝUJF½«Ë …bײ*« 3_« ¡ÈœU?³Ä vKŽ bO?ÂQ²Ã« ≠¥ Æ”UMł_« lOLł 5Ð …«ËU *«Ë WëbFë U¼œu ð Ê√ ÷d²H*« ÊU O½ ±∞ Âu¹ …d¼UI?ë w WOÐdFë WFÄU−Kà WO?ÝUO ë WM−Kà ŸUL²ł« b?IŽ UL ©µ® Æ ‰UÐ Í– ¡wý sŽ ŸUL²łô« dH ¹ rÃË ±π¥∏ b?I? W?OMO?D KHë WKJA*« lÄ w?ÞU?F?²Ã« w  U?ÄuJ(« iFÐ ‰–U?? ?²Ã W?−?O?²½Ë sKŽ√ b?I? ¨UNðU?ÄuJŠ X³¼—√  U?łU?−?²Š« W?OÐd?Fë r «u?Fë sÄ b¹b?Fë  bN?ý qšb?²?ë vKŽ W?O½UM³?Kë W?ÄuJ(« —U?³? łù ±π¥∏Ø≤ر∂ w  Ëd?OÐ w ÂU??Fë »«d?{ù« XK Ë Ê√ b??FÐ Ÿu??³?ÝQÐ p?Ö b?FÐ o?A?Äœ w ÂU??Fë »«d??{ù« sKŽ√Ë ÆÍdJ ? Fë gO?'« Y( ÂUFDë sŽ œ«b?GÐ w W?³KDë »d?{√Ë ¨UH?O( WM¹U?N?Bë ‰ö²?Š« ¡UMÐ√ Æ©∂®5D K u×½ „dײë vKŽ wÁ«dFë ¡U?݃— sÄ œbŽ Ád?C?Š ±π¥∏ ÊU ?O½ ≤≥ w W?O½œ—_« WL? U?Fë w ŸUL?²?ł« bI?ŽË ≠≥≠
 4. 4. vÃ≈ W??O?Ðd??Fë W??O? ÄUEM?ë ‘u??O? '« ‰u??šœ t??O? —d??IðË ¨»d??F?ë ¡«—“uÃ«Ë  «—«“uë WOÐdFë ‘uO'« ÊU—√ ¡U݃— vÃ≈ ÊuFL?²:« bNŽË ¨»«b²½ô« ¡UN²½« ‰UŠ 5D K Æ©∑®pÖ cOHM²Ð ≤¥ Âu¹ …d¼U?I?ë w W?F?L?²?:« W?O?Ðd?Fë W?F?ÄU?−K?à W?O?ÝU?O? ë WM−?Kë XI? «ËË ÆÊULŽ  «—dIÄ vKŽ ±π¥∏ ÊU O½ Øq¹dÐ≈ ‰u??šbà U?? N? ýu??O? ł b??A? Š W?? OÐd??Fë ‰Ëbë  —d?? Á  «—«d??Ië Ác¼ lÄ ÎU? ?O? A9Ë bA?×Ð WOÐd?Fë ‰Ëbë  √bÐË ¨±π¥∏ —U¹√ Øu¹UÄ ±µ w U?NÃöI?²Ý« oOI?%Ë 5D K W¾O?Në tðQA½√ Ícë ”bI*« œUN?'« gOł qF pÃcÂË »d×?Kà Ϋœ«bF²Ý« UN?ýuOł sÄ nÃQð Ícë –UI½ù« gO?ł vÃ≈ W U{ùUÐ ¨WOÐd?Fë ‰Ëbë …bŽU 0 UOKFë W?OÐdFë …œUOÁ X% UNFOLł ‘uO?'« Ác¼ XF{ËË w−ÁËUIë Í“u …œUOIÐ »dŽ 5ŽuD²Ä Æ„«c½¬ Êœ—_« ‚dý pKÄ 5 (« sÐ tKë b³Ž pK*« WÄUFë …œU?OIë ¡UA½≈ —dIð ±π¥∏ —U¹√ Øu¹U?Ä π w œ«bGÐ w bIŽ dš¬ ŸU?L²ł« w Ë Æœu??L? ×?Ä s?¹bë —u½ sÂdë ¡«uK?ë vÃ≈ bMÝ√ YO??Š W??OÐd??Fë W??O? ÄUEMë ‘u??O? −Kà bIŽ Ícë UNŽUL²ł« w 5OF²Ã« «c¼ W?OÐdFë WFÄU−Kà WOÝUO ë WM−Kë  dÁ√Ë ©∏® Æ ±π¥∏ —U¹√ Øu¹UÄ ±± w oAÄœ w ∫»d(« qO³Á ÍdJ Fë l{uë Ê√ YOŠ 5OMOD KHÃ«Ë »dFKà ÎUM¾?LDÄ »d(« q³Á ÍdJ Fë l{uë sJ¹ rà q …b?OFÐ rN?ÄuL¼ X½U? –≈ ¨ÁcN? WÂd?F* wG?³M¹ UL? sJ¹ rà »d×Kà r¼œ«b?F²?Ý« sJ¹ rà UL ¨5D K ÷—√ sÄ 5K²;« œuNOë œdDà œ«b?F²Ýù« WÃQ Ä sŽ bF³Ã« rN??(U?B?Ä s?Ž ŸU? bë Ë√ wÄu??Ië sÄ_UÐ —u??F?Aë XÁu?ë pÖ w rN¹bà ÊÒuJ?ð b?Á u¼Ë Íd¼uł V³Ý vÃ≈ ÎU?C¹√ pÖ œuF¹ UL ¨w³Mł√ Ê«ËbŽ Í√ b{ W?ÄUFÃ«Ë W U)« pKð …b??ŽU?? ?Ä vKŽ U?¼œU?L? ²?Ž«Ë W??OÐd??Gë ‰Ëbë iFÐ –u??HMà ‰Ëbë p?Kð Ÿu?C? š √bÐ b?? I? ? œu??N? ?Oë U?? Ä√ ÆÎU? ?C¹√ W??O? ?ł—U?? )«Ë W??O?Kš«bë U?¼—u??Ä√ d?? O? ?O? ð w? ‰Ëbë vKŽ W? U?)« rN?²ÃËœ ¡UM?ÐË »d?Fë q³?Á sÄ qL?²?×?Ä Âu?−¼ Í√ b?Bà r¼œ«b?F?²?Ý« ≠¥≠
 5. 5. w «Ëb??łË b?ÁË 5D K? w ÊUDO?²? Ýô«Ë …d?−? NÃUÐ «Ë√bÐ Ê√ cMÄ 5?D K ÷—√ W? UJÐ rŽbÃ«Ë  ö?O?N? ?²Ã«Ë W¹U?L?(« rNà X?ÄbÁ w?²Ã« w½UD¹d?³Ã« »«b?²½ô«  «u?Á ÆW¹dJ FÃ«Ë WOŽU bë rNð«—bÁ ¡UMÐ w rNà 5FÄ dOš tÃUJý√ ∫wMOD KHÃ«Ë wÐdFë ÍdJ Fë l{uë ©√ ”bI*« œUN'«  «uÁ ≠±  b?NŽË ”b?I*« œUN?'«  «uÁ rO? ?I²Ã« —«d?Á —Ëb b?FÐ WO?ÐdFë W?¾O?Në XHÃ√  U??I¹d??Ž qÄU?? 5?O? Fð -Ë Æ±π¥∑ر≤Ø≤≤ w wMO?? ? (« —œU??Ië b??³? Ž v?Ã≈ U??NðœU??O? IÐ ÍËU1dë rÝU??ÁË ÂU?F?ë bzU?IK?à ÎU?³zU½ ¨wM?OD KHë fO?Ãu?³Ã« w o?ÐU? ë jÐU??Cë  «uIë Ác¼ vKŽ ‚UH½ù« W?¾ONë XÃuðË ÆÎUÄUŽ ÎU?A²HÄ wMO ?(« œË«œË ¨d Kà ÎUMOÄ√ ©π® Æ UNðœUOIà ÎUÄUŽ ΫdIÄ X¹“ dOÐ W¹dÁ sÄ  c ð« w²Ã« Âb?Ž V³ ?Ð ÂUEMÃ«Ë ◊U³?C½ô«Ë V¹—b?²Ã« vÃ≈ …d?I²?H?Ä  «uI?ë Ác¼ X½U b?ÁË UN?²×KÝ√ U?Ä√ ÆWOÃU²?Á WOÃU?F  «– `³B?²Ã U¼d¹uDðË UN?LOEMð vKŽ U?NðœUO?Á …—bÁ Æ©±∞®w UJë œU²Fë UNBIM¹Ë WŽuM²ÄË W1bÁË WHOHš X½UJ sÄË ¨W??Âd??×? ²*« …u??Ië ÊuKJA¹ s?¹cë ås¹bM:«ò s?Ä  «u?Ië Ác?¼ XHÃQð b??ÁË ©±±® Æ WOMOD KHë ÈdIÃ«Ë Êb*« ÊuKJA¹ s¹cë å5DЫd*« s¹b¼U:«ò ∫WOMOD KHë WOK;«  UOÄU(« ≠≤ X½UÂË ¨…dOG? WOÃU²Á  UŽuL−Ä vÃ≈ Êu?OMOD KHë ÊuOK;« ÊuKðUI*« rE²½« …—ËU?:« ÈdIë ¡UMÐ√ rŽœË …b½U? ?Ä vKŽbL?²F?¹ wK×Ä bzU?IÐ WD³ðd?Ä WŽu?L−?Ä q rOE?M²Ã« vÃ≈ d??I? ²? Hð  U??Žu??L? :« Ác¼ X½U??ÂË ¨U??NÐ Âu??I?¹ W?O?ÃU??²? Á W?O?KL??Ž Í√ w W¹ULŠ UN²LNÄ WOK×?Ä WOŽU œ  ULOEMð Êb*« w  QA½Ë Æ5¹dJ Fë V¹—b²Ã«Ë ·d?Að åwÄu?Á ”d?Šò Èd?³Jë Êb*« w qJA?ð UL? ¨U?N?²?Ý«d?ŠË W?OÐd?Fë ¡U?O?Š_« V¹—b?²Ã« vÃ≈ UNðU?IÐU ?  «uIë Ác¼  d?I² « b?ÁË WOK;« W?OÄu?Ië ÊU−Kë t?OKŽ U¼—U?I²? «Ë W¾?O? ë WOK;«  «u?Ië Ác¼ WÃU?Š sÄ rždÃUÐË ¨5¹dJ ?Fë rOEM²Ã«Ë Ác¼ ‰öš œu?NOë b?{ »d(« w d³?Â_« ¡VFë XKL% bI? …dO?šcÃ«Ë Õö ë vÃ≈ Æ…d²Hë ≠µ≠
 6. 6. ∫–UI½ù« gOł ≠≥ rN?? ?³¹—b?ðË 5Žu?D²*« l?L? ?' W?¹dJ? ? ?Ž W?M' X ? ? ÝQð ¨U?½d?? – Ê√ o?³? ? Ý U?? L? ?  ¨W?O?ÝU??O? ë WM−KÃ«Ë W??OÐd?Fë ‰Ëbë W?F? ÄU?ł fK−?Ä ŸU?L? ²?ł« b?FÐ ¨rN?×? OK ðË ◊«d? ½ô«Ë ŸuD²Ã« vÃ≈ Õö? ë qL?Š vKŽ s¹—œU?Ië wÐd?Fë »U?³Aë …u?Žœ X½U?ÂË tÐ XÄU??Á U?? Ä ‰Ë√ u¼ å–U??I½ù« gO??łò t??²? L? Ý√ Íc?ë wÐd??Fë d¹d??×? ²?ë gO??ł w Áb?ŽU? ¹ ©‚«d?Fë®  uH? qO?ŽU?L?Ý« sÂdë ¡«uKë W?ÄU?Fë tðœU?O?Á vÃuðË ÆWM−Kë fOzdÃ«Ë ©U¹—uÝ® d?OI?ý XÂuý ÂbI*«Ë ¨…—«œûà ©U¹—u?Ý® ÍbMNë œuL?×Ä bO?IFë VBMÄ ©‚«d??Fë® wL?ýU?Në tÞ b??O?I?Fë vÃu?ðË ¨ U?OKL?FKà ©Êœ—_«® q?²Ã« wH? Ë Æ©±≤®rOEM²Ã«Ë V¹—b²Ã«WLNÄ tOÃ≈  bMÝ√Ë gO−Kà ÂUFë g²H*« Âb?? ?IðË ¨±π¥∏ WM?Ý W¹«b?Ð w lÝ«Ë ‚U?D½ vK?Ž –U?? I?½ù« gO?? ?ł w b?? ?OM?−? ?²?ë √bÐ 5IÐU?? ë œuM'«Ë ◊U?³? Cë sÄ W?HK?²? ?Ä  U??¾? gO?'« «c?¼ ·u?H? w Ÿu?D²Kà wMÞË ”UL?Š rNF b¹ s¹cë ‰UL?FÃ«Ë 5ŠöHÃ«Ë 5Hþu*« —UG? Ë ”—«b*« W³KÞË œu??Ý√® W??O? ³K?(« W¹d?? ë q¦??Ä W?MO??F? Ä oÞUM?ÄË Êb??Ä sÄ U¹«d??Ý XH?ÃQðË Æ·—U??ł W¹uL?(« …“dH*«Ë »dFë q³ł Ãu? Ë 5ð«dHë W¹dÝË W?O½UM³Kë W¹d Ã«Ë ©¡U³?NAë Æ©±≥® ¿ WO ö žuOë …“dH*«Ë W¹Ëb³Ã« …“dH*«Ë WO½œ—_« …“dH*«Ë ¨WO³Ãœ_« …“dH*«Ë WO ÂdAë …“dH*«Ë oA?Äœ »dÁ UMD‡‡ ‡?‡Á  «dJ F‡‡ ‡?‡Ä w 5Žu‡‡ D²*« sÄ jOK‡‡ ‡)« «c?‡ ‡ ¼ »Ò—œ b‡‡ ‡ÁË gO‡?‡ ‡ '« «c?¼ `K‡ ðË »d??Š ‰U??²? Á Í√ w r?N?«d??²? ýô Ì·U?? d??O? ž ÎUD? ?O?Ð ÎU? ³¹—bð UN?CFÐË ¨‰U?LF?²Ýöà `ÃU‡‡ ‡ d?O‡ ‡žË .b‡‡ Á UN?CFÐË WM¹U?³²*« W?×KÝ_« sÄ jOK Ð  œU‡?‡ Ý W?? O? ÄU?EMë d?? O? ?ž  «u??Ië s?Ä jOK?)« «c¼ V³?? ÐË ©±¥®tà œU?? ²? Ž ô d?? šü« t³−‡‡ ‡ Fð ô Íc‡‡ ‡Ã« Íb‡‡ ‡ M'« ÊU‡‡ ÂË Æ–U?‡ ‡ I½ù« gOł  «b‡‡ ‡ŠË rOEM‡‡ ²Ã« ¡u‡‡ÝË v{uHë Æ©±µ®Èd‡‡ ‡ š√ W¹d‡‡ ‡Ý Ë√ d‡‡ ‡ š¬ Ãu‡‡ ‡ vÃ≈ »dN‡‡ ¹ U¹«dÝ sÄ W¹dÝ w Ë√ Ãu‡ w‡‡ ‡ WÄb‡‡)« 5OÄUEMë dOž »dFë ÊuŽuD²*« ≠¥ WÐËd?Ž sŽ ŸU? b?ë w W?—U?A?LKà »d?F?ë 5ŽuD²*« sÄ U¹«d?ÝË “—U??H?Ä XHÃQð Æ5D K w œUN−Kà XŽuDð ·ö žuOë 5LK *« sÄ WŽuL−Ä ¿ ≠∂≠
 7. 7. gO?ł ¡«uà X% U?N?C?FÐ Èu?C½«Ë ÆœU?N?'« …u?Žbà W?O?³?Kð 5D K ÷—√ W?O?Äö?Ý≈Ë …—uBÐ U?NMÄ œbŽ qLŽË ¨”bI*« œU?N'«  «uÁ lÄ dšü« U?NCFÐ ÊËUFð U?LMOÐ ¨–UI½ù« w²Ã« Êb*« Ë√ —UDÁ_« Ë√ oÞUM?*« ¡UL?ÝQÐ U¹«d? Ã«Ë “—UH*« Ác?¼ XOL?ÝË ¨WKI?² ?Ä w qÄU?? VO??BMÐ Êu??OM?OD KHë Êu??LK? *« Ê«u?šù« „—U??ý b??ÁË Æ©±∂®U??NMÄ Xð√ Êu?LK *« rN½«u?š≈ ”b?I*« œU?N'« ·d?ý w rN?—U?ýË 5D K ÷—√ sŽ œU?N?'« vÃ≈ ±π¥∑ ‰Ë√ s?¹d??A?ð ØdÐu??²? ?Â√ π w U?M³Ã« s? ? Š a?O? A?ë ‚dÐ√ YO?? Š Êu¹d?? B*« ·ô¬ ±∞ 5D K vÃ≈ YF?³¹ Ê_ œ«b?F²?Ý« vKŽ t½√ ‰uI¹ W?OÐd?Fë WF?ÄU'« fK−?Ä W¹dB*« WÄuJ(« q³Á sÄ Ê«ušù« vKŽ b¹bAë oOOC²Ã« Ê√ ô≈ ¨vÃË√ WF b b¼U−Ä lÄ W??—U?A*UÐ Êœ—_« w? Êu?LK *« Ê«u??šù« ÂU?Á U??L? ƅœËb??×?Ä rN??²?—U??A?Ä q?F?ł WM' fO??ÝQð ‰ö?š s?Ä pÃ–Ë ¨W?O?Äö??Ýù« 5D K ÷—√ s?Ž ŸU? bë w rN?½«u?š≈ UNÃu?Š UÄË ÊUL?Ž WIDMÄ Ê«uš≈ sÄ W¹d?Ý qOJAðË ¨ «bŽU? *«Ë  UŽd³?²Ã« lL' Æ©±∑®5LK *« Ê«ušù« sÄ Î«b¼U−Ä ±≤∞ u×½ rCð ‰Ëbë sÄ rN?½«u?š≈ V½U?ł vÃ≈ œU??N?'UÐ W?—U?A?*« w VO?B½ ‚«d?F?ë Ê«u?šù ÊU? w wÝU??Ý√ —Ëœ …d??²? H?ë pKð w ‚«d??Fë w? 5LK *« Ê«u??šû?à ÊU?? –≈ W??HK²??<« ¨WO?ÝœUIÃ«Ë 5 (« U?łu œUN?−Kà 5ŽuD²*« sÄ nÃQðË ¨œUN?−Kà dO¼U?L'« W¾?³Fð WM−Kë vÃ≈ tKÝdð WOFL'« X½U rNMÄ o¹d »—bð ULKÂË ¨U¼dOžË d¹ËUG*« W¹dÝË sÄ d?O¦J?ë œUN?−Kà X³¼– w²Ã« ëu? _« sL?{ „d²?ý« U?L ¨oA?Äœ w W¹dJ ?Fë ‰–U?? ð sÄ d??O?¦?Jë «Ë√—Ë ¨–U?I?½ù« gO??ł  «u?Á sL??{ «uKðU??Á s¹cë ‚«d??Fë Ê«u??š≈ «u?—Uý w²Ã« „—U?F*« w «uŽUD²?Ý« U?Ä «uÃcÐ rN½√ ô≈ ¨tðœUO?Á …—«œ≈ ¡uÝË nF?{Ë Æ©±∏®5D K ‰ULý w ÎU uBš UNO ±π¥∏ »dŠ w WO½uONBë WO−Oð«d²Ýô«Ë WOÐdFë WO−Oð«d²Ýô« ∫WOÐdFë WO−Oð«d²Ýô« ÊQ?A?Ð rÃU?F*« W??×?{«Ë ¨…œb??×?Ä W?O? −?Oð«d??²?Ý« WKŠd?*« Ác¼ w »d?FK?à sJð rà 5Ð ·ö?)« ÊUÂË ¨5D ?K w w½uO?N?Bë nŠeë nÁËË W?OMOD KHë W?OC?Ië ≠∑≠
 8. 8. ÂuO¼ ”ö?łËœ ÎUIÐUÝ w½UD¹d?³Ã« WOł—U)« d¹“Ë nB¹ –≈ ¨t?²LÁ w W?OÐdFë ‰Ëbë ©±π® ÊËbÐ ÎU? Lz«œ »d?Fë ÊU?? U*Ëò Æ tÃu??IÐ WKŠd*« p?Kð w W??OÐd?F?ë W?O? −? Oð«d?²? Ýô« ÷—_« vKŽ tKF? »dFë Âe?K¹ UL?Ž —uF?ý Ë√ Õu?{Ë „UM¼ sJ¹ rK W?O−?Oð«d²?Ý« Æå5D K UN½uŽb¹ w²Ã« »d??Š w ‰u?šb?Kà …b?F? ²? ? Ä »d??(« w W?Âd??²? A*« W?O?Ðd?Fë ‘u??O? '« sJð rà vKŽ Íd?B*« »«uMë fK−Ä X¹u?Bð bFÐË t½√ –≈ ¨W?O½uO?NBë  «u?Ië lÄ WO?ÄUE½ W?—U?A*« —«d?Á vKŽ U?ýUÐ wÁb? bL?Š√ oKŽ 5?D K »d?Š w d?BÄ „«d?²?ý« ÊU ULMOÐ ¨W¹d? ë sÄ WłuÄ—UŁ√ Ícë d?Ä_« øœ«bF²Ý« vKŽ gO'« q¼Ë ÎözU? ²Ä œ«bF²Ý« WOÃËR Ä qL%√ wM½≈ò ÎözUÁ œd¹ „«c½¬ W¹dB*« WÄuJ(« fOz— wý«dIMë Íd??B*« gO??'« œ«b?F? ²? Ý« Âb?Ž v?KŽ ‰œ√ fOÃË Æå‰U??²?I?ë w „«d?²? ýöà gO??'« Á¡U?݃— —cM¹ tðu l — VO?$ bL?×Ä b?OI?Fë W?HŠ«eë …u?Ië bzUÁ Ê√ sÄ »d?×Kà X×??³? √ g¹d??Fë w s?¹b?A? ²? ;« 5z«u?Kë Ÿu??L? −?Ä s?Ä jI?? VzU??²?  lЗ√ ÊQÐ vKŽ ÍË«u?Më wKŽ b??L? Š√ ¡«uKë »«u??ł ÊU??ÂË ¨‰U??²?I?ë w „«d??²?ýö?à …b??F?²? ? Ä UL ¨©≤∞®WOKF WÄËUIÄ ôË wIOIŠ ‰U?²Á „UM¼ sJ¹ rK ¨¡U³¼ VO$bL×Ä  «d¹c% ÂU?Fë b?zU?Ië t?²? H?BÐ ±π¥∏ »d?Š  U¹d??−?Ä sŽ Êœ—_« pKÄ t?Kë b?³?Ž pK?*« d?Âc¹ U½d?HÝ ÊU? bIÃËò ‰u?I¹ –≈ W¹dB*« lÁ«u*« …—U¹e?Ð tà ʖR¹ rà t½√ WOÐd?Fë ‘uO?−Kà wý«d??IMë Âu?Šd*« U?MÃQ?ÝË rKF?½ U?Ä UM{d??ŽË W½b?Në sÄ …b?*« pKð w d?B? Ä vÃ≈ ¨ÂU?Fë bzU??Ië UM²?H? BÐ 5D K w U??OKFë W¹d?B*« …œU??O?Ië e?Âd??Ä —Ëe½ Ê√ U?ýUÐ W?? N? ³? ?'« —e¹ rà ©‚Ë—U?? pK*« Í√® t?? ²Ãö?? ł «œ U??Ä V?ÝUM²¹ ô «c?¼ Ê√ vÃ≈ —U??ýQ?? 5D K w ±π¥∏ »dŠ w wÐd?Fë qšb²Ã« Ê√ vÃ≈ t²Ãöł dO?A¹ UL Ʃ≤±®åt HMÐ q&d*« —«d?IÃ«Ë Íd?J ?Fë wÐd?Fë d¼U?E²Ã« ÊU? rŁò ‰u?I¹ –≈ d¼UE?ð Èu?Ý sJ¹ rà ô ÎôU?L? Ý√ …œU?O?Ië …b??ŠËË W?O? U?? d?O?ž X?½U? U?N½√ U?¼ƒU?݃— —d?Á  «u??Á ‰U?šœ≈ w rŁ ¨ «u?Á sÄ tðdÄ≈ X% t½√ qO?Á UÄ gO?²?H²Ð ÂU?Fë bzUIKà ÕU?L ë Âb?ŽË ¨ÎôUF? √ XKð v²?Š U?N²?¾?O?Nð ÂbŽË U¼d?O?%Ë U?N u?ÁËË 5D K vÃ≈ W?OÐd?Fë ‘u?O'« ‰u?šœ Æ©≤≤®åqzUšbë pKð sÄ ÎUFOLł ”UMë t dŽ UÄË ”œË— w W½bNë pÖ ≠∏≠
 9. 9. vÃ≈ q?šœ –≈ Íd?? B?*« gO?? ?'« sÄ ÎôU?? ?Š s ? ? Š√ s?J¹ rK? wÁ«d?? ?Fë g?O? ?'« U?? ?Ä√ ©≤≥® gO?'« …œU?O?Á vKŽ wÃu?²? ?¹ ÊU? Ícë U?ýUÐ »uKł U?Ä√ ¨ jz«d?š ÊËbÐ 5D K d?×?³Ã« Ë√ VOÐ√ qð rN? b¼ «uKF?−¹ w tÃU?łdà d?Ä_« ¡UDŽ≈ Íu?M¹ sJ¹ rK ¨wÐd?Fë WBB<« oÞUM*« sL?{ «uI³¹ ÊQÐ 5O½UD¹d³Ã« tÞU³Cà …œbA?Ä dÄ«Ë√ —b √ bI vKŽ ÁœuMł „d?²¹ ÊQÐ wC?Ið t²?Dš X½UÂË ©±π¥∑ ÂU?Ž® rO? I?²Ã« jš w »d?FKà sÄ rN?Âd×¹ Ê√Ë WOKŠU? ë WIDM*« v?KŽ ·dAð w²Ã« …d?Žuë ‰U³'« W?IDMÄ ‰uÞ dÐUF?*« ‚«d²š« ‰ËU?×¹ ÍœuN¹ nŠ“ Í√ ·U?I¹ù WłU?(« XC²?Á« ULK dš¬ v?Ã≈ lÁuÄ ©≤¥® Æ WOK³'« ÂU??Fë 5Ä_« Õd?? b?I? ¨Îö?ÄU?? W?N? ł«u*« pK?ð q¦* »d?F?ë œ«b?F? ²?Ý« s?J¹ rK t½QÐò ÎözUÁ 5D K vKŽ w½UD¹d³?ë »«b²½ô« ¡UN²½« bFÐ „«c½¬ WOÐdF?ë WFÄU−Kà d¹bIð ¡u?Ý vKŽ ‰œ√ fOÃË Æ©≤µ®å‰U?²IÃUÐ Âe?²K²?Ý WOÐd?Fë ‰Ëbë Ê√ lÁu?²¹ sJ¹ rà WOÐdFë ‘uO'« l{Ë sÄ nÁuLKà W¹dJ FÃ«Ë WOÝUO ë UNðœUOIÐ WOÐdFë ‰Ëbë Æ©≤∂®UNà …QONÄ sJð rà ÎUHKÝ …dÝUš WÂdFÄ w UNРÓ w²Ã« ∫WO½uONBë WO−Oð«d²Ýô« XH?ŽU??{ b?Á W?O½u?O? N?Bë W?OÐU¼—ù« d?? UMFë X½U? Ê√ b?F?Ð ±π¥∏ »d?Š  ¡U?ł UNðË—– XGKÐ bÁ WO½uONBë W¹dJ Fë  «œ«b?F²Ýô« X½UÂË ¨WOÄ«dłù« UNðUÞUA½ 5D K w wÐdFë qšb²Ã« ¡UłË ÆW¹dA?³Ã«  UÁUDë bAŠË W×KÝ_« dOÐbð sÄ WO−Oð«d²Ý« XF{Ë ÊQÐ tðbŽ ÂuOë «c?Nà WO½uONBë WOÐU¼—ù«  «uIë  bŽ√ bÁË Æ©≤∑®WLÝU(« WKŠd*« Ác¼ WNÐU: …œb×Ä ∫wðü« vKŽ WKŠd*« Ác¼ w WO½uONBë WO−Oð«d²Ýô«  bL²Ž« bÁË «c¼ wK ?²Ã« ÂbŽË U?NÐ ÿUH²?Šô«Ë WOzUM?ë oÞUM*« w  «dL?F²? *« ¡UMÐ WÝU?OÝ ≠± vKŽ ¡e?ł U?N?OÃ≈ ‰u?×¹ Ê√ sJ1  «d?L?F²? *« Ác¼ Ê√ p?Ö ¨sL¦?ë ÊU U?L?N?Ä U?NMŽ Ác¼ «b?? ? ? ? ²? ? Ý« wÃU?? ?²ÃU?ÐË ¨W¹œu?? ?N? ? Oë e?? ?«d*« v?KŽ wÐd?? ?F?ë jG?? ?Cë s?Ä qÁ_« ÆËbFë ◊uDš nKš  UÐUBFë ‰ULŽ_ bŽ«uI  «dLF² *« W?ÁUŽ≈ vÃ≈ pÖ ÍœR¹ ô v?²Š W?O½UD¹d?³Ã«  «uIë lÄ d?ýU?³Ä «b? Í√ VM& ≠≤ ≠π≠
 10. 10. eÂd?Ä i¹uIð u¼ WOÐd?(«  UOKLFë ·b?¼ ÊUÂË ¨U¼dšQðË  «u?Ië Ác¼ ¡öł jDš œu?NOë W?I? «uÄ ÊËbÐ t½√ U?N?ŽUMÁ≈ pÖ ‚u Ë sÄ_U?Ð U¼—uF?ýË WO?½UD¹d³Ã«  «u?Ië W??IDM?*« Ác¼ w …b??O? H? ÄË WMĬ …b??ŽU??I?  5D? K ¡U??IÐ≈ U??O½U?D¹dÐ lOD?²? ð sà ÆW¹uO(« œu??N? Oë U??N? OK?Ž dDO?? ¹ W??I?DMÄ q qš«œ w?{—√ ‰U??Bð« oKš vK?Ž qL??Fë ≠≥ nÁu*« oKšË W¹d?A?³Ã« Èu?Ië d?O? uðË W?OK?š«bë  ö? «u*« ‚dDÐ sÄ_« oO?I?×?²Ã ÆWOÐdFë  «b¹bN²Ã« WKÐUI* rzö*« ÍdJ Fë W?O−?Oð«d²?Ýô« ·«b¼√ r¼√ sÄ ÊU W¹œu?N?Oë …d−?Në —«dL?²Ý« vKŽ e?OÂd?²Ã« ≠¥ sŽ Ë√ d³Ã« Ë√ d׳ë o¹dÞ sŽ r²ð …d−Në X½U bÁË ÆWKŠd*« pKð w WOKOz«dÝù« ±π¥∏ ≠ ±π¥µ sÄ œu??N?Oë s¹d??łU?N*« œb??Ž mKÐ b??ÁË ¨W¹d? ë W?¹u?'«  ö??Šdë o¹dÞ ©≤∏® Æ ÍœuN¹ nÃ√ ±∞∞ wëuŠ Ê√ ‰u?Ië s?J1 W?OKOz«d??Ýù«Ë W?OÐd??Fë 5²?O?−? Oð«d?²? Ýô« ÷«d?F?²? Ý« ‰ö?š sÄ WKJA*« l?Ä wÞU?F?²Ã« vK?Ž …—œU?Á ôË …b?F?²? ?Ä sJð rà U?N? ýu?O?łË W?O?Ðd?Fë ‰Ëbë w l{uë t?OÃ≈ ‰ËR?O?Ý U?L?Ž X?K U?Gð Ë√ XKH?ž ÊuJð b?Á U?N½√ U?L? W?OMO?D KHë ¨»d?(« pKð w 5D K w{«—√ rEF?Ä ŸUO?{ vÃ≈ Èœ√ Ícë d?Ä_« u¼Ë 5D K Í_ œ«bF²Ýô« ÂU9 Ϋb?F² ÄË l{uë WIO?I( ÎU—bÄ ÊU bI wK?Oz«dÝù« V½U'« UÄ√ r²?OÝ w²?ë  UOÃü«Ë jD)« l{Ë - b?I? pÃcà ¨»d?Fë UNÐ Âu?I¹ W?²?žU³?Ä …uDš Æ5D K vKŽ ¡öO²Ýöà U¼œUL²Ž« ∫WOÐdFë  «uIë r−ŠË `OK ²Ã« WK?JA?? Ä 5D K? w W?? OÐd?? Fë  «u?? Ië XN?? ł«Ë w²Ã« q?ÂU??A?*« “dÐ√ sÄ ÊU??  »d?? ? F?ë ÊUJ? ë w?½U?D¹d?? ? ³?ë »«b?? ? ²?½ô« W?? ? Äu?JŠ X?Äd?? ? Š b?? ? I? ? ? ¨`O?K ? ? ?²?ë s* WÄ—U? 5½«uÁ XMÝË ¨tzU?M²Á«Ë tÃUL?F²?Ý«Ë Õö ë qL?Š sÄ 5OMOD KHë ©≤π® ‰Ëbë W?FÄU?' WFÐU?²Ã« W¹dJ ?Fë WM−Kë XFÝ b?ÁË ¨ tOM?²I¹ Ë√ Õö ë q?L×¹ b?I? t?OKŽ ΡUMÐË p?Ö w o uð rK UÐË—Ë√ sÄ œU?²?FÃ«Ë Õö?? ë ¡«d?ý vÃ≈ W?OÐd?Fë nÃ√ lÄ Õö? ë sÄ W?OÃU?²Ã«  U?OL?Jë UN?OKŽ X{d? Ë W?OÐd?Fë ‰Ëbë vÃ≈ XN?&« ≠ ±∞ ≠
 11. 11. ∫WOÁbMÐ qJà WIKÞ ÆWOÁbMÐ ≤∞∞∞ ‚«dFë ≠ ÆWOÁbMÐ ≤∞∞∞ U¹—uÝ ≠ ÆWOÁbMÐ ≤∞∞∞ W¹œuF ë WOÐdFë ≠ ÆWOÁbMÐ ≤∞∞∞ dBÄ ≠ ÆWOÁbMÐ ±∞∞∞ Êœ—_« ≠ ÆWOÁbMÐ ±∞∞∞ ÊUM³Ã ≠ WM−?Kë rK ? ?²ð rK ¨U??N?MÄ »uKD*« ‰U?? Ý—≈ w W??OÐd??F?ë ‰Ëbë iFÐ  Q?JKðË sÄ ©±∏[π[∞∞∞®Ë W??O? ?ÁbMÐ ©±∞[∞∞∞® sÄ W??O? ?ÁbMÐ ©¥±±∞® Èu??Ý o?A? Äœ w W¹dJ? ? Fë Ícë Íd?? ë d¹d??I? ²Ã« w ¡U??ł b??ÁË «c¼Ë Ʊπ¥∏Ø≤Ø∏ v²??Š W?I?KÞ ©±[∞∞∞[∞∞∞® q √ w W??OÐd?Fë ‰Ëb?ë W?F? ÄU?' W??ÄU?Fë W½U??Ä_« vÃ≈  u??H? qO??ŽU?L? Ý« ¡«uKë t??Äb?Á W?IKÞ ©≥∏∂∞∞∞∞® Ë W?OÁb?MÐ ·ô¬ WF? ð XLK? ð W¹dJ ?Fë WM−Kë Ê√ ±π¥∏Ø≥Ø≤≥ ©≥∞® l½U??B?Ä lÄ U¹—u??Ý  b?ÁU??FðË Æ W?O?Ðd?Fë ‰Ëbë sÄ  U??ýU?ýdë sÄ œb??ŽË W¹—U½ wHÃ√Ë W?O?ÁbM?Ð ·ô¬ …d?A?Ž ¡«d?Aà ¨W?OÐd?Fë W?F?ÄU?'« »U? ?( W?OJ?O?A?²Ã« «œuJý V³?? Ð U?¹—u??Ý v?Ã≈ qBð rà W?? I? ?H? ?Bë Ê√ d?? O? ?ž ¨W??I?KÞ Êu?? OKÄ ©±≤[µ®Ë ‘U?? ý— ÷d?Ž w w¼Ë U?N?OKŽ ¡ö?O?²?Ýô«Ë W?O½u?O?N?B?ë  «dÐU?<« b¹ vKŽ U¼d?Ä√ ·U?A?²?« ©≥±® Æ d׳ë ∫wÃU²ÃU ±π¥∏ »dŠ w W—UA*« WOÐdFë  «uIë X½uJðË ÆÍbMł ±∞[∞∞∞ wëuŠ ÍdB*« gO'« ≠ ÆÍbMł ≥[∞∞∞ wëuŠ wÁ«dFë gO'« ≠ ÆÍbMł ¥[µ∞∞ wëuŠ w½œ—_« gO'« ≠ ÆÍbMł ≥[∞∞∞ wëuŠ Í—u ë gO'« ≠ ©≥≤® Æ ÍbMł ±[∞∞∞ wëuŠ w½UM³Kë gO'« ≠ ÆÍbMł ∏[∞∞∞ wëuŠ wMOD KHë ”bI*« œUN'«  «uÁ ≠ ÆÍbMł ≥[∞∞∞ wëuŠ –UI½ù« gOł  «uÁ ≠ ≠ ±± ≠
 12. 12. ∫WO½uONBë  «uIë r−ŠË `OK ²Ã« ≠ U?N³¹d?NðË UÐË—Ë√Ë UJ¹dÄ√ sÄ W?×KÝ_« qÄU?FÄ ¡«d?ý vÃ≈ W¹œuN?Oë WÃUÂuë XF?Ý XN?&« ±π¥∂ w½U?¦Ã« Êu½U?? wH? ¨W?O½U?¦Ã« W?O*U?Fë »d?(« ¡U?N?²½« b?FÐ 5?D K vÃ≈ ÆW?OJ¹dÄ√ W?×KÝ√ qÄU?FÄ ¡«d?Aà …b×?²*«  U¹ôuë vÃ≈ ÁU½U?łUN?ë WÐUB?Ž sÄ W¦?FÐ qÄU?F*« sÄ t?łU²?% U?Ä ¡«dAà W?O?L¼Ë  U?Âdý lЗ√ W?¹œuN?Oë WÃU?Âuë  Q?A½√ UL? W¹—UMë  «—U??O?Fë h?×?Hà Ϋ“U??N?ł 5 ? L?š ¡«d??ý sÄ XMJ9Ë ¨W??OÐd?(« …e??N?ł_«Ë vÃ≈ X?Ðd¼Ë ±π¥∑ n¹d?? ?š w 5D? K v?Ã≈ XKI?½ WMÂU?? ?ÄË “U?? N? ? ł wHÃ√ w?ëu?? ŠË hBš b?¹b'« WOÐd?(«  UŽUMBë ŸËd?A* …—«œ≈  QA½√Ë ÆW¹œu?NOë  «d?LF?² *«  U?? ?A? ? O? ? ýd?Ã«Ë W?? ?ýU?? ?ýdë l? «b*« ÃU?? ?²½ù w?MO?D K? t?? ?OM?ł Êu?? ?OK?Ä ©≥[≤® tà l¹—U?? A*«ò rÝUÐ “«u?? Ä ŸËd??A? Ä ¡v?A½√ U??L?  ¨W?¹—UMë  «—U?? O? FÃ«Ë  U??Ýb?? *«Ë sÄ ÊUž  UÄ«— …d?LF² ?Ä »dÁ tOK¹dЫ f¹œ—UÐ w Ë sJO?²O —UH w åW¹ËU?LOJë s¹e? ²?à W¹dÝ ¡vÐU? ?Ä UÐË—Ë√ w t½U?łUNë ¡ö?ÂË ÂU?Á√Ë Æ…d?−H?²*« œ«u*« ÃU?²½≈ qł√ w Ë U? ?½d? »uMł w f½«d?? Ëœ qO? Ë “uÃuðË U??OKO?Ýd??Ä w …«d?²?A*« W??×KÝ_« ±π¥∑ ¡U?²?ý w U??NMÄ W?F? œ ‰Ë√ XK ËË Æ5?D K vÃ≈ U?N?³?¹d?N?²Ã Ϋb?O?N9 U??OÃUD¹≈ ‘U??ý— ©¥∞∞®Ë W??O½U?*√Ë W¹e??OK$≈ W??O? ?ÁbMÐ wHÃ√Ë Êd?Ð l b??Ä ≥∞∞∞ vKŽ X?KL??²? ý«Ë ©≥≥® Æ Í—U½ —UOŽ nB½Ë ÊuOKÄË ”b Ä ©µ∞∞®Ë w W¹d?J ? Fë  U??ŽUMBë ¡U??A?½SÐ 5D K w? W??O½u??O? N? Bë …œU??O? Ië  √bÐ w²Ã« W?OÐd?(«  U?ŽUMBKà åÊuK¹«ò W? ?ÝR?Ä XŽd?ýË ¨W¹d?Ý …—u?BÐ  UMO?FЗ_« mKÐË Æ±π¥∂ WMÝ cMÄ W?¹—UMë  «—UO?Fë ÃU?²½SÐ Êu? u?Š— …dL?F?²? Ä »d?Á X¾?A½√ ‘U?ýdà WIKÞ w½u?OKÄ ¡U¼“ ±π¥∑ ‰uK¹√ Ød?³?L²?³Ý W¹U?N½ v²?Š t²?−?²½√ UÄ Ÿu?L−?Ä uÐd¹ U?Ä ±π¥∂Ë ±π¥∞ w²MÝ ‰ö?š Èdš_« W?OÐd?(« l½U?B*« X−²½√Ë åv?H²?Ýò Ÿu½ sÄ sÄ X−?²½√Ë Æ—U?OFë «c¼ sÄ W?H¹c?Á ©¥¥µ∞∞®Ë ©W uÐ ≤® —U?O?Ž ÊËU¼ l b?Ä W¾?Ä vKŽ qÐUM?Ië qL??F? ?Ä Z²½√ U?? L?  Ʃ∏∏∞∞® ±π¥∑ n¹d??šË ±π¥∂ 5?Ð 7Ý Ÿu½  U??ýU?? ýdë Æ©≥¥®WK³MÁ nÃ√ ©µ≥® …d²Hë Ác¼ ‰öš b½uÄ qð …dLF² Ä w eKOÄ Ÿu½ sÄ W¹ËbOë ¨…d?O?³Â  U?O?LJÐ …d?O?šcÃ«Ë W?×KÝ_« Z²Mð W?O½u?O?NB?ë WOÐd?(« l½U?B*«  c?š√Ë ≠ ±≤ ≠
 13. 13. U?? L? ? ÆwM Ë qÄU?? Ž ©µ∞∞® u?? ×½ ±π¥∏ l?OЗ w l½U?? B*« Ác?¼ w 5K?ÄU??F?ë œb??Ž m?KÐË l½U??B*« Ác¼ X−??²½√Ë ÆU??N?Ž«u½√ nK?²? 0 ÂU??GÃ_« ÃU??²½≈ w l½U??B*« Ác¼ XF??Ýuð w²Ã«Ë U??Âb?O? «œ W?L? ł«—Ë ¨d?²?Ä W??¾?Ä Á«b??Ä mK³¹ Ícë ©Àu??Žd?³Ã«® ‘u??žd?³Ã« l? b?Ä ©≥µ® Æ U?? U¹ w d??O?³?  uÐ√ wŠ vK?Ž Âu?−? Në w ±π¥∑Ø≥ر≥ w …d??Ä ‰Ë_ XÄb?? ?²? Ý« vÃ≈ U?? OÃUD?|≈ sÄ Î«d??×?Ð W??×K?Ý_« sÄ ÎUMÞ ©≤±µ® s?×? ý sÄ ÁU?½U??łU?? Në ¡ö??ÂË s?J9Ë w ÎUMÞ ©≥≤∞® U??N?²½“ W?M×?ý ‰U?Ý—≈Ë ±π¥∏ s?Ä 5OÃË_« s¹d?N? Aë ‰ö?š 5?D K ©±µ≥µ®Ë ¨ÎUýU?ý— ÎUF b?Ä ©≤≤≥®Ë  ÆÊÆ  …œUÄ sÄ ÎUMÞ ©π∂® vKŽ  u?²Š« ±π¥∏صإ ∂µ —U?OŽ ÎU?F b?Ä 5 L?š s×ý sÄ ¡ôR¼ sJ9Ë ÆW?¹—U½ WIKÞ Êu?OKÄ ©≥[µ®Ë WO?ÁbMÐ rKÄ ©≤∞® —U?OŽ ÎU?ýU?ý— ÎUF? b?Ä ©±±®Ë ¨rKÄ ©±≤∞® —UO?Ž l b?Ä ©≤¥®Ë UN?Hz«c?Á lÄ rKÄ XK u? V?OÐ√ qð vÃ≈ U?OKO??Ýd?Ä ¡UMO?Ä sÄ u?ðU?Ý Ÿu½ sÄ ÎU?ýU?ý— ÎU? F? b?Ä ©≤µ∞®Ë “«dÞ sÄ s?×?ý  «dzU?Þ …b?Ž W¹œu??N? Oë WÃU??Âuë  d??²?ý«Ë Ʊπ¥∏صر≥ w U??N? OÃ≈ sÄ ÊË—U?O?Þ U¼œU?ÁË ÆW?OÐd??Gë U?O½U*√ w? wJ¹d?Ä_« gO?'«  U??HK ?Ä sÄ 5?L?Ý—uð VOÐ√ qð vÃ≈ XK?I½Ë UN?L?O?ÄdðË U?N?Šö? ≈ Èd?ł YOŠ «b?MÃu¼ vÃ≈ 5D K ×U?š Æ©≥∂®…dOšcÃ«Ë Õö ÃUÐ WKL×Ä ±π¥∏صØ≤ w ÁU½U?łU?Në WÐU?B?Ž ÊS? WM¹U?N?Bë b?OÐ Õö? ë …d? Ë sÄ ržd?ÃUÐË ¡UMŁ_« Ác¼ w Ë w W?DЫd*« W?? O?½UD¹d?? ?³Ã«  «u?? Ië s?Ä W?? ×K?Ý_« ¡«d?? ý sŽ v½«u?? ?²ð rà W?? O?ÐU¼—ù« …“u?? ?×Ð w²?ë W?? ×K?Ý_« W?? O? ? L? ? q?OK?Ið ·b?? N?Ð ¨5OK?;« —U?? −? ? ²Ã« s?ÄË 5D ?K ¥∏ ÂU??Ž »d??Š w? W??—U??A*« W??O?½u??O? N? Bë  «u?? Ië qO?? U??H?ð X½U??ÂË Æ©≥∑®»d??Fë ≠∫wÃU²ÃU ÆqÄUJë Õö ÃUÐ s¹œËeÄ «u½UÂË ÎöÄU ÎU³¹—bð «uЗœ ÍbMł ≤∞[∞∞∞ ¿ ÆqÄUJë Õö ÃUÐ «ËœËe¹ rÃË ÎöÄU ÎU³¹—bð «uЗœ ÍbMł ±∞[∞∞∞ ¿ ÆÕö ÃUÐ «ËœËe¹ rÃË ÎUOzeł ÎU³¹—bð «uЗœ ÍbMł ≥∞[∞∞∞ ¿ ÆWOÐU¼—ù« ÁU½UłUNë WÐUBŽ vÃ≈ ÊuL²M¹ ÍbMł ∂∞[∞∞∞ ¿ Æ©≥∏® ÎU×K Ä rNCFÐ ÊUÂË WOÐU¼—ù« Êuž—Ë_« WÐUBŽ vÃ≈ ÊuL²M¹ ÍbMł ∑[∞∞∞ ¿ 5³½U'« ö sÄ ±π¥∏ ÂU?Ž »dŠ w WÂd²A*«  «uIë r−?Š 5Ð W½—UI*« ‰öš sÄ ≠ ±≥ ≠
 14. 14. ‚u??Hð X½U?? »d?(« w? X—U??ý w²Ã« W??OKOz«d??Ýù«  «u??Ië Ê√ Õu?{u?Ð UMà 5³??²¹ vKŽ ÊU ͜u?NOë gO'« Ê√ vÃ≈ W? U{ùUÐ ¨·U?F{√ WŁöŁ sÄ d¦?ÂQÐ WOÐdFë ‘u?O'« ÆV¹—b²Ã«Ë rOEM²Ã« s ŠË …d³)« sÄ Ì‰UŽ Èu² Ä ∫»d(«  U¹d−Ä …bŽ sÄ ±π¥∏ —U¹√ Øu¹U?Ä ±µ WKOà nB²MÄ w 5D K? WOÐdFë ‘u?O'« XKšœ W?O?Äö?Ý≈Ë WÐËd?Ž vK?Ž WE U?;«Ë W?O½u?O?N?Bë  «u?Ië »d??{ ·b?NÐ pÃ–Ë ◊U?I½ lÄ „d²ý«Ë ¨pÖ vÃ≈ U?NI³Ý bÁ –UI½ù« gO?ł ÊUÂË ÆUNÃöI²?Ý« oOI%Ë 5D K w 5O?K;« 5KðU??I*«  U??Žu??L?−? ÄË 5¹d??B*« 5O?z«b?H?Ã«Ë ”b?I?*« œU?N? '« gO??ł W?OÐdFë ‘u?O'« U?N²?{Uš w²Ã« W?OÃU?²Ië ‰U?LŽ_«  c?š√ bIÃË ¨WM¹U?NBë W?Nł«u?Ä W?OÐd?F?ë  «u?Ië X³?FÃË ¨ U?N? ³?'« nK²? ?Ä v?KŽ Âu?−?Në lÐUÞ W?KŠd*« Ác¼ w  «u?Ië  Q?' 5Š w ÆW?O?ÄUEMë ‘u?O?−Kà …b?ŽU? *« …u?Ië —Ëœ W?O?ÄUEMë t?³?ý sÄ bIFë Ác¼ XKJý WÄËU?I*« bIŽ vÃ≈ bM² *« ¨wÄu−Në ŸU bë vÃ≈ W?O½uONBë Ë√ ‰U?²? Ië Õ—U? ?Ä s?Ä W?³¹d?Ië W?¹œu?N?Oë W??OMJ ë  U??F?L?−?²?Ã«Ë  «d?L?F? ²? *« ·ËdEë oKšË ¨U??N? «eM²?Ý«Ë W??OÐd?Fë  U?L? −?Në ¡«u?²?Šô …Òb? F?Ä ¨U?N?O? W??F?Á«uë ©≥π® Æ WOÄUEMë W¹uÃ_« oðUŽ vKŽ …UIK*« W ÂUF*«  UL−Në ÕU−Mà W³ÝUM*« ∫w¼ —ËU×Ä …bŽ vÃ≈ ÎUL IÄ WM¹UNBë vKŽ wÐdFë Âu−Në ÊU bÁË ∫©WOÃULAë WN³'«® WO½UM³Kë WN³'« ≠± gO??'« Âb?I?²?¹ ÊQÐ wC?Ið U??OKFë W??OÐd?Fë …œU??O?Ië U??N?²?F? {Ë w²Ã« WD)« X?½U? vÃ≈ …—u??ÁUMë sÄ b??²? L*« wKŠU?? ë o¹dD?ë ‰uÞ vKŽ …—u??ÁUMë ”√— sÄ w½U?M³Kë ”b?? ?ÁË W?? ?OJ?ÃU*« w²?¹d?? ?Á u?? ?×½ W?? ?O½U?M³K?ë  «u?? ?Ië XÄb?? ?I?ð pÖ dŁ√ v?KŽË ¨U?JŽ b??ÁË ÆWÃu??(« …d?? O? ×Ð ÁU??&UÐ Êœ—_« Íœ«Ë u??×?½ o¹dDë W??%U?? U??L? N? OKŽ  d?DO??ÝË w XKžu?ð w²Ã« w−?ÁËU?I?ë Í“u? …œU?O?I?Ð –U?I½ù« gO?ł  «u??Á pÖ w U?Nðb??ŽU?Ý b¹œu??Ž  «b??ŠË W?KžU??A? Ä t??ÄU??N? Ä s?Ä ÊU?? U??L?  ÆUJŽË b??H? 5?Ð qOK'« W??I?DMÄ –UI½ù« gOłË Í—u? ë gO'« rŽœË åqOK'« l³ ≈ò sÄ wÐdGë ¡e?'« w …dA²M*« ÕU²H¹ ¡«uà  UL?−Nà ÍbB²Ã«Ë ¨W¹œuNOë  «d?LF² *« vKŽ Âu−NÃUÐ UL?NÄUOÁ ÊUÐ≈ ≠ ±¥ ≠
 15. 15. ÆWOÄu−¼ WÂd×²Ä WOÞUO²Š« …uI åqOK'« l³ ≈ò oLŽ w dA²M*« ∫©WOÃULAë WN³'«® W¹—u ë WN³'« ≠≤ bI ¨W¹—u? ë w{«—_«Ë qOK'« 5Ð dýU³Ä w «dGł ‰U?Bð« œułË ÂbŽ vÃ≈ ΫdE½ ≠ WO½UM³Kë œËb(« d?³Ž Í—u ë gO'« Ó W?OÐdFë  «uIKà WÄUFë …œU?OIë  —dÁ s¹b¼U?:«  U??Žu?L?−?ÄË –U??I½ù« gO?łË w½UM?³Kë gO?'« lÄ qL??FKà W?OMO?D KHë qš«œ W¹—uÝ  ö?OJAð …bŽ XO?IÐ 5Š w ¨qOK'« w s¹dA?²M*« 5OMOD KHë b?? ÁË ÆW??O?MOD ?KHë ≠ W¹—u?? ë œËb?? (« ‰uÞ vK?Ž …d??A? ?²M?Ä W¹—u?? ?ë w{«—_« …d?O×Ð ‚d?ý ≠ »uMł WF?Á«uë WL?Ý …bKÐ u×?½ WKðUI*« W¹—u? ë  «uIë XÄb?Ið ÆW³¹dIë rNðUMÞu² Ä iFÐ ¡öš≈ vÃ≈ WM¹UNBë UŽœ U2 UNOKŽ  dDOÝË W¹d³Þ  UMÞu?? ²? ?*« iFÐ vKŽ U?? Nà  U?? L? −¼ w W?¹—u?? ë  «u?? Ië  Òb? Ô b?? ÁË «c¼ qÒNÝ Ícë d?Ä_« Êœ—UO¼ —U?LAÄ …d?LF²? Ä q²% Ê√ XŽUD²?Ý« UN½√ ô≈ ¨W¹œu?NOë Æ–UI½ù« gOłË WO½UM³Kë  «uIÃUÐ ‰UBðô« UNà ∫©WOÁdAë WN³'«® WO½œ—_« WN³'« ≠≥ ULO q?LŠ Ícë åwÐdFë oKOHëò sÄ  «bŠË X½U ±π¥∏ ÂU?Ž »d(« Ÿôb½« q³Á »d?F?ë 5Ð »d?(« Ÿôb½« bM?ŽË ¨5D K w …d??A?²M?Ä ¨w½œ—_« gO?'« rÝ« b??FÐ ÆÊœ—_« d?N½ —u? ?ł d?³?Ž 5D K vÃ≈ Èd?š√ W?O½œ—√  «u?Á XÂd?% rŁ ÆWM¹U?N?BÃ«Ë w WKÄU?Fë W?O? ÄUEMë t?³?ý  «u?IÃ«Ë w½œ—_« gO?'« W?OÐd?F?ë …œU?O?Ië XHK b?ÁË ¨”b?Ië WM¹bÄ ‰ö?²?Š« w lÝu²Ã« sÄ W?M¹UN?Bë lM0 5D K sÄ jÝË_« ¡e?'« Êb*« W¹U?L?ŠË ¨VOÐ√ qðË ”bI?ë 5Ð o¹dDë `²? vÃ≈ WO?Ä«dë rNðôËU?×?Ä ◊U³?Š≈Ë b?I? t?OKŽË Æ©rO?? ?I? ²Ã« —«d?Á V ? Š® W?OÐd?F?ë WÃËbë —UÞ≈ w WKš«b?ë Èd?IÃ«Ë bK?ë w²M¹b?? Ä w? ÂU??Á√Ë »d?? F?Kà W?? B? B? ?<« o?ÞUM*« qš«œ w?½œ—_« gO?? '« Âb?? Ið …dLF²? Ä vKŽ gO'« dDOÝ bI n¹dAë ”bI?ë WM¹b* W³ MÃUÐ UÄ√ ¨WKÄdÃ«Ë d? U??ŠË …—«d?B*« W?ID?MÄ vKŽ ÎU?C¹√ d?DO?ÝË ¨WM¹b*« ‰U??L?ý W?F? Á«uë  Ë—UDŽ W??O½œ—_«  «u??Ië XÃËU??Š U??L? ¨r?K ? ²?Ý« v²??Š W1b??Ië …b?K³Ã« w Íœu??N? Oë w(« ÂU?Ä√ o?¹dDë `²? b??ÁË ÆpÖ w XKA??H? ©…b¹b?'«® W??OÐd?Gë ”b??Ië …d? U??×?Ä ≠ ±µ ≠
 16. 16. XÄU??Á Ê√ b??F?Ð r( XOÐ WM?¹b??Ä w W¹d??B*«  «u??I?ÃUÐ ¡U??I? ²Ãûà W?? O½œ—_«  «u??Ië Æ»uIF¹ w³Më WMÞu² Ä vKŽ …dDO ÃUÐ WOÁ«dFë  «uIë ∫©WOÁdAë WN³'«® wÁ«dFë gO'«  UOKLŽ ≠¥ Êœ—_« wÁd?ý vÃ≈  U?Ž—b*«Ë W?O?F? b*U?Ð “e?F?Ä wÁ«d?Ž …U?A?Ä ¡«uà q Ë b?Á ÊU?  «bŠË  d?A²½« —U¹√ Øu¹U?Ä ±¥ w Ë ¨»d(« ¡bÐ q³?Á bЗ≈ wÐuMł ‚dH*« w? lL&Ë WDI½ ÒwÐuMł W?F?Á«uë  U?F?Hðd*« w W?OMOD KHë W?O½œ—_« œËb?(« vKŽ ¡«uKë «c¼ sÄ wÐuM'« ¡e?'« vKŽ WKD*«Ë ¨W?O½œ—_« ≠ W?OMOD KHë ≠ W¹—u? ë œËb?(« ¡UI?²Ã« ¨lÄU?:« d ?ł d?³Ž Êœ—_« d?N½ “U?O²?ł« WO?ÝU?Ý_« t²?L?NÄ X½U? b?ÁË ÆW¹d³Þ qN?Ý ¨aLÝ W?LłUN?0 WHKJ*« W¹—u ë  «u?IKà d ¹_« ÕUM'« vKŽ »d?Gë u×½ Âb?I²Ã«Ë …d?L?F?²? ?Ä XK²?Š«Ë W?¹d?³Þ »uMł W?IDMÄ u?×½ ÎôË√ W?O?Á«d??Fë  «u?Ië XÄb?Ið 5D K XKšœË X³?× ½U U?NO ¡UI?³Ã« lD² ð rà U?NMJà ¨dAO?ž vŽbð W¹œuN¹ —«d??Á V ? Š® W??OÐd??Fë oÞUM*« u??×½ wÁ«d??Fë g?O?'« Âb??IðË ¨f?KÐU½ WM¹b??Ä u??×½ vKŽ U?O?½UðU½ …d?L?F?²? ?Ä sÄ  «d?²?Äu?KO? …d?A?Ž b?F?ÔÐ vÃ≈ q Ë v²?Š ©rO? ? I?²Ã« W?OÁ«d?Fë  «u?Ië XŽUD²Ý« U?L? ÆÂdJÃuÞ WM¹b?Ä qÐUI?Ä iOÐ_« d?׳ë ¡vÞU?ý ÆU¼uK²Š« bÁ «u½U Ê√ bFÐ 5Mł WM¹bÄ sÄ WM¹UNBë œdÞ ∫©WOÐuM'« WN³'«® W¹dB*« WN³'« vKŽ ‰U²Ië ≠µ …u??Á U??N?OÃ≈ X?L?C?½«Ë ¨g¹d??FÃUÐ U¼e??O? N?&Ë W¹d??B*« W?¹d?³?ë  «u?Ië b??A? Š - W?FÐU²?ë 5¹dB*« s¹b?¼U:« VzU?²? UNÐ X?I(√ U?L? ¨…“ÒeF?Ä W¹d?Ý Â«uI?Ð W¹œuF?Ý b??³? Ž b??L? Š√ ©Âb?I?*«® ‘U?³?J³Ã« …œU??O? Á X% WKÄU??FÃ«Ë 5?LK *« Ê«u??šù« rOE?M²Ã Æe¹eFë ∫s¹—u×Ä vKŽ Âu−Në W¹dB*«  «uIKà UOKFë WOÐdFë …œUOIë WDš  œbŠ bÁË qŠU ë …«–U×0 dO ¹Ë ¨WOÄUEMë  «uIë tO qLFðË w Oz— u¼Ë ¨‰Ë_« —u;« Êö??I? ? ŽË …e??žË ` d?РΫ—Ëd??Ä ¨VOÐ√ qð ÁU??&U?Ð g¹d??Fë sÄ b??²?1Ë ¨wMOD ?KHë Æ©rO I²Ã« —«dÁ V Š® WOÐdFë œËb(« “ËU−²¹ ôË ÁœËbÝ√Ë ‰b:«Ë ©ÊËb¼U??:«® W??O? ?ÄUEMë t??³? ?ý  «u??Ië rłU??Nð t?? O? Ë wKš«œ u¼Ë w?½U??¦Ã« —u??;« ≠ ±∂ ≠
 17. 17. uÐ√ sÄ b?²1Ë ¨©rO? I?²Ã« —«d?Á V Š∞ W¹œu?N?Oë WÃËbë —UÞ≈ w WKš«bë W?IDM*« ÆqOK)«Ë l³ ë d¾³Ð Ϋ—ËdÄ ¨”bI*« XOÐ v²Š WKO−Ž W?OÐuM'« WN?³?'« w UN?FÄ W?Âd²?A*«Ë W¹d?B*«  «uIë Ê√ U?M¼ dÂcÃUÐ d¹b?'« sÄË UNà W?Nł«u*« W?O½uON?Bë  «uIë Ê_ ¨Âu−?NKà “öë ‚uH?²Ã« oOI×?²Ã WO? U sJð rà —UA?²½ûà ÒbF*« w½U?FH?ž ¡«uÃË ¨VIMë WIDMÄ w d?A²M*« VIMë ¡«uà r?Cð X½U XOÐ ≠ ‰b:« o¹dÞ v?²Š ”bIë ≠ VOÐ√ qð o¹dÞ sÄ …b?²L*« WID?M*« w tHKš W??N? ³?'« rŽb?à …Òb?F? Ä W??OÞU??O? ²?Š« …u??Á „UM¼ X?½U? 5?z«uKë s¹c¼ ¡«—ËË Æs¹d??³? ł ÆnÁu*« —uDð V Š WOÐuM'« Ë√ vDÝuë .d?O½ wðd?LF?²? Ä XK?²Š«Ë VIMë u?×½ ¡UMO?Ý d?³?Ž W¹dB*«  «u?Ië XÄb?Ið ‰b?:« WM¹b?Ä u×½ XN?łuðË …e?ž WM¹b?Ä W¹dB*«  «u?Ië XKšœ U?L? ÆÂË—«œ —UH?ÂË  «uIë Ác¼ sÄ ¡eł tłuð rŁ ¨ÍU?šœdÄœU¹ …dLF² Ä UN?I¹dÞ w XK²Š«Ë ¨ÎôULý lÄ wI??²K²Ã ÎôU??L?ý XN??łuðË U??N?²Kšb?? l³? ?ë d?¾Ð u??×½ d?š¬ ¡e??łË ¨œËb?Ý√ u??×½  UMÞu?²? *« ‰e?F¹ Ê√ Íd?B*« gO?'« sJ9 pÃc?ÐË ¨r( XOÐ w W?O½œ—_«  «u?Ië ÆUNO WOÃULAë oÞUM*« sŽ 5D K ÒwÐuMł w W¹œuNOë ∫–UI½ù« gOł  UOKLŽ ≠∂ Í“u?? …œU?O? Á X% 5D K? wÃU?L? ý w WKÄU??Fë –U??I½ù« gO??ł  «b?ŠË X½U?? X½UÂË ÆqH?Ý_« qOK'« sÄ ¡ełË vKŽ_« qOK'« WIDM?Ä w  dA²½« bÁ w−?ÁËUIë v²Š W?OMOD KHë ≠ WO½UM³Kë œËb(« sÄ b?²1 VOł qJý vKŽ U¼—UA?²½« WIDMÄ qO?K'« ·«dÞ√ v?²? ?Š ÎUÐd?? ?ž qOK?'« »U?? C?¼ sÄË ÆÎUÐu?Mł ·uD?³Ã« qN?? ?Ý ·«dÞ√ ÆÊUM³Ã wÐuMł w …dA²MÄ gO'« «c¼ œ«bÄ≈ bŽ«uÁ X½U bÁË ÆÎUÁdý wÁdAë sÄ W??³¹d?I?ë  «d?L? F?²? *« b?{ W??OÃU??²?Ië t?ÃU?L? Ž√ –U?I½ù« gO??ł lÐUð b??ÁË «c¼ ÊËU?F²ÃUÐ W¹œu?NOë  ö? «u*« ‚dÞ vKŽ szU?LJë VB½ lÐUð U?L ¨Á—U?A²½« W?IDMÄ jÝuë WIDMÄ w …dA?²M*« tð«bŠË UÄ√ Æ5OMOD KHë s¹b¼U:«  UŽu?L−Ä lÄ W??O½œ—_«  «u??Ië  U??O?KL??Fà …b??ŽU?? ? Ä  «u??Á vÃ≈ »d??(« ¡bÐ c?MÄ XÃu??% b??I? Í—u?? ë 5A?O? '« lÄ qO?K'« W?ID?MÄ w …d??A?²M*« t?ð«u?Á X½ËU??FðË ÆW??O?Á«d??FÃ«Ë ≠ ±∑ ≠
 18. 18. tO{dF²Ã«  UOKLFë iFÐ sÄ rždë vKŽË ÆW?OÃU²Ië UL¼œuNł  “eŽË w½UM³KÃ«Ë wIÐ »d?? (« WKŠd?? Ä w tðU??OK?L? Fà ÂU?? Fë lÐUDë ÊS?? ¨–U??I½ù« gO?? ł U¼c??H?½ w²Ã« ∂ر± wH? ¨gO'« U?N?{Uš w²Ã« „—U?F*« r¼√ sÄ …d?−Aë W?Âd?FÄ d?³²?FðË ÆÎU?OŽU? œ wÃU?L? ý W?L?ÂU?Š l?Á«u?Ä 5OMOD ?KHë s¹b¼U?:« sÄ  U??Žu?L?−?ÄË g?O?'« rłU¼ w rNKA? Ê√ ô≈ ÆÆÊ«d?O?MÃUÐ —uÐUÞ —U?H? vÃ≈ o¹dDë «u?F?DÁË ¨U?N?OÐd?žË …d?−?Aë ‰uKŠ lÄ »U×? ½ô« vKŽ r¼d³ł√ UNà …—ËU?:« …dLF²? *«Ë …d−Aë …bKÐ ÂU?ײÁ« ÆÂöEë ∫5¹dB*« s¹b¼U:«  UOKLŽ ≠∑ WÂd?×²Ä W?HOH?š  «uI VIMë ‚«d?²š« cMÄ 5¹dB?*« s¹b¼U:« VzU²? XKLŽ ¨wKŠU?? ë o¹dDë ÒwÁd??ý w W??OÐd?Fë lÁ«u?*«Ë l³? ë d??¾Ð sŽ ŸU?? bë U?N? ²?L? N?Ä b?ÁË ÆU?NOÃ≈  ö? «u*« b¹b?NðË VIMë w? WO½u?O?N?Bë  «d?LF?²? *« vKŽ …—U?žù«Ë ‚«dŽË U³GOð „—UFÄ w ‰UÒF —Ëœ 5LK *« Ê«ušûà WFÐU²Ã« s¹b¼U:«  «uIà ÊU cMÄ ”b?? Ië W??N? ³? ?ł vKŽ s¹b?¼U??:« 5Oz«b??H?ë VzU??²?  X?DA½ b??I?ÃË ¨Ê«b¹u??Ý ‚dÞË W??O½u?O?N? Bë  «d?L? F?²? *« v?KŽ  —U?žQ? ¨µØ±π w? r( XOÐ vÃ≈ U??NÃu? Ë ”bI*« œU?N'« gO?ł lÄ X½ËUFð U?L ¨”b?Ië o¹dÞ ÒwÐuMł WO½u?ON?Bë  ö «u*« w wÝU?Ý√ —Ëœ U??Nà ÊU?ÂË ¨qOK)« W??IDMÄ ·«dÞ√ vKŽ W??OÐd?Fë Èd?Ië W¹U??L?Š w vKŽ d??ýU?³?Ä d??O?ž d?OŁQ?ð U?NðU?OK?L?Fà ÊU?ÂË ¨”b??Ië ÒwÐuMł qO??Š«—  U?Ä«— W?Âd??F?Ä Æn¹dAë ”bIë WIDMÄ w WO½œ—_«  «uIë „—UFÄ ©±π¥∏Ø∑Øπ ≠ ∂ر±® vÃË_« W½bNë ©ÎU?OEHî U¼d?¹d?×?²Ã 5D K W?OÐd?Fë ‘u?O? '« ‰u?šœ Èd?³Jë ‰Ëbë  d?³?²?Ž« sÄ rždÃUÐË wÃËbë s?Ä_« fK−Ä  «—«d?Ià ÎU¹b?%Ë ¨t? U?I¹≈ sÄ bÐ ô ÎU?Oł—U?š Îö?šbð sÄ Ïq  √— b?I? ¨5D K ÷—√ vKŽ »d?Fë U??N?I?I?Š w²Ã« …œËb?;«  U??ŠU?−Më Íœu?NO?ë w½uO?N?Bë œu?łuë œbN¹ »d?(« —«d?L?²Ý« Ê√ U?O½UD¹dÐË …b?×?²*«  U¹ôuë wÐd??Fë sÞu?ë VKÁ w V¹d??ž r ? ł Ÿ—“ v?Ã≈ wÄ«dë wÐd??Gë ŸËd??A*« qO?DFðË WO½u?ON?Bë X³Fà U?L ¨W?IDM*« w WOK³?I²? *« t(U?BÄ W?Äb) wÄöÝù« r?ÃUFÃ«Ë ≠ ±∏ ≠
 19. 19. ‰ËU% w²Ã« W?OÐdFë ‰ËbÃ«Ë »dFë ÁU?& wÐdGë rÃUFë …—UŁ≈ w Ϋd?O³Â Ϋ—Ëœ W?O*UFë «c¼ w ÎU? ?OKł q?Oz«d??Ýù e?? O? ×? ?²Ã« Ëb??³¹Ë Æ5?D K w? Íœu??N? O?ë œu??łuë `? ? Ä ‰Ëbë vKŽ  U?Ðu?I? Fë ÷d? Ë »d??(« ·U?I¹ù X?DG?{ w²?ë ‰Ëbë Ê√ –≈ ÆnÁu*« vKŽ XO??IÐ b?I? ¨sÄ_« f?K−?Ä —«d?IР«e??²Ãô« vKŽ U?N? d??Š sÄ ÎU?ÁöD½« W??OÐd?Fë v²?Š UJŽ sÄ wMO?D KHë qŠU? ë W?O½u?O?N?Bë  «u?Ië XK²?Š« U?ÄbMŽ U?N?²?L? ÆsÄ_« fK−Ä —«dIà nÃU Ä ‰ö²Šô« pÖ Ê√ lÄ ¨…—uÁUMë XN?łuðË U??Nð«u?IÐ qŠ U?Äb?F?Ð qOz«d?Ý≈ rŽbà W?O?Ðd?Gë ‰Ëbë X³¼ b?I? t?OKŽË ÎUDO??ÝË  ËœU½dÐ X½u?Jë fK:« 5Ž YO??Š ¨d?Ä_« «c??Nà Ϋb??Š lC??Oà 3_« fK: ±π¥∏ —U¹√ Øu¹U??Ä ≤≤ w Ë ±π¥π —U?¹√ Øu¹U??Ä ≤∞ w W??Ä“_« Ác??Nà qŠ sŽ Y?×? ³Kà ÎU? OÃËœ sÄ W?OÐd?Fë ‰Ëb?ë 5Ð —UMë ‚öÞ≈ nÁuÐ w{U?IÃ«Ë ©µ∞® rÁ— —«d??Ië fK:« c? ð« ÆÈdš√ WNł sÄ qOz«dÝ≈ 5ÐË WNł Ê√ ô≈ ¨—UMë ‚ö?Þ≈ nÁuÐ ‰u??³? Ië d??Ä_« ¡ÈœUÐ w W??O?Ðd??Fë ‰Ëbë XC?? — b??ÁË q lÄ …eO?L²*« W?O×OK? ²Ã«Ë W¹œUB?²Áô«Ë W?ÝUO ë U?NðUÁö?Ž XKG²Ý« U?O½UD¹dÐ d³Â√ pK9 X½U w²Ã« ‰Ëbë Ác¼ vKŽ jGCë  œb?A ¨dBÄË Êœ—_«Ë ‚«dFë sÄ dzU?šcÃ«Ë W?×KÝ_UÐ U¼b¹Ëeð sŽ ŸUM²?ÄôUÐ U?Nðœb¼Ë ¨W¹dJ ?Fë  «—b?IÃ«Ë  «u?Ië pKð w wÐdFë nÁu*« w s¹U³?²Ã« dNþË Æ5D K w ‰U²Ië —«dL?²Ý« ‰UŠ w ◊u?? G? ?Cë ¡«“≈ W?? ÝU?? ? ?Š sJ?ð rà w²?ë W¹—u?? ë W?? ÄuJ(« n?Áu??Ä 5?Ð W??³? ?I? ?(« ÆUO½UD¹dÐ lÄ WD³ðd*« WOÐdFë ‰Ëbë nÁ«uÄË WO½UD¹d³Ã« ÎUŽU?L²?ł« WOÐd?Fë WF?ÄU'« ‰Ëœ ¡U?LŽ“ b?IŽ b?(« «c¼ vÃ≈ ŸU{Ë_« XK Ë U?ÄbMŽ ¨nÁu*« ‰uŠ ¡«—ü« XL I?½«Ë wÃËbë jOÝuë  UŠd²IÄ WA?ÁUM* ÊULŽ w rNà ¨U¹—uÝ «b?Ž W½bNë ‰u?³Á vÃ≈ qO9 W?OÐdFë ‰Ëbë sÄ W¹d?¦Â_« Ê√ 5³ð U?ÄbMŽ sJÃË ÍcÃ«Ë ±π¥∏ —U¹√ Øu¹U??Ä ≤π w W½b¼ b?I?Ž v?KŽ W?I? «u*« W?O?Ðd?Fë ‰Ëbë XK³??Á b?I? Ʊπ¥∏ Ê«d¹eŠØuO½u¹ ±± w ‰uFH*« c U½ `³ √ b¹e*« vKŽ UNÃuBŠË ¨UNð«uÁ VOðdð …œU?Ž≈ sÄ WO½uONBë  «uIë XMJ9 Ê√ bFÐ w X×??³? √Ë ‰U?²?I?Kà XK¼Qð Ê√ b?F?ÐË ¨UJ¹d?Ä√Ë W?O?Ðd?Gë ‰Ëbë sÄ W??×KÝ_« sÄ ≠ ±π ≠
 20. 20.  «u??Ië X?Ád??š ÆÂu??−? Në l{Ë v?Ã≈ ŸU?? bë l{Ë sÄ ‰U??I? ?²½ôUÐ U??Nà `L?? ¹ l{Ë ±π¥∏ “u9 Øu??O½u¹ ∏ w W½b?N?ë ¡U?N?²?½« b?Žu?Ä q?³?Á sÄ_« fK−??Ä —«d?Á W??O½u?O?N? Bë ÆUNMÄ UNK¼√  œdÞË WOÐdFë ÈdIë iFÐ vKŽ  dDOÝË `ÃUBà W?ÒHJë qO9  cš√ YO?Š ±π¥∏ “u9 ØuO½u¹ π w WO½U?¦Ã« …dLKà ‰U?²Ië √bÐ nK²?? ? Ä vKŽ W??OÐd??Fë  «u??Ië d??Šœ W?O?½u?O? N? Bë  «u??Ië XÃËU??ŠË ÆqOz«d??Ý≈ w XKA? b?I? Æd?šü« U?N?CF?Ð w XKA? Ë lÁ«u*« iFÐ w X×?−M  U?N?³?'« w ÎUD?O? ?РΫ“U?$≈ X?I? I?Š 5?Š w ¨5Mł W??IDM?Ä w W??O? Á«d?F?ë  «u?I?ë W1e¼ ¨U¼—UDÄË bKë WM¹bÄ ‰ö?²Š« w WO½u?ONBë  «u?Ië X×$ UL? ÆÂdJÃuÞ WIDMÄ vKŽ ¡ö?O?²?Ýô« w XKA? U?NMJ?à ¨U?NÄU?Ä√ w?½œ—_« gO?'« d?I?NI?ðË ¨WKÄdë WM¹b?ÄË `³ √Ë —UMë ‚öÞ≈ nÁuРΫ—«dÁ sÄ_« fK?−Ä —b √ bÁË ÆWOÁd?Aë ”bIë WM¹bÄ rÃË —«d?? IKà V?−? ²? ? ð rà qO?z«d??Ý≈ sJ?à ¨±π¥∏ “u9 Øu??O?½u¹ ±∏ w ‰u?? F? H*« c?? U½  UÐU?? B? ?Fë X?Äb?? Á√ b??ÁË Æ—«d?? I?ë c?? O? H?M²Ã s?Ä_« fK−?? Ä ‰Ëœ U?? N? ?OK?Ž jG?? Cð ‰uK¹√ Ød?³?L?²?³?Ý ±∑ w  ËœU?½dÐ X½uJë wÃËbë jO?Ýuë q²?Á v?KŽ W?O½u?O?N?Bë Æ…bײ*« 3úà b¹bł rO Ið ŸËdAÄ .bIð ÍuM¹ ÊU t½_ ±π¥∏ sÄ WK ?KÝ W?O½u?O? N?Bë …œU?O? Ië XLE½ ±π¥∏ ‰Ë_« s¹d??Að ØdÐu?²? Â√ ‰uKŠ lÄ  UÐd??C?ëò W??OKL?? Ž U¼“dÐ√Ë ¨Íd??B*« g?O? '« b??{ ÎU? ÝU??Ý√  e?? Âdð  U??OK?L? Fë w å«d?O?Šò W?OKL??Ž W?O½u?O?N?Bë  «u?Ië  c?H½ U?L? ¨å5Žò W??OKL?ŽË åd?A?Fë sÄ  U?OK?L?Fë Ác¼ ¡U?N? ²½« b?FÐ W?O½u??O?N?Bë  «u?Ië X?MJ9 b?ÁË ÆqOK'« W??IDMÄ ZOKš u×½ ÂbI²Ã«Ë W?łuÃUHë VOł vKŽ —UB(« ÷d Ë W¹dJ Fë UN?FÁ«uÄ e¹eFð qOK'« ‰ö?²Š« sÄ XMJ9 U?L ¨© ö¹≈® W¹d?B*« ‘Uýdë Â√ W¹d?Á ‰ö²?Š«Ë W³?IFë ¨W?O½UM³K?Ã«Ë W¹—u? ë  «u?Ië d?Šœ b?FÐ 5D K ×U?š –U?I?½ù« gO?ł l œË vKŽ_« lO??L? ' U?¼d??Ä«Ë√ W??OÐd??Fë  «œU??O? ?Ië  —b?? √ ±π¥∏ ‰Ë√ s¹d??Að Ød?Ðu??²? Â√ ≤≤ w Ë X×?³ √Ë  U?N³?'« nK²? Ä vKŽ l «b*« X²?L? Ë °°—UMë ‚öÞ≈ ·UI¹SÐ  «u?Ië W?ŠU *« XBKIðË 5D ?K WŠU? Ä sÄ •∑∑ vKŽ dD?O ð W?OKOz«dÝù«  «u?Ië Æ≤r ∂[∞∞∞ vÃ≈ ≤r ±≤[∞∞∞ wëuŠ sÄ »dFë Íb¹√ X% WFÁ«uë ≠ ≤∞ ≠
 21. 21. w²Ã« n¹d??Aë ”b?Ië WM¹b?Ä s?Ä wÁd?Aë ¡e?'«Ë W?O?Ðd?Gë W?H?Cë X?F?C?šË ÆW¹dBÄ W¹dJ Ž …—«œù …ež ŸUDÁ lCš 5Š w WO½œ—_« WJKL*« sÄ Î«¡eł  bž Ác¼ ‰Ëœ 5Ð  UŁœU×?Ä  bI?Ž WOÐdFë  «u?Ië UNÐ XOMÔÄ w²Ã« W1e?Në dŁ√ vKŽ w ”˜˗ …d¹e?ł w pÃ–Ë W?Lz«œ W½b¼ bI?Ž qł√ sÄ w½u?O?NBë ÊU?OJÃ«Ë  «u?Ië ≤¥ w d??B?Ä sÄ q lÄ W??O½b?Në  U??O?ÁU??Hð« w½u?O? N?Bë ÊU??OJë lÁË b??ÁË ±π¥π ÂU?Ž ÊU? ?O½ Øq¹dÐ≈ ≥ w Êœ—_«Ë ¨±π¥π —«–¬ Ø”—U?Ä ≤≥ w ÊUM³ÃË ¨±π¥π ◊U?³ý Ød¹«d?³? ÷—√ sÄ d??³?Â_« ¡e??'« ŸU?{ «cJ¼Ë Ʊπ¥π ‰Ë√ s?¹d?Að ØdÐu??²?Â√ ≤∞ w U?¹—u?ÝË ¨±π¥π qþ w UN?OKŽ …dDO Kà WO½u?ONBë WÂd?(«Ë WOÐdGë ÈuI?ë VÃUJð bFÐ 5D K ÊUM³?ÃË U¹—u??ÝË Êœ—_«Ë d?B? Ä X×??³? √Ë ¨ÎU½U??O? Š√ d??ÄP??²?ÄË ‰–U?? ? ²? Ä wÐd??Ž lÁ«Ë Æ©¥∞®WO½u½UÁ œËbŠ ô W½b¼ ◊uDš w½uONBë ÊUOJë sŽ UNKBHð wMOD ?KHë VF?Aë sÄ ·ôü«  U?¾?Ä b¹d?Að »d?(« Ác?¼ ZzU?²½ r¼√ sÄ ÊU?ÂË Ær¼¡«—Ë U¼uHKš w²Ã« rNðuOÐË r¼—U¹œ vÃ≈ …œuFë oŠ sÄ rN½UÄdŠË ∫»d(« w wÐdFë qAHë »U³Ý√ ≠ Æ»d(« ’uB Ð ‘UI½ Í√ w 5¹dJ Fë …œUIë 5OÝUO ë „«dý≈ ÂbŽ ≠ «cNà W?OÃËbë ÈuIë …b½U? ÄË w½uO?NBë ÊU?OJë `ÃUBà ÈuI?ë Ê«eOÄ ÊU?׳— ≠ ÆÊUOJë U?N?C?FÐ ÊU? YO?Š W??OÐd?Fë  «u?Ië Èbà W¹dJ ?F?ë …d?³?)«Ë …—b?Ië nF?{ ≠ w wKFHë „«d²ýô« U?Nà o³ ¹ rÃË ¨WO³Mł√ …œUOIÐ ÊU UN?CFÐË qOJA²Ã« Y¹bŠ ƉU²Á lÄ WÂdFÄ ÷uš t?²O½ w sJ¹ rà Ícë UNMOŠ wÐdFë wLÝdë tłu?²Ã« WFO³Þ ≠ ÆWOÃËbë  UNłu²Ã« ÆWOÐdFë œö³Kà 5OÝUO ë …œUIë Èbà  UNłu²Ã« s¹U³ðË oO M²Ã« nF{ ≠ jOD? ?²?ë vKŽ …—œU??ÁË …œU??ł …b??Šu??Ä W¹dJ ? Ž …œU??O? Á vÃ≈ »d??Fë —U??I? ²? « ≠ ÆW¹dJ Fë  UOKLFë vKŽ ·«dýù«Ë oO M²Ã«Ë ≠ ≤± ≠
 22. 22. ±πµ∂ »dŠ ∫dBÄ vKŽ wŁö¦Ã« Ê«ËbFë ÂU?Fë w d?B? Ä vKŽ Ê«Ëb?Fë w qOz«d??Ý≈Ë U? ½d? Ë U?O½UD¹d?Ð sÄ q X—U?ý vKŽ XI??Hð« U?N½S? W?½ËU?F?²*« ·«dÞ_« sÄ ·d?Þ q »U?³?Ý√ XHK?²?š« s¾ÃË ¨±πµ∂ ‚dD²Ã« sÄ bÐ ô Ê«Ëb?Fë qO UHð sŽ Y¹b?(« q³ÁË ÆdB* W¹d?J Ž WÐd{ t?Ołuð ÆÊ«ËbFÃUÐ WL¼U *« vÃ≈ ·dÞ q XŽœ w²Ã« »U³Ý_« vÃ≈ wÃuðË ¨d??B? Ä w r?J(« vKŽ —«d??Š_« ◊U??³? Cë ¡ö??O? ²? Ý« sÄ  «uM?Ý lЗ√ b??FÐ V×??Ý vKŽ Ϋœ— ±πµ∂ “u9 Øu?O½u?¹ ≤∂ w sKŽ√ WDK ?ë ÂU?Ä“ d? UM?ë b?³?Ž ‰U??L?ł W??IDMÄ »u?Mł wÃU??Fë b?? ë q¹u??L? ²Ð U??L? N?{Ëd??Ž U??O½UD?¹dÐË …b??×?²?*«  U¹ôuë W¹U?L?( W?×K *« …u?Ië «b? ?²?Ý« vKŽ U?N?Äe?Ž sŽ sK?Fð U?O½UD¹dÐ  √bÐË ÆÊ«u?Ý√ ©¥±® Æ f¹u ë …UMÁ w UN(UBÄ W−O²½ —u¼b²ÃUÐ WO ½dHë W¹dB*« W? U ÐË WO ½dHë WOÐdFë  UÁöFë  √bÐ d?Ä_« u¼Ë ¨W¹d?J ?Fë  «b?F*« Àb??ŠQÐË n¦JÄ qJAÐ q?Oz«d?Ýù U? ½d?? `OK ð ¡«bŽ_«ò Ê√ ÊöŽûà XÁuë p?Ö w d UMë b³Ž ‰UL?ł ÍdB*« fOzdÃUÐ l œ Ícë ÊU UL ¨©¥≤®åqOz«dÝù W?×KÝ_« qÝdð w²Ã« U ½d Ë U?O½UD¹dÐ r¼ dB* 5OIO?I(« UÄu¼Ë w ½d?Hë —ULF²?Ýô« b{ W¹dz«e'« …—u?¦Kà dBÄ w rÂU?(« ÂUEMë …b½U * Èb?ŠS? dz«e??'« vÃ≈ dEMð X½U? –≈ ¨W??OKš«bë U?N½ËR?ý w? Îö?šbð U? ½d? tðd??³?²?Ž« —d?³*« W?ÐU?¦0 ÊuJ²Ã f¹u?? ë …UMÁ rO?ÄQ?ð …uDš  ¡U?łË ÆW?O? ½d?Hë  U?F?ÞU?I*« w W¹u??O?(« U?N?(U??B?Ä vKŽ ÿU?H? (« W?−?×Ð d??B?Ä vKŽ Ê«Ëb?F?ÃUÐ U? ½d? W??—U?A* Æ©¥≥®…UMIë «b ²Ý« »U³?Ý√ …bFà dBÄ vKŽ Ê«Ëb?FÃU‡Ð WOMF‡‡Ä X½U‡‡ ‡Â b?I qOz«dÝù W³? MÃU‡‡ Ð U‡‡ Ä√ ©¥¥® ∫w¼ X½U?? w²Ã«Ë ¨W¹d??B*« W¹d?J ?F?ë …u?I?ë vKŽ wC??Ið W??OzU??ÁË WÐd?{ t??O? łuð ≠± ‚—«ËeÃ«Ë l «b*«Ë  UÐUÐbë dB?Ä  d²ý« Ê√ bFÐ ÆW?O Ozdë WOÐd?Fë …uIë qJAð ≠ ≤≤ ≠
 23. 23. ÆUNÐ ÊUN² Ô¹ ô …uÁ UN¹bà `³ √Ë ¨ «dzUDÃ«Ë qšb?Ä vKŽ d?B?Ä  dDO?Ý –≈ W?OKOz«d?Ýù« WŠö*« ÂU?Ä√ W?³?I?Fë ZOKš `²? ≠≤ Ê«dOŁ U?L¼Ë tOKŽ 5?²FÁ«uë 5ðd?¹e'« vKŽË Ê«dO?Ł oOC0 ·ËdF?*« W³I?Fë ZOKš …d?Ä sÄ d¦?Â√ qOz«dÝ≈  dJ? Ë ÆWOKOz«d?Ýù« WŠö*« t?łË w U?LN?²IKž√Ë ¨d? UM Ë ¡UMO?? Ý w aO??Aë Âd??ý v?KŽ ¡ö??O? ²? Ýöà …œËb?? ×? Ä W¹dJ ? Ž W?? OKL??FÐ ÂU??O? ?IÃUÐ ÆoOC*« vKŽ …dDO Ã«Ë …e?ž ŸUDÁ W?IDMÄ sÄ oK?DMð X½U? w²Ã« W?Oz«b?Hë  U?OKL?Fë vKŽ¡U?C?Ië ≠≥ ÆXÁuë pÖ w W¹dB*« …dDO ë X% ÊU Ícë Ê≈Ë ¨Ê«Ëb?FÃUÐ W—U?A*« ·«dÞ_« sÄ ·dÞ q  U?Nłuð ·ö?²?š« kŠö½ UM¼ sÄ `ÃU?B? LKà Ϋb¹b??Nð b?F¹ f¹u?? ë …UMÁ rO?ÄQ?ð Ê√ vKŽ XI?H?ð« b?Á U?N? F?O?L? ł X½U? ÆUNMÄ qJà WO−Oð«d²Ýô« ∫Ê«ËbFë ¡bÐ q³Á ÍdJ Fë l{uë ¿ vKŽ d??B? Ä vKŽ Ê«Ëb?F?ë b? w „—U??A? ²?Ý w²?ë W¹d?B*«  «u??Ië l{Ë ÊU?? ©¥¥® ∫ wÃU²Ã« u×Më  U??Žu?L? −?Ä ¥Ë ¨W??OÞU??O?²? Š« W¹uÃ√ ¥Ë ¨W??O?ÄUE½ …U??A? Ä ¡«uà ± U?NM?OÐ sÄ ∫¡«uà ±π ‰œUFð WKI?² Ä  UÐUÐœ VzU²? ≥ Ë ¨ÎU³¹dIð ¡«uà …uIÐ U?NMÄ …bŠ«Ë q WŽ—bÄ W?OÃU²Á ∫ÎUÐd?Ý ±¥ rCð X½UJ W¹d?B*« W¹u?'«  «uIë U?Ä√ ÆŸ—b?Ä ¡«uà sÄ d?¦Â√ U?N?ŽuL?−0  U? –UÁ wÐd?ÝË ¨WKðUI?Ä  U –U?Á »dÝË ¨W?O{«d?²?Ž« WKðUI?Ä »«dÝ√ ∑ U?NMOÐ sÄ ÊU?? Íd?? ×? ³Ã« ‰U?? :« w Ë Æ‰U??Bð«Ë œ«b?? Ä« »d??ÝË ¨Íu??ł q?I½ »«d??Ý√ ≥Ë ¨q?ÐUMÁ …b??ŽË ¨b?? OЗuÞ ‚—«Ë“ ¥Ë  UÞU?? Ád?? µË  «d?? Äb??Ä ¥ sÄ ÎU½Òu?JÄ Íd??B?*« ‰uDÝ_« ÆbFÐ UNLÁ«uÞ œ«bŽ≈ qL²J¹ rà  U «už ≥ vÃ≈ W U{ùUÐ ¨WOKŠUÝ W¹—ËœË ‰«e½≈ ‚—«Ë“ ±∏ sÄ ÊuJð bI dBÄ vKŽ Ê«ËbFë w W—UA*UÐ nKJ*« wKOz«dÝù« V½U'« UÄ√ ¨5OKEÄ ¡«uÃË ¨ÊUOJO½UJOÄ Ê«¡«uÃË ¨…UA?Ä ¡«uà ±≤Ë ¨WŽ—bÄ W¹uÃ√ ≥ UNMOÐ sÄ ∫¡«uà …e?ÂdL?²ÄË …—U?F?Ä∞ WO? ½d »«d?ÝQÐ …“e?F*« WOð«cë W¹u?'« U?Nð«uÁ X½U? 5Š w »«d?? Ý√ π U?? NMOÐ s?Ä ∫ÎUÐd?? Ý ≤∏ rCð ±πµ∂ر∞Ø≤≥ c?MÄ W?? OKOz«d?? Ýù«  «—UD?*« w ≠ ≤≥ ≠
 24. 24. »«d?Ý√ ≥Ë ¨ U? –U?Á »«d?Ý√ ¥Ë ¨W?KðU?I?Ä W? –U?Á »«d?Ý√ ∑Ë ¨W?O?{«d?²? Ž« WKðU?I?Ä Õö?? Ý r?C¹ sJ?¹ rÃË ¨‰U?? B?ð«Ë œ«b?? Ä≈ ÒwÐd?? ?ÝË Íu?? ł qI?½ »«d?? Ý√ ≥Ë ŸöD?²? ?Ý« ‚—Ë“ ±∑Ë ¨b??OЗuÞ ‚—Ë“ ≤≤Ë  UÞU??Ád?? µË 5ðd??Äb?Ä Èu??Ý wKO?z«d?Ýù« W¹d??×? ³Ã« ©¥µ® Æ WOKŠUÝ W¹—Ëœ ‚—«Ë“ ∂Ë ¨WÝ«dŠ sHÝ ≥Ë ¨‰«e½≈ W¹u?łË W¹d?×ÐË W¹d?Ð …u?Á Ê«Ëb?Fë w …d?ýU?³*« W?—U?A?LKà U?O?½UD¹dÐ XB?B?š ±≤ rCð  «u?Ië Ác¼ X?½U?ÂË ÆÊb?ŽË U?O?³?OÃË UDÃU?ÄË ’d?³?Á w  b?A?²?Š« …d?O?³?  U –UÁ »dÝ ±µ ¨WKðU?IÄ  U –UÁ »dÝ ±µË WO{«d²?Ž« WKðUIÄ »«dÝ√ ±∞Ë ¨¡«uà ÂU??×? ²? ?Á« d??²ÐuJ?OK¼ ÒwÐd?? ÝË Íu??ł qI½ »«d??Ý√ ∑Ë Ÿö?D²??Ý« »«d??Ý√ ≥Ë ¨q?ÐUMÁ ƉUBð«Ë œ«bÄ≈ »dÝË  ö?ÄU?Š µ sÄ W?HÃRÄ W?O½UD¹d?³Ã« …u?Ië X½U? b?I? ¨Íd?׳?ë bO?F?Bë vKŽ U?Ä√ jzUÝË vÃ≈ W? U{ùUÐ ¨ U «u?ž ∑Ë ¨ UÞUÁd ∑Ë …d?ÄbÄ ±¥Ë  «œ«dÞ ∂Ë  «dzUÞ ¨Z¹dN ¨œ«bÄ≈ ¨vHA² Ä ¨Õö ≈ ¨qI½® w² łuKë rŽbë sHÝË Íd׳ë ‰«e½ù« d?L?Š_« s¹d×?³Ã« 5Ð W?Ž“u?Ä W¹d?×?³Ã« lDIë Ác¼ X½U?ÂË Æ©aë ÆÆW?OJKÝ  ôU?Bð« Æ©¥∂®jÝu²*« iOÐ_«Ë µ ∫XL?{ b?I? Ê«Ëb?FÃUÐ „«d?²?ýöà …b?F? Ä X½U? w²Ã« W?O? ½d??Hë  «u?Ië U?Ä√ WKðUI?Ä »«dÝ√ π UNMOÐ sÄ ©qOz«d?Ýù …—UF*« »«dÝ_« «bŽ® ÎU¹u?ł ÎUÐdÝ ≤¥Ë ¨W¹uÃ√ »«d?Ý√ ≥Ë ¨ «dzUDë  öÄU?Š sÄ oKDMð WKðU?IÄ W? –UÁ »«d?Ý√ ≥Ë ¨WO?{«d²?Ž«  «dÄbÄ ¥Ë ¨s¹œ«dÞË ¨Wł—UÐË ¨ «dzUÞ w²KÄUŠË ¨Íuł qI½ »«dÝ√ µË ¨ŸöD²Ý« w²?? ? ? ? łu?Kë r?ŽbÃ«Ë ‰«e½ù« j?zU?? ?ÝË sÄ Î«œb?? ?ŽË ¨5?²? ? «u?? ?žË ¨ UÞU?? ?Ád?? ? ∏Ë Æ©¥∑®Íd׳ë w²?ë  «u?? Ië lÄ Íd?? B?*« V½U?? '« w W?¹dJ ? ?F?ë  «u?? Ië W½—U?? ?I? ?Ä ‰ö?? š sÄ sJ¹ rà W¹dJ? Fë …u?Ië Ê«e?O?Ä Ê√ ¡ö?−Ð UMà `C?²¹ d?B?Ä vKŽ Ê«Ëb?FÃUÐ X—U?ý WO ½d?HÃ«Ë WO½UD¹d³Ã« W¹uÃ_« Ê√ sÄ rždÃUÐ ¨WÂdF*« sÄ Íd?B*« V½U'« `ÃU w ¡b³ÃUÐ …eHײ?Ä qOz«dÝ≈ qFł w r¼UÝ Ícë dÄ_« ©¥∏®‰U²Ië w U?NK „d²Að rà ÆÎUIÐUÝ UNOÃ≈ —UA*« UN «b¼√ oOIײà dBÄ vKŽ Ê«ËbFÃUÐ ≠ ≤¥ ≠
 25. 25. Ëe??Gà w?zU??NMë ‰u??ÂuðËd?? ³Ã« vKŽ lO??Áu?? ²Ã« - ±πµ∂ ‰Ë_« s¹d??Að Ød?Ðu??²? Â√ ≤¥ w ©¥π® bO «œ wKOz«d?Ýù« V½U'« sŽ qÂËË ¨f¹—UÐ sÄ »dIÃUÐ dHOÝ W?OŠU{ w dBÄ sŽ s¹œ p¹dðUÐË U? ½d? sŽ u?MOÐ ÊU?²? ¹d?ÂË ¨wKOz«d?Ýù« ŸU? bë d¹“Ë Êu¹—u?ž sÐ ‰Ë√ s¹dAð ØdÐu²Â√ ≤π Âu¹ Âu−Në ¡bÐ vKŽ Àö¦Ã« ‰Ëbë XIHð« bÁË ¨©µ∞®UO½UD¹dÐ ∫©µ±®wÃU²Ã« VOðd²Ã« V Š ±πµ∂ nÁË ◊uD?š d?³? Ž ΫdÐ ¡UM?O?Ý …d¹e??ł t??³? ý vKŽ Âu??−? NÃUÐ qOz«d??Ý≈ Âu??Ið ≠± WOK?LFë ¡bÐ bFÐ ◊d?²A¹Ë Æw−?Oð«d²?Ýô« ö¦?Ä dBÄ w Íu?ł ‰«e½SÐË —UMë ‚öÞ≈ U? ½d? sJL?²ð v²?Š® dD Kà f¹u? ë …UMÁ ÷d?Fð W?OÐd?(« W?OKL?Fë ÊQÐ d?Âc¹ Ê√ Æ©qšb²Ã« w UO½UD¹dÐË b?OF?Ý —uÐ sÄ f¹u? ë …UMÁ WI?DMÄ vKŽ Âd−?NÃUÐ U? ½d Ë U?O½UD¹dÐ Âu?Ið ≠≤ ÆiOÐ_« d׳ë sÄ pÃ–Ë WOKOŽULÝô«Ë f¹u ë vÃ≈ rŁ W¹«bÐ sL?C?²?O? ¨5²?H?K²? ?Ä 5²?H?BÐ ¨qOz«d?Ý≈Ë d?B?Ä sÄ q? vÃ≈ VKÞ Âb?I¹ ≠≥  «uIë V×?ÝË —UMë ‚öÞ≈ nÁuÐ W?³ÃUD*« UL¼ 5ðd?I qOz«dÝù q?Ýd*« ⁄ö³Ã« V ? Š W?¦ÃUŁ …d??I? d??B* W?³? MÃUÐ ·U??C¹Ë ¨…UMIë s?Ä ‰U?O? Ä√ …d?A? Ž W? U?? ?Ä Æ…UMIë WIDMÄ w WO½UD¹dÐ WO ½d  «uÁ l{uÐ W³ÃUD*« dO u²Ã W¹u?'« WOKOz«dÝù« bŽ«uIë «b ²ÝUÐ W?O ½dHë  «dzUDKà `L ¹ ≠¥ ÆWOKOz«dÝù« ÊbLKà W¹u'« W¹UL(« b?FÐ W?³?I?Fë ZOK?š w W?OKOz«d?Ýù« W?Šö*« W¹d?Š U? ½d? Ë U?O½U?D¹dÐ sL?Cð ≠µ Âu??−?N?à ÎU?³? ? % W?OzU??ÁË  «¡«d??ł≈ d?B? Ä  c?? ð« b??I? qÐU??I*« w Ë »d??(« ¡U??N½≈ ∫UNMÄ  «¡«dł≈ …bŽ  c ð«Ë …UMIë WN³ł vKŽ w ½d w½UD¹dÐ Æ¡UMOÝ w wKOz«dÝù« Ê«ËbFë WNł«u* ÍdB*« gO'« sÄ ¡eł ‰UÝ—≈ ≠± Æ…UMIë WIDMÄ w gO'« sÄ dš¬ ¡eł nOþuð ≠≤ œu??A? Š Í√ oÞU?MÄ vÃ≈ tK?IMà …œU??O? Ië ·d?? Bð X% d??š¬ ¡e??ł vK?Ž ¡U??IÐù« ≠≥ Æ©µ≤®ÆÆÆWFÁu²Ä dOž W¹dJ Ž ≠ ≤µ ≠
 26. 26. ∫©µ≥®Ê«ËbFë ¡bÐ „d?×?²ð W??OKOz«d?Ýù«  «u?Ië Ê√ ÎU? Ëd?F?Ä ÊU? ±πµ∂ ‰Ë√ s¹d?Að Ød?Ðu?²?Â√ ≤∑ w W?OKOz«d?Ýù« »d?(« …—«“Ë  —b? √ t? ?H½ d?N?A?ë sÄ ≤∏ w Ë ÆW?Žd? ë t?łË vKŽ b?A(« Ê√ t?O  d?– d?BÄ vKŽ Âu?−?Në ¡UH?šù W?OKOz«dÝù«  U?Âd?ײë sŽ ÎU½U?OÐ sÄ b¹e*Ë ¨„UM¼ sÄ WIKDM*« 5Oz«b?Hë ◊UA½ nÁuà ʜ—_« ·bN²? ¹ ÍdJ Fë ÆWO½œ—√ ·«b¼√ vKŽ ¡«b²Žô« »dÁ sŽ ¡U³½√ ÊuOKOz«dÝù« »dÝ qOKC²Ã«  «uÁ XÃe?½√Ë WOKOz«dÝ≈ …d?zUÞ ±∂ XIKD½« ‰Ë√ s¹dAð ØdÐu?²Â√ ≤π d?BŽ w Ë W¹dB*«  «uIë  √bÐË ¨¡UMOÝ vÃ≈ W½b?Në jš  “U²ł«Ë ö²Ä d2 w 5KE*« sÄ ¨¡UMO?Ý w Ë ö?¦?Ä d?2 w W?OKOz«d?Ýù«  «u?IKà Íb?B?²ÃUÐ W??IDM*« w …b?A?²?;« X½U??  U??N½√ sÄ r?ždÃUÐ W¹d?? B*«  «u??I?ë lÄ „U??³? ?²? ýöà Êu??O?KOz«d?? Ýù« dD{«Ë d?šQð Ê√ vÃ≈ W??O? ½d?HÃ«Ë W??O½UD¹d?³Ã«  «u??Ië ‰«e½« v²?Š ‰U??²?IÃUÐ ¡b?³Ã« V?M−?²ð ÆW¹dB*«  «uIë WNł«u* qOz«dÝSÐ l œ ÊuO ½dHÃ«Ë ÊuO½UD¹d³Ã« w½U?D¹d?? ³Ã« Ê«Ëb?? Fë √b?Ð ‰Ë√ s¹d?? Að ØdÐu?? ²? ?Â√ ≥± Âu¹ s?Ä ±π[∞∞ W?? ŽU?? ?ë w Ë  d?H?Ý√ b?ÁË ¨f¹u? Ã«Ë …d¼U?I?ë W?IDMÄ w W¹d?B*«  «—UD*« v?KŽ w ½d?HÃ«Ë ‰U??²? ?Ië sÄ Íd??B?*« Ê«d??ODë ëd?? š≈ vKŽ 5?Äu¹ …b*  d??L? ?²? Ý« w²Ã«  «—U?? Gë —b? ‰Ë_« s¹d?Að ØdÐu²?Â√ ≥± w Ë ¨W?O? O?zdë W¹dB*« W?¹u'«  U?ŽU? bë ‰UDÐ≈Ë ô v²??Š ¨…UMIë W??ID?MÄ w U??N?F? L? &Ë ¡UMO??Ý sÄ W¹d??B*«  «u??Ië V×?? Ð —«d??Á Ë√ U?N?FMÄ W??O?{—_« W¹u?'«  U?ŽU? bë lO?D²? ð ô …d?Äb?Ä W¹u?ł  UÐd??Cà ÷d?F?²ð cOHM²Ã b?F² ð W¹dB*«  «uIë X½U? UÄbMŽË ÆÌ·U qJAÐ U¼dOŁQð sÄ nO?H ²Ã« W?FÐU?²?ÄË b?−?²? ?*« nÁu*« —U?L?¦?²?Ýô ÊËb?F?²? ¹ Êu?OK?Oz«d?Ýù« ÊU? »U?×? ½ô« 5¹d??B*« 5Ð „—U??F?Ä …b??Ž XF??ÁË ¡UMŁ_« Ác¼ w Ë Æf¹u?? ë …UMÁ u??×½ ŸU?? b½ô« XKšœË Æa?O? Aë Âd??ýË W?KO??−? Ž u?Ð√Ë f½u¹ ÊU??šË …e??žË `? — w 5OK?Oz«d??Ýù«Ë ±±Ø≤ Âu¹ w …e?ž XD?I?Ý U?L? ¨W?ÄËU?I?Ä ÊËbÐ ±±Ø≤ w ` — W?O?KOz«d?Ýù«  «u?Ië …ež ŸUDÁË f½u¹ ÊUšË ` — ◊uIÝ bF?ÐË ±±Ø≥ w XDI f½u¹ ÊUš UÄ√ ÎUC¹√ ≠ ≤∂ ≠
 27. 27. ÆdÂcð WÐuF ÊËœ f¹u ë …UMÁ u×½ WOKOz«dÝù«  «uIë XÄbIð X c?? ÁË ¡UMO?? Ý w Ë f¹u?? ë …UM?Á qšb??Ä s?Ž d??B? ?Ä vKŽ Ê«Ëb?? Fë Âb??²? ?Š« sÄ W¹d?B*«  «uIë XH?BÁË WO½b?*«Ë W¹dJ Fë lÁ«u*« XÂœË U?NKÐUMÁ  «dzUDë sÄ XMJ9Ë WOKOz«dÝù«  «uIë XÄb?Ið ·ËdEë Ác¼ qþ w Ë d×³Ã«Ë u'«Ë d³Ã«  U?? OK?L? ?Fë XN?? ²½« a?O? ?Aë Âd?? ý ◊u?? I? ? ÐË Æ±±Ø∂ w? aO?? Aë Âd?? ý ‰ö?? ²? ?Š« ∫w¼Ë ¨W¹dJ Fë UN{«dž√ sÄ WŁöŁ XIIŠË ¡UMOÝ w WOKOz«dÝù« Æf¹u ë …UMÁ vÃ≈ ‰u uë ≠± ÆW³IFë ZOKš qšbÄ vKŽ W dA*« lÁ«u*« ‰ö²Š« ≠≤ Æ…ež ŸUDÁ vKŽ …dDO ë ≠≥ W²?OL² ?ÄË …bOMŽ W¹dB?Ä WÄËUIÄ X?Áö ¨WO½UD¹d³Ã«Ë W?O ½dHë  «u?Ië UÄ√ Èu?? Ý ÊËb?? ²? F?*« lD²?? ¹ rà ¨W?M¹b*« v?KŽ Íu?? '« nB?? Ië …b?? ý sÄ rždë v?KŽ Æ…UMIë qšbÄ vKŽ œ«R —uÐË bOFÝ —uÐ WIDMÄ vKŽ …dDO ë ∫Ê«ËbFë ¡UN²½« …bײ*«  U¹ôuë sÄ q sŽ —b? W¹dB*« WN³'« vKŽ WÄb?²;« „—UF*« dŁ√ vKŽ vÃ≈ tO XŽœ dBÄ vKŽ Ê«ËbFÃUÐ W—U?A*« ‰ËbKà œdHMÄ Î«—«c½≈ w²O u ë œU%ô«Ë ‰u?³Á pÖ sŽ r$Ë ¨U?N?OKŽ  dDO?Ý w²Ã« lÁ«u*« sÄ »U?× ½ô«Ë Ê«Ëb?Fë nÁË U?LN½√ U?²MKŽ√Ë ¨±±Ø∑ ≠ ∂ WKOà w ‰U?²Ië nÁË W?O ½d?HÃ«Ë W?O½UD¹d³Ã« 5²?ÄuJ(« ±πµ∂ ‰Ë√ Êu½U Ød³L? ¹œ ≤≤ w Ë ¨WOÃËbë  «uIë ‰u Ë v²Š dBÄ w ÊUO?I³²Ý ¡È—«uDë  «u?Á XK?šœË ¨d?B?Ä sÄ W?O? ½d?H?Ã«Ë W?O½UD¹d?³Ã«  «u?I?ë X³?×? ½« XŽœ« U?N½S qOz«d?Ý≈ UÄ√ ÆW¹d?B*«  «u?Ië UN?²Kšœ rŁ ¨b?OF?Ý —uÐ WM¹bÄ W?OÃËbë w U?N?MÄ√ œb?N¹ Ϋb¹b?ł ÎU? F?{Ë U?Nà o?K ?O?Ý …e?ž ŸU?DÁË ¡UMO?Ý sÄ »U??×? ½ô« Ê√ dB?Ä XI «Ë Ê√ b?FÐ ô≈ UN?²K²Š« w²Ã« oÞUM*« sÄ »U?× ½ô« XC? —Ë ¨q³I?² *« …b??×?²*«  U¹ôu?ë XÄb?ÁË ÆaO??Aë Âd??ý w W?O?ÃËbë ¡È—«uDë  «u??Á l{Ë vKŽ pÖ w U0 ¨q?Oz«d?Ý≈ b??{ wz«b??Ž qL?Ž ÍQÐ ÂU??O?I?ë sŽ ŸUM²??ÄôUÐ ÎU?O? N?H? ý Ϋb?N? Fð ≠ ≤∑ ≠
 28. 28. W¹d??×? ³Ã« ‰Ëbë XÄb??Á t?? ? H½ XÁuë w Ë ¨…e??ž ŸUD?Á sÄ 5Oz«b??Hë  U??OKL??Ž ¨Ê«dOð ozUC?Ä w sH ë lOL−Ð WŠö?*« W¹dŠ ÊULCРΫbN?Fð qOz«dÝ≈ vÃ≈ Èd³Jë Æ…ež ŸUDÁ sÄ w½uON ÍbMł dš¬ V× ½« ±πµ∑ —«–¬ Ø”—UÄ ∂ w Ë ±π∂∑ ÂUFë »dŠ q¦?L²*« w½u?O?NBë »U¼—ù« q K? Ä sÄ ¡e?ł q¦L?²Ã ±π∂∑ ÂU?Fë »dŠ  ¡U?ł b?F?³? ÆÆU?N½U?JÝ d?O?−?Nð b?FÐ w{«—_« v?KŽ ¡ö?O?²?Ýô«Ë rN?F¹ËdðË 5O?½b*« q²?Á w vKŽ wÐU¼—ù« Ê«Ëb?Fë dŁ≈ W?O½uO?N?Bë  «uI?ë UNÐ XOMÔÄ w²?ë WO?ÝU?O ë W1e?Në vKŽ Ê«Ëb?Fë w W?—UA*« s?ÄUN? «b¼√ qOz«d?Ý≈ oI?% rà –≈ ÆƱπµ∂ ÂUF?ë w dB?Ä oKš ±πµ∂ Ê«Ëb?Ž Ê√ U?L ÆW?OKOz«d?Ýù« W?Šö*« ÂU?Ä√ W³?I?Fë ZOKš `²? Èu?Ý dB?Ä sÄ w½u?? O? N? Bë ÊU??OJ?ë sJ9 Âb??Ž w X?K¦9 W??O? −? O?ð«d??²? Ý« qÂU??A? Ä q?Oz«d??Ýù W¹U?L?( pÃ–Ë t½U?O œËb?Š lO?Ýuð sÄ tMJ9 ÷—_« sÄ …b?¹bł  U?ŠU? ?Ä »U ?²?« …bFë bFð  cšQ ¨…b¹bł »dŠ sÄ bÐ ô t½√ ËbFë …œUÁ È√— bI «cà ÆbOÃuë t½UO sJ1Ë ÆÆ«u??Ž√ …d??A? Ž ‰uÞ U¼«u??Á ¡v³??Fð  d??L? ²?Ý«Ë ¨±πµ∑ ÂU??Fë c?MÄ »d??×Kà Ʃµ¥®wK¹ U0 »dFë b{ WO½«ËbŽ »dŠ sAà w½uONBë tłu²Ã« »U³Ý√ “dÐ√ dBŠ ¥∏ ÂUFë w w{«—√ sÄ Áu³KÝ UÄ Ê√ vKŽ W?OÐdFë WÃËbë …œUÁ oH²¹ ∫lÝu²Ã« ≠± sĬ ÊU?O?  W?ÄU??Á≈ sÄ rNMJ9 w²?ë W?O?−? Oð«d?²?Ýô«  U??FKD²Ã« rN?à oI?×?O?à sJ¹ rà w{«—√ ‰ö?²?Š« - Ê√ b?FÐ W?? U?šË ©qOz«d?Ý≈® vÃ≈ …d?−?Në —U?Oð l?O?−?A?²ÃË ÆÍu?ÁË rN¹bà  bÃuð b?I «cà Æw½U?DO²?Ýô« —UL?F²?Ýöà …b¹b?ł ÎU{—√ ÊuJ²Ã Èd?š√ WOÐd?Ž bÂR¹Ë W?OÐdFë w{«—_« sÄ b¹e*« »U ?²Â« o¹dÞ sŽ ô≈ oI×?²¹ sà pÖ ÊQÐ WŽUMÁ t?? ł«u?ðò tÃu?? IÐ …d?? ?²? ?Hë p?Kð w »d?? (« d?¹“Ë ÊU¹«œ wýu?? ?Ä t?? OÃ≈ V¼– U?? ?Ä pÖ ∏±∞∞ “ËU?−²ð ô œö?³Ã« WŠU? Ä Ê≈ ¨ÍœU?Ž dO?ž ΫbO?IFð …b?IF?Ä sÄ√ WKJAÄ qOz«d?Ý≈ w ÊuAOF¹ qOz«dÝ≈ ÊUJÝ ŸUЗ√ WŁöŁ Ê≈ ¨qOÄ ¥∞∞ U¼œËbŠ ‰uÞ mK³¹Ë ¨lÐdÄ qOÄ jÝu??²?Ä Ê≈Ë ¨V?OÐ√ qð »uMł vÃ≈ U??H? O?Š wÃU??L?ý s?Ä b?²? L*« wKŠU?? ë qN?? ë jÝu²*« iOÐ_« d?׳ë 5Ð ¨ÎöO?Ä ±≤ “ËU−²¹ ô ÊUJ ÃUÐ WE²J*« W?IDM*« Ác¼ ÷dŽ ≠ ≤∏ ≠
 29. 29. qN? ë w W?F?Á«uë W?OK?Oz«d?Ýù« ÊU?—_« W?ÝUz— d?I?Ä W¹ƒ— ÊUJÄùUÐË ¨Êœ—_« œËb?ŠË W??O? ? ? Ozd?ë ‚dDÃ«Ë ÆW?? O½œ—_« œËb??(« vK?Ž W??F? ?Á«uë ‰ö??²Ã« s?Ä pÃ–Ë ¨wKŠU?? ë w ÊU?JÄ b?? łu¹ ô œU?J¹Ë ÆqN?? ?ë l¹d?? ë Ëe?? G?Kà W?? {d?? F? ?Ä W?¹b¹b?? (« pJ? Ã«Ë Æ©µµ®åVIMë ¡«d× ¡UM¦²ÝUÐ ËbFë Ê«dO½ tÃUDð ô qOz«dÝ≈ sÄ WÃU?? Š ¨W??L? ?Ië  «d9R?? Ä rž— ¨W?? OÐd??F?ë ≠ W??OÐd?? Fë  U?? Áö??Fë X?GKÐ ≠≤ Æq³Á sÄ UN H½ …b(UÐ UN½UFð rà pJH²Ã«Ë a H²Ã« U?NKOJA?ðË ¨»d?×Kà U¼œ«b?F?²?Ý« W?OKOz«d?Ýù« W?×K? *«  «u?Ië ‰U?LJ²?Ý« ≠≥ XÁuë w WLÝUŠË WHÞUš »dŠ sý vKŽ …—bIë UNà ¡wNð w²Ã« WЗUCë UNð«uIà ÆWOÐdŽ  UN³ł WŁöŁ b{ t H½ W?ÄU??Á≈ vKŽ qO?z«d?Ý≈ XKL??Ž b?I? ¨W?OÐd??Fë ÁU??O*« —œU?B? Ä vKŽ …dDO?? ë ≠¥ UNML{ sÄ ÊUÂË ¨…d? u²*« ÁUOLKà ‰öG²Ý« vB?Á√ oOIײà WHK² Ä W?OzUÄ l¹—UAÄ vKŽ …dDO ë w dJHð  √bÐ UL? ¨ UMO L)« w - Ícë WÃu(« …d?O×Ð ŸËdAÄ ÆwÐdFë b¹bN²Ã« sÄ sÄQÄ w ÁUO*« vI³²Ã Êœ—_« dN½ lÐUMÄ ±π∂∂ ÂUŽ W¹U?N½ lÄ w½uO?NBë ÊUOJë qš«œ rÁU?H²ð W¹œU?B²Áô« qÂU?A*« X½U ≠µ pÃ–Ë ¨W¹œU?B?²Áô« qÂU?A*« Ác¼ sÄ hK? ²Kà V ?½_« q(« w¼ »d(« X?׳? √Ë sÄË W?I?¹b?Bë ‰Ëbë sÄ W?¹dJ ?FÃ«Ë W??OÃU*«Ë W¹œU?B? ²?Áô«  U½u??F?LKà Ϋ—«—b??²?Ý« ÆrÃUFë w W¹œuNOë  UOÃU'«Ë WO½uONBë  ULEM*« ∫»d(«  UÄbIÄ  «uIë Ê√ò sÄ 5Ы— o×?Ý« WOKOz«dÝù« »d?(« ÊU—√ W¾O¼ fOz— `¹d?Bð bFÐ W??O?ÐU¼—ù«  U??OK?L? Fë nÁu?? ²ð rà «–≈ ¨oA?? Äœ rłU??Nð b?? Á W??OKO?z«d??Ýù« W??×?K *« sÄ  UÐ ©µ∂®årzU?Ië r?J(« ÂUEMÐ W?ŠUÞù« wMF??O?Ý «c¼ Ê√ ©ÎU?H?O?C? Ä® ÆÆÆåW¹—u? ë  «u?Ië  √bÐ –≈ Æ¡b?³Ã« pýË vKŽ W?¦ÃU?¦Ã« W?OKOz«d?Ýù« WOÐd?Fë »d?(« Ê√ b?ÂR*« vKðË ¨W¹—u? ë œËb?(« vKŽ U?N?A?O?ł sÄ  «u?Á bA?×Ð ±π∂∂ ÂU?Fë w W?O½u?O?N?Bë W U?{ùUРƱπ∂∂ر±Ø≤¥ w U¹—u?ÝË dB?Ä 5Ð „d²?A*« ŸU bKà …b¼U?FÄ lO?Áuð pÖ ≠ ≤π ≠
 30. 30. bÁË ¨±π∂∂صØ≥∞ w W?FÁu*«Ë „d?²A*« ŸU? bë ÊQAÐ W?O½œ—_« W¹dB*« …b¼U?F*« vÃ≈ w½u?ON?Bë ÊU?OJÃ«Ë d?BÄ 5Ð W?OÃËbë ¡È—«uDë  «u?Á ÃËdš À«b?Š_« pKð o³?Ý Øu¹U?Ä d?N?ý w Ë ÆW?¹d?B*« w{«—_« sÄ ÃËd?)UÐ  «u?Ië Ác¼ sÄ d??B?Ä VKÞ b?FÐ …œUO?Ië  bAŠ U?LO W¹—u? ë œËb(« vKŽ rNð«uÁ b?A×Ð WM¹U?NBë √bÐ ±π∂∑ —U¹√ U¼dÄ«Ë√  —b? √ Ê√ ô≈ dBÄ sÄ ÊU? UÄË ¨UNà W?OÐuM'« œËb(« vKŽ UNð«u?Á W¹—u ë ÂU?Ä√ Ê«d?O?ð ozU?C?Ä d?B?Ä X?IKž√ ±π∂∑صØ≤≥ w Ë ¨¡UMO?Ý u??×½ t?łu?²ÃUÐ U??Nð«u?Ià W?OÁ«d?Ž  «uÁ W?OÐdF?ë ‰Ëbë vÃ≈ XK Ë t ?H½ XÁuë w Ë ÆW?OKOz«dÝù« W?Šö*« ÆWÄœUIë »d(« w WNł«u*« ‰Ëœ V½U−Ð ·uÁuKà W¹œuFÝË WO²¹uÂË W¹—uÝË ∫©µ∑®»d(«  U¹d−Ä t??²Mý qÄU??ý Íu??ł Âu??−? NÐ W??OÐd??Fë ‰Ëbë b??{ tÐd??Š w½u??O? N?B?ë ÊU?O?Jë √bÐ ÕU³ sÄ ∏[¥µ W?ŽU ë w W¹dB*« W¹u'« bŽ«u?Ië vKŽ WO½uON?Bë W¹u'«  «uIë t?Äu−¼ WDš vKŽ w½u?O?NBë ÊU?OJë oKÞ√ b?ÁË Æ±π∂∑ Ê«d¹eŠ Øu?O½u¹ µ 5MŁù« Âu¹ ÍeÄdë rÝô« u?N Íu?'« Âu−Në W¹«b?Ð ÕöD « UÄ√ ©WÄU?L(« W?ÂdŠ® rÝ« wÐU¼—ù« rNð«d?zUÞ lO??L? ł WM¹U??N? Bë oKÞ√ ¨w?KOz«d??Ýù« wÐU¼—ù« jD?<« Vłu0Ë ÆV*u?? ô≈ kH??²? % rà YO??×?Ð ¨W¹d??B*« W¹u??'« b??Ž«u??Ië b??{ WKðU??I*« ©…d?zUÞ ±∂¥ wëu??Š® ¨w½u?O?N? Bë ÊU?OJë ¡U?L?Ý W¹U??L?( WKEL?  «dzUÞ W??O½U?LŁ® …dzUÞ …d?A? Ž w²MŁUÐ  «—UDÄ π Âu?? −? Në q?L? ý b??ÁË Æ©¡È—«uD?ë W??NÐU?? : ÷—_« vKŽ  «dzUÞ W?? FЗ√Ë ŸU??Hð—« vK?Ž …d?O? G?*«  «dzUDë XI?KŠË Æ…UMIë Òw?Ðd?ž µË ¨¡U?MO??Ý w ¥ ∫W??O? ? Oz— vI³?ð v²Š pÃ–Ë d×?³Ã« `DÝ ‚u ÎU?³¹dIð —U?²Ä√ …d?AŽ ÎU½U?OŠ√ mKÐ ¨Î«bł iH? MÄ ÆW¹dB*« —«œ«dë …eNł√ b — Èu² Ä X% sÄ W¹dB?*«  «dzUDë lML²Ã ¨ÎôË√ ׫b*« nB?Ið WO½u?ONBë  «dzU?Dë X½UÂË sÄ g¹d?Fë —UDÄ WM¹U?N?Bë vM¦?²?Ý« b?ÁË ÆÆU¼d?O?Äb?²Ã U?NO?KŽ iIMð rŁ Ê«d?ODë ÊuJ¹ pÃcÐË ÆÆU?Nð«dzUDà —U?DÄË WO?ÄU?Ä√ s¹u9 …b?ŽU?I? tÄ«b? ?²?Ý« W?OG?Ð dO?Äb?²Ã« ÎUI ËË ÆÆÆ»d×Kà vÃË_«  UŽU ë cMÄ WÂdF*« sÄ Ãdš√ bÁ ÍdB*« Ê«dODë ÕöÝ ≠ ≥∞ ≠
 31. 31.  «u??Ië o b?ð lÄ w½u??O? N? Bë Íu?? '« nB??Ië sÄ«eð b??I? ? W??O½u??O? N? Bë WD? Kà gOł  «uÁ lÄ  «u?Ië Ác¼ XJ³²ý« YOŠ ¡UMOÝË …ež qŠU?Ý vÃ≈ WOKOz«dÝù« rždë vKŽË ¨¡UMOÝ w Íd?B*« gO'« lÄË ¨…ež qŠUÝ w wMOD KH?ë d¹dײë ÊU? t½_ Îö¹uÞ œu??L?Bë lD²? ¹ rà t?½√ ô≈ Íd?B*« gO?'« U¼«bÐ√ w²?ë W?ÄËU?I*« sÄ pÖ vKŽ ¡U?MÐË ¨W?O? U??  U?ŽU? œ ÊËœË wKOz«d??Ýù« Ê«d?ODë ÂU??Ä√ ÎU? u?AJÄ q?ðU?I¹ sÄ vÃË_«  UŽU? ë ‰öš XL ?Š bÁ W¹dB*« WN?³'« vKŽ WÂd?F*« Ê√ ‰uIë sJ1 WN³'« s?Ä qC √ UNÃUŠ sJ¹ rK WO½œ—_« WN?³'« UÄ√ ÆdBÄ vKŽ w½uO?NBë Ê«ËbFë Í—UDÄ w ©…dzU?Þ ≥≤® w½œ—_« Íu?'« Õö? ë  «dzUÞ lO?L?ł  d??Äœ b?I? W¹d?B*« …bFÐ U?NC?FÐ XÄUÁ Ê√ b?FÐ ©uO½u¹® Ê«d¹e?Š ØuO½u¹ µ Âu¹ d?Nþ å‚dH*«òË åÊU?LŽò  «dzUÞ ¥  dÄœË ¨©s¹dJÝË UHJð ÕU²ÐË UO?½U²½® WOKOz«dÝù«  «—UD*« vKŽ  «—Už ¡U?IÐ vÃ≈ Èœ√ Ícë d?Ä_« ÆΫd??Nþ …d?A?Ž W¹œU?(« W?ŽU? ë wëu?Š w? ÷—_« vKŽ qI½ b? vKŽ U¼b?ŽU ¹ Íu?ł ¡UDž ÊËœ W?OÐd?Gë W?HC?ë w …œułu*« W?O½œ—_«  «u?Ië U* 5MłË ”bIë w²IDMÄ w t?LEFÄ eÂdð ÍdÐ ‰U²Á —«œ bÁË ¨w½u?ONBë Ê«ËbFë ¡b³?à w½U¦Ã« Âu?Oë dNþ w½œ—_« gO?'« —UN½«Ë ¨W?O−?Oð«d²?Ý« WO?L¼√ sÄ tÐ ÊUF?²L?²ð  «uÁ „—U?Að rÃË ¨Êœ—_« dN½ u¼Ë w½U?¦Ã« ŸU bë jš u?×½ ÎUÁdý l?ł«dðË ¨Ê«ËbFë ƉU²Ië w WO½œ—_« w{«—_« vKŽ …bł«u²*« WOÐdFë ‰Ëbë sÄ WO½œ—_«Ë W¹d?B*« 5²N³?'« vKŽ ÀbŠU?Ä UNO? —dJð bI W¹—u? ë WN³?'« UÄ√ ‰U?²Ië ÊU?ÂË ÆWL?O ?ł dzU ?š UNÐ XI?(√Ë W¹—u? ë  «dzUDÃ«Ë  «—UDK* dO?Äbð ÆWO½œ—_«Ë W¹dB*« 5²N³'« vKŽ WO½uO?NBë  «uIë X²Að V³ РΫœËb×Ä Íd³Ã«  «uÁ sÄ ¡e?ł tłuð 5²IÐU? ë 5²N³?'« vKŽ WO½u?ONBë  «u?Ië XN½√ Ê√ bFÐË ¨„UM¼ rNà …b?ł«u?²*«  «u?Ië rŽbà W¹—u? ë W?N?³?'« vÃ≈ W?O½uO?N?Bë  UÐU?B?Fë oK? ? ?²ð Ê√ XŽUD?²? ?Ý«Ë Êôu?? '«  U??F? ?H?ðd?? Ä vKŽ w½u?? O? ?N? ?Bë j?G? ?Cë œ«œ“«Ë Æ»d×Kà ”œU ë ÂuOë w UNK²%Ë  UFHðd*« f¹u ?ë …UMÁ sÄ b²9 —UMë ‚öÞ≈ nÁË ◊uDš X×?³ √ Ê√ pÖ W?−O?²½ ÊUÂË ÊUM³ÃË U¹—uÝ ‰U³ł vÃ≈ »uM'« w aOAë Âd?ý sÄË ÎUÁdý Êœ—_« dN½ v²ŠË ÎUÐdž ≠ ≥± ≠
 32. 32. nÃ√ π≤≤ r?¼œb?? Ž »d?? Ž ÊUJÝ w?KOz«d?? Ýù« ‰ö?? ?²? ?Šô« X% qšœË ¨‰U?? L? ?A?ë w ≥≥ ¨…e??ž ŸUDÁ w n?Ã√ ≥µ∂Ë W?OÐd??Gë W??H? Cë w n?Ã√ µπ∑ rNMÄ ¨wÐd??Ž sÞ«u??Ä wÐU¼—ù« Ê«Ëb?Fë pÖ sŽ Vðdð UL? ¨Êôu'«  UF?HðdÄ w ∂µ∞∞ Ë ¡UMO?Ý w nÃ√ s¹d?A?Ž Èb??Ä w w½U?¦Ã« ÕËeMë u¼Ë r?N?O?{«—√ sÄ »d?Fë sÄ …d?O? ³? œ«b?Ž√ ÕËe½ Æ©µ∏®w½uONBë »U¼—ù« sÄ ÎUÄUŽ ∫©µπ®±π∑≥ ÂUFë »dŠ WM¹U?N? Bë ‘U?Ž ÆƱπ∂∑ ÂU?Ž W?OÐd??Fë w{«—úà w½u?O? N?Bë ÕU?O?²?łô« »U??I?Ž√ w gO??łò t?I? I?Š U0 Ϋ“«e??²?Ž« w½u??O?N? Bë lL?²? :« W?−? N?³Ã«  œU??ÝË ¨d?BMë …u??A½ tðœU??Á —U??³? ? q³??Á sÄ t??OK?Ž oKD¹ `³?? √ U??L?  ¨d??N? I¹ ô Ícë g?O? '«ò Ë√ åŸU?? bë Èu??²? *« vK?Ž gO??'« pÖ W??L? Ý XÁuë fH?½ w XLþU??Fð U??L?  ¨5¹d?J ? Fë Èbà rK(« W¹UN?½ qJA²Ã ∂∑ ÂUFë W1e¼  ¡U?ł bI wÐd?Fë V½U'« w U?Ä√ ¨w*UFë w Ϋd?O³Â ÎU?ÞU³Š≈ V?³Ý Ícë d?Ä_« WOMOD KHë ÷—_« d¹d?% w wÐdFë Ÿ—U?Aë W?O?Ðd?Fë W??LE½_« rN?²? ²Ã  «u? _« X?F?Hð—«Ë wÄö??Ýù«Ë wÐd?Fë sÞ«u?*« W?O? ? H½ U??N?³? B?²? ž« w²Ã« W??OÐd?F?ë w{«—_« d¹d?×? ²Ã qL??Fë …—Ëd??{Ë ¨qA?H?Ã«Ë ‰–U? ? ²ÃUÐ ‚«d?FÃ«Ë U¹—u?Ýò XIHð« ∂∑ Ê«d?¹eŠ Øu?O½u¹ W1e¼ b?FÐË ¡UMŁ_« pKð w ¨WM?¹UN?Bë W?N³?'« lÄ ÊËUF?²?²Ã ¨WO?ÁdAë W?N?³−Kà …b?ÒŠuÄ W¹dJ? Ž …œU?OÁ ¡U?A½≈ vKŽ Êœ—_«Ë ‚u??I? (« vK?Ž WE U??;«Ë ÷—_« d¹d??% W?Dš VÃUDÄ o?O? I? ×? ²Ã ©d??B? Ä® W??O?ÐuM'« ÂuÞd)« w lЫdë W?LIë d9RÄ  «—dI* Ϋc?OHMð ¨wMOD KHë VFAKà W?ŽËdA*« lO?L?ł W?O?ÃËR? ?Ä u¼ W?OÐd?Fë w?{«—_« vKŽ Ê«Ëb?Fë Wë“≈ Ê√ d9R*« d??³?²?Ž« YO?Š Ϋe UŠ ÊuJð Ê√ V−¹ W1eNë Ê√Ë ¨WOÐdFë  UÁUDë W?¾³Fð r²×²¹Ë ¨WOÐdFë ‰Ëbë Æ©∂∞®å„d²A*« wÐdFë qLFë rŽœË nBë …bŠuà ÎU¹uÁ ∫»d(« ·«b¼√ W?OÐd?Fë w{«—_« W? U? d¹d?% ±π∑≥ »d?Š —«d?Á sÄ w−?Oð«d?²?Ýô« ·b?Në sJ¹ rà «b? ?²?Ý« o¹dÞ sŽ W?IDM*« w Áœu?łË ¡U?N½≈Ë wKOz«d?Ýù« ÊU?OJë d?O?ÄbðË WK²?;« ≠ ≥≤ ≠
 33. 33. w{«—_« d?¹d?? ? % oO?? ? I? ? ×? ? ?²Ð `?L? ? ?¹ b¹b?? ? ł lÁ«Ë o?Kš U?/≈Ë ÆW¹dJ? ? ? ?Fë …u?? ? Ië W??O?ÝU??ÄuKÐbë ‚dDÃU?Ð ∂∑ ÂU?Ž w W??³?B? ²?G?*« W¹d?B?*«Ë W¹—u? Ã«Ë W??OMOD? KHë w²Ã«Ë ¨WFЫ— WO½uO?N WOÐdŽ »dŠ »uA½ VŠUBð w²Ã«  «dO?G²*« vKŽ ΫœUL²Ž« VÁd??²Ã«Ë ÊuJ ë WÃU??Š sÄ W?I?DM*« w wÝU??ÄuKÐbë l{uë qI?Mð Ê√ U?N½Q??ý sÄ oÐU? ë ÍdB*« fOzdë `¹d?Bð sÄ pÖ `C²¹Ë ¨d9R*«Ë q?ŽUHë WÂd?(« l{Ë vÃ≈ W??O? ÝU?? ? ŠË wÃËbë Ê“«u??²Ã« œU??FÐ√ „—b½Ë r?KF½ UM½≈ ÆƉu??I?¹ 5Š  «œU?? ë —u½√ »d?Š ÊS? pÃcÃË ¨‚d?AÃ«Ë »d?GKà W?³ M?ÃUÐ UN?²?O?L¼√Ë jÝË_« ‚d?Aë W?IDMÄ ¨rOL?Bë w WOKOz«dÝù« s?Ä_« W¹dE½ »dCð ¨…œËb×?Ä ÎUÐdŠ X½U ©±π∑≥® dÐu?²Â√ qÄU?Jë d¹d?? ×? ?²Ã« u?? ×½ UMÐ u?D ð W?? ÄU¼  «d?? O? ?O? G?ð t??F? ?³? ?²? O? ?Ý pÖ Ê√ U?M«—œù Æ©∂±®å÷«—úà ∫»d(« Ÿôb½« ±∞Ø∂ Âu¹ sÄ ±¥[∞µ WŽU? ë wH WM¹UN?BKà W³ MÃUÐ W?¾łUH?Ä W¹«bÐ »d(«  √bÐ  UÐUÐbë l «b??ÄË  U?L?ł«dÃ«Ë  U½ËU??NÃ«Ë l «b*« Ê«d?OMÐ Íb??O?N?L?²Ã« n?B?Ië √bÐ W¹—u??ÝË W¹d?B? Ä …dzUÞ ≤∞∞ XIKD½« Íc?ë XÁuë fH½ w ¨W??I?O? Áœ µ≥ d?L? ²?Ý«Ë nÁË ◊uDš s?Ä d?šü« ·dDë vKŽ W??OKOz«d?Ýù« W?¹dJ ?Fë lÁ«u?*« vÃ≈ W?N?−? ²?Ä 5²??N?³? '« vKŽ »d??(« XKF?²? ý«Ë ¨±π∂∑ »d?Š Z?zU?²½ U??N?²? L?Ý— w²?ë —UMë ‚öÞ≈ rž— ¨»d(« …b?Ä ‰uÞ WzœU¼ WO½œ—_« WN?³'« XOI?Ð YOŠ ¨jI W¹d?B*«Ë W¹—u ë vKŽ Ϋ¡UM?ÐË ¨W¹—u? ë W??N?³? '« vKŽ ‰U??²?Ië w? w½œ—_« gO?'« sÄ  «u??Á „«d?²? ý« ≠ W¹œuF?Ý ≠ WO?²¹u ≠ WO?Á«dŽ® W?OÐdŽ  «uÁ X?—Uý bI? ÂuÞd)« d9R?Ä —«dÁ w W?Nł«u*« ‰Ëœ V?½Uł vÃ≈ ©W?Oð«—U?Ä≈ ≠ WO½«œu?Ý ≠ W¹dz«e?ł ≠ W?OÐdG?Ä ≠ W?O³?Oà o b²ð W?OÐdFë  «uIë …bŽU? 0Ë W¹dB*«  «uIë X½U? WIOÁœ ¥µ ‰ö?šË Æ»d(« ÆnOO×UÐ j?š  UÄUJײ?Ý« d U?%Ë ÂUGÃ_«Ë eł«u?(« dÄbðË wÁd?Aë V½U'« vÃ≈ Ëb?Fë œuM?ł rNà rK ?²? Ý«Ë W?O½u?O?N? Bë  U?ÄUJ×??²?Ýô« »d?Fë œuM'« r?×?²?Á«Ë d¹d??% »d?? Fë tðu??š≈ W?½ËU??F0Ë Íd??B?*« gO??'« ŸUD²?? Ý«Ë rNðUÐU?ÐœË rN??²? ×?KÝQÐ ≠ ≥≥ ≠
 34. 34. Æf¹u ë …UMÁ jš ‰uÞ vKŽ  UŠU Ä rNðu?š√ W½ËUF0 Êu¹—u? ë œuM'« ŸUD²Ý« b?I ¨W¹—u? ë WN?³−Kà W?³ MÃU?Ð UÄ√ ‰ö²?Š« «uŽUD²?Ý« UL aO?Aë q³ł W?LÁ ¡ö²?Ž« sÄ W—UA*« W?OÐdFë ‘u?O'« w ‚d?² ðË d?šü« uKð lÁu*« —d?%  UÐUÐbë  c?š√Ë ¨ÎUMO?B?% WO½u?O?NBë l?Á«u*« d¦?Â√ W¹d??×Ð vKŽ qDð W?¹—u? ë  «u??Ië X½U? U??Ä ÊU?Žd??ÝË w½u??O?N? Bë Ëb?Fë l?Á«u?Ä pKð w Íu?'« rNŠö?Ý Â«b ?²Ý« WM¹U?NB?ë ‰ËUŠ b?ÁË«c¼ ÆqOK'« l³ √Ë W¹d?³Þ bÁË U?NMÄ b¹bFë XDI?Ý√Ë UNà  b?Bð WOÐd?Fë WO{—_«  U?ŽU bë Ê√ ô≈ W?ÂdF*« ¡«bMÐ WÂd?F*«  UŠUÝ «ËúÄ s¹cë œuM'« ÂU?Ä√ WÂdF*« ÷—√ sÄ WM¹UN?Bë œuMł d  U¹ôuë X?F? b½U?? ÆÆ—U?? O? N½ô« pýË v?KŽ WM¹U?? N? Bë gO?? ł `³?? √Ë Æd??³? ?Â√ tKë ¨…—«eGÐË …dO?³Â  UOLJÐ W?¦¹b(«  «bF*«Ë W×KÝ_UÐ w?½uONBë ÊUOJë b?0 …bײ*« W?OMKŽ …—u??BÐ tKL?Ž √bÐ Ícë wJ¹d??Ä_« Íu?'« d? ?'« d?³?Ž pÃ–Ë ¨qO?¦? Ä U?Nà fOà W¹dJ Fë  UOKLFë Ê«eOÄ sÄ ‰bŽ U2 ±π∑≥ ‰Ë√ s¹d?Að ØdÐu²Â√ ±≥ Âu¹ WHO¦ÂË Æw½uONBë gO'« `ÃUBà W?O½uO?NBë  «u?Ië XMJ9 »d(« w w?KOz«dÝù« wJ¹d?Ä_« rŽbë «cNà W?−O?²½Ë f¹u ë …UMIà WOÐdGë WHC?ë vÃ≈ —u³Fë sÄ ±π∑≥ ‰Ë√ s¹dAð ØdÐu²Â√ ±∂ Âu¹ w U¼b?ł«uð rŽbð  √bÐË ¨—«uÝd? bë WDI½ bMŽ  «d?O×?³Ã« d³?Ž t²?ÄUÁ√ d? ł d?³Ž ‰ö?²?Š« WM?¹U?N?Bë ‰ËU?Š U?L?  ¨W¹d?B*«  «u?Ië ·u?H? w Ϋd?O?³? ÎU?ÂU?З≈ WŁb?×?Ä gO?'« …d? U??×?Ä «u?ŽUD²?Ý« r?N½√ d?O?ž ¨pÖ w «uK?A? rNMJà f¹u? ?ë WM¹b?Ä W?? N? ³? ?'« vKŽ U?? Ä√ ÆÆs¹u??L? ?²Ã«Ë  ö?? «u*« ‚dÞ tM?Ž lDIð Ê√Ë ¨Íd?? B*« YÃU?? ¦Ã« Âb?I²ð Ê√Ë w{«—√ sÄ tðd? š U?Ä q  œU?F²?Ý« sÄ WM¹UN?Bë sJ9 b?I W¹—u? ë WM¹b?Ä sŽ r ≤µ b?FÐ vÃ≈ Ëb?Fë  «u?Á lzöÞ XK Ë v²?Š W¹—u? ë w{«—_« qš«œ Æ≥≥∏ rÁ— sÄ_« fK−Ä —«dÁ 5¹—u Ã«Ë s¹dB*« ‰u³Á w ÎU³³Ý pÖ ÊUÂË ¨oAÄœ «b? ? ²?ÝUÐ W?Âd?F?*« w „«d?²?ýô« w jH?MKà W?−?²M?*« W?OÐd?Fë ‰Ëbë œœd??²ð rà w ÎU?ŽUL?²ł« »d?Fë jHMë ¡«—“Ë bI?Ž b?I ¨qŽU? Õö ? …dÄ ‰Ë_Ë jHMë Õö?Ý W??³? MРΫ—u?? jH?Më ÃU??²½≈ iO??H? ð «Ëd??Á√Ë ‰Ë√ s¹d??Að ØdÐu??²? Â√ ±∑ w X?¹uJë ≠ ≥¥ ≠
 35. 35. v²Š pÃ–Ë ¨«bMÃu¼Ë …bײ*«  U¹ôuë vÃ≈ qÄUJë d¹b?B²Ã« dEŠË ¨…—dJ²Ä W¹dNý w WK²?;« W?O?Ðd?Fë w{«—_« lO?L?ł sŽ Îö?ÄU? Ρö?ł W?OKO?z«d?Ýù«  «u?Ië ¡ö?ł r²¹ w rNŽU?L²?ł« w »dFë ¡«—“uë q³?Á sÄ wGÃ√ dE(« —«dÁ Ê√ ô≈ Ʊπ∂∑ ÂU?Ž »dŠ Ʊπ∑¥Ø∑ر∞ w …d¼UIë —b? √ w½u??O?N? Bë gO?'« d??O?Äbð sÄ ÎU? u?šË ‰U?²? Ië W?F?Á— —U??A?²½« sÄ b??×KÃË ‚öÞ≈ nÁuÐ w?{U?Ië ¨≥≥∏ r?Á— —«d?Ië ‰Ë√ s?¹d?Að ØdÐu??²? Â√ ≤≤ w sÄ_« fK−??Ä ±≤ “ËU−?²ð ô …bÄ w W¹dJ ?Fë ‰UL?Ž_« lOL?ł ¡UN½≈Ë ¨WЗU×?²*« ·«dÞ_« 5Ð —UMë —«d?Á c?O?H?M²Ð ¡b?³Ã« vÃ≈ WЗU?×? ²*« ·«dÞ_« …u?ŽœË ¨—«d?Ië —Ëb? WE?( sÄ W?ŽU?Ý vÃ≈Ë ¨tz«e?ł√ l?O?L?−Ð ±π∂∑ w½UŁ s¹d?A?ð Ød?³?L? u½ ≤≤ w —œU?B?ë ≤¥≤ sÄ_« fK−?Ä ‚d?Aë w rz«œË ‰œUŽ Âö?Ý W?ÄUÁ≈ ·b?NÐ ‰u³?IÄ ·«d?ý≈ X%  U?{ËUH0 ¡b?³Ã« —u?Âc*« ÂbI?²Ã« oOI?% sÄ Ëb?Fë gOł sJ9 b?FÐ —«d?Ië dB?Ä XK³Á b?ÁË ¨jÝË_« Q??łU? b??Á ÊU? —UMë ‚ö?Þ≈ nÁuà d?B? Ä ‰u?³? Á sJà ÆW¹d??B*« W?N? ³? '« vKŽ ÎU?IÐU??Ý Æ—«dIë XK³I …œdHMÄ »d(« w —«dL²Ýô« lOD² ð ô UN½√ U¼d¹bIð ÊUÂË U¹—uÝ ∫»d(« ZzU²½ WO½UŁ œu?F²Ã WOMOD KHë WO?CIë ÂUÄ√ ÎUF?Ý«Ë »U³Ã« ±π∑≥ ÂUFë »dŠ X?ײ Èu?² ?*« vKŽ UÄ√ ¨q?Oz«dÝù …b?ŽU? *« Èu?Ië UN?²?³?Ož Ê√ b?FÐ W?OÃËbë q U?;« vÃ≈ —UŁ¬ Wë“≈ l?D²?? ?ð rà W??O?Ðd??Fë W¹d?J ? F?ë  «u??Ië Ê√ s?Ä rždÃU??³? ? ÍdJ ? ?Fë w²Ã« W¹d?J ?Fë Z?zU?²Më r?¼√ Ê√ —U?³? ²?Ž« sJ1 t?½S? ±π∂∑ ÂU??Ž w½u?O? N?Bë Ê«Ëb??Fë W?O?−? Oð«d?²?Ýô« …—œU?³?*« ÂU?Äeà ¨W?OÐd?F?ë ‘u?O?'« c?š√ w X?K¦9 »d?Fë U?N? I?I?Š w WOJO²JðË WOðUOKL?Ž  UŠU$ …bŽ UNIOI%Ë ¨±π¥∏ »dŠ cMÄ …d?Ä ‰Ë_ WOÄu−Në WOÐU−¹≈ U?N²KB×Ä X½U »d?×Kà WOÃË_« ZzU²Më Ê√ UL? ÆÂu−Në sÄ vÃË_« WKŠd*« tÐ o( UÄ ` ÄË ¨ŸU−?ý qðUIL wÐdFë ÊU ½ù« “dÐ YOŠ ¨WOÐd?Fë WO HMë vKŽ ËbFë WN?ł«uÄ w …b¹bł WO? H½  błË√ UL? ¨t¹uAð sÄ ±π∂∑ ÂUFë »dŠ W?−O²½ ÆWK²;« WOÐdFë w{«—_« qš«œ w q²;« ≠ ≥µ ≠
 36. 36.  —u¼bð b?? I? ¨w½u??O? N? B?ë ÊU??OJë vK?Ž W??OÃË_« »d??(« ZzU??²?Mà W??³? M?ÃUÐ U??Ä√ w²Ã« W¹œU*«Ë W¹d?A³Ã« dzU? )« V³? Ð w½uO?NBë ÊU?OJë w³ ?²MÄ Èbà  U¹uMF*« YOŠ ÎUOł—UšË ÎUOKš«œ W¹dJ Fë UNð—bI?Ð WI¦Ã«  e²¼«Ë w½uONBë ÊUOJë U¼b³Jð ÆÆdNI¹ ô Ícë wKOz«dÝù« gO'« …—uDÝ√ rOD% - ±π∏≤ »dŠ ‰Ëú ¨W×?{«Ë WOKOz«dÝ≈ ≠ W?OMOD K ÎUÐdŠ X½U UN½√ w ±π∏≤ »d?Š  eO9 5Ð …d?ýU³?Ä WN?ł«u*« W?ŠUÝ ÊuJð ¨W?OKOz«d?Ýù« WOÐd?Fë  U?Nł«u*« a¹—Uð w …d?Ä ‚d?Hë dNE?¹ UM¼Ë ¨w½uO?N?Bë ‰ö²?Šô« gO?ł  «uÁË W?OMOD K?Hë …—u¦Ã«  «u?Á µ∂ ÂUŽ »d?Š wH ¨UN²?I³Ý w²Ã« »Ëd(«Ë ±π∏≤ ÂU?Ž »d( WO ?Ozdë ÷«dž_« 5Ð ÊU? U?Ä —b?IÐ wÝU?O?Ý ÊU?OJ d?B?Ä vKŽ ¡U?C?Ië w½u?O?N?Bë ÊU?OJë ÷d?ž sJ¹ rà bI? ±π∂∑ ÂUFë »d?Š w UÄ√ ¨¡UMO?Ý w W¹dB*« W¹d?J Fë …u?Ië dOÄb?ð ÷dGë W?OÐdF?ë W¹dJ F?ë …uIë d?O?ÄbðË w «d?G'« lÝu?²Ã« vÃ≈ w½u?O?NBë ÊU?OJë vF?Ý ÷«d?ž√  «– X½U? ¨W¹—u??ÝË d?B?Ä U?N?OÃ≈  —œUÐ w²?ë ±π∑≥ ÂU?Ž »d?Š Ê√ 5Š w Ác¼ U?Ä√ ¨±π∂∑ ÂU?Ž »d?Š —UŁ¬ Wë“≈ vÃ≈ ÊU?²?ÃËbë U?N?O? XF?Ý …œËb?×?Ä W?O?ÝU?O?Ý wÝU?O?Ý ≠ ÍdJ ?Ž r ?Š oO?I?×?²Ã U?N?O? w½u?O?N?Bë ÊU?OJë jDš b?I? »d?(« ÆÊUM³Ã w WO²×²Ã« U¼UMÐË WOMOD KHë d¹dײë WLEMÄ b{ UNO qÄUý ∫»d(«  UÄbIÄ vKŽ W?OMOD KHë W?ÄËUI*«  «u?Á UNMAð w²Ã« W¹dJ? Fë  U?OKLFë b¹«eð b?FÐ bŽ«uÁ ÊUM³Ã »uM?ł w{«—√ sÄ U¼–U ð«Ë w½uONBë ÊU?OJë b{ UNðUN?łuð nK² Ä ÍdJ ? Ž qL?F?Ð ÂU?O? Ië w½u?O? N?Bë ÊU??OJë —b??Á b?I? ¨rNðU?O?KL?Ž c??O?HM?²Ã ‚öD½« b?ÁË ÆsÄ_« ‰U??L?Aë ÊUJ à d? uð W?ÓU?Ž W?IDMÄ oK?šË w½UM³Kë »uM'« ÕU??O?²?łô w w½u?O?NBë ‰ö?²?Šô«  «uÁ U?L?NÐ XÄU?Á ÊU²Kë ÊU?²¹dJ ?Fë ÊU?²OKL?Fë X½U? »d??( W?Äb??I*« WÐU??¦0 ÊUM?³Ã w W??OMOD K?Hë W?ÄËU??I*« b??{ ±π∏± Ë ±π∑∏ 5ÄU??Fë ÂU¹√ W?²Ý  d?L²?Ý« w²Ã«Ë åw½UDOKë WO?KLŽò rÝUÐ vÃË_« W?OKLFë X d?Ž ¨±π∏≤ ≠ ≥∂ ≠

×