34

300 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
300
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

34

 1. 1. w½uONBë wÝUO ë dJHë w ÷—_« Ë—eë ·«u½ »U¼—ûà wÝUO? ë dJHë ‰uŠ WIÐU? ë  UIK(« w U¼UMÄb?Á w²Ã« ozUI(«Ë  UO?DF*« sÄ dO³Jë rJë pÖ W?O{—√ vKŽ qB²*« q¹uDë q K *« pÃcÐ WK¦L²*« WFA³Ã« WŽËd*« tðUIO³DðË t−Ä«dÐË t²OłuÃuJOÝË tðUIKDMÄË tðUÄbIÄË w½uONBë u¼ UÄË ø«–U* w¼ UN ?H½ ÕdDð w²Ã« WLN*« WK¾Ý_« ÊS ¨WOŽUL?'« —“U:UÐ WLłd²Ä W¹uÄbë WOÐU¼—ù« ‰U?LŽ_« sÄ dL² *«Ë øpÃcà W¹UN½ sÄ q¼Ë ø·bNë  UÄuJ×Kà WOKLFë WO−Oð«d²Ýù«Ë ¨w½uONBë wÝUO ë dJHë …¡«dÁ bMŽË ¨WOKOz«dÝù« WO½uONBë  UOÐœ_« …¡«dÁ bMŽ ¨»Ëd(« d?¼ułË ¨Ÿ«dBë d?¼uł UL?z«œ XKJý ÷—_« Ê√ b$ ¨W?O{U*« W? L)« œu?IFë Èb?Ä vKŽ W³?ÁUF?²*« WOKO?z«dÝù« Î Ê√Ë ¨X×K ðË  —uDðË XÄUÁ bÁ W?O½uONBë WOÐU¼—ù«  UL?OEM²Ã« W U Ê√ b$Ë WO½uO?NBë WO−Oð«d²?Ýô«Ë dJHë —u×ÄË w½uO?NBë ÊUOJë ¡UM?ÐË ÷—_« vKŽ ¡öO²?Ýô« qł√ sÄ X½U U/≈  cH½ w²Ã« W¹u?Äbë WOÐU¼—ù« ‰U?LŽ_«Ë  UÞUAMë W? U ÆUNÁu Ác¼  U?ÄuI?Ä sÄ ÊuJK²1 «u½uJ¹ rà åW?OI½ W¹œu?N¹ WÃËœò —UÞ≈ w rÃU?Fë œuN¹ lO?L& Êu?O?N ¡U?LJŠ —dÁ U?LMO×? ÊËœ «Î bÐ√ WÃËbë WÄUÁ≈ rNà vM ?²Oà sJ¹ rÃË ¨WÃËbë UNOKŽ ÂUI²Ã ÷—√ W?FDÁ Í√ rN¹b¹√ 5Ð sJ¹ rÃË ¨ U¹dEMë ÈuÝ WÃËbë ÆÍœuNOë ÊUDO²Ýô« ÊËœË ¨W¹œuNOë …d−Në ÊËœË ¨÷—_« d uð Ÿ«dBë ÊUÂË ÆÆÍ—ULF²?Ýô« ÊUDO²Ýô« ÊUÂË ¨W¹œuNOë …d−Në X½UÂË ÆÆWOÐdFë WO?ŽUL'« …d−NÃ«Ë ÆÆ»Ëd(« X½UJ Æ5D K ÷—√ vKŽ œuNOÃ«Ë »dFë 5Ð Íœułuë w «džu1bë  «d9R*« d{U×Ä w XIŁË  ôuIÄ vÃ≈ œUFÐ_« WOŁö¦Ã« WOKL?Fë Ác¼ w W¹cOHM²Ã« WO½uONBë  UÞUAMë  bM²Ý« bIà ∫UNMÄ œ—u½ w²Ã«Ë WO½uONBë ∫wK¹ UÄ tMÄ W¦ÃU¦Ã« …œU*« w W¹œuNOë WÃUÂuë ZÄU½dÐ w ¡Uł ¨bÐ_« vÃ≈ tL?ÝUÐ WK− ?Ä wI³ðË ¨ÍœuN?Oë wÄuIë ‰U*« ”√— ‚ËbM rÝUÐ q−? ðË œuN?OKà pKL w{«—_« pKL?² ðò Æå©≤® ‰UI²½öà qÐUÁ dOž W¹œuNOë WÄúà UJKÄ „öÄ_« Ác¼ qEð UL Π∫5J OýË√ wŠËdë »_« ‰UÁ ±π≥∑ ÂUŽ WO½uONBë W¹cOHM²Ã« WM−Kë ÂUÄ√ tÐUDš w Ë U*Ë ÆÆU½œö³Ã WMJL*« œËb?(« lÝË√ WÄúà sLC½ ÊQ?Ð vÃË_« Wł—bÃUÐ `LD½ UM½√ qÐ ¨tOÃ≈ u?³B½ UÄ w¼ W?Ž«—eë X OÃò …œuł sŽ öCH ÆÆ…bOFÐ oÞUMÄ vKŽ ¡öO²?Ýô« ∫UMMOŽ√ VB½ ULz«œ ·bNë «c¼ ÊU w{«—_« vKŽ ‰uB(« ZÄ«d³Ã« UMF{Ë Î Î Æ©≥® åVŽUB*« XGKÐ ULNÄ œËb(« lOÝu²Ã W³ždë UMÂd% X½U ÷—_« ÊUDO?²?Ýô« wDD ?Ä Ê≈ò ∫U?I?ÐUÝ W?¹œu?N?Oë WÃU?Âuë w ÊUDO?²?Ýô« r ?Á fOz— åf²?¹U? ÊUMŽ—ò ÊU? à vKŽ ¡U?łË ‰ö?š sÄ 5Fð Ê√ V−¹ W¹œuN?Oë WÃËbKà q³?I²? *« œËbŠ Ê√ ”U?Ý√ vKŽ «uKL?Ž WÄd?BM*« U?ÄUŽ 5²? ë ‰öš w½u?ON?Bë Î Æ©¥® ÷—_« sÄ WMJ2 WŠU Ä d³Â_ lÝu²ÃUÐ cšQðË ¨WO½UDO²Ý« ◊UIM √b³ð ¨WO½UJ ë  UMÞu² *« sÄ WLE½√ W?Âd×? U?NðQ?A½ cMÄ WO½u?O?N?Bë WÂd?(« Ê√ò ∫©q ðd¼® “dÐ_« W?O½u?ON?Bë w³½  «d?Âc?Ä w œ—Ë bÁ ÊU? pÖ q³?ÁË Æ©µ® å…dO³Â W¹œuN¹ WÃËœ WÄUÁ≈ WOL²× ÷—_« sÄ vBÁ_« b(« vKŽ¡ öO²Ýô« ·b¼ UNÄUÄ√ XF{Ë WOÝUOÝ ¨WOMOD KHë WOÐdFë ÷—_« vKŽ ¡öO²Ýô« WOHO w WO½uO?NBë WÂd(« …œUÁ UNOKŽ lLł√ w²Ã« WO−Oð«d²Ýô« w¼ pKð fÝQð Ícë åÍœuNOë wÄuIë ‚ËbMBëò ’Uš qJAÐË ¨WO½uON?Bë  U ÝR*«Ë  ULEM*« nK² Ä XDA½ UNÝUÝ√ vKŽË ≠±≠
 2. 2. sÄ ¨W?HK²?<« qŠ«d?*« d?³?Ž ¨ U? ?ÝR*« Ác¼ XMJ9 b?ÁË ¨±π≤∞ ÂU?Ž fÝQð Ícë åw? ?O?ÝQ?²Ã« ‚ËbMBëòË ¨±π∞≥ ÂU?Ž „öL?²Ý« w Ác¼ WO½uO?NBë WÂd(« W?ÝUOÝ Ê√ d?Ož ¨5D K w WOÐd?Fë ÷—_«  UŠU Ä sÄ ¡e?ł vKŽ ÎöF ¡öO?²Ýô« vKŽ w½UD¹d?³Ã« »«b?²½ô« …d?²? ‰öš 5?OMOD KHë »d?Fë lÄ Âb?²?×Ä q¹uÞ Ÿ«d? w U?N?²Kšœ√ W?OÐd?Fë w{«—_« VKÝË Æ5D K VOÃUÝ√  œb&Ë  —uDðË  dOGð U/≈Ë WO½u?ONBë WO−Oð«d²Ýù« dOG²ð rà ¨wKOz«d?Ýù« ÊUOJë WÃËœ ÂUOÁ »UIŽ« w Ë WI?OIŠ ±π∞¥ ÂU?Ž å5J ýË√ò UN?H Ë UL W?O−Oð«d?²Ýù« Ác¼ XOIÐ b?ÁË ¨WOMOD KHë ÷—_« sÄ vI?³ð UÄ vKŽ ¡öO?²Ýô« WC¹dFë ◊uD)« 5J ?ýË« œbŠ WO−Oð«d²?Ýù« pKð rÃUFÄ “dÐ_ tLÝ— w Ë ÆUN? ¹dJð vKŽ ULz«œ WO½uON?Bë qLFð W²ÐUŁ Î ∫WOðü« r²?;« sÄ ¨5D K w? W¹œuN?¹ WÃËœ fO?ÝQð ¨` _« vKŽ Ë√ ¨W¹œu?N?Oë W?HzUDKà WKI?²? ?Ä …U?O?Š fO?ÝQð qł√ sÄò 5D K ÊuJð ô ÷—_« WOJKÄ oŠ ÊËbÐË ¨qOz«d?Ý≈ VFAà UJKÄ UNLEFÄ Ë√ 5D K w{«—√ lO?Lł ÊuJð Ê√ vÃË_« Wł—bÃUÐ Î Æ©∂® ÈdIÃ«Ë Êb*« w œuNOë œbŽ sJ¹ ULNÄ ¨Î«bÐ√ W¹œuN¹ WO?ðü« ‚dDë ÈbŠSÐ sJ2 pÖ Ê≈ ørÃU?Fë w WF?³²*« V?OÃUÝ_« V ?Š ÷—_« WOJKÄ vKŽ ‰u?B(« sJ1 nO? sJÃË ∫jI W¹dJ ?Fë …dDO ÃUÐ U?NÐU?× √ Íb¹√ sÄ ÷—_« »U?B²?ž« ¨dš¬ vMF0 Ë√ ¨Íd?J Fë ‰ö?²Šô« WDÝ«uÐ ÆÆ…u?IÃUÐ ≠ ± ÆW¹dJ Ž ÷«dž_Ë ÆWO½UD¹d³Ã« WÄuJ(« b¹ vKŽ W¹u²KÄ VOÃUÝQÐË ¨w{«—_« …—œUBÄ o¹dÞ sŽ ÆÆd IÃUÐ ≠ ≤  UODFÄ ÷—√ tðb?ŽU?ÁØt½UJÄ  œb?ŠË åœuN?OKà wÄu?Ië sÞuëò W?ÄU?Á≈ ŸËd?AÄ W?O*U?Fë W?O½u?ON?Bë W?Âd?(« XM³ð Ê√ cMÄË ÊËœ —uÂc*« UNŽËd?AÄ cOHMðË WÄUÁ≈ U?N²ŽUD²ÝUÐ sJ¹ rà ¨WO−O?ð«d²Ý« qÂUAÄ ÀöŁ WÂd(« pKð XN?ł«Ë ¨WOÐdFë 5D K ÷—_« ∫w¼ qÂU?A*« pKðË ¨WŽËd?A*« dO?žË WŽËd?A*« ¨VOÃU?Ý_«Ë ‚dDë v²AÐ U?NOKŽ V?KG²ðË qÂU?A*« pKð VŽu²? ð Ê√ ÆsÄ_«Ë W¹œuNOë …d−Në WÂdŠË ∫÷—_« vKŽ ¡öO²Ýô«  U ÝRÄ ¨÷—_« d?BMŽ vKŽ wK}?z«d?Ýù« ÊUO?Jë WÃËœ ¡U?A½≈ q³?Á U?Ä WKŠd?Ä w  b?I?Ž w²Ã« W¹œu?N?Oë  «d9R*« W? U?  e?— ¡U×½√ v²ý sÄ œu?NOë s¹d−N*«Ë s¹d?łUN*« o bð »UFO²?Ý«Ë w½UDO²Ýô« —ULF?²Ýô« WOKLFà W?OÝUÝ_« …bŽUIë Á—U?³²ŽUÐ »öI½ô« À«b?Š≈ vÃ≈ WOÄ«dë WO½u?ONBë  UDD<« cO?HMð UÁöÞ≈ ÊUJÄùUÐ sJ¹ rà t½√ pÖ ¨WOÐd?Fë sD K ÷—√ vÃ≈ rÃUFë Î ÆWOÐdFë w{«—_« sÄ WMJ2 WŠU Ä d³Â√ vKŽ ¡öO²Ýô«Ë …dDO ë ‰öš sÄ ô≈ ¨œuNOë `ÃUBà w½UJ ë ≠ w «džu1bë W¹cOHM²Ã«  U ÝR*«Ë …eNł_« sÄ WŽuL−Ä fOÝQðË qOJAð vÃ≈ WO½uONBë WÂd(«  —œUÐ ¨·bNë «c¼ oOI% WOGÐË ∫wMÄeë lÐU²²ÃUÐ U¼“dÐ√ ÊU w²Ã«Ë Ʊπ∞≤ ÂUŽ rOÁ√ ≠ —ULF²Ýöà ͜uNOë ÊUL²zô« ‚ËbM ≠± ÂU?Ž fÄU)« w½u?O?NBë d9R?*«  «—«dÁ Vłu0 fÝQð Ícë ≠ Y?OL?O Êd?OJë ≠ wKOz«d?Ýù« wÄu?Ië ‚ËbMBë ≠ ≤ ÆåU¹—uÝË 5D K w WOÐdFë w{«—_« „öL²Ý«ò ‡Ð „«c½¬ ‚ËbMBë «c¼ WLNÄ  œbŠ bÁË ¨±π∞± Ʊπ∞≤ ÂUŽ fÝQð bÁË ¨wMOD KHë ≠ w½UD¹d³Ã« pM³Ã« ≠ ≥ Ʊπ∞∑ ÂUŽ X ÝQð ≠ 5D K w{«—√ ¡U/√ WÂdý ≠ ¥ Ʊπ∞∏ ÂUŽ fÝQð bÁË ≠ 5D K V²JÄ ≠ µ ≠≤≠
 3. 3. Ʊπ≤± ÂUŽ fÝQðË ¨œu O¼ ÊdO ≠ w OÝQ²Ã« ‚ËbMBë ≠ ∂ Æ©∑® ±π≤µ bKOAðË— ÊË—U³Ã« UN Ý√ w²Ã« åUJOÐò WLEMÄ ≠ ∑ WÂd?(« Ê√Ë ¨ U ÝR*« Ác¼ sÄ b¹b?Fë  UÞUA½Ë  UDD Ä vKŽ X d?ý√ WO½uO?NBë WÃUÂuë Ê√ d?ÂcÃUÐ d¹b'« sÄË WLN*« Ê√ dOž ¨UNC?FÐ ¡ULÝ√ sÄ `{«Ë u¼ UL WHK² Ä —u Ë lz«—– X%  U ÝR*«Ë …eN?ł_« pKð vÃ≈  Q' WO½uONBë ÆW¹œuNOë  «dLF² *« ¡UA½«Ë WOÐdFë w{«—_« „öL²Ý« w¼Ë ¨…bŠ«Ë UNMOÐ XFLł w²Ã« wKOz«dÝù« ÊUOJë ÂUOÁ q³Á UÄ dÂcð „ö?Ä√ Í√ œuN?OKà sJð rà t½S ¨U¹d?³ÞË bH? Ë qOK)«Ë ”bIë Êb?Ä ¡UM¦²?ÝUÐ t½√ò vÃ≈ WO? ¹—U²Ã« lł«d*« d?OAð wýu?Äò d??O? ë q³?Á sÄ ÂU??Fë pÖ w w{«—úà „ö?L??²?Ý«  U?OKL??Ž ‰Ë√  √bÐ YO?Š ¨±∏µµ ÂU?Ž v²??Š Êb*« Ác¼ ×U?š bFÐ Èd?²ý« rŁ ¨U U¹ sÄ V¹dÁ +Ëœ ©±∞∞® t?²ŠU Ä  U?OCLŠ ÊU²? Ð sŽ …—U³Ž ÷—√ WFD?Á ¡«dAÐ ÂUÁ Ícë åÍ—uO?H²Ä ÂUŽ ©UHJð `²OÐ UNLÝ« `³ √ w?²Ã«® f³KÄ w Èdš√ ÷—√ WFDÁË ¨”bIë »dÁ å«“uÄò w ÷—√ WFDÁ ±∏µπ WMÝ w pÖ Ʊ∏∏≤ ÂUŽ ©UMOÐ ‘Ë—® W½uŽU'«Ë ¨©»uIF¹ ÊËdš“® s¹—UÄ“Ë ©ÊuOB²Ã ÊuA¹—® …—UÁ ÊuOŽ w Ë ¨±∏∑∏ „ö?L?²?Ý«  U?OKL?Ž  dL?²?Ý« b?FÐ U?L?O? Ë ¨œu?N?OKà W?ÂuK2 +Ëœ nÃ√ ©≤≤® u?×½ „UM¼ `³? √ ±∏∏≤ ÂU?Ž W¹U?N½ lÄË Æ©∏® +Ëœ nÃ√ ©¥±∏® vÃË_« WO*UFë »d(« ¡UN²½« lÄ UN²ŠU Ä ŸuL−Ä mKÐË ¨w{«—_« WOJKÄ qI½ w WO?L¼_« mÃUРΫ—Ëœ WOЫb²½ô«  UDK ë X³FÃò ¨5D K ÷—√ vKŽ w½UD¹d³Ã« »«b?²½ô« ‰uKŠ »UIŽ« w Ë w²Ã«Ë® w½UD¹d³?ë »«b²½ô« WÄuJŠ sÄ œu?NOë tJKL²?Ý« UÄ ŸuL?−Ä mKÐ bI? ¨©π® åœuNOë vÃ≈ w{«—_« sÄ W?FÝ«Ë WŠU? Ä ©µ∞∞® wëuŠ å©UJ?OÐ WLEMÄË ¨w O?ÝQ²Ã« ‚ËbMBÃ«Ë ¨Íœu?NOë wÄu?Ië ‚ËbMBë  U ?ÝRÄ lÄ wÝUÝ√ qJA?Ð X½ËUFð d??O?ž »d??Fë sÄ +Ëœ nÃ√ ©∂≤µ® W??ŠU? ??Ä ¡«d?ý sÄ œu??N?Oë s?J9 U?L?? ¨qÐU?I??Ä ÊËœ +Ëœ nÃ√ ©≤∞∞® U??NMÄ +Ëœ nÃ√ ∫wÃU²ÃU WŽ“uÄ w{«—_« Ác¼Ë 5D K w „öÄ√ rNà X½U s¹cë ¨5OMOD KHë r¼œb?Ž mÃU?³Ã« UN½U?JÝ dD{« ¨WO?ÐdŽ W¹d?Á ©≤≤® rCð X½U?ÂË ¨+Ëœ nÃ√ ©¥∞∞® U?N?²ŠU? ?ÄË dÄU?Ž sÐ Ãd?Ä w{«—√ ÆUNMŽ qOŠdë vÃ≈ WOMOD K WKzUŽ ©π∞∞® Æ+Ëœ nÃ√ ©±∂µ® UN²ŠU ÄË WÃu(« “UO²Ä« w{«—√ ≠ Æ©±∞® +Ëœ nÃ√ ©≤∏® UN²ŠU Ä ŸuL−Ä mKÐ ¨ÂdJÃuÞË 5MłË ÊU OÐË UJŽË bH Ë …d UMë oÞUMÄ w w{«—√ ≠ tJKL²?Ý« UÄ `³B¹ pÃcÐË ¨+Ëœ n?Ã√ ©≥∞∞® wëuŠò vKŽ Èdš√ ‚dDÐ ¡ö?O²Ýô« sÄ W?O½uON?Bë WÂd(« XMJ9 U?L —Ëb v²Š ÊuJK1 «u½U œu?NOë Ê√ò vÃ≈ f²¹U nÝu¹ —Uý√ ULMOÐ +Ëœ ©±¥≤µ∞∞∞® rO I²Ã« —«d?Á —Ëb v²Š œuNOë WFOLł UN²JKL²Ý« +Ëœ nÃ√ ©¥µ∞® Ë wÄuIë ‚ËbMBë UNJKL²Ý« +Ëœ nÃ√ ©∏∞∞® UNMÄ +Ëœ ©±∏≤∞∞∞∞® rO I²Ã« —«dÁ ¡Uł bÁË ¨©±≤® ©ÊËdš¬ œ«d? √ pÃcÂË ¨Èdš√ WO³F?ýË WÄUŽ  UÂdý UN?²JKL²Ý« bI ¨+Ëœ nÃ√ ©µ∑∞® w¼Ë WO?I³Ã« UÄ√ ¨UJOÐ «u½U? U?Ä Ÿu?L?−?Ä XK Ë√ w{«—√ vKŽ ¨WMÝ ©≥∞® w½UD¹d?³Ã« »«b?²½ô« …d?²? ‰ö?š «uKB?Š œu?N?Oë Ê√ò YÃUŁ —b?B?Ä w w W? ÐU?Oë W?ŠU? ?Ä sÄ ©•∏® t?²?³? ½ U?Ä Ë√ +Ëœ Êu?OKÄ ©≤±® vÃ≈ ±π¥∏ u¹U?ÄØ—U¹¬ w »«b?²½ô« ¡U?N?²½« b?MŽ t½uJK1 œdÞ tMŽ Z²?½ œu?N?OKà W?OMOD KHë w?{«—_« sÄ  U?ŠU? *« Ác¼ »d? ð Ê√ò vKŽ U?N? ?H½ —œU?B?*«  b?Â√Ë ¨©±≥® 5D K ©≤µ® œdÞ vÃ≈ W? U?{≈ ¨À—«uë Íœ«Ë sÄ sÞ«u?Ä ©±µµ∞∞® œdÞË ¨d?ÄUŽ s?Ð ÃdÄ qN?Ý w W¹d?Á ©≤≤® sÄ …d?Ý√ ©≤∑¥∂® U¼dO?žË w M*«Ë  «bOÐeÃ«Ë Êu?F³ÞË ÊU? OÐ —užË W?MšU ë w{«—√ sÄ s¹d?š¬ ·uÃ√ œdÞË ¨WÃu(« qNÝ s?Ä s¹dš¬ nÃ√ Æ©±¥® w{—_« ‚u? UN?²?ÄU?Á« WO½u?O?NB?ë WÂd?(«  U?LEMÄË  U?¾O¼ XK «Ë w?²Ã« W¹œuN?Oë  «d?L?F²? *« b?OF? vKŽ U?Ä√ ©∑® U?NÃbF?Ä …œU¹eÐ Í√ ±π¥¥ ÂUŽ …d?L?F²? Ä ©≤µπ® vÃ≈ ¨±π±¥ ÂU?Ž …dL?F?² ?Ä ©¥∑® sÄ U¼œbŽ lH?ð—«ò bI? WJKL²? *« ≠≥≠
 4. 4. Æ©±µ® åÎUÄUŽ 5ŁöŁ ÈbÄ vKŽ ¨…bŠ«uë WM ë w  «dLF² Ä ∫©±∂® ±π¥µ ÂUŽ v²Š 5D K oÞUMÄ n²K Ä w w{«—_« WOJKÄ W³ ½ 5³¹ ‰Ëbł wK¹ ULO Ë W¹dOÄ√ „öÄ√ W¹œuN¹ „öÄ√ WIDM*« WOÐdŽ „öÄ√ •±¥ •±∏ •∂∏ bH •±∞ •≥ •∏∑ UJŽ •±± •≥∏ •µ± U¹d³Þ •≤∞ •≤∏ •µ≤ …d UMë •≤≥ •≥µ •¥≤ UHOŠ •≤≤ •≥¥ •¥¥ ÊU OÐ •±µ •µ± •∏¥ 5Mł •π •±∑ •∏∑ ÂdJÃuÞ •± •µ± •π∏ fKÐU½ •µ± •µ± •¥∑ tKë «— •±¥ •≥π •∑∑ U U¹ •π •±¥ •∏¥ WKÄdë •≥ •≥ •π∂ ”bIë •≥ •± •∑µ qOK)« •≤± •¥ •±µ …ež •∏¥ •± l³ ë d¾Ð qOz«dÝ≈ WÃËœ ÊöŽ≈ bFÐ UÄ dO¦Â vKŽ …b¹«e?²*« ◊uGCë WÝ—U2 ¨WOÐdGë W¹—ULF?²Ýô« ‰Ëbë lÄ ÊËUF²ÃUÐ ¨WO*UFë WO½uO?NBë WÂd(« XK «Ë Èdš√Ë W?OÐdŽ WÃËœ vÃ≈ 5D K r?O Ið ÊQ?AÐ WO? uð —«bB²?Ýô ¨…b×?²*« 3úà WÄUF?ë WOF?L'« w ¡U?CŽ_« ‰Ëbë sÄ •µ∂ ‚u W¹uN¹ WÃËœ WÄUÁ≈ò vKŽ h½Ë ±π¥∑ر±Ø≤π a¹—U²Ð —b Ícë rO I²Ã« —«dÁ WOFL'« XM³ð Ê√ ÊUÂË ¨W¹œuN¹ Æ©±∑® åUNMÄ ©•≤® ‚u UNOŠ«u{Ë ”bIë rC¹ UOÃËœ UŽUDÁË UNMÄ ©•¥≤® ‚u WOÐdŽ WÃËœË ¨5D K WŠU Ä sÄ Î Î X% ΫbO?ł …bFë U?Nà  bŽ√ Ê√ b?FÐ W¹dJ Fë  U?LEM*« UN?²Mý w²Ã« WO?FÝu?²Ã« WO½«Ëb?Fë »d(« »U?IŽ« w t½√ d?Ož WŠU ?Ä WŽuL−Ä sÄ ©•∑π® wëu?Š ‰ö²Š« sÄ  ULEM*« pKð XMJ9 ¨tðb½U? ÄË w½UD¹d³Ã« »«b²½ô« ÊËU?FðË dBÐË lLÝ V ?Š pÃ–Ë ¨5D K sÄ +Ëœ ©≤≤≤π∞∞∞∞® t?²?ŠU? Ä U?Äò ‚u? qOz«d?Ý≈ WÃËœ  U?LEM*« pKð XÄU?Á –≈ ¨5D K ÷—√ ∫wÃU²ÃU wÁU³Ã« l¹“uð - ULMOÐ ¨WOzUÄ  UŠU Ä +Ëœ nÃ√ ©¥≤µ® UNMÄ ¨W½bNë ◊uDš ÆW¹dOÄ√ „öÄ√ +Ëœ ±∑∂∑µ∞∞∞ ÆwÄuIë ‚ËbMBKà WÂuK2 +Ëœ ∏∞∞∞∞∞ ÆUJOÐ WLEM* WÂuK2 +Ëœ ¥µ∞∞∞∞ ÆW¹œuNOë  UOFL'«Ë œ«d úà WÂuK2 +Ëœ ∏≤∞∞∞∞ Æ©±∏® ±π¥∏رπ¥∑ ÂUŽ UNMÄ »dFë ÊUJ ë dO−Nð - +Ëœ ≥±∑µ ¨∞∞∞ ¨ÎU³¹dI?ð WOÐdFë 5D K WŠU? Ä ”ULš√ WFЗ√ ‰œU?Fð w²Ã« w{«—_« sÄ «Î bł …dO?³Jë W³ Më Ác¼ ‰ö²?Š« »UIŽ« w Ë ≠¥≠
 5. 5. rNO{«—√ sÄ «ËœdýË «ËœdÞ s¹cë 5OMOD KHë ÊUJ ë „öÄ√ ‰öG²ÝUÐ ·Ëd?FÄ u¼ UL w½uONBë ÊUOJë  UDKÝ X×$ w rNMOÞuð vKŽ qLFðË ¨ÎUIÐUÝ œ—Ë U?L œuNOë s¹d−N*«Ë s¹dłUN*« ·ô¬  U¾Ä VDI?² ð  UDK ë pKð  cš√Ë ¨rNðuOÐË ±π¥∏ …d²Hë ‰öš W¹œu?N¹ …dLF² Ä ©≥∑∞® XÄUÁ√ W?O½uONBë  UDK ë ÊS ò dB(« ô ‰U?¦*« qO³Ý vKŽË ¨w{«—_« pKð w WKL?F?² *« w?½U³*« lЗ Ê√ ±πµ¥ ÂU?Ž w —b?ÁË ¨»d?Fë U?NJK²1 ÷«—√ vKŽ XL?OÁ√ …d?L?F?² ?Ä ©≥µ∞® U?NMÄ ¨±πµ≥ ≠ Æ©±π® r¼—U¹œ sÄ s¹œËdD*« 5D K »dŽ „öÄ√ sÄ w¼ WK²;« 5D K «bI²Ý«Ë w{«—_« „öL²?Ý« vKŽ ÊUOJë ¡UA½≈ q³Á XKLŽ w²Ã« WO½uONBë W¹cO?HM²Ã«  U ÝR*«Ë …eNł_« vKŽ …ËöŽË UN?OÃ≈ XKÂË√ w²Ã« dz«ËbÃ«Ë  UDK ë sÄ b¹bFë W?³ÁUF?²*« WOKOz«d?Ýù«  UÄuJ(« XKJý ¨tO? rNMOÞuðË Ã—U)« sÄ œu?NOë b¹bFë XMÝ UL ¨w½uO?NBë ÊUOJë w s¹bÄUBë 5OMOD KHë Íb¹QÐ WOÐdFë w{«—_« sÄ vI³ð UÄ vKŽ ¡ö?O²Ýô«  ULNÄ w{«—_« rEFÄ …—«œù åqOz«dÝ≈ w{«—√ fK−Äò WO½uONBë WÃËbë  QA½√ bIà VOÃUÝ_«  dJ²Ð«Ë  UF¹dA²Ã«Ë 5½«uIë sÄ WÃU?ÂuÃ«Ë w ÊUDO²?Ýô« r ÁË ±πµ∞ ÂU?Ž wŽ«—eë jOD ?²Ã« W¾?O¼ X Ý√Ë W?OKOz«d?Ýù« WÄuJ(« …dDO?Ý X% WF?Á«uë …—«“Ë w W¹Ëd?Ië  «¡U?A½ù« WD?KÝË ¨±π∑∂ ÂU?Ž ÍËd?Ië d¹uD²Ã«Ë jOD ?²Ã«Ë ÊUD?O?²?Ýô«Ë WŽ«—e?ë WDKÝË ¨W¹œu?N?Oë ÆÊUJÝù« Ê«d¹eŠ »d?Š »UI?Ž√ w WO*UF?ë WO½uO?NBë W?LEM*«Ë WOK}z«d?Ýù« WÄuJ×Kà W?Âd²A*« W?O½UDO²?Ýô« WM−Kë XKJýË ÆÊUDO²Ýô«Ë …—œUB*« l¹—UA* W¹cOHM²Ã« WODOD ²Ã«  ULEM*«Ë  U¾ONë sÄ U¼dOžË ©≤∞®ò ±π∂∑ w{«—_« sÄ b¹e*« vKŽ ¡ö?O?²Ýöà w?½uO?N?Bë ‰ö²?Šô«  UDKÝ U?NðdJ²Ð«Ë U?N²M?Ý w²Ã« VOÃUÝ_«Ë 5?½«uIë “dÐ√ U?Ä√ Êu½U??Á pÃc?ÂË ¨©≤±® ±πµ∑Ë ±πµ≥Ë ±πµ∞ «u?Ž√ w? w{«—_« „ö?L?²??Ý«Ë å5³zU?G?ë „ö?Ä√ 5½«u??Áò w ¨W?OMOD? KHë «u?Âdð s¹cë p¾ÃË« „ö?Ä√ lO?L?ł …—œU?B0  UDK ?Kà `L? ¹Ë lL?ł√ rÃU?Fë w t?Žu½ sÄ b?O?Šuë u¼Ëò VzU?Gë d?{U?(« UÄ s¹cë v²?ŠË ¨…—ËU−Ä W?¹dÁ vÃ≈ «uKI²½«Ë ¨jI?  UŽUÝ lC?³Ã UNMŽ «uÐU?ž bÁ «u½U Ê≈Ë v²?Š ¨»d(« sÄ U? uš rNÓUMÄ Î lOL& 5½«uÁ pÃcÂË ¨©≤≤® rNÂöÄ√Ë rNÓUMÄ vÃ≈ …œuFÃUÐ tà `L? ¹ ô sJà ¨q}z«dÝ≈ w 5OŽdý 5MÞ«uL ÊuAOF¹ «uë“ Ʊπ∂∞ ÂUŽ w{«—_« XMÝ bI ¨5³zU?Gë „öÄ√ sÄ WOKOz«dÝù« WÄuJ(« U?NOKŽ XÃu²Ý« w²Ã« w{«—_« „öL?²Ý« vKŽ WO½u½UÁ WH? ¡UH{ôË WOKOz«dÝù« WÄuJ(«  dÁ√ Êu½UIë «c¼ Vłu0Ë ©i¹uF²Ã«Ë  «¡«dłù« o¹bBð® w{«—_« „öL²Ý« Êu½UÁ ¨±πµ¥ ÂUŽ w w{«—_« W?ŠU Ä o?OÁbð WÐu?F sÄ rždë vKŽË ¨rO?N{«—√  —œU? s¹cë »dFë w{«—_« »U?× _  U?C¹uF?²Ã« „«c½¬ Æ©≤≥® +Ëœ ©±∞∞∞∞∞∞®Ë ©≥∞∞∞∞∞® 5Ð ÂUÁ—_« Ác¼ lCð WOLÝdë —œUB*« iFÐ ÊS »dFë sÄ  —œu w²Ã« WÝU?OÝ  œ√ b?Ià ¨©≤¥® WÃËbë vÃ≈ qÐ »dFKà œu?Fð ô UN²?OJKÄ Ê√ W−?×Ð W¹dO?Ä_« w{«—_«  UDK ë pKð  —œU U?L vÃ≈Ë ¨WK¼c?Ä …—u?BÐ »d?Fë q³?Á sÄ W?ÂuK?L*« w{«—_« r−?Š hOKIð vÃ≈ 5OM?OD KHë U?NÐU?×? √ sÄ w{«—_« …—œU?B?Ä sÄ d¦Â√ sÄ W¹d?Ië w WOŽ«—eë …bŠuKà W?³ MÃUÐ WÂuKL*« w{«—_« WŠU ?Ä w½bðË ¨WOÐdFë WŽ«—eë ŸËd? sÄ œbŽ i¹uIð s¹cë ‰UL?FKà ¨ÂuMKà  UMJŁ vÃ≈ WOÐdFë Èd?Ië XÃu%Ë ©±π∂∑® jI  U/Ëœ ≥ wëu?Š vÃ≈ »«b²½ô« sÄ“ w U/Ëœ ©≤µ® Î sÄ WOÐdFë ÈdIë XÄdŠË ÆÆrNMÄ  —œu w²Ã« rNO{«—√ vKŽ WÄU?I*« W¹œuNOë WŽUMBÃ«Ë WŽ«—eë w qLFKà r¼«dÁ ÊuÂd²¹ Æ©≤∂® wŽ«—eÃ«Ë wŽUMBë —uD²Ã«  UO½UJÄ≈ UMÄu¹ v²?Š vF? 𠉫eð U?ÄË ¨W?OMOD KHë w?{«—_« vKŽ ¡ö?O²?Ýù« W?ÝU?O?Ý wKOz«d?Ýù« ÊU?OJë  UDKÝ XK «Ë b?Ià ÆWOŽ«—“ ÷«—√ sÄ rN¹b¹√ 5Ð vI³ð U2 5OMOD KHë ÊUJ ë b¹d−²Ã vÃ≈ ±πµ∞ ÂU?Ž cMÄ œuN?OÃ«Ë »d?Fë 5Ð w{«—_« l¹“uðË W?ŽË—e*« w{«—_« —uD²Ð ’U?)«® wÃU²Ã« ‰Ëb?'« `{u¹Ë Æ©≤∑® w{«—_« VN½ WÝUOÝ ¡«dł wMOD KHë VFAÃUÐ o( Ícë rKEÃ«Ë …dOD)« œUFÐ_« ©±π∂∂Ø∑ ≠µ≠
 6. 6. ±ππ≥ ÂUŽ wKOz«dÝù« ÊUOJë  UDKÝ XÄUÁò ¨pÖ q vÃ≈ W U{≈ w{«—_« ŸuL−Ä WOŽ«—“ w{«—√ WOŽ«—eë w{«—_« w{«—úà W¹u¾*« W³ Më WM ë WOŽ«—eë WOÐdŽ W¹œuNOë WOÐdFë ±πµ±Øµ∞ ≤∑∞µ ±π≥ ∂¥µ ≥≥µ∞ ±πµ≤ص± ≤π∏µ ±∏∂ ∂∏∞ ≥∂∂µ ±πµ≥ص≤ ≤π∂∞ ±∂∂ µπ∞ ≥µ∑µ ±πµ¥Øµ≥ ≤π¥∞ ±∂µ ∂≤∞ ≥µ∂∞ ±πµµØµ¥ ≤π∂µ ±∑¥ ∂≤µ ≥∂∞∞ ±πµ∂صµ ≥∞≥∞ ±∏± ∂µµ ≥∂≥∞ ±πµ∑ص∂ ≥±¥µ ±∑∑ ∂∑µ ≥∏≤∞ ±πµ∏ص∑ ≥≤¥∞ ±∑∏ ∑∞∞ ≥π¥∞ ±πµπص∏ ≥≥≥∞ ±∏¥ ∑µµ ¥±∞µ ±π∂∞صπ ≥≤∂µ ±∏≥ ∑¥µ ¥∞∑µ ±π∂±Ø∂∞ ≥±∏∞ ≤±≥ ∏∏µ ¥±µ∞ ±π∂±Ø∂± ≥±¥µ ≤±± ∏µ∞ ¥∞≥∞ ±π∂≥Ø∂≤ ∏≥∞ ≥±¥µ ≤∞∑ ≥π∂µ ±π∂¥Ø∂≥ ∏π∞ ≥¥∂∞ ≤µ∏ ≥¥µ∞ ±π∂∑Ø∂∂ ∏∂µ ≥≥∞∞ ≤∞∏ ¥±∂µ ¨©—užU?Aë WÂdF?Ä® n×½Ë bÝ_« d¹œË WMF³Ã« Èd?Á sÄ +Ëœ ©µ±∞∞®Ë ¨…d UMë WI?DMÄ sÄ U/Ëœ ©≤≤µ∞® …—œUB0 Î +Ëœ ÊuO?KÄ ©±∂π® pK²9 pÃcÐ WÃËbë X׳? Q ¨qOK'« w? WOÐdŽ W?¹dÁ ©≤µ® sÄ U/Ëœ ©≥µµµ®  —œU? ±π∂µ ÂUŽË Î Æ©≤∏® WŠU *« ŸuL−Ä sÄ •∏µ wëuŠ vKŽ  dDOÝ UN½√ Í√ ¨+Ëœ ÊuOKÄ ©≤∞≥® WGÃU³Ã« œö³Ã« WŠU Ä ŸuL−Ä sÄ ∫ÎUC¹√ ŸUDIÃ«Ë WOÐdGë WHCë w Ë bFÐ w½u?ON?Bë ‰ö²Šô«  UDK?Ý XFÝ bI? ¨WOÐdF?ë ÷—_« ¡«“« W¹—ULF?²Ýô« WO½u?ON?Bë WÝUO? ë ÁcNà «Î œ«b?²Ä«Ë …ež ŸUDÁË W?OÐdGë W?HCë w W?OÐdFë w{«—_« VN½ w W?O½«ËbFë UNðd?O ?Ä WFÐU²?Ä vÃ≈ ±π∂∑ uO½u¹ØÊ«d¹e?Š Ê«ËbŽ UNKI½Ë ¨5O?ŽdAë UNÐU?× √ sÄ w{«—_« WOJKÄ W?ÁdÝË d¹Ëeð w q¦9 WIÐU? ë VOÃUÝúà ÎöLJ?Ä ÎUÐuKÝ√ XF³ð« …d*« Ác¼Ë ÆWO½UDO²Ý«  UÂdŠ Ë√ ≠  U ÝRÄ Ë√  UÂdý ≠ WOKOz«dÝ≈  UNł vÃ≈ w{«—√ vKŽ ¡ö?O?²Ýô«Ë s?Ä_« W−?×Ð W?OÐd?Fë oÞUM*« ‚ö?ž≈ q¦?Ä Èdš_« VOÃU?Ý_« sÄ Ád?O?žË »uKÝ_« «c¼ Ê√ lÄË  UJK²2Ë w{«—√ vKŽ ¡ö?O²?Ýô« V½Uł vÃ≈ ¨W?OMJ ë oÞUM*« —ËU& w²?ë w{«—_« vKŽ bOë l{Ë rŁ ¨U?NðUJK²2Ë WÃËbë fK−0 vL ¹ UÄ q³?Á sÄ Ê«ËbFë pÖ »UIŽ« w —œUBë ©µ∞® rÁ— d?Ä_« Vłu0 WOLOEM²Ã« l¹—U?A*« WF¹—cÐ Ë√ ¨5³zUGë Æ©≤π® wKOz«dÝù« gO'« …œUOÁ w vKŽ_« rOEM²Ã« ÊuÃËR? *« `MÄ ±π∏≥ ≠ ±π∏∞ wÄUŽ 5Ð t?½√ò ÷—_« …dÝU?LÝ b?Š√ u¼Ë åÊ“Ë— Í“UF¹ò w?KOz«dÝù« ”bMN*« ‰u?I¹ `ÃUBà w{«—_« sÄ WMJ2  UŠU? Ä d³Â√ vKŽ ¡öO?²Ýöà …dÝUL Ã«Ë s¹b?NF²LKà …dO³?  öON ð ÊUDO²?Ýô«  UOKLŽ sŽ VOÃUÝ_« q ⁄u ð ‰U:« «c¼ w Ác¼ tðUÝ—U2 w œuJOKë UNOKŽ eJðd¹ w²Ã« WO?'u¹b¹_« Ê√Ë ULOÝ ¨WO½UDO²Ýô« WÂd(« Æ©≥∞® åÈd³Jë q}z«dÝ≈ ÷—√ò …dJ oI% w²Ã« ‚dDÃ«Ë qzUÝuë q —d³ðË ≠∂≠
 7. 7. l œ qÐU?I?Ä pÃ–Ë ¨W? u?AJÄ d¹Ëeð  U?OKL?Ž ŸU?³ð« vÃ≈ œuJOKÃUÐ ◊U?³ð—« rN?à s2 w{«—_« —U?&Ë …dÝU?L? ë Q?' b?Ià dNý w  dł w²Ã«  UÐU? ²½ô« WKLŠ vKŽ ‚UH½ùU WOÐe?(« tðUŽËdAÄ w tLŽbà œuJOKà ‰U*« sÄ WL? { mÃU³ÄË  «ËUð_«  UIHBë cOHMð UNIðUŽ vKŽ  cš√ w²Ã«  UÂdAÃ«Ë w{«—_« …dÝULÝ lÄ öF oOIײë t²³Ł« UÄ «c¼Ë ¨±π∏¥ ÂUŽ u¹UÄØ—U¹¬ Î ∫wÃU²Ã« u×Më vKŽ r²ð X½UJ VK Ã«Ë ‰UO²Šô«Ë d¹Ëe²Ã«  UOKLŽ UÄ√ »U?×D UÐ …d?ÝU?L? ë ¡ôR¼ Âu?I¹ ÊU? YO?Š ¨÷—_« lÁu0 WKÄU? W? dF?ÄË W¹«—œ rN?à …dÝU?L?Ý vKŽ —u?¦?Fë ≠ ± Æ÷—_« WFO³Þ sŽ WKÄU …dJ cš√ sÄ «uMJL²Oà w{«—_« lÁ«uÄ vÃ≈ s¹d²A*« d?NE¹ ô UÄ u¼Ë W?OÃU*« dz«Ëœ w w{«—_« Ác¼ qO?− ð sÄ b?OÂQ?²Kà w{«—_« WO?JKÄ q−Ý vKŽ ‰u?B×Kà bÐ ô ÊU? ≠ ≤ ÆU¼œËbŠË UNFÁuÄË ÷—_« qO UHð q nAJð w²Ã« uÐUDë fJFÐ ÷—_« jD Ä w U×{«Ë Î Æ÷—_« sLŁ WÄbIL WIHBë WLOÁ sÄ •±∞ vKŽ ‰uB(« sÄ —U L Kà bÐ ô ÊU WIHBë cOHM²Ð ŸdA¹ wJÃË ≠ ≥ YOŠ sÄ ∫ÎUO½U?Ł ¨WŠU *« YOŠ sÄ ôË√ d¹Ëe²Ã«Ë VŽö?²Kà W dHë ÕUð√  UDD LKà W?OJK*«  ö−Ý WI? «dÄ ÂbŽ Ê≈ ≠ ¥ Î W?Oðu³?¦Ã« ‚«—Ë_« vKŽ ‰u?B(« W?OKL?Ž Ê√ –≈ ¨…œËbF?Ä qРΫb?ł WKOKÁ …—uB?ë ÁcNÐ X9 w²Ã«  U?OKL?Fë Ê√ pý ôË ¨lÁu*« 5ý«uJÃ«Ë ‚«—Ë_« pK?ð W?Ád?Ý o¹dÞ sŽ U??Ä≈ r²ð X½U? U?N?O?KŽ ¡ö?O?²?Ýô« ÍuM*« W?MO?F*« w{«—_UÐ W? U??)« 5ý«uJÃ«Ë Æ‚dÞ sÄ pÖ dOžË ÷—_« sŽ ‰“UM²Ã« vKŽ qOKë `Mł X%Ë …uIÃUÐ UNÐU× √ —U³ł« o¹dÞ sŽ Ë√ ¨U¼d¹ËeðË dCš_« ¡uCë ¨WOÐdGë WHCë w …—Ëe*« w{«—_«  UIH bIŽ vÃ≈ o¹dDë ÊU¹œ t?OýuÄË Êuë ‰U¾G¹ ‰U¦Ä√ sÄ qLFë »eŠ …œUÁ œUÁ ‰Ë√ WÄUÁ≈ vÃ≈ Êuë —œU?³ ¨ÕUÄdë WMÝ√ vKŽ  UMÞu²? *« «uÄUÁQ ¨WHCë w? ÊUDO²Ýô«  UOKLŽ vÃ≈ œU?Á sÄ ‰Ë√ «u½U rN ≠ qOK)« o¹dÞ vKŽ qOK)« WM¹b?Ä wÁdý ±π∂∏ ÂUŽ q¹dÐ√ØÊU? O½ w ålЗ√  U¹dÂò w¼Ë WH?Cë w W¹œuN¹ WMÞu²? Ä ÆrOF½ wMÐ ¡u?Cë WÐU¦0 ≠ Œ«d?F?L¼ ≠ lL−?²Ã« »e?Š ¡UDžË W—U?³?ÄË …—œU³0 lЗ√  U¹d? …d?LF?² ?Ä W?ÄUÁ≈ W?OKL?Ž X½U b?Ià WO{U*« WK¹uDë  «uM ë Èb?Ä vKŽ UN½UDO²Ý«Ë WOMO?D KHë WOÐdFë w{«—úà …—œUB*«Ë VNMÃ«Ë VK ë …dO? * dCš_« Ʊπ∂∑ØuO½u¹ØÊ«d¹eŠ Ê«ËbŽ X³IŽ« w²Ã« VOÃUÝ_« iFÐ “dÐ√ UÄ√ ¨W?OMOD KHë WOÐdFë w{«—_« ÊUDO?²Ý«Ë VN½Ë VKÝ U¹dO²? ¼ vLŠ U½d– UL? œuJOKë rJŠ …d²  bN?ý bIà qI½ w …dÝU?L ë UNF³ð« w²Ã« »d?Fë 5MÞ«u*« w{«—QÐ W U)« ozUŁuÃ«Ë  ö?− ë d¹Ëeð w UŽuOý U?¼bý√Ë VOÃUÝ_« Î ∫wÃU²Ã« u×Më vKŽ U¼“U−¹≈ sJLO œuNOë —U−²Ã« vÃ≈ WOÐdFë w{«—_« WOJKÄ s2 ÍdJ Fë rJ(« lÄ 5½ËUF?²*« dOðU<« q³Á sÄ UNL?²š r²¹ …—ËeÄ ‚«—Ë√ vKŽ lOÁu²Kà …U uë  ôU?Š ‰öG²Ý« ≠ ± ¨…U Ë …œUN?ý œd−Ä tOKŽ qBŠ U?Ä Ê√ w u²*« q¼√ sÄ UMþ ¨WOKOz«dÝù« W¹dJ ?Fë  UDK ë q³Á sÄ …dýU³Ä rNMO?OFð Èdł Î t?Äeë t²?łËeà …U? Ë …œUN?ý ëd? ²?Ýô 5MÞ«u*« b?Š√ V¼– UÄbMŽ –≈ ¨‰U?¦*« qO?³Ý vK?Ž U¹bÐ W¹dÁ w ö?F? ÀbŠ U?Ä «c¼Ë Î ÊËœ UNJK1 w²Ã« w{«—_« lDÁ ÈbŠù lOÐ p ÊU? U¼«bŠ≈ Ê√ bFÐ ULO Tłu? ozUŁuë sÄ WŽuL−Ä vKŽ lO?Áu²ÃUÐ —U²<« ÆU¼«u²×Ä ·dF¹ Ê√ ·ËdF*« d¹Ëe²Ã« »uKÝ√ o Ë ozUŁuë d¹uBð ‰öš sÄ lOÁu²Ã« vKŽ ‰u?B(« »uKÝ√ ÊËbNF²*«Ë …dÝUL ë l³ð« ≠ ≤ ÆåÃU²½uÄ uðuHëò ‡Ð u¼Ë »dFë 5MÞ«u*« bŠ_ tKO?GAð sÄ 5OKOz«dÝù« 5ÄU;« bŠ√ tÐ ÂU?Á UÄ «c¼Ë ÎUOKIŽË ÎU¹b ł v{d?*« ‰öG²Ý« ≠ ≥ W−?×Ð WI?OŁË vKŽ lÁu¹ Ê√ tOÃ≈ VKÞ 5MŁ≈ 5Äu¹ b?FÐË ¨tÃeMÄ WI¹b?Š w t¹bà qLFKà —U? L?Ý WDÝ«uÐ ÁUŽb?²Ý« –≈ ¨r √ ≠∑≠
 8. 8. Æd¹Ëe²Ã«Ë nO¹e²Kà ”UÝQ XÄb ²Ý«Ë Wž—U WÁ—uë X½U ULMOÐ ¨dł_« WLOIà q Ë UN½√ Æ ULB³Ã« nO¹eð o¹dÞ sŽ ≠ ¥ ƉU*« sÄ mÃU³Ä qÐUIÄ  U¹uNë d¹Ëeð ≠ µ Æi¹ËUH²Ã« nO¹eðË d¹Ëeð ≠ ∂ ¨‰b?Ž »U²? Ë√ jÐU?{ ÂU?Ä√ r¼uK¦?ÄË WOKO?z«dÝù« W¹dJ ?Fë W?O?LÂU?(« vÃ≈ w{«—_« »U?×? √ œUO?²?Á« o¹dÞ sŽ ≠ ∑ ÆWOLÝ— t³ý  UÂdý Ë√ œuN¹ —U& vÃ≈ rNð“u×Ð w²Ã« w{«—_« WOJKÄ qI½Ë ¨WOLÝ— i¹ËUHð vKŽ lOÁu²Ã« vKŽ r¼—U³ł«Ë WOÐdFë w{«—_« vKŽ …dDO Ã«Ë ¡ö?O²Ýô« w ÍuNOë ÊUDO²Ýô« vLŠ ÊUÐ≈ XÄb? ²Ý« w²Ã« VOÃUÝ_« iFÐ w¼ Ác¼ WOÐdFë w{«—_« vKŽ …dDO Ã«Ë ¡öO²Ýô« sÄ ‰ö²Šô«  UDKÝ XMJ9 bI ¨UNÁu W¹œuNOë  «dLF² *« ¡UMÐË ¨WOMOD KHë ŸuL−?Ä sÄ •∂µ sÄ d¦Â√ vKŽ ¡ö?O²Ýô« sÄ ‰ö²?Šô«  UDKÝ XMJ9 bI ¨UN?Áu W¹œuNO?ë  «dLF²? *« ¡UMÐË ¨WOMOD KHë Æ©≥≤® W¹œuN¹ …dLF² Ä ±∏∞ ≠ ±µ∞ 5Ð UÄ WÄUÁ≈Ë ¨…ež ŸUDÁË WOÐdGë WHCë w{«—√ WŠU Ä W¹eÂdÄ „—b½ UM½S? ¨WOMOLOë u¼U?OM²½ WÄuJŠ U¼cHMð w²Ã« U¼b¹uNðË w{«—_« …—œU?BÄ vLŠ ÂUÄ√ Âu?Oë UMHÁuð UÄ «–≈Ë ‰uŠ ÊdÁ nB½ sÄ d¦Â√ cMÄ wKOz«dÝù« ≠ wMOD KHëØwÐdFë Ÿ«dBë Âb²?×¹ YOŠ ¨WO½uONBë WO−Oð«d²Ýù« w ÷—_« l «ËœË WO?HKš d ?H¹ U2 ¨WOÐd?Gë WHCë ÷—√ vKŽ „UM?¼ ÂuOë WO?IOI?(« »d(« —Ëbð YO?ŠË ÆÆUNOK?Ž …dDO Ã«Ë ÷—_« ÆWHCë ¡U×½√ sÄ wKOz«dÝù« »U× ½ô« vÃ≈ ÍœRð l¹—UAÄ Ë√  UŠd²IÄ Ë√ —UJ √ W¹√ i — w u¼UOM²½ WÄuJŠ ∫gÄ«uNë Æ±π¥¥ ≠ ±π¥≤ ’ ¨±π¥∂ ”UÄ s¹Ëƒ— ¨”bIë؉Ë_« w½uONBë d9R*« d{U×Ä ≠ ± Ʊπ∏± ≠ ±∏∞ ’ ¨WOMOD KHë WOCIë —Ëcł UÄuð qOÄ√ ≠ ≤ sŽ ŸU?? b?ë W¹dDI?ë WM−Kë ÊU???OÐ ¨±π∑∂Ø≥Ø≥∞ ÷—_« Âu¹ sŽ œu???Ý_« »U??²Jë ¨±π≥∑ qO?Ð WM' d¹d???Ið sŽ ≠ ≥ Ʊ¥ ’ ¨±π∏∂ ≠ UHOŠ ≠ qOz«dÝ≈ w WOÐdFë w{«—_« Ʊπ∑∑Øπر≤ œbŽ ¨WOK¾¹dÝù« XÝuÐ rÃUÝËd'« WHO× ≠¥ ÊU?LŽØqOK?'« —«œ ¨qOz«dÝ≈ WÃËœ W?ÄU?Á≈Ë w½uO?N?Bë dJHë »U?²Â dE?½« ¨tð«– ÊuL?C*« ‰u?Š qO U?H?²Ã« sÄ b¹e* ≠ µ Ʊπ∏∂ ÆÁd– o³Ý —bBÄ ¨±π≥∑ qOÐ WM' d¹dIð ≠ ∂ Æ∂≤ ’ ¨±π∑∏ qOz«dÝ≈ w ÊUDO²Ýô« Êu½UÁ ¨ÕUÂË— ÂuÃUAÐ√ ≠ ∑ Ʊ∞∏ ≠ ±∞≥ ’ ¨±π∑≥ ”bIë ¨ÊUDO²Ýô«Ë …d−Në ≠ ÷—_« WOJKÄ ¨f²¹U nÝu¹ ≠ ∏ Æ≥∏ ’ ±π∂≥ ¨…d¼UIë ¨bOFÝ œ—«Ëœ« Æœ »dFë 5¾łöë WKJAÄ ≠ π Ʊ≥ ’ U U¹ ≠ ±π≥∂ ¨dBMë uÐ√ dLŽ ¨WOÐdFë 5D K œUNł ≠ ±∞ Æ¥∞ ’ Ád– o³Ý bBÄ »dFë 5¾łöë WKJAÄ ≠ ±± Ʊ∞∂ ’ Ád– o³Ý —bBÄ ÷—_« WOJKÄ ≠ ±≤ ÆoÐU ë —bB*« `ÃU —œUIë b³Ž s Š Æœ ≠ ±≥ Ʊ∂µ ’ ¨t H½ oÐU ë —bB*« ≠ ±¥ ±∑≥ ‰Ë_« r ?Ië ‰Ë_« ¡e?'« 5D K ÊœöÐ ¨⁄UÐbë vHDB?Ä ±π∑≤ ¨ Ëd?OÐ ¨5D K b¹u?Nð ¨b?Gà uÐ√ rO¼«dÐ≈ ≠ ±µ ÆÁd– o³Ý —bBÄ `ÃU —œUIë b³Ž s Š ÆœË Æ±π¥µ ÂUŽ 5D K w WO½UD¹d³Ã« …—«œù« UNðbŽ√ w²Ã« åWOH¹dë  UOzUBŠô«ò w œ—Ë UL ≠ ±∂ ≠∏≠
 9. 9. ÆÁd– o³Ý —bBÄ ¨`ÃU —œUIë b³Ž s Š Æœ ≠ ±∑ Ʊπµ≥ w½U¦Ã« Êu½U ±∏ åXÝuÐ rÃUÝËd'«Ë fð—P¼ò ±πµ≥ ƨw½U¦Ã« Êu½U ¨5³zUGë „öÄ√ f²¹U nÝu¹ ≠ ±∏ Ʊ≥∏ ’ ¨WO½uONBKà wKLFë oO³D²Ã« ÊUDO²Ýô« ¨W dŽ uÐ√ sLŠdë b³Ž ≠ ±π Æ±π ’ ¨Ád– o³Ý —bBÄ ¨`ÃU —œUIë b³Ž s Š Æœ ≤∞ ¨±π∑∏ X¹“ dOÐ WFÄUł ¨WMŽUM n¹dý Æœ ¨q}z«dÝ≈ w »dFë ÊUJ ë bMŽ w ?HMë o «u²Ã«Ë wŽUL²łô« dOOG²Ã« ≠ ≤± Ʊ±¥ ’ Æ¥∂ ’ ¨±πµ∑ „—u¹uO½ ≠ wKOz«dÝù«  UÄöF²Ýô« V²JÄ ¨qOz«dÝ≈ sŽ ozUIŠ fðdOÐ ÊËœ ≠ ≤≤ ÆÁd– o³Ý —bBÄ ¨÷—_« Âu¹ sŽ œuÝ_« »U²Jë ≠ ≤≥ Æt H½ oÐU ë —bB*« ≠ ≤¥ Æ≤µ ’ ±π∏± ¨”bIë ¨±π∑∞ ≠ ±π∞∞ wMOD KHë wŽUMBÃ«Ë wŽ«—eë —uD²Ã« ¨ÍdÄUFë ÊUMŽ ≠ ≤µ œb??Ž W¹ËU??H??O?(« œU??%ô« W??H??O?×?? ¨ U??ODF??ÄË  UDD? ?Ä ∫±π∑∂ ≠ ±π¥∏ W??OÐd??Fë w{«—_« …—œU??B??Ä ≠ ≤∂ Ʊπ∏∑Ø≥Ø≥± Æt H½ oÐU ë —bB*« ≠ ≤∑ ÆÁd– o³Ý —bBÄ ¨WOÐdFë w{«—_« …—œUBÄ ≠ ≤∏ ÆÁd– o³Ý —bBÄ ≠ W dŽ uÐ√ sLŠdë b³Ž ≠ ≤π Ʊπ∏µØ±≤ر≥ œbŽ  u½dŠ√  uF¹b¹ ≠ ≥∞ ”bIë Âu¹ WM'  UÄuKF*« eÂdÄ nOý—« lł«— ≠ ≥± Æt H½ oÐU ë —bB*« ≠ ≥≤ Ʊππ∏صص ≠ WO½œ—ü« ÂuOë »dFë WHO× ≠π≠

×