2

364 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
364
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2

 1. 1. w½uONBë »U¼—öà  U¹UGÃ«Ë l «Ëbë sÄeë dBMŽ dO uðË œułuë bOÂQð ©±® ∫t «b¼√Ë wKOz«dÝô« sÄ_« ÂuNHÄ rN½√ Í√ ¨WMĬ œËb?×?Ð «u?³ÃUD¹Ë ¨sÄ_«Ë œËb?(« 5Ð Êu?OKO?z«d?Ýù« jÐd¹ U?Ä Î«d?O?¦? ÆrN²ÄöÝ 5ÄQ²Ã ΫœËbŠ ÊËb¹d¹ ¨VF??ýË ¨rOK?Á≈ ∫W??O?ÝU??Ý√ e?zU?— W?ŁöŁ vKŽ qL??²? Að W?ÃËœ W¹√ Ê√ ·Ëd??F*« sÄ ¨Àö??¦Ã« ezU??Âdë Ác¼ W?¹U?Ž— 5?ÄQð w¼ wÄu??Ië sÄ_« W??L? N? Ä Ê√Ë ¨wÝU??O? Ý ÂUE½Ë q¦Ä WO?ł—Uš Ë√ WOKš«œ —UDš√ b{ W¹UÁËË ŸU œ t½QÐ ·d?F¹ WÃËœ Í_ wÄuIë sÄ_U wKš«œ —UO?N½« Ë√ nFCà W?−O²½ w³Mł√ dJ ?FÄ Ë√ WÃËœ …dDO?Ý X% WÃËbë ŸuÁË  U?H¹dF?²Ã« Ác¼ q¦?Ä vD ?²ð WO?KOz«dÝù« sÄ_« W¹dE?½ sJÃË ¨WO?ł—U?š ◊uG?{ Ë√ Ë√ ‰ö??I?²? Ýô« W¹U??L?Š W??O?C? Á fOà WÃËb?ë sÄ√ Ê≈ò Êu¹—u?ž s?Ð ‰U?Á U??L? œËb??(«Ë ÂuNH*« Ê√ Í√ ¨å…UO?(« bOÁ vKŽ ¡UI³Ã« WOC?Á w¼ U/≈ ¨…œUO ë Ë√ œËb(« Ë√ w{«—_« Ê√ b??$ UM¼ sÄË ¨q?J ͜u??N? Oë VF??AÃ«Ë qO?z«d?Ý≈ ¡U??I?Ð wMF¹ sÄú?à wKOz«d??Ýù« ¨W?O?KOz«d?Ýù« W?DA½_« Ë√ ¡ÈœU?³*« s?Ä d?O? ¦Jà Ϋ—d?³? ÄË Î«—u?×? Ä qJA¹ sÄ_« d??O?³? Fð ∫©±®5OÝUÝ√ 5KÄUŽ vÃ≈ WOKOz«dÝù« dEMë WNłË sÄ sÄ_« ÂuNHÄ rþUFð lłd¹Ë b??Á W??OKI??Fë Ác¼ Ê√ –≈ U??Nð«– W??OK?Oz«d??Ýù« W??OKI??Fë sÄ lÐU?½ u¼Ë ∫‰Ë_« qÄU??Fë ¨œuLK²Ã«Ë …«—u?²Ã« sÄ UNðU?ÄuIÄ b?L² ð w²Ã«Ë W?OM¹bë …dz«bë —UÞ≈ qš«œ XKJAð wJ% hBÁ qJý w Ë√ ’ö)« …b?OIŽ qJý w ¡«uÝ sÄ_« w½U?ÄQÐ ¡wKÄ UL¼öÂË …dz«bë w¼ W?O½U?¦Ã« …dz«bÃ«Ë ¨d?A³Ã« s?Ä r¼«uÝ rOD?%Ë qOz«dÝ≈ wM?Ð …œUO?Ý sŽ œU?N?D{ô« sÄ Êu½U?F?¹ WK¹uÞ  «d?²? U¼—UÞ≈ w œu??N?Oë ‘U??Ž w²Ã« W?O? ŽU?L? ²?łô« ≠±≠
 2. 2. Æ…dL² Ä WHBÐ œuNOë ”uH½ w oKIÃ«Ë ·u)« ”dž vÃ≈ ÈÒœ√ U2 WÃeFÃ«Ë ÊuAO?F¹ w²Ã«  UFL²:« w r¼œU?ND{«Ë rÃUFë ŸUIÐ w œuN?Oë X²Að cML w «u??ýU??Ž YO??Š —«d??I? ²? Ýô« Âb??FÐ oO??L? Fë —u??F? AÃUÐ rNðU??O? Š  e??O9 ¨U??N? O? W?Ý«d(  «b?ŠË s¹uJð w rNMÄ√ «Ëb?−¹ Ê√ «uÃËUŠË åu?²O?'«ò W?IKGÄ  U?FL?²−?Ä ÆsÄ_« vKŽ ÿUH(« WDKÝ ”—U9 UNKš«œ ÈuÁ rOEMð w Ë åu²O'«ò ¡UOŠ√ qOz«d?Ý≈ U?NÐ XL?O?Á√ w²Ã« W?O?H?OJÃ«Ë W?O?F?{uë sŽ ¡v?ýU½ u¼Ë ∫w½U?¦Ã« qÄU?Fë ΫdBMŽ qJAð wN? rŁ sÄË ¨œö³Ã« q¼√ W?³ž— ÊËœ WIDM*« w qOz«d?Ý≈ XŽ—“ bÁË Ê√ U??L? ¨…d??L? ²? ? Ä W?H? BÐ tE?Hà vKŽ qL??F?O? Ý Ícë wÐd??Fë b?? ?'« w? ÎU?³¹d??ž wł—U?)« b?O?ÂQ??²Ã« U?L¼ 5²?O?ÝU?Ý√ 5ðe?O? — vKŽ …bM²? ?Ä XL?O? Á√ b?Á qOz«d?Ý≈ c? ð« åÊUDO?²?Ýô«ò W?O½u??O?N?BKà wKL?Fë ÁU?&ô« c?O?HMð ¡bÐ l?ÄË W?×K *« Èu?IÃ«Ë ∫wÃU²Ã« qJAë sÄ_« oOI%  «d?L?F?²? *« sŽ ŸU? bë w rNÐuK?Ý√ tMŽ d?³?Ž b?ÁË ¨sÄ_«Ë W?Oð«cë W¹U?Áuë ¿  «dL?F² *« WÝ«d?( d UMŽ ¡UA½≈Ë WMO?BŠ  «dL?F² Ä W?ÄUÁSÐ WO½UDO?²Ýô« ÆÈdš_« W¹dJ Fë d UMFÃ«Ë Ê√ vKŽ qL?FÃUÐ pÃ–Ë ¨w½UDO?²Ýô« —U?LF?²Ýô« vKŽ W?OŽËd?A*« lÐUÞ ¡UH?{≈ ¿ V ÂË wÃËbë —«d?Áù«Ë ‰u³Ië d?BMŽ 5D K w Í—UL?F²Ýô« UN?ÞUAMà qHJ¹ Æw2_« bO¹Q²Ã« ÎU? ³KD?Ä «c??ÂË œu?N? O?Kà ÎU¹œd?? ÎU? ³KD?Ä d??³?²? F?¹ sÄ_« VKDÄ Ê√ b??$ p?Ö vKŽË ¿ ÆWIDM*« w ΫdNÁ Ÿ—“ V¹dž r − tzUIÐ 5ÄQ²Ã WÃËbë Èu² Ä vKŽ ÎUOŽULł w W?OKOz«d?Ýù« dEMë W?N?łË sÄ wK?Oz«d?Ýù« wÄu?Ië sÄ_« ·«b¼√ b¹b?% sJ1Ë œułuë ‰u³?IÐ WOÐdFë …œ«—ù« l¹uDð vKŽ qLFÃ«Ë qOz«dÝ≈ WÃËœ ÊU?OÂË œułË 5ÄQð WO?½uO?NBë W¹U?ž oOI?ײà W?³ÝUM*« ·ËdEë oKšË ¨W?OŽ«uÞ Ë√ Ϋd? Á wKO?z«dÝù« œËb?(« U??N?OK?Ž oKD¹ w²Ã« W??F?Ádë q?š«œ rÃU?Fë œu??N¹ rEF??Ä rCð WÃËœ W?ÄU??Á≈ w ÆqOz«dÝ≈ ÷—_ WO ¹—U²Ã« ≠≤≠
 3. 3. sÄ_« oOIײà qOz«dÝ≈ WÝUOÝ ∫©≤®UNMÄ qÄ«uŽ …bŽ vKŽ sÄ_« oOIײà qOz«dÝ≈ WÝUOÝ œbײð …d?O?³? W½UJÄ nMFë q?²×?¹ w²Ã«Ë W?OKOz«d?Ýù« W?OKI?Fë  U?L?ÝË hzU?B?š ≠± ÆUNMÄ lÁ«uë d?Ä_« —«d?Á≈Ë wł—U?)« rŽbë vKŽ b?M²? ¹ Ícë WÃËbë W?ÄU?Á≈ »uKÝ√ ≠≤ Æ…uIë «b ²ÝUÐ W UšË ÆwKOz«dÝù« œułuë ‰u³Á »dFë i — ≠≥ nF?? ?Cë ◊U?? I?½ sÄ b¹b?? F?ë U?? NÐu?? ?A¹ w²?Ã«Ë WÃËb??  q?Oz«d?? Ý≈ hzU?? ?B? ?š ≠¥ qOz«d?Ý≈ W?FO?³Þ vÃ≈ W? U?{ùUÐ W¹dA?³Ã«Ë W¹œU?B?²Áô«Ë W?O?ŽU?L²?łô«Ë W?OÝU?O? ë ÆW¹dJ Ž WÃËb  UDD<« c??O?HMð ‰U??LJ²?Ý« ‰U??−?Ä w W??OKOz«d??Ýù« ŸU?LÞ_«Ë  U?F?KD²Ã« ≠µ oKš …—Ëd{ sÄ pÖ t?³KD²¹ UÄË W?O½uON?Bë W¹UGë oOI?% vÃ≈ ÎUOF?Ý WO½uO?NBë ÍuO?(« ‰U:UÐ vL? ¹ U* W³ ?MÃUÐ W UšË ¨W¹U?Gë Ác¼ oOI?ײà W³?ÝUM*« ·ËdEë ÆWOKOz«dÝù« W¹dA³Ã« ÈuIë  ôU−Ä w «cÂË qLFKà ≠∫vK¹ ULO sÄ_« oOIײà qOz«dÝ≈  U¼U&« hO Kð sJ1Ë W?ÝU?O? ë vKŽ w?KOz«d?Ýù« sÄ_« ·«b¼√ oO?I?% w w ?O?zdë ¡VFë ¡U?IÃ≈ ≠√ ÆW¹dJ Fë rŽbë qHJ?ðË qOz«d?Ý≈ sÄ√ ÊU?L?CÐ Âu?Ið åÈd?³? WÃËœò nO?KŠ sŽ Y×?³Ã« ≠≤ ÆUNà ÍdJ FÃ«Ë ÍœUB²Áô«Ë wÝUO ë WŽU?MBë ‰U−?Ä w W U?š qOz«dÝù W¹œU?B²?Áô« …—bIë d¹uDð vKŽ qL?Fë ≠≥ ÆW¹œUB²Áô«  UÁöFë rŽœ vKŽ qLFÃ«Ë WOKOz«dÝù« WOłuÃuMJ²Ã« …bŽUIë rŽœË Æ…œdDCÄ WHBÐ qOz«dÝ≈ vÃ≈ W¹œuNOë …d−Në …œU¹“ vKŽ qLFë ≠¥ UOÝ¬Ë U?OI¹d √ w WO?ÄUMë ‰ËbÃUÐ qOz«dÝ≈ jÐd¹ d ł ”√— r?OŽbðË ¡UA½« ≠µ ÆWOMOðöë UJ¹dÄ√Ë ≠≥≠
 4. 4. «c?ÂË W?¹dJ ?Fë  ôU??:« w W? U??šË W?OÐd??Fë …u?Ië ·U??F?{≈ vKŽ qL??Fë ≠∂ ÆwÐdFë sÄUC²Ã« XO²Hð vKŽ qLFë ÆWOÐdFë ‰Ëbë lÄ dýU³Ä ‰UBð« vÃ≈ ÍœRð bÁ W d Í√ “UN²½« ≠∑  «d?L*«Ë W?O*U?Fë  ö? «u?*« ◊uDš vKŽ …dDO? ë w w?L?OKÁù« lÝu?²Ã« ≠∏ qÁUF*« q¦9 w²Ã« WO−Oð«d²Ýô« ◊uD)« vKŽ ¡ö?O²Ýô«Ë ¨WIDM*« w WÄUNë WOzU*« ©≥® Æ W³B)« w{«—_«Ë WOFO³Dë …Ëd¦Ã« œ—«uÄ vKŽ ¡öO²Ýô«Ë ¨WIDM*« sŽ WOŽU bë qJAÃUÐ W¹dJ Ž rO?ÁË rO¼UH0 m³D « bÁ wKOz«dÝù« sÄ_« d¼u?ł Ê√ Z²M² ½ 5Ð U?L?O? WKŠd*« ‰ö?š W?OKOz«d?Ýù« dEM?ë WN?łË sÄ s?Ä_« Ê√ ‰u?I½ UMKF?−¹ Ícë sÄ√ u¼ U??N? O? Íu?C? Ž ¡e??−?  ¨W?I?DM*« w U¼œu??łË ‰u??³?Á v?²?ŠË q?Oz«d??Ý≈ ÂU?O? Á ÆÍdJ Ž wKOz«dÝù« sÄúà WOÝUÝ_« ¡ÈœU³*« w WOKO?z«dÝù« dEMë WN?łË sÄ ÍdJ Fë sÄúà W?OÝUÝ_« ¡ÈœU?³*« …—uKÐ sJ1 ∫©¥®wðü« vKŽ qL?FÃ«Ë WOÐd?Fë ‰Ëbë vKŽ wKOz«dÝ≈ ÍdJ ?Ž ‚uHð d?O uð vKŽ q?LFë ¿ ÆrNðuÁ XO²HðË »dFë ·UF{≈ Ë√ qš«bë w wÐd?Fë Íd?J ?Fë b¹b?N?²Ã« ÁU?& W?Žœ«— W¹dJ ?Ž W?ÝU?O?Ý ŸU?³ð« ¿ oL?Ž vÃ≈ W??OÐd?Fë  «u?Ië q?žuðË ‚«d?²?š« ◊U?³? Š≈Ë lMÄ vKŽ qL?F?ë «c?ÂË ¨Ã—U?)« ÆqOz«dÝ≈ nÁ«u?ÄË ·Ëdþ oK) W?OÐd?Fë ‰Ëbë b?{ W?O?Äu?−¼ W¹dJ ?Ž W?ÝU?O?Ý ŸU?³ð« ¿ ÆWOKOz«dÝù« WOÝUO ë ·«b¼_« oOI% vKŽ bŽU ð W¹dJ Ž qL?FÃUÐ pÃ–Ë ÍdJ? F?ë w «d?G?'« 5ÄQ?²Ã«Ë W?O? «d?G?'«  U½U?L?CÃUÐ …«œUM*« ¿ Æ©wÄu−¼Ë wŽU œ® ÍdJ Fë qLFë  U³KD²ÄË rzö²ð œËbŠ dO uð vKŽ vKŽ ÎU? ÝU?Ý√ b?L?²? F¹ wKOz«d?Ýù« s?Ä_« d¼u?łË Âu?N?H? Ä Ê√ b?$ ‰u?Ië W?? ö?šË  U?? ×K?DB*« iF?Ð —u?? NEÐ p?Ö l³?? ²? ?²? ?Ý« b?? ÁË ¨W¹dJ ? ?Ž j?Ыu?? {Ë rO¼U?? H? ?Ä ≠¥≠
 5. 5. ¨U??NMŽ ŸU?? bë sJ?1 w²Ã« œËb??(«Ë WMÄü« œËb??(« q¦??Ä œËb??(UÐ W??IKF??²*« W?¹dJ ? Fë œËb(« u¼Ë bŠ«Ë ‰uÃb*  U œ«dÄ ô≈ w¼ UÄ  U×KDB*« Ác¼ qÂË ¨WŽœ«dë œËb(«Ë ÆÍdJ Fë qLFë  U³KD²ÄË vAL²ð w²Ã« W¹dJ Fë ÂöŽûà WOÝUÝ_«  UÄUŽbë sÄ gOFë qł√ sÄ W?× UJ*« qOz«dÝ≈ W−Š d³²Fð qł√ sÄ W−?(« Ác¼ qLF² ð YO?Š ¨bNFë W¦¹b?Š  UÄUŽbë sÄ w¼Ë ¨w½uO?NBë sÄ qOz«dÝ≈ tÐ ÂuIð UÄ q?J ¨»dFë b{ UNÐËdŠË qOz«dÝ≈  «¡«b²?Ž« W U d¹d³ð ‡Ð vL?? ¹ U‡‡?‡Ä Ë√ gO‡‡ ?Fë qł√ sÄ ` UJ?ð qOz«d‡‡Ý≈ X?Ä«œ U?Ä —d??³? Ä u¼  «¡«b?²? Ž« w¼Ë ¨—«dL²ÝUÐ »dFë q³Á sÄ …œbN*« …—u w UN H½ qOz«dÝ≈ lCðË ¨(Survival) Ë√ WOzU?ÁË »ËdŠ UN½√ v?KŽ —d³ðË —ÒuBð qOz«d?Ý≈ »Ëd× ¨U¼œu?łË qł√ sÄ ` UJð »U??³?Ý_ ¡U??ł ±π∏± ØÊ«d¹e?Š w w?Á«d?Fë ÍËuMë q?ŽU?H*« »d??{ v²?ŠË ¨W??O?ŽU?? œ wN? ¨W?OKOz«d?Ýù« sÄ_« W¹dE½ “d?³ð W?Ãu?I*« fH½ sL?{Ë ÆU¼œu?łË œb?N¹ t½_ W?OMÄ√ rždÃUÐË ÆWOMÄ√ »U?³Ý_ WK²;« w{«—_« qš«œ  UMÞu²? *« wM³ðË w{«—_« —œUBð W?×KÝ_« pK²9Ë ¨jÝË_« ‚dAë w WЗU?{ W¹dJ ?Ž …uÁ pK²9 qOz«d?Ý≈ Ê√ sÄ W??H? ?O? F? ?Cë qOz«d?? Ý≈ Í√ ¨W1b??I?ë  U??ŠËdDë f?H½ ÕdD𠉫e?ð ô wN?? ¨W?¹ËuMë Æ…ÒbFÃ«Ë œbFÃUÐ UNOKŽ ‚uH²ÄË œUFÄ wÐdŽ jO×Ä sL{ gOFë qł√ sÄ W× UJ*« W¹U??L?( W??OÃËœ  U½U??L?{ vÃ≈ W??łU?×Ð g?O?Fë qł√ s?Ä W?×? UJ*« Ác¼ qOz«d??Ý≈Ë U¼«uÁ vKŽ œUL?²Žô« b¹dð UN½_ ¨ U½ULCë pKð sŽ wMG?² ð Ê√ b¹dð w¼Ë ¨U¼œułË Æ©µ®œuNOë ¡ULŽ“ Ϋ—«dÄ pÃcÐ Õd UL UN H½ W¹UL( WOð«cë tðU?? ?ŠËd?Þ w sÄú?à W¹d?E½ ÕdD?¹ ô w½u?? ?O? ? N? ? Bë Âö?? ?Žù« Ê√ d?? ?ÂcÃU?Ð d¹b?? ?'«Ë WÃËœ U?? N½√ vK?Ž U¼—u??B?ð sÄ_« W¹dE?½ ÕdÞ Ê_ ¨wÃËbë ÂU?? Fë Í√dK?à t??²? ?³ÞU?? ? ?ÄË ÆvLEŽ WÃËœ Ë√ WOFÝuð sÄ_« W¹dE½ s?L?{ t½u?Ý—U1 U?Ä qÂË ¨pÖ sŽ Àb?×?²Ã« Êu?ýU??×?²¹ rN? «c?NÃË sÄ tÐ ÂuIð U?Ä q ÊS ¨¡UI?³Ã«Ë gOFë qł√ sÄ W?× UJ*« qOz«dÝ≈ —U?Fý X% lI¹ ÕdÞ «c¼Ë ¨U?N?AO?ŽË U¼¡U?IÐ vKŽ WE U?×?LKà ô≈ u¼ U?Ä WO?F?ÝuðË W?O½«Ëb?Ž ‰UL?Ž√ sÄ r?ždÃU?Ð b?? ?O?¹Q?? ?²Ã«Ë n?DF?ë tÃu?? ? Š VDI?? ? ²? ? ?¹ Ê√ lOD?²? ? ?¹ w– w?Äö?? ?Ž≈ ≠µ≠
 6. 6. ÆWOzUÁuë »Ëd(«Ë WOFÝu²Ã«Ë WO½«ËbFë  UÝ—UL*« ≠∂≠
 7. 7. ©WÃËbë œËbŠ® ÷—_« WFÁ— œ«b²Ä«Ë lÝu²Ã« w lÄUD*« ©≤® tKë VF?ý r¼ œuN?Oë Ê√ ”U?Ý√ vKŽ ÂuIð œu?NOë U?NÐ sÄR¹ w²Ã«  «b?I²?F*« Ê≈ «c¼ …b?ŽUÁ Ê√Ë ¨rÃU?Fë  uJK0 r?¼bŽËË œU?F?O*« ÷—√ r¼UDŽ√ b?Á tKë Ê√Ë —U²?<« vKŽ œu??N? OKà d??Ä_« V²??²? ?¹ Ê√ b?FÐ ô≈  «¡u??³Më r?²ð sÃË œU??F?O*« ÷—√ w?¼ pK*« ∫wK¹ U0 œuLK²Ã« rOÃUFð w rNFÄUDÄ «uB) bÁË W¹œuNOë ÷—_« ÆqOz«dÝ≈ wM³Ã À«dOÄ ÷—_« q ÷—_« ¿ Æ…bÝU qOz«dÝ≈ wMÐ WF¹dý dOž WF¹dý q Ê√ ¿ ÆW³B²GÄ wN rN²DKÝ dOž ÷—_« tłË vKŽ WDKÝ q Ê√ ¿ Æ©∂®WLŠdÃ«Ë WIHAë rNOKŽ ÂdŠ »dë Ê√ ¿ ÎU uBšË ¨WO½uO?NBë W¹UŽbë q³Á sÄ ÎôULF²Ý« d¦Â_« ¨W?O½uONBë Z−(« sÄË  «– qOz«d??Ý≈ Ë√ å…d?O?G?Bë q?Oz«d?Ý≈ò W?−? Š ¨W?O½u?O?N? Bë WÃËbë fO?ÝQ?ð b?FÐ ¨»dFë UNMJ ¹ w²Ã« WF?ÝUAë  UŠU *UÐ X½—uÁ UÄ «–≈ «c¼ …dO?GBë WŠU *« ‰“UM²?¹ ô «–U* ∫»d?G?ë ÎU?³ÞU?? ? Ä w½u??O?N? Bë oDM?*« ‰u?I¹ ¨Z?OK)« vÃ≈ jO??;« sÄ sÄ 5?łUMë 5ÂU?? ?*« œu?? N? ?OKà ÷—_« sÄ …d?? O? ?G? ?Bë W?? F?DIë Ác?¼ sŽ »d?? Fë »d?F?ë q «œ U?Ä ¨w½u??O?N?Bë o?DM*« «c¼ sL?{Ë ¨W?¹“UMë ‰U?I? ²?Žô«  «dJ ? F?Ä œö??³Ã« Ác¼ w r?N½u??³? Žu?²? ¹Ë »d??Fë 5?¾? łöë WKJA??Ä ÊuK?×¹ ô «–U??LK ÎUÐd??Ž Æ©∑®°øøWFÝ«uë WOÐdFë ∫W¹œuNOë W½U¹bë dE½ WNłË sÄ qOz«dÝ≈ œËbŠ rN??³ÃUDÄ w œu??N? Oë U?N? OKŽ bM?²?Ý« w²Ã« e?zU?Âdë r¼√ b??Š√ wM¹b?ë qÄU?Fë ÊU?? œu??ŽuÃUÐ vL?? ?¹ U0 VÃUD*« Ác?¼ XD³ð—« b??ÁË ¨5D ?K ÷—√ vKŽ ¡ö??O? ²? Ýöà …«—u??²ÃU?? ¨—U??²? <« VF?? Aë rN??H? u?Ð W??Ýb??I*« ÷—_« „ö??²? ?Ä« w rNà W?? O? NÃù« r¼√ WÐU¦0 …œuFÃ«Ë ’ö)« …dJ X?½U w²Ã« W¹œuNOë …bOIFë —b?BÄ UL¼ œuLK²Ã«Ë Æ…bOIFë pKð d UMŽ ≠∑≠
 8. 8. ¨÷—_UÐ W?IKF??²*« W?OM¹bë  «b?I?²?F?*« W½UJÄ vÃ≈ d?O?Að w²?ë  ôôbë “dÐ√ qFÃË w wKOz«d??Ýù« ŸU? bë ÂU?šU??Š ¨Êu¹—u?ł wýu?Ä wK?Oz«d?Ýù« ÂU?šU?(« n?ÁË U?ÄbMŽ qOz«dÝ≈ »Ëd?Š Ê≈ò ∫ÎözUÁ ¨±π∂∑ ØÊ«d¹eŠ Øu?O½u¹ w wKOz«dÝù« Ê«ËbFë »U?IŽ√  —«œ –≈ ¨W??Ýb??I? Ä »Ëd??Š w¼ U/≈ ¨±π∂∑ ¨µ∂ ¨¥∏  «uM ë w? »d??Fë lÄ Àö??¦Ã« UÄ√ ¨qOz«d?Ý≈ WÃËœ ÊU—√ XO?³¦²?à WO½U¦Ã« XKF?²ý«Ë qOz«d?Ý≈ ÷—√ d¹d×?²Ã UNÃË√ ©∏® Æ åqOz«dÝ≈ ¡UO³½√  ULK oOIײà X½U bI ¨W¦ÃU¦Ã« vÃ≈ W?OÐdFë ÷—_« sÄ b¹b?Fë „ö²?Ä« w rNI?×Ð rNð«¡UŽœ« w œu?NOë bM²? ¹Ë œb?Ž v?KŽ r¼dE½ W?N? łË sÄ Íu?²? % w²Ã«Ë ¨…«—u?²?ë w  œ—Ë w²Ã« ’u?B?Më iFÐ pKð „ö?? ²? Ä« w? ÍbÐ_« o(« rN?? ³? J?ð w²Ã« W?? O? NÃù«  U?? F¹d??A? ?²Ã«Ë œu?? Žuë sÄ o×??Ý« U½b??O? ?ÃË s¹uJ²Ã« d??H? ?Ð  ¡U?ł r?O¼«dÐ≈ U½b??O? à œu??ŽË U??N?MÄ ¨w{«—_« W?O? NÃù« œu??Žuë ‰u?Š »U??²JÃUÐ …œ—«uë ’u??BMë sÄ “d??³¹Ë ©ÆÆÆ»u?I? F¹ U½b?O? ÃË pK²Ã W?²ÐUŁ œËbŠ œu?łË ÂbŽ ¨U?NÐ r¼b?ŽË bÁ tKë Ê√ ÊuÃu?I¹ w²Ã« ÷—_« ’uB? Ð b?Š√ Ê√ b??−M ¨U?N? L?−?Š w? `{«Ë s¹U?³ðË …d??O?¦?  U?? ö?²? š« „UM¼ Ê√ qÐ ¨÷—_« ULMOÐ ¨fKÐU½ WIDMÄ sÄ dOG ¡eł sŽ …—U³Ž ÷—_« pKð Ê√ vÃ≈ dOA¹ ’uBMë …—uB?;« WF?Ádë vKŽ qL²?Að WIDM*« pKð Ê√ vÃ≈ Èd?š_« ’uBMë iFÐ d?OAð ÆdBÄ dN½Ë  «dHë dN½ 5Ð vKŽ Íu?²?% w²Ã« W¹œu?NOë —œU?B*« r¼√ sÄ d?³?²F?¹ œuLK²Ã« Ê√ v?Ã≈ …—Uýù« —b?&Ë Ê√ ÎU? C¹√ k?Šö*« sÄË ¨qO?z«d??Ý≈ œËb??×Ð W??I?KF??²*«  «d??O? ? ? H? ²Ã«Ë  U?? ŠËd??Aë ‰ö?š ÎU? O?³? ½ d?O? ³? qJ?AÐ  b¹«eð b?Á q?Oz«d?Ý≈ œËb??×Ð W?IKF??²*«  «d??O? ?H? ²Ã« ©π® Æ WO½uONBë WÂd(« —uDðË —uNþ X³Â«ËË XI³Ý w²Ã«  «d²Hë ÷—√ UN½√ Êu?Ž]b¹ w²Ã« WF?Ádë b¹b% ‰ËUŠ b?Á œuLK²Ã« Ê√ b?$ wM¹bë ‰U:« w Ë YO?Š W¹œuN?Oë W?O?LOKÁù« VÃUD?*« vKŽ …dO?³? W½ËdÄ ¡U?H?{≈ …UŽ«d?Ä lÄ qOz«d?Ý≈ dO?³Â bŠ vÃ≈ œu?LK²Ã« jЗ bI ¨5O?KOz«dÝûà wFÝu?²Ã« dJHë W½Ëd*« pKð fJFð W¹d?A?³Ã« Èu?Ië r−?Š 5ÐË U?N?OKŽ ¡ö?O²?Ýô« »uKD*« W?F?Ádë r−?Š Ÿu?{u?Ä 5Ð U0 w?−¹—bð q?JAÐ wL?? O?KÁù« lÝu?? ²?ë ¡«d?? ł≈ …—Ëd?? { vÃ≈ …—U?? ýù« lÄ ¨q?Oz«d?? Ýù ≠∏≠
 9. 9. Ícë ‰«e?Gë bK−Ð q?Oz«d?Ý≈ œËbŠ t?³?ý t½√ v?²Š ¨œu?N?Oë ÊU?J ë b¹«eðË vA?L?²¹ ‰ö?? š s?ÄË ¨t?? ÄU?EŽË t?? L? ? ( VŽu?? ?²? ? ¹ Ê√ t?MJ1 Y?O? ?×?Ð ŸU?? ðö?à W½Ëd*« t?¹bà Ë√ 5O½U?Ðdë  «d??O? ? HðË W¹œu??LK?²Ã«  «d??O? ? H? ²Ã« pKðË …«—u??²Ã« w? ’u??BMë b?Š«Ë b?¹b?%  «– X ? Oà œu?N? Oë U?NÐ wM?F¹ w²Ã« ÷—_« œËb?Š Ê√ b??$ ¨5O½U??LKFë „UM¼ ÊQÐ ‰uIë sJ1 t½√ ô≈ ¨œËb(« Ác¼ WO¼UÄ b¹b% ‰uŠ U ö²š« „UM¼ qÐ ¨XÐUŁ W¹œUÄË W?OM¹œ qÄ«uŽ …bFÐ j³ðd¹ U?NMOÐ ‰UI²½ô«Ë ¨vB?Á√ bŠË ¨œËb(« Ác?Nà v½œ√ bŠ ¨œu?N?OKà Íd?A³Ã« nÁu?*« —uDðË ¨»dë rOÃU?F?²Ã œuN?Oë W?ŽUÞ≈ Èb?Ä vKŽ nÁu?²ð ÆUNOKŽ ¡öO²Ýô« »uKD*« ÷—_« ÊuMJ ¹ s¹cë 5OK _« ÊUJ ë nÁuÄ «cÂË WIDM*« vKŽ W¹œuN?Oë W½U¹bë dE½ WNłË sÄ qOz«dÝ≈ œËb( v½œ_« b?(« qL²A¹Ë U¼b% YO?Š Êœ—_« w²H{ vKŽ pÃc? Íu²%Ë ¨ÎUÐu?Mł l³ ë d¾Ð vÃ≈ ÎôU?Lý Ê«œ sÄ lł«d*« d?? O? A?ðË ¨jÝu??²*« i?OÐ_« d??×? ?³Ã« »d??G?ë w Ë ÂU??A?ë W¹œUÐ ‚d?? Aë sÄ Âö? ë …b¼UF?Ä w  œbŠ w²?ë ÊUFM ÷—√ qL?Að WID?M*« pKð Ê√ vÃ≈ W¹œuN?Oë ©±∞®  e??Âdð w²Ã« w{«—_« «c??ÂË ¨ ÂÆ‚ ±≤∑∞ WMÝ w? 5O?¦? O? («Ë w½U??¦Ã« fO?? ? Ä— 5Ð UN?²BB?š w²Ã« w{«—_« W U? rCð UN½√ vÃ≈ W U?{ùUÐ ¨WONÃù« œu?Žuë rEFÄ U?NOKŽ dEMë W?N?łË s?Ä œËb?(« sÄ v½œ_« b?(« Ê√ ‰u?Ië sJ1Ë ¨qO?z«d?Ý≈ ◊U?³?Ý_ …«—u?²Ã« UNMÄË ¨iOÐ_« d?׳ë vKŽ «bO? ÎôULý U¼b×?¹ w²Ã« WIDM*« vKŽ qL²?A¹ WOM¹bë W?³?C¼ vKŽ U?N?²?OKš«œ w Íu?²?% wÁd?Aë ‰U?L?Aë w? Ë ¨Êœ—_« d?N½ lÐUM0 Ê«œ vë w ® Êœ—_« d?N½ v²?Š W?OÐdFë ¡«d?×?Bë ‚d?Aë w Ë oA?Äœ ·—U?AÄ v²?Š Êôu?'« »d??Gë w Ë VI?Më ¡«d??×? Ë l?³? ë d??¾Ð »uM'« w Ë ©X?O*« d??×?³?ë nB??²MÄ ÆjÝu²*« iOÐ_« d׳ë »d?Gë s?Ä U¼b?×¹ w²Ã« W??IDM*« vKŽ qL??²?A?O? œËb??(« Ác?Nà vB?Á_« b??(« U?Ä√ w Ë ¨¡UMO?Ý ¡«d?× Ë g?¹dFë Íœ«Ë wÐd?Gë »uM'« w Ë ¨jÝu?²*« iOÐ_« d?×?³Ã« ¡«d×?Bë Êu½—_« d?N½ sÄ —U³?²Ž« rŁ WÐd?Ž Íœ«Ë ‚dAë w Ë ¨W?³I?Fë ZOKš »uM'« d?N?½ ‰U?L?A?Ã«Ë wÁd?Aë ‰U??L?Aë w Ë ÎôU??L?ý U?¼œ«b?²?Ä«Ë ©Êœ—_« ‚d??ý® W?OÐd??Fë ÆiOÐ_« d׳ë vKŽ «bO v²Š  «dHë ≠π≠
 10. 10. tłuÐ WOM¹bë dEMë WNłË sÄ qOz«dÝ≈ œËb(  «—uB²Ã« h K½ Ê√ U½œ—√ UÄ «–≈Ë ©±±® ∫ wðü « vKŽ qL²Að œËb(« pKð Ê√ b$ UM½S ¨ÂUŽ ∫WOÐdGë œËb(« ¿ Ê√ ô≈ ¨g¹d??Fë Íœ«Ë wÐd??Gë »uM?'« w Ë ¨jÝu??²*« iOÐ_« d??×? ³Ã« »d??Gë w «c¼ Ê√ vÃ≈ dOAð œu?NOë 5M¹b²*« iFÐ ÊU à vKŽ  œ—Ë w²Ã«  «dO? H²Ã« iFÐ b??(« Ê√ sÄ ¨±µ ÕU?? ×? ô« s¹uJ²?ë d??H? Ý vÃ≈ ΫœUM?²? Ý« pÃ–Ë ¿qOM?ë d??N½ u¼ b??(« Ícë dO ?H²Ã« Ê√Ë ¨Î«—œU½ ΫdO ?Hð d³²F¹ dO? H²Ã« «c¼ Ê√ ô≈ ÆdBÄ d?N½ u¼ wÐdGë ÆÎUŽuOý d¦Â√ d³²F¹ g¹dFë Íœ«Ë u¼ wÐdGë b(« Ê√ vÃ≈ dOA¹ ∫WOÁdAë œËb(« ¿ ¨œU?F?O*« ÷—√ U?N½Ëd?³?²?F¹ w²Ã« W?IDML?Kà wÁd?Aë b?(« ‰u?Š ·ö?š „UM¼ fOà ÆÂUAë W¹œUÐ v²Š Êœ—_« ‚dý WIDM*« pKð rCð YOŠ ∫WOÃULAë œËb(« ¿ q³?łË Êôu'« vKŽ qL?²?A¹Ë v½œ√ bŠ U?L¼b?Š√ ¨WOÃU?LA?ë œËb×Kà ʫb?Š „UM¼ WO½UM³KÃ«Ë W¹—u ë  UFHðd*« qšbð pÃcÐË ¨«bO? v²Š ÊUM³Ã  UFHðdÄË aOAë œËb?×?Kà vB?Á_« b??(« U?Ä√ ¨W?¹œu?N? Oë W½U¹bë dE½ W??N?łË s?Ä qOz«d?Ý≈ œËb??Š qš«œ Æ «dHë dN½ v²Š œËb(« pK²Ð qBO WOÃULAë ∫WOÐuM'« œËb(« ¿ U?Ä√ VIMÃ«Ë l³? ë d?¾Ð v?Ã≈ qB¹Ë ¨v½œ_« b?(« u¼ ‰Ë_« b?(« ¨Ê«b?Š ÎU?C¹√ „UM¼ ÆW³IFë ZOKš vÃ≈ qBO w½U¦Ã« Àb(« W¹œu?N?Oë  U?N?O?łu?²Ã«Ë  U?F¹d?A?²Ã« sŽ …«—u?²ÃUÐ  œ—Ë w?²Ã« ◊U?IMë “dÐ√ sÄË 5OKOz«d?Ýù« Y% w²Ã« ◊U?IMë pKð ¨÷—_« vKŽ …dDO? Ã«Ë ¡öO?²?Ýô« ’uB? Ð œdÞ …—Ëd{ vKŽ b?OÂQ²Ã« lÄ w−¹—bðË wK?ŠdÄ qJAÐ w{«—_« pKð vKŽ ¡öO?²Ýöà rOÃU?F²Ã« d?OAð U?L ¨ÊUJ ë ¡ôR¼ l?Ä  UÁU?Hð« Í√ lOÁuð Âb?ŽË 5OK _« ÊUJ ë b?FÐ U?N?F?O?Ð dE×¹Ë W?ÄU?Ž W?OJKÄ ÷—ú?à œu?N?Oë W?OJKÄ qF?ł …—Ëd??{ vÃ≈ W¹œu?N?Oë ∫≤π ∫≤≤ ÃËd?)« dH? ≠”bI*« »U?²Jë w ¡Uł U?L?Â≠ œuN?Oë dO?Gà Èdš√ …d?Ä pÖ ≠ ±∞ ≠
 11. 11. Æ≥≤ pÃcÐ ÊËb?BI¹ rN? WO? ¹—U²Ã« œËb?(«Ë w ¹—U²Ã« o(« sŽ œu?NOë rKJ²¹ U?ÄbMŽË Âu??N? H*« w W?? O? ¹—U??²Ã« œËb??(« ÊS?? rŁ sÄË ¨ÊU?? L? OKÝË œËË«œ WJK?2 YFÐ …œU??Ž≈ ÆÊULOKÝË œËË«œ WJK2 œËbŠ wMFð wKOz«dÝù« ∫©±≤®5L Á vÃ≈ ÊULOKÝË œËË«œ WJK2 r I¹ iF³Ã« ÊU ∫WO ¹—U²Ã« œËb(« ©√® œËË«œ rJ?Š ‰ö??š q?Oz«d?? Ýù …d?? ýU?? ³*« …dD?O? ?ë X% X½U??  w?²Ã« œËb?? (« w¼ v²ŠË iOÐ_« d׳ë vKŽ «bO 5Ð …—uB?;« WIDM*« vKŽ qL²Að w¼Ë ÊULOKÝË ‚dý ØÊU?FÄ ‚dý ØÊUL?Ž ‚dý ØoAÄœ »uMł sÄ ‚d?Aë w rŁ oAÄœ »uMł vKŽ VIMë ”√— »uMł sÄ q «uë j)« »d?Gë w Ë W³?IFë ZOK?š vKŽ W³?IFë Æg¹dFë WM¹bÄ ‚dý v²ŠË W³IFë ZOKš ∫WOÃU¦*« œËb(« ©»® œËË«œ U?? N? ?F? ?C? ?š√ b?? Á ÊU??  w?²Ã« Èd?? š_« oÞU?M*«Ë ÊU?? FM? ÷—√ vKŽ q?L? ?²? ?AðË Æg¹dFë Íœ«Ë v²Š  «dHë sÄ WIDM*« qLAðË ¨ÊULOKÝË ∫W¹œuNOë WÃËbë œËbŠË WO½uONBë ¡UH{≈Ë ¨VFý Èu² Ä vÃ≈ œuNOÃUÐ ÷uNMë WOÝUO ë WO½uONBë X bN²Ý« vKŽ UNðœUO?Ý ”—UL²Ã W¹œuNOë WÃËb?ë ¡UA½≈ rŁ ¨VFAë «c¼ vKŽ WOÄu?Ië WH WÃËbë ¡UA½≈  œ«—√ W?O½uONBë Ê√ vMF?0 ¨ÍœuNOë VFAë vKŽË Íœu?NOë sÞuë „UM¼ s?J¹ rà Ë√ ¨œu??N? O?ë tà ÷d??²? F¹ r?zU??Á œU??ND{« „U?M¼ ÊU?? ¡«u??Ý W¹œu?? N? Oë W??O½u?O? N? Bë U?Nðc?? ð« W??×Ы— W??Á—Ë WÐU?¦0 ÊU?? œU??ND{ôU?? ¨‚öÞù« vKŽ œU??ND{« ÆUN²Âd× Z¹Ëd²Kà WOÝUO ë ¨V ×? UNÐ Èc²?×¹ WÝUO?Ý t½u w —UL?F²ÝôU?Ð WO½uO?NBë WÂd?(« dŁQ²ð rÃË UNKLŽ  U¼U?&« rz«uð Ê√ vKŽ XKLŽ bÁ WHK²?<« UNKŠ«dÄ ‰öš WO½u?ONBë Ê√ qÐ vKŽ qB% Ê√ sJ1 rŁ sÄË tMOÐË U?NMOÐ WÂd²?AÄ `ÃUBÄ œU?−¹≈Ë —ULF²?Ýô« WÄb) ÆWO½uONBë WÂd×Kà W¹—ULF²Ýô« ‰Ëbë rŽœË bO¹Qð ≠ ±± ≠
 12. 12. ∫wK¹ UÄ UNL¼√ qÄ«uŽ …bFÐ œËb(« ‰U−Ä w Á—uDð w w½uONBë dJHë dŁQðË ÆWO½uONBë WÂd(« W¹Už ≠ w½U?DO?? ?²? ?Ýô« ◊U?? ?AM?ë vKŽ d?ŁRð w²?ë W¹d?? ?A? ?³?Ã«Ë W¹œU?? ?B? ?²? ? Áô« wŠ«u?Më ≠ ÆUNOKŽ ¡öO²Ýô« œ«d*« WIDM*« Ë√ rOKÁùUÐ w½uONBë ÆWO½uONBë WÂd(« dOÝ vKŽ ¨÷—_UÐ WIKF²*« WOM¹bë wŠ«uMë dOŁQð ÈbÄ ≠ ‰ËbÃ«Ë W??O½u?O?N? Bë W?Âd??×Kà W¹œU?B? ²?Áô«Ë W??O?ÝU?O? ë  U?Áö??Fë W?F?O? ³Þ ≠ ÆrNMOÐ ULO WÂd²A*« `ÃUB*« d uð ÈbÄË W¹—ULF²Ýô« Æw½uONBë w½UDO²Ýô« —ULF²Ýöà WOÐdFë WÄËUI*« WOKŽU Ë dOŁQð ÈbÄ ≠ ÊQÐ ÊU1ù« ÁU??C?²?I? Ä ”U?Ý√ vK?Ž W?O?ÝU??O? ë W??O½u?O? N?Bë W??Âd?(« XÄU??Á b?ÁË vKŽ »«u'« d?³²Fð w¼Ë ¨ÎU?ÝUÝ√ WO½U?LKŽ WÂdŠ U/≈Ë W½U¹œ œd?−Ä X Oà W¹œu?NOë Ϋe?O?L²?Ä Î«d?BMŽ ÊuKJA¹ œu?N?Oë Ê√ ÈdðË ¨ÃU?Äb½ô« …u?Žœ vKŽË WO?ÄU?Ýöë W?ŽeMë ÆWÃËœ s¹uJð w o(« tà ÎU³Fý Êu½uJ¹ rN rŁ sÄË t ¹—UðË t² UIŁË t M−Ð ∫±π≤≤ ≠ ±∏π∏ WKŠd*« ‰öš WÃËbë œËbŠ ÁU& w½uONBë dJHë „d?ײë ‰U?−Ä w? ¡«uÝ WKŠd*« Ác¼ ‰ö?š w½u?ON?Bë dJHë ¡U?LŽ“ ◊U?A½ w W?O?LOKÁù« V?ÃUD*UÐ oKF?²ð W?O½uO?N? —UJ √ sÄ d?A½ U?Ä Ë√ w½u?ON?Bë wÝU?O? ë b$ …U&d*« W¹œuN?Oë WÃËbë œËbŠ ‰U−Ä w WO½uO?NBë ‰UÄPÐ WIKF²*« WO?½uONBKà w ? –uŁ—_« ÕUM?'« VÃUDÄ sL??Cð œb??B?ë «c¼ w w½u??O? N? Bë dJHë h? KÄ Ê√ WOÃU?¦*« œËb(« vÃ≈ «uFKDð 5?M¹b²*« Ê√ vÃ≈ dO?Að WO½uO?NBë WÂd?(« qš«œ s¹b²*« VÃUÞ ULMOÐ å  «d?Hë dN½ vÃ≈ dB?Ä dN½ sÄ ò ”bI*« »U?²Jë w U¼d– œ—Ë w²Ã« pÃcÐ «uH?²J¹ rÃË ©l³ ë d¾Ð vÃ≈ Ê«œ® sÄ d?G _« WO ¹—U?²Ã« WFÁdÃUÐ Êu?O½ULKFë W¹œU??B?²?Á«  «eJ?ðd?Ä œö?³?Kà sÄRð w²Ã« oÞUM?*« pKð W?F? Ádë Ác¼ vÃ≈ «u? U??{√ qÐ ©±≥® Æ ÍdJ Fë ŸU bë  UÄuIÄË ¨W¹dBŽ U¼—U??³?²? ŽUÐ ‚d?A?Ã«Ë »uM'« w W¹Ë«d??×?  U??ŠU? ? Ä r{ «uÃËU??Š pÖ vKŽË lKD²Ã« v?KŽ sÄ_«  «—U?³?²?Ž« r?N?²KL?ŠË ¨w{U*« w? œö?³Ã« b?{  «Ëe?Gà ÎU? IKDMÄ ‰U?³?ł  «—b?×MÄ 5Ð 5D ?K vÃ≈ Îö?šb?Ä qJA¹ t½_ ¨ÎôU?L?ý ŸU?I?³Ã« Íœ«Ë »u? ≠ ±≤ ≠
 13. 13. Íœ«ËË Ê«—u??Š r?{ W¹dJ ? ?Fë  U??łU??(« r?N? OKŽ X?KÄ√ rŁ ¨Êu??Äd?? Š q³??łË ÊU?M³Ã ¨W?OÃU?LAë 5D ?K ‰uN?Ý vÃ≈ …«e?Gë ‰u?šœ w{U*« w XKN?Ý UN½_ „u?Äd?Oë 5H??B½ vÃ≈ W?¹œu??N?O?ë WÃËbë dDý v?Ã≈ Èœ√ U2 ¨©d??ÄU??Ž wMÐ Ãd??Ä® ©UJŽ ‰u??N? Ý® ÆW¹œuNOë WIDM*« sŽ qOK'« qB Ë d??×? ³Ã« ∫œö??³Ã« b??×¹ Ê√ ±π≤± ≠ ±π±∑ W?MÝ W??O½u??O? N? Bë W??Âd??(« ¡U??L? Ž“ VÃUÞË W¹œUÐË ÎôU?L? ý Êu?Äd?Š `H?Ý …Ë—–Ë Êœ—_« lÐUM?ÄË ÊUM³Ã  «—b?×MÄË ÎUÐd??ž jÝu?²*« q uë «u?F?Áuð U?L? ¨W?³?I?Fë ZOKš vÃ≈ ‰u? uë «Ëœ«—√ »uM'« w Ë ÎU?Ád?ý ÂU?Aë vÃ≈ ¡UM?O? Ý …d¹e??ł t?? ³? ý w g¹d??F?ë W??IDM?Ä rCà U??O½U?D¹dÐ lÄ ÍœË ‚U?? Hð« vÃ≈ ÆwÄuIë sÞuë VKD*« Ê√ ‰uIë sJ1 ¨œËb(« ’u?B Ð WO½uON?Bë VÃUD*« s¹U³ðË œbFð rž—Ë W?O?−? Oð«d?²?Ý« fÝ√ vKŽ l{Ë b??Á W?O½u?O?N? Bë ¡U?L?Ž“ t?OKŽ e??— Ícë wÝU?Ý_« d?׳ë vKŽ «b?O? sÄ j)« wÃUL?Aë b?(« ∫rC¹ W¹dJ ?ŽË W¹œUB?²?Á«Ë WO?ÝUO?Ý ÆrÂ≤∞ wëuŠ oAÄœ »uMł v²Š jÝu²*« iOÐ_« Æ“U−(« b¹bŠ WJÝ jš wÁdAë b(« ≠ ÆåW³IFë v²Š Êœ—_« Íœ«uà WOÁdAë œËb(«ò ÆW³IFë ZOKš »uM'« w ≠ ÆW³IFë ZOKš v²Š g¹dFë wÁdý 5Ð ULO q «uë j)« »dGë w ≠ w W?O½u?O?N?Bë …œU?Á √b?Ð W?O?L?OKÁù«Ë W?OÃËbë W?O?ÝU?O? ë ·ËdEK?à ΫdE½ sJÃË 5MÄR*« “dÐ√ sÄ qFÃË ¨wzU?NMë ·bNë vKŽ ÿUH?(« …—Ëd{ lÄ WOKŠd*« √b?³Ä wM³ð ‰eðd¼ ÃU??N?MÄ sÄ Z²M?²? ¹ –≈ ¨ÊU??Äe¹«Ë rO?¹U??Š u¼ …d??²? Hë Ác¼ ‰ö??š √b?? ³*« «c??NÐ Ê√ ÊËœ t?OKŽ ‰u??B?(« lOD²? ð U??Ä c?šò √b?³?Ä vKŽ W??O½u?O?N?Bë d??O?Ý ≠ÊU?Äe¹«Ë qB% U?Ä q sÄ …œUH²?Ýô« ”UÝ√ vKŽ qLŽ« Ë√ ¨p «b¼√ s?Ä ·b¼ Í√ sŽ vK ²ð Æå¡«u ë bŠ vKŽ …bOF³Ã«Ë W³¹dIë p «b¼√ oOIײà tOKŽ ∫±π¥∏ ≠ ±π≥π sÄ …d²Hë ‰öš W¹œuNOë WÃËbë œËbŠ ‰U−Ä w w½uONBë dJHë sŽ …d²?Hë Ác¼ ‰öš WO½uO?NBë …œUÁ  U×¹d?Bð r−Š w WO?³ Më WKIë rž— ≠ ±≥ ≠
 14. 14. W×¹d Ë WOLÝ— …—Uý≈ ‰Ë√ d³²F¹ ±π¥≤ ÂUŽ —uL²KÐ tMKŽ√ UÄ Ê√ ô≈ ¨œËb(« Ÿu{uÄ …œU?Á Ê√ …d²?Hë Ác¼ ‰ö?š kŠö*« sÄË ¨W¹œu?N¹ WÃËœ WÄU?Á≈ w W?O½uO?N?Bë VÃUD* œËbŠ sŽ d?ýU³?Ä dOž Ë√ d?ýU³?Ä qJAÐ  U³?ÝUMÄ …bŽ w «Ëd?³Ž bÁ W?O½uO?NBë w W¹œu??N?¹ WÃËœ W??ÄU??Á≈ w W??O?½u??O? N? Bë VKD?Ä h K²¹Ë ¨U?? N½Ëb¹d¹ w²?ë WÃËbë W¹—u? ë  UF?Hðd*«Ë ÊUM³Ã  U?FHðd?ÄË tÁd?ýË Êœ—_« »d?ž rCð w²Ã« 5D K j)« wÐd??Gë »uM'« w ¨jÝu?²?*« iOÐ_« d?×?³Ã« »d??Gë w ∫wÃU?²Ã« t??łuë vKŽ W?OÐd?Fë ¡«d?×?Bë ‚d?Aë w Ë ¨W?³?I?Fë ZOKš »u?M'« w ¨W?³?I?Fë ZOKš ≠ ` — oA?Äœ »uMł ≠ «b?O? ÂU?Fë b?(« ‰U?L?Aë w Ë ©“U?−?(« b¹b?Š WJÝ jš ‚d?ý® ©±¥® Æ ©oAÄœ ·—UAÄ® …dýU³Ä ¨œËb?(« Ÿu?{u?Ä ÁU?& W½dÄ W?ÝU?O?Ý W?O½u?O?N?Bë …œU?Á ŸU?³ðUÐ WKŠd*« Ác¼  e?O9 ¨U?N? L?−?Š sŽ d?EMë iGÐ W¹œu??N¹ WÃËbà wÝU?O? Ý ÊU?O? œU??−¹≈ vKŽ qL?F?ë vMF0 ÆÎö³I² Ä WÃËbë Ác¼ œËbŠ ‚UD½ lOÝuð r²¹ Ê√ vKŽ ÎUOÃËœ UNÐ ·d²F¹ WÂd(« nÁ«uÄË 5O½uONBë 5ÃËR *«  U×¹dBð w `{«Ë qJAÐ pÖ “d³¹Ë ÆrO I²Ã« ŸËdAÄ ¡UMŁ√ WO½uONBë sÄ WOÃuÞ WF?Á— d³Â√ vKŽ ‰uB(« w WKŠd*« Ác¼ ‰ö?š WO½uONBë  e?— UL d?N½ lÐUMÄ sÄ® 5D K sÄ W?HK²<« W?O «d?G'« oÞUM?*« qLAð YO?×Ð 5D K W³B)« oÞUM*« w Ë ÁUO*« …—œUBÄ ‰uŠ ÊUDO²Ýô« eOÂdð «cÂË ©VIMë v²Š Êœ—_« «c?ÂË 5D K  U?¹œU?B?²?Á« w rJ×?²ð w²Ã« W?O?−?O?ð«d?²?Ýô« e?«d*« vÃ≈ W? U?{ùUÐ ÆW¹dJ Fë WOL¼_«  «– ∫±πµ≥ ≠ ±πµ∞ WMÝ sÄ …d²Hë ‰öš œËb(« ‰U−Ä w wKOz«dÝù« dJHë ∫wK¹ ULO …d²Hë pKð ‰öš œËb(UÐ oKF²*« wKOz«dÝù« dJHë hO Kð sJ1 rC?ð w²Ã«Ë q?Oz«d?? Ý≈ œËb?? ?( rNK?O? ? ?ð sŽ qO?z«d?? Ý≈ w 5?M¹b?? ²?*« »«d?? Ž≈ ≠ ÆqOMë vÃ≈  «dHë sÄ WIDM*« œËb??(« vKŽ dŁRð ô q?Oz«d?Ý≈ W??ÄU??Á≈ Ê√ sŽ 5OKO?z«d?Ýù« 5ÃËR?? *« »«d??Ž≈ ≠ vÃ≈ rNFKDð vÃ≈ d?OAð w²Ã«Ë œËb(« ‰U?−Ä w 5¹dJ Fë ¡«œ√ “ËdÐ lÄ WO? ¹—U²Ã« ≠ ±¥ ≠
 15. 15. lKDð Âb?Ž sŽ 5OKOz«dÝù« 5ÃËR? *« »«dŽ≈ «c?ÂË ¨WO? ¹—U²Ã« œËb?(UÐ vL ?Ô¹ UÄ Æ «dHë Ë√ qOMë u×½ qOz«dÝ≈ Ë√ WO½uONBë w½UDOKÃ«Ë Êœ—_« d?N½ lÐUMÄ W? UšË W?OÃU?LAë œËb?(« u×½ e?Âd?²¹ ÂUL?²¼ô« sJÃË ÆÊœ—_« dNMà WOÁdAë WHCë «cÂË lÄ WKŠd*« pKð ‰ö?š qOz«d?Ýù œËb?Š WÐU?¦0 W½b?Në ◊uDš qOz«d?Ý≈ —U³?²?Ž« ≠ Ætà œułË ô `³ √ rO I²Ã« —«dÁ Ê√ vÃ≈ …—Uýù« W¹dB*« WN?³'« ÁU& Õö ë W?ŽËeMÄ oÞUM*« vKŽ ¡öO²ÝôUÐ qOz«d?Ý≈ ÂUL²¼« ≠ ¡ö??O?²? Ýô« r²¹ w²Ã« oÞU?M*« vKŽ lÁ«uë d??Ä_« ÷d?? »uKÝ_ t?ŽU??³ð≈Ë W¹—u?? Ã«Ë ÆUNOKŽ ÆrÃUFë œuNOà l ²ð Ê√ V−¹ W¹œuNOë WÃËbë Ê√ vÃ≈ …—Uýù« ≠ ∫±πµ∂ ≠ ±πµ¥ sÄ …d²Hë ‰öš œËb(« ‰U−Ä w wKOz«dÝù« dJHë Ë√ W?? O? ÝU?? O? ë ¡«u?? Ý …œb??F? ?²*«  ôU?? :« w wKO?z«d??Ýù« ◊U?? AMë ‰ö?? š sÄ qOz«d??Ý≈ —UJ √ 5ÐË WDA½_« Ác¼ 5?Ð jÐdë WÃËU?×?ÄË W?¹dJ ?Fë Ë√ W¹œU??B?²?Áô« ©±µ® ∫wK¹ UÄ kŠö½ œËb(« Ÿu{u0 WIKF²*« Ë√ WOÝU?O ë WOŠUMë sÄ ¡«u?Ý W½bNë ◊uDš vKŽ œËb(« rŽœ vKŽ e?OÂd²Ã« ≠ ÆW¹dJ Fë ÆUNÐ p L²Ã«Ë Õö ë WŽËeMÄ oÞUM*« vKŽ ¡öO²Ýô« ≠ U?Nà W?L? U?Ž ”b?Ië qF?−Ð U¼—«d?Á vKŽ W?OÃËbë W?H?Bë ¡U?H?{≈ vKŽ qL?Fë ≠ ÆUNOÃ≈ WOł—U)« …—«“Ë qIMÐ pÃ–Ë W?LzU?Ië œËb(« U?N?IK ð w²Ã«  UÐu?F?Bë vÃ≈ d?O?Að w²Ã«  U?×¹dB?²Ã« œb?Fð ≠ sÄ pÖ vKŽ Vðd²¹ U?ÄË ¨WNł«u*« ◊uDš ‰uÞË WŠU? *« dGBà W−O?²½ qOz«dÝù ÆWOMÄ√Ë W¹dJ Ž  UÐuF Ÿu{u?Ä ÕdÞ vÃ≈ ÍœR¹ bÁ wÝU?OÝ ◊U?A½ Í_ 5OKOz«dÝù« 5ÃËR? *« i — ≠ Æ◊UAMë «c¼ W−O²½ X½U ULNÄ ±π¥∑ WMÝ rO Ið œËbŠ W UšË WOÃULAë œËb(« ÁU& ÁU?O*« —œUBÄ u×½ WOKOz«dÝù«  UFKD²Ã« b¹«eð ≠ ≠ ±µ ≠
 16. 16. d??³? ²? Fð Y?O? Š —œU??B*« pKð v?KŽ …dDO?? ?ë W??O? L¼√ vÃ≈ …—U??ýù« lÄ ¨Êœ—_« l?ÐUMÄ ÆWOÄuIë ·«b¼_« sÄ ÁUO*« —œUBÄ WO?ÝUO? ë ¡«uÝ ¨W?O−?Oð«d²?Ýô« t²?OL¼√ vÃ≈ …—U?ýù«Ë VIMÃUÐ ÂUL?²¼ô« ¡bÐ ≠ b¹«eð vÃ≈ d?O?Að W??OKOz«d?Ý≈  U?×¹d?Bð —u?Nþ ¡bÐË ¨W¹d?J ?Fë Ë√ W¹œU?B?²?Áô« Ë√ ÆW³IFë ZOKš w WŠö*« `²Hà »uM'« u×½ ÂUL²¼ô« ÆÊœ—_« dNMà WOÐdGë WHCÃ«Ë …ež ŸUDÁ w UN³ÃUD* qOz«dÝ≈ bOÂQð ≠ UNÐ W³ÃU?D*«Ë WO ¹—U²Ã« qOz«d?Ý≈ œËb( dOAð w²Ã« ¡«—ü« iFÐ œœdð —«d?L²Ý« ≠ ÆÊœ—_« dNMà WOÁdAë WHCë pÖ w U0 ‰U?−? Ä w W? U??šË W?Âd??²?A?Ä W?¹œU?B?²? Á« `ÃU?B? Ä œU?−¹SÐ q?Oz«d?Ý≈ ÂU?L? ²¼« ≠ ◊U?AMÃ«Ë –u?HMë b?Ä sÄ s?J1 d? ?ł œU?−¹≈ sÄ pÖ t?I?I?×¹ U?ÄË ¨ÁU?O*« —U?L?¦?²?Ý« Æ©w½UDOKÃ«Ë Êœ—_«® ÁUO*« —œUBÄ »u wKOz«dÝù« ÆqOz«dÝ≈ qš«œ WOÐdŽ  UOÃUł œułË sŽ W&UMë  UÐuFBKà qOz«dÝ≈ “«dÐ≈ ≠ ±π∂∑ WMÝ Ê«d¹eŠ ØuO½u¹ ≠ ∂∂ WMÝ WÃËbë œËbŠË wKOz«dÝù« dJHë UNà ÊU pý ô ¨ UÐuF …bŽ WOKOz«dÝù« dEMë WNłË sÄ WKŠd*« Ác¼  bNý qJAÐ dŁ√ UNà ÊU w?ÃU²ÃUÐË ¨ÂUŽ tłuÐ WOKOz«d?Ýù« WÝUO ë  U¼U&« w d?O³Â dŁ√ w½U?Fð qOz«d?Ý≈Ë WKŠd*« p?Kð ¡bÐ cMÄ ¨œËb?(UÐ W?IKF?²*« —UJ _« vKŽ d?ýU?³?Ä d?O?ž WÐuF? sÄ b¹e²Ã WO½U*_«  U?C¹uF²Ã« W?OÁUHð« ¡UN?²½« ¡Uł rŁ ¨ÍœUB?²Á« —u¼bð sÄ ÀËbŠ vÃ≈ WÃUD³Ã« œU?¹œ“«Ë ÍœUB²?Áô« nÁu*« —u¼bð Èœ√ bÁË ¨ÍœUB?²Áô« nÁu*« Ác¼ qŽU?H²?à ÊUÂË ¨W? ÂU?F*« …d?−?Në …œU¹“Ë …œ—«uë W¹œuN?Oë …d?−N?ë w ÷UH? ½« sÄ „«cM?O? Š wK?Oz«d??Ýù« l?L? ²? :« t?? O½U?? F¹ U??Ä V?½U??ł vÃ≈ U?? N? C? ?FÐ lÄ qÄ«u?? Fë UNMJ1 Ãd Ä sŽ Y×?³Ã«Ë dOJH²Kà WOKOz«dÝù« …œUOIë l œ w d?O³Â dŁ√  UÐuF qOz«d?? Ý≈ vÃ≈ ‰«u??Ä_« ”˃— o b?ð b¹e¹Ë ¨W¹œU??B? ?²? Áô« W??Ä“_« Ác¼ s?Ä ÃËd??)« sÄ Í√— dI²Ý« Ícë Ãd<« ¡UłË ¨pÖ tÐUý UÄ Ë√  U½UŽù« Ë√ …d−Në o¹dÞ sŽ ¡«uÝ W¹U?N½ WÐU?¦0  ¡Uł w²Ã«Ë ±π∂∑ u?O½u¹ w »d?(« sý u¼ t?OKŽ W?OKOz«d?Ýù« …œUO?Ië Æ…b¹bł WKŠd* W¹«bÐË WKŠd*« ÁcNà ≠ ±∂ ≠
 17. 17. —Uý√ b?I ¨WKŠd*« pKð ‰öš œËb?(« ÁU& U¼—UJ QÐ oKF²*« qOz«d?Ý≈ ◊UA½ sŽË ‰«dM'« qÐU??ÁË ±π∂∂ WMÝ Ê«d¹e??Š Øu??O½u¹ ±≥ w d? U??Ý U??ÄbMŽ t½√ vÃ≈ Êu¹—u??ž sÐ sà t½Q?Ð ‰u?−¹œ t?½Q?LÞË ¨q?Oz«d?Ý≈ œËb??Š ‰u??Š t??Äö?Š√ sŽ ‰u??−¹œ tÃQ??Ý ‰u??−¹œ ‰«R? ë «c¼ wM²ÃQÝ p?½√ uÃò tÃuIÐ Êu¹—u?GMÐ tÐU?łQ ¨tÃu?IO?Ý U?LŽ Ϋb?Š√ d³? ¹ d?? ?N½ v²?? ?Š b?? ²?9Ë Êœ—_« w²?? ?H? ?{ v?KŽ b?? ?²9 Ê√ WÃËb?Kà b¹—√ ∫X?KIà W?MÝ ≤µ q³?? ?Á Êu??FM²??I? Ä s×½Ë ¨Âö?? Ã«Ë …d??−? NÃUÐ r²??N? Ä wM½S?? Êü« sJÃË ¨ÊU?M³Ã w w½UD?OKë Æ©±∂®ås¹dłUNÄ b¹d½Ë ¨dD Kà UM³Fý ÷dF¹ Ê√ b¹d½ ôË U½œËb×Ð ∫±π∑≥ ≠ ±π∂∑ WKŠd*« ‰öš WÃËbë œËbŠË wKOz«dÝù« dJHë ±π∂∑ Ê«d¹e??Š Øu?O½u?¹ µ w Êœ—_«Ë U¹—u?ÝË d??B?Ä v?KŽ wKOz«d??Ýù« Ê«Ëb?Fë ÊU?? d??³?²? FðË ¨…d?O? B?Á d??O?ž  «d??²? cM?Ä qOz«d?Ý≈ U??Nà XDD?š …b¹b?ł WK?Šd* W¹«bÐ  «d²Hë r¼√ sÄ ±π∑≥ ‰Ë√ s¹dAð ØdÐu²?Â√ µ v²ŠË ±π∂∑ Ê«d¹eŠ ØuO½u¹ sÄ …d²Hë ”u?ÄU??Á WÐU??¦0 …d?²? Hë pKð d?³? ²?F?ðË ¨œËb?(UÐ oKF??²*« wKOz«d??Ýù« dJHë W??Ý«—bà ÆW¹œuNOë WÃËbë œËb×Ð WIKF²*« WO½uONBÃ«Ë W¹œuLK²Ã«  U×KDB*«Ë —UJ úà WOKOz«d?Ýù« œËb(« rÝdà WDA½_«Ë Y¹œUŠ_«Ë —UJ _UÐ …d?²Hë Ác¼ XKHŠ b?I rà ʫd?? ?Ä√ „UM¼ ÊU??  t?½√ ô≈ ¨W?? OK?Oz«d?? Ýù« —UJ? _«Ë ¡«—ü« XHK?²? ?š«Ë XM¹U?? ?³ð Ê≈Ë U?L?Ž WÃËbë œËb?Š l?O?Ýuð …—Ëd?{ ∫U?L?NÃË√ ¨qOz«d?Ý≈ qš«œ ·ö??š U?L?N?O? Àb?×¹ Ʊπ∂∑ WMÝ Ê«d¹eŠ ØuO½u¹ »dŠ q³Á tOKŽ X½U vKŽ q?L?F?ë w ·ö??š ô w²Ã« oÞUM?*« w lÁ«uë d??Ä_« —«d??Á≈ …—Ëd??{ ∫U??L? N? O½UŁ ÊU?? t½√ Í√ ¨oÞU?M*« pKð ÊU?DO??²? Ý« w W??F? Ý«Ë vD? Ð wC*UÐ p?Ã–Ë ¨U??Nz«u??²? Š« UÄ√ ¨ÎU?³¹dIð lOL?'« UNO?KŽ oH²¹Ë UN?OKŽ ¡öO²?Ýô« »uKD*« WFÁd?Kà v½œ√ bŠ „UM¼ ÊU?ÂË ‰b?−Kà Ϋ—U?¦?Ä X½U? bI? Èd?š_« qÂU?A*« qŠË —«u?(« »uKÝ√Ë vB?Á_« b?(« ÆWHK²<« WOKOz«dÝù« dEMë  UNłË 5Ð  U ö²š« „UM¼ sŽ W?KŠd*« Ác?¼ ‰ö?? ?š XŠdÞ w?²Ã« W?? ?OK?Oz«d?? ?Ýù« —UJ _« Ê√ d?? ?Âc?ÃUÐ d¹b?? ?'«Ë ’Uš qJAÐ œËb?(« Ÿu{uÄË ÂU?Ž tłuÐ wKOz«d?Ýù« wÐdFë Ÿ«eMë W'U?FÄ »uKÝ√ ≠ ±∑ ≠
 18. 18. W?? ? ? O? ? ? ŠU?Më s?Ä ¡«u?? ? ? Ý ÂU?? ? ?F?ë nÁu?*« v?KŽ  √d?Þ w?²Ã«  «—u?D?²ÃU?Ð X?D³?ð—« ÆW¹dJ Fë Ë√ WOÝUO ë ©±∑® ∫ wK¹ ULO œËb(« ’uB Ð WOÝUÝ_« rÃUF*« hO Kð sJ1 WMÝ uO½u¹ »d?Š q³Á U?Ä œËbŠ vÃ≈ …œuFë Âb?Ž vKŽ wKOz«dÝ≈ ŸU?Lł≈ „UM¼ ≠ Ʊπ∂∑ w²Ã« oÞUM?*«Ë W?O?L?OKÁù« VÃUD*« ‰u?Š W?OKOz«d??Ýù« dEMë  U?N?łË  œb?Fð ≠ ∫wðü« vKŽ ‚UHð« „UM¼ Ê√ ô≈ UNL{ b¹dð w jG{ WKOÝu? w{«—_« «b ²Ý« lÄ ¨WÐuKD*« oÞUM*« sŽ ÕU?B ù« ÂbŽ ≠√ ÆjÝË_« ‚dAë WKJAÄ W¹u ð ¨U??N?Ð p ? L? ²?ë »uKD*« w?{«—úà W??O? ÝU?? Ý_« oÞUM?*« vKŽ ‚U??H?ð« „UM¼ ≠» o¹dÞË aO??Aë Âd?ýË …e??ž ŸUDÁË Êôu??'«Ë Êœ—_« d?NMà W??OÐd?Gë W??H?Cë qL??AðË ¡UDŽ≈ ÊUJ?Ä≈ lÄ® ”b?Ië vÃ≈ W?? U?{ùUÐ ¨ ö¹≈Ë aO??Aë Âd?ý 5Ð U??L?O? w?KŠU?Ý Æ©WOÄöÝù« WÝbI*« sÂUÄ_« vKŽ 5LK LKà wM¹bë ·«dýù« W¹dŠ r−?Š œb?×?²¹ Ê√ vKŽ W?ÐuKD*« oÞUMLKà vB?Á_« b?(« b?¹b?% Âb?Ž vKŽ oHð« ≠à ÆnÁu*« ·Ëdþ vKŽ ¡UMÐ oÞUM*« Ác¼ –U ð« Âb?Ž lÄ ÊUDO²Ýô« WDÝ«uÐ lÁ«uë d?Ä_« —«dÁ≈ WÝU?OÝ vKŽ œUL?²Žô« ≠œ ÆWÐuKD*« oÞUM*« rCÐ oKF²ð WOÝUOÝ Ë√ WO½u½UÁ  «¡«dł≈ Í√ …e?? ž ŸUDÁË W?? OÐd??G?ë W??H? ?Cë sÄ q w? W??OÐd?? Fë  U?? OÃU??'« r?−? Š qJ?A¹ ≠ Ác??N?à ͗u??Hë rC?ë qOz«d?? Ý≈ b¹dð ô –≈ rCë «c?¼ ÂU9≈ w qO?z«d??Ýù  UÐu?? F? qJ?AÐ ÊUJ ?ë ¡ôR¼ œdÞ Âb?? Ž ÈdðË W?? O? «d?? G1bë q?Ä«u??F?ë sÄ ÎU? ? u??š oÞU?M*« Æ¡«dłù« «c¼ sŽ W&UMë qFHë œËœ— sÄ ÎU uš ¨l¹dÝË wŽULł W?O?H?O? w? W?OKOz«d?Ýù« dEMë  U??N?łË 5Ð W?O?ÝU?Ý_« ·ö?)« WDI?½ d?³?²?Fð ≠ ŸUDÁË WOÐdGë WHCë W Uš UN?OKŽ ¡öO²Ýô« »uKD*« oÞUM*« »UFO²Ý«Ë rC¼ sÄ Z¹e?Ä vKŽ qL²?A¹ jD Ä c?OHM²Ð qO?z«dÝ≈ ÂUO?Á u¼ bzU? ë ÁU&ô« ÊU?ÂË …ež dJ?Hë `Äö?? Ä ÃU??²?M²??Ý« s?J1 YO?? Š ÊU¹œ —UJ? √Ë Êuì ŸËd??A? ?ÄË wK?OÃU?? ł W??I? ?OŁË ≠ ±∏ ≠
 19. 19. ∫wK¹ ULO wKOz«dÝù« sÄ Î«e?łUŠË ÎU¹dA?РΫełUŠ W?²ÄU?ÁSÐ Êœ—úà WOÐd?Gë WH?Cë ‰eŽ vKŽ qL?Fë ≠± Æ «dLF² *« w  «d?L?F?²? *« s?Ä WK KÝ t?²?ÄU?ÁSÐ d?B?Ä sŽ t?Ãe?ŽË …e?ž ŸUDÁ qB? ≠≤ Æ` — WIDMÄ w  «dLF?² *« sÄ ÎUÄ«eŠ WÄU?ÁSÐ Êôu'«  UFHðdÄ sÄ wÐd?Gë ¡e'« ‰eŽ ≠≥ ÆÊôu−Kà WOÐdGë ‰uN ë vKŽ dDO ðË ·dAð X½U w²Ã«Ë WFHðd*« oÞUM*« ÆWOKOz«dÝù«  UÄb)« WJ³AÐ oÞUM*« Ác¼ jЗ ≠¥ ÆoÞUM*« pKð vÃ≈ 5¾łô sÄ Í√ …œuŽ lMÄ ≠µ W¹œUB²Áô« W¹d(« sÄ bŠ ¡UDŽ≈Ë oÞUM*« Ác?Nà W¹œUB²Áô«  UO½UJÄù« WOLMð ≠∂ ÆqOz«dÝù WÄUFë W¹œUB²Áô« WD)«—UÞ≈ w pÖ ÊuJ¹ Ê√ vKŽ rNà ÆWOŽUL²łô«Ë W¹—«œù« wŠ«uMë w wð«cë rJ(« sÄ Î«—bÁ oÞUM*« Ác¼ ¡UDŽ≈ ≠∑ lÄ W¹œË  U?? Áö??Ž œU?? −¹≈ vKŽ e?? O? Âd?? ²Ã«Ë oÞU?M*« Ác??Nà ͗u?? Hë rC?ë Âb??Ž ≠∏ ÆrNLC¼ sÄ Îö³I² Ä sJ1 U0 rNà qLŽ ’d oKšË »dFë oKš sJ?1 v²?Š U?N? OÃ≈ W¹œu?N? Oë …d?−?Në …œU?¹eÐ U?N?ÄU??L?²¼«Ë qOz«d??Ý≈ Ÿ«d?Ý≈ ≠ ¡UDŽ≈ lÄ ¨W?ÐuKD*« ¡«e??ł_« r{ sÄ sJ9 w²Ã«Ë ¨W??³? ÝUM*« W?O? «d?G?1bë ·ËdEë ÆXOO u ë œuNOKà W Uš W¹UMŽ ŸU? bë sJ1 w²Ã«Ë W?O?ŽU? bë œËb(«Ë W?MÄü« œËb(UÐ v?L ¹ U?L?Ž Y¹b?(« “ËdÐ ≠ Ϋd??ýU??³? ?Ä ÎUDЗ œËb??(« Ÿu??{u??Ä j?З Í√ ¨W??Žœ«dë œËb??(UÐ v?L? Ô¹ U??Ä «c??ÂË ¨U?? NMŽ ÆW¹dJ Fë  U³KD²*UÐ uO½u¹ »d?Š ‰öš WK²;« oÞUM*« vKŽ …d?²Hë pKð ‰öš qOz«dÝ≈ e?OÂdð rž— ≠ Y¹bŠ w pÖ “d³¹Ë ¨Êœ—_« dNMà WOÁdAë WHCÃUÐ UNÄUL²¼« ÓfMð rà UN½√ ô≈ ±π∂∑ W?O?ë—b?  «œU??%« W?ÄU??Á≈ u?×½ lKD?²Ã« ‰U?−? Ä w 5OKOz«d??Ýù« 5ÃËR?? *« —UJ √Ë ÆÊœ—_« lÄ WOë—bH½uÂË U??L?  d??O? ¹ W?KŠd*« pKð ‰ö?? š œËb??×Kà wKO?z«d??Ýù« dJHë —u??B?ð Ê√ kŠö½ ≠ ≠ ±π ≠
 20. 20. ≠∫wK¹ ÆjÝu²*« iOÐ_« d׳ë u¼ wÐdGë b(« ≠± ÎU³¹d?Ið b²1 Íc?Ã«Ë Êôu'« W³?CNÐ  U?FHðd*« j Ð d1 œËb?×Kà wÁd?Aë b(« ≠≤ vKŽ j)« bMŽ rŁ „u?ÄdOë dN½ Èd?−Ä vÃ≈ U?NMÄË oO ‚d?ý v²Š aOA?ë q³ł sÄ Æ ö¹≈ rŁ WÐdŽ Íœ«u XO*« d׳ÃU Êœ—_« dN½ œ«b²Ä« VIM?ë ”√— v²??Š g¹d??Fë wÁd??ý sÄ jš w b??²1 w?Ðd?G?ë wÐuM'« b??(«Ë ≠≥ ÆW³IFë ZOKš vÃ≈ UNMÄË ÆaOAë Âdý v²Š  ö¹≈ w wKŠUÝ ŸUDÁ rŁ W³IFë ZOKš »uM'« w ≠¥ ÆÊUM³Ã œËbŠ vKŽ WLzUIë ◊uD)« w dOGð ô ‰ULAë w ≠µ v²?ŠË ±π∑≥ d?Ðu?²?Â√ sÄ WKŠd?*« ‰ö?š WÃËbë œËb?Š ‰U??−?Ä w wKOz«d??Ýù« dJHë ±π∑µ fD ž√ Ác¼ ‰ö?š W?ÃËbë œËb?Š ‰U?−? Ä w wKOz«d??Ýù« dJHë rÃU??F?Ä “dÐ√ hO? ?Kð sJ1 ©±∏® ∫ wK¹ ULO ¨«c¼ UMÄu¹ v²Š lÝu²Ã« U¼bMŽ nÁuð w²Ã«Ë WKŠd*« ©Âö? ?ë  U?O?ÁU??Hð« —UÞ≈ w ® »U??×? ½_« ‰U??−?Ä w W??O?³? ½ W½Ëd?Ä —u??Nþ ≠√ ÆÂUŽ tłuÐ WIÐU ë WKŠd*« lÄ W½—UI*UÐ ¡UMO??Ý sÄ »U??×? ½ô«Ë Y?³?A? ²Ã« Âb?Ž ‰U??−? Ä w W?O? ³? ?½ W½Ëd?Ä —u??Nþ ≠» oÞUM*«Ë Êôu?'«  UFHðd* W?OÐdGë ‰u?O*« vKŽ ÂUL?²¼ô« eOÂdð lÄ® ÎU?O³? ½ Êôu'«Ë Æ©w{U*« w Õö ë WŽËeMÄ X½U w²Ã« ≠∫wðü« “ËdÐ lÄ …ež ŸUDÁË WOÐdGë WHCÃUÐ ÂUL²¼ô« —«dL²Ý« ≠à W?OÐd??Gë W?H?Cë o¹uD?ðË ¡UMO?Ý sŽ …e?ž ŸUD?Á ‰e?Ž vKŽ qL?Fë —«d??L?²?Ý« ≠ ÆÊœ—_« —už w  «dLF² *« sÄ j Ð ÆÊœ—úà WOÐdGë WHCë Ë√ …ež ŸUDÁ rCà WOKLŽ  «¡«dł≈ –U ð« ÂbŽ ≠ Æ5¾łöë »UFO²Ý« ‰U−Ä w …ež ŸUDÁ  UO½UJÄ« d¹uD²Ð ÂUL²¼ô« ≠ W¹œUB²Áô« WOŠUMë sÄ WOÐdGë WHCÃ«Ë …ež ŸUDÁ  UO½UJÄ« WOLM²Ð ÂUL²¼ô« ≠ ÆwKOz«dÝù« œUB²ÁôUÐ UNðU¹œUB²Á« jÐ—Ë ≠ ≤∞ ≠
 21. 21. ¨Êœ—úà W??OÐd??Gë W??H?Cë l?Ä wë—b??O?Hë œU??%ô« …dJ Õd?Þ qOz«d??Ý≈ …œËU?F? Ä ≠ ÆWKI² *« WOMOD KHë WÃËbë …dJ i —Ë aO??Aë Âd?ý vK?Ž …dDO? K?à ÕËdD*« »uKÝ_« w w³?? ½ d?O? O?G?ð ÀËb?Š ≠œ ÆWIÐU ë WKŠd*« lÄ W½—UI*UÐ WMÝ œËb( …œuFë ÂbŽË WMÄü« œËb(UÐ vL? ¹ U0 qOz«dÝ≈ p 9 —«dL²Ý« ≠‡¼ Ʊπ∂∑ œËb??(« Ÿu??{u??Ä Ê√ b??$ ¨WÃËbë œËb?? ŠË wKOz«d??Ýù« dJ?Hë sŽ UM¦??×?Ð W9U??š w ¨·b??Në W¹d?Ý v?KŽ 5OKOz«d??Ýù« ’d?( W??−?O? ²½ ÷u??L?Gë t??HM²J¹ W??OKOz«d??Ýù« rN?²¹U??žË rN? «b¼√ oO?I?×? ²Ã rN?²DA½√ v?KŽ dŁRð b?Á qF? œËœ— Í√ ÀËb??( ÎU?³M&Ë œËb(«Ë rOKÁûà U¼—u?Bð XMÐ bÁ qOz«dÝ≈Ë W?O½uONBë Ê√ b?$ UM½√ UL ¨WO?LOKÁù« ÆWIDM*« w ÍœU¹— —ËœË …“—UÐ W½UJÄ ‰ö²Šô UNðUFKDðË vAL²¹ U0 U¼b¹dð w²Ã« pK?ð d?? u?ð w²Ã« œËb?? (« vÃ≈ ‰u?? uKà q?Oz«d?? Ý≈Ë W?? O½u?? O? N? ?Bë X?DDš b?? ÁË WDÝ«uÐ U¼c?OHMð r²¹ ¨Èb*« …b?OFÐ WDD ?Ä WÝU?OÝ —UÞ≈ w W?OL?OKÁù« VÃUD*« pKð vÃ≈ ‰u u?ë w wzUNMë ·bNë vK?Ž ÿUH(« U?NÝUÝ√ ¨W?OKŠdÄ W?O−Oð«d?²Ý« ‰öš nÁu*« W?FO³ÞË vA?L²¹ U0 WOJO?²J²Ã« W½Ëd*« sÄ —bÁ vBÁ√ ŸU?³ð« lÄ œËb(« ÆWMJ2 nOÃUJð qÁQÐ WOLOKÁ≈ VÝUJÄ d³Â√ oOIײà ¨WHK²<« qLFë qŠ«dÄ qOz«d??Ý≈ UM²?FÃU?Þ ¨œËb?(UÐ W?IK?F?²*« W?O?zU?NMë W??OKOz«d?Ýù« ·«b¼ú?à ÎU?I?O? I?%Ë W?ŽUMIë oKš U?N?²DÝ«uÐ sJ1 t½√U?Nà ȡ«d²?¹ w²Ã« bO½U?Ý_«Ë  «—d?³*« sÄ b¹b?FÃUÐ b?O½U?Ý_« i?FÐ œœdð  c?šQ? t?O? G?²?³ð Ícë rOK?ÁùUÐ W?³ÃUD*« w wÃËb?ë ‰u?³?IÃ«Ë «c?ÂË ¨¡UÐü« ÷—Q?Ð t?²?L?Ý√ U??L?O? W?O? ¹—Uð  «¡U?Žœ«Ë W??O?L?OKÁô« U??N?³ÃUD* W??OM¹bë W?O? L?OKÁù« VÃU?D*« —UÞ≈ w U?N*U??F?Ä  œb??% W¹—U?L?F? ²?Ý«Ë W¹œU??B?²?Á«  «—d??³?Ä VÃUD*« U??N?OKŽ X?IKÞ√ w²Ã« W¹dJ ? Fë  «—d?³*« r?Ł ¨W?O?ÝU??O? ë W??O½u?O?N? BKà pKð q Êu?L?C?Ä Ê√ dÂcÃU?Ð d¹b'«Ë ¨WM?Äü« œËb(UÐ vL? ¹ U?Ä Ë√ qOz«d?Ýù W?OMÄ_« sJ1 ¡«u??{√ sŽ …—U??³?Ž W¹d?J ?Ž Ë√ W??O? ¹—Uð Ë√ W?O?M¹œ ¡«u?Ý W??O? L?OK?Áù« VÃUD*« U?Nà ΫœËbŠ ÊuJ²Ã U?N?OKŽ ¡öO?²?Ýô« qOz«dÝ≈ wG?²?³ð w²Ã« WF?Ádë b¹b?% UN?²DÝ«uÐ ≠ ≤± ≠
 22. 22. «c¼ w t?Ãu?I?ð U?Ä q?ÂË ¨U?N? ×? O? {uðË U¼b?¹b?% ÎU? OÃU??Š i d?ð w²Ã«Ë q³??I? ²? *« w Æ©±π®åUN²ÄUÁ≈ cMÄ œËbŠ Í√ UNà sJ¹ rà Êü« v²Š t½√ò Ÿu{u*« wÝUO ë Ÿ«dBë Õd Ä vKŽ jG{ dBMF WK²;« w{«—_« Âb ² ð UN½√ UL ÆwKOz«dÝù« ≠ wÐdFë ≠ ≤≤ ≠
 23. 23. W¹œUB²Áô« …bŽUIë ©≥®  «—bI?Ä „ö²Ä« o¹dÞ sŽ WO*U?Fë …dDO ë vÃ≈ WO½u?ONBë W¹œu?LK²Ã« ·bNð wI??O? I? (« qšb*« u??N? ¨pÃcà ‰Ë_« U??N?Kšb??Ä u¼ UÐdë d??³? ²? F¹Ë ¨3_«Ë »u??F? Aë b??F¹Ë ¨wŽu?O? AÃ«Ë wÃU??L? Ý√dë 5*U?F?ë vKŽ W??O½u?O? N?B?ë W¹œu?LK?²Ã« …dDO?? Kà  UF?L²?:« œU ? ≈Ë ÂUFë Í√dë …—UŁù W?×KÝ_« ÈuÁ√ œu?NOë ÁdJ²?×¹ Ícë V¼cë dDO ¹ ‰U*« o¹dÞ sŽË ¨dÝ_« ÂUE½Ë  UOÄu?IÃ«Ë ÊU¹œ_«Ë dzULCë vKŽ ¡UCIÃ«Ë pK1 ©U?J¹d??Ä√Ë UÐË—Ë√® »d?? Gë ¡U??×½√ sÄ b?¹b??Ž w Ë dJH?Ã«Ë Âö??Žù« vKŽ œu?? N? Oë W?? U?×? Bë vKŽ d?ŁR?ÄË Íu??Á –u?H?½ rNÃË ¨‚«u??Ý_«Ë W¹—U?−? ²Ã«  U?? ?ÝR?*« œu?N? Oë …U?ŽœË ¨œu??N¹ ©YO?L?Ý Âœ¬® rN??Ý√— vKŽË wÃU?L? Ý√dë V¼c*« …U?ŽœË ¨Êu¹e??HK²Ã«Ë Æ©≤∞®œuN¹ ©f—UÄ® rNÝ√— vKŽË WOŽuOAë WO —U*« Èb?Ä vKŽ jOÝuÃ«Ë w?Ыd*«Ë dłU?²Ã« —Ëœ œuN?Oë VFà ¨ÍËb?Oë qL?Fë rNC? dÃË …dDO ë qO³Ý w U?Nà rN H½√ «Ëœdł w²Ã« WO Ozdë rN²?LNÄ w¼ pKðË a¹—U²Ã« ÊuJ?ð œUJðË ¨d?? ³? ?Â_« rN?? Šu?? LDÄ u?¼ pÃ–Ë ¨ÍœU?? B? ?²? ?Áô« qÄU?? F? ?²Ã«Ë V¼cë v?KŽ Æ·bNë «c¼ WÄb) WNłuÄ UNK rNðUŽËdAÄË rNðUDD Ä vKŽ Ϋb¹bý eO?Âd²Ã« ÊU bI tK jD<« «cNà wF?O³Dë qšb*« u¼ UÐdë ÊU U*Ë Ác¼ d?¹d??³ð s?Ä bÐ ô ÊU??ÂË ¨·«d?? Ýù«Ë W½«b?? ²? ÝôU?Ð UÐdë ¡«d?? ž≈ ÂU??Ä√ »U?? ³Ã« `²?? W¹œu?N?Oë XŽUD²?Ý« bÁË ¨U?N?OÃ≈ l bMð v²?Š U?NÐ »uF?AÃ«Ë 3_« ¡«d?ž≈Ë rO¼U?H*« rO¼U??H?Ä sÄ t?KI½Ë t?O?KŽ …dDO? ?Ã«Ë wÐd?Gë l?L?²?:« …d?? U?×? Ä Îö?F? W¹œu??LK²Ã« w Ϋb?? O? F?Ð ÎUÞu?? ý ŸU?? b½ô« v?Ã≈ œU?? ? ?HÃ«Ë »d?? («Ë UÐdë Âd?? % w²Ã« W?? O? ?×? O? ? *« vKŽ 3_«  «—b?IÄ v?KŽ …dDO Ã«Ë ¡U?¹dÐ_« q²ÁË …œUÐù«Ë W¹—U?L?F²?Ýô« …dDO? ë Æ5O{U*« 5½dIë w ÂöÝù« rÃUŽË »dGë 5Ð  UÁöFë a¹—Uð t dŽ Ícë u×Më å œÒu¼Ëò d?JHÃ«Ë s?¹bë  «d?? O? ? ? ?H?ð  b?? ? ? √ w?²Ã« w¼ W?¹œu?? L?K²Ã« X?½U?? ÂË ÆUÐdÃ«Ë —ULF²Ýô«Ë »Ëd(« YOŠ sÄ WOÐdGë …—UC(« ≠ ≤≥ ≠
 24. 24. U?N¦ÐË U?N?²O?łuÃu¹b¹√Ë U?N?LO¼U?H?Ä dA½ w Vz«b?ë W¹œuLK²Ã« q?LŽ u¼ «c¼ ÊU?ÂË U??NÃU?? łdÐ …dDO?? Ã«Ë  U??O? łuÃu?¹b¹√Ë V¼«c??Ä v?Ã≈ U??NK¹u9Ë l?L? ²? :«Ë dJ?Hë w Æ©≤±®3_«Ë rÃUFë  «œUOÁ vKŽ UNŽU³ð√Ë UNðUŽœË ≠ ≤¥ ≠
 25. 25. gÄ«uNë WFÄUł ¨WOÐd?Fë  UÝ«—bÃ«Ë Àu׳ë bNFÄ ¨WÃËbë œËbŠË wKOz«d?Ýù« dJHë ¨÷U¹— œuL×Ä ‰œUŽ ≠± Æ≤∂≥’ ¨±π∏𠨩 ËdOЮ WOÐdFë WCNMë —«œË ¨WOÐdFë ‰Ëbë Æ≤∂µ’ ¨oÐU ë —bB*« ≠≤ Æ≤∂∑ ≠ ≤∂∂’ ¨oÐU ë —bB*« ≠≥ Æ≤∂∑’ ¨oÐU ë —bB*« ≠¥ ¨±π∏≤ ¨W?O?Äö?Ž≈  U?Ý«—œË ¨w½u?O?N?Bë wÄö?Žù« dJHë w? W?O?ÝUÝ_«  U?I?KDM*« ¨Íb?³Kë œu?L?×?Ä ≠µ Æ¥¥ ≠ ¥≥’ Æ∂≤’ ¨oÐUÝ —bBÄ ¨ÍbM'« —u½√ ≠∂ Æ≥µ’ ¨Íb³Kë œuL×Ä ≠∑ Æ≤µ ≠ ±π’ ¨oÐUÝ —bBÄ ¨÷U¹— œuL×Ä ‰œUŽ ≠∏ ÆoÐU ë —bB*« ≠π Ʊ±≤’ ¨w½U¦Ã« ¡e'« ¨W¹œuNOë ·—UF*« …dz«œ ∫sŽ ÎöI½ ¨oÐU ë —bB*« ≠±∞ Ʊ±≤’ ¨lÝU²Ã« ¡e'« ¨±π∑≤ ¨W¹œuNOë ·—UF*« …dz«œ ∫sŽ ÎöI½ ¨oÐU ë —bB*« ≠±± ÆoÐU ë —bB*« ≠±≤ Æ∏µ’ ¨oÐU ë —bB*« ≠±≥ Ʊ±∑’ ¨oÐU ë —bB*« ≠±¥ Ʊ≤π’ ¨oÐU ë —bB*« ≠±µ ∫sŽ ÎöI½ ¨±µ≤ ’ ¨oÐU ë —bB*« ≠±∂ Michael Barzohar, The armed prophet: A Biography of Ben Gurion, London, p. 144. Ʊµ∂’ ¨oÐU ë —bB*« ≠±∑ Æ≤µπ’ ¨oÐU ë —bB*« ≠±∏ Æ≤∏π ≠ ≤∏∑’ ¨oÐU ë —bB*« ≠±π Ʊ¥±’ ¨oÐUÝ —bBÄ ¨ÍbM'« —u½√ ≠≤∞ Ʊ±≥’ ¨oÐU ë —bB*« ≠≤± ≠ ≤µ ≠

×