Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่ายกายและสุขภาพ

41,716 views

Published on

ความบกพร่องทางร่ายการและสุขภาพ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่ายกายและสุขภาพ

 1. 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทาง ร่างกายและสุขภาพ
 2. 2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ หมายถึง บุคคลที่มีอวัยวะ ไม่สมส่วน อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนขาดหายไป กระดูกและกล้ามเนื้อพิการเจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรงมีความพิการของระบบประสาท มีความลำบากในการเคลื่อนไหว ซึ่งอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ
 3. 3. ความผิดปกติระหว่างคลอด โรคทางพันธุกรรม ความผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์ สาเหตุของความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ การเจ็บป่วย อักเสบ หรือติดเชื้อ อุบัติเหตุ / การบาดเจ็บ
 4. 4. ประเภทของบุคคลที่บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ โรคของระบบประสาท โรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบมาแต่กำเนิด สภาพความพิการ และความบกพร่องทางสุขภาพอื่นๆ
 5. 5. กลุ่มที่มีความผิดปกติที่ไขสันหลัง ลักษณะโรคหรือสภาวะที่ทำให้เกิดความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ กลุ่ม แขนขาขาด โรคโปลิโอ ความพิการอื่น ๆ ซีรีบรัล พัลซี ( Cerebral Palsy) หรือกลุ่มสมองพิการ
 6. 6. ความต้องการพิเศษของบุคคลที่บกพร่องทาง ร่างกายหรือสุขภาพ <ul><li>บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือสุขภาพ มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว ได้แก่การนั่ง การยืน การนอน และการเดิน เป็นต้น ดังนั้นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้สามารถเคลื่อนไหว เดินทาง หรือประกอบกิจกรรมได้ใกล้เคียงกับคนทั่วไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ </li></ul>
 7. 7. ความต้องการพิเศษของบุคคลที่บกพร่องทาง ร่างกายหรือสุขภาพ การับประทานยา การผ่าตัด บริการฝึกการนั่ง ยืน ทรงตัว เดิน ฝึกการช่วยเหลือตนเอง เหล็กประคองขา แขนเทียม ไม้คํ้ายัน พื้นทางเดิน ห้องนํ้า ประตู โต๊ะ การบริการรักษา และพยาบาล บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก
 8. 8. ความต้องการพิเศษของบุคคลที่บกพร่องทาง ร่างกายหรือสุขภาพ เครื่องช่วยพูด ดินสอแท่งใหญ่ ช้อนด้ามยาว สวิทช์ที่เปิด - ปิด โดยการใช้ฝ่ามือ 3 ช่วยป้อนอาหาร เก้าอี้ล้อ สื่อ และอุปกรณ์พิเศษ การช่วยเหลือ
 9. 9. หลักสูตร การเรียนการสอน การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ การจัดให้บริการเสริม การปรับพฤติกรรม
 10. 10. 1. หลักสูตรสำหรับเด็กกลุ่มนี้ไม่ควรแตกต่างไปจากเด็กปกติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณหรือประสบการณ์อื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต่อชีวิต 2. การเรียนการสอน เป็นสิ่งทีควรต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับเด็ก ก็คือการสอน ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน และทักษะทางอาชีพเนื่องจากความบกพร่องของเด็กไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการศึกษาเช่นคนทั่วไปได้อย่างเต็มที่ จึงต้องจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพของเด็กในหลาย ๆ กิจกรรมที่เด็กบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพไม่สามารถกระทำได้เต็มที่ เช่น พลศึกษา การท่องเที่ยวศึกษานอกสถานที่หรือการใช้สถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โรงเรียนต้องหาทางปรับสื่อการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเด็ก
 11. 11. 3. การปรับพฤติกรรม เนื่องจากเด็กเหล่านี้ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมได้เหมือนคนดังนั้นจึงต้องพยายามหาทางปรับปรุงพฤติกรรมให้ใช้ประโยชน์ได้ดี และไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคม 4. การจัดให้บริการเสริมแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ ควรเน้นสิ่งต่อไปนี้ให้มาก 4.1 การให้บริการเครื่องใช้และเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้นั่งพิเศษ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เปิดหนังสือ ที่ตั้งหนังสือ ที่จับดินสอ ห้องสุขา โดยเฉพาะทางลาดเพื่อขึ้นลงอาคาร 4.2 การแก้ไขและบำบัดจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น แพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักแก้ไขการพูด และนักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น
 12. 12. สื่อการเรียนการสอนสำหรับบุคคลบกพร่อง ทางร่างกายหรือสุขภาพ
 13. 13.           ใช้ฝึกร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้โดยมีน้ำหนักตั้งแต่ 0.5 , 1 , 1.5 , 2 ,2.5 , 3 กิโลกรัม   เพื่อใช้ถ่วงน้ำหนักในส่วนต่างๆของร่างกาย ตามที่ต้องการเพื่อเป็นการ   ฝึกการทรงตัว เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขา ถุงหนังบรรจุเม็ดเหล็กกลม ( Sand bag )    
 14. 14. อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ร่วมกับถุงทราย โดยใช้เด็กนอนบนเตียงวางขาบนอุปกรณ์ชิ้นนี้   ให้บริเวณข้อพับช่วงเข่าอยู่ตรงมุมแหลมส่วนบนของอุปกรณ์    โดยใช้ถุงทรายผูกที่ข้อเท้าแล้วเตะขาขึ้น   โดยที่เข่าวางที่เดิมการเพิ่มระดับความยาก    และเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ   สามารถทำได้โดยปรับมุมความสูงของกระดาน    เพิ่มขนาดน้ำหนักของถุงทราย หรือเพิ่มจำนวนครั้งของการยก กระดานฝึกกล้ามเนื้อขา
 15. 15. ใช้ฝึกกระตุ้นพัฒนาการต่างๆ    เช่น    การกลิ้ง การพลิกตะแคงตัว    การนั่ง    การชันคอ     เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง ฝึกการลงน้ำหนัก ฝึกการ ทร ง ตั ว ในท่ า นั่ง  กระตุ้นการรับรู้และทิศทาง  ลูกบอล ( Blowster ball )
 16. 16. ใช้ฝึกการทรงตัวซึ่งมีความมั่นคงมากกว่าอุปกรณ์ชนิดอื่น เช่น   ไม้ค้ำยัน    เหมาะสำหรับการเริ่มฝึกเดิน ชีวิตประจำวันชีวิตประจำวัน    เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ ท าง ด้า น กา ร เคลื่อนไหว  ฝึกการทรงตัว ราวฝึกเดิน ( Pararel Bar )
 17. 17. ใช้ฝึกการก้าวเดินในเด็กที่มีปัญหา    การเดินการรับรู้    การลงน้ำหนักและการถ่ายน้ำหนักและฝึกการทรงตัว ทางลาดและทางต่างระดับ
 18. 18. การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทาง ร่างกายและสุขภาพในชั้นเรียนปกติ
 19. 19. <ul><li>การให้การศึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพโดยทั่วไปมุ่งเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก และมุ่งการฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กแต่ละคนให้เด็กมีโอกาสนำประสบการณ์ชั้นพื้นฐานในการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงควรช่วยเหลือเด็กบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพให้สามารถบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ เหล่านี้ซึ่งแนวทางในการช่วยเหลือที่สำคัญ ๆ ได้แก่ </li></ul>
 20. 20. <ul><li> 1. ต้องเก็บประวัติการรักษาทางการแพทย์ของเด็กไว้อย่างดี เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม </li></ul><ul><li> 2. เด็กต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าเด็กจะอยู่ในสถานที่ใด สถานการณ์ใดก็ตาม ต้องพยายามจัดการศึกษาให้ได้ เช่น เด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นพิเศษ หรือจัดโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะช่วยเด็กให้เรียนทันเพื่อน ๆ ในชั้น </li></ul>
 21. 21. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานของรัฐบาล กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบดังนี้ 1. กรมสามัญศึกษา 2. สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ 3. กรมการฝึกหัดครู กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลต่าง ๆ
 22. 22. หน่วยงานของเอกชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย มูลนิธิสายใจไทย มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 23. 23. มูลนิธิธรรมนิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ สหทัยมูลนิธิ สภาคนพิการทุกประเทศแห่งประเทศไทย องค์การคริสเตียนเพื่อคนพิการในประเทศไทย องค์การคริสโทเฟิล บลินเดินมิชชั่น : ซีบีเอ็ม ( Christoffel Bliondemission : CBM) องค์การ เฮเลน เคลเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรต : เอชเคไอ (Helen Keller International Incorporated : HKI )
 24. 24. ตัวอย่างบุคคล เป็นนักกีฬาพารา ลิมปิกเกมส์ ประวัติ วะโฮรัมย์ เกิดเมื่อ 24 มี . ค . 2524 ที่ อ . สระแก้ว เป็นโปลิโอขาข้างซ้ายมาตั้งแต่กำเนิด จบ ป .1-6 ที่โรงเรียนบ้านห้วยซัน อ . วัฒนานคร จ . สระแก้ว และจบ ม .3 ที่โรงเรียนปากเกร็ด ต . บางตลาด อ . ปากเกร็ด จ . นนทบุรี
 25. 25. ตัวอย่างบุคคล มาร์ค องกัลส อายุ ๒๓ ปี เป็นนักไต่เขาชาวนิวซีแลนด์ ประสบพายุบนเมาท์คุก ยอดเขาสูงสุดของนิวซีแลนด์นานถึง ๑๔ วัน ทำให้ต้องถูกตัดขาทั้งสองข้างตั้งแต่ใต้หัวเข่าลงมา เพราะถูกน้ำแข็งกัด
 26. 26. ตัวอย่างบุคคล มาร์ค โอนา เอสซังกี ( Marc Ona Essangui) นักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อม ชาวกาบอง ทวีปแอฟริกาได้รางวัล &quot; โกลเดนแมน เอนวายรอนเมนทอล ไพรซ์ &quot; ( Goldman Environmental Prize) ประจำปี ๒๕๕๒ซึ่งป่วยเป็นโปลิโอตั้งแต่เด็ก
 27. 27. ที่มา เรียบเรียงโดย ปวีณา พิเชฐสินธุ์ @ Copyright 2007 All right by Special Education Center1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 55/23 ซอยไร่ขิง 16( บ้านไร่ - หมอศรี ) ต . ไร่ขิง อ . สามพราน จ . นครปฐม 73210 โทรศัพท์ 0-2429-7159-60 โทรสาร 0-2429-7158 e-mail: [email_address] http ://www.specialedcenter1.com/ page / disbody.htm http ://www.snc9.com/ index.php ? c_id =0&ct_id=27763&type= customize http:// www.buriramspecial.com/index.php?option = com_content&view = article&id = 87 & Itemid = 100
 28. 28. นางสาวลัดดาพร พวงบุปผา รหัส 15112014 นางสาวฤดีภรณ์ อรรคพันธ์ รหัส 15112149 นางสาวธนาภรณ์ กุมภีพงษ์ รหัส 15112162 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา คณะผู้จัดทำ

×