Noel Matta Kir

907 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
907
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Noel Matta Kir

  1. 1. Матта’я Гьоре Ноел Ойуну Катълъмджълар: - Ханджънън Къзъ - Ханджъ - Йусуф - Крал Хиродес - Йълдъзбилимджи - Кахин - Мерйем (фигюран) ------------------------------------------------------- 1. Перде 1. Сахне Ханджънън къзъ: (орталъъ сюпюрмектедир) Офф... хер гюн, хер гюн темизлик; чоооок йорулдум.... (етрафъна бакарак) Ааа - Мерхаба сиз де ми бурадасънъз? Сизи бурада гьордююме чок севиндим. Ялнъз башъма темизлик япмактан о кадар чок съкълдъм ки! Хазър сиз де бурадайкен, гечен йъл бу заманлар башъмдан гечен илгинч бир олайъ сизе анлатмак истийорум. О заманлар Импаратор Сезар Августус’ун емирийле бир нюфюс сайъмъ япълъйорду. Херкес додуу кент я да касабая гидип, кайът олуйорду. О гюнлерде Яхудийе кралъ Хиродес’ти. Не язък ки, биз ондан нефрет етмиштик. (сахнеден чъкар) 2. Сахне (Бир сене ьондже; йълдъзбилимджилер еилип крала селам верир. Кахин кралън аркасънда дурур.) Йълдъзбилимджи 1+2: Селам! Крал Хиродес: Кимсиниз? Не истийорсунуз? Йълдъзбилимджи 1: Биз доудан, Бабил дияръндан гелен йълдъзбилимджийиз. Доуда чок парлак, мухтешем бир йълдъз гьордюк ве йълдъзъ такип едерек, бурая кадар гелдик. Йълдъзбилимджи 2: Бу йълдъздан анладък ки, Яхудилер’ин кралъ оларак йени доан Месих бураларда олмалъ. Биз О’ну гьормейе, О’на тапънмая ве армаанлар вермейе гелдик. 1
  2. 2. К. Хиродес: Яхудилер’ин кралъ ми??? (сьойленийор) Адам не конушуйор бе. Беним сарайъмда бебек фалан йок. (самими бир шекилде) Яаааа..... ийи япмъшсънъз. Сиз шимди гидин шу крал олан Месих’и булун, булун ки бен де она тапънайъм, она деерли армаанлар сунайъм. Й. Б. 1: Изнинизле, биз йолумуза девам еделим. Затен йълдъзън гьостердии йере хенюз там улашмамъшъз. Чок мемнун олдук, сонра гьорюшмек юзере. (Хиродес еллерийле гитмесини ишарет едер, йълдъзбилимджилер хафифче еилип чъкар.) 3. Сахне К. Хиродес: Кахин, кахин...(кахине бакарак пармаъйла гел ишарети япар, кахин сессиздже гелип селамлар) Бу адамларън сьойледии Месих де ким? Нереде домуш? Нийе беним бунлардан хич хаберим йок? Сизе бошуна мъ мааш верийорум бен? Кахин: Ефендимиз ьофкеленмейин. Не Исраил’ин тарихинде не де шимди, сизин гиби хашметли, сизин гиби азаметли, сизин гиби гьоркемли бир крал олмамъштър. Крал Сюлейман биле сизин кадар...емм...сизин кадар.... К.Хиродес: Кес!! Бу дюня крал Сюлейман’а биле калмадъ. Шимди сьойле бакалъм: киммиш бу Месих?? Кахин: Шей, ефендим, яни... Кутсал Язълар’да, Месих’ле илгили пейгамберлер араджълъъйла билдирилмиш бир чок кеханет вардър. К.Хиродес: Демек ьойле, ха ...анлат,анлат. Кахин: Шей... Ефендим... (Кутсал Язъларъ окумая башлар: Мика 5,2) Мика пейгамбер 700 сене ьондже деди ки: “Ей сен, Яхуда’даки Бейтлехем, Яхуда ьондерлери арасънда хич де ен ьонемсизи деилсин! Чюнкю халкън Исраил’и гюдеджек ьондер сенден чъкаджак.” К. Хиродес: Шимди сен бана Бейтлехем’ден бир ьондер чъкаджаънъ мъ сьойлюйорсун. Бен не япаджаъм шимди?? Гитти,гитти. Гюзелим краллък гитти. О лезиз йемеклер, карълар, къзлар хепси гитти ...ах ах .... Кахин: Ефендим бютюн бунларъ кайбетменизе хич герек йок. Гюзел бир чьозюм юретириз, бираз заман танъ бизе... К. Хиродес: Дур, дур!! Аклъма харика бир фикир гелди. Бейтлехем’де доан бютюн еркек чоджукларъ ьолдюрелим. Бьойледже Месих денилен о чоджуу да ьолдюрмюш олуруз. (Кендини беенмиш бир шекилде гюлюмсемектедир) Кахин: Бакън бен буну хич дюшюнмемиштим. Чок зекисиниз ефендим. 2
  3. 3. К. Хиродес: Табии, крал олмак колай мъ? Шимди емир верелим аскерлере. Дедиим хемен йерине гелсин. Бен де гидип бир шейлер атъштърайъм, бьойле конулар инсанън иштахънъ ачъйор, джанъм... (кахине биркач алтън веререк) Хади, сен де гидип долаш. (Сахнеден чъкар кахин де гидип ону излер.) 2. Перде 1. Сахне (Ахър хазърлансън: 4 кюрсю) Х. Къзъ: Иште бьойле... крал Хиродес, Бейтлехем’де доан бютюн еркек чоджукларъ ьолдюртме караръ вермиштъ. О съраларда инсанлар нюфус сайъмъ ичин Бейтлехем’е акън едийорлардъ. Бютюн ханлар долуп ташмъштъ. Бабамън ишлери де чок ийи гидийорду. Деркен бир акшам бизим ханън капъсъ ъсрарла чалънмая башладъ. (Йусуф ве Мерйем сахнейе гирерлер) Йусуф: Мерйем, сен бурада бираз динлен. Шурада бир хан вар гидип бир бакайъм, белки бош бир йер булуруз. (Хана дору илерлер, ханън капъсънъ чалар. Сабърсъзджа беклемектедир.) Х. Къзъ: Баба, бен бакаръм....(капъйъ дору илерлер) Буйурун, не истийорсунуз?? Йусуф: Каръм хамиле, доурмак юзере. Аджаба бош бир оданъз йок му? (бу сърада ханджъ гелир) Ханджъ: Не вар къзъм, не истийор бу адам? Х. Къзъ: Каръсъ хамилеймиш, доурмак юзереймиш. Бош бир ода истийорлар. Ханджъ: Кешке бош бир йеримиз олсайдъ. Ама бютюн хан тъка баса долу. Х. Къзъ: Баба бизим ахър вар я, орасъ бош. Истерлерсе орайъ веребилирсин. Ханджъ: (гьозлери парлар, еллери овуштурарак) Евет, бизим бир ахър вар, еер истерсиниз анджак орайъ веребилирим, йюзде йирми де индирим япаръз. Йусуф: (чаресиз) Евет табии, бен каръмъ алъп гелийорум. (Каръсънъ алър гелир. Ханджъ, ханджънън къзъ, Йусуф ве Мерйем берабер илерлемейе башларлар) Ханджъ: Иштееее ахъръмз. Краллара лайък бир йер. (ахър гьостерир) Буйурун, буйурун чекинмейин. Йусуф: (Юзюлерек) Ха, бурасъ мъ? Ханджъ: (къзъна дьонерек) Ех, биз де ишимизе бакалъм. Х.Къзъ: Баба бен калъп онлара ярдъм етмек истийорум. Ханджъ: Тамам, (чъкарак) ама сакън парайъ алмадан гьондерме. 3
  4. 4. (Херкес ашаъ инийор; Мерйем перде аркасънда доум япъйор.) 2. Сахне (Йълдъзбилимджилер еллеринде хедийелери сахнеде долашъйорлар.) Йълдъзбилимджи 2: Иште! Доуда гьордююмюз йълдъз. Ону такип еделим. Месих кесинликле орада! О’нунла каршълашмайъ дьорт гьозле беклийоруз. Йени кралънън ьонюнде седжде етмек беним ичин бюйюк бир айръджалък оладжак. (бираз даха йюрюрлер) Й.Б. 1: Ха, иште йълдъз дурду! (етрафъна бакъйор) Бу махалледе сарай фълан кесинликле гьоремюйорум факат йълдъзън бизе бурасънъ гьостердиинден хич шюпхем йок. Бир ичери гиделим! (Йълдъзбилимджилер капъя вуруйорлар; “Буйурун” дуйунджа гидип Иса’нън ьонюнде седжде едер, хедийелерини верирлер.) Бу упузун йолджулук хер шейе деерди. Демек ки Яхудилер’ин Месих’и будур. Демек ки беним куртаръджъм да будур. Инан ки, хаят бойунджа бьойле инанълмаз бир севинч хиссетмемиштим. Юмитле долуп ташъйорум ве бунларъ херкесе, ХЕРКЕСЕ анлатмайъ дюшюнюйорум! Йусуф: Мерйем ве бен де чок севинч долуйуз. Й.Б. 2: Даха чок калмак истердик ама ярън йине йола чъкмамъз герекеджек. Крал Хиродес’е урайъп мемлекетимизе дьонеджеиз. Йусуф: Анладъм. Риджа едерим, евимиз не кадар кьотю де олса бу гедже янъмъзда калън. (Хер дьордю де уйуйорлар; Й.Б.1/2 рюя гьордюклери ичин уйкуларънда дьонюйорлар. Сабахън кьорюнде анлатъйорлар:) Й.Б. 1: Мерйем, Йусуф! Рюямъзда чок нет бир месаж алдък. Танръ’нън та кендиси конушмуш олмалъ. Анладък ки Крал Хиродес’е гьорюнмемелийиз, сизинле нереде каршълаштъъмъздан хабери олмамасъ лазъм. Биз гюн домадан бурадан чъксак ийи олур. Йусуф: Танръ сизинле олсун! (Ьопюшюйорлар, сонра да ел саллъйорлар) Хади Мерйем, биз уйуялъм. (Ятъйорлар, бу кере Йусуф уйкуда дьонюйор. Уяндъктан сонра:) Мерйем, Мерйем, рюяда бир мелек бана сесленди. Иса’йъ алъп Мъсър’а качмамъз герекийор. Чюнкю Хиродес Иса’йъ кесин ьолдюрме нийетинде. Хади, бир ан ьондже Мъсър йолуна чъкалъм! (Бебеи ве ешяларънъ топлайъп аджелейле йола койулуйорлар.) 4
  5. 5. 3. Сахне (Ханджънън къзъ йине сюпюрге иле, бабасъ аркаларънда мешгул) Х. Къзъ: Бен герчектен анладъм ки доан о бебек нормал бир бебек деилди. О’нун доумуйла каранлъън айдънландъънъ хиссеттим. Беним хаятъма севинч ве юмит гирди. Ханджъ: (сахнейе гиререк) Неределер къзъм? Х. Къзъ: Баба, онлар гидели чок олду. Ханджъ: Яа.... умаръм онлардан пара алмамъшсън! Яни чоджуу бир даха гьоремейеджек мийим? Х. Къзъ: Хайър Баба, ьойле сайълмаз. Иман гьозюйле бактъън заман чоджуун хер заман йюреинде олдууну фарк едеджексин. Дюшюнсене... Месих’имиз гелди! О’ну северсек затен бизимле каладжактър, буну бен О’нун янъндайкен анладъм. (Сахнеден чъкарлар ве ойун битер.) --------------------------------------------------------- Фикир/Орижинал: Адана Протестан Килисеси Уярламасъ: Лиане Мистеле/ Мелек Байрам, Диярбакър Килисеси, 2004 5

×