Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แผนกลยุทธ์ในการบริหารงาน

35,382 views

Published on

Published in: Business, Technology

แผนกลยุทธ์ในการบริหารงาน

 1. 1. แผนกลยุทธ์ ในการบริหารงาน ดร . ปัญญา แก้วกียูร
 2. 2. Strategic Planning Broad processes that involve thinking about an organization’ s mission and the best way to achieve these objectives
 3. 3. ลักษณะสำคัญ - มุ่งอนาคต - มุ่งเป้าหมายรวมของหน่วยงาน - มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม - มุ่งเน้นภาพรวมมากกว่าแยกส่วน - คำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก - ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. 4. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ จุดเริ่มต้น ทหาร ธุรกิจเอกชน
 5. 5. กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกำหนดกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปใช้ การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ FEEDBACK
 6. 6. กระบวนการบริหาร <ul><li>การศึกษาสภาพปัจจุบัน </li></ul><ul><li>การวางแผน </li></ul><ul><li>การดำเนินงานตามแผน </li></ul><ul><li>การประเมินผล </li></ul>
 7. 7. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ - คืออะไร - มีประโยชน์อย่างไร - มีกระบวนการจัดทำอย่างไร - ทุกหน่วยงานต้องทำหรือไม่ - กลยุทธ์ที่ดีเป็นอย่างไร - จะนำกลยุทธ์ไปใช้อย่างไร
 8. 8. DEMING CIRCLE DO CHECK ACTION PLAN
 9. 9. APPRECIATE INFLUENCE CONTROL AIC : ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง
 10. 10. คำถามเกี่ยวกับการวางแผน <ul><li>หน่วยงานจะก้าวไปทางไหน Where are you going? </li></ul><ul><li>สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร What is the environment? </li></ul><ul><li>จะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร How do you get there? </li></ul>
 11. 11. การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT <ul><li>ภายในหน่วยงาน จุดแข็ง ( Strength) </li></ul><ul><li> จุดอ่อน (Weakness) </li></ul><ul><li>สิ่งที่วิเคราะห์ โครงสร้าง การบริการ , ผลผลิต คน </li></ul><ul><li>เงิน </li></ul><ul><li>วัสดุ การจัดการ </li></ul><ul><li>ภายนอกหน่วยงาน โอกาส (Opportunity) </li></ul><ul><li>อุปสรรค (Threat ) </li></ul><ul><li> สิ่งที่วิเคราะห์ สภาพสังคม เทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจ นโยบาย การเมือง </li></ul>
 12. 12. โอกาส จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค
 13. 13. โอกาส จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค เอื้อและแข็ง ไม่เอื้อและอ่อน เอื้อแต่อ่อน ไม่เอื้อ แต่แข็ง
 14. 14. ผลการประเมินสถานภาพหน่วยงาน / องค์กร ตำแหน่งที่ 1 Stars O + S + T - W - สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส และสภาพแวดล้อม ภายในเป็นจุดแข็ง ต่างเป็นปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรียกว่า สภาพดาวรุ่ง
 15. 15. เมื่อเราเข้มแข็ง โอกาสเอื้ออำนวย จงรุกบุกไปข้างหน้า
 16. 16. ตำแหน่งที่ 2 Question marks O + S + T - W - สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส เป็นปัจจัยเอื้อ แต่สภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อน ส่งผลให้มีข้อจำกัดในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเรียก สภาพปัญหา
 17. 17. หากเราอ่อนแอ แม้จะมีโอกาส จงตั้งรับ ปรับกระบวนท่า
 18. 18. ตำแหน่งที่ 3 Cash cows O + S + W - T- สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอุปสรรค สภาพภายในเป็นจุดแข็งที่เอื้อต่อการพัฒนา ซึ่งต้องรักษาความสามารถภายในไว้ พร้อมที่จะ ก้าวต่อไปเมื่อโอกาสมาถึงเรียก สภาพวัวแม่ลูกอ่อน
 19. 19. ถ้าเราเข้มแข็ง แต่โอกาสไม่เอื้อ พึงตั้งรับ รอจังหวะ
 20. 20. ตำแหน่งที่ 4 Dogs O + S + W - T- สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอุปสรรค และสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อน จึงมีข้อจำกัดในการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเรียก สภาพสุนัขจนตรอก
 21. 21. หากเราอ่อนแอและไร้โอกาส จงถอยไปตั้งหลัก
 22. 22. การจัดวางทิศทางขององค์กร
 23. 23. MISSION DOGS : - , - QUESTION MARK : - , + CASH COWS : + , - STARS : + , + VISION OBJECTIVE
 24. 24. โอกาส จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค ( เอื้อและแข็ง ) เพิ่ม ขยาย ส่งเสริม สนับสนุน ( ไม่เอื้อและอ่อน ) ยุติ ยุบรวม เลิกล้ม ถ่ายโอน ลด ( เอื้อแต่อ่อน ) ปรับปรุงแก้ไข พัฒนา ( ไม่เอื้อ แต่แข็ง ) เร่งรัด ประสานงาน
 25. 25. ประเภทของกลยุทธ์ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับหน้าที่
 26. 26. กลยุทธ์ระดับองค์กร คงตัว ขยายตัว ตัดทอน
 27. 27. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ <ul><li>ความแตกต่าง </li></ul><ul><li>ผู้นำด้านต้นทุน </li></ul><ul><li>ตอบสนองรวดเร็ว </li></ul><ul><li>มุ่งเป้าหมายเฉพาะที่ </li></ul>
 28. 28. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ <ul><li>จัดทำ </li></ul><ul><li>เปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>ปรับปรุง </li></ul><ul><li>ยุติ เลิกล้ม </li></ul>
 29. 29. ลักษณะของกลยุทธ์ที่ดี <ul><li>1. มีความเป็นไปได้ </li></ul><ul><li>2. เหมาะสมสอดคล้อง </li></ul><ul><li>3. ได้เปรียบในการแข่งขัน </li></ul><ul><li>4. ได้รับการยอมรับ </li></ul><ul><li>5. ทำให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม </li></ul>
 30. 30. กลยุทธ์ที่ 4 เร่งปรับระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดการจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เข้าถึงประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และเสมอภาค โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม ตามศักยภาพ ได้มาตรฐานการศึกษา มีความเป็นไทยและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง อย่างมีคุณภาพ เพื่อความเป็นไทย และมีศักยภาพในระดับสากล กลยุทธ์ที่ 3 เร่งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กำหนด
 31. 31. ปี 2546 2547 2548 2549 2550 ผลผลิต แผนกลยุทธ์ ผลผลิต ปี งปม . 2547 2548 2549 ผลผลิต ปี งปม . 2548 2549 2550 MTEF1 MTEF2 1 2 1 2
 32. 32. โครงสร้างของแผนกลยุทธ์ <ul><li>สภาพแวดล้อม </li></ul><ul><li>วิสัยทัศน์ </li></ul><ul><li>พันธกิจ </li></ul><ul><li>กลยุทธ์ </li></ul><ul><li>เป้าหมายการให้บริการ </li></ul><ul><li>งาน / โครงการ </li></ul><ul><li>สรุปงบประมาณ </li></ul>
 33. 33. ระบบการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ S W O T กลยุทธ์องค์กร เป้าประสงค์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ KPI แผนปฏิบัติการ แผนปีที่ ๑ แผนปีที่ ๒ แผนปีที่ ๓ โครง การ ๑ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๒ โครง โครง โครง โครง โครง โครง โครง โครง การ การ การ การ การ การ การ การ Performance - Based Budgeting
 34. 34. หัวข้อการเขียนโครงการ ....... <ul><li>ชื่อโครงการ : PROJECT NAME </li></ul><ul><li>หลักการและเหตุผล : BACKGROUND AND RATIONAL OF THE PROJECT </li></ul><ul><li>วัตถุประสงค์โครงการ : PROJECT PURPOSE </li></ul><ul><li>เป้าหมายของโครงการ : PROJECT OUTPUTS </li></ul><ul><li>วิธีดำเนินการ : PROJECT ACTIVITIES </li></ul><ul><li>ระยะเวลาดำเนินการ : PROJECT DURATION </li></ul><ul><li>งบประมาณ : PROJECT BUDGET </li></ul><ul><li>ผู้รับผิดชอบโครงการ : RESPONSIBLE AGENCY </li></ul><ul><li>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ORGANIZATIONAL ARRANGEMENT </li></ul><ul><li>ผลที่คาดว่าจะได้รับ : EXPECTED BENEFITS FROM THE PROJECT </li></ul>
 35. 35. PPM: PROJECT PLANNING MATRIX เงื่อนไขความสำเร็จ ของกระบวนการและปัจจัย (IA1) วิธีการ / ทรัพยากรระดับกระบวนการและปัจจัย (MOV1) ต้นทุน / หน่วยผลผลิต (OVI1) ชุดกิจกรรม / ปัจจัย (NS1) เงื่อนไขความสำเร็จ ของผลผลิต (IA2) วิธีการ / ทรัพยากรระดับ กิจกรรม (MOV2) ตัวชี้วัด / ผลผลิต (OVI2) จุดหมายผลผลิต (NS2) เงื่อนไขความสำเร็จ ของโครงการ (IA3) วิธีการ / ทรัพยากรระดับ โครงการ (MOV3) ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ (OVI3) วัตถุประสงค์ของ โครงการ (NS3) เงื่อนไขความสำเร็จ ของแผนงาน (IA4) วิธีการ / ทรัพยากรระดับ แผนงาน (MOV4) ตัวชี้วัด / ผลกระทบ (OVI4) จุดมุ่งหมายของ แผนงาน (NS4) Important Assumption : IA ( เงื่อนไขสำคัญ ) Means of Varification : MOV ( วิธีการ / แหล่งทรัพยากร ) Objectively Varifiable Indicators : OVI ( ตัวชี้วัด ; ตัวแปรเวลา ปริมาณ คุณภาพ สถานที่ ) Narrative Summary : NS ( สาระสำคัญโดยสรุป )
 36. 36. เหตุผลที่โครงการไม่ได้รับอนุมัติ <ul><li>ได้ประโยชน์น้อย </li></ul><ul><li>ไม่คุ้มค่า </li></ul><ul><li>ขาดปัจจัย </li></ul><ul><li>มีความเสี่ยงสูง </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีไม่เหมาะสม </li></ul><ul><li>ผู้ดำเนินการขาดศักยภาพ </li></ul>
 37. 37. ลักษณะของการวางแผนที่ดี <ul><li>มีความเฉพาะเจาะจง </li></ul><ul><li>มีความยืดหยุ่น </li></ul><ul><li>ก่อให้เกิดการประสานงาน </li></ul><ul><li>เกิดการควบคุมที่ดี </li></ul><ul><li>บริหารเวลาได้ดีขึ้น </li></ul><ul><li>นำไปปฏิบัติได้ </li></ul>
 38. 38. เงื่อนไขความสำเร็จ <ul><li>ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ </li></ul><ul><li>ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>ต้องมีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ดี </li></ul><ul><li>ไม่ยึดติดแบบแผนขั้นตอนเกินไป </li></ul><ul><li>ต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ </li></ul>
 39. 39. ประโยชน์ <ul><li>ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบสภาพตนเอง </li></ul><ul><li>ลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน </li></ul><ul><li>ตานบรรลุเป้าหมายมากขึ้น </li></ul><ul><li>ก่อให้เกิดการประสานงานกันมากขึ้น </li></ul>

×