Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bao Cao Thu Viec Cuoc

7,982 views

Published on

Bao Cao Thu Viec Cuoc

 1. 1. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n Tæng c«ng ty viÔn th«ng qu©n ®éi chi nh¸nh kinh doanh hµ nam BÁO CÁO häc VIỆC ơ §Ò tµi : qu¸ tr×nh h¹ch to¸n c¸c kho¶n doanh thu 098 t¹i chi nh¸nh kinh doanh hµ nam Ngêi viÕt Phô tr¸ch nghiÖp vô Thñ trëng ®¬n vÞ Hµ Nam, th¸ng 04 n¨m 2009 Lêi nãi ®Çu PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 1/52
 2. 2. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n Ngày nay, trong bối cảnh hội nhập của nền kinh tế quốc tế, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra ngày một gay gắt, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các ứng dụng khoa học kỹ thuật. Viễn thông cũng là một trong các ngành có tốc độ phát triển và tăng trưởng nhanh nhất. Sau một khoảng thời gian đi vào hoạt động. Với slogan “ Hãy nói theo cách của bạn “ hình ảnh của Tổng công ty Viễn thông quân đội Viettel ngày càng trở nên quen thuộc với khách hàng trên cả nước. Với lợi thế của một Tổng công ty có tiềm lực và năng động, Viettel Mobile đã trở thành mạng di động số 1 Việt Nam với hơn 20 triệu thuê bao. Đây là một thành quả hết sức khích lệ của một Tổng công ty mới thành lập. Với mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông số một tại Việt Nam, Viettel luôn đặc biệt quan tâm tới việc nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật để cải tiến dịch vụ ngày càng tốt hơn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và phong phú của quý khách hàng. Viettel là một doanh nghiệp trẻ đã có những bước phát triển mạnh mẽ không ngừng, kịp thời đáp ứng nhu cầu thị trường, song cũng là một doanh nghiệp có nhiều đơn vị hạch toán phụ thuộc nên công tác quản lý theo dõi, đặc biệt công tác tài chính kế toán là một khâu rất quan trọng càng đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Nhận thức được điều đó, là một nhân viên đang trong quá trình được thử việc tại phòng tài chính, được PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 2/52
 3. 3. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n phân công theo dõi và thực hiện các công việc về doanh thu tại Chi nhánh kinh doanh Hà Nam. Sau ba tháng thử việc tại phòng Tài Chính - Chi nhánh kinh doanh Hà Nam, được sự giúp đỡ và tận tình của các đồng chí phòng tài chính, và các phòng ban liên quan. Tôi đã được tìm hiểu tiếp xúc thực hiện các công việc và quyết định chọn đề tài: “Công tác hạch toán kế toán doanh thu 098 tại Chi nhánh kinh doanh Hà Nam” B¸o c¸o gåm 6 phÇn: + PhÇn I : Giíi thiÖu vÒ b¶n th©n. + PhÇn II : Giíi thiÖu kÕt qu¶ trong thêi gian häc viÖc. + PhÇn III : T×m hiÓu chung vÒ tæng c«ng ty viÔn th«ng Qu©n §éi. + PhÇn IV : T×m hiÓu vÒ Chi Nh¸nh kinh doanh Hµ Nam. + PhÇn V : Thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý, h¹ch to¸n Doanh thu t¹i Chi nh¸nh Kinh doanh Hµ Nam. + PhÇn VI : NhËn XÐt néi dung b¸o c¸o vµ kÕt qu¶ häc viÖc. Trong khoảng thời gian ba tháng thử việc, nh÷ng g× t«i n¾m b¾t ®îc cßn h¹n chÕ nên bài viết của tôi sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong được các đồng chí - những người đi trước có nhiều kinh nghiệm góp ý, giúp đỡ, chỉ bảo để b¶n b¸o c¸o cña t«i hoàn thiện hơn vµ mang tÝnh thùc tiÔn. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Tổng Công ty, Lãnh đạo Chi nhánh kinh doanh Hà Nam, Phòng tài chính PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 3/52
 4. 4. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n chi nhánh và toàn thể đồng nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này cũng như những công việc được giao. Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2009 NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO Nguyễn Mạnh Cường PhÇn I Giíi thiÖu vÒ b¶n th©n Hä vµ tªn : nguyÔn M¹nh Cêng Ngµy sinh: 26/01/1979 Giíi tÝnh : Nam N¬i sinh : BÖnh x¸ c«ng ty X©y l¾p CN Ho¸ ChÊt – Tõ Liªm - HN Hé khÈu thêng tró: Tæ 39, Côm 6 Phêng Phó Thîng – Q T©y Hå – HN. PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 4/52
 5. 5. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n §Þa chØ liªn l¹c:Sè nhµ 12 – Ngâ 97/17/34 §êng §øc Giang – Q Long Biªn – TP Hµ Néi Ngµy vµo thö viÖc: 05/01/2009 Chøc danh thö viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n Doanh Thu. §¬n vÞ thö viÖc: Chi nh¸nh kinh doanh Hµ Nam Qu¸ tr×nh häc tËp vµ c¸c kho¸ ®µo t¹o Thêi Thêi HÖ Lo¹i XÕp gian gian Trêng/ §¬n Chuyªn ®µo h×nh lo¹ b¾t kÕt vÞ ®µo t¹o ngµnh t¹o ®µo t¹o i ®Çu thóc Trêng Cao KÕ To¸n ®¼ng Kinh N¨m: N¨m: doanh tÕ kü thuËt Dµi ChÝnh 1997 2000 nghiÖp TBK C«ng NghiÖp h¹n quy s¶n xuÊt I Hµ Néi Trêng §H Kü KÕ to¸n N¨m: N¨m: thuËt CN Doanhngh Dµi T¹i 2001 2003 TBK Th¸i Nguyªn iÖp h¹n Chøc Kü n¨ng: Tin Häc • Word • Exel Kü n¨ng kh¸c: • PhÇn mÒm kÕ to¸n. • English Quan hÖ gia ®×nh: ( Bè mÑ, vî chång, anh chÞ em ruét ) N¬i ë N¨m STT Hä tªn Quan hÖ NghÒ nghiÖp (tØnh, sinh TP) 1 NguyÔn V¨n Hµm Bè ®Î 1952 Kü s tr¾c Hµ Néi PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 5/52
 6. 6. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n ®Þa 2 Lª ThÞ Häc MÑ ®Î 1952 KÕ To¸n Hµ Néi NV kü NguyÔn ViÖt thuËt c«ng 3 Em ruét 1981 Hµ Néi Dòng ty CP May 10 KÕ To¸n NguyÔn ThÞ Cty TNHH 4 Em ruét 1983 Hµ Néi H»ng XNK Hoµ B×nh KÕ To¸n – §oµn ThÞ H¶i Cty KiÓm 5 Vî 1979 Hµ Néi Oanh to¸n, kÕ to¸n Hµ Néi 6 NguyÔn Mai Chi Con 2004 Cßn nhá Hµ Néi Qu¸ tr×nh c«ng t¸c : 1/ §¬n vÞ C«ng ty TNHH XNK Hoµ B×nh Tõ: c«ng t¸c Sè 383 §ª La Thµnh – Ba 01/06/2002 §Þa chØ : §×nh – HN §Õn: §iÖn Tho¹i : 043.8564782 01/07/2006 C«ng ViÖc ®îc ph©n c«ng, tr¸ch nhiÖm : Lµ doanh nghiÖp Th¬ng m¹i chuyªn kinh doanh b¸n vµ cho thuª ThÐp h×nh phôc vô c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n. Chøc danh : KÕ to¸n tæng hîp. NhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm : theo dâi toµn bé c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh, kÕ to¸n cña doanh nghiÖp, tËp hîp, ph¶n ¸nh, lªn b¸o c¸o vÒ doanh thu, ph©n bæ chi phÝ, theo dâi c«ng nî, gi¸ vèn. . . LËp c¸c b¸o c¸o thuÕ ®Þnh kú, b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m, PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 6/52
 7. 7. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ hµng n¨m cña côc thuÕ HN. Møc l¬ng ®· hëng : Lý do chÊm døt : ChuyÓn ®¬n vÞ L¬ng CB + Phô cÊp míi. C«ng ty LD vËn t¶i Hçn Hîp 1/ §¬n vÞ ViÖt NhËt sè 2 (Logitem VN Tõ : c«ng t¸c No2) 10/07/2006 P. §øc Giang – Long Biªn – §Õn: §Þa chØ : HN 25/11/2008 §iÖn Tho¹i : 04.38273487 C«ng ViÖc ®îc ph©n c«ng, tr¸ch nhiÖm : Lµ C«ng ty LD gi÷a NhËt B¶n vµ Cty CP VËn t¶i «t« sè 2, chuyªn kinh doanh vËn t¶i hµng ho¸ néi ®Þa, xuÊt nhËp khÈu uû th¸c, kinh doanh kho b·i. NhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm : theo dâi, thanh quyÕt to¸n, ph©n bæ chi phÝ vÒ kho b·i, chi phÝ ho¹t ®éng cña xe, ®iÒu phèi xe vËn chuyÓn hµng phôc vô kÕ ho¹ch vËn chuyÓn hµng cña kh¸ch hµng. .. LËp c¸c b¸o c¸o qu¶n trÞ, b¸o c¸o víi c¬ quan chøc n¨ng,… Møc l¬ng ®îc hëng: Theo quy ®Þnh luËt L§ Lý do chÊm døt: ChuyÓn ®¬n vÞ míi. PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 7/52
 8. 8. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n PhÇn II Tæng c«ng ty viÔn th«ng qu©n ®éi ®¬n vÞ: chi nh¸nh kinh doanh hµ nam B¸o c¸o kÕt qu¶ nhiÖm vô trong qu¸ tr×nh häc viÖc Nh©n viªn tù nhËn NhËn xÐt cña TT Néi dung c«ng viÖc xÐt ®¬n vÞ PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 8/52
 9. 9. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n LÊy b¸o c¸o Doanh thu b¸n hµng Sö dông thµnh cña cöa hµng, ®¹i lý tõ PhÇn MÒm th¹o PMQLBH trong 1 Qu¶n Lý B¸n Hµng, so s¸nh víi sè viÖc ®èi so¸t c¸c liÖu thùc tÕ cña cöa hµng, ®¹i b¸o c¸o do CH, §L lý göi lªn. göi lªn Xö lý d÷ liÖu trªn phÇn mÒm b¸n hµng (nhËp, duyÖt giÊy nép tiÒn, Xö lý thµnh th¹o nhËp vµ tÝnh to¸n tiÒn b¸n hµng, vµ thêng xuyªn 2 lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng, thu tiÒn khi cã ph¸t sinh ®Æt cäc mua hµng cña §¹i lý trªn nghiÖp vô phÇn mÒm, lËp phiÕu xuÊt kho hµng ho¸) Hµng ngµy lËp b¶ng ®èi chiÕu Theo dâi c«ng nî, ®«n ®èc cöa C«ng nî cña CH hµng, ®¹i lý nép tiÒn b¸n hµng ®«n ®èc nép tiÒn 3 vµ ph¸t triÓn dÞch vô vµo tµi hµng vµo TK TCT kho¶n Tæng c«ng ty. kh«ng cã trêng NhËp liÖu doanh thu b¸n hµng vµo hîp nép tiÒn hµng phÇn mÒm DSS chËm vµ c«ng nî qu¸ quy ®Þnh §Þnh kú tõ ngµy Tæng hîp b¸o c¸o nhËp xuÊt tån 01 ®Õn ngµy 03 hµng ho¸ kho chi nh¸nh cöa hµng, hµng th¸ng trùc 4 nh©n viªn b¸n hµng trùc tiÕp, so tiÕp kiÓm kª hµng s¸nh víi biªn b¶n kiÓm kª hµng ho¸ t¹i c¸c Cöa ho¸. hµng LËp b¸o c¸o thuÕ GTGT ®Çu ra Tõ ngµy 01 ®Õn ph¸t sinh t¹i chi nh¸nh. ngµy 10 hµng th¸ng hoµn thµnh Ph©n tÝch sè d TK131, 1362, 5 c¸c b¸o c¸o thuÕ, 1382, 3362, 344. b¸o c¸o Doanh Lëp b¸o c¸o doanh thu c¸c dÞch thu, nép tiÒn vô, b¸o c¸o thu tiÒn b¸n hµng. theo quy ®Þnh. Ngêi b¸o c¸o Phô tr¸ch nghiÖp vô Thñ trëng ®¬n vÞ häc viÖc Tæng c«ng ty viÔn th«ng qu©n ®éi PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 9/52
 10. 10. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n ®¬n vÞ: chi nh¸nh kinh doanh hµ nam Danh môc c¸c tµi liÖu ®· ®äc trong thêi gian häc viÖc Lo¹i tµi liÖu T¸c dông ®èi víi c¸ ( TL lý STT Tªn tµi liÖu nh©n thuyÕt/ TL néi bé HiÓu biÕt vµ nhËn 8 gi¸ trÞ thøc vÒ ph¬ng ch©m 1 cèt lâi v¨n lµm viÖc vµ v¨n hãa TL néi bé ho¸ Viettel viettel 3 luËt thuÕ Bæ sung kiÕn thøc 2 TNCN,TNDN, nghiÖp vô ®Ó lµm viÖc TL lý thuyÕt GTGT t¹i chi nh¸nh Tµi liÖu h- íng dÉn Bæ sung kiÕn thøc nhËp phÇn TL lý thuyÕt/ 3 nghiÖp vô ®Ó lµm viÖc mÒm thu chi TL néi bé t¹i chi nh¸nh trªn hÖ thèng Quy ®Þnh tµi Lµ kiÕn thøc c¬ b¶n chÝnh,qu¶n trong viÖc h¹ch to¸n lý,h¹ch c¸c nghiÖp vô tµi to¸n vµ chÝnh kÕ to¸n cña chi 4 nh¸nh. TL lý thuyÕt/ thanh quyÕt to¸n t¹i TL néi bé Bæ sung kiÕn thøc chi nh¸nh nghiÖp vô ®Ó lµm viÖc kinh doanh t¹i chi nh¸nh n¨m 2009 - 26 ChuÈn Bæ sung kiÕn thøc 5 mùc kÕ to¸n nghiÖp vô ®Ó lµm viÖc TL lý thuyÕt viÖt nam t¹i chi nh¸nh PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 10/52
 11. 11. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n PHẦN III T×m hiÓu chung vÒ tæng c«ng ty viÔn th«ng qu©n ®éi I/ Tæng quan vÒ Tæng C«ng Ty ViÔn Th«ng Qu©n §éi - Tªn ®Çy ®ñ : Tæng C«ng Ty ViÔn Th«ng Qu©n ®éi. - Tªn giao dÞch quèc tÕ : Viettel Coporation. - Trô Së chÝnh : Sè 1 Giang V¨n Minh – Ba §×nh – Hµ Néi. - §iÖn tho¹i : (84)46 2556789 Fax: (84)462996789 - Email : gopy@viettel.com.vn - Website : www.viettel.com.vn - Tªn c¬ quan s¸ng lËp : Bé Quèc phßng - QuyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ níc sè 339/Q§-QP ngµy 27/07/1993 cña Bé Quèc Phßng vµ sè 43/2005/Q§-TTg ngµy 02/05/2005 cña TT chÝnh phñ. 1. Quá trình hình thành và phát triển 1.1 Quá trình hình thành Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng, được thành lập theo NghÞ ®Þnh sè 58/HĐBT ngµy 01/06/1989 víi tªn gäi ban ®Çu “Tổng Công ty Điện tử Thiết bị Thông tin”. PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 11/52
 12. 12. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n Vào ngày 20/6/1989 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định số 189/QĐ - BQP về việc qui định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty Điện tử Thiết bị Thông tin. +Năm 1993: Ngày 27/07/1993 Bộ Quốc Phòng ra Quyết định 615/QĐ-QP về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước “Công ty thiết bị Điện tử và thiết bị Thông tin” với tên giao dịch quốc tế là SIGELCO, trực thuộc Bộ tư lệnh Thông tin Liên lạc- BQP. +Năm 1995: Ngày 14/7/1995, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 615/QĐ - QP về việc đổi tên “Công ty Điện tử Thiết bị Thông tin” thành “Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội” (VIETEL), trực thuộc BTL thông tin liên lạc – BQP. +Năm 1996: Ngày 19/4/1996, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 522/QĐ - QP về việc thành lập “Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội” (VIETEL) trên cơ sở sáp nhập 3 doanh nghiệp: “Công ty Điện tử viễn thông Quân đội”, “Công ty Điện tử và thiết bị Thông tin 1”, “Công ty Điện tử thiết bị Thông tin 2”. +Năm 2003: Theo quyết định số 262/QĐ - BQP ngày 28/10/2003 của BQP, “Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội” được đổi tên và bổ sung ngành nghề kinh doanh thành “Công ty Viễn thông Quân đội”, tên giao dịch quốc tế là VIETTEL, trực thuộc BTL thông tin liên lạc – BQP. +Năm 2004: Ngày 27/4/2004, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 51/2004/QĐ-BQP về việc chuyển “Công ty Viễn thông Quân đội” thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc về trực thuộc Bộ Quốc phòng. PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 12/52
 13. 13. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n +Năm 2005: Thực hiện QĐ số 43/2005/QĐ-TTg ngày 2/3/2005 của TTCP và QĐ số 45/2005/QĐ - BQP ngày 6/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng về thành lập “Tổng Công ty Viễn Thông Quân Đội” trên cơ sở tổ chức lại “Công ty Viễn Thông Quân Đội” (Viettel). +Tæng c«ng ty viÔn th«ng Qu©n §éi lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng kinh doanh cã t c¸ch ph¸p nh©n, thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng, vèn ®iÒu lÖ t¹i thêi ®iÓm thµnh lËp lµ 950 tû ®ång. 1.2. ChÆng ®êng ph¸t triÓn. Năm 1989: “Công ty Điện tử Thiết bị Thông tin”, tiền thân của “Công ty Viễn thông Quân đội” (Viettel) được thành lập. Năm 1995: “Công ty Điện tử Thiết bị Thông tin” được đổi tên thành “Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội” (tên giao dịch là Viettel), chính thức được công nhận là nhà cung cấp viễn thông thứ 2 tại Việt Nam, được cấp đầy đủ các giấy phép hoạt động. Năm 2000: Viettel có giấy phép cung cấp thử nghiệm dịch vụ điện thoại đường dài sử dụng công nghệ VoIP tuyến Hà nội - Hồ Chí Minh với thương hiệu 178 và đã triển khai thành công. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên ở Việt Nam, bên cạnh Tổng Công ty bưu chính viễn thông Việt Nam, có một doanh nghịêp kinh doanh dịch vụ viễn thông tạo cho khách hàng có cơ hội được lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ. Đồng thời đây cũng là bước đi có tính đột phá mở đường cho giai đoạn phát triển mới đầy năng động của Tổng Công ty Viễn thông quân đội và của chính Viettel telecom. PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 13/52
 14. 14. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n Năm 2002: Để mở rộng các loại hình dịch vụ, Viettel chính thức khai trương cung cấp dịch vụ truy cập Internet tại Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trở thành nhà cung cấp dịch vụ Internet đầu tiên tại Việt nam sử dụng công nghệ mạng thế hệ mới NGN, có khả năng đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng. Năm 2003: Thực hiện chủ trương đầu tư vào những dịch vụ viễn thông cơ bản, Viettel đã tổ chức lắp đặt tổng đài đưa dịch vụ điện thoại cố định vào hoạt động kinh doanh trên thị trường. Năm 2004: Xác định dịch vụ điện thoại di động sẽ là dịch vụ viễn thông cơ bản, Viettel đã tập trung mọi nguồn lực để xây dựng mạng lưới và chính thức khai trương dịch vụ vào ngày 15/10/2004 với thương hiệu 098. Với sự xuất hiện của thương hiệu điện thoại di động 098 trên thị trường, Viettel một lần nữa đã gây tiếng vang lớn trong dư luận và khách hàng, làm giảm giá dịch vụ, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, làm lành mạnh hoá thị trường thông tin di động Việt Nam. Được bình chọn là 01 trong 10 sự kiện công nghệ thông tin và truyền thông tiêu biểu trong năm 2004, liên tục những năm sau đó đến nay Viettel luôn được đánh giá là mạng di động có tốc độ phát triển thuê bao và mạng lưới nhanh nhất với những quyết sách, chiến lược kinh doanh táo bạo luôn được khách hàng quan tâm chờ đón và ủng hộ. N¨m 2005 Viettel cung cÊp dÞch vô m¹ng riªng ¶o. PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 14/52
 15. 15. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n Năm 2006: Viettel mobile 098 kỉ niệm 2 năm thành lập với công bố đạt trên 6 triệu thuê bao. Vµ còng trong n¨m nµy Viettel tiÕn hµnh ®Çu t sang Lµo vµ Campuchia. Năm 2007: Trong xu hướng hội nhập và tham vọng phát triển thành một Tập đoàn Viễn thông, Viettel telecom (thuộc Tổng Công ty Viễn thông quân đội Viettel) được thành lập và kinh doanh đa dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông. Năm 2007 là năm thống nhất con người và các chiến lược kinh doanh viễn thông, Viettel telecom cũng ghi nhận những dấu ấn quan trọng: - Doanh thu ®¹t 1 tû USD - Thuª bao ®¹t 12 triÖu. - Cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c dÞch vô: Cè ®Þnh – Di ®éng – Internet. N¨m 2008 lµ mét bíc nh¶y vät vÒ mäi mÆt : - Doanh thu ®¹t 33.000 tû ®ång (2 tû USD) trong ®ã lîi nhuËn ®¹t 8.000 tû VN ®ång vµ lµ n¨m thø 3 liªn tiÕp cã tèc ®é t¨ng doanh thu n¨m sau gÊp 2 lÇn n¨m tríc. - Tæng sè thuª bao ho¹t ®éng thêng xuyªn ®¹t gÇn 30 triÖu thuª bao. Trải qua 20 năm phát triển, với những bước đi vững chắc Viettel đã từng bước được củng cố và phát triển ngày càng lớn mạnh, với trên 14.000 cán bộ công nhân viên, gồm các Tiến sỹ, Thạc sỹ, Kỹ sư, có nhiều kinh nghiệm thực tế trong công tác quản lý và kinh doanh, đến nay Viettel đã vươn lên trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn hàng đầu tại Việt Nam, có chức năng cung cấp các dịch vụ viễn thông trên phạm vi toàn quốc và Quốc tế. PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 15/52
 16. 16. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n 2. Chức năng và nhiệm vụ chung 2.1. Chức năng Tổng Công ty đã được Chính phủ cho phép hoạt động trong nhiều lĩnh vực với phạm vi hoạt động rộng lớn, cụ thể: - Kinh doanh các loại hình dịch vụ viễn thông trong nước và quốc tế. - Khảo sát, thiết kế, lập dự án các công trình bưu chính viễn thông, phát thanh truyền hình; tư vấn và thực hiện các dự án công nghệ thông tin cho các Bộ, Ngành. - Sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các loại thiết bị điện, điện tử, tin học, thông tin viễn thông, các loại ăngten, thiết bị vi ba, phát thanh truyền hình . - Xây lắp các công trình, thiết bị thông tin (Trạm máy, tổng đài điện tử, tháp ăngten, hệ thống cáp thông tin,...), đường dây tải điện, trạm biến thế. - Xuất nhập khẩu các thiết bị về điện, điện tử, viễn thông, kinh doanh bất động sản. 2.2. Nhiệm vụ - Tăng tốc phát triển nhanh, chiếm lĩnh thị trường. - Phát triển kinh doanh gắn với phát triển Tổng Công ty vững mạnh toàn diện. - Tập trung nguồn lực phát triển nhanh dịch vụ Bưu chính Viễn thông. - Tiếp tục phát huy thế mạnh về kinh doanh các ngành nghề truyền thống, như: khảo sát thiết kế, xây lắp công trình, dịch vụ kỹ thuật, xuất nhập khẩu, mở rộng thị trường và kinh doanh có hiệu quả. PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 16/52
 17. 17. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n - Hoàn thành nhiệm vụ Quốc phòng, trên cơ sở nguồn lực của mình, Tổng Công ty tham gia vào tất cả các dự án của các đơn vị Quốc phòng và đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin Quốc phòng. - Nhanh chóng thiết lập mạng thông tin riêng, đủ mạnh, chất lượng cao phục vụ quân đội và các cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước. - Tạo nguồn ngân sách để tham gia vào ngân sách của Bộ Quốc phòng như thuế và các khoản khác trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh. 3. Mục tiêu, quan điểm và triết lý kinh doanh 3.1. Mục tiêu kinh doanh của Viettel "Trở thành nhà khai thác dịch vụ Bưu chính -Viễn thông hàng đầu tại Việt Nam và có tên tuổi trên thế giới" 3.2. Quan điểm phát triển : - Kết hợp kinh tế với lợi ích quốc gia về an ninh quốc phòng. - Phát triển dịch vụ đi đôi với phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông. - Đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh theo định hướng của thị trường và luôn hướng tới lợi ích chính đáng của khách hàng. - Lấy yếu tố con người làm chủ đạo, có chính sách đào tạo, phát triển và thu hút nhân tài. 3.3. Triết lý kinh doanh - Tiên phong đột phá trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ hiện đại, sáng tạo đưa ra các giải pháp nhằm tạo ra sản PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 17/52
 18. 18. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n phẩm, dịch vụ mới, chất lượng cao với giá cước phù hợp đáp ứng nhu cầu và quyền được lựa chọn của khách hàng. - Luôn quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và đáp ứng nhanh nhất mọi nhu cầu của khách hàng. - Gắn kết các hoạt động sản xuất kinh doanh với các hoạt động nhân đạo, xã hội. - Sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với các đối tác kinh doanh để cùng phát triển. - Chân thành với đồng nghiệp, cùng góp sức xây dựng ngôi nhà chung Viettel. 4. Giá trị cốt lõi của Viettel 1. Thực tiễn làm tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý 2. Trưởng thành qua những thách thức và thất bại. 3. Thích ứng nhanh là sức mạnh của cạnh tranh. 4. Sáng tạo là sức sống của Viettel. 5. Tư duy hệ thống. 6. Kết hợp đông tây. 7. Truyền thống và cách làm người lính. 8. Viettel là ngôi nhà chung. 5. Tầm nhìn thương hiệu vµ V¨n ho¸ Viettel. 5.1 TÇm nh×n th¬ng hiÖu Để xác định hướng đi chung cho các hoạt động của doanh nghiệp, Viettel đã xây dựng tầm nhìn thương hiệu của riêng mình, được cô đọng những mong muốn của khách hàng và sự đáp ứng của Viettel. PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 18/52
 19. 19. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n "Nhà sáng tạo với trái tim nhân từ" * Nhà sáng tạo: Muốn nói bản thân Viettel luôn tư duy sáng tạo, cải cách, tiên phong đột phá trong các lĩnh vực công nghệ mới, đa dạng các sản phẩm dịch vụ, đảm bảo chất lượng ngày càng tốt nhất,... * Với trái tim nhân từ: Khẳng định mình là trung tâm tình cảm, sẵn sàng chia sẽ, luôn lắng nghe thấu hiểu và trung thực với khách hàng, qua đó quan tâm, đáp ứng nhanh các nhu cầu, tạo điều kiện giúp đỡ, phục vụ tốt nhất đến từng cá thể khách hàng, tham gia các hoạt động nhân đạo, xã hội,... Điều này cho thấy Viettel luôn đổi mới, luôn phát triển song song với luôn khẳng định tính nhân văn trong quá trình cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình, đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngày một tốt hơn cho khách hàng. * Phương ngôn hành động và ý nghĩa biểu trưng của thương hiệu(Logo): - Phương ngôn hành động: Để thực hiện các quan điểm, triết lý kinh doanh và tầm nhìn thương hiệu, Viettel đã đưa ra phương ngôn để hành động: “Hãy nói theo cách của bạn” (Say it your way). Điều này thể hiện sự quan tâm, đáp ứng, lắng nghe của Viettel, khuyến khích sự phản hồi, đóng góp ý kiến của khách hàng, qua đó hoàn chỉnh, sáng tạo để từng bước đáp PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 19/52
 20. 20. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n ứng tốt nhất nhu cầu riêng biệt, quan tâm chăm sóc đến từng khách hàng, tất cả vì mục tiêu quan tâm, hướng tới từng cá thể. Phương ngôn trên đã trở thành một trong những quan điểm xuyên suốt quá trình phát triển và bao hàm tất cả tầm nhìn thương hiệu Tổng Công ty là lấy yếu tố con người làm chủ đạo trong quá trình kinh doanh. - Logo: + Logo được thực hiện từ ý nghĩa cội nguồn là muốn nói với mọi người rằng Viettel luôn luôn lắng nghe và cảm nhận, trân trọng ý kiến của mọi người là những cá thể riêng biệt (các thành viên công ty, khách hàng, đối tác). Đây cũng chính là nội dung phương ngôn hành động của Viettel "Hãy nói theo cách của bạn". + Hình tượng hai dấu nhánh đơn trên Logo được thiết kế từ nét nhỏ đến nét lớn và từ nét lớn đến nét nhỏ muốn nói lên sự chuyển động liên tục, xoay vần, nó thể hiện được tính logic, luôn sáng tạo, đổi mới của Viettel. + Khối chữ Viettel có sự liên kết với nhau thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, kề vai, sát cánh và chia sẽ với nhau của các thành viên trong Công ty, chung sức xây dựng một mái nhà chung với một tập thể vững mạnh. Đây cũng khẳng định Viettel coi con người là trọng tâm. PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 20/52
 21. 21. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n +Hình dáng của Logo giống quả địa cầu khẳng định sự kinh doanh của Viettel mang tính toàn cầu. +Nhìn tổng thể ta thấy Logo có sự cân bằng âm dương theo triết học phương đông, biểu hiện cho sự bền vững. +Nhìn về màu sắc ta thấy ba màu: xanh, vàng đất và Trắng. Màu Xanh thiên thanh biểu hiện của trời, màu của không gian sáng tạo, của khát vọng vươn lên. Màu vàng đất biểu hiện của đất, màu của sự đầm ấm, gần gũi, đôn hậu, đón nhận. Màu trắng làn nền chữ Viettel thể hiện cho sự chân thành, thẳng thắn, nhân từ, thể hiện quá trình sinh sôi, nảy nở và phát triển, bao bọc giữa trời và đất. Sự kết hợp hài hoà giữa trời, đất và con người theo triết lý sâu sắc của Phương Đông là "Thiên thời, địa lợi, nhân hoà", nó gắn liền với lịch sử, định hướng của Công ty, thể hiện sự phát triển bền vững của thương hiệu Viettel. 5.2. Văn hoá Viettel: Là một Công ty thuộc Quân đội nên Viettel đã lấy bản chất của Bộ đội cụ hồ để xây dựng nền văn hoá của riêng mình. Nó không cứng nhắc, không mang tính cục bộ, mà luôn mềm dẻo, hướng ngoại, học hỏi. Qua 20 năm phát triển, nét văn hoá riêng của Viettel đã mang đậm tính chất doanh nhân, được thể hiện một cách linh hoạt qua cách ứng xử với thị trường, sẵn sàng giúp đỡ, thấu hiểu và chịu trách nhiệm cao thông qua việc đưa ra các giải pháp, các sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, đem lại sự lựa chọn tối ưu nhất của mọi khách hàng. Nét văn hoá của Viettel từng bước được xây dựng mang đậm tính chuyên nghiệp, thể hiện của một Công ty có tầm cỡ quốc tế. Viettel luôn coi con người là chủ thể để phát PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 21/52
 22. 22. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n triển, do vậy mà nét văn hoá tổ chức được xây dựng có tính hướng ngoại với quan điểm cá thể con người với con người (Viettel với khách hàng) nên khách hàng là đối tượng được trân trọng, sẵn sàng phục vụ, đáp ứng các dịch vụ tốt nhất. Mặt khác, luôn coi trọng nhân viên Công ty với tình cảm chân thành, tạo điều kiện, khuyến khích, hỗ trợ phát huy khả năng, năng lực, quan tâm đến chính sách đào tạo và trọng dụng nhân tài, đề cao vai trò của từng cá nhân, con người trong sự phát triển của Công ty và chăm lo đến đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ công nhân viên của mình, điều này xác định tính hướng nội của nét văn hoá và cũng là chính sách nhân sự của Viettel. Nét văn hoá của Viettel là sự kết hợp hài hoà hai phong cách hướng ngoại và hướng nội, với đặc trưng là sự phối hợp của hai tính chất kiểu văn hoá tổ chức doanh nhân và chuyên nghiệp. Đây là niềm tự hào mà mỗi nhân viên Viettel đều cảm nhận và tự giác tuân thủ thực hiện để xây dựng và phát triển truyền thống tốt đẹp, khẳng định một phong cách riêng, một văn hoá tổ chức của chính mình. 6. Cơ cấu tổ chức và mô hình tổ chức 6.1. Sơ đồ tổ chức Tổng công ty (Sơ đồ 01) ®Ýnh kÌm. 6.2. Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viettel là một doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Bộ Quốc phòng, bộ máy lãnh đạo có chức năng quản lý cao nhất là Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty gồm : 1. Thiếu tướng Hoàng Anh Xuân - Tổng Giám đốc. 2. ThiÕu tíng Dương Văn Tính - Phó Tổng Giám đốc, Bí thư đảng ủy. 3. Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 22/52
 23. 23. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n 4. Đại tá Lê Đăng Dũng - Phó Tổng Giám đốc 5. Đại tá Tống Viết Trung - Phó Tổng Giám đốc 6. Đại tá Hoàng Công Vĩnh - Phó Tổng Giám đốc 6.3. Các Phòng, Ban Tổng công ty: Trùc tiÕp gióp viÖc cho ban gi¸m ®èc - V¨n Phßng Tæng c«ng ty. - Phßng §Çu t ph¸t triÓn - Phßng ChÝnh TrÞ - Phßng X©y dùng CSHT - Phßng Tæ chøc lao ®éng. - Ban CSBCVT - Phßng tµi chÝnh - Ban Thanh tra - Phßng kÕ ho¹ch - Ban DA BOT ®êng cao tèc Viettel - Phßng Kü thuËt - 08 §¹i diÖn vïng - Phßng kinh doanh - Ban øng dông CNTT 6.4: Khèi ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc - C«ng ty thu cíc vµ dÞch vô Viettel. - C«ng ty truyÒn dÉn Viettel. - C«ng ty viÔn th«ng Viettel. - C«ng ty Viettel Media. - 63 chi nh¸nh viÔn th«ng tØnh thµnh phè. 6.5: Khèi ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp - C«ng ty cæ phÇn ®Çu t x©y dùng - C«ng ty liªn doanh IDC - C«ng ty cæ phÇn ®Çu t quèc tÕ Viettel - C«ng ty cæ phÇn c«ng nghÖ Viettel - C«ng ty t vÊn thiÕt kÕ Viettel - C«ng ty c«ng tr×nh Viettel - C«ng ty TM vµ XNK Viettel PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 23/52
 24. 24. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n - C«ng ty bu chÝnh Viettel 6.6: Khèi ®¬n vÞ sù nghiÖp: - Trung t©m ®µo t¹o Viettel. - C©u l¹c bé Bãng ®¸ ThÓ c«ng – Viettel. 7: Nghµnh nghÒ vµ lÜnh vùc kinh doanh: - Kinh doanh c¸c dÞch vô bu chÝnh viÔn th«ng. - Ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm trong lÜnh vùc ®iÖn tö viÔn th«ng, c«ng nghÖ th«ng tin, Internet. - S¶n xuÊt, l¾p r¸p söa ch÷a vµ kinh doanh c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö viÔn th«ng, c«ng nghÖ th«ng tin vµ thiÕt bÞ thu ph¸t v« tuyÕn ®iÖn. - Ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng bu chÝnh viÔn th«ng, c«ng nghÖ th«ng tin, truyÒn t¶I ®iÖn. - Kh¶o s¸t lËp dù ¸n c«ng tr×nh bu chÝnh, viÔn th«ng, c«ng nghÖ tin. - §µo t¹o ng¾n h¹n, dµi h¹n c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong lÜnh vùc bu chÝnh viÔn th«ng. - §Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ®Þa èc, kh¸ch s¹n, du lÞch, kho b·I, vËn chuyÓn. - XuÊt nhËp khÈu c«ng tr×nh thiÕt bÞ toµn bé vÒ ®iÖn tö, th«ng tin vµ c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö, c«ng nghÖ th«ng tin. - S¶n xuÊt bét giÊy, giÊy vµ b×a. - In Ên vµ c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn in. - S¶n xuÊt c¸c lo¹i thÎ dÞch vô cho ngµnh bu chÝnh viÔn th«ng vµ c¸c nghµnh dÞch vô th¬ng m¹i. - B¸n bu«n m¸y mãc thiÕt bÞ vµ phô tïng nghµnh in. PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 24/52
 25. 25. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n - DÞch vô vÒ cung cÊp th«ng tin vÒ v¨n ho¸, x· héi, kinh tÕ trªn m¹ng Internet vµ m¹ng viÔn th«ng ( trõ c¸c th«ng tin nhµ níc cÊm dÞch vô ®iÒu tra). PHẦN IV PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 25/52
 26. 26. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n TÌM HIỂU CHUNG VỀ CHI NHÁNH KINH DOANH HÀ NAM I/ LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Chi nh¸nh Kinh Doanh Hµ Nam 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh: Chi nhánh viễn thông Hà Nam được thành lập theo quyết định số 0616000015 ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Tổng giám đốc Tổng Công Ty Viễn Thông Quân Đội. Tªn Chi nh¸nh: Chi Nh¸nh Hµ Nam - Tổng Công Ty viễn thông Quân đội Địa chỉ: Quốc lộ 1A - Đường Lê Hoàn – P. Minh Khai – TX Phủ Lý – Hà Nam Điện thoại : 0351. 6251111 FAX: 0351. 6250098 MST : 0100109106-014 TK : 4821000003915 tại ngân hàng Đầu Tư & Phát triển Hà Nam. Chi nhánh viễn thông Hà Nam là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty với chức năng, nhiệm vụ quân sự triển khai hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo thông tin phục vụ an ninh quốc phòng, đồng thời cũng phát triển các dịch vụ kinh doanh và mong muốn trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu tại tỉnh Hà Nam. 2. LÞch sö ph¸t triÓn Th¸ng 08/2004 Chi nh¸nh chÝnh thøc ®i vµo kinh doanh dÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng 098 víi 04 tr¹m BTS vµ sè lîng kh¸ch hµng cßn rÊt h¹n chÕ. PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 26/52
 27. 27. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n Th¸ng 03/2005 ®îc sù chØ ®¹o cña Tæng gi¸m ®èc chi nh¸nh tiÕp tôc kinh doanh dÞch vô ®iÖn tho¹i ®êng dµi VoIP 178. Th¸ng 07/2005 Chi nh¸nh chÝnh thøc cung cÊp thªm dÞch vô Internet b¨ng th«ng réng ADSL. Th¸ng 08/2006 theo ®Þnh híng cña Tæng c«ng ty chi nh¸nh còng b¾t ®Çu kinh doanh thªm lo¹i h×nh dÞch vô míi lµ thiÕt bÞ ®Çu cuèi, Th¸ng 11/2006 dÞch vô ®iÖn tho¹i cè ®Þnh PSTN ®· ®îc cung cÊp t¹i thÞ trêng tØnh Hµ Nam. Th¸ng 08 n¨m 2007 chi nh¸nh kinh doanh Hµ Nam chÝnh thøc khai tr¬ng dÞch vô ®iÖn tho¹i cè ®Þnh kh«ng d©y (Homephone). Nh vËy cho ®Õn thêi ®iÓm nµy chi nh¸nh ®· cung cÊp ®îc tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô viÔn th«ng mµ Tæng c«ng ty kinh doanh t¹i tØnh nhµ vµ ®· kh¼ng ®Þnh ®îc sù lín m¹nh cña Viettel Hµ Nam. - §Õn nay tÊt c¶ c¸c dÞch vô trªn mµ Chi nh¸nh ®· cung cÊp hiÖn ®ang ®i vµo ho¹t ®éng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn lín m¹nh. 3. Mô hình tổ chức chi nhánh kinh doanh Hà Nam: Phô lôc 2 PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 27/52
 28. 28. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n 3.1. Cơ cấu các phòng ban: Ngày 01/10/2007 Tổng Giám đốc ra quyết định về việc thay đổi mô hình tổ chức của các Chi nhánh viễn Thông Tỉnh, Thành phố đưa các cửa hàng về Ban giám đốc Trực tiếp quản lý và thành lập c¸c phßng ban như sau: - Ban Gi¸m ®èc Chi Nh¸nh * Phòng Tổng Hợp * Phòng Kinh doanh. * Phòng Ch¨m Sãc kh¸ch hµng * Phòng Tài chính: * Phòng Thu Cước * 07 Cöa hµng giao dÞch t¹i c¸c trung t©m thÞ x· vµ trung t©m huyÖn: Cöa hµng §ång V¨n, cöa hµng VÜnh Trô, Cöa hµng Thanh Liªm, cöa hµng Kim B¶ng, Cöa hµng B×nh Lôc, Cöa hµng ThÞ X·, Cöa hµng Chi nh¸nh. PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 28/52
 29. 29. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n 3.2. Ban lãnh đạo Chi nhánh kinh doanh Hà Nam trực thuộc Tổng công ty viễn thông Quân Đội. Ban lãnh đạo gồm các đồng chí: - Đồng chí Phạm Anh Tú - Giám Đốc chi nhánh chi nhánh kinh doanh 3.3. Chức năng nhiệm vụ của chi nhánh kinh doanh Hà Nam. * Chức năng: Chi nhánh kinh doanh Hà Nam là đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc tổng công ty viễn thông Quân đội, có con dấu và được mở tài khoản riêng, và thực hiện các chức năng sau: - Tham mưu: Giúp Đảng ủy, ban Giám đốc Tổng Công ty về công tác quản lý, khai thác và tổ chức kinh doanh các dịch vụ viễn thông của Tổng Công ty tại địa phương. - Quản lý: Thực hiện các chức năng quản lý, kiểm tra và giám sát tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh/TP. - Tổ chức thực hiện: Trực tiếp tổ chức các hoạt động khai thác và kinh doanh các dịch vụ viễn thông trên địa bàn Tỉnh/tp. * Nhiệm vụ - Phát triển thuê bao: + Tổ chức phát triển thuê bao các dịch vụ ĐTDĐ, điện thoại cố định, 178, Internet, điện thoại cố định không dây (Homephone). PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 29/52
 30. 30. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n + Thực hiện các hoạt động quảng cáo và xây dựng lại hình ảnh tại tỉnh Tỉnh/TP (PR) theo phân cấp. + Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng, thực hiện giải quyết khiếu nại và chăm sóc khách hàng. - Tăng doanh thu: + Tổ chức nghiên cứu đánh giá thị trường để xác định kế hoạch và chiến lược kinh doanh trên địa bàn tỉnh/tp (nghiên cứu môi trường vĩ mô, môi trường vi mô...) + Phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của chi nhánh theo quy định của tổng Công ty. + Quản lý các lĩnh vực: Tài chính, kế toán, lao độn tiền lương theo quy định. - Phát triển mạng lưới: + Phát triển và quản lý toàn bộ kênh phân phối trên địa bàn tỉnh/tp. Hệ thống các cửa hàng, đại lý, điểm bán. + Phát triển mạng lưới: PSTN, Internet ...trên địa bàn tỉnh/tp. + Thay mặt TCT quan hệ ngoại giao với các cơ quan, chính quyền nhà nước trên địa bàn tỉnh/tp. - Thu cước: Tổ chức thu cước và quản lý thu cước trên địa bàn tỉnh/tp đảm bảo chi tiêu TCT giao. - Quản lý các mục khác của doanh nghiệp: + Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công nhân viên. Tổ chức các hoạt động đoàn thể tại chi nhánh. PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 30/52
 31. 31. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n + Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạng và chi nhánh vững mạnh toàn diện, có nề nếp tác phong làm việc chính quy, quản lý kỷ luật tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 3.4. Môc tiªu ph¸t triÓn. - X©y dùng Chi nh¸nh kinh doanh Hµ Nam trë thµnh nhµ cung cÊp viÔn th«ng uy tÝn trªn ®Þa bµn tØnh. - N©ng cao tÝnh hiÖu qu¶ trong c¸c ho¹t ®éng, khÈu hiÖu thµnh c«ng Chuyªn nghiÖp – nhanh – hiÖu qu¶. - Më réng m¹ng líi cung cÊp c¸c dÞch vô ®Õn c¸c trung t©m huyÖn, thÞ x· vµ t¨ng cêng m¹ng líi kü thuËt, chÊt lîng m¹ng líi b¸n hµng, ch¨m sãc kh¸ch hµng c¸c dÞch vô. PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 31/52
 32. 32. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n PHẦN V CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU DỊCH VỤ 098 TẠI CHI NHÁNH KINH DOANH HÀ NAM 1. Lý do chän ®Ò tµi: Doanh thu t¹i chi nh¸nh Kinh doanh Hµ Nam lµ tæng hîp c¸c gi¸ trÞ lîi Ých kinh tÕ ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cung cÊp c¸c dÞch vô viÔn th«ng trong kú. HiÖn nay t¹i ®Þa bµn tØnh Hµ Nam sè lîng kh¸ch hµng sö dông c¸c dÞch vô viÔn th«ng cña Viettel ngµy cµng t¨ng nhanh chÝnh v× vËy tèc ®é t¨ng trëng doanh thu còng t¨ng nhanh. §Ó ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn ngµy cµng lín m¹nh cña Tæng c«ng ty nãi chung vµ cña chi nh¸nh kinh doanh Hµ Nam nãi riªng viÖc qu¶n lý, ph¶n ¸nh doanh thu, ®«n ®èc thu håi tiÒn b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô lµ yªu cÇu rÊt cÇn thiÕt. NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã nªn t«i ®· chän ®Ò tµi “Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n c¸c kho¶n doanh thu dÞch vô 098 t¹i chi nh¸nh kinh doanh Hµ Nam” cho b¸o c¸o häc viÖc cña m×nh víi mong muèn gãp phÇn n©ng cao c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ qu¶n lý doanh thu t¹i chi nh¸nh. 2. C¨n cø ®Ó nghiªn cøu ®Ò tµi: Trong thêi gian t×m hiÓu vµ häc viÖc t¹i chi nh¸nh, ®îc tiÕp cËn víi c«ng viÖc thùc tÕ, tham gia c¸c buæi ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n, c¸c tµi liÖu híng dÉn h¹ch to¸n, c¸c quy ®Þnh tµi chÝnh cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c ®ång chÝ trong phßng tµi chÝnh chi nh¸nh ®· tËn t×nh híng dÉn t«i hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy. 3. Giới thiệu chung về tình hình tổ chức công tác kế toán tại chi nhánh kinh doanh Hà Nam PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 32/52
 33. 33. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n 3.1. Chức năng và nhiệm vụ chung của kế toán chi nhánh KD Hà Nam : - Chức năng: + Quản lý: Quản lý mọi hoạt động tài chính của chi nhánh . + Giám sát: Thực hiện việc kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện các hoạt động tài chính của chi nhánh . + Hạch toán kế toán: Từ chứng từ ban đầu, xử lý số liệu, lập chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, đối chiếu kiểm tra số liệu trên sổ sách với thực tế tài sản hàng hoá, lập báo cáo kế toán, thanh toán với các công ty. + Kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ nộp, thanh toán công nợ, kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản vật tư, nguồn vốn cấp phát, cho vay, tạm ứng, thanh toán, giữa chi nhánh và công ty. + Phân tích, tổng hợp số liệu kế toán tài chính của chi nhánh để lập báo cáo tài chính, các báo cáo quản trị khác đáp ứng yêu cầu quản lý của các công ty dọc, Tổng công ty và lãnh đạo chi nhánh. - Nhiệm vụ chung của kế toán chi nhánh kinh doanh Hà Nam: Phòng tài chính có 6 nhiệm vụ chính đó là: + Xây dựng kế hoạch, quản lý thu chi tài chính. + Đảm bảo tài chính cho các hoạt động của chi nhánh. + Đôn đốc, giải quyết thanh quyết toán, đôn đốc thu nộp cước. PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 33/52
 34. 34. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n + Quản lý thu nộp tiền, chứng từ, hoá đơn sổ sách tài chính. + Phân tích đánh giá tài chính, lập Báo cáo Tài chính. + Quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán 3.2. Cơ cấu bộ máy kế toán của chi nhánh kinh doanh Hà Nam Phòng kế toán của chi nhánh Hà Nam có 7 nhân viên, phụ trách các phần hành sau: + Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp + Kế toán thanh toán + Kế toán doanh thu + Kế toán hàng hoá + Kế toán cước + Thủ quỹ kiêm kế toán TSCCDC - Phòng kế toán của CN kinh doanh Hà Nam tổ chức thực hiện việc kiểm tra công tác kế toán trong phạm vi toàn đơn vị, đề ra các giải pháp tài chính kịp thời phục vụ cho công tác quản lý và kinh doanh hiệu quả. Trong đó nhiệm vụ của các phần hành kế toán như sau : * Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp : - Chịu sự chỉ đạo, giám sát của Phòng tài chính Tổng Công ty, Công ty Viettel telecom, Công ty TM & XNK Viettel, Công ty thu cước và dịch vụ Viettel, và Giám đốc CN; có nhiệm vụ quản lý tài chính, kế toán trong toàn Chi nhánh, báo cáo kết quả kinh doanh về Công ty. Chịu trách PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 34/52
 35. 35. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n nhiệm trước Giám đốc CN Hà Nam, Phòng tài chính Tổng Công ty và các công ty dọc. - Nhiệm vụ chủ yếu cùng kế toán doanh thu theo dõi hàng hoá và doanh thu, kế toán thanh toán theo dõi công nợ và các khoản chi phí phát sinh tại tỉnh, theo dõi tiền gửi ngân hàng. - Tập hợp các chứng từ đã thực hiện, tiến hành kiểm tra, phân loại, chỉnh lí, lập chứng từ ghi sổ. - Giữ sổ tổng hợp và sổ chi tiết chi hoạt động. - Đôn đốc các kế toán phần hành công việc khoá sổ vào cuối kỳ và thực hiện việc khoá sổ tổng hợp. - Lập báo cáo kế toán theo chế độ quy định. - Tổ chức thực hiện việc lưu trữ chứng từ ở đơn vị. - Tổ chức công tác kế toán, công tác thống kê trong nội bộ đơn vị, không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và công tác thống kê theo yêu cầu đổi mới. * Kế toán thanh toán: - Chịu sự chỉ đạo của Giám đốc CN và kế toán trưởng trong việc thu chi, thanh toán hàng ngày. - Theo dõi chi tiết các khoản tạm ứng và đôn đốc thu lại chứng từ hoàn ứng của CNV trong chi nhánh. - Theo dõi thanh toán các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài phát sinh trong nội bộ chi nhánh như: Tiền điện, nước sinh hoạt, tiếp khách, Đồ dùng văn phòng... - Căn cứ vào bảng THTT chi phí tại tỉnh của các cá nhân đã được sự kiểm tra, phê duyệt của Kế toán trưởng và Giám đốc lập phiếu chi các khoản chi phí bằng tiền mặt. PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 35/52
 36. 36. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n Căn cứ vào giấy đề nghị tạm ứng đã được sự phê duyệt của Kế toán trưởng và Giám đốc, lập phiếu chi tạm ứng… - Theo dõi việc nhận các khoản kinh phí từ cấp trên cấp. - Lập và ghi sổ chi tiết TK 111, 141, 627, 641... - Tập hợp chứng từ thanh toán nội bộ, lập báo cáo về Tổng Công ty và các công ty dọc quyết toán. - Đối chiếu với thủ quỹ về lượng tiền thu chi trong tháng và tồn quỹ cuối tháng. - Chốt sổ kế toán cuối kỳ. * Kế toán doanh thu: - Phụ trách theo dõi toàn bộ Doanh thu các dịch vụ, công nợ bán hàng của các cửa hàng, đại lý, bộ phận BHTT. - Theo dõi các khoản hoa hồng, chiết khấu của các đại lý. - Lập các báo cáo doanh thu, kịp thời chính xác theo yêu cầu quản lý. * Kế toán hàng hoá: - Kiểm kê, đối chiếu hàng hoá với thủ kho, cửa hàng, bộ phận BHTT và xem xét lượng hàng hoá tồn kho cuối tháng, quý, năm. - Theo dõi sim, số, các loại kít, thẻ cào của các đại lý và cửa hàng, kho chi nhánh, của bộ phận BHTT. - Hàng tháng đối chiếu công nợ hàng hoá với Tổng Công ty, Công ty Xuất Nhập Khẩu Viettel. - Theo dõi các loại Sim, thẻ bảo hành. PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 36/52
 37. 37. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n * Thủ quỹ kiêm kế toán tài sản CCDC: - Kiểm tra chứng từ thu chi tiền mặt của đơn vị và thực hiện thu chi tiền mặt theo phiếu thu, phiếu chi, chấp hành nghiêm công tác quản lý tiền mặt các chứng từ có giá trị như tiền tại Chi nhánh và kiểm quỹ tiền mặt theo quy định. - Ghi chép đầy đủ sổ quỹ tiền mặt - Có trách nhiệm bảo quản lượng tiền mặt có trong quỹ. - Thực hiện việc kiểm quỹ và lập báo cáo tồn quỹ theo đúng quy định. - Lập các báo cáo theo quy định. - Mở sổ theo dõi quản lý TSCĐ, Công cụ dụng cụ. * Kế toán cước - Ghi chép, theo dõi doanh thu cước di động trên sổ sách chứng từ kế toán phát sinh hàng tháng. - Đối soát ghạch nợ trên hệ thống với số tiền thu được hàng ngày, tuần, tháng và đôn đốc CTV, đại lý, cửa hàng nộp tiền. - Lập các báo cáo doanh thu liên quan đến các dịch vụ cước kịp thời chính xác theo yêu cầu quản lý. - Giữ sổ chi tiết doanh thu cước phát sinh. - Theo dõi và thanh toán công nợ của từng đối tượng khách hàng. 3.3. Phô lôc 3: M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh * Phôc lôc 3: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại chi nhánh kinh doanh Hà Nam: PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 37/52
 38. 38. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n Kế toán trưởng (kiêm kế toán tổng hợp) Kế toán hàng Thủ quỹ Kế toán Kế toán hoá kiêm kế toán thanh toán doanh thu Kế toán cước TSCCDC 3.4. Mối quan hệ giữa phòng kế toán với các phòng ban chức năng của chi nhánh, Tổng Công ty và các Công ty dọc: - Với Tổng Công ty và các Công ty dọc: Chịu sự chỉ đạo về mọi mặt nghiệp vụ của Phòng tài chính Tổng công ty và các Công ty dọc, báo cáo đầy đủ theo yêu cầu công việc theo tiến độ hàng tuần, hàng tháng. - Với Giám đốc chi nhánh: Chịu sự quản lý và điều hành của Giám đốc chi nhánh, tham gia ý kiến về nghiệp vụ chuyên môn. - Với các phòng ban chức năng của CN: Hướng dẫn về mặt thủ tục thanh quyết toán, đôn đốc hoàn chứng từ các chi phí đã ứng, giám sát toàn bộ các khoản chi phí phát sinh tại chi nhánh tỉnh. Đảm bảo mọi khoản thanh toán, chứng từ thanh quyết toán của chi nhánh phải hợp lý, hợp lệ. Hướng dẫn lập báo cáo doanh thu cho các cửa hàng. Đôn đốc công nợ, kiểm tra giám sát viêc thu nộp tiền bán hàng. 3.5. Hình thức kế toán áp dụng tại chi nhánh kinh doanh Hà Nam: * Khái quát chung: PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 38/52
 39. 39. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n •Chi nhánh kinh doanh Hà Nam là đơn vị hạch toán phô thuéc, kú kÕ to¸n n¨m b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12 •H×nh thøc sæ kÕ to¸n lµ h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ •H¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai th- êng xuyªn •M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung. §Æc ®iÓm cña h×nh thøc kÕ to¸n: -Hiện tại hình thức sổ kế toán áp dụng tại CN kinh doanh Hà Nam là hình thức Kế toán “Chứng từ ghi sổ “. Đặc điểm chủ yếu của hình thức kế toán này là các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh phản ánh ở chứng từ gốc đều được phân loại theo các chứng từ cùng nội dung, tính chất nghiệp vụ để lập CTGS trước khi ghi vào sổ kế toán tổng hợp. Theo hình thức này việc ghi sổ kế toán tách rời giữa việc ghi theo thứ tự thời gian (ghi nhật ký) và ghi theo hệ thống (ghi theo TK) giữa việc ghi sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. Hiện nay, tại chi nhánh kinh doanh Hà Nam đã được triển khai phần mềm kế toán cho việc quản lý tài chính tại chi nhánh. * Giới thiệu khái quát về phần mềm kế toán hiện đang áp dụng tại chi nhánh kinh doanh Hà Nam . Hiện tại, chi nhánh kinh doanh Hà Nam đang áp dụng phần mềm kế toán DSS. Phần mềm này có chức năng nhập, sửa dữ liệu, xem báo cáo cuối tháng, thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ cuối tháng và các thao tác xử lý hệ thống. 3.6. Nhiệm vụ của Kế toán doanh thu * Nhiệm vụ: PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 39/52
 40. 40. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n Phụ trách theo dõi toàn bộ doanh thu các dịch vụ, công nợ bán hàng của các cửa hàng, đại lý, quản lý kho hàng hoá. Cụ thể: - Hàng ngày căn cứ vào đơn đặt hàng, lệnh xuất kho hàng hoá cho các cửa hàng và đại lý được giám đốc duyệt, kế toán doanh thu vào phần mềm bán hàng lập phiếu xuất kho, đẩy hàng hoá xuống các cửa hàng và đẩy hàng hoá cho đại lý, đồng thời nhập dữ liệu hàng hoá đã xuất vào phần mềm kế toán DSS. - Hàng ngày vào PMBH kiểm tra số liệu doanh thu bán hàng của các cửa hàng đôn đốc các cửa hàng nộp tiền bán hàng. Cuối tháng tập hợp các giấy nộp tiền của đại lý, cửa hàng lập bảng tổng hợp giấy nộp tiền tại Tỉnh và nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán DSS. - Cuối tháng các cửa hàng đại lý lập bảng báo cáo bán hàng chi tiết từng loại gửi cho kế toán DT. Kế toán vào phần mềm bán hàng kiểm tra so sánh với báo cáo gửi lên nếu có chênh lệch tìm nguyên nhân và điều chỉnh lại cho khớp sau đó nhập dữ liệu doanh thu vào phần mềm DSS. - Cuối tháng căn cứ vào số liệu của phần mềm bán hàng, bảng tính phí bán hàng và phát triển dịch vụ của đại lý do phòng bán hàng chuyển sang kế toán doanh thu lập bảng tính doanh thu phát triển thuê bao trả sau và phát triển dịch vụ của đại lý rồi chuyển sang kế toán chi phí để thanh toán hoa hồng cho Đại lý. - Chậm nhất ngày 15 tháng sau phối hợp với kế toán chi phí lập tờ khai thuế GTGT, và xác định số thuế GTGT PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 40/52
 41. 41. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n đầu ra phải nộp tại Tỉnh báo cáo về phòng tài chính TCT. Lập báo cáo sử dụng hoá đơn của các công ty ( Viettel telecom, XNK), vµ chËm nhÊt ngµy 20 th¸ng sau ph¶i nép b¸o c¸o vµ thuÕ GTGT ph¶i nép cña th¸ng tríc vµo ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. - Tổng hợp báo cáo nhập xuất tồn hàng hoá kho chi nhánh, cửa hàng, bộ phận BHTT, đối chiếu với biên bản kiểm kê hàng hoá, và theo dõi các loại Thẻ, Sim bảo hành. - Chịu trách nhiệm phân tích số dư các tài khoản 131, 1362, 138, 3362, 3442, 331,338….lập bảng đối chiếu công nợ doanh thu chi tiết từng cửa hàng, đại lý, bộ phận BHTT và các công ty dọc. * Trách nhiệm: - Thực hiện các nhiệm vụ trên và các công việc khác do kế toán trưởng phân công. - Chịu trách nhiệm về các số liệu thuộc phạm vi nhiệm vụ. - Báo cáo người quản lý trực tiếp về nội dung liên quan đến nhiệm vụ (định kỳ hoặc đột xuất ), đúng quy định và đúng thời gian. * Quyền hạn: - Yêu cầu các nhân viên trong Chi Nhánh có liên quan phối kết hợp giải quyết công việc. - Yêu cầu các đơn vị ngoài hoàn tất đầy đủ các thủ tục có liên quan đến công việc. - Đưa ra các giải pháp cải tiến để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 4. Quy trình thanh quyết toán doanh thu dịch vụ 098. PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 41/52
 42. 42. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n Một số khái niệm: - Tài khoản doanh thu phản ánh toàn bộ doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá bất động sản đầu tư, dịch vụ , cổ tức và lợi nhuận được chia các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại. - Doanh thu là tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động SXKD thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. * Chứng từ sổ sách kế toán Chứng từ sổ sách kế toán liên quan đến quá trình thanh quyết toán doanh thu hàng hoá dịch vụ bao gồm: phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, biên bản bàn giao hàng hoá, sổ chi tiết hàng hoá, hoá đơn GTGT. Sổ theo dõi chi tiết tài khoản TK1362101, TK3362101, TK131.1, TK131.3, TK1382.1, TK1382.3, 3442. Các loại báo cáo do cửa hàng lập (báo cáo nhập xuất tồn kho hàng hoá, báo cáo doanh thu theo hoá đơn, bảng tổng hợp giấy nộp tiền). Hoá đơn GTGT của Tổng công ty Viễn thông quân đội là hoá đơn tự in đã được đăng ký với Tổng cục thuế. Hàng tháng căn cứ vào thực tế phát sinh kế toán lập báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn tài chính, căn cứ nhu cầu sử dụng hoá đơn kế toán sẽ đề nghị cấp hoá đơn từ Tổng Công ty. 4.1. Hạch toán hàng hoá viÔn th«ng t¹i CNKD S¬ ®å h¹ch to¸n: Phô Lôc 04 * Ghi Chó: PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 42/52
 43. 43. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n -(1): NhËp hµng ho¸ tõ kho cña c«ng ty ViÔn th«ng Viettel chuyÓn vÒ. -(2): XuÊt hµng tõ chi nh¸nh xuèng cöa hµng. -(2’) NhËp hµng tr¶ l¹i tõ cöa hµng. -(3): H¹ch to¸n gi¸ vèn hµng ho¸ b¸n t¹i cöa hµng. -(4): XuÊt hµng göi b¸n §¹i Lý. -(4’): NhËp hµng cña §¹i lý tr¶ l¹i hµng göi b¸n. -(5): H¹ch to¸n gi¸ vèn hµng göi b¸n tiªu thô ®îc. -(6): H¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n t¹i chi nh¸nh. -(7): XuÊt hµng tr¶ vÒ c«ng ty viÔn th«ng Viettel. -(8): KÕt chuyÓn tù ®éng quyÕt to¸n gi¸ vèn b¸n hµng trong kú vÒ Phßng tµi chÝnh TCT. -(9): KÕt chuyÓn c«ng nî hµng ho¸ - Gi¸ vèn ®îc cÊp trªn phª duyÖt. Hµng ho¸ 098 t¹i chi nh¸nh bao gåm: c¸c lo¹i SIM, thÎ cµo, bé kÝt c¸c lo¹i, m¸y ®iÖn tho¹i, thiÕt bÞ ®Çu cuèi (Modem ADSL, Splitter, . . . ) . . PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 43/52
 44. 44. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n Khi hàng về đến chi nhánh hội đồng kiểm tra hàng hoá tiến hành nhận và kiểm tra hàng thực tế. Kế toán căn cứ vào lượng hàng thực tế, biên bản giao nhận hàng hoá, phiếu xuất kho của các công ty và nhập hàng trên hệ thống quản lý bán hàng. Sau đó kế toán cập nhật chứng từ vào phần mềm kế toán và in phiếu nhập từ phần mềm kế toán. - KÕ to¸n hạch toán : Nợ TK 1561 – Hàng hoá tại tỉnh (chi tiÕt tõng lo¹i hµng ho¸). Có TK 3365101 – Phải trả về hµng ho¸ với TCT * Tất cả các loại hàng hoá 098 t¹i chi nh¸nh đều được hạch toán qua tài khoản 156 vµ theo dâi chi tiÕt cho tõng lo¹i vËt t hµng ho¸ vÒ c¶ mÆt sè lîng vµ gi¸ trÞ. - Khi xuÊt hµng tõ chi nh¸nh xuèng cöa hµng kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 1562 – Hµng ho¸ t¹i CH Cã TK 1561 – Chi tiÕt cho tõng lo¹i hµng ho¸. - Khi XuÊt hµng göi b¸n §¹i Lý Nî TK 157 – Hµng göi b¸n Cã TK 1561 – chi tiÕt tõng lo¹i hµng ho¸ - NhËp l¹i hµng tr¶ l¹i tõ cöa hµng, §¹i lý göi b¸n tr¶ l¹i Nî TK 1561 : chi tiÕt tõng lo¹i hµng ho¸ Cã TK 1562: hµng ho¸ tõ kho cöa hµng Cã TK 157 hµng ho¸ göi b¸n PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 44/52
 45. 45. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n - H¹ch to¸n gi¸ vèn hµng ho¸ b¸n t¹i cöa hµng: Nî TK 632 – gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 1562 – hàng ho¸ t¹i kho cöa hµng - H¹ch to¸n gi¸ vèn hµng göi b¸n tiªu thô ®îc cña §¹i Lý Nî TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 157 – Hµng Göi b¸n - H¹ch to¸n gi¸ vèn t¹i chi nh¸nh Nî TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 1561 – hµng ho¸ t¹i kho chi nh¸nh - XuÊt tr¶ hµng vÒ Viettel Telecom, ®Þnh kú thñ kho t¹i chi nh¸nh tËp hîp c¸c hµng ho¸ bÞ háng, lçi thu håi vÒ vµ tr¶ l¹i Viettel Telecom, khi xuÊt tr¶ kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 1365101 - Ph¶i thu vÒ hµng ho¸ víi TCT Cã TK 1561 – Hµng ho¸ t¹i kho chi nh¸nh - KÕt chuyÓn tù ®éng quyÕt to¸n gi¸ vèn hµng b¸n trong kú vÒ Phßng tµi chÝnh TCT Nî TK 1365101 Ph¶i thu vÒ hµng ho¸ víi TCT Cã TK 1561 – hµng ho¸ t¹i kho CN - KÕt chuyÓn c«ng nî hµng ho¸ - gi¸ vèn ®îc cÊp trªn phª duyÖt - Nî TK 3365101 – Ph¶i tr¶ vÒ hµng ho¸ víi TCT Cã TK 1365101 – Ph¶i thu vÒ hµng ho¸ víi TCT VD: Ngày 15/01/2009 nhập 200 bộ SIM tr¾ng TT, vµ 500 bé KIT ECONOMY65 từ Vietteltelecom, víi gi¸ kÕ ho¹ch lµ 8000 ®ång về kho chi nhánh, cïng ngµy xuÊt chuyÓn kho PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 45/52
 46. 46. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n xuèng cho cöa hµng TT Trêng Chinh 50 bé Sim tr¾ng TT, vµ 100 bé KIT ECONOMY65. + KÕ to¸n hoạch toán khi nhËp hµng tõ Viettel Telecom Nợ TK 1561 ( Sim tr¾ng TT) : 1.600.000 ® Nî TK 1561 ( KIT Eco65) : 4.000.000 ® Có TK 3365101 : 5.600.000 ® + Khi XuÊt hµng chuyÓn cho cöa hµng Trêng Chinh Nî TK 1562 (SIM TT) : 400.000 ® Nî TK 1562 (kit Eco65) : 800.000 ® Cã TK 1561 : 1.200.000 ® 4.2. Hoạch toán doanh thu dịch vụ 098 đối với CH và ĐL: Phô lôc 05: S¬ ®å h¹ch to¸n Doanh Thu B¸n hµng t¹i CNKD Hµ Nam TK3362101 TK112 TK33311 TK131, 1382 TK1362101 (3) (1) (5) (2) TK1331 TK 511 PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 46/52
 47. 47. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n (1B) (1A) (6) M« t¶ s¬ ®å: (1A): Doanh thu b¸n hµng vµ VAT ®Çu ra ph¸t sinh t¹i CN (1B): Tù ®éng kÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng ph¶I tr¶ Tæng C«ng ty (2): §¹i lý, cöa hµng nép tiÒn vµo TK chuyªn thu cña Tæng c«ng ty (3): Tæng c«ng ty chuyÓn tiÒn nép VAT ®Çu ra t¹i CN (4): KÕt chuyÓn VAT ®Çu vµo, x¸c ®Þnh VAT ®Çu ra ph¶i nép. (5): Chi nh¸nh nép tiÒn VAT ph¶I nép (Sè tiÒn ph¶i nép = VAT PS ®Çu ra – VAT PS ®Çu vµo. (6): KÕt chuyÓn c«ng nî gi÷a doanh thu vµ tiÒn ®· nép vÒ TK chuyªn thu cña TCT 4.2.1 Hạch toán doanh thu dịch vụ 098 đối với cửa hàng. Cuối tháng các cửa hàng lập bảng báo cáo bán hàng chi tiết từng loại hàng hoá dịch vụ gửi cho kế toán doanh thu. Kế toán vào hệ thống quản lý bán hàng đối chiếu với báo cáo bán hàng của cửa hàng, nếu có chênh lệch thì tìm PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 47/52
 48. 48. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n nguyên nhân rồi điều chỉnh cho khớp đúng, nếu đúng thì nhập dữ liệu doanh thu vào phần mềm kế toán DSS: - Doanh thu b¸n hµng vµ thuÕ GTGT ph¸t sinh t¹i Cöa hµng Nợ TK 131.1 – Phải thu của khách hàng – Phát triển dịch vụ Có TK 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ Có TK 33311 – Thuế GTGT đầu ra + Khi ®ã phÇn mÒm sÏ tù ®éng kÕt chuyÓn Nợ TK 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ Có TK 3362101 – Phải trả DT với Tæng C«ng ty + Bút toán tự động sinh ra giá vốn tự động: Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán Có TK 1562 – Hàng hoá tại kho CH + Bút toán kết chuyển giá vốn: Nợ TK 1365101 - Phải thu về hàng hoá đối với Tæng C«ng Ty Có TK 632 – Giá vốn hàng bán VD: Trong th¸ng 1/2009 t¹i B¸o c¸o doanh thu b¸n hµng t¹i CH Trêng Chinh lµ 500 bé Sim tr¾ng TT, vµ 30 bé KIT ECONOMY65, toµn bé sè tiÒn thu ®îc CH Tr- êng Chinh ®· nép vµo TK chuyªn thu cña TCT kÕ to¸n doanh thu h¹ch to¸n nh sau: - PhÇn DT b¸n hµng Nî TK 131 : 11.450.000 ® Cã TK 5113: 10.409.091 ® PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 48/52
 49. 49. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n Cã TK 33311: 1.040.909 ® - §ång thêi phÇn mÒm tù ®éng sinh ra bót to¸n gi¸ vèn Nî TK 632: 4.240.000 ® Cã TK 1562: 4.240.000 ® - KÕt chuyÓn gi¸ vèn vÒ tæng c«ng ty: Nî TK 1365101: 4.240.000 ® Cã TK 632: 4.240.000 ® 4.2.2 Hạch toán doanh thu dịch vụ 098 đối với §¹i lý * Hạch toán xuất bán cho đại lý: Hàng ngày căn cứ đơn đặt hàng của đại lý và lệnh xuất hàng đã được ký duyệt do phòng kinh doanh chuyển tới, kế toán căn cứ vào giấy nộp tiền và tiến hành làm thủ tục xuất hàng cho đại lý. Kế toán vào phần mềm bán hàng nhập giấy nộp tiền và làm thủ tục xuất kho trên hệ thống: nhập chi tiết cho từng dịch vụ và hàng hoá. Vào hệ thống, trang 192.168.176.68/ tiếp theo vào “B¸n hµng/lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng cho §lý”, ë phÇn nµy kÕ to¸n doanh thu ph¶i kiÓm tra sè tiÒn §lý nép vµo TK chuyªn thu cña Tæng c«ng ty so víi ®¬n hµng ®· ®- îc duyÖt cña Phßng kinh doanh kiÓm tra phÇn tiÒn hµng, tiÒn chiÕt khÊu mµ kh¸ch hµng ®îc hëng. VD ®èi víi ®¬n hµng thÎ cµo ®iÖn tö cã gi¸ trÞ tõ 20 triÖu trë lªn chiÕt khÊu cho kh¸ch hµng lµ 6,5%, ®¬n hµng tõ 1 triÖu ®Õn díi 20 triÖu chiÕt khÊu lµ 6%. Sau khi ®· kiÓm tra vµ lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng, kÕ to¸n vµo phÇn mÒm qu¶n lý b¸n hµng vµ lµm phiÕu xuÊt hµng trªn hÖ thèng cho §Lý: PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 49/52
 50. 50. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n “Kho/Xuất kho cho cấp dưới/Lập phiếu xuất kho”. Sau khi xuất hàng trên phầm mềm bán hàng, kế toán nhập liệu và hoạch toán chi tiết cho từng mặt hàng vào phần mền DSS và in phiếu xuất từ phần mÒm trình ký rồi chuyển qua thủ kho để xuất hàng. Kế toán vào phần mềm kế toán hạch toán như sau: - Đối với hàng mua đứt hưởng chiết khấu: vì bán cho đại lý thu tiền ngay khi ®ã sè tiÒn chiÕt khÊu sÏ ®îc trõ trùc tiÕp trªn ®¬n hµng cña ®¹i lý vµ ®¹i lý nép tiÒn vµo TK chuyªn thu cña TCT bằng chuyển khoản lµ sè tiÒn hµng ®· trõ phÇn chiÕt khÊu §L ®îc hëng hoặc , khi xuất bán kế toán hạch toán như sau: + Hạch toán : Nợ TK 1382.1- Phải thu từ các Đại lý – Phát triển dịch vụ Có TK 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ Có TK 33311- Thuế GTGT đầu ra + Bút toán tự động kết chuyển: Nợ TK 5113- Doanh thu cung cấp dịch vụ Có TK 3362101 – Phải trả DT với Tổng Công ty + Khi ®ã phÇn mÒm sÏ tù ®éng sinh ra bút toán giá vốn gi¶m trõ hµng ho¸t¹i kho CN: Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán Có TK 1561 – Hàng hoá tại kho CN + Vµ phÇn mÒm sinh ra bót toán tự động kết chuyển giá vốn: PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 50/52
 51. 51. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n Nợ TK 1365101 – Phải thu về hàng hóa Tổng Cty Có TK 632 – Giá vốn hàng bán - Đối với hàng đặt cọc nh SIM tr¾ng Tr¶ tríc, SIM tr¾ng tr¶ sau, m¸y Homephone, kế toán ghi nhËn kho¶n ®Æt cäc vµ hạch toán như sau: + Khi ghi nhận số tiền đại lý đặt cọc : Hạch toán : Nợ TK 111 – Tiền mặt Có TK 3442.2 – Các khoản nhận ký quỹ ký cược. + Khi xuất hàng gửi đi bán cho đại lý: Hoạch toán: Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán Có TK 1561 – Hàng hoá tại kho chi nhánh 4.3. Hạch toán doanh thu b¸n hµng Anypay - Doanh thu bán hàng Anypay: Từ năm 2008 trở về trước Doanh thu bán hàng Anypay được hạch toán thông qua tài khoản 1387, và phần chiết khấu Anypay cho khách hàng cũng được hạch toán qua tài khoản này. Nhưng từ 01/01/2009 trở đi theo quy chế tài chính mới về việc hạch toán các khoản Anypay được thực hiện theo quyết định số 260/QĐ-TCT-TC ban hành ngày 15/01/2009 các khoản Doanh thu Anypay hạch toán như các khoản doanh thu bán hàng thông thường. 4.3.1 Hạch toán Anypay t¹i cöa hµng: Nợ TK 131.1 - Phải thu của khách hàng – Phát triển dịch vụ PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 51/52
 52. 52. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n Có TK 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ Có TK 33311- Thuế GTGT đầu ra Bút toán tự động kết chuyển: Nợ TK 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ Có TK 3362101 - Phải tr¶ vÒ doanh thu vµ thuÕ víi tæng c«ng ty V× Anypay lµ lo¹i hµng ho¸ hîp thøc vµ kh«ng cã gi¸ vèn nªn phÇn mÒm sÏ kh«ng cã bót to¸n h¹ch to¸n gi¸ vèn còng nh kÕt chuyÓn gi¸ vèn 4.3.2 H¹ch to¸n Anypay t¹i §¹i lý Nợ TK 1382.1- Phải thu từ các Đại lý – Phát triển dịch vụ Có TK 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ Có TK 33311- Thuế GTGT đầu ra + Bút toán tự động kết chuyển: Nợ TK 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ Có TK 3362101- Phải tr¶ doanh thu vµ thuÕ víi tæng c«ng ty 4.4. Hạch toán doanh thu BÊt thêng C¸c kho¶n doanh thu bÊt thêng t¹i chi nh¸nh thêng lµ c¸c kho¶n ph¹t lçi nh©n viªn cöa hµng, ®¹i lý nh: ®Êu nèi sai, ph¹t do x¸c minh th«ng tin vÒ kh¸ch hµng. . - Doanh thu phạt lỗi nhân viên cửa hàng: + Hạch toán: Nợ TK 1111 - Tiền mặt Việt Nam Có TK 711 – Doanh thu ho¹t ®éng bÊt thêng PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 52/52
 53. 53. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n + Bút toán tự động kết chuyển, phải trả Tổng công ty: Nợ TK 711– Doanh thu ho¹t ®éng bÊt thêng Có TK 3362101 - Phải trả với Tæng C«ng ty - Doanh thu phạt lỗi đại lý: + Hạch toán : Nợ TK 1382.1- Phải thu từ các Đại lý – Phát triển dịch vụ Có TK 711 – Doanh thu bÊt th- êng Bút toán tự động kết chuyển: Nợ TK 711- Doanh thu bÊt thêng Có TK 3362101 - Phải trả doanh thu với Tổng Công ty 4.5. Hạch toán doanh thu b¸n hµng khuyÕn m¹i -Doanh thu b¸n hµng khuyÕn m¹i lµ phÇn doanh thu mµ CN tÆng cho kh¸ch hµng b»ng c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cña m×nh nh»m môc ®Ých ph¸t triÓn vµ khuyÕn khÝch ngêi tiªu dïng sö dông s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, hoÆc tÆng cho kh¸ch hµng khi kh¸ch hµng cam kÕt sö dông mét hay mét sè gãi dÞch vô cña Viettel. -Khi h¹ch to¸n doanh thu khuyÕn m¹i kÕ to¸n ®ång thêi ph¶i h¹ch to¸n phÇn chi phÝ cÊn trõ cña c¸c s¶n phÈm ®· xuÊt kho ®Ó tÆng kh¸ch hµng. Phô lôc 06: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ cÊn trõ t¹i CNK TK3362101 TK627 TK1362101 (1) PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 53/52
 54. 54. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n TK6 41 (2) (3) M« t¶ s¬ ®å (1): chi phÝ sö dông hµng ho¸, dÞch vô cña Doanh nghiÖp (2): Chi phÝ KM cho kh¸ch hµng b»ng hµng ho¸, dÞch vô cña DN (3): KÕt chuyÓn chi phÝ cÊn trõ ®îc phª duyÖt * Hạch toán Doanh thu KhuyÕn m¹i: + Ph¸t sinh doanh thu b¸n hµng khuyÔn m¹i Nợ TK 131.1, 1381 - Phải thu của khách hàng – Phát triển dịch vụ Có TK 5118 – Doanh thu khuyến mại + Bút toán tự đồng kết chuyển doanh thu: Nợ TK 5118 – Doanh thu khuyến mại Có TK 3362101 – Phải trả DT & thuế với Tổng Công Ty + Bót to¸n tù ®éng sinh ra gi¸ vèn Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán Có TK 1562 – Hàng hoá tại kho CH + Bót to¸n kÕt chuyÓn gi¸ vèn tù ®éng PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 54/52
 55. 55. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n Nợ TK 1365101 - Phải thu về hàng hoá với Tổng công ty Có TK 632 – Giá vốn hàng bán * Hạch toán Chi phÝ KhuyÕn m¹i: + Khi khuyÕn m¹i cho kh¸ch hµng b¨ng hµng ho¸ cña DN Nî TK 641: Chi phÝ b¸n hµng Cã TK 1362101 Ph¶i thu vÒ hµng ho¸ víi TCT + KÕt chuyÓn chi phÝ cÊn trõ ®îc phª duyÖt Nî TK 3362101 - Ph¶i tr¶ vÒ Doanh thu TCT Cã TK 1362101- Ph¶i Thu vÒ Doanh thu víi TCT. 4.6. Hạch toán nộp tiền hàng về tổng công ty: Hằng ngày kế toán vào hệ thống quản lý bán hàng kiểm tra số liệu doanh thu bán hàng của các cửa hàng, đôn đốc các cửa hàng nộp tiền bán hàng. Cuối tháng căn cứ vào báo cáo tiền nộp kèm theo giấy nộp tiền của các cửa hàng, kế toán lập bảng tổng hợp giấy nộp tiền tại tỉnh và nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán. Phô lôc 07: S¬ ®å h¹ch to¸n nép tiÒn hµng t¹i CNKD TK3362101 TK 111 TK1362101 PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 55/52
 56. 56. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n (1) TK 131 (2) TK1382 (3) (4) Mô tả sơ đồ (1): Phòng tài chính CN nộp tiền hàng vào TK chuyên thu TCT (2): Cửa hàng nộp tiền bán hàng vào TK chuyên thu của TCT (3): Đại Lý nộp tiền bán hàng vào TK chuyên thu của TCT (4): KÕt chuyÓn c«ng nî ®îc phª duyÖt (theo sè tiÒn thùc næi ®îc x¸c ®Þnh) 4.6.1: Hạch toán nép tiÒn t¹i CH: Nợ TK 1362101 – Phải thu doanh thu và thuế với Tổng công ty . Có TK 131.1 – Phải thu của khách hàng. Ví dụ: Căn cứ vào bảng tổng hợp doanh thu tại chi nhánh, bảng kê doanh thu hàng hoá dịch vụ viễn thông, bảng PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 56/52
 57. 57. Nguyễn Mạnh Cường B¸o c¸o häc viÖc: Nh©n viªn kÕ to¸n kê chi tiết doanh thu bán hàng theo hàng hoá của cửa hàng Trêng Chinh tháng 01/2009 như sau: - Doanh thu dÞch vô 098 : b¸n 30 bé KIT ECONOMY65: 1.950.000 ® - Doanh thu bán 500chiếc SIM tr¾ng là: 9.500.000 ® toàn bộ số tiền trên CH Trêng Chinh đã nộp vào tài khoản chuyên thu của TCT. Căn cứ giấy nộp tiền vào tài khoản TCT, kế toán hạch toán vào phần mềm DSS như sau: KÕ Hoạch toán tiền nộp b¸n hµng của CH Trêng Chinh: Nợ TK 1362101 : 11.450.000 ® Có TK 131 CHTC : 11.450.000 ® 4.6.2: Hạch toán nép tiÒn t¹i §¹i Lý. Nợ TK 1362101 – Phải thu doanh thu và thuế với Tổng công ty Có TK 1382.1 – Phải thu từ các đại lý – Phát triển dịch vụ Ví dụ 02: Ngày 17/01/2009 Đại lý Phan Văn Tài mua thẻ cào điện tử số tiền là 100 triÖu kh¸ch hµng ®îc hëng chiÕt khÊu th¬ng m¹i lµ 6,5% trªn tæng gi¸ thanh to¸n, kÕ to¸n gi¶m trõ ngay sè chiÕt khÊu mµ kh¸ch hµng ®îc hëng lµ 6,5 triÖu ®ång, sè cßn l¹i kh¸ch hµng nép tiÒn vµo TK chuyªn thu cña Tæng c«ng ty. C¨n cø vµo giÊy nép tiÒn cña §¹i Lý kÕ to¸n gi¶m trõ c«ng nî trªn PhÇn MÒm Nî TK 1362101: 93.500.000 Cã TK 1382.1: 93.500.000 PL.01/Q Đ.00.TCL Đ.03 Lần ban hành: 01/ Ngày ban hành: 05/11/2008 57/52

×