Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด MK212: Marketing Department of Marketing Bangkok University
วิวัฒนาการทางการตลาด <ul><li>แสวงหาปัจจัยสี่ตามธรรมชาติ </li></ul><ul><li>การผลิตแบบง่ายๆ </li></ul><ul><li>Barter System ...
ตลาด (Market) <ul><li>องค์ประกอบของตลาด </li></ul><ul><ul><li>กลุ่มบุคคลหรือองค์กร </li></ul></ul><ul><ul><li>มีความจำเป็...
ความจำเป็นและความต้องการ <ul><li>ความจำเป็น (Needs):  ความต้องการขั้นพื้นฐาน เป็นตัวผลักดันให้เกิดพฤติกรรมเพื่อสนองความต...
ความหมายของการตลาด <ul><li>การตลาด (Marketing) หมายถึง กระบวนการวางแผนและการปฏิบัติตามแนวคิด การกำหนดราคา การส่งเสริมก...
จุดสำคัญของการตลาด <ul><li>ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจ </li></ul><ul><li>เป็นการ แลกเปลี่ยน ...
วิวัฒนาการแนวความคิดการตลาด <ul><li>แนวความคิดด้านการผลิต </li></ul><ul><li>แนวความคิดด้านตัวผลิตภัณฑ์ </li></ul><ul><li>...
ความสำคัญของการตลาด <ul><li>ความสำคัญต่อบุคคล </li></ul><ul><ul><li>สร้างอาชีพ </li></ul></ul><ul><ul><li>อำนวยความสะดวกให...
หน้าที่ทางการตลาด <ul><li>สารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยตลาด </li></ul><ul><ul><li>เก็บรวบรวมข้อมูลทางการตลาดมาใช้ในการวิเค...
<ul><li>การจัดมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า </li></ul><ul><ul><li>ได้มาตรฐาน , ตรงความต้องการลูกค้า </li></ul></ul><ul><li>กา...
หน้าที่ทางการตลาด <ul><li>การขนส่ง :  การขนส่งที่ต้นทุนต่ำ , รวดเร็ว และเหมาะกับสินค้า </li></ul><ul><li>การเงิน :  บริ...
อะไร คือ 4 P’s
ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s <ul><li>Product </li></ul><ul><li>Price </li></ul><ul><li>Place </li></ul><ul><li>Promotion </l...
Product <ul><li>สิ่งที่เสนอขายเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งจับต้องได้และไม่ได้ </li></ul><ul><ul><ul><li>Goods </li><...
Price <ul><li>การกำหนดราคาสินค้าและการตัดสินใจเรื่องการเงิน เช่น การผ่อนส่ง </li></ul><ul><li>สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตั้งร...
Place <ul><li>การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีกิจกรรมได้แก่ </li></ul><ul><ul><li>การขนส่...
Promotion <ul><li>การโฆษณา :  แจ้งข่าวของกิจการและสินค้า โดยผ่านสื่อต่างๆ และเสียค่าใช้จ่าย </li></ul><ul><li>การขายโดยใช...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

marketing

1,923 views

Published on

Published in: Business, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

marketing

 1. 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด MK212: Marketing Department of Marketing Bangkok University
 2. 2. วิวัฒนาการทางการตลาด <ul><li>แสวงหาปัจจัยสี่ตามธรรมชาติ </li></ul><ul><li>การผลิตแบบง่ายๆ </li></ul><ul><li>Barter System </li></ul><ul><li>Money System: การใช้เงินเป็นสื่อกลาง </li></ul><ul><li>เกิดตลาด (Market) </li></ul>
 3. 3. ตลาด (Market) <ul><li>องค์ประกอบของตลาด </li></ul><ul><ul><li>กลุ่มบุคคลหรือองค์กร </li></ul></ul><ul><ul><li>มีความจำเป็น และ / หรือ ต้องการในผลิตภัณฑ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>มีความสามารถในการแลกเปลี่ยน ( มีกำลังซื้อ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>มีความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนด้วยทรัพยากรที่ตนมี </li></ul></ul><ul><ul><li>มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อ </li></ul></ul>
 4. 4. ความจำเป็นและความต้องการ <ul><li>ความจำเป็น (Needs): ความต้องการขั้นพื้นฐาน เป็นตัวผลักดันให้เกิดพฤติกรรมเพื่อสนองความต้องการนั้น </li></ul><ul><li>ความต้องการ (Wants): เป็นการแสดงออก หรือพฤติกรรมที่ต้องการสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน ซึ่งหล่อหลอมจากสภาพแวดล้อมและบุคลิกส่วนตัว </li></ul>
 5. 5. ความหมายของการตลาด <ul><li>การตลาด (Marketing) หมายถึง กระบวนการวางแผนและการปฏิบัติตามแนวคิด การกำหนดราคา การส่งเสริมการตลาด และการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ เพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับความสุข ความพอใจ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (AMA ปี 85) </li></ul>
 6. 6. จุดสำคัญของการตลาด <ul><li>ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจ </li></ul><ul><li>เป็นการ แลกเปลี่ยน ความคิด สินค้าและบริการ </li></ul>
 7. 7. วิวัฒนาการแนวความคิดการตลาด <ul><li>แนวความคิดด้านการผลิต </li></ul><ul><li>แนวความคิดด้านตัวผลิตภัณฑ์ </li></ul><ul><li>แนวความคิดด้านการขาย </li></ul><ul><li>แนวความคิดด้านการตลาด </li></ul><ul><li>แนวความคิดการตลาดที่เกี่ยวกับสังคม </li></ul>
 8. 8. ความสำคัญของการตลาด <ul><li>ความสำคัญต่อบุคคล </li></ul><ul><ul><li>สร้างอาชีพ </li></ul></ul><ul><ul><li>อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า </li></ul></ul><ul><li>ความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ </li></ul><ul><ul><li>สร้างรายได้ให้องค์กร </li></ul></ul><ul><ul><li>ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่เพิ่มมากขึ้น </li></ul></ul><ul><li>ความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม : สร้างรายได้ให้ประเทศ </li></ul>
 9. 9. หน้าที่ทางการตลาด <ul><li>สารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยตลาด </li></ul><ul><ul><li>เก็บรวบรวมข้อมูลทางการตลาดมาใช้ในการวิเคราะห์และวิจัย </li></ul></ul><ul><li>การซื้อ : ซื้อจากแหล่งที่เหมาะสมเพื่อควบคุมต้นทุน </li></ul><ul><li>การเก็บรักษา : เก็บรักษาให้พอกับความต้องการของลูกค้า และไม่นานเกินไปจนล้าสมัย </li></ul>
 10. 10. <ul><li>การจัดมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า </li></ul><ul><ul><li>ได้มาตรฐาน , ตรงความต้องการลูกค้า </li></ul></ul><ul><li>การขาย : กระตุ้นลูกค้าให้ซื้อสินค้าได้มากและเร็วขึ้น ซึ่งกิจกรรมหลักได้แก่ </li></ul><ul><ul><li>การโฆษณา - การใช้พนักงานขาย </li></ul></ul><ul><ul><li>การส่งเสริมการขาย - การประชาสัมพันธ์ </li></ul></ul>หน้าที่ทางการตลาด
 11. 11. หน้าที่ทางการตลาด <ul><li>การขนส่ง : การขนส่งที่ต้นทุนต่ำ , รวดเร็ว และเหมาะกับสินค้า </li></ul><ul><li>การเงิน : บริหารเงินให้อยู่ในงบที่ประมาณไว้ </li></ul><ul><li>การรับภาระเสี่ยงภัย : หาสาเหตุและหาทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น </li></ul>
 12. 12. อะไร คือ 4 P’s
 13. 13. ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s <ul><li>Product </li></ul><ul><li>Price </li></ul><ul><li>Place </li></ul><ul><li>Promotion </li></ul>
 14. 14. Product <ul><li>สิ่งที่เสนอขายเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งจับต้องได้และไม่ได้ </li></ul><ul><ul><ul><li>Goods </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Services </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ideas </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Price <ul><li>การกำหนดราคาสินค้าและการตัดสินใจเรื่องการเงิน เช่น การผ่อนส่ง </li></ul><ul><li>สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตั้งราคา </li></ul><ul><ul><ul><li>ต้นทุน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ความสามารถในการซื้อของลูกค้า </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>สิ่งแวดล้อมทางการตลาด เช่น คู่แข่ง , กม . </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Place <ul><li>การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีกิจกรรมได้แก่ </li></ul><ul><ul><li>การขนส่ง </li></ul></ul><ul><ul><li>การคลังสินค้า / การบริหารสินค้าคงเหลือ </li></ul></ul><ul><ul><li>การตัดสินใจเรื่องคนกลาง </li></ul></ul>
 17. 17. Promotion <ul><li>การโฆษณา : แจ้งข่าวของกิจการและสินค้า โดยผ่านสื่อต่างๆ และเสียค่าใช้จ่าย </li></ul><ul><li>การขายโดยใช้พนักงานขาย : จูงใจด้วยการเจรจา </li></ul><ul><li>การส่งเสริมการขาย : เร่งการตัดสินใจซื้อ , ให้ซื้อมากขึ้น , มากขึ้น หรือให้ทดลองใช้ </li></ul><ul><li>การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ : สร้างภาพลักษณ์ </li></ul>

×