Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biblioteca Ideal Europea

365 views

Published on

El concepte de «La Biblioteca Ideal Europea» parteix d'una base molt concreta: la necessitat de llegir dels infants i dels joves, que poden trobar en els llibres una
font de plaer i de coneixement. La lectura pot ser una aventura, un viatge, un
entreteniment, una amiga, una mestra...

Published in: Education, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Biblioteca Ideal Europea

  1. 1. La Biblioteca Ideal Europea
  2. 2. El concepte El concepte de «La Biblioteca Ideal Europea» parteix d'una base molt concreta: la necessitat de llegir dels infants i dels joves, que poden trobar en els llibres una font de plaer i de coneixement. La lectura pot ser una aventura, un viatge, un entreteniment, una amiga, una mestra... Però sobretot ha de ser una eina de reflexió i una finestra oberta al món (un món molt íntim o un món intergalàctic, tant és). A partir d'aquesta reflexió és quan els nens i les nenes lectors es converteixen en crítics. I aquesta es la principal premissa de «La Biblioteca Ideal Europea». Volem saber què pensen els nens i les nenes d'una selecció de llibres que els adults, experts en Literatura Infantil i Juvenil, consideren els millors. Volem saber si allò que aquests llibres expliquen i la manera com ho fan interessa els nens i nenes d'avui en dia, si s'adiu a les seves necessitats i als seus gustos particulars. Però, a mes de despertar un sentit crític, també és interessant que els joves lectors aprenguin a manifestar-se, a posar per escrit o exposar oralment el seu criteri propi. Un altre punt important d'aquest projecte és la seva dimensió europea i internacional. Vivim en un temps en què Europa, com a concepte global, ocupa un lloc fonamental en la vida dels seus ciutadans. El present, i sobretot el futur, està determinat per una interrelació a tots els nivells (econòmic, social, cultural, polític, històric...) dels diferents països europeus i els seus habitants. Això i el fet que els infants d'avui en dia viuen immersos en una «interculturalitat», bàsicament proporcionada pels mitjans audiovisuals i les noves tecnologies, fa que sigui necessària una selecció àmplia, que inclogui títols i autors de tot el món. Per aquest mateix motiu, a l'hora de triar els títols de «La Biblioteca Ideal Europea», volem tenir en compte l'opinió d'organismes internacionals com ara PIBBY (International Board on Books for Young People) o d'escoles d'altres països europeus que participen en el projecte Comènius. De la mateixa manera, prendrem com a punt de referència el criteri de professionals del nostre país. La “Biblioteca Ideal Europea” parteix de quatre punts fonamentals: 1. la necessitat de llegir dels nens i les nenes; 2. la voluntat de conèixer la seva opinió sobre el que llegeixen; 3. la voluntat de desenvolupar el seu sentit crític i trobar una manera eficaç d'expressió; 4. la necessitat d'una dimensió europea.
  3. 3. El procés d'elaboració Com ja hem dit, partirem d'una selecció de 100 títols elaborada i consensuada per diferents professionals del món de la Literatura Infantil i Juvenil i per gent vinculada a l'animació a la lectura (crítics, escriptors, il·lustradors, mestres, bibliotecaris...). Aquests experts formaran El Grup de Treball de la Biblioteca Ideal Europea, un fòrum de debat i reflexió que servirà com a base teòrica per al desenvolupament del projecte. Es tindrà en compte que tots els títols hagin estat publicats en llengua catalana, ja que, inicialment, es treballarà amb alumnes de l’àmbit català que cursen els seus estudis acadèmics en aquesta llengua. També es comprovarà que tots els títols siguin presents al mercat per garantir la utilitat i l’actualitat de «La Biblioteca Ideal Europea» als que la facin servir posteriorment. La selecció anirà destinada a alumnes a partir de cinquè i de sisè de Primària. Criteris de selecció bibliogràfica 1. 100 títols de la Literatura Infantil i Juvenil de tots els temps i tot el món seleccionats i consensuats per professionals del sector, que formaran El Grup de Treball de la Biblioteca Ideal Europea 2. títols en llengua catalana 3. títols presents al mercat actual 4. títols destinats a lectors a partir de cinquè i sisè de Primària Un cop s'hagi decidit la selecció, es durà a terme un procés de documentació (ressenyes i crítiques ja existents del llibre, biografia de l'autor...), que permetrà situar en un marc molt mes ampli cadascun del títols seleccionats. El Grup de Treball discutirà i dissenyarà l’estratègia a seguir per recollir les opinions i reflexions dels nens i les nenes lectors que participin en aquest projecte. Per garantir l’èxit de «La Biblioteca Ideal Europea» cal la participació de 200 nens i nenes lectors (com a mínim hi ha d'haver dos lectors per cada títol seleccionat), repartits en cinc escoles diferents de Barcelona i la seva area metropolitana. Així doncs, en cada centre hi hauria 40 nens i nenes lectors: 20 de cinquè i 20 de sisè. Edicions P.A.U. proporcionarà tres exemplars de cadascun dels títols que corresponguin a les diferents escoles (un per a cada nen o nena lector i un per al mestre/a) i la documentació i mitjans que hem esmentat abans. No cal dir que en tot el procés és molt important el paper del mestre/a. Per descomptat, es mantindrà una relació molt estreta amb l'educador, oferint- li tot el suport logístic necessari i tenint sempre en compte les seves inquietuds i observacions. Un cop s'hagi completat el procés de lectura, es recolliran les opinions dels nens i nenes lectors per mitjà de l'enregistrament i/o l'escriptura. Posteriorment, tenint en compte l'avaluació prèvia del mestre/a, el Grup de Treball de la Biblioteca Ideal Europea avaluarà les crítiques dels nenes i nenes lectors. Després, es passarà a la redacció dels resultats del projecte.
  4. 4. Treball a les escoles 1. 200 nens i nenes lectors de cinquè i sisè de Primària 2. 5 escoles de Barcelona i la seva area metropolitana 3. 40 nens i nenes lectors per escola (20 de cinquè i 20 de sisè) 4. 20 títols de «La Biblioteca Ideal Europea» per escola (2 nens o nenes lectors per títol) 5. Edicions P.A.U. proporciona tres exemplars de cada títol (un per a cada nen lector i un per al mestre/a) 6. col·laboració estreta amb els educadors. Es proporcionarà documentació als mestres per contextualitzar l'obra treballada 7. lectura 8. recopilació de les opinions dels lectors 9. avaluació del mestre/a del treball dut a terme pels alumnes 10. avaluació i posada en perspectiva de les opinions dels alumnes, tant les expressades oralment com les escrites Aplicacions del producte final El resultat final va mes enllà d'un simple catàleg. Inclourà les dades bibliogràfiques completes de cadascun dels títols que forma la selecció (autor, il·lustrador, traductor, editorial, col·lecció, lloc i anys d'edició, pagines, edat recomanada, etc.), una recopilació àmplia d'informació sobre l'obra i el seu autor, comentaris del Grup de Treball de la Biblioteca Ideal Europea i, d'una forma destacada, el que els nens i les nenes lectors han dit de cadascun dels llibres. Es tracta d'una guia de coneixement, que interrelaciona diferents títols imprescindibles en la historia del llibre infantil i juvenil. Es crea un univers que encercla la manera de fer, de veure, de llegir i de percebre dels destinataris actuals d'aquest tipus de literatura. Es una selecció pensada per als infants, però també pels infants. Això servirà perquè altres nens i nenes contemporanis puguin participar del mateix univers, ric, plural i de dimensió europea. I, en entrar-hi, no només podran criticar el que els adults afirmen i donen com a veritat irrebatible, sinó que també podran qüestionar el que altres lectors com ells diuen. «La Biblioteca Ideal Europea» romandrà com una font d'erudició, com una finestra oberta al món (o, millor dit, a cent mons diferents). Però, sobretot, es convertirà en un fòrum de debat i reflexió (igual que el Grup de Treball de la Biblioteca Ideal Europea), on cada nen i nena diferent podrà criticar i donar la volta a la informació que se li ofereix. La lectura sobrepassa les pagines impreses i, fins i tot, les ressenyes antigues, les critiques noves i les dades sobre l'obra i l'autor, que el jove lector ja haurà fet seves. La lectura de «La Biblioteca Ideal Europea» va fins al centre de la criatura, estimula l’òrgan del sentit crític i eixampla la seva concepció de l'univers. Aleshores, les experiències narrades pels millors autors i autores de la Literatura Infantil i Juvenil retornen com un bumerang carregat de l’únic element que les dignifica: la satisfacció infantil. Meritxell Margarit

×