Sumár pripomienok Komplex

1,771 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,771
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sumár pripomienok Komplex

 1. 1. Sumár pripomienok STV k Rámcovej koncepcii spoločného mediálneho komplexu STV a SRo a návrhu vecného a časového harmonogramu OBSAH: - 1. Úvod - 2. Pripomienky k Štúdii uskutočniteľnosti systémového riešenia priestorového usporiadania STV a SRo 2007 - 3. Pripomienky k Rámcovej koncepcii spoločného mediálneho komplexu STV a SRo a návrhu vecného a časového harmonogramu 2008 - 4. Náklady na prevádzku objektov STV v Mlynskej doline - 5. Alternatívy využitia Budovy tvorby programu (BTP). - 6. Návrh investičného zámeru Slovenskej televízie na prestavbu V.a stavby na administratívnu budovu. 1. Úvod. Zostavené z materiálov poskytnutých Deloitte Advisory s.r.o. v čase od 22. 5. do 8. 8. 2008. Riaditeľstvo strategického rozvoja STV - Bratislava 10. 10. 2008
 2. 2. Vedenie STV sa do posudzovania „Zámeru systémového riešenia priestorového usporiadania Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu“, aktívne zapojilo už v roku 2007. V rámci tohto procesu STV predložila viacero zásadných pripomienok, ktoré upozorňovali na nepresné, resp. neaktuálne východiskové údaje. Zároveň STV od začiatku celého procesu, poskytovala relevantné požiadavky, súvisiace s prípadným umiestnením tvorivých, výrobných a vysielacích zložiek v spoločnom mediálnom komplexe. Pri poskytovaní aktualizovaných podkladov zástupcovia STV upozornili najmä na zásadný posun chápania poslania aj postavenia STV od času vzniku myšlienky výstavby spoločného mediálneho komplexu do súčasnosti. V tejto súvislosti je potrebné znovu zdôrazniť, že favorizovaná alternatíva neposkytuje STV dostatočný priestor na tvorbu a výrobu programov v rozsahu a kvalite, aký sa od televízie verejnej služby očakáva v nastávajúcom období. Východiská projektu sú silne poznačené obdobím, keď sa STV stala nákupnou a vysielacou televíznou stanicou, ktorá sa svojim charakterom nebezpečne blízko priblížila ostatným slovenským komerčným televíznym staniciam. V predloženom materiáli sú zosumarizované všetky relevantné pripomienky a požiadavky na priestory v novom spoločnom mediálnom komplexe, ale aj náčrt možností využitia niektorých objektov v areáli STV v Mlynskej doline. Na záver je potrebné zdôrazniť, že Slovenská televízia nie je proti myšlienke spoločného mediálneho komplexu za predpokladu, že sa zachovajú výrobné kapacity, ktorými v súčasnosti disponuje. Navyše v najbližších rokoch STV musí realizovať nevyhnutné investície do areálu v Mlynskej doline tak, aby plne zodpovedal potrebám televíznej tvorby a vysielania. Na konci roku 2011 totiž STV musí byť schopná plynule prejsť z analógového na digitálne šírenie televízneho signálu a zároveň svoju programovú službu rozšíriť na minimálne 4 programové okruhy a tak naplniť zákonom pridelený digitálny multiplex verejnej služby. Takýto postup je v záujme dodržania záväzného termínu prechodu Slovenskej republiky na pozemné digitálne televízne vysielanie nevyhnutný. V prípade, že vláda predsa len rozhodne o presťahovaní, bude nevyhnutné vypracovať alternatívny investičný program na podporu technológie, pretože zastavenie technologického rozvoja až do dokončenia výstavby nového mediálneho komplexu, práve v období súčasného nástupu nových technológií, keď sa technológie veľmi rýchlo rozvíjajú čo do kvality a kvantity prenosu informácií a významným spôsobom prenikajú do procesov tvorby a vysielania televíznych programov. Od rozvinutých dátových sietí je dnes závislé nielen vysielanie, ale celá postprodukčná, technická, archívna a výrobná základňa, vrátane doplnkových interaktívnych služieb. Zabrzdenie, alebo zastavenie tohto procesu vytvorí medzi komerčnými a verejnoprávnou televíziou ešte väčšiu priepasť než je dnes, z čoho sa STV už nemusí zotaviť a duálny systém televízneho vysielania v SR zanikne. 2. Pripomienky k Štúdii uskutočniteľnosti systémového riešenia Zostavené z materiálov poskytnutých Deloitte Advisory s.r.o. v čase od 22. 5. do 8. 8. 2008. Riaditeľstvo strategického rozvoja STV - Bratislava 10. 10. 2008
 3. 3. priestorového usporiadania STV a SRo 2007. V súlade s článkom 10 Legislatívnych pravidiel vlády, ktoré boli schválené uznesením vlády SR z 8. apríla 1997 č. 241 v znení ďalších noviel a dodatkov, Slovenská televízia predložila dňa 3.9.2007 zásadnú pripomienku k návrhu materiálu „Štúdia uskutočniteľnosti systémového riešenia priestorového usporiadania STV a SRo“, vydaného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na medzirezortné pripomienkové konanie pod č. k. MK-12999/2007-70, v tomto znení: „Predmetná Štúdia uskutočniteľnosti je natoľko všeobecná, že sa na jej základe Slovenská televízia nemôže zodpovedne rozhodnúť pre ktorúkoľvek z navrhovaných variant. Napriek tomu považujem za nevyhnutné upozorniť na skutočnosti, ktoré sú z hľadiska plnenia úloh televízie v rámci verejnej služby mimoriadne dôležité, a ktoré Štúdia uskutočniteľnosti nezohľadňuje. Pritom ide o faktory, ktoré môžu závažným spôsobom zmeniť základné východiská tejto štúdie. 1. Chybná je už jedna z východiskových premís spracovateľov, obsiahnutá v kapitole 1.1 Kapacitné využitie budov STV a SRo. Pre televíznu výrobu a vysielanie rozhodne neplatí predpoklad, že „dôvodom nízkeho využitia je okrem nižšieho počtu zamestnancov než bol plánovaný, aj modernizácia a rozvoj technológií, ktoré sú z pohľadu priestorových potrieb menej náročné.“ Televízne štúdio pre výrobu relácií, sklad výpravných prostriedkov či sklad kostýmov sú priestorovo rovnako náročné ako kedykoľvek v minulosti, rovnako ako postprodukčná časť výrobného reťazca. Pri ďalších prevádzkach, napríklad pri tzv. „newsroome“, ktorý v súčasnej dobe Slovenskej televízii chýba, alebo pri odbavovacích pracoviskách, nároky na priestor naopak narastajú. 2. Nepresné a sčasti nepravdivé informácie obsahuje tiež odstavec, týkajúci sa technológií Slovenskej televízie, zaradený do kapitoly 1.2 Technické a technologické aspekty budov. Z formulácie odstavca je zrejmé, že spracovateľ nemá ucelenú predstavu o charaktere výroby televíznych relácií, o potrebách televízneho vysielania a o ich vzájomnej nadväznosti. Keby totiž pracoval na základe znalosti televíznej technológie, nemohol by napísať: „Súčasné technologické zázemie STV tvorí z väčšiny analógová technológia, ktorá sa začala postupne modernizovať a dopĺňať o digitálne komponenty. Najväčšie investície, ktoré plánuje STV preinvestovať v nasledujúcich 3-5 rokov, sa týkajú hlavne modernizácie technológií spravodajských štúdií MD1, MD2, modernizácie kamerových reťazcov, prenosových vozov atď.“ Skutočný stav je v podstatných rysoch odlišný a citovaný popis zavádzajúci. 3. Pri posudzovaní alternatív navrhnutých v Štúdii uskutočniteľnosti je nevyhnutné vziať do úvahy nasledujúce faktory: • V súčasnosti prebieha intenzívna príprava transformácie Slovenskej televízie na digitálne vysielanie. Zákon č. 220/2007 Z.z. jej ukladá povinnosť najneskôr do roku 2012 začať poskytovať prostredníctvom verejnoprávneho multiplexu najmenej štyri programové služby. To znamená rekonštruovať odbavovacie pracovisko ako kľúčovú súčasť vysielacieho reťazca pre tento účel. Modernizácia odbavovacích pracovísk a pracovísk s nimi súvisiacich (OMTK a HTK) bude nákladovo najnáročnejšia investícia Slovenskej televízie v rokoch 2007 až 2010. Proces modernizácie a Zostavené z materiálov poskytnutých Deloitte Advisory s.r.o. v čase od 22. 5. do 8. 8. 2008. Riaditeľstvo strategického rozvoja STV - Bratislava 10. 10. 2008
 4. 4. automatizácie vysielania prebieha permanentne od roku 2001 v nadväznosti na ostatné modernizované technologické celky Slovenskej televízie. Po prijatí zákona č. 220/2007 Z.z. Slovenská televízia spracovala detailný plán adaptácie a zvýšenie počtu týchto pracovísk s cieľom dosiahnuť koncom roka 2010 taký stav, ktorý umožní pokrývať digitálny multiplex (dátový tok) verejnej služby. V roku 2007 bude dokončená modernizácia HTK (Hlavná technická kontrola) a OMTK (Oddelenie medzinárodnej technickej koordinácie), v roku 2008 odbavovacie pracovisko pre tretí program a v roku 2009 pre štvrtý, pričom z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky programov Slovenskej televízie bude vybudované aj piate – záložné – servisné pracovisko. Investičný zámer Slovenskej televízie, rozložený do vzájomne previazaných ročných investičných plánov, má v pláne vynaložiť na tento účel v rokoch 2007 až 2009 najmenej 70 mil. Sk, z čoho 22 mil. Sk bude vynaložených už tento rok. Výsledkom bude technologický komplex, umožňujúci prevádzkovanie štyroch programov v rámci jedného dátového toku. Nezanedbateľná časť tejto investície bude vložená do stavebných úprav a realizácie rozvodov. Rozhodnutie o presťahovaní Slovenskej televízie z areálu v Mlynskej doline znamená tieto investície zastaviť a adaptáciu zrušiť. Znamená to však tiež prakticky najmenej na dva roky pozastaviť digitalizáciu pozemného televízneho vysielania na území Slovenskej republiky. • Slovenská televízia disponuje unikátnymi kapacitami pre potreby kinematografie, poslednými prevádzkyschopnými laboratóriami na Slovensku. Ich činnosť bola zastavená v roku 2003, ale technológia zostala zachovaná. V súčasnosti je pred dokončením štúdia obnovenia ich činnosti, a to nielen pre 16-mm filmový formát, na spracovanie ktorého bola určená pôvodná technológia, ale aj na spracovanie 35-mm filmov. Štúdia, hodnotiaca možné náklady a výnosy, je založená predovšetkým na zahraničných skúsenostiach a na analýze dopytu. Predpokladá, že by obnovenie ich prevádzky mohlo byť, mimo iného, významným impulzom pre rozvoj slovenskej kinematografie a uľahčilo by tiež výučbu na umeleckých školách, ktoré v súčasnosti nechávajú spracovávať filmový materiál predovšetkým v laboratóriách vo Viedni, v Prahe a v Zlíne. Výhodou navrhnutého riešenia je aj to, že by spracovanie filmových materiálov pre potreby umeleckých vysokých škôl mohlo byť dotované z výnosov komerčnej činnosti týchto laboratórií. Náklady, spojené s revitalizáciou týchto laboratórií, predstavujú cca 1/5 nákladov nevyhnutných k ich znovuvybudovaniu v inej lokalite. • Slovenská televízia spravuje rozsiahly a nenahraditeľný archív, ktorý bol kompletne modernizovaný v rokoch 1997 až 2000. Teraz zahrňuje špeciálne chladiace priestory pre materiály na filmových pásoch a rozsiahle podzemné skladovacie priestory vybavené tzv. kompaktnými regálmi pre uloženie nosičov s magnetickými záznamami. Vzhľadom k rozsiahlym investíciám, realizovaných v druhej polovice 90. rokov minulého storočia, archív Slovenskej televízie v súčasnosti nevyžaduje prakticky žiadne investície určené na zachovanie pôvodných nosičov so záznamami. Priestory areálu Slovenskej televízie v Mlynskej doline poskytujú potenciál pre jeho rozširovanie a digitalizáciu. 4. Spracovatelia Štúdie uskutočniteľnosti tieto faktory do úvahy nezobrali a zabudli zohľadniť aj mnohé ďalšie. Vzhľadom k potencionálnemu obnoveniu činnosti Zostavené z materiálov poskytnutých Deloitte Advisory s.r.o. v čase od 22. 5. do 8. 8. 2008. Riaditeľstvo strategického rozvoja STV - Bratislava 10. 10. 2008
 5. 5. filmových laboratórií, k podstatnému rozšíreniu počtu odbavovacích pracovísk, plánovanému obnoveniu funkčnosti štúdia MD1 a rozširovaniu archívu je preto nevyhnutné odmietnuť aspoň v prípade areálu Slovenskej televízie v Mlynskej doline základnú tézu spracovateľov, obsiahnutú v kapitole 4.1 Variant 1 – investície do modernizácie budov, produkčných aj vysielacích technológií v rámci súčasného priestorového usporiadania oboch inštitúcií. Tvrdenie, že „komplexná modernizácia však nebude mať vplyv na zvýšenie využitia budov, ktorých neefektívnosť vyplýva z členenia a nastavenia procesov prevádzok STV a SRo,“ obsiahnuté v citovanej kapitole, vyplýva z evidentnej neznalosti a neodbornosti spracovateľov. Slovenská televízia preto odporúča závery Štúdie uskutočniteľnosti revidovať a znova kvalifikovane posúdiť. 5. Odporúčame, aby Vláda Slovenskej republiky rokovala o všetkých navrhnutých variantoch a aby jej boli predložené návrhy záverečného komuniké pre všetky pripomienkované varianty a nie len pre variant realizácie výstavby spoločného mediálneho komplexu. Na súčasnom stupni poznania pokladá Slovenská televízia za najefektívnejší variant výstavby mediálneho komplexu v areáli STV v Mlynskej doline. Zároveň upozorňujeme, že Slovenská televízia v súčasnosti spracováva komplexnú štúdiu revitalizácie areálu Mlynská dolina (príloha č.2) 3. Pripomienky k Rámcovej koncepcii spoločného mediálneho komplexu STV a SRo a návrhu vecného a časového harmonogramu 2008 Manažment STV pod vedením Mgr. Štefana Nižňanského, vstúpil do rokovania s MK SR a s poradenskou spoločnosťou Deloitte Advisory, s. r. o. Praha, 22. mája 2008, kedy už bolo na základe záverov „Zámeru systémového riešenia priestorového usporiadania Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu“, prijatého na rokovaní vlády v októbri 2007 rozhodnuté, že Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s poradcom a manažmentmi verejnoprávnych médií pripravia na rokovanie vlády Slovenskej republiky rámcovú koncepciu spoločného mediálneho komplexu STV a SRo a návrh vecného a časového harmonogramu predrealizačnej fázy jeho výstavby. V rámci tohto procesu STV predložila viacero upresňujúcich požiadaviek, súvisiacich s prípadným umiestnením tvorivých, výrobných a vysielacích zložiek v spoločnom mediálnom komplexe. Pri poskytovaní aktualizovaných podkladov zástupcovia STV upozornili najmä na zásadný posun chápania poslania aj postavenia STV od času vzniku myšlienky výstavby spoločného mediálneho komplexu do súčasnosti. Kým záujem súčasného manažmentu je do STV vrátiť vlastnú tvorbu, využiť interné kapacity, znovuoživiť niektoré zlikvidované televízne tvorivé profesie, manažmenty pred rokom 2006 STV vypravili na cestu komerčných televíznych staníc. Nesúlad starších podkladov so súčasnými predstavami sa odrazil predovšetkým v zásadných zmenách požiadaviek STV na priestory, na vybavenie televíznych štúdií, technologické reťazce a na počet zamestnancov. Na základe spoločného rokovania so zástupcami MK SR, SRo. a Deloitte Advisory s.r.o., 22. 5. 2008, manažment STV vypracoval konkrétne požiadavky, ktoré je potrebné pri ďalších krokoch realizácie vízie, bezpodmienečne zobrať Zostavené z materiálov poskytnutých Deloitte Advisory s.r.o. v čase od 22. 5. do 8. 8. 2008. Riaditeľstvo strategického rozvoja STV - Bratislava 10. 10. 2008
 6. 6. na zreteľ. ŠTÚDIÁ Pre vlastnú výrobu a vysielanie je nevyhnutné vybudovať štúdiá minimálne v rovnakom rozsahu, ako ich STV využíva v súčasnosti, pri výrobe programov pre dva okruhy. To znamená, že bude potrebné, nahradiť: Štúdiový a vysielací blok v I. stavbe Súpisné číslo 5953 na parcele č. 2914 Vek stavby: 37 rokov Opotrebovanie stavby: 37 % Zastavaná plocha stavby 4 366 m2 Úžitková plocha stavby 12 808 m2 Obstavaný priestor stavby 62 486 m3 Popis stavby Štvorpodlažná monobloková budova, železobetónovej monolitickej skeletovej konštrukcie s modulovým krokom 5,0 x 5,0m. Nosné stĺpy sú štvorcového a kruhového pôdorysu profilu 450 x 450 mm. Priečky sú murované z dutých a plných pálených tehál, hrúbky spravidla 150 mm, v technologických priestoroch vyložených Helmholtzovými rezonátormi ( dutými akustickými tehlami ). Štúdiá sú realizované systémom „ dom v dome „ kde vnútorný dom tvoria hrázdené murované steny a vonkajší je železobetónový monolit. Účel stavby Základné štúdiové, technické a vysielacie kapacity Slovenskej televízie • Štúdio 1 – 115 m2 + réžia a kontrolne pracoviská • Štúdio 2 – 246 m2 + réžia a kontrolne pracoviská • Štúdio 3 – 561 m2 + réžia a kontrolne pracoviská • Vysielacie pracoviská, prepisové, strihové a titulkovacie pracoviská • Šatne, maskérne, depozity kostýmov, depozity videotéky a filmotéky • Technické zázemie stavby Štúdiový blok – 4 Súpisné číslo 5953 na parcele č. 2920/6 Vek stavby: 24 r. Opotrebovanie stavby: 24 % Zastavaná plocha stavby: 3 223 m2 Úžitková plocha stavby: 12 405 m2 Obostavaný priestor stavby: 75 699 m3 Popis stavby Štúdio je v hornej sfére vybavené systémom obslužných lávok (systém Mostal) s rastrom pojazdných dráh a točieň, ktoré umožňujú pohyb teleskopov s osvetľovacími telesami, hriadeľové a bodové ťahy, výťahy horizontov na uchytenie prvkov scénickej prevádzky, svetelného parku s reguláciou intenzity pomocou tyristorového regulačného zariadenia. Účel stavby Zostavené z materiálov poskytnutých Deloitte Advisory s.r.o. v čase od 22. 5. do 8. 8. 2008. Riaditeľstvo strategického rozvoja STV - Bratislava 10. 10. 2008
 7. 7. Blok televízneho štúdia o podlahovej ploche 962 m2 pre výrobu relácií za prítomnosti obecenstva. K štúdiu prislúchajú réžie obrazu a zvuku s kontrolnými pracoviskami s prepojením na vysielacie pracoviská v I. stavbe. Ďalej sú tu pracoviská obrazovej výroby s postprodukciou, videozáznamov, centrálneho servisu, šatne a maskérne, pracoviská a archív scénickej prevádzky. Je tu samostatné vysielacie pracovisko s hlásateľňou a réžiou – VP 3. V respíriu je bufet so sedením v hale. Objekt televízneho spravodajstva Súpisné číslo 5966 na parcele č. 2919/1 Vek stavby: 26 r. Opotrebovanie stavby: 26 % Zastavaná plocha stavby: 3 633 m2 Úžitková plocha stavby: 10 855 m2 Obstavaný priestor stavby:40 739 m3 Popis stavby Štvorpodlažná monobloková budova železobetónovej skeletovej konštrukcie. Nosné piliere sú štvorcového pôdorysu, stropy sú tvorené krížom armovanými železobetónovými doskami s dohora obrátenými prievlakmi. Priestory štúdií sú na dvojnásobnom pôdorysnom module prestrešenom samostatnými prievlakovými stropmi o svetlej výške 4 000mm a 4 080mm. Budova je opláštená ľahkým zaveseným kovovým preskleným plášťom, predsadenom pred piliere. Účel stavby Pôvodne bola táto stavba určená, a užívala sa ako skúšobne pre hercov, kde sa preskúšavali inscenované programy s čítacími skúškami s náznakovými dekoráciami do ktorých bol nástup z trojuholníkovej čakacej haly. Po jej obvode boli krajčírske, vlásenkárske, obuvnícke, klobúčnicke prevádzky s prípravňami, s priamou nadväznosťou na sklad kostýmov, ktorý je umiestnený v suteréne. V r. 1994 boli obidve ( 2. a 3. nadzemné podlažia ) kompletne prebudované na účely vysielania televízneho spravodajstva s režijným a technologickým zázemím, redakčných pracovísk , nevyhnutných dispozičných zázemí a výpočtového strediska. Objekt je po Štúdiovom a vysielacom bloku druhým strategickým miestom kde sa nachádzajú nosné televízne technológie. Zvuková výroba a strojovňa VZT Súpisné číslo 5951 na parcele č. 2920/3 Vek stavby: 24 r. Opotrebovanie stavby: 30 % Zastavaná plocha stavby: 3 982 m2 Úžitková plocha stavby: 9 470 m2 Obstavaný priestor stavby:53 967 m3 Popis stavby Ide o štvorpodlažnú stavbu bez suterénu z monolitického železobetónového skeletu, s prevažne monolitickými stropmi s výplňovým murivom s plných pálených tehál. Zvukové štúdiá, réžie a pracoviská zvukovej výroby sú realizované systémom „dom v dome„ a základové pätky sú položené na štrkových vankúšoch pre odtlmenie chvenia z okolitého prostredia. Obvodový plášť je hliníkový, zavesený. Povrchové úpravy vnútorných priečok sú okrem technologických priestorov riešené obkladmi z Zostavené z materiálov poskytnutých Deloitte Advisory s.r.o. v čase od 22. 5. do 8. 8. 2008. Riaditeľstvo strategického rozvoja STV - Bratislava 10. 10. 2008
 8. 8. dupronitových dosiek s tapetami. Účel stavby - komplex synchrónnych štúdií 1, 2 s réžiami - hudobné štúdio s réžiou a záznamom - ruchové štúdio s s réžiou a záznamom - prepisové pracoviská 1 – 4 - mixážna hala na miešanie výsledného zvukového doprovodu - strižne dabbingu určené na synchrónny zostrih zvukových a obrazových materiálov - šatne a ostatné pracoviská na prípravu výroby a skladovanie základných surovín Súčasné využitie stavby Synchrónne štúdio pre postprodukciu cyklických relácií, prepisové pracoviská, mixsážne štúdio č.2, dispečing pásov pre výrobu, dabingové štúdiá a réžie, technické ozvučovacie pracovisko, ruchové štúdio, hudobné štúdio, a sklady zvukovej výroby. Nevyužité sú len priestory pre filmovú projekciu a bufet, ktorý je súčasťou objektu, jeho plocha je však k v rámci celkovej metráže zanedbateľná. V súvislosti s nábehom vysielania STV3 a pripravovaného satelitného vysielania do zahraničia je nevyhnutné vybudovať 3 samostatné štúdiá pre výrobu s krátkym výrobným cyklom (typu spravodajstvo, šport, aktuálna publicistika) ako tri nezávislé pracoviská, každé s plochou min. 200 m2, svetlou výškou min. 8 m, s osvetľovacími roštami. V dvoch by prebiehali navzájom nezávislé výroby pre samostatné vysielacie kanály spravodajstva a športu v treťom ostatné výroby uvedeného typu. Súčasťou riešenia musí byť vybudovanie zvukových pracovísk pre zvukovú post/produkciu. Podľa dnešného rozsahu predpokladáme min. dve mixážne pracoviská a 4 synchrónne štúdiá. Ak má STV v zmysle zákona vysielať stanovený objem programov v úradnom jazyku, musí byť v synchrónnych štúdiách možnosť výroby dabingov. Zdravotné stredisko a stravovacie zariadenie Súpisné číslo 5947 na parcele č. 2915/2 Vek stavby: 25 r. Opotrebovanie stavby: 25 % Zastavaná plocha stavby: 2 092 m2 Úžitková plocha stavby: 5 109 m2 Obstavaný priestor stavby:21 037 m3 Popis stavby Objekt je čiastočne trojpodlažný a čiastočne dvojpodlažný železobetónový montovaný skelet. Druhé poschodie je v okrajových častiach v module 12m v priečnom smere. Účel stavby Veľkopriestorová jedáleň s kapacitou 720 stoličiek s veľkokapacitnou kuchyňou na výrobu 3000 jedál denne. Veľkorysé zázemie kuchyne s množstvom Zostavené z materiálov poskytnutých Deloitte Advisory s.r.o. v čase od 22. 5. do 8. 8. 2008. Riaditeľstvo strategického rozvoja STV - Bratislava 10. 10. 2008
 9. 9. špecializovaných skladových priestorov s chladiacimi a mraziacimi boxmi. V súčasnosti sa jedáleň využíva na 50%, kuchyňa na cca 30% pôvodnej plochy a vybavenia. Požiarna stanica a autodielne Súpisné číslo 5956 na parcele č. 2920/12, 2920/11 Vek stavby: 14 r. Opotrebovanie stavby: 14 % Zastavaná plocha stavby: 1 690 m2 Úžitková plocha stavby: 2 979 m2 Obstavaný priestor stavby:15 847m3 Popis stavby Budova je čiastočne dvojpodlažná a čiastočne trojpodlažná, nepodpivničená, založená na základových pätkách a pásoch. Nosná konštrukcia je z montovaného železobetónového skeletu. Obvodové steny sú z keramických panelov. Účel stavby Požiarna ochrana objektov ich technologických a energetických vybavení a zariadení. Garážovanie mobilnej požiarnej techniky, jej údržba a skladovanie požiarnej techniky. Keďže prevádzka bola 24 hodinová objekt bol vybavený všetkými priestormi, ktoré takúto prevádzku umožňovali (denné a nočné miestnosti, kuchyňa, hygienické a sociálne priestory) ďalej posilňovňa, cvičný polygón. Oprava a údržba automobilovej techniky Slovenskej televízie. Umývanie vozidiel, doprava pneumatík, vyvažovanie kolies, výmena oleja, diagnostika porúch, sklad akubatérií, sklad náhradných autosúčiastok. Kancelárie a hygienické zázemie Súčasné využitie stavby V súčasnosti sú v objekte garážované prenosové vozy z areálu Prenosovej techniky v Trnávke. Oprava a údržba automobilovej techniky ARCHÍVY Celkové riešenie musí umožniť priame aktívne i pasívne napojenie na archívne zázemie, ktorého kapacita dnes obsahuje viac ako 100 tisíc hodín programových nosičov na celkovej ploche depozitov viac ako 2500 m2. Napriek tomu, že sa pripravuje komplexná digitalizácia archívov STV, a v budúcnosti 2018-2020 už STV bude pracovať len s digitálnym fondom, v zmysle zákona je povinnosťou STV naďalej archivovať súčasné nosiče v adekvátnych klimatizovaných skladovacích priestoroch. V tejto súvislosti upozorňujeme na podmienky budovania ich priestorov, vyplývajúce so zákona 395/2002 a Vyhlášky MV SR 628/2002: (1) Archív sa umiestňuje v priestoroch, ktoré slúžia výlučne na tento účel. Tieto priestory sa zriaďujú v budovách spravidla v sídle zriaďovateľa archívu alebo čo najbližšie k nemu. (2) Archív nemožno umiestniť v budove nachádzajúcej sa na mieste, ktoré by mohlo ohroziť fyzický stav archívnych dokumentov ako je miesto, kde sa nachádzajú nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prípravky (§ 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch), miesto so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (§ 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2001 Z. z. o požiarnej prevencii), Zostavené z materiálov poskytnutých Deloitte Advisory s.r.o. v čase od 22. 5. do 8. 8. 2008. Riaditeľstvo strategického rozvoja STV - Bratislava 10. 10. 2008
 10. 10. miesto s vysokou úrovňou spodnej vody (§ 42 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon)) a inundačné územie. V priemyselných areáloch sa archív umiestňuje v priestoroch, ktoré nemôžu byť dotknuté závažnou priemyselnou haváriou (§ 2 písm. h, zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov). V súčasnosti sa archív nachádza v budove filmovej výroby. Filmová výroba Súpisné číslo 5951 na parcele č. 2920/4 Vek stavby: 24 r. Opotrebovanie stavby: 24 % Zastavaná plocha stavby: 2 509 m2 Úžitková plocha stavby: 8 561 m2 Obstavaný priestor stavby:46 802 m3 Popis stavby Ide o štvorpodlažnú stavbu bez suterénu z monolitického železobetónového skeletu, s prevažne monolitickými stropmi s výplňovým murivom s plných pálených tehál. Obvodový plášť je hliníkový, zavesený. Povrchové úpravy vnútorných priečok sú okrem technologických priestorov riešené obkladmi z dupronitových dosiek s tapetami. Účel stavby - spracovanie filmu v uzatvorenom cykle, od skladovania a výdaja suroviny, cez príjem exponovaného materiálu, jeho vyvolanie, chemickú a optickú kontrolu, úpravu strihom, čistenie, kopírovanie, k expedovaniu do vysielania a ku konečnému archivovaniu - fotoodelenie určené okrem klasickej výroby i pre spracovanie a zväčšovanie fotopozadí - oddelenie pre vyvolávacie automaty a technologické zariadenia na spracovanie a kontrolu filmovej suroviny (vývojkáreň, tmavé komory, strižne negatívov a pozitívnych originálov, kopírovanie, ultrazvukové čistenie, ohrev a filtrácia vody, sklad chemikálií, dielne údržby a kamerové oddelenie) - kontrolné projekcie, reprezentačná projekcia - dielenské prevádzky údržby filmovej techniky, skladové priestory pre filmovú surovinu a kancelárske priestory Súčasné využitie stavby Pracoviská archívu , kontrola filmov, katalóg, projekcia a archív videotéky pre spravodajstvo, videotéka pre spravodajstvo a depozity filmového archívu FILMOVÉ LABORATÓRIUM Procesne a technologicky musí nadväzovať na objekt archívu, pretože okrem zázemia na spracúvanie nových filmov, podstatná časť jeho priestorov bude slúžiť na prepisy archívnych filmov v rámci Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR. Práve preto, vznikol aj projekt opätovného uvedenia FL STV do prevádzky, ktorý zásadným spôsobom rieši odkázanosť slovenských filmových Zostavené z materiálov poskytnutých Deloitte Advisory s.r.o. v čase od 22. 5. do 8. 8. 2008. Riaditeľstvo strategického rozvoja STV - Bratislava 10. 10. 2008
 11. 11. tvorcov na spracúvanie filmov v zahraničí. Zároveň umožňuje v existujúcich priestoroch dobudovať technologické zariadenia na kúpanie, odplesňovanie, prevíjanie a kontrolu archívnych filmov z depozitu STV. Nakoľko nielen v EÚ, ale na celom svete je tento typ odborných služieb veľmi žiadaný, na projektovom zámere možno postaviť zaujímavý biznis plán, s výrazným efektom pre celú STV. S touto technologickou prevádzkou v preferovanej alternatíve (komplex pri SND) sa pravdepodobne nepočíta, pretože s lokalitou je nezlučiteľná existencia objektu televízneho archívu s pôvodnými historickými fondmi, na ktorý musia FL nadväzovať. AUTODOPRAVA STV dnes vlastní 110 motorových vozidiel, z ktorých je až 70% priamo nasadzovaných na dennú výrobu. 50 vozidiel je súčasťou prenosovej techniky, ktorú tvoria prenosové vozy, zvukové, záznamové, osvetľovacie a pomocné vozy. Mobilné agregáty a vozidlá 1-kamerových prenosov. Všetky tieto vozidlá vyžadujú jednak garážové a servisné priestory pre technológiu, jednak operatívne odstavné plochy. Ďalších cca 40 vozidiel je využívaných na prepravu štábov a účinkujúcich na miesto výroby, pričom v súčasnosti STV z dôvodu nedostatku vlastných profesionálnych vodičov vo výraznej miere využíva služby externých dodávateľov. Ďalej považujeme za nevyhnutné vybudovanie dostatočného počtu parkovacích miest v zmysle predpisov pre vlastných zamestnancov, účinkujúcich, návštevy a dodávateľov. Pretože STV má na základe analýz snahu realizovať čo možno najväčšiu časť výroby vo vlastných kapacitách, predpokladáme nutnosť minimálne 500 parkovacích miest a operatívne servisné zázemie pre vozidlá STV. Bude pri akceptovaní tejto podmienky platiť predpoklad o synergickom efekte, podľa ktorého riešenie prinesie „zlepšenie dopravnej situácie lokality a zvýšenie komfortu návštevníkov SND prostredníctvom nových parkovacích kapacít Mediálneho komplexu“? OSTATNÉ SKLADOVACIE PRIESTORY STV vlastní veľké množstvo kostýmov, rekvizít, scénických prvkov, dekorácií, fundusu, atď., ktorých umiestnenie si vyžaduje plochu minimálne 15000 m2. V opačnom prípade by sme si museli pre každú výrobu dať vyrobiť, zakúpiť, alebo zapožičať repliky všetkých historických predmetov, ktoré budeme pri výrobe potrebovať. V tejto súvislosti pripomíname, že používaním vlastných rekvizít a iných predmetov šetríme významný objem finančných prostriedkov, čo je jednou z našich hlavných súčasných priorít. Žiadame tiež, aby v súvislosti s prípravou scén boli vybudované adekvátne prípravné, odkladacie a skladové priestory pre scénické prvky a stavby tak, aby bolo možné štúdiá denne využívať na výrobu a vysielanie cyklických relácií. Minimálne nároky na celkové priestorové kapacity nevyhnutné pre zabezpečenie výroby a vysielania podľa vyššie uvedenej špecifikácie a zredukované s ohľadom na použitie nových stavebných a výrobných technológií predstavujú plochu 78000m2, a obstavaný priestor 380000m3. Plocha pripravená na zastavanie v blízkosti SND je síce dostatočne veľká, no pri výškovom limite 21 m, realizácia týchto objektov, ktoré počítajú s 9 Zostavené z materiálov poskytnutých Deloitte Advisory s.r.o. v čase od 22. 5. do 8. 8. 2008. Riaditeľstvo strategického rozvoja STV - Bratislava 10. 10. 2008
 12. 12. nadzemnými podlažiami v navrhovanej lokalite je nepredstaviteľná. Podľa materiálu 50/1000/2004-IO zo dňa 6. 7. 2004, ktorý GR STV Richard Rybníček žiadal posúdenie nepotrebného majetku Radu STV, bolo pre ďalšiu činnosť STV vyplývajúcu zo zákona, navrhnuté zachovať nasledujúce objekty, s podlahovou plochou 75565m2, a obstavaným priestorom 360506m3-bolo to v čase maximálnej redukcie výroby: I. stavba Štúdiový a vysielací blok II. stavba Objekt televízneho spravodajstva, príručné dielne centrálna strojovňa chladu III. a stavba Štúdiový blok, montážna hala, energoblok IV.b stavba Ústredné sklady a dielne V. a stavba Zdravotné a stravovacie stredisko ENERGETIKA V tejto súvislosti pripomíname, že STV nesmie byť ohroziteľná vodou, musí mať dokonalú protipožiarnu ochranu a musí mať zabezpečené nezávislé napájanie z 3 zdrojov: dva prívody z rôznych trafostaníc a jeden vlastný, dlhodobo prevádzkovateľný agregát. Náhradný zdroj musí zabezpečiť energetické napájanie pre všetky tie pracoviská, ktoré súvisia so živými reťazcami, resp. tie, ktoré sú ich súčasťou. V súčasnosti sú v areáli MD na tieto účely využité nasledovné objekty: Trafostanica Súpisné číslo 5953 na parcele č. 2914 Vek stavby: 37 rokov Opotrebovanie stavby: 45 % Zastavaná plocha stavby 774 m2 Úžitková plocha stavby: 1 105 m2 Obstavaný priestor stavby 8 648 m3 Popis stavby Trojpodlažný montovaný železobetónový objekt s výplňovým murivom. Na 1. NP sa nachádza výmenníková stanica. Na 2. NP je kobkový priestor. Na 3. NP je rozvodňa, velín a baterkáreň. Sú tu aj sociálne priestory pre obsluhu. Účel stavby Trafostanica zásobuje elektrickou energiou areál. Energoblok Súpisné číslo 5954 na parcele č. 2920/8 Vek stavby: 24 r. Opotrebovanie stavby: 34,28 % Zastavaná plocha stavby: 769 m2 Úžitková plocha stavby: 4 658 m2 Zostavené z materiálov poskytnutých Deloitte Advisory s.r.o. v čase od 22. 5. do 8. 8. 2008. Riaditeľstvo strategického rozvoja STV - Bratislava 10. 10. 2008
 13. 13. Obstavaný priestor stavby:7 998 m3 Popis stavby Vstavaný objekt do 4. b stavby Účel stavby Objekt technologických zariadení napájania liniek vysokého napätia, vysokonapäťových a nízkonapäťových rozvodní, výmenníkovej stanice pre vykurovanie Štúdiového bloku a 4. b stavby. Objekt je energetickým srdcom areálu. DOSTUPNOSŤ, BEZPEČNOSŤ Medzi synergickými efektmi Mediálneho komplexu s budovou SND je uvedené: „Zlepšenie dostupnosti SND a verejnoprávnych inštitúcií prostredníctvom budúcej stanice podzemnej dráhy...“ V prípade príchodu návštevníkov a zamestnancov SND jednoznačná výhoda. Pre motorizované televízne štáby určite nie. Napriek vysokému stupňu digitalizácie väčšina televíznych tvorcov „metro“ využije len cestou do zamestnania a späť z práce domov. Podstatnú časť pracovného času budú totiž nakrúcať správy, pripravovať dokumenty a publicistické relácie priamo v teréne. Veríme že s novou kultúrou práce, ktorú chce v tomto sektore presadiť nový manažment STV, tým terénom nebude len Bratislava, ale celý región okolo nej a tam sa „metrom“ necestuje. Synergické efekty možno očakávať predovšetkým spoločným využívaním technologických zariadení, pretože prechod na digitálnu platformu značne priblíži technológiu výroby a vysielania televíznych a rozhlasových programov, ale predovšetkým využitím potenciálu tvorivých pracovníkov a to v prípade realizácie KOMPLEXu v ktorejkoľvek lokalite. Prínos priestorovej synergie blízkosti SND je teda len sekundárny. Považujeme za dôležité upozorniť na fakt, že STV musí mať nezávisle od ostatných vysielateľov zabezpečené ochranné prvky tak, aby bola schopná vysielať aj v čase mimoriadnych, krízových situácií. Slovenská televízia Bratislava a jej podriadené televízne štúdia sú ako objekt Uznesením vlády SR č.1078 z 12. 12. 2007 zaradené do kategórie objektov osobitej dôležitosti (OOD). Zároveň v zmysle zákona NR SR č. 414/2002 o hospodárskej mobilizácií je určená STV Bratislava za subjekt hospodárskej mobilizácie. Objekt STV Bratislava ako OOD musí spĺňať základné požiadavky na ochranu a bezpečnosť. Musí byť oplotený betónovým plotom alebo bezpečnostným drôteným oplotením v zmysle vyhlášky Národného bezpečnostného úradu o objektovej bezpečnosti. V objekte pri realizácií stavby – projektu musí byť zahrnutý aj Zostavené z materiálov poskytnutých Deloitte Advisory s.r.o. v čase od 22. 5. do 8. 8. 2008. Riaditeľstvo strategického rozvoja STV - Bratislava 10. 10. 2008
 14. 14. „Integrovaný bezpečnostný systém STV„ zameraný na kontrolu vstupu a výstupu z areálu a samotného objektu STV. Jednotlivé celky – štúdia, vysielacie pracoviská, ako aj režijné pracoviská musia byť chránené a monitorované. Tieto celky musia byť samostatné, od seba oddelené, s dokonalým zabezpečením vstupového kontrolného režimu. V objekte musia byť i samostatné skladové priestory pre uloženie materiálu civilnej ochrany pre potreby všetkých zamestnancov STV a sklad pre materiál hospodárskej mobilizácie. Ďalej STV Bratislava ako OOD musí mať vyčlenené priestory pre ubytovanie príslušníkov Ozbrojených síl SR a pre jednotku rýchleho nasadenia PZ MV SR v prípade riešenia krízových situácií a vojny. V novom objekte musí byť vybudovaný úkryt CO alebo vyčlenené priestory pre svojpomocné ukrytie zamestnancov STV v prípade krízovej situácie. V súčasnosti je táto otázka riešená v objekte ústredných skladov a dielní. Ústredné sklady a dielne Súpisné číslo 5955 na parcele č. 2920/9 Vek stavby: 14 r. Opotrebovanie stavby: 17,5 % Zastavaná plocha stavby: 8 437 m2 Úžitková plocha stavby: 21 568 m2 Obstavaný priestor stavby:107 989 m3 Popis stavby Konštrukčný prefabrikovaný systém TPMS – 67 s modulovou sieťou 6,0 x 6,0m, 6,0 x 12,0m a 6,0 x 18,0 m, kde sa použili stĺpy atypických dĺžok. Účel stavby Na výrobu televíznych dekorácií, skladovanie materiálov pre pomocnú výrobu, sklady, ústredné dekoračné dielne s celotelevíznou pôsobnosťou, dielne údržby, náhradné zdroje elektrickej energie, kryt CO s kapacitou 400 ukrývaných osôb, Je potrebné zohľadniť aj Smernicu k návrhu EK 16933/06 PROCIV 273 JAI 725 COTER 64 ENER 323 TRANS 345 TELECOM 133 ATO 174 ECOFIN 472 ENV 713 SAN 270 CHIMIE 43 RECH 365 DENLEG 61 RELEX 929 + ADD 1 + ADD 2 - SMERNICA o identifikácii a označení európskej kritickej infraštruktúry a zhodnotení potreby zlepšiť jej ochranu. V tejto súvislosti musíme znovu upozorniť že favorizovaná alternatíva nezodpovedá požadovaným kritériám najmä z hľadiska vybranej lokality. Z architektonického hľadiska je nepredstaviteľné, aby boli objekty zabezpečené potrebnými opatreniami. Navyše KOMPLEX v navrhovanej lokalite neposkytuje Slovenskej televízii dostatočný priestor na tvorbu a výrobu programov v rozsahu a Zostavené z materiálov poskytnutých Deloitte Advisory s.r.o. v čase od 22. 5. do 8. 8. 2008. Riaditeľstvo strategického rozvoja STV - Bratislava 10. 10. 2008
 15. 15. kvalite, aký sa od televízie verejnej služby očakáva v nastávajúcom období. Východiská projektu sú silne poznačené obdobím, keď sa STV stala nákupnou a vysielacou televíznou stanicou, ktorá sa svojim charakterom nebezpečne blízko priblížila ostatným slovenským komerčným televíznym staniciam. Pre obe médiá nový komplex poskytne podlahovú plochu 90 952 m2. Len samotná STV v súčasnosti disponuje podlahovou plochou 127 382 m2. Pri najnáročnejšom kritériu na úspornosť priestorov, pri plánovanom plnom využití vysielacieho priestoru, ktorý bude mať STV vo vlastnom digitálnom multiplexe, aj s ohľadom na plánované využívanie nových technológií, je nevyhnutné počítať pre potreby STV s podlahovou plochou minimálne 85 000 m2. Podobne je to aj v prípade ďalšieho parametra, obstavaného priestoru. Návrh rámcovej koncepcie uvádza 383 048 m3. Obstavaný priestor objektov v areáli STV v Mlynskej doline predstavuje 605 517 m3. Objem všetkých v súčasnosti na výrobu a vysielanie nevyhnutných objektov predstavuje 320 000 m3. Ak aj pripustíme, že pri ich projektovaní boli architekti veľkorysejší, možno pripustiť, žeby ich obstavaný priestor mohol byť o 10 % menší, to znamená 290 000 m3. V tomto údaji nie sú započítané filmové laboratória, dielne, sklady, energostavby, garáže a ďalšie objekty ktoré nesúvisia priamo s výrobou a vysielaním. Podobne za nedostatočné možno považovať aj investičné výdavky na nákup televíznej technológie, vyjadrené sumou 1 149 100 000 Sk.-. Je to suma značne vzdialená od reality a skutočnej potreby. Regionálne štúdio Českej televízie v Brne plánuje v tomto období v rámci výstavby nového štúdia investície do technológií vo výške 3 mld. CZK. Najskromnejší odhad reálnych investičných výdavkov pre technologické vybavenie len STV predstavuje hodnotu 2, 500 000 000 Sk. Predpokladáme, že sa v koncepcii už vôbec nepočítalo s investíciami do analógovej a filmovej techniky, ktorá je nevyhnutná na zhrávanie všetkých preddigitálnych záznamových formátov uložených v depozitoch archívu STV. Na základe uvedených faktov možno konštatovať, že závery funkčnej a technickej špecifikácie nedokumentujú adekvátnosť navrhovaného stavebného a technologického riešenia vo vzťahu k budúcim potrebám STV a SRo. Odvolávajú sa totiž na vývojové trendy na Slovensku a v zahraničí v oblasti digitálneho vysielania a diváckych a poslucháčskych preferencií, ktoré budú ovplyvňovať programovú stratégiu verejnoprávnych médií, nie však aj na realitu. Tou je napríklad skutočnosť, že STV a SRo sídlia v objektoch účelovo projektovaných a vybudovaných práve na tvorbu, výrobu a vysielanie televíznych, alebo rozhlasových programov, ktoré boli dobudované len pred 25-30 rokmi, čo znamená, že nemajú za sebou ani polovicu životnosti. Ak sa niekde v Európe podobné komplexy stavajú, alebo v dohľadnej dobe stavať budú, je to predovšetkým tam, kde podobné inštitúcie doteraz sídlili v provizóriách a objektoch, ktoré boli pôvodne postavené na iné účely (MTV Budapešť, ČT Brno, BBC Glasgow), alebo neexistovali vôbec (TVP Rzesow...). Minimalizáciu vplyvov realizácie projektu spoločného mediálneho komplexu na štátny rozpočet využitím súkromných zdrojov, na ktoré sa štúdia odvoláva je možné dosiahnuť aj prestavbou, resp. dostavbou areálu v Mlynskej doline. Návrh možného riešenia je načrtnutý v kapitolách Alternatívy využitia Budovy tvorby programu (BTP), ktorý počíta s odčlenením budovy tvorby programu (BTP), nástupnej haly, garáží a príslušných pozemkov od súčasného komplexu a následným predajom Zostavené z materiálov poskytnutých Deloitte Advisory s.r.o. v čase od 22. 5. do 8. 8. 2008. Riaditeľstvo strategického rozvoja STV - Bratislava 10. 10. 2008
 16. 16. uvedených objektov. Takto získané financie by poslúžili na prestavbu zvyšných objektov, čím by sa vytvorili podmienky na bezproblémovú dislokáciu Slovenského rozhlasu a TASR do areálu v Mlynskej doline. Z tohto aspektu pri posudzovaní územnej lokalizácie, využiteľných priestorových kapacít, vybudovanej infraštruktúry, možností budúcej dostavby, alebo umiestňovania ďalších objektov (satelitný park, bezpečnostné objekty a pod.) je areál v Mlynskej doline bezkonkurenčný. Na záver chcem ešte raz zdôrazniť, že Slovenská televízia nie je proti myšlienke spoločného mediálneho komplexu za predpokladu, že sa zachovajú výrobné kapacity, ktorými v súčasnosti disponuje. Navyše v najbližších rokoch STV musí realizovať nevyhnutné investície do areálu v Mlynskej doline tak, aby plne zodpovedal potrebám televíznej tvorby a vysielania. Na konci roku 2011 totiž STV musí byť schopná plynule prejsť z analógového na digitálne šírenie televízneho signálu a zároveň svoju programovú službu rozšíriť na minimálne 4 programové okruhy a tak naplniť zákonom pridelený digitálny multiplex verejnej služby. Takýto postup je v záujme dodržania záväzného termínu prechodu Slovenskej republiky na pozemné digitálne televízne vysielanie nevyhnutný. 4. Náklady na prevádzku objektov STV v Mlynskej doline NÁKLADY NA PREVÁDZKU STV 1. Ročné náklady pre areál STV MD 2007 73 451 968 Sk Ročné náklady pre areál STV MD 2006 66 300 000 Sk Zostavené z materiálov poskytnutých Deloitte Advisory s.r.o. v čase od 22. 5. do 8. 8. 2008. Riaditeľstvo strategického rozvoja STV - Bratislava 10. 10. 2008
 17. 17. Náklady na oblasť: Sk MWh Elektrická energia 19 566 070 Tepelná energia 15 251 570 Vodné a stočné 3 183 480 Odstraňovanie odpadu 826 264 Upratovacie služby 5 220 620 Strážna služba 13 841 094 Hasičská služba 3 127 320 2 Podlahová plocha všetkých budov v areáli ST MD 127.380 m2 Obstavaný priestor v areáli STV MD 621.000 m3 3. Energetický audit v STV nebol realizovaný 4. Ročná produkcia odpadu v STV MD 180 ton 5. Spotrebu elektrickej energie výrobných technológií nie je v STV možné sledovať, nakoľko nie je meraná. Pre celú STV MD je iba jeden fakturačný elektromer. Čiastkovo je merané iba scénické osvetlenie v štúdiách č. 1,2,3,4. 6. Ročné náklady na údržbu, servis a správu budov 5 986 797 Sk 7. Ročné náklady na údržbu budov - opravy interiéru a exteriéru budov, cestné komunikácie 6 448 753 Sk Z toho dodávateľským spôsobom 5 021 163 Sk nákup materiálu na údržbu interiéru, nákup DHM 1 427 590 Sk 5. Alternatívy využitia Budovy tvorby programu (BTP). Budova tvorby programu spolu s Nástupnou halou Garážami a Objektom televízneho spravodajstva tvorí komplex II. stavby Slovenskej televízie v Mlynskej doline, ktorá bola Zostavené z materiálov poskytnutých Deloitte Advisory s.r.o. v čase od 22. 5. do 8. 8. 2008. Riaditeľstvo strategického rozvoja STV - Bratislava 10. 10. 2008
 18. 18. skolaudovaná 25.9.1981. Budova tvorby programu Nástupná hala a Garáž ležia na parcele č. 2919/2 o výmere 7 600 m2. Popis stavby Ide o 29. podlažný nadzemný objekt s dvomi podzemnými suterénmi. V I.suteréne, na 13. a 26. podlaží sú strojovne vysokotlakovej vzduchotechniky. V II.suteréne je strojovňa nákladného výťahu, v I. suteréne sú tiež strojovne tepelnej techniky a zdravotechniky. Strojovne výťahov sú na 27.podlaží a na 29.podlaží bola reštaurácia s kuchynkou a reprezentačný salónik. Ostatné poschodia sú štandartné administratívne priestory. Stavba je riešená ako oceľový skelet, s tuhým železobetónovým jadrom v ktorom sú umiestnené vertikálne komunikácie – dve schodištia, sedem rýchlovýťahov s kapacitou, 4 výťahy pre 10 osôb, 2 výťahy pre 20 osôb a jeden pre 6 osôb, sociálne zariadenia, kuchynky, inštalačná šachta pre el. rozvádzače a inštalačná šachta pre rozvody vzduchotechniky. Zavesený obvodový plášť je hliníkový so zdvojeným zasklením neotvárateľných okien. Súčasné využitie stavby V súčasnosti sa výšková budova využíva iba do 13- teho poschodia. Ostatné poschodia sú neobsadené a sú nastavené na úsporný energetický režim. Náklady za energie v Sk za rok : 2005 2006 Elektrická energia 4 024 250 4 060 250 Tepelná energia 3 725 023 4 163 843 Vodné stočné 390 780 320 112 spolu : 8 140 053 8 544 205 Nevyhnutné investície Budovu tvorby programu čaká v blízkom časovom horizonte strategická investícia do jej generálnej rekonštrukcie ( výmena obvodového plášťa )* bez ohľadu na to kto ju bude vlastniť alebo užívať. Pri tejto rekonštrukcii musia byť splnené nové , omnoho prísnejšie ako v minulosti, hlavne energetické kritériá posudzovania a povoľovania užívania stavieb. Druhá veľká investícia by mala plynúť do výmeny nevyhovujúceho systému klimatizácie budovy, ktorá však bez prvej investície nemá zmysel, a ďalšia do výmeny starých výťahov. Ďalšie investičné náklady by mali riešiť výmenu elektroinštalácie, podhľadov a modernizáciu EPS ( elektropožiarnej signalizácie). Náklady na bežnú údržbu by sa mali vynaložiť do opráv kanalizačných a vodovodných potrubí, vnútorných dažďových zvodov a iných zjavných vád a výmenu interiéru. Zostavené z materiálov poskytnutých Deloitte Advisory s.r.o. v čase od 22. 5. do 8. 8. 2008. Riaditeľstvo strategického rozvoja STV - Bratislava 10. 10. 2008
 19. 19. *Samostatnú kapitolu problémov, tvorí systém zavesených obvodových plášťov aj na ostatných stavbách STV. V čase projektovania týchto stavieb navrhoval projektant dovoz ľahkého obvodového plášťa z Belgicka, avšak direktíva vtedajšieho politického systému rozhodla o jeho výrobe v tuzemsku, vo fabrike Biely Potok pri Ružomberku, ktorá v tej dobe nemala s takouto výrobou žiadne skúsenosti. A navyše, v 60 – tich rokoch boli na Slovensku normy, ktoré predpisovali hygienické a energetické parametre týchto konštrukcií veľmi benevolentne. Obvodové plášte v súčasnosti musia mať 6x väčšiu izolačnú schopnosť ). A tak zdvojené okná a hliníkový nezateplený obvodový plášť na budovách Slovenskej televízie tvorí „iba rozhranie“ medzi vnútorným a vonkajším prostredím. K stratám energie v tomto prípade prispieva aj samotný nepriaznivý faktor tvaru budovy, čo v dnešnej dobe pri výškových budovách s tzv. inteligentnou fasádou už nerobí problém. Technický stav opotrebovania jednotlivých konštrukcií stavby: Konštrukcie a vybavenie Životnosť Opotrebenie v rokoch Vek % Nosný systém 80 26 32,5 Strechy 70 26 37,1 Krytiny striech 50 26 52,0 Úpravy vnútor.povrchov 50 26 52,0 Schody 80 26 32,5 Elektroinštalácia 30 26 86,7 Vnútorný vodovod 40 26 65,0 Vnútorná kanalizácia 50 26 52,0 Hygienické zariadenia 50 26 52,0 Výťahy- pôvodné 40 26 65,0 Pri konštrukciách tzv. krátkodobej životnosti ( ako sú krytiny striech, úpravy vnútorných povrchov, elektroinštalácia, vnútorný vodovod a kanalizácia, sanita , výťahy a pod. ) sa predpokladá aspoň jedna kompletná výmena po dobu existencie stavby a hranica ich životnosti je v uvedenej tabuľke číslo 100%. Ak sa opotrebenie danej konštrukcie blíži alebo prekračuje túto hranicu je nutná jej výmena. Alternatívy riešenia Budovy tvorby programu 1. Postupná modernizácia budovy počas jej prevádzky Znamená modernizáciu hornej ( neobsadenej ) časti budovy, po jej dokončení sa zamestnanci do týchto priestorov presťahujú a následne môže prebehnúť modernizácia dolnej časti budovy. Po ukončení je možné voľné kapacity prenajať a pri úvahe prenájmu 13- tich poschodí by mohol byť ročný príjem okolo 20 mil. Sk. Aproximatívny prepočet generálnej opravy Budovy tvorby programu je v prílohe č. 1. Z prílohy sa dajú prečítať náklady na modernizáciu jedného podlažia. Výhody • Rozdelenie investícií do dvoch etáp • Žiadne náklady na zástupné priestory • Možný výnos z prenájmu voľných kapacít Nevýhody Zostavené z materiálov poskytnutých Deloitte Advisory s.r.o. v čase od 22. 5. do 8. 8. 2008. Riaditeľstvo strategického rozvoja STV - Bratislava 10. 10. 2008
 20. 20. • Strpenie stavebnej činnosti • Dlhšia lehota realizácie • Získanie financií • Nájomcom by sme nemohli ponúknuť parkovanie v areáli, čo znižuje bonitu nájmu 2. Generálna rekonštrukcia budovy Pri úvahe generálnej rekonštrukcie celej Budovy tvorby programu naraz, je potrebné uvažovať s dočasným umiestnením cca. 300 zamestnancov, čo predstavuje približne 3 450 m2 funkčných kancelárskych priestorov. Takúto rezervu Slovenská televízia nemá k dispozícii. Musela by si ich prenajať. Výhody • Nasťahovanie sa do hotových priestorov • Možný výnos z prenájmu voľných kapacít Nevýhody • STV by si musela na 2 -3 roky prenajať administratívnu budovu o kapacite cca 3 450 m2 čo by predstavovalo náklady asi 18 mil. Sk ročne a ťažkú komunikáciu s výrobou programu • Získanie financií na generálnu rekonštrukciu • Nájomcom by sme nemohli ponúknuť parkovanie v areáli, čo znižuje bonitu nájmu 3. Predaj Budovy tvorby programu Pri tejto alternatíve je potrebné prebudovať V.a stavbu Zdravotné a stravovacie zariadenie Slovenskej televízie na administratívnu budovu. Návrh investičného zámeru prebudovania tejto stavby je v prílohe č.2. S realizáciou tejto prestavby a predajom Garáže by sme mali vybudovať parkovisko pre cca 100 osobných automobilov. Táto alternatíva vyžaduje aj náklady na oddelenie ostatných stavieb od spoločných inžinierskych sietí (osamostatnenie od dodávky tepla z VS 3 BTP vybudovaním samostatnej výmenníkovej stanice v Objekte televízneho spravodajstva, zásobovanie elektrickou energiou z VT 1 v BTP rekonštrukciou rozvodne rm 26.1 v OTS). S predajom Budovy tvorby programu samozrejme súvisí aj predaj Nástupnej haly a s najväčšou pravdepodobnosťou aj Garáže a časti pozemku od Nástupnej haly k vrátnici a časti pozemku za Garážou. Všeobecná hodnota nehnuteľností – odhad * Nástupná hala 33,89 mil. Sk Budova tvorby programu 221,93 mil. Sk Zostavené z materiálov poskytnutých Deloitte Advisory s.r.o. v čase od 22. 5. do 8. 8. 2008. Riaditeľstvo strategického rozvoja STV - Bratislava 10. 10. 2008
 21. 21. Garáž 31,88 mil. Sk Pozemky 54,51 mil. Sk Spolu: 342,21 mil. Sk (Pozemky: parc. č. 2919/2 o výmere 7 600m2, parc. č. 2920/54 o výmere 481 m2, parc. č. 2915/5 o výmere 1 701 m2, 2915/9 o výmere 3 168 m2 a 2917 o výmere 678 m2.) *Pozn: Odhad vychádza zo znaleckého posudku z roku 2004 prepočtom percenta opotrebenia stavieb a prepočtom na súčasný koeficient cenovej úrovne. Účtovné hodnoty stavieb v Sk k februáru 2007 : Nadobúdacia hodnota Zostatková hodnota Nástupná hala 18 862 241 7 897 262 Budova tvorby programu 206 947 036 100 373 409 Garáž 13 412 344 3 903 244 Výhody • Využitie „ prázdnej „ stavby • Možnosť prefinancovania prebudovania V.a stavby z predaja horeuvedených stavieb a pozemkov Nevýhody • Vybudovanie garáže alebo parkoviska pre autá STV • BTP má kapacitu cca 1100 kancelárskych pracovísk. Pri jej plnom využití by o tento počet ľudí vzrástla hustota ľudí v areáli a bolo by nutné preriešiť dopravu a parkovanie jak pre STV tak pre nového vlastníka BTP. 6. Návrh investičného zámeru Slovenskej televízie na prestavbu V. a stavby na administratívnu budovu. Súčasný stav V.a stavba bola postavená a odovzdaná do užívania v decembri 1982 v rámci sociálneho programu Slovenskej televízie ako záväzná úloha štátneho plánu. Investičné náklady na túto stavbu boli 23 349 474 Sk. Účelom stavby bolo postavenie veľkopriestorovej jedálne s kapacitou 720 stoličiek s veľkokapacitnou kuchyňou na výrobu 3000 jedál denne. Veľkorysé zázemie kuchyne s množstvom špecializovaných skladových priestorov s chladiacimi a mraziacimi boxmi sa Zostavené z materiálov poskytnutých Deloitte Advisory s.r.o. v čase od 22. 5. do 8. 8. 2008. Riaditeľstvo strategického rozvoja STV - Bratislava 10. 10. 2008
 22. 22. v súčasnosti, keď je neefektívne zriaďovať medzisklady, už nikde nepraktizuje a tento stav udržiavať aj naďalej je neekonomickým počinom. V súčasnosti sa jedáleň využíva na 50%, kuchyňa na cca 30% pôvodnej plochy a vybavenia. V druhej polovici stavby, tzv. obvodné zdravotné stredisko, boli zriadené ordinácie obvodného lekára, zubára, ORL, gynekológa, RTG, elektrofyzikálna terapia, lekáreň s nadmernými čakacími a komunikačnými priestormi. Táto časť stavby je nevyužívaná. Náklady na energie aj na takto nevyužitú stavbu predstavovali za rok 2003: Elektrická energia 1 565 996 Sk Tepelná energia 1 238 359 Sk Vodné a stočné 503 055 Sk Spolu 3 307 410 Sk Návrh na prestavbu Prestavbou tejto stavby na administratívne účely by Slovenská televízia získala: 6 120 m2 kancelárskych priestorov, čo pri odhadnutom bežnom štandarde 11,5 m2 na jedného administratívneho pracovníka, predstavuje kapacitu pre 532 zamestnancov a 1300 m2 na prízemí kde bude vstup, jedáleň bez kuchyne a technické zázemie stavby. Získaná kapacita je dostatočná na presťahovanie časti zamestnancov STV z výškovej budovy, ktorá sa v súčasnosti využíva iba z polovice a nie je predpoklad, že by sa v budúcnosti plne využívala. Predpokladaný rozsah prestavby a nadstavby Prestavba jestvujúceho objektu • Rekonštrukcia prípojky vody a kanalizácie • Zásobovanie elektrickou energiou – zrealizovať napájanie z vn rozvodne trafostanice VN1 priamo v objekte a prívod od zdroja náhradného napájania z trafostanice VN1 paralelne s vn prívodom • Zmena systému napájania vodou na vetvu napájajúcu I.stavbu • Rekonštrukcia horúcovodnej prípojky 2xDN 125 prepojiť z rozdeľovačov vo VS 3 v BTP priamo do hlavnej vetvy horúcovodu DN 200 v priestoroch prívodného kanála pred vyústením do VS 3 • Výmena všetkých vnútorných rozvodov inžinierskych sietí ( elektro, voda, kanalizácia, teplá úžitková voda, ústredné kúrenie, vzduchotechnika resp. klimatizácia a p.) • Dodávka a montáž výťahov • Chladenie, prípadne nútené vetranie vybraných priestorov • V závislosti od statického posúdenia zosilnenie nosných konštrukcií • Realizácia novej „ inteligentnej „ fasády • Napojenie objektu na vnútroareálové komunikácie s vytvorením adekvátneho počtu parkovacích miest Nadstavba jestvujúceho objektu Nadstavba jedného podlažia na streche stávajúceho objektu zvýši podlahovú kapacitu stavby o cca 2040 m2. Prepojenie objektu s I.stavbou Vonkajšia vzdušná krytá chodba na úrovni druhého poschodia zo súčasnej jedálne do I.stavby tiež na druhé poschodie, má vyriešiť priamy prechod do pracovísk Štúdia Bratislava Priestorové požiadavky Zostavené z materiálov poskytnutých Deloitte Advisory s.r.o. v čase od 22. 5. do 8. 8. 2008. Riaditeľstvo strategického rozvoja STV - Bratislava 10. 10. 2008
 23. 23. Prízemie Zastavaná plocha : cca 1300 m2 Na prízemí by malo byť vyriešené : • vstup a evidencia zamestnancov a hostí • stravovanie pre cca 750 ľudí, uvažujeme iba s jedálňou s dovozom stravy • podateľňa • bankomat • technické zázemie stavby 1. a 2. poschodie Zastavaná plocha : cca 2040 m2 a cca 2040m2 Na týchto poschodiach budú sídliť tvorivé zložky, producentské centrá, dramaturgia, obchodné aktivity, ekonomika, právny odbor, personalistika, pokladňa a ostatné prevádzkové útvary generálneho riaditeľstva Slovenskej televízie. Pracoviská budú na tzv. obvodovej – fasádnej zóne s denným osvetlením, a vnútorná zóna podlažia by mala byť technickým zázemím kancelárií ( kopírky, príručné archívy, automaty občerstvenia, malá projekcia a pod. a hygienické zázemie ) Kancelárske pracoviská budú mať možnosť otvárania okien a budú s ústredným vykurovaním. Vnútorná zóna bude mať vzduchotechnické vetranie. 3. poschodie – nadstavba Zastavaná plocha : cca 2040 m2 Na tomto poschodí by mali sídliť riadiace zložky generálneho riaditeľstva STV, s reprezentačnými rokovacími priestormi, predvádzacou projekciou, minibufetom, administratívnym a hygienickým zázemím. Kancelárske pracoviská a rokovacie priestory budú mať možnosť otvárania okien a budú s ústredným vykurovaním. Vnútorná zóna môže byť presvetlená strešnými svetlíkmi a bude mať tiež vzduchotechnické vetranie. Aproximatívny prepočet investičných nákladov Búracie práce m3 Sk/m3 Sk/práce t=m3*0,6 skládka=1100Sk/t Sk prízemie 4 875 450 2 193 750 2 925 3 217 500 I.posch. 6 732 450 3 029 400 4 039 4 443 120 II.posch. 9 180 450 4 131 000 5 508 6 058 800 spolu 20 787 9 354 150 12 472 13 719 420 23 073 570 fasáda m3 Sk/m3 Sk/práce t=m3*0,7 skládka=1100Sk/t 647 450 291 150 453 498 190 789 340 Zostavené z materiálov poskytnutých Deloitte Advisory s.r.o. v čase od 22. 5. do 8. 8. 2008. Riaditeľstvo strategického rozvoja STV - Bratislava 10. 10. 2008
 24. 24. Búracie práce + skládka spolu 23 862 910 Rekonštrukcia + nadstavba m2 m m3 Sk/m3 Sk prízemie 1 300 3,75 4 875 4 500 21 937 500 I.posch. 2 040 3,30 6 732 4 500 30 294 000 II.posch. 2 040 4,50 9 180 4 500 41 310 000 nadstavba 2 040 4,00 8 420 12 500 105 250 000 spolu 7 420 15,55 29 207 198 791 500 fasáda m2 Sk/m2 Sk 2 156 30 000 64 680 000 Rekonštrukcia + nadstavba spolu 263 471 500 Projekt Zap.nákl. Počet % Výkon.fáza % Podľa HP SKA 197 164 Projekt + stav.povolenie 400 7,95 23+2=25 3 918 642 Inžinierska činnosť 0 Autorský dozor 117 559 Interiér 45 000 Sk/ na 1 prac.miesto x 364 16 380 000 spolu 307 750 612 september 2004 s DPH ( 19% ) 366 223 228 september 2007 487 443 116 Poznámka: Prepočet je spracovaný len pre stavebnú časť ( vybavenie stavby výpočtovou technikou, televíznou technológiou a zabezpečovacím zariadením nie je obsahom prepočtu !! ) Zostavené z materiálov poskytnutých Deloitte Advisory s.r.o. v čase od 22. 5. do 8. 8. 2008. Riaditeľstvo strategického rozvoja STV - Bratislava 10. 10. 2008

×