‫ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ‬
‫ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎك‬

  ‫دﮐﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ‬
‫ﺁزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ‬
      ‫داﻧﻪ ﺑﻨﺪي‬  ‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ‬  ‫١-‬  ‫•‬
     ‫هﻴﺪ روﻣﺘﺮي‬   ‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ‬  ‫٢-‬  ‫•‬
‫وزن ﻣﺨﺼﻮص داﻧﻪ...
‫ﺁزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ‬
  ‫٨- ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ‪CBR‬‬   ‫•‬
‫٩- ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻧﺴﻴﺘﻪ در ﻣﺤﻞ‬  ‫•‬
  ‫٠١- ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺗﻚ ﻣﺤﻮري‬ ...
‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎك‬
     ‫• ﻣﻨﻈﻮر از داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻳﻚ ﺧﺎك‬
     ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ در ﺻﺪ وزﻧﻲ داﻧﻪ هﺎي‬
     ‫ﺑﺎ ﺣﺪود و ...
‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎك‬
                            ‫• ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازﻩ هﺎي ﻳﻚ‬
          ...
‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎك‬
‫: ٠١% داﻧﻪ هﺎي‬   ‫• اﻧﺪازﻩ ﻣﻮﺛﺮ داﻧﻪ هﺎ 01‪D‬‬
         ‫ﺧﺎك از ﺁن آﻮﭼﻜﺘﺮاﺳﺖ.‬

   ‫...
‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎك‬
   ‫• ﻧﺤﻮﻩ اﻧﺠﺎم ﺁزﻣﺎﻳﺶ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ روش‬
                 ‫ﺧﺸﻚ:‬

‫• ﻳﻚ ﻣﻘﺪارﻣﺸ...
‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ هﻴﺪروﻣﺘﺮي‬

‫• داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎآﻬﺎي رﻳﺰ داﻧﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ‬
‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ از روش ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﺮد أﻳﻦ‬
‫روش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮ...
‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ هﻴﺪروﻣﺘﺮي‬
     ‫• داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ هﻴﺪروﻣﺘﺮ:‬

    ‫• در أﻳﻦ ﺁزﻣﺎﻳﺶ ٠٥ ﮔﺮم از‬
    ‫ﺧﺎك ﺧﺸﻚ و ﭘﻮدر ﺷﺪﻩ‬
...
‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ هﻴﺪروﻣﺘﺮي‬
‫• ﺧﺎك ﻣﺪت ٦١ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮاآﻨﻨﺪﻩ ﺧﻴﺲ‬
‫ﺧﻮردﻩ، ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ آﺎﻣﻶ ﺑﻬﻢ‬
‫ﻣﻲ ﺧﻮرد. ﺳﭙﺲ ﻣﺤ...
‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ هﻴﺪروﻣﺘﺮي‬
   ‫• ‪ : D‬ﻗﻄﺮ ذرﻩ ﺧﺎك‬
   ‫‪ : Gs‬ﭼﮕﺎﻟﻲ داﻧﻪ‬   ‫•‬
    ‫هﺎي ذرات ﺧﺎك‬
   ‫‪ :η‬وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ...
‫ﺁزﻣﺎﯾﺶ وزن ﻣﺨﺼﻮص داﻧﻪ هﺎ‬
‫• اﯾﻦ ﺁزﻣﺎﯾﺶ در وﺳﻴﻠﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻴﮑﻨﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ‬
   ‫اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ارﺷﻤﻴﺪس اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد.‬
‫• ﺣﺠﻢ ﭘ...
‫ﺁزﻣﺎﯾﺶ وزن ﻣﺨﺼﻮص داﻧﻪ هﺎ‬
‫• ﭘﻴﮑﻨﻮﻣﺘﺮ را ﭘﺮ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﻧﻤﻮدﻩ درب ﺁن را ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯾﻢ‬
‫ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ هﻴﭻ هﻮاﯾﯽ در ﺁن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ )ﻣﯽ ﺗﻮا...
‫ﺁزﻣﺎﯾﺶ وزن ﻣﺨﺼﻮص داﻧﻪ هﺎ‬
      ‫• ‪Ww=Ws+Wbw-Wbws‬‬

‫• در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ وزن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﺷﺪﻩ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺠﻢ ﺟﺎﺑﺠ...
‫ﺁزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺪود اﺗﺮﺑﺮگ‬
‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ، ﺧﺎک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻻت‬       ‫•‬
‫ﻣﺎﯾﻊ، ﺧﻤﻴﺮی ﯾﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ، ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪ و ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ...
‫ﺁزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺪود اﺗﺮﺑﺮگ‬
     ‫• ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎک از‬
     ‫ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺪ در‬
     ‫ﺣﺪ اﻧﻘﺒﺎض ﺻﻮرت ﻣﯽ‬
     ...
‫ﺁزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺪود اﺗﺮﺑﺮگ‬
‫داﻣﻨﻪ ﺧﻤﻴﺮی‬  ‫‪Ip=Wl-Wp‬‬   ‫•‬

‫ﻧﺸﺎﻧﻪ رواﻧﯽ‬  ‫• ‪Il=(W-Wp)/Ip‬‬
‫ﺁزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺪود اﺗﺮﺑﺮگ‬
‫ﺁزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺪود اﺗﺮﺑﺮگ‬
‫ﺁزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺪود اﺗﺮﺑﺮگ‬
‫ﻓﺘﻴﻠ َ ٣ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮی در ﺣﺪ ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ‬
            ‫ﻪ‬
‫ﺁزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺪود اﺗﺮﺑﺮگ‬
    ‫• اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﻔﻮذ ﻣﺨﺮوط ﻓﻠﺰی‬
      ‫• ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود اﺗﺮﺑﺮگ‬
Soilmechanics1
Soilmechanics1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Soilmechanics1

914 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
914
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Soilmechanics1

 1. 1. ‫ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ‬ ‫ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎك‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ‬
 2. 2. ‫ﺁزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ‬ ‫داﻧﻪ ﺑﻨﺪي‬ ‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ‬ ‫١-‬ ‫•‬ ‫هﻴﺪ روﻣﺘﺮي‬ ‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ‬ ‫٢-‬ ‫•‬ ‫وزن ﻣﺨﺼﻮص داﻧﻪ هﺎ‬ ‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ‬ ‫٣-‬ ‫•‬ ‫ﺣﺪ ود اﺗﺮﺑﺮگ‬ ‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ‬ ‫٤-‬ ‫•‬ ‫ﺗﺮاآﻢ )ﭘﺮوآﺘﻮر(‬ ‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ‬ ‫٥-‬ ‫•‬ ‫ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎك‬ ‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ‬ ‫٦-‬ ‫•‬ ‫ﻣﻌﺎدل ﻣﺎﺳﻪ‬ ‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ‬ ‫٧-‬ ‫•‬
 3. 3. ‫ﺁزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ‬ ‫٨- ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ‪CBR‬‬ ‫•‬ ‫٩- ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻧﺴﻴﺘﻪ در ﻣﺤﻞ‬ ‫•‬ ‫٠١- ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺗﻚ ﻣﺤﻮري‬ ‫•‬ ‫١١- ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻪ ﻣﺤﻮري‬ ‫•‬ ‫٢١- ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺤﻜﻴﻢ )ادﻳﻮﻣﺘﺮي(‬ ‫•‬ ‫٣١- ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‬ ‫•‬
 4. 4. ‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎك‬ ‫• ﻣﻨﻈﻮر از داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻳﻚ ﺧﺎك‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ در ﺻﺪ وزﻧﻲ داﻧﻪ هﺎي‬ ‫ﺑﺎ ﺣﺪود و اﻧﺪازﻩ هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫اﺳﺖ آﻪ ﺧﺎك ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دهﻨﺪ‬ ‫• داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎآﻬﺎي درﺷﺖ‬ ‫داﻧﻪ ﺑﺎ روش اﻟﻚ آﺮدن ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮد‬ ‫• ﺧﺎك را از ﺗﻌﺪادي اﻟﻚ ﻋﺒﻮر‬ ‫ﻣﻲ دهﻨﺪ و ﺧﺎك ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺮ‬ ‫روي هﺮ اﻟﻚ ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد‬ ‫و ﺳﭙﺲ در ﺻﺪ وزﻧﻲ ﺧﺎك‬ ‫رد ﺷﺪﻩ از اﻟﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ‬ ‫ﮔﺮدد‬
 5. 5. ‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎك‬ ‫• ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازﻩ هﺎي ﻳﻚ‬ ‫001‬ ‫09‬ ‫ﺧﺎك ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺤﻨﻲ‬ ‫08‬ ‫ﻧﻴﻤﻪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻧﺸﺎن‬ ‫07‬ ‫‪p e r c e n t fi n e r‬‬ ‫06‬ ‫دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﺮض‬ ‫05‬ ‫ﻧﻘﺎط واﻗﻊ ﺑﺮ أﻳﻦ‬ ‫04‬ ‫ﻣﻨﺤﻨﻲ درﺻﺪ وزﻧﻲ‬ ‫03‬ ‫02‬ ‫داﻧﻪ هﺎي آﻮﭼﻜﺘﺮ از‬ ‫01‬ ‫اﻧﺪازﻩ أي اﺳﺖ آﻪ‬ ‫0‬ ‫10.0‬ ‫1.0‬ ‫1‬ ‫01‬ ‫001‬ ‫ﺑﺮروي ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﻬﺎ دادﻩ‬ ‫ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‬
 6. 6. ‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎك‬ ‫: ٠١% داﻧﻪ هﺎي‬ ‫• اﻧﺪازﻩ ﻣﻮﺛﺮ داﻧﻪ هﺎ 01‪D‬‬ ‫ﺧﺎك از ﺁن آﻮﭼﻜﺘﺮاﺳﺖ.‬ ‫• ﺿﺮﻳﺐ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺧﺎك : 01‪Cu=D60/D‬‬ ‫• ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻤﻴﺪ ﮔﻲ ﻳﺎ اﻧﺤﻨﺎ :‬ ‫01‪CC=D²30/D60×D‬‬
 7. 7. ‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎك‬ ‫• ﻧﺤﻮﻩ اﻧﺠﺎم ﺁزﻣﺎﻳﺶ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ روش‬ ‫ﺧﺸﻚ:‬ ‫• ﻳﻚ ﻣﻘﺪارﻣﺸﺨﺺ از ﺧﺎك )٠٠٧ﮔﺮم ﻳﺎ ١وﻳﺎ‬ ‫٢آﻴﻠﻮﮔﺮم( آﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ و آﻠﻮﺧﻪ هﺎي ﺁن ﭘﻮدر‬ ‫ﺷﺪﻩ و از ﺳﺘﻮﻧﻲ از اﻟﻜﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻪ در‬ ‫ﺗﻪ ﺁﻧﻬﺎ زﻳﺮ اﻟﻚ ﻗﺮار دارد، ﮔﺬراﻧﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد و‬ ‫ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار ﺗﺠﻤﻌﻲ درﺻﺪ ﻋﺒﻮري از هﺮ اﻟﻚ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد‬
 8. 8. ‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ هﻴﺪروﻣﺘﺮي‬ ‫• داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎآﻬﺎي رﻳﺰ داﻧﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ از روش ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﺮد أﻳﻦ‬ ‫روش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻮآﺲ اﺳﺖ آﻪ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻘﻮط ذرات آﺮوي ﺷﻜﻞ‬ ‫ﻣﻌﻠﻖ در ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ذرات ﺑﺰرﮔﺘﺮ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻘﻮط ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ و ذرات‬ ‫آﻮﭼﻜﺘﺮﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ آﻤﺘﺮي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ.‬
 9. 9. ‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ هﻴﺪروﻣﺘﺮي‬ ‫• داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ هﻴﺪروﻣﺘﺮ:‬ ‫• در أﻳﻦ ﺁزﻣﺎﻳﺶ ٠٥ ﮔﺮم از‬ ‫ﺧﺎك ﺧﺸﻚ و ﭘﻮدر ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻲ‬ ‫ﮔﻴﺮد‬ ‫• ﻗﺒﻞ از ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮاد‬ ‫ﭘﺮاآﻨﻨﺪﻩ )٥٢١ﺳﻲ ﺳﻲ‬ ‫ﺻﺪ‬ ‫در‬ ‫٤‬ ‫ﻣﺤﻠﻮل‬ ‫هﮕﺰاﻣﺘﺎﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ(‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‬
 10. 10. ‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ هﻴﺪروﻣﺘﺮي‬ ‫• ﺧﺎك ﻣﺪت ٦١ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮاآﻨﻨﺪﻩ ﺧﻴﺲ‬ ‫ﺧﻮردﻩ، ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ آﺎﻣﻶ ﺑﻬﻢ‬ ‫ﻣﻲ ﺧﻮرد. ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل در اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺶ‬ ‫رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺁﻧﻘﺪر ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ‬ ‫ﺷﺪﻩ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺁن ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ‬ ‫٠٠٠١ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ، ﺳﭙﺲ هﻴﺪروﻣﺘﺮ در داﺧﻞ‬ ‫ﻣﺤﻠﻮل ﻗﺮار دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻗﺮاﻳﺖ هﻴﺪروﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻮآﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان‬ ‫ﻗﻄﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ذرﻩ در ﺣﺎل ﺗﻌﻠﻴﻖ را در زﻣﺎن ‪t‬‬ ‫ﺑﺪﺳﺖ ﺁورد.‬
 11. 11. ‫ﺁزﻣﺎﻳﺶ هﻴﺪروﻣﺘﺮي‬ ‫• ‪ : D‬ﻗﻄﺮ ذرﻩ ﺧﺎك‬ ‫‪ : Gs‬ﭼﮕﺎﻟﻲ داﻧﻪ‬ ‫•‬ ‫هﺎي ذرات ﺧﺎك‬ ‫‪ :η‬وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﺁب‬ ‫•‬ ‫‪: γ w‬وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺁب‬ ‫•‬ ‫‪ : L‬ﻃﻮل ﻣﻮﺛﺮ)ﻓﺎﺻﻠﻪ‬ ‫•‬ ‫ﻣﺮآﺰ ﺛﻘﻞ هﻴﺪروﻣﺘﺮ ﺗﺎ‬ ‫ﺳﻄﺢ ﺁب(‬ ‫‪ : t‬زﻣﺎن‬ ‫•‬
 12. 12. ‫ﺁزﻣﺎﯾﺶ وزن ﻣﺨﺼﻮص داﻧﻪ هﺎ‬ ‫• اﯾﻦ ﺁزﻣﺎﯾﺶ در وﺳﻴﻠﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻴﮑﻨﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ارﺷﻤﻴﺪس اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد.‬ ‫• ﺣﺠﻢ ﭘﻴﮑﻨﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺧﺎک )ﺷﻦ؛‬ ‫ﻣﺎﺳﻪ؛ ﻻی ورس( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.‬ ‫• ﻣﻘﺪار ﻣﻌﺘﻨﺎﺑﻬﯽ ﺧﺎک ﺧﺸﮏ ﻣﺎﻧﺪﻩ روی اﻟﮏ‬ ‫ﺷﻤﺎرﻩ ۴ )ﺷﻦ(؛ ﻣﺎﻧﺪﻩ روی اﻟﮏ ﺷﻤﺎرﻩ‬ ‫٠٠٢)ﻣﺎﺳﻪ(؛ رد ﺷﺪﻩ از اﻟﮏ ٠٠٢ )ﻻی ﯾﺎ‬ ‫رس( وزن ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ)‪.(Ws‬‬
 13. 13. ‫ﺁزﻣﺎﯾﺶ وزن ﻣﺨﺼﻮص داﻧﻪ هﺎ‬ ‫• ﭘﻴﮑﻨﻮﻣﺘﺮ را ﭘﺮ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﻧﻤﻮدﻩ درب ﺁن را ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯾﻢ‬ ‫ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ هﻴﭻ هﻮاﯾﯽ در ﺁن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ )ﻣﯽ ﺗﻮان از‬ ‫ﺣﺮارت ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺮای ﺧﺮوج هﻮا اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮد( ﺳﭙﺲ ﺁن‬ ‫را وزن )‪( Wbw‬ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻴﻢ.‬ ‫• ﭘﻴﮑﻨﻮﻣﺘﺮ را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮدﻩ؛ ﺧﺎک ﺧﺸﮏ را داﺧﻞ ﺁن رﯾﺨﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺁراﻣﯽ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺁن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻴﻢ؛ در ﺣﻴﻦ‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﯾﺪ هﻮای داﺧﻞ ﺧﺎک ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﺨﻠﻴﻪ‬ ‫ﮔﺮدد)ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺣﺮارت اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮد( ﺗﺎ ﭘﻴﮑﻨﻮﻣﺘﺮ‬ ‫ﮐﺎﻣﻶ ﭘﺮ ﺷﻮد؛ ﺳﭙﺲ درب ﭘﻴﮑﻨﻮﻣﺘﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ و‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ وزن ﻣﯽ ﮔﺮدد)‪.(Wbws‬‬ ‫• وزن ﺁب ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪﻩ هﻢ ﺣﺠﻢ داﻧﻪ هﺎی ﺧﺸﮏ ﺧﺎک از‬ ‫راﺑﻄﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.‬
 14. 14. ‫ﺁزﻣﺎﯾﺶ وزن ﻣﺨﺼﻮص داﻧﻪ هﺎ‬ ‫• ‪Ww=Ws+Wbw-Wbws‬‬ ‫• در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ وزن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺠﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪﻩ ﺁب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ‬ ‫ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.‬ ‫• ﭼﮕﺎﻟﯽ داﻧﻪ هﺎی ﺟﺎﻣﺪ از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ‬ ‫ﮔﺮدد:‬ ‫‪Gs=αWs/Ww‬‬
 15. 15. ‫ﺁزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺪود اﺗﺮﺑﺮگ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ، ﺧﺎک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻻت‬ ‫•‬ ‫ﻣﺎﯾﻊ، ﺧﻤﻴﺮی ﯾﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ، ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪ و ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮد ﻣﻴﮕﻴﺮد.‬ ‫ﺣﺪ رواﻧﯽ وﺣﺪ ﺧﻤﻴﺮی ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫•‬ ‫در ﺧﺎک، ﮐﻪ ﺣﺪود اﺗﺮﺑﺮگ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺁزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺁزﻣﺎﯾﺶ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ‬ ‫•‬ ‫رود ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻟﮏ ﺷﻤﺎرﻩ ٠۴‬ ‫)۵٢۴٫٠ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.‬ ‫‪plastic limit(pl) Wp‬‬ ‫‪liquid limit(ll) Wl‬‬ ‫•‬
 16. 16. ‫ﺁزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺪود اﺗﺮﺑﺮگ‬ ‫• ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎک از‬ ‫ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺪ در‬ ‫ﺣﺪ اﻧﻘﺒﺎض ﺻﻮرت ﻣﯽ‬ ‫ﮔﻴﺮﯾﺪ، ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺪ‬ ‫اﻧﻘﺒﺎض ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺘﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن ﺣﺠﻢ‬ ‫ﺧﺎک ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار‬ ‫ﺧﻮد ﺿﻤﻦ ﺧﺸﮏ‬ ‫ﺷﺪن ﻣﯽ رﺳﺪ.‬ ‫• )‪Shrinkage limit(sl‬‬
 17. 17. ‫ﺁزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺪود اﺗﺮﺑﺮگ‬ ‫داﻣﻨﻪ ﺧﻤﻴﺮی‬ ‫‪Ip=Wl-Wp‬‬ ‫•‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻪ رواﻧﯽ‬ ‫• ‪Il=(W-Wp)/Ip‬‬
 18. 18. ‫ﺁزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺪود اﺗﺮﺑﺮگ‬
 19. 19. ‫ﺁزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺪود اﺗﺮﺑﺮگ‬
 20. 20. ‫ﺁزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺪود اﺗﺮﺑﺮگ‬ ‫ﻓﺘﻴﻠ َ ٣ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮی در ﺣﺪ ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ‬ ‫ﻪ‬
 21. 21. ‫ﺁزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺪود اﺗﺮﺑﺮگ‬ ‫• اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﻔﻮذ ﻣﺨﺮوط ﻓﻠﺰی‬ ‫• ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود اﺗﺮﺑﺮگ‬

×