Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ค่ายคณิต

12,882 views

Published on

การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Published in: Spiritual, Education
 • Be the first to comment

ค่ายคณิต

 1. 1. ชมรมคณิตศาสตร์ อาสาพัฒนาโรงเรียน
 2. 2. ความหมายของค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ ประเภทของการศึกษานอกสถานที่หรือนอกห้องเรียน   ที่ผู้สอนจัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม   จะพักแรมร่วมกัน 1-2  วันหรือมากกว่าก็แล้วแต่โอกาส ส่วนสถานทีก็เช่นกันแล้วแต่เห็นเหมาะสม พร้อมนั้นมีกิจกรรมเข้าร่วมทางวิชาการ   นันทนาการ   เพื่อเพิ่มความรู้ทางคณิตศาสตร์   ฝึกด้านทักษะกระบวนการ ประสบการณ์ตรงด้านคณิตศาสตร์ ในสภาพแวดล้อมที่ผู้จัดจัดให้   และส่งเสริมในผู้เข้าค่ายมีความคิดสร้างสรรค์ในทาง คณิตศาสตร์
 3. 3. จุดประสงค์ของการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ 1 . เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางคณิตศาสตร์          2 . เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดและมีความคิดสร้างสรรค์ในทางคณิตศาสตร์          3 . เพื่อให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพมากที่สุด          4 . เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาส   ศึกษา   ค้นคว้า   และเรียนรู้ธรรมชาติไปด้วย          5 . เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยเป็นคนช่างสังเกตุ   ค้นหาข้อมูล   เก็บรวบรวมข้อมูล   วางแผนและสรุปสิ่งที่พบเห็นได้ด้วยตนเอง           6 . เพื่อนำเอาประสบการณ์ที่ผ่านการเข้าค่ายมาใช้ในชีวิตประจำวันได้           7 .   เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากที่เรียนในห้องเรียน           8 . เพื่อฝึกให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกัน และรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่น   และช่วยเหลือผู้อื่นได้           9 . เพื่อฝึกให้มีวินัย   รู้จักเสียสละ   ตรงต่อเวลา ร่วมกับเพื่อนแก้ปัญหา และรู้จักเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี  
 4. 4. ที่โรงเรียนวัดหุบเมย อ . เมือง จ . นครนายก ในวันที่ 23-24 มกราคม พ . ศ .2552 ค่ายคณิตศาสตร์อาสาพัฒนาโรงเรียน
 5. 5. การจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน ทำให้เด็กกล้าแสดงออก
 6. 6. ภาพการจัดกิจกรรมนันทนาการ
 7. 7. การเล่นเกมฐานในต่างๆ การจัดค่ายรูปแบบนี้จะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย โดยการเอาจำนวนฐานหารด้วยจำนวนนักเรียน ถ้ามากก็จะหลายคนต่อกลุ่ม แต่ละกลุ่มควรจะอยู่ประมาณไม่เกิน 15  คน   และแต่ละกลุ่มจะต้องผ่านฐานต่าง ๆ   4 ฐาน การเล่น บุคลากรในกลุ่มจะช่วยกันแก้ปัญหาที่ผู้จัดกำหนด ให้ในแต่ละฐานให้เสร็จ   จากนั้นจึงจะไปฐานต่อไปได้
 8. 8. ฐานที่ 1 บิงโก
 9. 9. ฐานที่ 2 จิ๊กซอเรขาคณิต
 10. 10. ฐานที่ 3 ตัวเลขมหัศจรรย์
 11. 11. ฐานที่ 4 เกมต่อจุด
 12. 12. อาจารย์มอบของที่ระลึก
 13. 13. Present By นางสาวฮัสน๊ะฮ์ มุ่งมาตร์ รหัสนักศึกษา 15012052 โปรแกรมคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

×