Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

02 Psi 12 Jan News 5 Apsd

254 views

Published on

3 idtos iti

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

02 Psi 12 Jan News 5 Apsd

  1. 1. 12 heerSmeDeeÙe 6 (Deeblejje„^erÙe) ns[ueer ØekeâjCeeÛeer megveeJeCeer hegvne ueebyeueer efMekeâeiees, 12 peevesJeejer (heerSmeDeeÙe) cegbyeF&Jej onMeleJeeoer nuuÙeeÛee keâš jÛeCeeje heeefkeâmleeveer JebMeeÛee Decesefjkeâve veeiejerkeâ [sJner[ keâesueceve ns[ueer ÙeeÛÙee ØekeâjCeeÛeer megveeJeCeer hegvne heg{s {keâueCÙeele Deeueer Demetve vÙeeÙeeueÙeeves leer 23 heâsyeÇgJeejerheÙeËle mLeefiele keâsueer Deens. FueesveesFmeÛÙee efpeune vÙeeÙeeueÙeeÛes vÙee.n@jer efuevesveJesyej ÙeebÛÙee meceesj 12 peevesJeejer jespeer ns[ueerÛeer megveeJeCeer nesCeej nesleer. Decesefjkeâve Deševeer& keâeÙee&ueÙeeÛes ØeJeòeâs jB[eue me@ceyeesve& Ùeebveer Ùeeyeeyele meebefieleues, keâer ner megveeJeCeer keâener keâejCeemleJe 23 heâsyeÇgJeejerheÙeËle mLeefiele keâjCÙeele Deeueer Deens.
  2. 2. 12 heerSmeDeeÙe 7 (Deeblejje„^erÙe) 'ceuesefMeÙeele 40 npeej YeejleerÙe yesheòee' heg$eepÙe (ceuesefMeÙee) , 12 peevesJeejer (heerSmeDeeÙe) ceuesefMeÙee heenCÙeemee"er Deeuesues 40 npeej YeejleerÙe ceeieerue Deveskeâ ceefnvÙeebheemetve yesheòee Demetve, Skeâlej les Yeejleele hejleues DemeeJesle DeLeJee efJnpee mebheuÙeeJejner les ceuesefMeÙeele jenle DemeeJesle DeMeer MekeäÙelee ceuesefMeÙeeÛes hebleØeOeeve ceesnbcceo veeefpeye letve jpeekeâ Ùeebveer JÙeòeâ keâsueer Deens. jpeekeâ ueJekeâjÛe Yeejle oewNÙeeJej Ùesle Deensle. ceuesefMeÙee heenCÙeemee"er heÙe&šve efJnpeeÛÙee ceeOÙeceeletve ns YeejleerÙe heÙe&škeâ ceuesefMeÙeele oeKeue Peeues. Ùeeveblej 39046 YeejleerÙeebÛee "eJeef"keâeCee efkeâbJee lÙeebÛÙee efJe<eÙeerÛeer
  3. 3. keâesCeleerner ceeefnleer mejkeâejkeâ[s vemetve, lÙeebÛÙee veeWoerheg{s yesheòee Demes veceto keâjCÙeele DeeuÙeeÛes les cnCeeues. 19 peevesJeejer heemetve jppeekeâ Yeejle oewNÙeeJej Ùesle Demetve, DeefOekeâeefOekeâ YeejleerÙeebveer ceuesefMeÙeeuee Yesš ÅeeJeer Demes DeeJeenvener lÙeebveer keâsues Deens. 12 heerSmeDeeÙe 8 (Deeblejje„^erÙe) lewJeeve DeeefCe peheeveceOÙes YetkeâbheeÛes neojs leeFhes, 12 peevesJeejer (heerSmeDeeÙe) lewJeeveÛÙee mecegõele DeeefCe peheeveÛÙee oef#eCe Yeeieele Deepe mekeâeUer YetkeâbheeÛes neojs yemeues Demetve ÙeecegUs heefjmejele Ieyeješ hemejueer Deens. Ùee YetkeâbheeÛeer leerJeÇlee efjMšj mkeâsueJej 5.1 Flekeâer veeWoefJeueer iesueer. Decesjerkeâve YetieYe&MeeŒe%eebveer Ùee YetkeâbheecegUs lmegveeceerÛeer MekeäÙelee
  4. 4. vemeuÙeeÛes mhe<š keâsues Deens. 12 heerSmeDeeÙe 9 (je„^erÙe) je"es[ efJejesOeele veJÙeeves Kešuee veJeer efouueer, 12 peevesJeejer (heerSmeDeeÙe) yengÛeefÛe&le ®efÛekeâe efiejnes$ee ØekeâjCeele oes<eer Dee{Uuesues nefjÙeeCeeÛes ceepeer heesueerme cenemebÛeeuekeâ SmeheerSme je"es[ efJejesOeele meeryeerDeeÙeves veJÙeeves Kešuee oeKeue keâsuee Demetve Ùee ØekeâjCeeÛee leheeme meg¤ keâsuee Deens. meeryeerDeeÙeÛÙee ØeJekeälÙeeves efouesuÙee ceeefnleervegmeej nefjÙeeCee mejkeâejÛÙee efJevebleerJe¤ve keâWõ mejkeâejkeâ[tve [erSmeheerF&ÛÙee efveÙeceebvegmeej meesceJeejer Ùee ØekeâjCeer hegvne Kešues oeKeue keâjCÙeele Deeues Deensle.
  5. 5. 12 heerSmeDeeÙe 10 (je„^erÙe) 'YeejleeefJejesOeele yeebieueeosMeÛÙee YetceerÛee Jeehej veener' veJeer efouueer, 12 peevesJeejer (heerSmeDeeÙe) yeebieueeosMeÛÙee YetceerÛee Jeehej Yeejle efJejesOeer keâejJeeÙeebmee"er keâg"uÙeener efmLeleerle ke⤠efouee peeCeej veener, Demes DeeMJeemeve yeebieueeosMeÛÙee hebleØeOeeve MesKe nmeervee Ùeebveer hebleØeOeeve ceveceesnve efmebn Ùeebvee efoues Deens. meOÙee YeejleeÛÙee oewNÙeeJej DemeuesuÙee nmeervee Ùeebveer hebleØeOeeve [e@.efmebn ÙeebÛÙee Yesšer Øemebieer lÙeebvee ns DeeMJeemeve efoues Deens. Yeejle DeeefCe yeebieueeosMeeves onMeleJeeo, mebIešerle iegvnsieejer DeeefCe ceeokeâ heoeLeeËÛÙee lemkeâjeruee DeeUe IeeueCÙeemee"er leerve ØecegKe keâjejebJej mJee#ejer keâsuÙee.
  6. 6. oesvner veslÙeebceOÙes efÉhe#eerÙe mebyebOe DeeefCe Â{ keâjCÙeeJej ÛeÛee& Peeueer. Ùeele cegKÙele: onMeleJeeo, megj#ee, keâvesefkeäšefJešer, JÙeeheej DeeefCe iegbleJeCetkeâ ns cegös nesles. Ùeemen meercee megj#ee DeeefCe peue Je Gpee& mebheòeerÛÙee JeešheeJejner ÛeÛee& Peeueer.

×