Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สูตรการหาพื้นที่ พร้อมตัวอย่าง

238,915 views

Published on

Published in: Education

สูตรการหาพื้นที่ พร้อมตัวอย่าง

 1. 1. สูตรการหาพื้นที่
 2. 2. สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน
 3. 3. ตัวอย่าง จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อไปนี้ วิธีทำ 5 cm. 5 cm. พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน = 5x5 = 25 ตร . ซม . ตอบ
 4. 4. สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว
 5. 5. ตัวอย่าง จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อไปนี้ วิธีทำ พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว = 7x11 =77 ตร . ม . ตอบ 11 m. 7 m.
 6. 6. สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = ความยาวของฐาน x ความสูง
 7. 7. ตัวอย่าง จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนต่อไปนี้ วิธีทำ 5 m. 5 m. พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = ความยาวของฐาน x ความสูง =5x5 =25 ตร . ม . ตอบ
 8. 8. สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ความยาวของฐาน x ความสูง
 9. 9. ตัวอย่าง จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานต่อไปนี้ วิธีทำ 10 cm. 8 cm. พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ความยาวของฐาน x ความสูง = 10 x 8 = 80 ตร . ซม . ตอบ
 10. 10. สี่เหลี่ยมคางหมู = เศษหนึ่งส่วนสอง x ผลบวกด้านคู่ขนาน x ความสูง
 11. 11. 16 m. 5 m. ตัวอย่าง จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูต่อไปนี้ วิธีทำ พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = เศษหนึ่งส่วนสอง x ผลบวกด้านคู่ขนาน x ความสูง = 16x5 = 80 ตร . ม . ตอบ
 12. 12. สี่เหลี่ยมรูปว่าว = เศษหนึ่งส่วนสอง x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
 13. 13. ตัวอย่าง จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวต่อไปนี้ วิธีทำ สี่เหลี่ยมรูปว่าว = เศษหนึ่งส่วนสอง x ผลคูณของเส้นทแยงมุม = 0.5 x (2 x 8) = 8 ตร . ซม . ตอบ 8 cm. 2 cm.
 14. 14. รูปสามเหลี่ยม = เศษหนึ่งส่วนสอง x ความยาวของฐาน x ความสูง
 15. 15. 8 m. 12 m. ตัวอย่าง จงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้ วิธีทำ พื้นที่รูปสามเหลี่ยม = เศษหนึ่งส่วนสอง x ความยาวของฐาน x ความสูง = 0.5 x 12 x 8 = 48 9 ตร . ม . ตอบ
 16. 16. วงกลม = ลังสองพาย x r ยกกำลังสอง
 17. 17. ตัวอย่าง จงหาพื้นที่วงกลมที่มีรัศมียาว 7 เซนติเมตร      วิธีทำ 7 cm. พื้นที่วงกลม = ลังสองพาย x r ยกกำลังสอง = 22 / 7 x 7 x 7 = 154 ตร . ซม . ตอบ                      
 18. 18. หน่วยของพื้นที่     พื้นที่มีหน่วยเป็นตารางหน่วย เช่น ตารางวา ตารางเมตร ตารางเซนติเมตร นอกจากนี้พื้นที่ยังมีหน่วยเป็นอื่น ๆ อีก เช่น ไร่ งาน เอเคอร์ การเปลี่ยนหน่วยความยาว การเปลี่ยนหน่วยของพื้นที่ 1 กิโลเมตร = 1,000 เมตร 3 ฟุต = 1 หลา 1 งาน = 100 ตารางวา 1 ไร่ = 400 ตารางวา 12 นิ้ว = 1 ฟุต 1 ไร่ = 4 งาน 1 เมตร = 100 เซนติเมตร 1,756 หลา = 1 ไมล์ 1 เซนติเมตร = 10 มิลลิเมตร
 19. 19. วิธีเปลี่ยนหน่วยของพื้นที่
 20. 20. The End By Nampueng Choomchouy

×