Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plan T I C

486 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Plan T I C

 1. 1. Plan de integración das tecnoloxías da información e a comunicación
 2. 2. Marco lexislativo
 3. 3. Finalidades do Plan TIC
 4. 4. DESEÑO ASPECTOS A TER EN CONTA
 5. 5. Pautas de Deseño
 6. 6. Aspectos a ter en conta <ul><li>Estudo inicial do centro referido ás características de toda a súa comunidade educativa. </li></ul><ul><li>Obxectivos que, a curto e longo prazo, se pretende alcanzar, así como a metodoloxía e actividades concretas que se aplicarán para acadalos. </li></ul><ul><li>Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e niveis educativos. </li></ul><ul><li>Utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en beneficio do proxecto. </li></ul><ul><li>Organización dos espazos do centro. </li></ul>
 7. 7. Aspectos a ter en conta <ul><li>Fomento dos valores democráticos, tratamento da diversidade, atención ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo e medidas para promover o acceso ás TIC en condicións de igualdade por parte de persoas dos dous sexos e de diferentes condicións sociais. </li></ul><ul><li>Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia para a obtención de información e para a aprendizaxe. </li></ul><ul><li>Plan de avaliación anual . </li></ul><ul><li>Detección de necesidades formativas do profesorado. </li></ul><ul><li>Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e a comunidade educativa en xeral, fomentando a súa participación nel . </li></ul>
 8. 8. OBXECTIVOS XERAIS PROPOSTAS DE OBXECTIVOS A INCLUÍR NO PLAN
 9. 9. Obxectivos xerais
 10. 10. Obxectivos xerais
 11. 11. Obxectivos xerais
 12. 12. Obxectivos xerais
 13. 13. WEBS E DOCUMENTOS DE AXUDA
 14. 14. <ul><li>Rede de centros TIC </li></ul><ul><li>Portal Galego de Contidos Educativos </li></ul><ul><li>Guía de boas prácticas en elaboración de páxinas web </li></ul><ul><li>O modelo pedagóxico CAIT </li></ul><ul><li>Os obxectivos educativos </li></ul><ul><li>Taxonomía de materiais e recursos educativos dixitais </li></ul><ul><li>O encerado dixital como recurso na aula </li></ul>

×